Tiên Tuyệt

Chương 268 : Đông thổ yêu tộc

    trước sau   
Hiểfrvbn nhiêxmqxn lãcceio quy cũgeqing biếvqzut, mộdnjct khi nàygiwy thôbosjng đygiwmaluo nàygiwy lộdnjc ra, nhấgeqit đygiwfessnh di họbrsda vôbosjlfning, cho nêxmqxn nófosr mớqmjpi khôbosjng dáqmjpm vậdfrvn dụwekzng Huyếvqzut sắllavc Cựmalu Tháqmjpp. Chẳxmarng qua lúnzqhc ấgeqiy Lệdfrv Thưehqvơjoaing Hảensji cófosr khảensjcceing làygiwm tốvizbn hạmalui di hàygiwi củypnga chủypng nhâczkkn, lãcceio quy trung thàygiwnh vớqmjpi chủypng nhâczkkn hơjoain hếvqzut thàygiwy, lậdfrvp tứbhrtc bấgeqit chấgeqip hếvqzut thàygiwy, liềczkku mạmalung giàygiw thôbosji thúnzqhc Huyếvqzut sắllavc Cựmalu Tháqmjpp đygiwáqmjpnh giếvqzut Lệdfrv Thưehqvơjoaing Hảensji.

Lệdfrv Thưehqvơjoaing Hảensji chếvqzut thậdfrvt làygiw oan uổmebpng.

Hiểfrvbn nhiêxmqxn tiểfrvbu đygiwdnjci chízvbwn ngưehqvxvmsi vừnijha từnijhxmqxn kia tiếvqzun vàygiwo di tízvbwch nàygiwy, vừnijha nhìkoizn thấgeqiy tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqhygiwn khuyếvqzut lậdfrvp tứbhrtc quỳzhtx sụwekzp xuốvizbng đygiwgeqit lễtmrxqmjpi khôbosjng ngừnijhng.

Đcceiôbosjng Thổmebpxmqxu tộdnjcc đygiwãccei mấgeqiy ngàygiwn năcceim khôbosjng lui tớqmjpi Trung Châczkku, Vũgeqi La hoàygiwn toàygiwn khôbosjng biếvqzut tậdfrvp tụwekzc củypnga Yêxmqxu tộdnjcc, cũgeqing khôbosjng hiểfrvbu đygiwưehqvuhrgc di tízvbwch nàygiwy cófosr ýogmh nghĩdfrva gìkoiz vớqmjpi Yêxmqxu tộdnjcc.

Tiểfrvbu đygiwdnjci chízvbwn ngưehqvxvmsi cófosr thựmaluc lựmaluc hùlfning mạmalunh kinh ngưehqvxvmsi nàygiwy, sau ba quỳzhtx chízvbwn lạmaluy mớqmjpi chậdfrvm rãcceii đygiwbhrtng lêxmqxn, mộdnjct mựmaluc cung kízvbwnh đygiwi tớqmjpi trưehqvqmjpc mặogmht tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqh.

Bọbrsdn họbrsd tớqmjpi gầnijhn mộdnjct chúnzqht. Vũgeqi La mớqmjpi nhìkoizn thấgeqiy rõogmhygiwng, trêxmqxn thâczkkn thểfrvb nhữvqzung ngưehqvxvmsi nàygiwy ai cũgeqing cófosr vếvqzut thưehqvơjoaing. Y phụwekzc ráqmjpch náqmjpt, máqmjpu chàygiwy đygiwnijhm đygiwìkoiza, hiểfrvbn nhiêxmqxn trưehqvqmjpc đygiwófosr đygiwãccei trảensji qua chéfwsjm giếvqzut vôbosjlfning thảensjm thiếvqzut.


geqi La nhớqmjp lạmalui đygiwâczkky làygiw xung quanh di tízvbwch thầnijhn đygiwiệdfrvn, còpdgun cófosr dịfess thúnzqhehqvoxihi dàygiwi, còpdgun cófosr Thầnijhn Đcceiiểfrvbu Phưehqvuhrgng Hoàygiwng. Chízvbwn ngưehqvxvmsi nàygiwy cófosr thểfrvb tiếvqzun vàygiwo đygiwâczkky, hẳxmarn đygiwãccei phảensji trảensji qua vôbosj sốvizb trưehqvxvmsng áqmjpc chiếvqzun.

joain nữvqzua chắllavc chắllavn bọbrsdn họbrsd khôbosjng làygiwm kinh đygiwdnjcng nhữvqzung kẻccei bảensjo vệdfrvfosr cấgeqip bậdfrvc nhưehqv Thầnijhn Đcceiiểfrvbu Phưehqvuhrgng Hoàygiwng. Nếvqzuu khôbosjng chỉfttb bằbfhxng vàygiwo chízvbwn ngưehqvxvmsi nàygiwy, bấgeqit kểfrvb thếvqzuygiwo cũgeqing khôbosjng qua đygiwưehqvuhrgc.

Đcceinijhng nófosri làygiw bọbrsdn họbrsd, cho dùlfniygiw tiềczkkn kiếvqzup Vũgeqi La muốvizbn xôbosjng qua cửmgyda ảensji Thầnijhn Đcceiiểfrvbu Phưehqvuhrgng Hoàygiwng nàygiwy cũgeqing khôbosjng dễtmrxygiwng gìkoiz. Đcceiâczkky chízvbwnh làygiw thưehqvuhrgng cổmebp Thầnijhn Thúnzqh châczkkn chízvbwnh, cófosr đygiwưehqvuhrgc lựmaluc lưehqvuhrgng huyếvqzut mạmaluch truyềczkkn thừnijha hùlfning mạmalunh vôbosjlfning.

Chízvbwn ngưehqvxvmsi vâczkky quanh mặogmht trưehqvqmjpc củypnga tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqh. nhưehqvng khôbosjng phảensji ngay trưehqvqmjpc cửmgyda. màygiwygiw chếvqzuch vềczkk phízvbwa ao nưehqvqmjpc kia. Bọbrsdn họbrsdqmjpch ao nưehqvqmjpc quỳzhtxqmjpi tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqh hếvqzut sứbhrtc thàygiwnh kízvbwnh. Sau đygiwófosr mỗcgabi ngưehqvxvmsi lấgeqiy ra mộdnjct chiếvqzuc sừnijhng trâczkku bạmaluch ngọbrsdc trong khôbosjng gian trừnijh vậdfrvt củypnga mìkoiznh, mạmalunh ai nấgeqiy lấgeqiy nưehqvqmjpc trong ao lêxmqxn. uốvizbng vàygiwo vớqmjpi vẻcceibosjlfning vui sưehqvqmjpng. Sau đygiwófosrnzqhc thêxmqxm mộdnjct sừnijhng trâczkku đygiwnijhy nưehqvqmjpc giộdnjci lêxmqxn đygiwnijhu mìkoiznh, miệdfrvng lầnijhm bầnijhm khôbosjng ngừnijhng. vẻccei mặogmht nghiêxmqxm trang kízvbwnh câczkkn.

Sau khi xong nghi thứbhrtc nàygiwy, bọbrsdn họbrsd mớqmjpi đygiwi vòpdgung qua ao nưehqvqmjpc tiếvqzun vềczkk phízvbwa cửmgyda vàygiwo.

Trong khoảensjng thờxvmsi gian nàygiwy, khôbosjng biếvqzut Phùlfni cổmebp đygiwãccei chui đygiwi đygiwâczkku. Vũgeqi La liêxmqxn hệdfrvlfning Phùlfni Cổmebp, nguyêxmqxn hồkacpn truyềczkkn vềczkkkoiznh ảensjnh. trong mộdnjct khôbosjng gian tốvizbi đygiwen cófosr mộdnjct đygiwiểfrvbm sáqmjpng màygiwu vàygiwng nhạmalut lơjoai lửmgydng bậdfrvp bềczkknh.

Thôbosjng qua nguyêxmqxn hồkacpn củypnga Vũgeqi La. Phùlfni cổmebp truyềczkkn vềczkk dụwekzc vọbrsdng mãcceinh liệdfrvt, nófosr khao kháqmjpt đygiwiểfrvbm kim quang kia.

ygiwgohg phízvbwa trưehqvqmjpc tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqh. sau khi tiểfrvbu đygiwdnjci chízvbwn ngưehqvxvmsi kia quỳzhtxqmjpi, ngưehqvxvmsi cao tuổmebpi nhấgeqit trong đygiwófosr vuốvizbt ve mộdnjct chiếvqzuc nhẫkelwn khảensjm bảensjo thạmaluch trêxmqxn tay mìkoiznh, hai tay đygiwáqmjpnh ra mộdnjct đygiwmaluo pháqmjpp quyếvqzut. Chiếvqzuc nhẫkelwn bịfess pháqmjpp quyếvqzut đygiwáqmjpnh trúnzqhng, toáqmjpt ra mộdnjct màygiwng sưehqvơjoaing mùlfniygiwu đygiwovta, trong sưehqvơjoaing mùlfnifosr mộdnjct đygiwmaluo phùlfniccein kỳzhtx dịfess quay cuồkacpng, cuốvizbi cùlfning xếvqzup thàygiwnh mộdnjct hàygiwng, chui vàygiwo trong hai cáqmjpnh cửmgyda tốvizbi om.

Tiếvqzung cơjoai quan mởgohg ra khiếvqzun cho ngưehqvxvmsi ta cảensjm thấgeqiy đygiwfttbnh tai nhứbhrtc ófosrc, hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn chậdfrvm rãcceii mởgohg ra mộdnjct khe hởgohg nhỏovta, tuy rằbfhxng rấgeqit hẹxvmsp, nhưehqvng cũgeqing đygiwypng cho chízvbwn ngưehqvxvmsi chui qua.

Thâczkkn thủypngxmqxu tộdnjcc nhanh nhẹxvmsn vôbosjlfning, chi trong nháqmjpy mắllavt, chízvbwn ngưehqvxvmsi đygiwãccei chui vàygiwo trong.

ygiwygiwo lúnzqhc nàygiwy, Vũgeqi La chi hơjoaii phâczkkn tâczkkm mộdnjct chúnzqht khôbosjng khốvizbng chếvqzu Phùlfni cổmebp, nófosr lậdfrvp tứbhrtc bay vùlfni mộdnjct cáqmjpi, nhanh chófosrng bay vềczkk phízvbwa đygiwiểfrvbm kim quang kia.

Sau khi nófosr chui vàygiwo kim quang lậdfrvp tứbhrtc hoàygiwn toàygiwn mấgeqit đygiwi liêxmqxn lạmaluc cùlfning Vũgeqi La. Vũgeqi La thầnijhm nghĩdfrv khôbosjng xong, nhưehqvng cũgeqing khôbosjng thểfrvb lo lắllavng quáqmjp nhiềczkku. Hắllavn bay xuốvizbng khỏovtai tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqh. rẽbfhx qua mộdnjct cáqmjpi chuẩfessn bịfess theo vàygiwo.

Khôbosjng ngờxvms đygiwmalui môbosjn nàygiwy dưehqvxvmsng nhưehqvfosr linh tízvbwnh, cófosr thểfrvb nhậdfrvn ra Vũgeqi La khôbosjng phảensji làygiwxmqxu tộdnjcc, lậdfrvp tứbhrtc đygiwófosrng lạmalui đygiwáqmjpnh kịfessch. Vũgeqi La khôbosjng kịfessp trởgohg tay, tôbosjng thẳxmarng vàygiwo cửmgyda, ầnijhm mộdnjct tiếvqzung ngãcceiccein ra đygiwgeqit.


Nhìkoizn hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn đygiwen kịfesst, Vũgeqi La cảensjm thấgeqiy bófosr tay hếvqzut cáqmjpch.

Đcceii tớqmjpi Đcceiôbosjng Thổmebp, vậdfrvn may củypnga Vũgeqi La thậdfrvt sựmalu quáqmjpfwsjm. Đcceinijhu tiêxmqxn làygiw mấgeqit đygiwi Thầnijhn Đcceiiểfrvbu Đcceikacpng Hoàygiwn, sau đygiwófosr ngay cảensj Phùlfni cổmebpgeqing mấgeqit đygiwi liêxmqxn lạmaluc. Hắllavn hếvqzut sứbhrtc buồkacpn bãccei, nhìkoizn quanh mộdnjct lưehqvuhrgt, sau đygiwófosr thâczkkn thểfrvb co rụwekzt lạmalui, chui vàygiwo trong mộdnjct bứbhrtc tưehqvuhrgng rồkacpng bêxmqxn bờxvms ao.

Miệdfrvng rồkacpng háqmjp to, vốvizbn đygiwfrvbfosrt nưehqvqmjpc vàygiwo ao. Hiệdfrvn tạmalui miệdfrvng rồkacpng đygiwãccei khôbosj, Vũgeqi La nấgeqip vàygiwo trong đygiwófosr, cófosr thểfrvb dễtmrxygiwng giáqmjpm sáqmjpt hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn kia.

ehqvxvmsng nhưehqv tiểfrvbu đygiwdnjci chízvbwn ngưehqvxvmsi nàygiwy tớqmjpi đygiwâczkky làygiwkoiz thứbhrtkoiz đygiwófosr đygiwbfhxng sau hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn nàygiwy. Cófosr thểfrvb thấgeqiy đygiwưehqvuhrgc bọbrsdn họbrsd chuẩfessn bịfess đygiwnijhy đygiwypng. từnijhygiwnh đygiwdnjcng vừnijha rồkacpi lãcceio nhâczkkn Yêxmqxu tộdnjcc dùlfning giớqmjpi chi mờxvms cửmgyda làygiwfosr thểfrvb biếvqzut đygiwưehqvuhrgc.

koiz vậdfrvy chízvbwn ngưehqvxvmsi vàygiwo trong khôbosjng bao lâczkku sau đygiwãccei trởgohg ra. Lãcceio nhâczkkn cầnijhm đygiwnijhu mắllavt lệdfrvehqvng rưehqvng, néfwsjt mặogmht thàygiwnh kízvbwnh, hai tay cầnijhm mộdnjct cáqmjpi bọbrsdc pha lêxmqx trong suốvizbt, bêxmqxn trong đygiwmalung mộdnjct viêxmqxn yêxmqxu đygiwan màygiwu vàygiwng nhạmalut.

geqi La hoàygiwn toàygiwn khẳxmarng đygiwfessnh, ýogmh niệdfrvm màygiwu vàygiwng nhạmalut kia chízvbwnh làygiw đygiwiểfrvbm kim quang màygiw Phùlfni Cổmebp chui vàygiwo. Nhưehqvng khoảensjng cáqmjpch gầnijhn nhưehqv vậdfrvy, Vũgeqi La lạmalui khôbosjng cófosrqmjpch nàygiwo cảensjm ứbhrtng đygiwưehqvuhrgc Phùlfni Cổmebp.

Tiểfrvbu đygiwdnjci hùlfning mạmalunh vôbosjlfning, lạmalui cófosr đygiwưehqvuhrgc yêxmqxu đygiwan bấgeqit phàygiwm trong tay. Vũgeqi La xófosrt Phùlfni cổmebp, nhưehqvng cũgeqing khôbosjng dáqmjpm tùlfniy tiệdfrvn ra mặogmht.

Tiểfrvbu đygiwdnjci chízvbwn ngưehqvxvmsi vừnijha ra ngoàygiwi, lãcceio nhâczkkn miệdfrvng niệdfrvm mấgeqiy câczkku cổmebp ngừnijhxmqxu tộdnjcc, âczkkm đygiwiệdfrvu lộdnjc vẻccei thêxmqxehqvơjoaing ảensjm đygiwmalum. Sau đygiwófosrcceio nhâczkkn giơjoai cao yêxmqxu đygiwan màygiwu vàygiwng nhạmalut kia. aưehqvơjoaing mặogmht đygiwnijhy vẻccei thàygiwnh kízvbwnh cùlfning kiêxmqxu ngạmaluo.

qmjpm ngưehqvxvmsi còpdgun lạmalui, bao gồkacpm cảensj hai Đcceimalui Năcceing cùlfning nhau quỳzhtx xuốvizbng lạmaluy, dậdfrvp đygiwnijhu liêxmqxn tụwekzc, vẻccei mặogmht cuồkacpng nhiệdfrvt. Chi mộdnjct lúnzqhc sau. trêxmqxn tráqmjpn táqmjpm ngưehqvxvmsi đygiwãccei chảensjy máqmjpu tưehqvơjoaii ròpdgung ròpdgung.

geqi La thầnijhm nhủypng, rốvizbt cụwekzc viêxmqxn yêxmqxu đygiwan nàygiwy cófosr lai lịfessch thếvqzuygiwo, lạmalui phảensji xâczkky mộdnjct tòpdgua thầnijhn đygiwiệdfrvn lớqmjpn nhưehqv vậdfrvy cấgeqit chứbhrta, màygiw nhữvqzung Yêxmqxu tộdnjcc nàygiwy lạmalui tôbosj ra sùlfning kízvbwnh yêxmqxu đygiwan nhưehqv vậdfrvy?

cceio nhâczkkn nâczkkng yêxmqxu đygiwan đygiwi trưehqvqmjpc, táqmjpm ngưehqvxvmsi còpdgun lạmalui vôbosjlfning cầnijhn thậdfrvn theo sáqmjpt phízvbwa sau. Vũgeqi La bấgeqit đygiwllavc dĩdfrv nhìkoizn theo tiểfrvbu đygiwdnjci nàygiwy rờxvmsi đygiwi, lòpdgung thầnijhm biếvqzut cho dùlfnikoiznh cófosr đygiwuổmebpi theo cũgeqing khôbosjng thểfrvbygiwo đygiwoạmalut lạmalui Phùlfni cổmebp đygiwưehqvuhrgc. Màygiw Phùlfni cổmebp khao kháqmjpt yêxmqxu đygiwan kia nhưehqv vậdfrvy, nófosri khôbosjng chừnijhng cũgeqing làygiw mộdnjct cơjoai duyêxmqxn đygiwvizbi vớqmjpi nófosr.

Chờxvms tiểfrvbu đygiwdnjci nàygiwy đygiwi xa. Vũgeqi La rờxvmsi khỏovtai miệdfrvng rồkacpng ra ngoàygiwi, mớqmjpi pháqmjpt hiệdfrvn ra chízvbwn ngưehqvxvmsi kia rờxvmsi đygiwi, nhưehqvng khôbosjng đygiwófosrng kízvbwn hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn kia lạmalui.

geqi La tòpdgupdgu tiếvqzun lêxmqxn. cófosr lẽbfhxygiwkoizxmqxu đygiwan đygiwãccei bịfess lấgeqiy đygiwi, tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqhgeqing theo đygiwófosr mấgeqit đygiwi linh khízvbw. hai cáqmjpnh đygiwmalui môbosjn từnijh khízvbw trầnijhm trầnijhm, khôbosjng còpdgun vẻccei linh hoạmalut nhưehqv trưehqvqmjpc.

geqi La tiếvqzun vàygiwo cáqmjpnh cửmgyda kia. tiệdfrvn tay phófosrng xuấgeqit mộdnjct ngọbrsdn lửmgyda. chiếvqzuu sáqmjpng cảensj thôbosjng đygiwmaluo.

Thôbosjng đygiwmaluo nàygiwy lớqmjpn hơjoain Vũgeqi La tưehqvgohgng tưehqvuhrgng rấgeqit nhiềczkku, thậdfrvm chízvbw mộdnjct ízvbwt đygiwmalui đygiwiệdfrvn ởgohg Trung Châczkku bấgeqit quáqmjpgeqing chỉfttbfosr vậdfrvy màygiw thôbosji.

Thôbosjng đygiwmaluo cao hai chụwekzc trưehqvuhrgng, rộdnjcng ba mưehqvơjoaii trưehqvuhrgng, hoàygiwn toàygiwn làygiw do cảensj khốvizbi nham thạmaluch tạmaluo thàygiwnh, nófosri cáqmjpch kháqmjpc, nham thạmaluch tạmaluc tưehqvuhrgng Thầnijhn Thúnzqhygiwy lạmalui làygiw nguyêxmqxn cảensj khốvizbi. Vũgeqi La cũgeqing khôbosjng nhịfessn đygiwưehqvuhrgc phảensji chắllavc lưehqvoxihi, ngưehqvxvmsi năcceim xưehqva tạmaluc nêxmqxn thầnijhn tưehqvuhrgng nàygiwy, e rằbfhxng đygiwãcceilfning vôbosj thưehqvuhrgng thầnijhn uy mang mộdnjct ngọbrsdn núnzqhi hoàygiwn chỉfttbnh tớqmjpi đygiwâczkky.

Hai bêxmqxn thôbosjng đygiwmaluo đygiwxmqxu khắllavc hoa văccein rấgeqit nhỏovta, thỉfttbnh thoảensjng cófosr mộdnjct. hai đygiwmaluo phùlfniccein cófosr ýogmh nghĩdfrva đygiwogmhc biệdfrvt, bấgeqit quáqmjp khôbosjng phảensji làygiw linh văccein. cófosr lẽbfhxygiw phùlfniccein cófosr ýogmh nghĩdfrva cảensjm tháqmjpn, dùlfning trong nghi lễtmrxnzqhng tếvqzu.

geqi La liếvqzuc qua vàygiwi lầnijhn, cảensjm thấgeqiy khôbosjng cófosrkoiz hứbhrtng thúnzqh.

Nhưehqvng hắllavn vừnijha ngẩfessng đygiwnijhu nhìkoizn lêxmqxn, chỉfttb thấgeqiy nhữvqzung hìkoiznh vẽbfhx trêxmqxn váqmjpch đygiwáqmjpfosrjoaii quen thuộdnjcc.

Bứbhrtc họbrsda đygiwnijhu tiêxmqxn làygiw mộdnjct mảensjng mâczkky đygiwen hay sưehqvơjoaing mùlfni đygiwen. hoặogmhc làygiw Hỗcgabn Đcceidnjcn. Bởgohgi vìkoiz vẽbfhx trêxmqxn đygiwáqmjp, thủypng pháqmjpp biểfrvbu hiệdfrvn cófosr hạmalun. chỉfttbfosr thểfrvb nhìkoizn ra nhữvqzung đygiwưehqvxvmsng néfwsjt mơjoai hồkacp.

Sau đygiwófosrygiw mộdnjct con trùlfning, nửmgyda thâczkkn trêxmqxn làygiw trùlfning, nhưehqvng nửmgyda thâczkkn dưehqvqmjpi làygiw mộdnjct ngọbrsdc phùlfnikoiznh vuôbosjng.

geqi La thấgeqiy vậdfrvy khôbosjng khỏovtai khẽbfhx cau màygiwy. Thủypng đygiwoạmalun biểfrvbu hiệdfrvn nhưehqv vậdfrvy hiểfrvbn nhiêxmqxn làygiw cầnijhn phảensji tâczkkm lãcceinh ýogmh hộdnjci, nửmgyda cổmebp nửmgyda phùlfni. hiểfrvbn nhiêxmqxn đygiwâczkky chízvbwnh làygiw mộdnjct con Phùlfni Cổmebp.

geqi La cũgeqing hiểfrvbu vìkoiz sao Phùlfni cổmebp củypnga mìkoiznh lạmalui khao kháqmjpt yêxmqxu đygiwan kia nhưehqv vậdfrvy.

Hai bứbhrtc họbrsda đygiwnijhu tiêxmqxn thuyếvqzut minh sựmalu ra đygiwxvmsi củypnga Phùlfni cổmebp. vềczkk phầnijhn bứbhrtc thứbhrt nhấgeqit, Vũgeqi La cũgeqing khôbosjng muốvizbn tìkoizm hiểfrvbu làygiwm gìkoiz. E rằbfhxng ngay cảensj ngưehqvxvmsi vẽbfhx nhữvqzung bứbhrtc họbrsda nàygiwy cũgeqing khôbosjng biếvqzut rõogmh Phùlfni Cổmebp ra đygiwxvmsi thếvqzuygiwo, cho nêxmqxn mớqmjpi vẽbfhx ra hìkoiznh ảensjnh huyềczkkn ảensjo thâczkkm sâczkku nhưehqv vậdfrvy, cófosr lẽbfhxygiw muốvizbn gạmalut ngưehqvxvmsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.