Tiên Tuyệt

Chương 269 : Lăng tẩm viễn cổ (thượng)

    trước sau   
Mấmniwy bứfdhpc họujxoa kếtlay tiếtlayp giảqdinng thuậlwdat quátzpk trìsrmenh trưkbcekbceng thàdofinh củcxhoa Phùvvct cổdofi, chỉiijh bấmniwt quátzpkcvcy La khôbngung dùvvctng đduywưkbcetpqhc nhữrwskng bưkbcecvcyc nàdofiy.

Tỷkend nhưkbce mộzditt bứfdhpc trong đduywómuig giảqdinng rằaderng Phùvvct cổdofi gặdhaup cơhzpa duyêalpon xảqdino hợtpqhp, ătpqhn mộzditt gốfdkzc thưkbcetpqhng cổdofi kỳqxel trârylmn Bátzpkch Diệjjblp Chi Hoa, thựtfbgc lựtfbgc đduywhoggi tiếtlayn, tiếtlayp cậlwdan rấmniwt gầcxhon trạhoggng thátzpki thàdofinh niêalpon.

Nhưkbceng kểbenh từeuvf sau thờxtjai Hồkqlong Hoang, khôbngung còbenhn cómuig ai nhìsrmen thấmniwy Bátzpkch Diệjjblp Chi Hoa nữrwska. Mấmniwy bứfdhpc họujxoa nàdofiy đduywzbcwu môbngu tảqdinsrmenh huốfdkzng đduywhoggi khátzpki nhưkbce vậlwday, khiếtlayn cho Vũcvcy La xem thấmniwy tấmniwm tứfdhpc trong lòbenhng, nhưkbceng khôbngung giúzditp íxtjach cho hắvcabn chúzditt nàdofio cảqdin. Bởkbcei vìsrme hiệjjbln tạhoggi cơhzpa hồkqlo khôbngung thểbenhdofio thỏetzba mãrwskn đduywiềzbcwu kiệjjbln trong mấmniwy bứfdhpc họujxoa nàdofiy.

Nhữrwskng bứfdhpc họujxoa kếtlay tiếtlayp, hìsrmenh ảqdinnh trêalpon đduywómuig quen thuộzditc vôbnguvvctng.

Trêalpon mộzditt bứfdhpc họujxoa, Phùvvct cổdofimuiga thàdofinh mộzditt con giun bạhoggch ngọujxoc tròbenhng vàdofing khổdofing lồkqlo, trêalpon thârylmn ómuigng átzpknh từeuvfng đduywhoggo phùvvcttpqhn. Giun nọujxo khổdofing lồkqlo tớcvcyi mứfdhpc thârylmn nómuig quấmniwn mấmniwy vòbenhng quanh bảqdiny ngọujxon núzditi lớcvcyn. Trêalpon khôbngung cómuigdofiy con thầcxhon đduywalpou cómuigsrmenh dạhoggng giốfdkzng nhưkbce Kim Síxtja Đflgjhoggi Bằaderng lưkbcetpqhn vòbenhng quanh. Nhưkbceng Phùvvct cổdofidofiy khôbngung hềzbcw tỏetzb ra sợtpqhrwski, ngửujxoa mặdhaut lêalpon trờxtjai gầcxhom rốfdkzng, tớcvcyi mứfdhpc bảqdiny con Kim Síxtja Đflgjhoggi Bằaderng nàdofiy cũcvcyng khôbngung dátzpkm bay xuốfdkzng đduywátzpknh nhau.

Bứfdhpc họujxoa kếtlay đduywómuig vẽiijh mộzditt tu sĩgtsp con rốfdkzi, Phùvvct cổdofi co rúzditt lạhoggi to chừeuvfng hạhoggt gạhoggo tiếtlayn vàdofio Mi Târylmm, tu sĩgtsp con rốfdkzinhấmniwt thờxtjai hómuiga thârylmn thàdofinh mộzditt viêalpon kim giátzpkp chiếtlayn thầcxhon, quanh ngưkbcextjai bùvvctng lêalpon ngọujxon lửujxoa màdofiu vàdofing, lúzditc mờxtjazditc tôbngu, đduywátzpknh tơhzpai bởkbcei mấmniwy trătpqhm cao thủcxhotzpkc tộzditc. Kim giátzpkp chiếtlayn thầcxhon nọujxovvctng mạhoggnh vôbnguvvctng, cưkbcecvcyc vừeuvfa đduywhoggp xuốfdkzng, lậlwdap tứfdhpc san bằaderng mộzditt ngọujxon núzditi. Hai chârylmn dang ra, mặdhaut đduywmniwt liềzbcwn nứfdhpt ra mộzditt khe sârylmu, tay đduywiểbenhm lêalpon khôbngung, lậlwdap tứfdhpc cómuig vạhoggn mẫrvgvu hỏetzba vârylmn cuồkqlon cuộzditn bay tớcvcyi.


Bứfdhpc họujxoa thứfdhp ba, Phùvvct cổdofi phómuigng xuấmniwt hàdofio quang vạhoggn trưkbcetpqhng, chui vàdofio trong hai tay chủcxho nhârylmn, hómuiga thàdofinh mộzditt mómuign tuyệjjblt thếtlay thầcxhon binh.

Chủcxho nhârylmn Phùvvct cổdofidofiy dưkbcextjang nhưkbcemuig cừeuvfu hậlwdan vôbngu tậlwdan, sau khi hómuiga Phùvvct cổdofi thàdofinh tuyệjjblt thếtlay thầcxhon binh, lậlwdap tứfdhpc múzdita may xôbngung lêalpon mộzditt tòbenha thầcxhon đduywiệjjbln bạhoggch ngọujxoc trêalpon mârylmy.

Thầcxhon đduywiệjjbln nàdofiy rộzditng lớcvcyn vôbnguvvctng, xung quanh cómuigbngu sốfdkz binh tưkbcecvcyng cỡvyezi mârylmy bảqdino vệjjbl. Ngưkbcextjai nọujxo lạhoggi khôbngung chúzditt nàdofio sợtpqhrwski, mỗkendi mộzditt lầcxhon vung tuyệjjblt thếtlay thầcxhon binh lêalpon, đduywzbcwu cómuigdofing trătpqhm hàdofing ngàdofin thủcxho cấmniwp rơhzpai xuốfdkzng đduywmniwt. Đflgjếtlayn cuốfdkzi cùvvctng, mátzpku chàdofiy thàdofinh sôbngung, ngưkbcextjai nọujxo xuấmniwt ra mộzditt đduywòbenhn sau cuốfdkzi, xéejjdtzpkch hưkbce khôbngung, đduywátzpknh thầcxhon đduywiệjjbln bạhoggch ngọujxoc vàdofio trong khôbngung gian loạhoggn lưkbceu vôbngu tậlwdan.

Ba bứfdhpc họujxoa nàdofiy, Vũcvcy La đduywãrwsk từeuvfng thấmniwy qua ởkbce Nam Hoang. Bấmniwt quátzpk tu sĩgtsp trong bứfdhpc họujxoa ởkbce Nam Hoang làdofi Nhârylmn tộzditc, nhưkbceng ởkbce đduywârylmy lạhoggi làdofialpou tộzditc.

Sau ba bứfdhpc họujxoa nàdofiy, khôbngung biếtlayt thôbngung đduywhoggo đduywãrwsk bịncbg lựtfbgc lưkbcetpqhng gìsrme phátzpk hỏetzbng, bịncbg vặdhaun thàdofinh thạhoggch đduywzditng gấmniwp khúzditc, thạhoggch bíxtjach rạhoggn nứfdhpt vặdhaun vẹnbuno, hìsrmenh ảqdinnh trêalpon đduywiijhnh vỡvyeztzpkt, rốfdkzt cuộzditc nhìsrmen khôbngung rõnyrb lắvcabm.

Chẳmpzqng qua thôbngung đduywhoggo gấmniwp khúzditc trưkbcecvcyc mắvcabt còbenhn cómuig thểbenh thôbngung qua, Vũcvcy La xuyêalpon qua đduywoạhoggn thôbngung đduywhoggo nàdofiy, tiếtlayn vàdofio mộzditt tòbenha thạhoggch thấmniwt cuốfdkzi cùvvctng.

Từeuvf khoảqdinnh khắvcabc bắvcabt đduywcxhou tiếtlayn vàdofio, Vũcvcy La liềzbcwn cómuig mộzditt cảqdinm giátzpkc, nơhzpai nàdofiy dưkbcextjang nhưkbce khôbngung phảqdini mộzditt tòbenha thầcxhon đduywiệjjbln, màdofi nhưkbcedofi mộzditt tòbenha... lătpqhng mộzdit!

Sau khi tiếtlayn vàdofio thạhoggch thấmniwt cuốfdkzi cùvvctng nàdofiy, Vũcvcy La rốfdkzt cuộzditc xátzpkc đduywncbgnh, đduywârylmy quảqdin thựtfbgc làdofi mộzditt tòbenha lătpqhng mộzdit quy môbngu lớcvcyn đduywếtlayn mứfdhpc làdofim cho ngưkbcextjai ta giậlwdat minh, màdofi đduywncbga phưkbceơhzpang hiệjjbln tạhoggi hắvcabn đduywang đduywfdhpng, chíxtjanh làdofi mộzdit thấmniwt cuốfdkzi cùvvctng.

hzpai nàdofiy khôbngung cómuig bịncbg phátzpk hỏetzbng, mộzdit thấmniwt hìsrmenh vòbenhm cung đduywưkbcextjang kíxtjanh đduywhoggt tớcvcyi ba mưkbceơhzpai trưkbcetpqhng, trêalpon thạhoggch bíxtjach xung quanh đduywalpou khắvcabc mưkbcextjai ba cârylmy cộzditt đduywátzpk cựtfbgc lớcvcyn. ngătpqhn cátzpkch tưkbcextjang đduywátzpk quanh mộzdit thấmniwt thàdofinh mưkbcextjai bốfdkzn bộzdit phậlwdan, ngoạhoggi trừeuvf mộzditt mặdhaut nốfdkzi liềzbcwn mộzdit đduywhoggo, còbenhn lạhoggi mưkbcextjai ba bộzdit phậlwdan đduywzbcwu khắvcabc đduywcxhoy linh vătpqhn Yêalpou tộzditc.

cvcy La nhìsrmen thoátzpkng qua, sửujxo mộzditt phátzpkp thuậlwdat, vẽiijh lạhoggi tấmniwt cảqdin nhữrwskng linh vătpqhn nàdofiy lêalpon mộzditt miếtlayng ngọujxoc giảqdinn.

Mộzdit thấmniwt cómuig vẻkend cựtfbgc kỳqxel trốfdkzng trảqdini, khôbngung cómuig bấmniwt cửujxo vậlwdat bồkqloi tátzpkng gìsrme đduywbenh khoe côbngung tíxtjach củcxhoa chũcvcy nhârylmn lătpqhng mộzditzditc còbenhn sốfdkzng. Trêalpon thựtfbgc tếtlaytpqhng mộzdit so vớcvcyi thầcxhon đduywiệjjbln còbenhn lớcvcyn hơhzpan nàdofiy đduywãrwsk chíxtjanh làdofi khoe khoang tốfdkzt nhấmniwt rồkqloi, ngoạhoggi trừeuvftpqhng mộzditdofiy, cho dùvvctdofi thầcxhon khíxtjacvcyng khôbngung cátzpkch nàdofio biểbenhu hiệjjbln sựtfbgvvctng mạhoggnh củcxhoa chũcvcy nhârylmn lătpqhng mộzdit, cho nêalpon cătpqhn bảqdinn cũcvcyng khôbngung cầcxhon vậlwdat bồkqloi tátzpkng gìsrme-

Trung ưkbceơhzpang mộzdit thấmniwt, bàdofiy mộzditt bộzdit quan tàdofii thủcxhoy tinh cựtfbgc lớcvcyn dàdofii ba trưkbcetpqhng, liếtlayc mắvcabt liềzbcwn cómuig thểbenh nhìsrmen thấmniwu- bêalpon trong trốfdkzng khôbngung.

Mặdhaut ngoàdofii quan tàdofii thủcxhoy tinh dùvvctng kim tuyếtlayn miêalpou tảqdin mộzditt bộzdit trậlwdan phátzpkp, trậlwdan phátzpkp nàdofiy cómuig théejjd phómuigng ra mộzditt lựtfbgc trưkbcextjang, hưkbce khôbngung nârylmng vậlwdat phârylmm lêalpon. hiéejjdn nhiêalpon nơhzpai nàdofiy chíxtjanh làdofi đduywncbga phưkbceơhzpang giữrwsk viêalpon yêalpou đduywan kim sắvcabc kia.


cvcy La chậlwdam rãrwski đduywi xuốfdkzng bậlwdac thang, đduywi tớcvcyi phíxtjaa trưkbcecvcyc quan tàdofii thủcxhoy tinh kia, đduywmpzqy nắvcabp quan tàdofii bằaderng đduywátzpk cựtfbgc lớcvcyn màdofi trầcxhom trọujxong ra, đduywátzpky quan tàdofii đduywátzpk rỗkendng tuếtlaych dùvvctng đduywưkbcextjang néejjdt cẩmpzqn thậlwdan khắvcabc mộzditt bộzdit đduywkqlo họujxoa.

Chíxtjanh giữrwska bứfdhpc tranh, mộzditt vịncbgalpou tộzditc chi vưkbceơhzpang đduywiijhnh thiêalpon lậlwdap đduywncbga đduywfdhpng đduywómuig, mộzditt đduywôbngui sừeuvfng trârylmu cựtfbgc lớcvcyn chạhoggm vàdofio mârylmy trắvcabng trêalpon trờxtjai, hai chârylmn đduywhoggp đduywhoggi đduywncbga, dãrwsky núzditi chỉiijhmuig thểbenh cao đduywếtlayn đduywcxhou gốfdkzi củcxhoa hắvcabn.

cvcy La đduywưkbceơhzpang nhiêalpon sẽiijh khôbngung thựtfbgc sựtfbg nghĩgtsp vịncbgalpou Vưkbceơhzpang nàdofiy thựtfbgc cao lớcvcyn nhưkbce vậlwday, đduywârylmy chẳmpzqng qua làdofi mộzditt loạhoggi thủcxho đduywoạhoggn khoa trưkbceơhzpang, thếtlay nhưkbceng cómuig thểbenhdofim cho ngưkbcextjai vẽiijhvvctng loạhoggi thủcxho đduywoạhoggn nàdofiy đduywbenh thểbenh hiệjjbln, íxtjat nhấmniwt chứfdhpng minh vịncbgalpou Vưkbceơhzpang nàdofiy thựtfbgc sựtfbgmuig đduywưkbcetpqhc lựtfbgc lưkbcetpqhng hủcxhoy thiêalpon diệjjblt đduywncbga.

Trong miệjjblng Yêalpou Vưkbceơhzpang, mộzditt đduywdofin kim quang giốfdkzng nhưkbce mậlwdat trờxtjai chiếtlayu xuốfdkzng mặdhaut đduywmniwt, từeuvfng đduywhoggo hàdofio quang giốfdkzng nhưkbce lợtpqhi tiễkqlon bắvcabn xuốfdkzng mặdhaut đduywmniwt bốfdkzn phíxtjaa.

muigdofio quang rơhzpai vàdofio trong nưkbcecvcyc sôbngung, cómuighzpai trêalpon ngọujxon núzditi, cómuighzpai ởkbce trong vựtfbgc sârylmu, cómuighzpai ởkbcekbcextjan rừeuvfng hoang.

cvcy La cũcvcyng khôbngung hiểbenhu bứfdhpc tranh nàdofiy cómuigdofim nghĩgtspa đduywdhauc biệjjblt gìsrme. Vừeuvfa nhìsrmen thịncbg tuyếtlayn hai mắvcabt lạhoggi xuyêalpon qua thạhoggch quátzpkch (quan tàdofii đduywátzpk), thấmniwy đduywưkbcetpqhc phíxtjaa dưkbcecvcyi, hắvcabn khôbngung khỏetzbi nhưkbcecvcyng màdofiy.

Hai tay Vũcvcy La đduywdhaut ởkbce cạhoggnh thạhoggch quátzpkch, hơhzpai chúzditt dùvvctng sứfdhpc, đduywcxhoy thạhoggch quátzpkch cựtfbgc lớcvcyn kia ra, mặdhaut đduywmniwt phíxtjaa dưkbcecvcyi bómuigng loátzpkng nhưkbcekbceơhzpang, bêalpon cạhoggnh cũcvcyng cómuig mộzditt vếtlayt lõnyrbm cómuigsrmenh dạhoggng nhưkbce chìsrmea khómuiga. Trêalpon tay Vũcvcy La còbenhn mang theo chiếtlayc nhẫrvgvn nọujxo, nhẹnbun nhàdofing ấmniwn vàdofio, lậlwdap tứfdhpc vừeuvfa khíxtjat.

Khôbngung tìsrmem đduywưkbcetpqhc Cốfdkzc Mụqxelc Thanh. Vũcvcy La lạhoggi mấmniwt tíxtjach. Chu Cẩmpzqn nhớcvcy thưkbceơhzpang Vũcvcy La khôbngung o khómuigc lómuigc giốfdkzng nhưkbce nữrwsk tửujxosrmenh thưkbcextjang đduywãrwskdofi khíxtja đduywzdit đduywhoggi gia rồkqloi, muốfdkzn nàdofing đduywưkbcea ra chủcxho ýteiy chíxtjanh ^ làdofi hy vọujxong xa vờxtjai.

Hổdofirwsknh nhìsrmen Chu Cẩmpzqn ngồkqloi mộzditt bêalpon thấmniwt hồkqlon lạhoggc phátzpkch, ârylmm thầcxhom lắvcabc lắvcabc đduywcxhou, chuyểbenhn tớcvcyi mộzditt bêalpon tìsrmem Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon. Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon dùvvct sao cũcvcyng khôbngung phảqdini ngưkbcextjai mộzditt phe vớcvcyi bọujxon họujxo, khôbngung đduywếtlayn vạhoggn bấmniwt đduywvcabc dĩgtsp. Hổdofirwsknh cũcvcyng khôbngung muốfdkzn trưkbceng cầcxhou ýteiy kiếtlayn củcxhoa vịncbg Đflgjzditc Quảqdin Phụqxel nổdofii tiếtlayng Thẩmpzqm Phátzpkn Đflgjìsrmenh nàdofiy.

- Hiệjjbln tạhoggi nêalpon làdofim gìsrme đduywârylmy? Vũcvcy La đduywi vàdofio đduywãrwsk mấmniwy canh giờxtja, cứfdhp đduywfdhpng chờxtjakbce đduywârylmy cũcvcyng khôbngung phảqdini biệjjbln phátzpkp.

Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon chíxtjanh làdofi ngưkbcextjai trấmniwn đduywncbgnh nhấmniwt trong ba ngưkbcextjai, xua tay nómuigi:

- Cátzpkc ngưkbceơhzpai gấmniwp cátzpki gìsrme? Khi Vũcvcy La tiếtlayn vàdofio Nhạhoggc Bătpqhng Uyêalpon, tấmniwt cảqdin mọujxoi ngưkbcextjai đduywzbcwu nghĩgtsp hắvcabn đduywãrwsk chếtlayt, nhưkbceng qua hơhzpan mưkbcextjai ngàdofiy ngưkbcextjai ta khôbngung phảqdini còbenhn sốfdkzng nhảqdiny ra ngoàdofii sao?

- Nhưkbceng lầcxhon nàdofiy khôbngung giốfdkzng vậlwday.


Hổdofirwsknh thầcxhom nghĩgtsp nữrwsk nhârylmn nàdofiy tíxtjanh tìsrmenh thôbngu kệjjblch, khôbngung đduywbenh ýteiysrme cảqdin.

Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon khoátzpkt tay chặdhaun lạhoggi:

- Cómuigsrme khôbngung giốfdkzng, bằaderng khôbngung hai ta đduywátzpknh cưkbcetpqhc, mộzditt ngàdofin miếtlayng Ngọujxoc Tủcxhoy, ta cátzpkdofi

cvcy La khẳmpzqng đduywncbgnh cómuig thểbenh đduywi ra...

Hổdofirwsknh nghiêalpom mặdhaut. khôbngung nómuigi mộzditt lờxtjai, Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon khôbngung khỏetzbi bĩgtspu môbngui mộzditt cátzpki.

Trêalpon thạhoggch kíxtjanh kia nổdofii lêalpon mộzditt mảqdinnh quang hoa, lậlwdap tứfdhpc trởkbcealpon ba đduywzditng giốfdkzng nhưkbce giómuig thổdofii mậlwdat nưkbcecvcyc, Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon mừeuvfng rỡvyez:

- Nhìsrmen xem, ta nómuigi màdofi, Vũcvcy La nhấmniwt đduywncbgnh cómuig thểbenh đduywi ra!

Quang hoa chợtpqht đduywzditng, mộzditt ngưkbcextjai từeuvfalpon trong lătpqhn ra, rơhzpai trêalpon mặdhaut đduywmniwt hoi cómuig chúzditt chậlwdat vậlwdat, đduywúzditng làdoficvcy La bìsrmenh yêalpon vôbngu sựtfbg.

Chu Cẩmpzqn che miệjjblng, cốfdkz sắvcabng ngătpqhn mìsrmenh khôbngung đduywưkbcetpqhc khómuigc, Vũcvcy La phủcxhoi bụqxeli đduywmniwt trêalpon ngưkbcextjai, dang tay ra vớcvcyi nàdofing:

- Đflgjưkbcetpqhc rồkqloi, đduyweuvfng khómuigc, tớcvcyi đduywârylmy ta ôbngum mộzditt cátzpki!

Chu Cẩmpzqn lao lêalpon nhàdofio vàdofio lòbenhng hắvcabn. dùvvctng sứfdhpc ôbngum chặdhaut lấmniwy hắvcabn. nưkbcecvcyc mấmniwt khôbngung nhịncbgn đduywưkbcetpqhc tràdofin mi màdofi ra.

- Ngưkbceơhzpai thậlwdat làdofi đduywátzpkng chếtlayt, cũcvcyng khôbngung biếtlayt ngưkbcextjai ta lo lắvcabng thếtlaydofio, hu hu...

Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon đduywvcabc ýteiydofio dạhoggt nhìsrmen Hổdofirwsknh. Hổdofirwsknh nhẹnbun nhàdofing thởkbce ra, khôbngung cómuigrylmm tưkbce đduywi so đduywo vớcvcyi Hắvcabc Thủcxhoy Tiêalpon, tiếtlayn lêalpon nómuigi:

- Vũcvcy huynh đduywjjbl, Cốfdkzc thầcxhon bộzditbenhn chưkbcea tìsrmem đduywưkbcetpqhc, Lệjjbl Thưkbceơhzpang Hảqdini lạhoggi đduywãrwsk chếtlayt, manh mốfdkzi nàdofiy đduywfdhpt rồkqloi, chúzditng ta kếtlay tiếtlayp làdofim gìsrme đduywârylmy?

Chu Cẩmpzqn lúzditc nàdofiy mớcvcyi nhớcvcy tớcvcyi xung quanh còbenhn cómuig ngưkbcextjai khátzpkc, vộzditi vàdofing thoátzpkt khỏetzbi lòbenhng Vũcvcy La. sửujxoa sang lạhoggi quầcxhon átzpko, ngọujxoc chỉiijh khẽiijh lau khómuige mắvcabt, lậlwdap tứfdhpc thầcxhon sắvcabc đduywoan chíxtjanh, ra vẻkend đduywhoggo mạhoggo, mộzditt vịncbg tiểbenhu thưkbce khuêalpotzpkc rụqxelt rèdofi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.