Tiên Tuyệt

Chương 267 : Thần điểu phượng hoàng, hoang thú đại đạo (hạ)

    trước sau   
bpli La khôjyzkng biếdaalt mìwazqnh rốmvqdt cuộnlwvc đboixãwazq tớzlnti nơulrpi nàxxjmo, nếdaalu nhưsbnjckkyi nơulrpi nàxxjmy làxxjmvzsdu trong Yêaxkyn Sơulrpn còhgpcn cóckky khảngubpdjeng, thếdaal nhưsbnjng mìwazqnh làxxjmm sao lạkhpfi từfdyv Tinh La Hảngubi lậhwdyp tứjyzkc đboixi tớzlnti chỗgrsqvzsdu trong Yêaxkyn Sơulrpn?

Álmyonh mấjmsst củnkaha hắryjsn dừfdyvng trêaxkyn mộnlwvt khốmvqdi gạkhpfch đboixaxkyu khắryjsc, vừfdyva rồpnxfi cảngubm giáadedc cóckky chúaxkyt khôjyzkng thívlusch hợuswbp, lúaxkyc nàxxjmy rốmvqdt cuộnlwvc hiểadedu đboixưsbnjuswbc chỗgrsqxxjmo khôjyzkng thívlusch hợuswbp.

Khốmvqdi gạkhpfch đboixaxkyu khắryjsc kia chỉnluohgpcn lạkhpfi mộnlwvt nửuuqta, mộnlwvt nửuuqta kháadedc khôjyzkng biếdaalt đboixãwazq đboixi đboixâvzsdu.

hgpcn lạkhpfi nửuuqta viêaxkyn gạkhpfch ưsbnjzlntc chừfdyvng cóckky mộnlwvt phầjcosn ba chôjyzkn vùdqeyi trong đboixjmsst, còhgpcn cóckky mộnlwvt ívlust đboixáaded vụzlntn che giấjmssu ởjyzk trêaxkyn mặwazqt. Vũbpli La kécwrjo nóckky ra, trêaxkyn gạkhpfch đboixaxkyu khắryjsc ba nhâvzsdn vậhwdyt, bọeeibn họeeibckky thâvzsdn ngưsbnjlmyoi, đboixjcosu dãwazq thúaxky. còhgpcn cóckky mộnlwvt ngưsbnjlmyoi sau lưsbnjng sinh ra mộnlwvt đboixôjyzki cáadednh giốmvqdng nhưsbnj chim ưsbnjng, mộnlwvt ngưsbnjlmyoi kháadedc phầjcosn môjyzkng phívlusa sau ngưsbnjlmyoi vưsbnjơulrpn ra mộnlwvt cáadedi đboixuổljxri giốmvqdng nhưsbnj đboixjyzki báadedo.

bpli La lúaxkyc trưsbnjzlntc đboixmvqdi vớzlnti gạkhpfch đboixaxkyu khắryjsc chỉnluoxxjm đboixàxxjmo qua, cảngubm giáadedc cóckky đboixiểadedm khôjyzkng thívlusch hợuswbp nhưsbnjng khôjyzkng cóckky phảngubn ứjyzkng lạkhpfi.

Hắryjsn lạkhpfi từfdyv trong đboixáaded vụzlntn phếdaalvlusch bớzlnti ra mấjmssy khốmvqdi gạkhpfch đboixaxkyu khắryjsc đboixãwazq vỡzvfj, toàxxjmn bộnlwv đboixpnxf áadedn đboixưsbnjuswbc đboixaxkyu khắryjsc trêaxkyn đboixóckky vốmvqdn khôjyzkng cóckky ngưsbnjlmyoi bìwazqnh thưsbnjlmyong!


Hắryjsn nécwrjm bóckky gạkhpfch vỡzvfj trong tay, mộnlwvt đboixưsbnjlmyong đboixi vàxxjmo chỗgrsqvzsdu trong phếdaalvlusch.

xxjmng đboixi vàxxjmo trong, vậhwdyt phếdaalvlusch bảngubo lưsbnju lạkhpfi càxxjmng nhiềjsxju, dầjcosn dầjcosn cóckky thểaded nhìwazqn thấjmssy cộnlwvt đboixáaded cựxizwc lớzlntn còhgpcn đboixjyzkng sừfdyvng sữngubng, đboixưsbnjlmyong kívlusnh cộnlwvt đboixáaded đboixkhpft tớzlnti ba trưsbnjuswbng, thôjyzk to khóckkyckky thểadedsbnjjyzkng tưsbnjuswbng, mộnlwvt đboixáadedm thạkhpfch đboixôjyzkn giốmvqdng nhau bàxxjmy trêaxkyn mặwazqt đboixjmsst.

Đtydsếdaaln nơulrpi nàxxjmy, đboixáaded vụzlntn, bùdqeyn đboixjmsst dầjcosn dầjcosn ívlust đboixi, lộnlwv ra mộnlwvt con đboixưsbnjlmyong lớzlntn rộnlwvng chừfdyvng mộnlwvt trãwazqm hai mưsbnjơulrpi trưsbnjuswbng thẳdnyqng tắryjsp ởjyzk giữnguba di tívlusch.

Đtydskhpfi đboixkhpfo dùdqeyng nham thạkhpfch cựxizwc lớzlntn dàxxjmi năpdjem trưsbnjuswbng, rộnlwvng ba trưsbnjuswbng láadedt thàxxjmnh, trêaxkyn mặwazqt cóckky khắryjsc đboixnkah loạkhpfi hoa văpdjen. Tảngubng đboixáadedulrpi Vũbpli La đboixwazqt châvzsdn lêaxkyn. trung ưsbnjơulrpng đboixkhpfi đboixkhpfo đboixaxkyu khắryjsc mộnlwvt con quáadedi thúaxky kỳpqpd dịhwiu, đboixi tiếdaalp mấjmssy trãwazqm trưsbnjuswbng lạkhpfi làxxjm mộnlwvt con quáadedi thúaxky kỳpqpd dịhwiu kháadedc, bộnlwvadedng đboixjsxju rấjmsst kỳpqpd quáadedi, ngay cảngubbpli La cũbpling khôjyzkng nhậhwdyn biếdaalt đboixưsbnjuswbc.

Đtydskhpfi đboixkhpfo nàxxjmy mặwazqc dùdqeyckky bộnlwv phậhwdyn rấjmsst lớzlntn bịhwiu tổljxrn hạkhpfi, nhưsbnjng ívlust nhấjmsst còhgpcn bảngubo lưsbnju lạkhpfi chiềjsxju dàxxjmi aầjcosn mưsbnjlmyoi dặwazqm. ởjyzk cuốmvqdi đboixkhpfi đboixkhpfo làxxjm mộnlwvt cáadedi ao hìwazqnh vuôjyzkng vưsbnjuswbt ngoàxxjmi dựxizw đboixadedn củnkaha mọeeibi ngưsbnjlmyoi.

Mặwazqc dùdqeyckkyi làxxjm ao, trêaxkyn thựxizwc tếdaal diệcjvnn tívlusch cóckky thểaded so sáadednh vớzlnti mộnlwvt hồpnxfsbnjzlntc nhỏdfjo.

Chẳdnyqng qua bốmvqdn bờlmyo ao nưsbnjzlntc nhiềjsxju chỗgrsq tổljxrn hạkhpfi, nưsbnjzlntc ao cũbpling rấjmsst ívlust. ưsbnjzlntc chừfdyvng cũbpling khôjyzkng ngậhwdyp đboixjcosu gốmvqdi. Phívlusa sau làxxjm mộnlwvt pho tưsbnjuswbng đboixaxkyu khắryjsc Thầjcosn Thúaxky cựxizwc lớzlntn khôjyzkng sai biệcjvnt lắryjsm so vớzlnti cáadedi ao, đboixáadedng tiếdaalc đboixãwazqxxjmn pháaded khôjyzkng chịhwiuu nổljxri, đboixjcosu củnkaha Thầjcosn Thúaxky đboixãwazq khôjyzkng thấjmssy, trêaxkyn ngưsbnjlmyoi cũbpling tồpnxfn hạkhpfi nhiềjsxju chỗgrsq. Chỉnluockky từfdyvng đboixkhpfo hoa văpdjen trang trívlus mặwazqt ngoàxxjmi thâvzsdn thểadedhgpcn cóckky thểaded nhìwazqn ra tưsbnj thếdaal oai hùdqeyng năpdjem đboixóckky.

xxjmm cho ngưsbnjlmyoi ta ngoàxxjmi ýdusl muốmvqdn làxxjm. giữnguba hai châvzsdn thôjyzk to cưsbnjlmyong tráadedng củnkaha Thầjcosn Thúaxkyckky mộnlwvt cáadednh cổljxrng cựxizwc lớzlntn. cáadednh cổljxrng nàxxjmy lạkhpfi hoàxxjmn hảngubo khôjyzkng tổljxrn hao gìwazq.

adedi ao ngoạkhpfi trừfdyv mộnlwvt bêaxkyn đboixaxkyu khắryjsc Thầjcosn Thúaxky kia. ba bêaxkyn còhgpcn lạkhpfi đboixjsxju đboixaxkyu khắryjsc ba mưsbnjơulrpi ba chiếdaalc đboixjcosu rồpnxfng, cao tớzlnti ba trưsbnjuswbng, ba bêaxkyn tổljxrng cộnlwvng làxxjm chívlusn mưsbnjơulrpi chívlusn chiếdaalc.

Long khẩhwiuu mởjyzk ra. thếdaal nhưsbnjng hiệcjvnn tạkhpfi chỉnluockky bảnguby táadedm đboixjcosu rồpnxfng bêaxkyn trong còhgpcn cóckkysbnjzlntc chảnguby, khóckky tráadedch nưsbnjzlntc trong ao nàxxjmy lạkhpfi cạkhpfn.

Đtydsáadedy ao nàxxjmy đboixaxkyu khắryjsc chívlusn con dịhwiu thúaxky nửuuqta ngưsbnj nửuuqta long, thủnkah pháadedp đboixaxkyu khắryjsc cựxizwc kỳpqpd kháadedc biệcjvnt, khi cóckkyulrpn gióckky nhẹaxky thổljxri qua mặwazqt nưsbnjzlntc, mặwazqt nưsbnjzlntc aợuswbn sóckkyng, chívlusn con ngưsbnj long kia giốmvqdng nhưsbnj sốmvqdng du đboixnlwvng trong nưsbnjzlntc.

Nhữngubng dịhwiu thúaxky đboixaxkyu khắryjsc phívlusa trưsbnjzlntc đboixkhpfi đboixkhpfo Vũbpli La khôjyzkng biếdaalt, thếdaal nhưsbnjng tớzlnti gầjcosn cáadedi ao, chívlusn con dịhwiu thúaxky cuốmvqdi cùdqeyng Vũbpli La rấjmsst quen thuộnlwvc: Long Sinh Cừfdyvu Tửuuqt!

Nhưsbnj vậhwdyy phỏdfjong đboixadedn, nhữngubng dịhwiu thúaxkyaxkyc trưsbnjzlntc cho dùdqeycwrjm so vớzlnti Long tửuuqt. hẳdnyqn làxxjmbpling kécwrjm khôjyzkng xa. cho nêaxkyn mớzlnti cùdqeyng đboixưsbnjuswbc đboixaxkyu khắryjsc ởjyzk trêaxkyn đboixkhpfi đboixkhpfo nàxxjmy.


bpli La vòhgpcng qua cáadedi ao kia. đboixjyzkng ởjyzk phívlusa trưsbnjzlntc pho tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxkyxxjmn pháaded. pho tưsbnjuswbng nàxxjmy mặwazqc dùdqeyxxjmn pháaded khôjyzkng chịhwiuu nổljxri, ngay cảngub đboixjcosu cũbpling khôjyzkng thấjmssy, thếdaal nhưsbnjng cao cũbpling cóckky mấjmssy trãwazqm trưsbnjuswbng. Vũbpli La đboixjyzkng dưsbnjzlnti nhìwazqn lêaxkyn. trôjyzkng hắryjsn cóckky vẻflfwjyzkdqeyng nhỏdfjocwrj.

Bốmvqdn phívlusa làxxjm mộnlwvt mảngubnh tĩwawtnh mịhwiuch, mộnlwvt thâvzsdn mộnlwvt mìwazqnh đboixjyzkng ởjyzksbnjzlnti châvzsdn quáadedi vậhwdyt lớzlntn nhưsbnj vậhwdyy, gióckkyaxkyi gàxxjmo thécwrjt thổljxri qua. giốmvqdng nhưsbnj mộnlwvt ngưsbnjlmyoi đboixlmyoi sau xuyêaxkyn qua thờlmyoi khôjyzkng, cảngubm thụzlnt đboixưsbnjuswbc thờlmyoi kỳpqpdxxjm thầjcosn đboixiệcjvnn nàxxjmy còhgpcn đboixang cưsbnjlmyong thịhwiunh.

Lạkhpfi nhìwazqn tàxxjmn pháaded trưsbnjzlntc mắryjst. trong lòhgpcng Vũbpli La lạkhpfi cóckky mộnlwvt cảngubm giáadedc nóckkyi khôjyzkng nêaxkyn lờlmyoi.

Từfdyv vịhwiu trívlus hắryjsn đboixang đboixjyzkng hiệcjvnn tạkhpfi nhìwazqn ra xung quanh. Thầjcosn Đtydsiểadedu Phưsbnjuswbng Hoàxxjmng sốmvqdng ởjyzk phívlusa Đtydsôjyzkng củnkaha di tívlusch nàxxjmy, màxxjm quáadedi thúaxkyckkysbnjzvfji dàxxjmi trong sơulrpn cốmvqdc khívlus tứjyzkc tửuuqt tịhwiuch nằisjqm ởjyzk phívlusa Tâvzsdy. Vũbpli La nghi hoặwazqc, chẳdnyqng lẽkbobxxjmjyzk hai phưsbnjơulrpng hưsbnjzlntng kháadedc cũbpling cóckky dịhwiu thúaxky trúaxky thủnkah hay sao?

bpli La cúaxkyi đboixjcosu nhìwazqn cáadednh cổljxrng dưsbnjzlnti pho tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxky kia. hai cáadednh cửuuqta đboixen kịhwiut. nhìwazqn khôjyzkng ra làxxjm do tàxxjmi liệcjvnu gìwazq chếdaal thàxxjmnh. Trêaxkyn đboixkhpfi môjyzkn khôjyzkng cóckky nhiềjsxju trang sứjyzkc, chỉnluockky hai chiếdaalc vòhgpcng cửuuqtu cựxizwc lớzlntn bắryjst ởjyzk giữnguba chừfdyvng. Vòhgpcng cửuuqta đboixưsbnjuswbc hai cáadedi đboixjcosu thúaxky kỳpqpd dịhwiu bằisjqng đboixpnxfng xanh ngậhwdym ởjyzk trong miệcjvnng, thếdaal nhưsbnjng toàxxjmn bộnlwv đboixkhpfi môjyzkn. bao gồpnxfm hai cáadedi đboixjcosu thúaxky kỳpqpd dịhwiu bằisjqng đboixpnxfng xanh kia khôjyzkng cóckky nửuuqta đboixiểadedm ba đboixnlwvng linh lựxizwc.

Mộnlwvt tòhgpca thầjcosn đboixiệcjvnn rộnlwvng lớzlntn nàxxjmy, đboixãwazq biếdaaln thàxxjmnh mộnlwvt mảngubnh phếdaalvlusch ởjyzk trong năpdjem tháadedng vôjyzk tậhwdyn. khóckkyckky đboixưsbnjuswbc làxxjm. hai cáadednh cổljxrng nàxxjmy, hai cáadednh cổljxrng khôjyzkng bắryjst mắryjst. lạkhpfi khôjyzkng cóckky chúaxkyt bộnlwvadedng hưsbnj hao, nhấjmsst làxxjm hai cáadednh cổljxrng kia. hoàxxjmn toàxxjmn mớzlnti!

Hai cáadednh cổljxrng cao tớzlnti mưsbnjlmyoi lăpdjem trưsbnjuswbng. Vũbpli La tiếdaaln lêaxkyn đboixhwiuy đboixhwiuy, đboixkhpfi môjyzkn khôjyzkng chúaxkyt đboixnlwvng đboixhwdyy. Vũbpli La nhìwazqn ra đboixưsbnjuswbc, pho tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxkyxxjmy chívlusnh làxxjm trung tâvzsdm củnkaha toàxxjmn bộnlwv thầjcosn đboixiệcjvnn. Dưsbnjzlnti pho tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxkyxxjmy trấjmssn áadedp cáadedi gìwazq. đboixnkah đboixadedxxjmm cho ngưsbnjlmyoi ta bởjyzki vậhwdyy màxxjm kiếdaaln tạkhpfo mộnlwvt tòhgpca thầjcosn đboixiệcjvnn vôjyzk tiềjsxjn khoáadedng hậhwdyu nhưsbnj vậhwdyy?

bpli La ngẫeimtm nghĩwawt mộnlwvt chúaxkyt, vẫeimtn khôjyzkng dáadedm lỗgrsqwazqng, bàxxjmn tay vừfdyva lậhwdyt. Phùdqey cổljxr xuấjmsst hiệcjvnn.

Phùdqey Cổljxr trắryjsng nhưsbnj bạkhpfch ngọeeibc vừfdyva tiếdaaln vàxxjmo đboixkhpfi môjyzkn. lậhwdyp tứjyzkc truyềjsxjn ra tìwazqnh cảngubm hâvzsdn hoan vui sưsbnjzlntng. Vũbpli La hếdaalt sứjyzkc hiếdaalu kỳpqpd, đboixang muốmvqdn dùdqeyng nguyêaxkyn hồpnxfn củnkaha mìwazqnh liêaxkyn hệcjvndqeyng Phùdqey Cổljxr, xem thửuuqt Phùdqey cổljxr pháadedt hiệcjvnn đboixưsbnjuswbc gìwazq. thìwazqnh lìwazqnh phívlusa trưsbnjzlntc bỗgrsqng truyềjsxjn lạkhpfi mộnlwvt tràxxjmng tiếdaalng đboixnlwvng.

bpli La lậhwdyp tứjyzkc cảngubnh giáadedc, thâvzsdn hìwazqnh chợuswbt lóckkye trốmvqdn lêaxkyn trêaxkyn tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxky đboixãwazqxxjmn pháaded.

sbnjuswbng nàxxjmy khôjyzkng biếdaalt bịhwiu lựxizwc lưsbnjuswbng gìwazq bổljxr trúaxkyng, vịhwiu trívlus đboixjcosu tưsbnjuswbng vỡzvfjadedt. Vũbpli La dễrnunxxjmng tìwazqm đboixưsbnjuswbc mộnlwvt khe nứjyzkt. chui xuốmvqdng đboixóckkyhwiun thâvzsdn theo dõvrpsi.

jyzksbnjzlntng Đtydsôjyzkng Bắryjsc củnkaha tưsbnjuswbng Thầjcosn Thúaxkyckky mộnlwvt tiểadedu đboixnlwvi đboixi tớzlnti.

Kháadedc vớzlnti tâvzsdm trạkhpfng củnkaha Vũbpli La khi tiếdaaln vàxxjmo nơulrpi nàxxjmy, nhữngubng ngưsbnjlmyoi nàxxjmy nhìwazqn qua vôjyzkdqeyng cẩhwiun thậhwdyn, dưsbnjlmyong nhưsbnj nhìwazqn đboixâvzsdu cũbpling thấjmssy đboixhwiuch nhâvzsdn.

bpli La thấjmssy tiểadedu đboixnlwvi nàxxjmy cũbpling thấjmsst kinh trong lòhgpcng. Tiểadedu đboixnlwvi chỉnluockky chívlusn ngưsbnjlmyoi, nhưsbnjng lạkhpfi cóckky tớzlnti ba ngưsbnjlmyoi thựxizwc lựxizwc đboixkhpft tớzlnti cảngubnh giớzlnti Đtydskhpfi Năpdjeng. sáadedu ngưsbnjlmyoi còhgpcn lạkhpfi cũbpling đboixkhpft tớzlnti cảngubnh giớzlnti Đtydskhpfo Cảngubnh Đtydsan Đtydsisjqng. Cóckky thểadedckkyi rằisjqng tiểadedu đboixnlwvi nàxxjmy cóckky đboixưsbnjuswbc thựxizwc lựxizwc san bằisjqng mộnlwvt môjyzkn pháadedi nhấjmsst lưsbnju!

Nhưsbnjng thựxizwc lựxizwc củnkaha tiểadedu đboixnlwvi vẫeimtn chưsbnja làxxjmm cho Vũbpli La kinh ngạkhpfc, chuyệcjvnn đboixáadedng kinh ngạkhpfc hơulrpn làxxjm tiécwrju đboixnlwvi chívlusn ngưsbnjlmyoi nàxxjmy, tấjmsst cảngub đboixjsxju đboixjcosu thúaxky thâvzsdn ngưsbnjlmyoi, giốmvqdng nhưsbnj đboixpnxf áadedn đboixaxkyu khắryjsc trêaxkyn gạkhpfch màxxjmbpli La đboixãwazq thấjmssy trưsbnjzlntc đboixóckky.

Nếdaalu so vớzlnti đboixpnxf áadedn trêaxkyn gạkhpfch, trạkhpfng tháadedi hóckkya thúaxky củnkaha chívlusn ngưsbnjlmyoi nàxxjmy yếdaalu hơulrpn nhiềjsxju. Mặwazqc dùdqey trêaxkyn mặwazqt còhgpcn giữngub đboixưsbnjuswbc đboixưsbnjlmyong nécwrjt đboixwazqc thùdqey củnkaha loàxxjmi thúaxky. nhưsbnjng cũbpling đboixãwazq rấjmsst giốmvqdng loàxxjmi ngưsbnjlmyoi, trêaxkyn ngưsbnjlmyoi cũbpling khôjyzkng cóckkyjyzkng rậhwdym. trong chívlusn ngưsbnjlmyoi chỉnluockky mộnlwvt ngưsbnjlmyoi sau lưsbnjng cóckky mộnlwvt cáadedi đboixjyzki cọeeibp cưsbnjlmyong tráadedng.

bpli La vừfdyva nhìwazqn thấjmssy bọeeibn họeeib, chợuswbt nhớzlnt lạkhpfi mộnlwvt truyềjsxjn thuyếdaalt trêaxkyn Tu Châvzsdn Giớzlnti: Đtydsôjyzkng Thổljxraxkyu tộnlwvc.

Giữnguba thiêaxkyn hạkhpf ngũbpli phưsbnjơulrpng đboixjsxju cóckkyadedc loạkhpfi hiểadedm đboixhwiua ngăpdjen trởjyzk. Màxxjm Trung Châvzsdu vàxxjm Nam Hoang bịhwiu Nhâvzsdn tộnlwvc chiếdaalm cứjyzk, đboixãwazq sớzlntm đboixngub thôjyzkng hiểadedm đboixhwiua nàxxjmy. Mặwazqc dùdqey giao thôjyzkng qua lạkhpfi cóckky chúaxkyt khóckky khăpdjen, nhưsbnjng cũbpling khôjyzkng tớzlnti nỗgrsqi khóckky nhưsbnjaxkyn trờlmyoi.

Nhưsbnjng làxxjm Trung Châvzsdu cùdqeyng Bắryjsc Cưsbnjơulrpng, Tâvzsdy Vựxizwc, Đtydsôjyzkng Thổljxr, cũbpling đboixãwazqxxjmi ngàxxjmn năpdjem khôjyzkng cóckky liêaxkyn lạkhpfc. Nhấjmsst làxxjm Đtydsôjyzkng Thổljxr bịhwiuaxkyu tộnlwvc chiếdaalm cứjyzk, vàxxjmi ngàxxjmn năpdjem trưsbnjzlntc hai tộnlwvc đboixkhpfi chiếdaaln mộnlwvt trậhwdyn, song phưsbnjơulrpng cùdqeyng tổljxrn thấjmsst nặwazqng nềjsxj, cuốmvqdi cùdqeyng khôjyzkng biếdaalt làxxjm nguyêaxkyn nhâvzsdn gìwazq, giữnguba Đtydsôjyzkng Thổljxrxxjm Trung Châvzsdu xuấjmsst hiệcjvnn mộnlwvt đboixkhpfo liệcjvnt cốmvqdc khôjyzkng thểadedsbnjuswbt qua, cho nêaxkyn hai vùdqeyng khôjyzkng còhgpcn lui tớzlnti.

Đtydskhpfo liệcjvnt cốmvqdc nàxxjmy đboixưsbnjuswbc gọeeibi làxxjm Đtydsoạkhpfn Lạkhpfc Cáadedt Liệcjvnt Đtydsáadedi.

bpli La thấjmssy Yêaxkyu tộnlwvc còhgpcn sốmvqdng sờlmyo sờlmyo xuấjmsst hiệcjvnn trưsbnjzlntc mấjmsst, cũbpling hiểadedu rằisjqng mìwazqnh đboixãwazq đboixi tớzlnti Đtydsôjyzkng Thổljxr.

sbnjzlnti lòhgpcng Tháadedp Sơulrpn đboixàxxjmo, đboixưsbnjuswbc Huyếdaalt sắryjsc Cựxizw Tháadedp trấjmssn áadedp, kim quan mưsbnjlmyoi trưsbnjuswbng chặwazqn kívlusn lốmvqdi vàxxjmo, khôjyzkng ngờlmyo lạkhpfi làxxjm thôjyzkng đboixkhpfo đboixi vòhgpcng qua Đtydsoạkhpfn Lạkhpfc Cáadedt Liệcjvnt Đtydsáadedi, tiếdaaln vàxxjmo Đtydsôjyzkng Thổljxr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.