Tiên Tuyệt

Chương 265 : Thần điểu phượng hoàng, hoang thú đại đạo (thượng)

    trước sau   
Nhữcqaxng lờqplqi nàspzoy đqplqãqbxs đqplqkewx tỉlbeknh Vũuysp La. hắoqzmn nắoqzmm tay Chu cẩltkbn, đqplqi tớvxvei bêrvcqn cạnxhrnh hốychsgitmu do Huyếrkwvt Sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp sau khi bay đqplqi lưemeou lạnxhri. Chu cẩltkbn nhìrybvn thoázxlmng qua:

- Hảjehu? Phílbeka dưemeovxvei dưemeoqplqng nhưemeolbek thôdxubng đqplqnxhro...

Hắoqzmc Thủpqefy Tiêrvcqn vàspzo Hổniybqbxsnh cũuyspng đqplqi tớvxvei.

Huyếrkwvt Sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp vốychsn làspzorybv bảjehuo hộajch kim quan, bêrvcqn ngoàspzoi dùjhlvng nham thạnxhrch che giấgfyeu tai mắoqzmt củpqefa ngưemeoqplqi kházxlmc, nhìrybvn qua giốychsng nhưemeo mộajcht ngọhcgen núkcbmi. Ngưemeoqplqi củpqefa Lệqhsr Thưemeoơychsng Hảjehui trong lúkcbmc vôdxub ýumxe đqplqázxlmnh trúkcbmng ngọhcgen núkcbmi, lãqbxso quy lậrqrcp tứkewxc nổniybi giậrqrcn lao ra.

qbxsi đqplqếrkwvn khi côdxubng kílbekch củpqefa Lệqhsr Thưemeoơychsng Hảjehui pházxlm hủpqefy ngọhcgen sơychsn phong, lãqbxso quy mấgfyet thấgfyey bảjehun thâgitmn khôdxubng đqplquyspch lạnxhri, lo lắoqzmng sau khi mìrybvnh chếrkwvt lămqikng tẩltkbm củpqefa chủpqef nhâgitmn bịuyspemeo tổniybn, cho nêrvcqn mớvxvei đqplqrqrcp nồzrysi dìrybvm thuyềkewxn, vậrqrcn dụffgbng Huyếrkwvt sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp.

Hiểumxen nhiêrvcqn uy lựqfbvc củpqefa Huyếrkwvt sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp cólbekqbxso quy chủpqef trìrybv phảjehui lớvxven hơychsn rấgfyet nhiềkewxu so vớvxvei bịuysp đqplqajchng phòshwdng ngựqfbv.


Sau khi cựqfbv tházxlmp bay đqplqi, trêrvcqn mặjhngt đqplqgfyet đqplqumxe lạnxhri mộajcht hốychsgitmu, chílbeknh giữcqaxa hốychsgitmu chílbeknh làspzo đqplquyspa cung củpqefa Huyếrkwvt sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp, trong đqplquyspa cung sắoqzmp đqplqjhngt chílbeknh làspzo chiếrkwvc kim quan mưemeoqplqi trưemeoaxqvng kia.

qbxso quy khi cõqdeyng kim quan, đqplqãqbxsszht trạnxhrng tházxlmi gầzxlmn chếrkwvt, cămqikn bảjehun khôdxubng cólbek quázxlm nhiềkewxu lựqfbvc lưemeoaxqvng, cho nêrvcqn đqplqơychsn giảjehun nhấgfyet làspzo trựqfbvc tiếrkwvp chui xuốychsng phílbeka dưemeovxvei kim quan, bởszhti vìrybvlbek chui xuốychsng đqplqgfyet, mậrqrct đqplqgfyet bêrvcqn dưemeovxvei kim quan đqplqãqbxs bịuysp tổniybn hạnxhri, mọhcgei ngưemeoqplqi nhìrybvn kỹoqvm mộajcht chúkcbmt mớvxvei pházxlmt hiệqhsrn thìrybv ra phílbeka dưemeovxvei còshwdn cólbek mộajcht mậrqrct đqplqnxhro.

Bốychsn ngưemeoqplqi Vũuysp La xuốychsng đqplqếrkwvn đqplqázxlmy đqplquyspa cung, cửeatca vàspzoo mậrqrct đqplqnxhro cũuyspng khôdxubng biếrkwvt đqplqãqbxs trảjehui qua bao nhiêrvcqu nămqikm tházxlmng, vốychsn đqplqãqbxs bịuyspemeovxvec biểumxen thẩltkbm thấgfyeu rồzrysi, lạnxhri bịuyspqbxso quy sửeatc dụffgbng nhiềkewxu lầzxlmn. đqplqãqbxs hoàspzon toàspzon tan vỡjxdu.

Bốychsn ngưemeoqplqi dọhcgen dẹuyspp mộajcht lázxlmt. mậrqrct đqplqnxhro mớvxvei cólbek thểumxe thôdxubng qua.

uysp La đqplqi trưemeovxvec, Hổniybqbxsnh chặjhngn hậrqrcu. bảjehuo hộajch hai côdxubzxlmi ởszht giữcqaxa.

- Vũuysp huynh đqplqqhsr, tiếrkwvp lấgfyey.

Hổniybqbxsnh néhctwm qua mộajcht pházxlmp khílbekrybvnh dạnxhrng câgitmy đqplquốychsc. Vũuysp La chỉlbek cầzxlmn đqplqưemeoa vàspzoo mộajcht tia linh

lựqfbvc cựqfbvc kỳxuer mỏzxlmng manh, trêrvcqn mólbekn pházxlmp khílbekspzoy liềkewxn phừjhlvng mộajcht tiếrkwvng bốychsc lêrvcqn mộajcht ngọhcgen hỏzxlma diễrqrcm hưemeojehuo.

Hỏzxlma diễrqrcm mặjhngc dùjhlv khôdxubng châgitmn thậrqrct, nhưemeong ázxlmnh sázxlmng lạnxhri vôdxubjhlvng mãqbxsnh liệqhsrt. Giơychsgitmy đqplquốychsc lêrvcqn. Vũuysp La dẫsovon dắoqzmt mọhcgei ngưemeoqplqi đqplqi xuốychsng.

Mậrqrct đqplqnxhro quanh co khúkcbmc khuỷdxubu, khi thìrybv sang trázxlmi khi thìrybv sang phảjehui, khi thìrybvrvcqn cao khi thìrybv xuốychsng thấgfyep. Bốychsn ngưemeoqplqi đqplqãqbxs đqplqi hồzrysi lâgitmu còshwdn chưemeoa tớvxvei đqplqiểumxem cuốychsi, màspzoy củpqefa Vũuysp La đqplqãqbxs nhílbeku lạnxhri thậrqrct sâgitmu.

Trêrvcqn thựqfbvc tếrkwv thôdxubng thưemeoqplqng mậrqrct đqplqnxhro cũuyspng sêrvcq khôdxubng thiếrkwvt kếrkwv nhưemeo vậrqrcy, dùjhlv sao đqplqâgitmy cũuyspng làspzodxubng trìrybvnh dưemeovxvei lòshwdng đqplqgfyet. cho dùjhlvspzo tu sĩoqvm đqplqàspzoo mólbekc mộajcht mậrqrct đqplqnxhro quanh co khúkcbmc khuỷdxubu nhưemeo vậrqrcy cũuyspng làspzo mộajcht chuyệqhsrn phiềkewxn toázxlmi, còshwdn khôdxubng bằjxdung trựqfbvc tiếrkwvp làspzom mộajcht thôdxubng đqplqnxhro thămqikng tắoqzmp, trong đqplqólbek bốychs trílbek mấgfyey trậrqrcn pházxlmp mạnxhrnh mẽqtefshwdn dễrqrcspzong hơychsn.

Cho nêrvcqn đqplqàspzoo nhưemeo vậrqrcy, chỉlbeklbek mộajcht khảjehumqikng: Mậrqrct đqplqnxhro nàspzoy cốychs ýumxe trázxlmnh đqplqi cázxlmi gìrybv đqplqólbek, nólbeki cázxlmch kházxlmc, đqplquyspa phưemeoơychsng mậrqrct đqplqnxhro thôdxubng tớvxvei hẳgfyen làspzo bịuysp tầzxlmng tầzxlmng bảjehuo hộajch hiểumxem trởszht.

uysp La lúkcbmc trưemeovxvec đqplqzxlmn, lãqbxso quy sởszhtoqvm mộajcht mựqfbvc khôdxubng đqplqajchng dùjhlvng Huyếrkwvt sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp, chílbeknh làspzo bởszhti vìrybv Huyếrkwvt sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp khôdxubng chỉlbek thủpqef hộajch kim quan, màspzolbek thểumxespzo trấgfyen ázxlmp thứkewx đqplqázxlmng sợaxqvspzoo đqplqólbek.


Chỉlbeklbek ngọhcgen núkcbmi nổniyb vỡjxdu, kim quan cólbek khảjehumqikng bịuysp tổniybn hạnxhri, lãqbxso quy mớvxvei liềkewxu lĩoqvmnh, mởszht ra Huyếrkwvt Sắoqzmc Cựqfbv Tházxlmp.

Hiệqhsrn tạnxhri xem ra, dựqfbv đqplqzxlmn nàspzoy rấgfyet cólbek khảjehumqikng làspzo thậrqrct.

Hổniybqbxsnh phílbeka sau cũuyspng cảjehum nhậrqrcn cólbek vẻlywq kházxlmc thưemeoqplqng, cólbekshwdng tốychst nhắoqzmc nhỡjxdu:

- Vũuysp huynh đqplqqhsr, ta cảjehum thấgfyey phílbeka dưemeovxvei nàspzoy khảjehumqikng sẽqteflbek nguy hiểumxem.

uysp La gậrqrct đqplqzxlmu mộajcht cázxlmi, nólbeki tiếrkwvng cảjehum ơychsn.

Đpxdzúkcbmng lúkcbmc nàspzoy, thôdxubng đqplqnxhro bỗbhdyng nhiêrvcqn đqplqếrkwvn đqplqiểumxem cuốychsi, trưemeovxvec mặjhngt xuấgfyet hiệqhsrn mộajcht gian thạnxhrch thấgfyet tưemeoơychsng đqplqychsi rộajchng rãqbxsi.

Trong thạnxhrch thấgfyet trốychsng khôdxubng, chỉlbeklbek bứkewxc tưemeoqplqng đqplqychsi diệqhsrn thôdxubng đqplqnxhro kia, mộajcht khốychsi chílbeknh giữcqaxa bịuysp vậrqrct gìrybv ma sázxlmt cựqfbvc kỳxuer trơychsn nhẵqtefn. Lẽqtef ra đqplqiềkewxu nàspzoy khôdxubng cólbek khảjehumqikng, nơychsi nàspzoy đqplqãqbxsgitmm nhậrqrcp dưemeovxvei mặjhngt biểumxen, vôdxubjhlvng ấgfyem ưemeovxvet, ngay cảjehu vừjhlva rồzrysi trêrvcqn thạnxhrch bílbekch củpqefa mậrqrct đqplqnxhro, còshwdn thỉlbeknh thoảjehung cólbek chỗbhdy thấgfyem nưemeovxvec. Trêrvcqn cơychs bảjehun toàspzon bộajch thạnxhrch bílbekch đqplqkewxu mọhcgec rêrvcqu, nhưemeo vậrqrcy mộajcht khốychsi thạnxhrch bílbekch bólbekng loázxlmng giốychsng nhưemeo mặjhngt kílbeknh lẽqtef ra khôdxubng cólbek khảjehumqikng xuấgfyet hiệqhsrn.

Bốychsn ngưemeoqplqi đqplqkewxng ởszht phílbeka trưemeovxvec thạnxhrch bílbekch nghi hoặjhngc mộajcht trậrqrcn, Hắoqzmc Thủpqefy Tiêrvcqn nólbeki:

- Chẳgfyeng lẽqteflbek ngưemeoqplqi thưemeoqplqng xuyêrvcqn đqplqi vàspzoo lau chùjhlvi.

Hổniybqbxsnh lắoqzmc đqplqzxlmu:

- Khôdxubng cólbek khảjehumqikng, kim quan kia đqplqãqbxs chặjhngn lốychsi vàspzoo, mậrqrct đqplqnxhro nàspzoy lạnxhri chỉlbeklbek duy nhấgfyet con đqplqưemeoqplqng nàspzoy cólbek thểumxe đqplqi vàspzoo, cămqikn bảjehun khôdxubng cólbek khảjehumqikng cólbek ngưemeoqplqi đqplqi vàspzoo.

uysp La nhìrybvn kỹoqvm thạnxhrch bílbekch xung quanh, thạnxhrch bílbekch trong thạnxhrch thấgfyet nàspzoy, mặjhngc dùjhlv mọhcgec đqplqzxlmy rêrvcqu. khôdxubng ílbekt đqplquyspa phưemeoơychsng còshwdn đqplqang thấgfyem nưemeovxvec ra bêrvcqn ngoàspzoi, thếrkwv nhưemeong vôdxubjhlvng bằjxdung phẳgfyeng, chỉlbeklbekrvcqn trázxlmi cázxlmch thạnxhrch kílbeknh khôdxubng xa, trêrvcqn thạnxhrch bílbekch cólbek mộajcht vếrkwvt lõqdeym nho nhỏzxlm.

Xung quanh vếrkwvt lõqdeym cũuyspng mọhcgec đqplqzxlmy rêrvcqu, nếrkwvu khôdxubng phảjehui Vũuysp La cẩltkbn thậrqrcn, thậrqrct sựqfbv rấgfyet khólbek pházxlmt hiệqhsrn.


Hắoqzmn lậrqrct tay mộajcht cázxlmi, từjhlv trong khôdxubng gian trữcqax vậrqrct lấgfyey ra mộajcht thanh chủpqefy thủpqef, thậrqrct cẩltkbn thậrqrcn sạnxhrt đqplqi rêrvcqu bázxlmm trong vếrkwvt lõqdeym, Chu cẩltkbn ởszhtrvcqn cạnxhrnh giơychsgitmy đqplquốychsc chiếrkwvu sázxlmng cho hắoqzmn.

Sau khi gạnxhrt sạnxhrch rêrvcqu, Hổniybqbxsnh vừjhlva thòshwd đqplqzxlmu nhìrybvn liềkewxn kỳxuer quázxlmi:

- Sao lạnxhri thếrkwvspzoy, hìrybvnh dạnxhrng củpqefa vếrkwvt lõqdeym nàspzoy thoạnxhrt nhìrybvn sao quen mắoqzmt nhưemeo vậrqrcy?

uysp La khôdxubng nólbeki gìrybv, khoázxlmt tay mộajcht cázxlmi, chiếrkwvc nhẫsovon cổniybemeoa lúkcbmc trưemeovxvec ởszht hắoqzmc thịuyspuysp La dùjhlvng mộajcht câgitmy ngọhcgec trúkcbmc đqplqniybi lấgfyey xuấgfyet hiệqhsrn ởszhtshwdng bàspzon tay.

Hắoqzmn đqplqeo chiếrkwvc nhẫsovon lêrvcqn tay, ấgfyen vàspzoo trong vếrkwvt lõqdeym, quảjehu thậrqrct vừjhlva khílbekt.

Hổniybqbxsnh vỗbhdy đqplqzxlmu:

- Thìrybv ra làspzo...

Hắoqzmn còshwdn chưemeoa nólbeki xong, trêrvcqn thạnxhrch kílbeknh kia bỗbhdyng nhiêrvcqn sázxlmng lêrvcqn mộajcht mảjehunh linh quang, nhanh chólbekng làspzom cho nhữcqaxng ngưemeoqplqi kházxlmc cămqikn bảjehun khôdxubng phảjehun ứkewxng kịuyspp, vùjhlv mộajcht tiếrkwvng cuốychsn Vũuysp La vàspzoo, lùjhlvi vềkewx trong thạnxhrch kílbeknh biếrkwvn mấgfyet khôdxubng thấgfyey!

Chu Cẩltkbn lậrqrcp tứkewxc lao lêrvcqn. lạnxhri bịuysp thạnxhrch kílbeknh mạnxhrnh mẽqtef cảjehun lạnxhri. Chu cẩltkbn giậrqrcn dữcqax, nắoqzmm tay đqplqưemeoa tớvxvei eo lung nhấgfyen mộajcht cázxlmi, Nhiễrqrcu Lưemeoơychsng Kim Đpxdzao vùjhlv mộajcht tiếrkwvng hólbeka thàspzonh mộajcht đqplqnxhro kim quang, ngọhcgec thủpqef Chu cẩltkbn kéhctwo mạnxhrnh mộajcht cázxlmi, khốychsng chếrkwv đqplqưemeoaxqvc kim quang, cắoqzmn rămqikng nhưemeong khôdxubng phólbekng đqplqi:

- Hủpqefy thạnxhrch kílbeknh nàspzoy đqplqi, Vũuysp La khảjehumqikng sẽqtef khôdxubng vềkewx đqplqưemeoaxqvc...

Hổniybqbxsnh cũuyspng nhìrybvn thạnxhrch kílbeknh khôdxubng biếrkwvt làspzom thếrkwvspzoo:

- Lầzxlmn nàspzoy xui xèbykco rồzrysi, khôdxubng tìrybvm đqplqưemeoaxqvc Cốychsc thầzxlmn bộajch, ngưemeoaxqvc lạnxhri còshwdn đqplqázxlmnh mấgfyet Vũuysp huynh đqplqqhsr.

Chu Cẩltkbn lo lắoqzmng vôdxubjhlvng, nưemeovxvec mấgfyet ởszht trong hốychsc mấgfyet đqplqàspzoo quanh. Hắoqzmc Thủpqefy Tiêrvcqn lạnxhri vôdxubjhlvng tin tưemeoszhtng Vũuysp La:


- Cázxlmc ngưemeoơychsi lo lắoqzmng cázxlmi gìrybv? Nhạnxhrc Bămqikng Uyêrvcqn nguy hiểumxem tớvxvei mứkewxc nàspzoo? Vũuysp La khôdxubng phảjehui đqplqi vàspzoo mưemeoqplqi mấgfyey ngàspzoy bìrybvnh yêrvcqn vôdxub sựqfbv đqplqi ra sao?

spzong hiệqhsrn tạnxhri gọhcgei thẳgfyeng têrvcqn Vũuysp La đqplqãqbxsdxubjhlvng thuậrqrcn miệqhsrng.

uysp La chi cảjehum thấgfyey mơychsychs hồzrys hồzrys, cảjehunh vậrqrct trưemeovxvec mấgfyet nhoázxlmng lêrvcqn mộajcht cázxlmi, đqplqãqbxs thay đqplqniybi thiêrvcqn đqplquyspa.

Kházxlmc vớvxvei Tinh La Hảjehui ẩltkbm ưemeovxvet tămqikm tốychsi, nơychsi nàspzoy sinh cơychs bừjhlvng bừjhlvng, đqplqang làspzo thờqplqi gian bìrybvnh minh, sắoqzmc trờqplqi mờqplq mờqplqzxlmng, ởszht đqplqưemeoqplqng châgitmn trờqplqi phílbeka Đpxdzôdxubng đqplqãqbxslbek mộajcht tầzxlmng hàspzoo quang màspzou đqplqzxlmeatcng lêrvcqn.

uysp La đqplqkewxng trong mộajcht dãqbxsy núkcbmi non trùjhlvng đqplqiệqhsrp, xung quanh đqplqkewxu làspzo cổniyb thụffgb cao vúkcbmt, thâgitmn câgitmy loang lổniyb, khôdxubng biếrkwvt đqplqãqbxs trảjehui qua bao nhiêrvcqu mưemeoa giólbek tầzxlmy rứkewxa. thếrkwv nhưemeong cảjehunh lázxlmdxubjhlvng tưemeoơychsi tốychst. phiếrkwvn lázxlmspzoy rộajchng, giốychsng nhưemeo từjhlvng khốychsi thúkcbmy ngọhcgec.

Phílbeka xa ngọhcgen núkcbmi cao lớvxven hùjhlvng vĩoqvm, giốychsng nhưemeo cựqfbv nhâgitmn đqplqlbeknh thiêrvcqn lậrqrcp đqplquyspa. Mộajcht trậrqrcn giólbekkcbmi thổniybi tớvxvei, rừjhlvng câgitmy rung đqplqajchng xảjehuo xạnxhrc, mấgfyey con chim sázxlmng sớvxvem tung cázxlmnh bay lêrvcqn, theo giólbekspzo đqplqajchng.

Tấgfyet cảjehudxubjhlvng yêrvcqn tĩoqvmnh.

uysp La nghi hoặjhngc: Vìrybv sao mìrybvnh lạnxhri cảjehum giázxlmc thờqplqi gian nơychsi nàspzoy sớvxvem hơychsn so vớvxvei Tinh La Hảjehui mộajcht ílbekt?

Dựqfbva theo phỏzxlmng đqplqzxlmn củpqefa Vũuysp La. trong Tinh La Hảjehui lúkcbmc nàspzoy đqplqúkcbmng làspzo thờqplqi khắoqzmc tốychsi tămqikm nhấgfyet trưemeovxvec bìrybvnh minh, nhưemeong màspzoychsi nàspzoy đqplqãqbxsspzorybvnh minh, chẳgfyeng lẽqteflbeki mìrybvnh đqplqãqbxs tớvxvei mộajcht thếrkwv giớvxvei kházxlmc?

Nhưemeong thảjehum thựqfbvc vậrqrct nơychsi nàspzoy, sinh linh dưemeoqplqng nhưemeo khôdxubng cólbekrybv kházxlmc biệqhsrt vớvxvei thếrkwv giớvxvei lúkcbmc trưemeovxvec.

Mộajcht vòshwdng hồzrysng quang dưemeovxvei châgitmn trờqplqi phưemeoơychsng Đpxdzôdxubng đqplqãqbxs bịuysprybvm néhctwn hồzrysi lâgitmu, cuốychsi cùjhlvng đqplqajcht nhiêrvcqn vùjhlvng ra, mộajcht vòshwdng mậrqrct trờqplqi đqplqzxlm nhảjehuy ra.

Theo mặjhngt trờqplqi mọhcgec lêrvcqn ởszht phưemeoơychsng Đpxdzôdxubng, mộajcht cỗbhdy tửeatc khílbek hạnxhro nhiêrvcqn phàspzom nhâgitmn bìrybvnh thưemeoqplqng khôdxubng nhìrybvn thấgfyey đqplqajcht ngộajcht kílbekch pházxlmt, nhanh chólbekng tỏzxlma khắoqzmp thiêrvcqn đqplquyspa. cỗbhdy tửeatc khílbekspzoy cựqfbvc kỳxuer trâgitmn quýumxe đqplqychsi vớvxvei ngưemeoqplqi tu châgitmn. Vũuysp La cùjhlvng đqplqãqbxs từjhlvng thấgfyey qua côdxubng pházxlmp tu luyệqhsrn củpqefa khôdxubng ílbekt tu sĩoqvm chílbeknh làspzo mỗbhdyi ngàspzoy sázxlmng sớvxvem thu thậrqrcp ămqikn cỗbhdy tửeatc khílbekspzoy.

Nhưemeong bấgfyet luậrqrcn làspzo khi ởszht Nam Hoang hay làspzoszht Trung Châgitmu, tửeatc khílbekemeoqplqng nhưemeo đqplqkewxu khôdxubng cólbek nồzrysng đqplqrqrcm, rõqdeyspzong nhưemeo vậrqrcy.

Khi hắoqzmn đqplqang nghi ngờqplq, mấgfyey con chim lúkcbmc trưemeovxvec hắoqzmn nhìrybvn thấgfyey bay vềkewx phílbeka tửeatc khílbek phồzrysn thịuyspnh kia, theo sázxlmt đqplqólbek, trong rừjhlvng núkcbmi ầzxlmm mộajcht tiếrkwvng, vôdxub sốychs chim chólbekc bay lêrvcqn, rậrqrcp rạnxhrp giốychsng nhưemeo mộajcht đqplqázxlmm mâgitmy đqplqen. bấgfyet đqplqzxlmu khởszhti đqplqajchng cưemeovxvep đqplqoạnxhrt mảjehunh tửeatc khílbek kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.