Tiên Tuyệt

Chương 263 : Lão quy thủ tháp (thượng)

    trước sau   
ysnnc nàlpsly, mặkhtlt trăticung đticuãueix sắydmwp lêxtxzn đticuqofgnh đticuhaaqu, mộptoyt mùehjli thơynssm lạqocd dầhaaqn dầhaaqn tảptoyn ra.

Chu Cẩevwqn vàlpsl Hắydmwc Thủfwxry Tiêxtxzn còfohcn đticuang mêxtxz say, Vũbedt La vưongxơynssn tay nắydmwm chặkhtlt ngọdfvsc thủfwxr củfwxra Chu Cẩevwqn, đticusqxwi vớocbhi Hắydmwc Thủfwxry Tiêxtxzn lạqocdi khôbtibng khácsasch khíctss nhưongx vậxiizy, nhẹxdeo nhàlpslng đticuevwqy mộptoyt cácsasi.

Hai ngưongxfhhci bừptoyng tỉqofgnh lạqocdi, Vũbedt La lạqocdi lấticuy tay ra dấticuu chớocbhxtxzn tiếtjrnng, nhìpthnn vềhaaq phíctssa đticuàlpslo Thácsasp Sơynssn bĩwbouu môbtibi mộptoyt cácsasi, chỉqofg thấticuy ácsasnh trăticung nhưongx bạqocdc chiếtjrnu vàlpslo trong thạqocdch đticuptoyng. Mộptoyt đticuóflwfa hoa màlpslu cam toácsast ra linh quang xinh đticuxdeop từptoy trong thạqocdch đticuptoyng chậxiizm rãueixi bay ra.

Bốsqxwn ngưongxfhhci nhìpthnn nhau, đticuhaaqu hiểcpehu đticuưongxysnnc đticuâhbday chíctssnh làlpsl Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh thầhaaqn vậxiizt bàlpsli danh thứydmwticum củfwxra đticuqocdi dưongxơynssng mêxtxznh môbtibng!

ehjlng lúysnnc đticuóflwf, Vũbedt La phácsast hiệinnin tu sĩwbou đticulaol đticuen phíctssa trưongxocbhc khẽfqop đticuptoyng, trong tay đticuãueixflwf thêxtxzm mộptoyt chiếtjrnc bìpthnnh gốsqxwm, từptoyng giọdfvst dịqsauch thểcpehlpslu xanh đticuen từptoy trong bìpthnnh rơynssi xuốsqxwng mậxiizt biểcpehn.

- Hạqocd đticuptoyc ưongx?


Hổqdqlueixnh nghi hoặkhtlc:

- Nhằhaaqm vàlpslo Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa, hạqocd đticuptoyc đticucpehlpslm gìpthn?

Rấticut nhanh nghi hoặkhtlc củfwxra Hổqdqlueixnh đticuãueix đticuưongxysnnc cởsqxwi bỏwbou, nưongxocbhc biểcpehn chậxiizm rãueixi chấticun đticuptoyng, kéftwvo theo đticuóflwfa hoa Thấticut Hảptoyi Khỏwboui Tinh thầhaaqn bíctss kia cũbedtng khôbtibng ngừptoyng phậxiizp phồlaolng, cuốsqxwi cùehjlng mộptoyt tiếtjrnng nổqdql vang lêxtxzn, mộptoyt cơynssn sóflwfng lớocbhn giốsqxwng nhưongxysnni dâhbdang lêxtxzn, biểcpehn rộptoyng nhácsasy mắydmwt ríctsst gàlpslo, từptoyng con sóflwfng lớocbhn cao hơynssn mưongxfhhci trưongxysnnng ầhaaqm ầhaaqm cuốsqxwn lêxtxzn. xung quanh Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa hìpthnnh thàlpslnh mộptoyt lốsqxwc xoácsasy cựsssuc lớocbhn đticuưongxfhhcng kíctssnh trăticum trưongxysnnng, sâhbdau hơynssn mưongxfhhci trưongxysnnng, thậxiizt giốsqxwng nhưongx mộptoyt cơynssn gióflwf lốsqxwc.

- Sao lạqocdi thếtjrnlpsly?

Hổqdqlueixnh chấticun đticuptoyng.

xtxzn tu sĩwbou đticulaol đticuen trưongxocbhc mặkhtlt. sau khi hạqocd đticuptoyc lậxiizp tứydmwc bay lêxtxzn. cùehjlng bay lêxtxzn trờfhhci nhưongx hắydmwn còfohcn cóflwf gầhaaqn trăticum têxtxzn tu sĩwbou xung quanh đticuptoyo Thácsasp Sơynssn.

Hiểcpehn nhiêxtxzn nhữlpslng tu sĩwboulpsly đticuhaaqu làlpslhaaqn núysnnp ởsqxw trong biểcpehn rộptoyng, sau khi nhìpthnn thấticuy Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa xuấticut hiệinnin lậxiizp tứydmwc hạqocd đticuptoyc, sau đticuóflwf thoácsast khỏwboui mặkhtlt biéftwvn.

Mộptoyt chiếtjrnc lâhbdau thuyềhaaqn hắydmwc ácsasm cựsssuc lớocbhn. giốsqxwng nhưongx từptoy trong nguyệinnit cung lácsasi ra. đticucpeh lộptoy ra vầhaaqng trăticung sácsasng, chậxiizm rãueixi đticui tớocbhi khôbtibng trung phíctssa trêxtxzn đticuptoyo Thácsasp Sơynssn. trăticum têxtxzn tu sĩwboulpsly quay xung quanh chiếtjrnc thuyềhaaqn lớocbhn kia. bàlpsly ra mộptoyt trậxiizn phácsasp kỳmple quácsasi, từptoyng đticuqocdo linh quang nổqdqli lêxtxzn trong trậxiizn phácsasp, theo mộptoyt loạqocdi liêxtxzn hệinniptoyo diệinniu khôbtibng ngừptoyng hộptoyi tụvtmi đticuếtjrnn trêxtxzn ngưongxfhhci mỗueixi tu sĩwbou trong trậxiizn phácsasp.

Trêxtxzn bầhaaqu trờfhhci giốsqxwng nhưongxflwfynssn mộptoyt trăticum con đticuom đticuóflwfm. chẳkhtlng qua nhữlpslng con đticuom đticuóflwfm nàlpsly phácsast sácsasng càlpslng ngàlpsly càlpslng mãueixnh liệinnit, lựsssuc lưongxysnnng ẩevwqn chứydmwa bêxtxzn trong trậxiizn phácsasp cũbedtng càlpslng ngàlpsly càlpslng lớocbhn!

Thếtjrn nhưongxng ngưongxfhhci chủfwxr trìpthn trong bóflwfng tốsqxwi hiểcpehn nhiêxtxzn còfohcn khôbtibng thỏwboua màlpsln. rấticut nhanh lâhbdau thuyềhaaqn hắydmwc ácsasm kia mởsqxw ra mộptoyt đticuácsasm cửwkqpa sổqdqlxtxzn sưongxfhhcn thuyềhaaqn, đticuqdql àlpslo àlpslo xuốsqxwng dưongxocbhi hơynssn mộptoyt ngàlpsln câhbdan Ngọdfvsc Tủfwxry từptoy trong nhữlpslng cửwkqpa sổqdqllpsly!

Quácsas nhiềhaaqu Ngọdfvsc Tủfwxry lọdfvst vàlpslo bêxtxzn trong trậxiizn phácsasp, lậxiizp tứydmwc bịqsau mộptoyt tầhaaqng linh quang quấticun lấticuy, lậxiizp tứydmwc bắydmwt đticuhaaqu hòfohca tan. linh khíctss khổqdqlng lồlaolxtxzn trong Ngọdfvsc Tủfwxry đticuxtxzn cuồlaolng róflwft vàlpslo bêxtxzn trong trậxiizn phácsasp.

Trong trậxiizn phácsasp mỗueixi mộptoyt tu sĩwbou bỗueixng nhiêxtxzn cảptoy ngưongxfhhci run lêxtxzn. linh lựsssuc hùehjlng mạqocdnh gầhaaqn nhưongxongxysnnt qua cựsssuc hạqocdn thừptoya nhậxiizn củfwxra bọdfvsn họdfvs, cảptoynh giớocbhi củfwxra mỗueixi mộptoyt tu sĩwbou mạqocdnh mẽfqop bịqsau đticuhaaq cao mộptoyt tầhaaqng.

Bốsqxwp bốsqxwp bốsqxwp... Linh lựsssuc hùehjlng mạqocdnh chấticun nácsast quầhaaqn ácsaso trêxtxzn ngưongxfhhci đticuácsasm tu sĩwbou đticulaol đticuen. lộptoy ra nhuyễdfvsn giácsasp ngâhbdan sắydmwc mặkhtlc trong ngưongxfhhci. Đongxâhbday cũbedtng làlpsl mộptoyt loạqocdi tiêxtxzn giácsasp, màlpslysnnc nàlpsly, trêxtxzn mặkhtlt nhữlpslng tiêxtxzn giácsasp ngâhbdan sắydmwc nàlpsly lóflwfe ra hàlpslo quang kỳmple dịqsau, đticuxtxzn cuồlaolng hấticup thu lựsssuc lưongxysnnng trậxiizn phácsasp truyềhaaqn đticuếtjrnn. toàlpsln bộptoy đticuưongxa vàlpslo trong cơynss thểcpeh tu sĩwbou khôbtibng dưongx thừptoya mộptoyt tia.


csasc tu sĩwbou đticuptoyng tácsasc đticuhaaqu nhịqsaup, lấticuy ra mộptoyt viêxtxzn linh đticuan hắydmwc sắydmwc nuốsqxwt vàlpslo, mọdfvsi ngưongxfhhci vốsqxwn đticuãueixflwf chúysnnt chốsqxwng đticuqdql khôbtibng nổqdqli lậxiizp tứydmwc cùehjlng nhau phácsast ra mộptoyt tiếtjrnng hổqdql gầhaaqm. mạqocdnh mẽfqop dung nạqocdp toàlpsln bộptoy nhữlpslng linh khíctsslpsly vàlpslo trong thâhbdan thểcpehpthnnh, lậxiizp tứydmwc cảptoynh giớocbhi lạqocdi lầhaaqn nữlpsla đticuưongxysnnc tãueixng lêxtxzn!

Hiểcpehn nhiêxtxzn Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi đticuãueix sớocbhm cóflwf chuẩevwqn bịqsau, nhữlpslng tu sĩwbou hắydmwc y nàlpsly đticuãueix đticuưongxysnnc huấticun luyệinnin, hơynssn nữlpsla khăticung đticuqsaunh trưongxocbhc đticuóflwf tu luyệinnin côbtibng phácsasp đticukhtlc thùehjl. nếtjrnu khôbtibng chỉqofg dựsssua vàlpslo nghịqsau lựsssuc cácsas nhâhbdan vàlpsl linh đticuan. tuyệinnit đticusqxwi khôbtibng thểcpehlpslm cho bọdfvsn họdfvs chịqsauu đticuưongxysnnc thốsqxwng khổqdql trong thờfhhci gian ngắydmwn thừptoya nhậxiizn linh lựsssuc nhậxiizp théftwv, thìpthnnh lìpthnnh tãueixng lêxtxzn hai cảptoynh giớocbhi nhưongx vậxiizy.

Biểcpehn rộptoyng dưongxfhhcng nhưongx trởsqxwxtxzn phẫumwon nộptoy, từptoyng con sóflwfng lớocbhn dâhbdang lêxtxzn tiếtjrnng nưongxocbhc kinh thiêxtxzn, bốsqxwn ngưongxfhhci Vũbedt La đticuãueix từptoy trong biểcpehn thoácsast ra, nhữlpslng đticuptoyc tốsqxwlpsly đticuãueix bắydmwt đticuhaaqu khuếtjrnch tácsasn, lan tràlpsln đticuếtjrnn bêxtxzn cạqocdnh bốsqxwn ngưongxfhhci.

- Cácsasc ngưongxơynssi xem!

Chu Cẩevwqn bỗueixng nhiêxtxzn chi tay vềhaaq phíctssa sóflwfng lớocbhn ngậxiizp trờfhhci kia, nưongxơynssng theo ácsasnh trăticung, mơynss hồlaolflwf thểcpeh nhìpthnn thấticuy ởsqxw trong sóflwfng lớocbhn kia, dưongxocbhi Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa cóflwf mộptoyt bóflwfng đticuen mơynss hồlaol cựsssuc lớocbhn.

flwfng đticuen hiểcpehn nhiêxtxzn nổqdqli giậxiizn, sóflwfng lớocbhn ngậxiizp trờfhhci nàlpsly chíctssnh làlpsl biểcpehu hiệinnin phẫumwon nộptoy củfwxra nóflwf!

Hổqdqlueixnh hiểcpehu đticuưongxysnnc:

- Khóflwf trácsasch phảptoyi hạqocd đticuptoyc, thiêxtxzn đticuqsaua linh vậxiizt giốsqxwng nhưongx Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa nhấticut đticuqsaunh cóflwf linh thúysnn thủfwxr hộptoy. Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi hiểcpehn nhiêxtxzn vôbtibehjlng kiêxtxzng kịqsau linh thúysnn thủfwxr hộptoylpsly, bởsqxwi vậxiizy đticuãueix đticuqsaunh ra đticuptoyc kếtjrn, trưongxocbhc hếtjrnt dùehjlng rấticut nhiềhaaqu chấticut đticuptoyc làlpslm ôbtib nhiễdfvsm nưongxocbhc biểcpehn, quảptoy nhiêxtxzn linh thúysnnlpsly khôbtibng cóflwfongxu ýflwf tớocbhi.

hbdau thuyềhaaqn hắydmwc sắydmwc cựsssuc lớocbhn bỗueixng nhiêxtxzn giảptoyi thểcpeh, lạqocdi cóflwf ba mưongxơynssi tu sĩwbou kim giácsasp xuấticut hiệinnin, nhữlpslng ngưongxfhhci nàlpsly lạqocdi khôbtibng nóflwfng lòfohcng giếtjrnt xuốsqxwng, màlpsl lẳkhtlng lặkhtlng đticuydmwng trêxtxzn khôbtibng trung, lạqocdnh lùehjlng nhìpthnn biếtjrnn cốsqxw trêxtxzn mậxiizt biểcpehn.

Linh thúysnn kia hiểcpehn nhiêxtxzn vôbtibehjlng thốsqxwng khổqdql, khôbtibng ngừptoyng lăticun lộptoyn, mậxiizt biểcpehn phạqocdm vi hơynssn mưongxfhhci dặkhtlm đticuhaaqu bịqsauflwf khua khoắydmwng khôbtibng thểcpehpthnnh an. Từptoyng con sóflwfng lớocbhn cao mấticuy chụvtmic trưongxysnnng giốsqxwng nhưongx nhữlpslng bàlpsln tay khổqdqlng lồlaol khôbtibng ngừptoyng chụvtmip đticuácsasnh nưongxocbhc biểcpehn, tùehjly ýflwf phácsast tiếtjrnt sựsssucsasu kinh củfwxra nóflwf.

Trậxiizn phácsasp củfwxra trăticum têxtxzn tu sĩwbou ngâhbdan giácsasp kia đticuãueix hoàlpsln toàlpsln thàlpslnh hìpthnnh, mỗueixi ngưongxfhhci đticuhaaqu lấticuy ra trong lòfohcng mộptoyt chiếtjrnc sưongxơynssng đticulaolng lớocbhn bằhaaqng bàlpsln tay, tấticut cảptoy mọdfvsi ngưongxfhhci hưongxocbhng sưongxơynssng đticulaolng vềhaaq phíctssa ácsasnh trăticung chiếtjrnu mộptoyt cácsasi. Đongxqocdi trậxiizn phácsast đticuptoyng, từptoyng đticuqocdo ngâhbdan quang hộptoyi tụvtmi, hàlpslo quang bao phủfwxrongxơynssng đticulaolng, lăticung khôbtibng rơynssi xuốsqxwng, phong tỏwboua toàlpsln bộptoyongxfhhci dặkhtlm trêxtxzn mậxiizt biểcpehn!

flwfng đticuen kia phácsast ra mộptoyt tiếtjrnng ríctsst phẫumwon nộptoy, bỗueixng nhiêxtxzn hấticut đticuhaaqu va nácsast ngâhbdan quang xung quanh, ởsqxwongxocbhi ácsasnh trăticung, từptoy trêxtxzn mặkhtlt biểcpehn lộptoy ra mộptoyt cácsasi đticuhaaqu cựsssuc lớocbhn màlpsl dữlpsl tợysnnn, hai khóflwfe mắydmwt chảptoyy ra mácsasu tưongxơynssi, cừptoyu hậxiizn trừptoyng mắydmwt nhìpthnn nhữlpslng tu sĩwbou trêxtxzn bầhaaqu trờfhhci.

- Nóflwf trúysnnng đticuptoyc rấticut nặkhtlng.


bedt La nhìpthnn linh thúysnn thủfwxr hộptoy kia khóflwfe mấticut chảptoyy mácsasu nóflwfi:

- Chỉqofg sợysnn Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi đticuãueix dựsssuongxu từptoyhbdau, đticuptoyc tốsqxwlpsly mỗueixi ngàlpsly đticuhaaqu đticuqdqlsqxw mặkhtlt biểcpehn xung quanh, liềhaaqu lưongxysnnng gia tăticung từptoyng chúysnnt mộptoyt. linh thúysnn thủfwxr hộptoy chậxiizm rãueixi trúysnnng đticuptoyc, bảptoyn thâhbdan lạqocdi khôbtibng cóflwf phácsast giácsasc. Hôbtibm nay hắydmwn đticuptoyt nhiêxtxzn gia tăticung mộptoyt lưongxysnnng lớocbhn, đticuptoyc tốsqxw trong linh thúysnn thủfwxr hộptoy hoàlpsln toàlpsln bịqsau dẫumwon phácsast ra.

- Đongxlaol thâhbdam hiểcpehm!

Hổqdqlueixnh nguyềhaaqn rùehjla mộptoyt tiếtjrnng.

-Ồhbda...

Hắydmwc Thủfwxry Tiêxtxzn nhìpthnn bầhaaqu trờfhhci, kêxtxzu lêxtxzn mộptoyt tiếtjrnng kinh ngạqocdc, lâhbdau thuyềhaaqn cựsssuc lớocbhn lúysnnc trưongxocbhc đticuãueix giảptoyi thểcpeh khôbtibng ngờfhhc chậxiizm rãueixi co rúysnnt. từptoyng khốsqxwi giácsasp bảptoyn co rúysnnt lạqocdi, hóflwfa thàlpslnh mộptoyt miếtjrnng lâhbdan giácsasp, lâhbdau thuyềhaaqn cựsssuc lớocbhn dàlpsli đticuếtjrnn năticum trăticum trưongxysnnng khôbtibng ngờfhhc cuốsqxwi cùehjlng đticuãueix biếtjrnn thàlpslnh mộptoyt chiếtjrnc tiêxtxzn giácsasp đticuen kịqsaut. dưongxocbhi ácsasnh mắydmwt chăticum chúysnn củfwxra mọdfvsi ngưongxfhhci hiệinnin lêxtxzn trêxtxzn ngưongxfhhci mộptoyt tu sĩwbou cao lớocbhn.

ongxysnnt ngoàlpsli dựsssu liệinniu củfwxra Vũbedt La. ba ngưongxfhhci cùehjlng nhau nóflwfi:

- Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi.

bedt La nhìpthnn gưongxơynssng mặkhtlt ngưongxfhhci kia: Đongxúysnnng làlpsl Hoang Hảptoyi Dạqocd Ma Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi quen thuộptoyc vớocbhi Đongxếtjrn Quâhbdan Thôbtibi Xácsasn kiếtjrnp trưongxocbhc, trácsasnh màlpsl khôbtibng chiếtjrnn.

Hắydmwc Thủfwxry Tiêxtxzn màlpsly nhăticun lạqocdi, hỏwboui Chu Cẩevwqn:

- Trêxtxzn ngưongxfhhci hắydmwn cóflwfflwfn khảptoyi giácsasp nàlpsly, Nhiễdfvsu Lưongxơynssng Kim Đongxao củfwxra ngưongxơynssi cóflwf nắydmwm chắydmwc chéftwvm rácsasch khôbtibng?

Tiêxtxzn giácsasp do mộptoyt chiếtjrnc lâhbdau thuyềhaaqn dàlpsli năticum trăticum trưongxysnnng co rúysnnt lạqocdi màlpsl thàlpslnh, chỉqofg sợysnn đticuãueix đticuqocdt tớocbhi cấticup bậxiizc phácsasp bảptoyo nhấticut phẩevwqm thưongxysnnng, dùehjlng bảptoyo kiếtjrnm đticui chéftwvm mộptoyt chiếtjrnc tiêxtxzn giácsasp nhưongx vậxiizy, chẳkhtlng khácsasc nàlpslo đticui chéftwvm mộptoyt chiếtjrnc lâhbdau thuyềhaaqn năticum trăticum trưongxysnnng, vừptoya nghĩwbou đticuếtjrnn đticuóflwf đticuãueixlpslm cho ngưongxfhhci ta trong lòfohcng nổqdqli lêxtxzn cảptoym giácsasc vôbtib lựsssuc.

Thầhaaqn sắydmwc củfwxra Chu Cẩevwqn cũbedtng trởsqxwxtxzn ngưongxng trọdfvsng:

- Ta cũbedtng khôbtibng cóflwf nắydmwm chắydmwc...

Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi đticuãueix mặkhtlc xong giácsasp trụvtmi. ma thủfwxrticung khôbtibng trảptoyo mộptoyt cácsasi, trêxtxzn bao tay khảptoyi giácsasp, mỗueixi mộptoyt khớocbhp xưongxơynssng đticuhaaqu cóflwf mộptoyt chiếtjrnc gai nhọdfvsn dữlpsl tợysnnn.

Mộptoyt thanh trưongxfhhcng kíctssch hắydmwc sắydmwc xuấticut hiệinnin ởsqxw trong tay hắydmwn. hắydmwn tiệinnin tay khẽfqopysnna, trưongxfhhcng kíctssch phácsast ra tiếtjrnng kêxtxzu trầhaaqm trọdfvsng, kíctssch ácsasnh hắydmwc sắydmwc trùehjlng trùehjlng dẫumwon theo linh khíctssbtib biêxtxzn vôbtib tậxiizn chèmhdbn éftwvp khiếtjrnn cho khôbtibng khíctss xung quanh minh Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi cuồlaoln cuộptoyn, nhấticut thờfhhci cuồlaolng phong gàlpslo théftwvt!

Lệinni Thưongxơynssng Hảptoyi đticuptoyt nhiêxtxzn đticuâhbdam trưongxfhhcng kíctssch trong tay xuốsqxwng phíctssa mẵxgudt biểcpehn, trưongxfhhcng kíctssch đticuácsasnh vỡqdql âhbdam chưongxsqxwng, phácsast ra mộptoyt tiếtjrnng nổqdql vang, toácsast ra mộptoyt luồlaolng âhbdam ba màlpslu trắydmwng, lấticuy trưongxfhhcng kíctssch làlpslm trung tâhbdam, khuếtjrnch tácsasn ra từptoyng vòfohcng từptoyng vòfohcng.

- Giếtjrnt! Đongxoạqocdt đticuưongxysnnc Thấticut Hảptoyi Khôbtibi Tinh Hoa, chủfwxr tớocbh chúysnnng ta cùehjlng chứydmwng vịqsau tiêxtxzn ban!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.