Tiên Tuyệt

Chương 266 : Thần điểu phượng hoàng, hoang thú đại đạo (trung)

    trước sau   
vốsnnbn tửsoqh khíccdhozncnimzng khổhampng lồftbi, nhưqcnvng bịupcy mấzgoey trăuifjm vạvqnqn con chim chia cắcowwt liềnmoen lộxuqm vẻnimzxvcn chúfdsnt khôozncng đmubmeamy. Vìxuqm thếqsvm giữxvcna đmubmásllmm chim khóxvcn trásllmnh khỏmtyqi tranh đmubmoạvqnqt, ngưqcnvơoljci tớxvcni ta đmubmi, cásllmnh phẩbbfzy, móxvcnng vuốsnnbt càpftzo lẫvzhyn nhau, xôoznc đmubmbbfzy lẫvzhyn nhau rấzgoet násllmo nhiệzcqrt!

Đodmlásllmm chim đmubmang tranh đmubmoạvqnqt kinh khủeamyng, bỗalrhng nhiêozqdn bêozqdn trong núfdsni rừmtyqng vang lêozqdn mộxuqmt tiếqsvmng hóxvcnt lảnmoenh lóxvcnt. thẳywgcng nhậupfop chíccdhn tầewzcng mâxkudy, késllmo dàpftzi mấzgoey lầewzcn hôoznc hấzgoep mớxvcni dầewzcn dầewzcn tiêozqdu tásllmn.

Nhữxvcnng con chim nàpftzy lậupfop tứnbyic khôozncng dásllmm lỗalrhmqrjng, đmubmnmoeu trásllmnh qua mộxuqmt bêozqdn.

Trong núfdsni rừmtyqng đmubmxuqmt nhiêozqdn bay lêozqdn mộxuqmt đmubmpftzn hỏmtyqa quang sásllmng lạvqnqn. trong hỏmtyqa diễpprem kia kim quang lưqcnvu đmubmxuqmng, vấzgoey khắcowwp mậupfot đmubmzgoet, lạvqnqi khôozncng phảnmoei hỏmtyqa diễpprem châxkudn thậupfot, bọxkudc lấzgoey mảnmoenh rừmtyqng câxkudy càpftzng đmubmsnnbt càpftzng vưqcnvdeqfng, câxkudy cốsnnbi lạvqnqi khôozncng chúfdsnt tổhampn hạvqnqi, ngưqcnvdeqfc lạvqnqi càpftzng thấzgoey khỏmtyqe mạvqnqnh.

Hỏmtyqa diễpprem trong nhásllmy mắcowwt đmubmsnnbt mấzgoey ngọxkudn núfdsni phạvqnqm vi gầewzcn trăuifjm dặfdsnm thàpftznh mộxuqmt biểbtden lửsoqha.

Hỏmtyqa diễpprem kim sắcowwc, rừmtyqng câxkudy xanh biếqsvmc, hìxuqmnh thàpftznh mộxuqmt bứnbyic tranh quỷqsvm dịupcy, nhưqcnvng lạvqnqi vôozncnimzng hàpftzi hòupcya, làpftzm cho ngưqcnvupcyi ta sợdeqfmqrji than thởcgsg.


Giữxvcna biểbtden lửsoqha. mộxuqmt hỏmtyqa cầewzcu cựijygc lớxvcnn bay lêozqdn khôozncng, hỏmtyqa cầewzcu bay lêozqdn trờupcyi, khẽtchv đmubmxuqmng vàpftzi cásllmi, ầewzcm mộxuqmt tiếqsvmng triêozqdn khai mộxuqmt đmubmôoznci cásllmnh hỏmtyqa diễpprem dàpftzi đmubmếqsvmn mấzgoey trăuifjm trưqcnvdeqfng, lậupfop tứnbyic đmubmewzcu chim, lôozncng đmubmoznci tấzgoet cảnmoe đmubmnmoeu hiểbtden hóxvcna ra, khôozncng ngờupcypftz mộxuqmt con phưqcnvdeqfng hoàpftzng!

pftz trêozqdn trásllmn Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng kia rõeamypftzng cóxvcn mộxuqmt đmubmvqnqo Phưqcnvdeqfng Nhãmqrjn Thầewzcn Văuifjn!

Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng vừmtyqa xuấzgoet hiệzcqrn, trăuifjm vạvqnqn chim chóxvcnc liềnmoen lậupfop tứnbyic ngoan ngoãmqrjn lui qua mộxuqmt bêozqdn, phưqcnvdeqfng hoàpftzng hásllm mồftbim húfdsnt mộxuqmt cásllmi, đmubmãmqrjfdsnt đmubmi gầewzcn mộxuqmt nửsoqha tửsoqh khíccdh do mậupfot trờupcyi mọxkudc phun ra, sau đmubmóxvcn cảnmoem thấzgoey đmubmãmqrj ăuifjn no mỹpqoymqrjn. ởcgsg trong khôozncng trung tùnimzy ýalrh bay lưqcnvdeqfn càpftzi cásllmi, thâxkudn hìxuqmnh co rúfdsnt lạvqnqi, mộxuqmt lầewzcn nữxvcna hóxvcna thàpftznh mộxuqmt hỏmtyqa cầewzcu chìxuqmm vàpftzo trong núfdsni rừmtyqng. Hỏmtyqa diễpprem thiêozqdu đmubmsnnbt hừmtyqng hựijygc khắcowwp núfdsni rừmtyqng kia cũihaung theo nóxvcnbbfzn núfdsnp màpftz nhanh chóxvcnng thu liễpprem, cuốsnnbi cùnimzng biếqsvmn mấzgoet vôozncxuqmnh.

Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng biếqsvmn mấzgoet, mấzgoey trăuifjm vạvqnqn chim chóxvcnc trêozqdn bầewzcu trờupcyi mớxvcni ầewzcm ầewzcm tiếqsvmp tụoeeoc tranh đmubmoạvqnqt.

Sắcowwc mặfdsnt Vũihau La lạvqnqi cổhamp quásllmi, bởcgsgi vìxuqm Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn trêozqdn tay hắcowwn đmubmang khôozncng ngừmtyqng rung đmubmxuqmng- hắcowwn chíccdhnh làpftznimzng Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn đmubmbtde gọxkudi Phùnimz Bảnmoeo nàpftzy, màpftz khi móxvcnn Phùnimz Bảnmoeo nàpftzy phásllmt đmubmxuqmng côozncng kíccdhch cũihaung vừmtyqa hay giốsnnbng nhưqcnv Thầewzcn Đodmlozqdu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng. Thếqsvm nhưqcnvng hắcowwn chưqcnva từmtyqng nghĩxvcn đmubmếqsvmn, móxvcnn Phùnimz Bảnmoeo nàpftzy thậupfot sựijyg sẽtchvxvcn liêozqdn hệzcqrxuqm vớxvcni Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng.

Nhưqcnvng hiệzcqrn tạvqnqi xem ra dưqcnvupcyng nhưqcnv thựijygc sựijygxvcn chúfdsnt liêozqdn quan.

ihau La cũihaung khôozncng biếqsvmt chuyệzcqrn nàpftzy rốsnnbt cuộxuqmc làpftz tốsnnbt hay làpftz xấzgoeu. Khàpftzuifjng hắcowwn phóxvcnng Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn nàpftzy ra, mặfdsnc cho nóxvcn đmubmi tìxuqmm kiếqsvmm Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng thìxuqm sẽtchv mấzgoet đmubmi móxvcnn Phùnimz Bảnmoeo nàpftzy. Dùnimz sao đmubmi nữxvcna Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn cũihaung chỉsoqhpftz Phùnimz Bảnmoeo lụoeeoc phẩbbfzm, vôoznc luậupfon nhưqcnv thếqsvmpftzo cũihaung khôozncng cóxvcn khảnmoeuifjng khốsnnbng chếqsvm mộxuqmt con thầewzcn đmubmozqdu, càpftzng cóxvcn khảnmoeuifjng Phùnimz Bảnmoeo nàpftzy từmtyq nay vềnmoe sau bịupcy thầewzcn đmubmiểbtdeu sửsoqh dụoeeong.

Nhưqcnvng Vũihau La tin tưqcnvcgsgng vàpftzo cơoljc duyêozqdn.

Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn đmubmãmqrj phásllmt ra tíccdhn hiệzcqru, cóxvcn thểbtde chứnbying minh íccdht nhấzgoet đmubmâxkudy làpftzoljc duyêozqdn củeamya Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn. Vũihau La suy nghĩxvcn mộxuqmt lásllmt liềnmoen thảnmoe lỏmtyqng tay, Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn ầewzcm mộxuqmt tiếqsvmng bay lêozqdn trờupcyi, hỏmtyqa diễpprem kim sắcowwc thiêozqdu đmubmsnnbt hừmtyqng hựijygc, đmubmftbing hoàpftzn khôozncng ngừmtyqng rung đmubmxuqmng, tásllmm đmubmvqnqo tỏmtyqa liêozqdn kêozqdu lêozqdn leng keng, mộxuqmt đmubmásllmm phùnimzuifjn lưqcnvu đmubmxuqmng ởcgsg trêozqdn tỏmtyqa liêozqdn giốsnnbng nhưqcnv thásllmc nưqcnvxvcnc.

Mộxuqmt đmubmvqnqo cầewzcu vồftbing dâxkudng lêozqdn từmtyq chỗalrh Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng biếqsvmn mấzgoet, khuếqsvmch tásllmn qua mấzgoey ngọxkudn núfdsni, qua khoảnmoeng cásllmch gầewzcn trăuifjm dặfdsnm. dừmtyqng ởcgsg trưqcnvxvcnc mặfdsnt Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn.

Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn khẽtchv chuyểbtden giữxvcna khôozncng trung, mộxuqmt lầewzcn nữxvcna hóxvcna thàpftznh mộxuqmt chiếqsvmc đmubmftbing hoàpftzn.

Cầewzcu vồftbing chậupfom rãmqrji thu hồftbii, cuốsnnbi cùnimzng biếqsvmn mấzgoet ởcgsg đmubmupcya phưqcnvơoljcng Vũihau La khôozncng nhìxuqmn thấzgoey. Ngay tạvqnqi khoảnmoenh khắcowwc nàpftzy Vũihau La cũihaung khôozncng cảnmoem giásllmc thấzgoey khíccdh tứnbyic củeamya Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn nữxvcna.

Trong lòupcyng hắcowwn trầewzcm xuốsnnbng, khôozncng khỏmtyqi cóxvcn chúfdsnt thấzgoet vọxkudng, chẳywgcng qua nghĩxvcn lạvqnqi mộxuqmt chúfdsnt, cũihaung khôozncng thểbtde chuyệzcqrn tốsnnbt gìxuqmihaung đmubmnmoeu bịupcyxuqmnh chiếqsvmm đmubmưqcnvdeqfc.


Huốsnnbng hồftbi hắcowwn hiệzcqrn tạvqnqi cũihaung khôozncng dùnimzng đmubmếqsvmn Thầewzcn Đodmliểbtdeu Đodmlftbing Hoàpftzn nhiềnmoeu, đmubmi cũihaung đmubmãmqrj đmubmi

rồftbii.

Sắcowwc trờupcyi đmubmãmqrjsllmng rõeamy, mấzgoey trăuifjm vạvqnqn chim chóxvcnc đmubmãmqrj chia cắcowwt tửsoqh khíccdh kia khôozncng sai biệzcqrt lắcowwm, tửsoqh khíccdh chưqcnva cắcowwn nuốsnnbt cũihaung đmubmãmqrjsllmn đmubmi, khôozncng dễpprexuqmm kiếqsvmm.

Đodmlásllmm chim chóxvcnc tảnmoen đmubmi, bay lưqcnvdeqfn xung quanh, đmubmuổhampi nhau vui đmubmùnimza ầewzcm ĩxvcn.

Đodmlásllmm chim chơoljci cóxvcn chúfdsnt quêozqdn hếqsvmt tấzgoet cảnmoe vui quásllmxvcna buồftbin, trong mộxuqmt sơoljcn cốsnnbc từmtyq khíccdh trầewzcm trầewzcm bỗalrhng nhiêozqdn bay lêozqdn mộxuqmt đmubmvqnqo hồftbing ảnmoenh. giốsnnbng nhưqcnv tia chớxvcnp cuốsnnbn lấzgoey mộxuqmt con liệzcqrp ưqcnvng dàpftzi chừmtyqng hai mưqcnvơoljci trưqcnvdeqfng.

Con liệzcqrp ưqcnvng kia cũihaung làpftzqcnvupcyng giảnmoe trong chim chóxvcnc, mộxuqmt tiếqsvmng hóxvcnt lảnmoenh lóxvcnt. ra sứnbyic giãmqrjy dụoeeoa. liêozqdn tụoeeoc hơoljcn ba mưqcnvơoljci đmubmvqnqo linh quang đmubmásllmnh vềnmoe phíccdha đmubmvqnqo hồftbing ảnmoenh quấzgoen lấzgoey mìxuqmnh.

Nhưqcnvng cũihaung khôozncng làpftzm nêozqdn chuyệzcqrn gìxuqm. hồftbing ảnmoenh kia vôozncnimzng cưqcnvupcyng hãmqrjn. mạvqnqnh mẽtchv ngăuifjn cảnmoen phảnmoen kíccdhch củeamya liệzcqrp ưqcnvng. nhanh chóxvcnng cuốsnnbn liệzcqrp ưqcnvng vàpftzo trong sơoljcn cốsnnbc.

Đodmlásllmm chim chóxvcnc rấzgoet hoảnmoeng loạvqnqn, con liệzcqrp ưqcnvng kia đmubmãmqrjpftzqcnvupcyng giảnmoe trong bọxkudn chúfdsnng, chim chóxvcnc khásllmc cũihaung khôozncng dásllmm lêozqdn giảnmoei cứnbyiu. sợdeqf ngay cảnmoexuqmnh cũihaung bịupcy cuốsnnbn vàpftzo.

Đodmlupcya phưqcnvơoljcng vừmtyqa rồftbii Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng biếqsvmn mấzgoet bay lêozqdn mộxuqmt đmubmvqnqo hỏmtyqa diễpprem, mộxuqmt cásllmi hoàpftzng vĩxvcnmubmoznci phưqcnvdeqfng hoàpftzng) mang theo hỏmtyqa phong mãmqrjnh liệzcqrt mạvqnqnh mẽtchv đmubmásllmnh lêozqdn hồftbing ảnmoenh kia. hồftbing ảnmoenh kia run rẳywgcy mộxuqmt cásllmi, buôozncng lỏmtyqng liệzcqrp ưqcnvng ra. dâxkudy dưqcnva cùnimzng mộxuqmt chỗalrh vớxvcni hoàpftzng vĩxvcn kia ởcgsg trêozqdn khôozncng.

ihau La thấzgoey rõeamy hồftbing ảnmoenh kia khôozncng khỏmtyqi cóxvcn chúfdsnt líccdhu lưqcnvsivvi: Thửsoqh kia khôozncng ngờupcypftz mộxuqmt cásllmi đmubmewzcu lưqcnvsivvi!

Từmtyq trong sơoljcn cốsnnbc đmubmi ra íccdht nhấzgoet cũihaung cóxvcnoljcn mưqcnvupcyi dặfdsnm.

Chiếqsvmc lưqcnvsivvi dàpftzi màpftzu đmubmmtyqpftzm cho ngưqcnvupcyi ta cóxvcn chúfdsnt ghêozqd tởcgsgm dâxkudy dưqcnva mộxuqmt trậupfon vớxvcni hoàpftzng vĩxvcn. khôozncng bêozqdn nàpftzo chiếqsvmm đmubmưqcnvdeqfc thưqcnvdeqfng phong, trong sơoljcn cốsnnbc từmtyq khíccdh trầewzcm trầewzcm vang lêozqdn mộxuqmt tiếqsvmng ríccdht gàpftzo phẫvzhyn nộxuqm, giốsnnbng nhưqcnvpftz đmubmang thịupcy uy.

Phưqcnvdeqfng hoàpftzng cũihaung khôozncng chịupcyu yếqsvmu thếqsvm, phásllmt ra mộxuqmt tiếqsvmng phưqcnvdeqfng minh.


Ngưqcnvơoljci tớxvcni ta đmubmi, tiếqsvmng rốsnnbng késllmo dàpftzi, phưqcnvdeqfng minh thanh thúfdsny, hai bêozqdn dầewzcn dầewzcn ngừmtyqng côozncng kíccdhch, mạvqnqnh ai nấzgoey tựijyg thu thầewzcn thôozncng, yêozqdn lặfdsnng xuốsnnbng.

Liệzcqrp ưqcnvng sốsnnbng sóxvcnt sau tai nạvqnqn mang theo mấzgoey trăuifjm vạvqnqn chim chóxvcnc trásllmnh xa sơoljcn cốsnnbc kia, cũihaung khôozncng dásllmm tớxvcni gầewzcn sơoljcn cốsnnbc nửsoqha bưqcnvxvcnc.

ihau La xem đmubmếqsvmn trợdeqfn mắcowwt hásllm mồftbim: Nơoljci nàpftzy rốsnnbt cuộxuqmc làpftz đmubmupcya phưqcnvơoljcng nàpftzo? Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng, còupcyn cóxvcn quásllmi thúfdsn thâxkudm cốsnnbc kia chi bằzcqrng đmubmewzcu lưqcnvsivvi đmubmãmqrjxvcn thểbtde vậupfot lộxuqmn cùnimzng Thầewzcn Đodmliểbtdeu Phưqcnvdeqfng Hoàpftzng- đmubmupcya phưqcnvơoljcng nàpftzy thậupfot đmubmúfdsnng làpftz khôozncng chúfdsnt késllmm hơoljcn so vớxvcni sâxkudu trong Yêozqdn Sơoljcn!

ihau La vừmtyqa rồftbii cũihaung thấzgoey đmubmưqcnvdeqfc, con liệzcqrp ưqcnvng hai mưqcnvơoljci trưqcnvdeqfng kia thựijygc lựijygc vôozncnimzng hùnimzng mạvqnqnh, nếqsvmu đmubmhampi thàpftznh tiêozqdu chuẩbbfzn củeamya tu sĩxvcn. íccdht nhấzgoet cũihaung làpftz cảnmoenh giớxvcni Đodmlvqnqo Cảnmoenh Đodmlan Đodmlzcqrng.

Đodmlvqnqo Cảnmoenh lạvqnqi xưqcnvng Đodmlan Cảnmoenh, cóxvcn bốsnnbn tầewzcng cảnmoenh giớxvcni Dưqcnvsivvng Nguyêozqdn, Đodmlan Thai, Đodmlan Thàpftznh. Đodmlan Đodmlzcqrng.

qcnvdeqft qua cảnmoenh giớxvcni Đodmlan Đodmlzcqrng, chíccdhnh làpftz Đodmlvqnqi Năuifjng ngưqcnvupcyi ngưqcnvupcyi kíccdhnh ngưqcnvsivvng củeamya Tu Châxkudn Giớxvcni.

Nhưqcnvng liệzcqrp ưqcnvng thựijygc lựijygc bậupfoc nàpftzy, ởcgsgqcnvxvcni tay củeamya quásllmi thúfdsn trong sơoljcn cốsnnbc kia cũihaung khôozncng cóxvcn lựijygc lưqcnvdeqfng phảnmoen khásllmng, tuy nóxvcni Vũihau La hiệzcqrn tạvqnqi cóxvcn nhiềnmoeu dịupcy bảnmoeo hộxuqm thâxkudn, cũihaung khôozncng thểbtde khôozncng cẩbbfzn thậupfon.

Đodmli trong rừmtyqng núfdsni mộxuqmt lásllmt. phíccdha trưqcnvxvcnc xuấzgoet hiệzcqrn mộxuqmt cásllmnh rừmtyqng câxkudy rậupfom rạvqnqp, cásllmnh rừmtyqng nàpftzy cóxvcn chúfdsnt khásllmc biệzcqrt vớxvcni rừmtyqng câxkudy khásllmc trong núfdsni rừmtyqng, khoảnmoeng cásllmch giữxvcna cásllmc câxkudy cốsnnb đmubmupcynh, kíccdhch thưqcnvxvcnc cũihaung khôozncng sai biệzcqrt nhau lắcowwm. hơoljcn nữxvcna xếqsvmp thàpftznh mộxuqmt phưqcnvơoljcng trậupfon. Quan trọxkudng nhấzgoet làpftz. cásllmnh rừmtyqng nàpftzy làpftz mộxuqmt rừmtyqng tùnimzng, khásllmc nhau rấzgoet lớxvcnn vớxvcni cásllmc loạvqnqi câxkudy lásllm to trong rừmtyqng núfdsni.

Đodmli vàpftzo cásllmnh rừmtyqng câxkudy nàpftzy, xuyêozqdn qua bóxvcnng câxkudy trùnimzng trùnimzng đmubmiệzcqrp đmubmiệzcqrp, cóxvcn thểbtde nhìxuqmn thấzgoey phíccdha sau rừmtyqng câxkudy dưqcnvupcyng nhưqcnvxvcn thứnbyixuqm đmubmóxvcn.

mqrji cho đmubmếqsvmn đmubmiểbtdem cuốsnnbi rừmtyqng câxkudy, mộxuqmt mảnmoenh đmubmzgoet trốsnnbng hiểbtden lộxuqm ra. tưqcnvupcyng đmubmhamp nhàpftz tan. cỏmtyq dạvqnqi mọxkudc thàpftznh bụoeeoi, trêozqdn bứnbyic tưqcnvupcyng chỉsoqhupcyn lạvqnqi mộxuqmt nửsoqha bòupcy đmubmewzcy dâxkudy leo, trong nhàpftz ngóxvcni rásllmch násllmt. câxkudy cỏmtyq sinh trưqcnvcgsgng khỏmtyqe mạvqnqnh.

Tiểbtdeu thúfdsn thưqcnvupcyng hay chui ra chui vàpftzo trêozqdn tưqcnvupcyng, trêozqdn xàpftz nhàpftz. Dưqcnvxvcni nềnmoen nhàpftz vỡsivvsllmt lộxuqm ra nhữxvcnng vếqsvmt nứnbyit. cũihaung cóxvcn thểbtde thấzgoey đmubmưqcnvdeqfc dấzgoeu vếqsvmt củeamya rắcowwn chuộxuqmt.

Quy môoznc khu phếqsvmccdhch nàpftzy cựijygc kỳenza rộxuqmng lớxvcnn. Vũihau La đmubmnbying ởcgsgozqdn rừmtyqng tùnimzng đmubmưqcnva mắcowwt nhìxuqmn lạvqnqi, khắcowwp nơoljci đmubmnmoeu làpftz mộxuqmt mảnmoenh phếqsvmccdhch gầewzcn nhưqcnv nhìxuqmn khôozncng thấzgoey đmubmiểbtdem cuốsnnbi, bốsnnbn phíccdha bịupcy rừmtyqng tùnimzng vâxkudy lạvqnqi, chiếqsvmm cửsoqh gầewzcn mộxuqmt nửsoqha diệzcqrn tíccdhch củeamya toàpftzn bộxuqmoljcn cốsnnbc.

pftzoljcn cốsnnbc nàpftzy, hai sưqcnvupcyn đmubmnmoeu cóxvcnsllmu ngọxkudn núfdsni cao lớxvcnn!

ihau La hai kiếqsvmp làpftzm ngưqcnvupcyi, cộxuqmng lạvqnqi nếqsvmu bàpftzn vềnmoe kiếqsvmn thứnbyic rộxuqmng rãmqrji, hắcowwn tựijyg nhậupfon thứnbyi hai, cảnmoe Nam Hoang vàpftz Trung Châxkudu cộxuqmng lạvqnqi cũihaung khôozncng cóxvcn ai dásllmm nhậupfon thửsoqh nhấzgoet. Nhưqcnvng cho dùnimzpftzihau La cũihaung chưqcnva từmtyqng thấzgoey qua cung đmubmiệzcqrn lớxvcnn nhưqcnv vậupfoy- mặfdsnc dùnimzxvcn hiệzcqrn tạvqnqi chỉsoqhpftz mộxuqmt đmubmsnnbng phếqsvmccdhch.

Đodmli vàpftzo bêozqdn trong phếqsvmccdhch kia, nhìxuqmn nềnmoen nhàpftz từmtyqng khốsnnbi nham thạvqnqch cựijygc lớxvcnn kia, nhữxvcnng câxkudy rưqcnvupcyng đmubmásllm nặfdsnng nềnmoe, còupcyn cóxvcn nhữxvcnng viêozqdn gạvqnqch đmubmozqdu khắcowwc hoa văuifjn. dưqcnvupcyng nhưqcnvxvcn thểbtde cảnmoem nhậupfon đmubmưqcnvdeqfc vẻnimz huy hoàpftzng trong thờupcyi kỳenzaupcyn cưqcnvupcyng thịupcynh củeamya nơoljci nàpftzy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.