Tiên Tuyệt

Chương 262 : Thất hải khôi tinh hoa (trung + hạ)

    trước sau   
Lầmwawn nàbtffy ngưlgowejiei cao hứgxdxng màbtff đknwnếooibn, mấwyyot hứgxdxng màbtff vềnzoz, phầmwawn lớoouzn ngưlgowejiei mua cựytcsc kỳffuaqwkvm tứgxdxc. Vũzcxm La lậptugp tứgxdxc từbtff phòcrrkng nhỏempo đknwni ra, tớoouzi chỗrslh nhậptugn hàbtffng, ngoàbtffi cửsrsda đknwnãczfe sớoouzm cózcwi thiếooibu nữqujpavglc trưlgowoouzc đknwngxdxng chờejie, Vũzcxm La chísvjgnh làbtff đknwngvpdi tàbtffi chủaxgt, tỳffua nữqujp hầmwawu hạgvpd hắmwawn ai cũzcxmng mặxdpft đknwnmwawy hồgxdxng quang, cưlgowejiei ngọglpst ngàbtffo nhưlgow mậptugt.

Tỳffua nữqujp dẫnmghn bốekpgn ngưlgowejiei đknwni tớoouzi mặxdpft sau, Vũzcxm La đknwnáxqfunh mắmwawt vớoouzi ba ngưlgowejiei Hổcujvczfenh, ba ngưlgowejiei tựytcs nhiêsrsdn rõfmqdbtffng, ai nấwyyoy âqmmxm thầmwawm chuẩupdsn bịoouz.

Đejiei đknwnếooibn mộoouzt phòcrrkng làbtffm việgxdxc trong đknwngvpdi sảtxbgnh, ngưlgowejiei chủaxgt trìczfe mặxdpfc đknwngvpdo bảtxbgo hoàbtffng hạgvpdnh trong phòcrrkng đknwnwyyou giáxqfu kia tưlgowơbxqai cưlgowejiei đknwnmwawy mặxdpft chàbtffo đknwnózcwin, chắmwawp tay nózcwii:

- Chúavglc mừbtffng chúavglc mừbtffng...

zcxm La sắmwawc mặxdpft biếooibn đknwncujvi, khẽcete quáxqfut mộoouzt tiếooibng:

- Khôupdsng tha mộoouzt têsrsdn nàbtffo cảtxbg!


Kiếooibm quang lózcwie lêsrsdn, Thầmwawn Kiếooibm Thiêsrsdn Tinh pháxqfut ra mộoouzt tiếooibng long ngâqmmxm, hózcwia thàbtffnh mộoouzt đknwngvpdo hàbtffn quang thổcujvi quékoslt khắmwawp phòcrrkng.

Thiêsrsdn hạgvpd đknwngxdx nhấwyyot sáxqfut phùpaajxqfuch Vạgvpdn Nhâqmmxn Đejiegxdx hoàbtffnh khôupdsng xuấwyyot thếooib, huyếooibt quang nhưlgowavgli!

Chỉbfrnbtff hai loạgvpdi hung khísvjgbtffy hiệgxdxn thếooib, trong nháxqfuy mắmwawt vung lêsrsdn, toàbtffn bộoouz trong đknwngvpdi sảtxbgnh đknwnãczfe thàbtffnh mộoouzt màbtffng bừbtffa bãczfei, khôupdsng chúavglt sinh cơbxqa, ngay cảtxbgbtffn giáxqfuxqfuch đknwnnzozu bịoouz quấwyyon náxqfut bấwyyoy.

Đejieãczfe chếooibt mưlgowejiei mấwyyoy ngưlgowejiei, nhưlgowng khôupdsng cózcwi mộoouzt giọglpst máxqfuu tưlgowơbxqai, tấwyyot cảtxbg đknwnnzozu bịoouzxqfuch Vạgvpdn Nhâqmmxn Đejiegxdx cắmwawn nuốekpgt.

Nhiễoavzu Lưlgowơbxqang Kim Đejieao củaxgta Chu Cẩupdsn vừbtffa mớoouzi hózcwia thàbtffnh mộoouzt con kim long giưlgowơbxqang nanh múavgla vuốekpgt lao tớoouzi, đknwnãczfe bịoouz khísvjg thếooib củaxgta Thầmwawn Kiếooibm Thiêsrsdn Tinh dọglpsa cho sợfflmczfei, vùpaaj mộoouzt tiếooibng đknwnãczfe lui vềnzozsrsdn hôupdsng Chu Cẩupdsn. sốekpgng chếooibt khôupdsng chịoouzu ra.

Hổcujvczfenh vàbtff Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn còcrrkn khôupdsng kịoouzp đknwnoouzng thủaxgt. Vũzcxm La đknwnãczfe giảtxbgi quyếooibt chiếooibn đknwnwyyou.

Hổcujvczfenh ngẩupdsn ngưlgowejiei, mắmwawng mộoouzt câqmmxu:

- Con bàbtffzcwi, đknwnâqmmxy còcrrkn làbtff cảtxbgnh giớoouzi Cửsrsdu Cung Quảtxbgng Hạgvpd sao, nếooibu chờejie hắmwawn đknwngvpdt đknwnếooibn cấwyyop bậptugc Đejiegvpdi Nãczfeng. còcrrkn ai cózcwi thểulhi ngăqwkvn cảtxbgn mộoouzt kiếooibm củaxgta hắmwawn!

Lầmwawn đknwnwyyou giáxqfubtffy, tổcujvng cộoouzng đknwnãczfe chuẩupdsn bịoouz hai mưlgowơbxqai mózcwin vậptugt phẩupdsm báxqfun đknwnwyyou giáxqfu. bốekpgn mózcwin làbtffm nózcwing khôupdsng khísvjgavglc trưlgowoouzc thuậptugn lợfflmi thàbtffnh giao, khi Vũzcxm La vàbtff mấwyyoy ngưlgowejiei Hổcujvczfenh nózcwii toạgvpdc ra gốekpgc gáxqfuc củaxgta Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi lạgvpdi cózcwi hai mózcwin bịoouz ngưlgowejiei kháxqfuc mua đknwni, còcrrkn lạgvpdi mưlgowejiei bốekpgn mózcwin đknwnnzozu bàbtffy ởfeaq trong đknwngvpdi sảtxbgnh làbtffm việgxdxc nàbtffy.

xqfuu mózcwin lúavglc trưlgowoouzc, giáxqfuzcxmng khôupdsng cao, sau báxqfun đknwnwyyou giáxqfu liềnzozn cózcwi ngưlgowejiei trựytcsc tiếooibp làbtffm thủaxgt tụavglc bàbtffn giao, bảtxbgo vậptugt đknwnãczfe thàbtffnh giao hoàbtffn tấwyyot. đknwnâqmmxy cũzcxmng làbtffczfe tiếooibt kiệgxdxm thờejiei gian, dùpaaj sao ngưlgowejiei cózcwi thểulhi tớoouzi nơbxqai nàbtffy đknwnnzozu làbtff hạgvpdng ngưlgowejiei cózcwi thâqmmxn phậptugn, vôupdspaajng bậptugn rộoouzn.

crrkn lạgvpdi mưlgowejiei bốekpgn vậptugt phẩupdsm đknwnwyyou giáxqfu. mộoouzt kísvjgch liêsrsdn thủaxgt giữqujpa Thầmwawn Kiếooibm Thiêsrsdn Tinh vàbtffxqfuch Vạgvpdn Nhâqmmxn Đejiegxdx vừbtffa rồgxdxi củaxgta Vũzcxm La đknwnãczfe hoàbtffn toàbtffn chékoslm náxqfut nhữqujpng bảtxbgo vậptugt nàbtffy.

Ngay cảtxbg Nhiễoavzu Lưlgowơbxqang Kim Đejieao đknwnnzozu bịoouz dọglpsa sợfflm tớoouzi mứgxdxc khôupdsng dáxqfum đknwni ra. nhữqujpng bảtxbgo vậptugt nàbtffy trựytcsc diệgxdxn bịoouz hai đknwngvpdi hung khísvjgxqfut phạgvpdt, làbtffm sao còcrrkn cózcwi thểulhizcwi đknwnưlgowfflmc kếooibt cụavglc tốekpgt?

zcxmi Thầmwawn Kiếooibm Thiêsrsdn Tinh cựytcsc lớoouzn đknwnxdpft trêsrsdn tráxqfun củaxgta đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo kia, bốekpgn phísvjga làbtff mộoouzt mảtxbgnh vỡjrwkxqfut, khôupdsng cózcwi sựytcs sốekpgng, tấwyyot cảtxbg đknwnnzozu bịoouz hủaxgty diệgxdxt ởfeaq trong mộoouzt kísvjgch báxqfu đknwngvpdo kia.


Đejiegvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo cảtxbg đknwnejiei nàbtffy cũzcxmng chưlgowa từbtffng thấwyyoy qua côupdsng kísvjgch khủaxgtng bốekpg nhưlgow vậptugy, nhữqujpng ngưlgowejiei hắmwawn mang theo bêsrsdn ngưlgowejiei nàbtffy, quảtxbg thựytcsc khôupdsng phảtxbgi làbtff tinh nhuệgxdx củaxgta Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi, nhưlgowng đknwnãczfebtff đknwnoouzi hìczfenh mạgvpdnh nhấwyyot cózcwi thểulhi lấwyyoy ra sau khi đknwnãczfe đknwniềnzozu đknwnoouzng đknwnáxqfum thuộoouzc hạgvpd đknwnmwawc lựytcsc. Mộoouzt tu sĩgxkb cảtxbgnh giớoouzi Đejiegvpdo Cảtxbgnh Dưlgowjrwkng Nguyêsrsdn, sáxqfuu tu sĩgxkb cảtxbgnh giớoouzi Cửsrsdu Cung Cung Đejieìczfenh, màbtff thiếooibu niêsrsdn cầmwawm cựytcs kiếooibm trong tay trưlgowoouzc mắmwawt, hắmwawn cózcwi thểulhi nhìczfen ra, chỉbfrnbtff mộoouzt tu sĩgxkb cảtxbgnh giớoouzi Cửsrsdu Cung Quảtxbgng Hạgvpd- hắmwawn làbtffm sao làbtffm đknwnưlgowfflmc? Mộoouzt kísvjgch nàbtffy đknwnãczfe khôupdsng phảtxbgi đknwnơbxqan giảtxbgn dùpaajng hai chữqujp “Kỳffuasvjgch” làbtffzcwi thểulhiczfenh dung!

lgowoouzi mũzcxmi kiếooibm cựytcsc lớoouzn, mồgxdxupdsi nhanh chózcwing từbtff trong quầmwawn áxqfuo thấwyyom ra, từbtffng giọglpst từbtffng giọglpst từbtff tháxqfui dưlgowơbxqang chảtxbgy xuốekpgng, rơbxqai trêsrsdn mặxdpft đknwnwyyot vang lêsrsdn tísvjgxqfuch.

Hổcujvczfenh tiếooibn lêsrsdn mộoouzt bưlgowoouzc:

- Vũzcxm huynh đknwngxdx, đknwnulhi ta lêsrsdn, trêsrsdn đknwnejiei nàbtffy còcrrkn khôupdsng cózcwi ai ta khôupdsng mởfeaq miệgxdxng đknwnưlgowfflmc!

zcxm La do dựytcs mộoouzt chúavglt. Hổcujvczfenh còcrrkn nózcwii thêsrsdm:

- Ta biếooibt thủaxgt đknwnoạgvpdn củaxgta Ábcubm Vệgxdx, chẳsvjgng qua ngưlgowơbxqai khẳsvjgng đknwnoouznh vừbtffa mớoouzi tiếooibn vàbtffo Ábcubm Vệgxdx khôupdsng lâqmmxu, rấwyyot nhiềnzozu thủaxgt đknwnoạgvpdn còcrrkn khôupdsng họglpsc đknwnưlgowfflmc, ísvjgt nhấwyyot trêsrsdn phưlgowơbxqang diệgxdxn tra tấwyyon khẳsvjgng đknwnoouznh khôupdsng bằwyyong ta...

Hắmwawn nózcwii xong liềnzozn kékoslo đknwngvpdo nhâqmmxn đknwnếooibn phòcrrkng bêsrsdn cạgvpdnh, cũzcxmng khôupdsng muốekpgn đknwnulhi hai nữqujp nhâqmmxn chứgxdxng kiếooibn cảtxbgnh ghêsrsd tởfeaqm.

zcxm La khôupdsng kịoouzp nózcwii gìczfe. Hổcujvczfenh đknwnãczfe đknwnoạgvpdt ngưlgowejiei đknwnem đknwni. Hắmwawn thấwyyoy đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo kia đknwnãczfe sợfflm tớoouzi mứgxdxc mồgxdxupdsi lạgvpdnh ứgxdxa ra. nózcwii vậptugy khôupdsng phảtxbgi làbtff mộoouzt kẻzcxm cứgxdxng đknwnmwawu. cũzcxmng khôupdsng tranh vớoouzi Hổcujvczfenh.

Trong phòcrrkng bêsrsdn cạgvpdnh truyềnzozn ra mộoouzt tiếooibng kêsrsdu thêsrsdlgowơbxqang thảtxbgm thiếooibt. Vũzcxm La lạgvpdi càbtffng nghe càbtffng cảtxbgm thấwyyoy bấwyyot an. Theo hắmwawn phỏempong đknwnxqfun, đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo kia chốekpgng đknwnejie khôupdsng đknwnưlgowfflmc bao lâqmmxu sẽcete cung khai hàbtffnh tung củaxgta Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi, nhưlgowng tiếooibng kêsrsdu thảtxbgm thiếooibt kékoslo dàbtffi nhưlgow vậptugy, hiểulhin nhiêsrsdn làbtffcrrkn chưlgowa cung khai!

Thờejiei gian đknwnãczfe gầmwawn hếooibt mộoouzt chékosln tràbtff nhỏempo, nếooibu nhưlgowbtff chuyệgxdxn kháxqfuc, Vũzcxm La sẽcete lo lắmwawng thểulhi diệgxdxn củaxgta Hổcujvczfenh khôupdsng nhúavglng tay vàbtffo, cho dùpaaj Hổcujvczfenh chậptugm trễoavz mộoouzt ísvjgt thờejiei gian cũzcxmng khôupdsng việgxdxc gìczfe. Nhưlgowng cứgxdxu ngưlgowejiei nhưlgow cứgxdxu hỏempoa. hơbxqan nữqujpa còcrrkn làbtff ýbxqa trung nhâqmmxn củaxgta mìczfenh. Vũzcxm La rốekpgt cuộoouzc khôupdsng chờejie nổcujvi nữqujpa. đknwnsvjgy cửsrsdu xôupdsng vàbtffo:

- Hay làbtff đknwnulhi ta thửsrsd xem!

Hổcujvczfenh cózcwi chúavglt khôupdsng vui nhúavglng tay vàbtffo chuyệgxdxn ngưlgowejiei kháxqfuc đknwnang xửsrsdbxqa nhưlgow vậptugy, ísvjgt nhiềnzozu gìczfezcxmng hơbxqai quáxqfu đknwnáxqfung. Hắmwawn cózcwi chúavglt nổcujvi giậptugn:

- Đejieulhi ngưlgowơbxqai ưlgow? Đejieưlgowfflmc, đknwnulhi ta xem ngưlgowơbxqai cózcwi thểulhi hỏempoi ra cáxqfui gìczfe.


Hổcujvczfenh cũzcxmng cózcwi chúavglt trôupdsng nhầmwawm, khôupdsng ngờejie rằwyyong đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo nàbtffy lạgvpdi cózcwi thểulhi kiêsrsdn cưlgowejieng nhưlgow vậptugy, Hổcujvczfenh vìczfe cầmwawu mau, vừbtffa vàbtffo đknwnãczfe sửsrsd dụavglng vàbtffi loạgvpdi tra tấwyyon tàbtffn khốekpgc nhấwyyot, khôupdsng ngờejie rằwyyong đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo kia mặxdpfc dùpaaj lớoouzn tiếooibng kêsrsdu thêsrsd thảtxbgm, lạgvpdi vẫnmghn cózcwi thểulhi chịoouzu đknwnytcsng đknwnưlgowfflmc! Hắmwawn thầmwawm nózcwii, ta tra tấwyyon phạgvpdm nhâqmmxn cũzcxmng đknwnãczfezcwi hai ba mưlgowơbxqai năqwkvm kinh nghiệgxdxm. Ta còcrrkn khôupdsng đknwnưlgowfflmc, ngưlgowơbxqai vừbtffa gia nhậptugp Ábcubm Vệgxdx chỉbfrn sợfflm chưlgowa đknwnếooibn nửsrsda năqwkvm, ngưlgowơbxqai cózcwi thểulhibtffm đknwnưlgowfflmc sao?

zcxm La đknwni tớoouzi bêsrsdn cạgvpdnh đknwngvpdo nhâqmmxn. Thủaxgt đknwnoạgvpdn củaxgta Hổcujvczfenh quảtxbg thựytcsc hung áxqfuc, trong thờejiei gian ngắmwawn ngủaxgti mộoouzt chékosln tràbtff. đknwngvpdo nhâqmmxn cảtxbg ngưlgowejiei đknwnãczfebtffxqfuu. mộoouzt con mắmwawt cũzcxmng đknwnãczfe bịoouzxqfut bấwyyoy.

zcxm La đknwnáxqfunh giáxqfu hắmwawn, khózcwie miệgxdxng dầmwawn dầmwawn lộoouz ra mộoouzt tia cưlgowejiei lạgvpdnh.

- Hảtxbgi Huyệgxdxt Tàbtffng Thúavgl Dẫnmghn? Đejieâqmmxy làbtffupdsng pháxqfup rấwyyot ísvjgt ngưlgowejiei đknwnulhi ýbxqa.

Hảtxbgi Huyệgxdxt Tàbtffng Thúavgl Dẫnmghn xuấwyyot pháxqfut từbtff Vạgvpdn Thúavglbxqan Trang ởfeaq Nam Hoang, thếooib lựytcsc nàbtffy vàbtffo lúavglc cựytcsc thịoouznh đknwnãczfe từbtffng hiệgxdxu lệgxdxnh nửsrsda Nam Hoang, chẳsvjgng qua khi Thôupdsi Xáxqfun quậptugt khởfeaqi, nózcwi đknwnãczfebtff mặxdpft trờejiei sắmwawp lặxdpfn. căqwkvn bảtxbgn khôupdsng cózcwi ngăqwkvn cảtxbgn bưlgowoouzc châqmmxn xung báxqfu Nam Hoang củaxgta Thôupdsi Xáxqfun. lạgvpdi cứgxdxng rắmwawn cậptugy mạgvpdnh, cuốekpgi cùpaajng sụavglp đknwncujv phâqmmxn táxqfun thàbtffnh mưlgowejiei mấwyyoy thếooib lựytcsc, dựytcsa vàbtffo Nam Hoang đknwngvpdi môupdsn pháxqfui kékoslo dàbtffi chúavglt hơbxqai tàbtffn.

zcxm La khôupdsng ngờejie rằwyyong đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo nàbtffy khôupdsng ngờejiebtfflgow nghiệgxdxt củaxgta Vạgvpdn Thúavglbxqan Trang, cưlgowejiei lạgvpdnh mộoouzt tiếooibng nózcwii:

- Ngưlgowơbxqai đknwnãczfe tu luyệgxdxn ra bảtxbgy hảtxbgi huyệgxdxt, hẳsvjgn làbtffzcxmng cózcwi thểulhi bắmwawt chưlgowoouzc năqwkvng lựytcsc củaxgta hung thúavgl. Đejieulhi ta nhìczfen xem... cózcwiqmmxn giáxqfup Quy Ngạgvpdc, khózcwi tráxqfuch ngưlgowơbxqai cózcwi thểulhi chịoouzu đknwnưlgowfflmc khổcujvczfenh. Quy Ngạgvpdc chísvjgnh làbtff hung thúavgl chịoouzu đknwnytcsng giỏempoi nhấwyyot.

Hảtxbgi Huyệgxdxt Tàbtffng Thúavgl Dẫnmghn chísvjgnh làbtff pháxqfup môupdsn khôupdsng ngừbtffng tu luyệgxdxn, môupds phỏempong, thu đknwnưlgowfflmc mộoouzt loạgvpdi năqwkvng lựytcsc củaxgta hung thúavgl.

Ábcubnh mắmwawt củaxgta Vũzcxm La nhísvjgu lạgvpdi:

- Nếooibu ta đknwnâqmmxm thủaxgtng hảtxbgi huyệgxdxt củaxgta ngưlgowơbxqai thìczfe thếooibbtffo? Khôupdsng sai, linh khísvjg toàbtffn thâqmmxn củaxgta ngưlgowơbxqai sẽcete vặxdpfn xoắmwawn nhưlgow mộoouzt con rắmwawn ởfeaq trong kinh mạgvpdch, trong huyếooibt quảtxbgn, chui tớoouzi chui lui dưlgowoouzi da. giốekpgng nhưlgow vạgvpdn nghĩgxkb phệgxdxqmmxm (vạgvpdn kiếooibn cắmwawn tim), thốekpgng khổcujvupdspaajng!

Đejiegvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo kia lạgvpdi cắmwawn chặxdpft răqwkvng, mặxdpfc dùpaaj cựytcsc kỳffua sợfflmczfei, nhưlgowng vẫnmghn chưlgowa thểulhi đknwnoouzt pháxqfu phòcrrkng tuyếooibn tâqmmxm lýbxqa cuốekpgi cùpaajng củaxgta hắmwawn.

Nhưlgowng Vũzcxm La làbtff loạgvpdi ngưlgowejiei nàbtffo, cưlgowejiei lạgvpdnh mộoouzt tiếooibng nózcwii:

- Hảtxbgi Huyệgxdxt Tàbtffng Thúavgl Dẫnmghn củaxgta ngưlgowơbxqai chẳsvjgng nhữqujpng khôupdsng cứgxdxu đknwnưlgowfflmc ngưlgowơbxqai, ngưlgowfflmc lạgvpdi còcrrkn hạgvpdi chếooibt ngưlgowơbxqai. Ngưlgowơbxqai cũzcxmng khôupdsng phảtxbgi chỉbfrn tu luyệgxdxn mộoouzt loạgvpdi năqwkvng lựytcsc hung thúavgl. ừbtffm. còcrrkn cózcwi Cựytcs Khâqmmxu Môupds, loạgvpdi hung thúavglbtffy ngưlgowfflmc lạgvpdi rấwyyot hiếooibm thấwyyoy, nghe nózcwii còcrrkn làbtff di chủaxgtng củaxgta Thầmwawn Thúavgl thưlgowfflmng cổcujv Thao Thiếooibt, hơbxqan nữqujpa còcrrkn tham ăqwkvn giốekpgng nhưlgow Thao Thiếooibt. Nếooibu nhưlgow ta dẫnmghn lựytcsc lưlgowfflmng hảtxbgi huyệgxdxt cózcwi giấwyyou Cựytcs Khẩupdsu Môupds kia tớoouzi nãczfeo bộoouz củaxgta ngưlgowơbxqai...


Sắmwawc mặxdpft củaxgta đknwngvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo lậptugp tứgxdxc đknwngvpdi biếooibn.

- Cựytcs Khẩupdsu Môupds theo bảtxbgn năqwkvng sẽcete diệgxdxt đknwni linh thứgxdxc củaxgta ngưlgowơbxqai, ngưlgowơbxqai sẽcete biếooibn thàbtffnh mộoouzt con hung thúavgl chỉbfrn biếooibt ăqwkvn thịoouzt ngưlgowejiei. Trưlgowoouzc tiêsrsdn, ngưlgowơbxqai sẽcetekoslo lỗrslh tai củaxgta mìczfenh xuốekpgng ăqwkvn. sau đknwnózcwibtff đknwnùpaaji ngưlgowơbxqai, sau đknwnózcwi chísvjgnh làbtffxqfuc bộoouz vịoouz củaxgta ngưlgowơbxqai, ta phỏempong chừbtffng ngózcwin tay hẳsvjgn làbtff ăqwkvn cuốekpgi cùpaajng, ta nghĩgxkb ngưlgowơbxqai khăqwkvng đknwnoouznh sẽcete thísvjgch mùpaaji vịoouz củaxgta ngózcwin tay, cắmwawn mộoouzt cáxqfui hẳsvjgn làbtff rấwyyot giòcrrkn...

Đejiegvpdo nhâqmmxn hoàbtffng bảtxbgo lậptugp tứgxdxc hỏempong mấwyyot, thékoslt lêsrsdn mộoouzt tiếooibng chózcwii tai:

- Đejiebtffng nózcwii nữqujpa! Ta khai, ta khai hếooibt!

Đejieekpgi mặxdpft Hổcujvczfenh hắmwawn cózcwi tin tưlgowfeaqng, nhưlgowng đknwnekpgi mặxdpft Vũzcxm La. hắmwawn khôupdsng cózcwi. Khôupdsng chỉbfrnczfe mấwyyoy câqmmxu miêsrsdu tảtxbg đknwnơbxqan giảtxbgn củaxgta Vũzcxm La làbtffm cho tâqmmxm lýbxqa củaxgta hắmwawn khôupdsng thểulhi thừbtffa nhậptugn, còcrrkn bởfeaqi vìczfezcxm La hiểulhiu rõfmqd hắmwawn nhưlgowcrrkng bàbtffn tay! Đejieekpgi mặxdpft vớoouzi mộoouzt đknwnekpgi thủaxgt nhưlgow vậptugy, luôupdsn làbtffm cho ngưlgowejiei ta sinh ra mộoouzt cảtxbgm giáxqfuc vôupds lựytcsc.

Hổcujvczfenh ởfeaqsrsdn cạgvpdnh rấwyyot ngạgvpdc nhiêsrsdn, mìczfenh đknwnãczfe thi triểulhin tấwyyot cảtxbg mọglpsi thủaxgt đknwnoạgvpdn cũzcxmng khôupdsng thểulhibtffm cho đknwngvpdo sĩgxkbbtffy mởfeaq miệgxdxng, Vũzcxm La chẳsvjgng qua chi thuậptugn miệgxdxng nózcwii mấwyyoy câqmmxu đknwnãczfebtffm cho hắmwawn lậptugp tứgxdxc cung khai.

Chẳsvjgng qua Hổcujvczfenh cũzcxmng thừbtffa nhậptugn, mấwyyoy câqmmxu nózcwii đknwnózcwi củaxgta Vũzcxm La thậptugt sựytcsbtff rấwyyot dọglpsa ngưlgowejiei!

Hắmwawn cũzcxmng cózcwi chúavglt hoàbtffi nghi, Vũzcxm La làbtffm thếooibbtffo biếooibt rõfmqd nhưlgow vậptugy, chẳsvjgng qua hiệgxdxn tạgvpdi thờejiei gian cấwyyop báxqfuch, lạgvpdi khôupdsng phảtxbgi thờejiei đknwniểulhim truy hỏempoi việgxdxc nàbtffy, ởfeaq trong lòcrrkng hắmwawn đknwnãczfe quy kếooibt Vũzcxm La đknwnoạgvpdt đknwnưlgowfflmc tìczfenh báxqfuo từbtff trong Ábcubm Vệgxdx.

Trong đknwngvpdi sảtxbgnh mộoouzt mảtxbgnh hỗrslhn đknwnoouzn. Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn còcrrkn đknwnang ngơbxqa ngáxqfuc nhìczfen Báxqfuch Vạgvpdn Nhâqmmxn Đejiegxdxfeaq trêsrsdn khôupdsng trung chiếooibu rọglpsi xuốekpgng, nàbtffng khôupdsng rõfmqd lắmwawm tấwyyom Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaajbtffy cózcwi cấwyyop bậptugc nhưlgow thếooibbtffo, nhưlgowng khẳsvjgng đknwnoouznh sẽcete khôupdsng thấwyyop, ísvjgt nhấwyyot cũzcxmng trêsrsdn nhịoouz phẩupdsm.

btff lạgvpdi còcrrkn cózcwi thểulhi cắmwawn nuốekpgt tinh huyếooibt sinh linh! Tấwyyom Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaajbtffy dưlgowejieng nhưlgow trờejiei sinh chísvjgnh làbtffczfe giếooibt chózcwic màbtff tồgxdxn tạgvpdi. Khôupdsng ổcujvn nhấwyyot chísvjgnh làbtff, chuyệgxdxn Vũzcxm La cózcwi đknwnưlgowfflmc tấwyyom Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaajbtffy, dưlgowejieng nhưlgow trong Nhưlgowfflmc Lôupds Ngụavglc căqwkvn bảtxbgn khôupdsng cózcwi ngưlgowejiei biếooibt.

Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn cảtxbgm thấwyyoy sựytcsczfenh khôupdsng ổcujvn, trưlgowoouzc đknwnâqmmxy nàbtffng đknwnekpgi vớoouzi Vũzcxm La cózcwiczfenh cảtxbgm gầmwawn nhưlgowpaajng báxqfui, cho dùpaaj khôupdsng cózcwi Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaaj, chỉbfrnbtff đknwnekpgi kháxqfung Thầmwawn Kiếooibm Thiêsrsdn Tinh nàbtffng cũzcxmng khôupdsng cózcwi nửsrsda đknwniểulhim tựytcs tin, huốekpgng chỉbfrnbtff hiệgxdxn tạgvpdi?

Loạgvpdi Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaajbtffy rõfmqdbtffng chísvjgnh làbtff thịoouzt Đejieưlgowejieng Tăqwkvng trong Tu Châqmmxn Giớoouzi, ai khôupdsng muốekpgn cưlgowoouzp đknwnoạgvpdt? Bịoouz ngưlgowejiei ngoàbtffi biếooibt Vũzcxm La cózcwi mộoouzt tấwyyom Thiêsrsdn Mệgxdxnh Thầmwawn Phùpaaj nhưlgow vậptugy, tuyệgxdxt đknwnekpgi khôupdsng phảtxbgi làbtff chuyệgxdxn Vũzcxm La nguyệgxdxn ýbxqa nhìczfen thấwyyoy.

Mộoouzt kísvjgch long trờejiei lỡjrwk đknwnwyyot vừbtffa rồgxdxi cũzcxmng làbtffm cho Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn cảtxbgm thấwyyoy sựytcsxqfut phạgvpdt quyếooibt đknwnxqfun củaxgta Vũzcxm La, nàbtffng khôupdsng chúavglt nghi ngờejie, nếooibu nhưlgow cầmwawn thiếooibt, Vũzcxm La khẳsvjgng đknwnoouznh sẽceteupdsi đknwnìczfenh nhấwyyot kísvjgch xửsrsdbxqaczfenh trưlgowoouzc.


Ba ngưlgowejiei ởfeaq đknwnâqmmxy, Hổcujvczfenh vàbtffzcxm La quan hệgxdxupdspaajng tốekpgt. hắmwawn cam đknwnoan khôupdsng đknwnulhi lộoouzsvjg mậptugt. Vũzcxm La nhấwyyot đknwnoouznh tin tưlgowfeaqng hắmwawn. Chu Cẩupdsn lạgvpdi càbtffng khôupdsng cầmwawn phảtxbgi nózcwii, chỉbfrncrrkn lạgvpdi Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn, nàbtffng chísvjgnh làbtff ngưlgowejiei củaxgta Sởfeaq Tam Tuyệgxdxt, tuyệgxdxt đknwnekpgi cózcwi đknwnmwawy đknwnaxgt đknwnoouzng cơbxqa tiếooibt lộoouzsvjg mậptugt nàbtffy ra ngoàbtffi.

zcxm La cózcwi thểulhi giếooibt ngưlgowejiei diệgxdxt khẩupdsu hay khôupdsng?

Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn nghĩgxkb tớoouzi khảtxbgqwkvng nàbtffy, sợfflm tớoouzi mứgxdxc run rẩupdsy, cặxdpfp châqmmxn thon dàbtffi thẳsvjgng tắmwawp cózcwibxqai run rẩupdsy, cảtxbgm giáxqfuc nhưlgowzcwi chúavglt đknwngxdxng khôupdsng vữqujpng.

zcxm La vàbtff Hổcujvczfenh từbtff trong phòcrrkng tra tấwyyon đknwni ra, nózcwii:

- Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi ởfeaq đknwntxbgo Tháxqfup Sơbxqan cáxqfuch đknwntxbgo Long Mãczfeng bảtxbgy trăqwkvm dặxdpfm vềnzoz phísvjga Tâqmmxy Nam!

Hắmwawn vừbtffa nózcwii vừbtffa nhanh chózcwing dùpaajng Phùpaaj cổcujv tuầmwawn tra mộoouzt vòcrrkng quanh phòcrrkng đknwnwyyou giáxqfubtffy, nózcwii tiếooibp:

- Đejieáxqfum quảtxbgn sựytcsbxqai nàbtffy tấwyyot cảtxbg đknwnnzozu ởfeaq đknwnâqmmxy, còcrrkn lạgvpdi chỉbfrnbtff mộoouzt ísvjgt lâqmmxu la. Mưlgowejiei táxqfum ngưlgowejiei ngoàbtffi cửsrsda kia, căqwkvn bảtxbgn khôupdsng cózcwilgowxqfuch nhìczfen thấwyyoy Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi. Chuyệgxdxn bísvjg mậptugt nhưlgow Thấwyyot Hảtxbgi Khôupdsi Tinh khôupdsng cózcwi khảtxbgqwkvng đknwnulhi cho bọglpsn họglps biếooibt.

Hổcujvczfenh rấwyyot nhanh phảtxbgn ứgxdxng lạgvpdi:

- Dùpaaj sao vớoouzi tìczfenh huốekpgng hiệgxdxn tạgvpdi củaxgta bọglpsn họglpszcxmng khôupdsng thểulhixqfuo cáxqfuo kịoouzp thờejiei cho Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi.

- Khôupdsng sai, khôupdsng cầmwawn khôupdsng tớoouzi bọglpsn họglps, chúavglng ta lậptugp tứgxdxc ra biểulhin!

zcxm La vàbtff Hổcujvczfenh dẫnmghn đknwnmwawu lao ra bêsrsdn ngoàbtffi, bấwyyot ngờejie trêsrsdn ngưlgowejiei Vũzcxm La lózcwie lêsrsdn mộoouzt đknwngvpdo kim quang, lạgvpdi làbtff Đejieoouzng Đejieoouzng buồgxdxn cháxqfun ởfeaq trong Thiêsrsdn Phủaxgt Chi Quốekpgc chui ra.

zcxm La gầmwawn đknwnâqmmxy sựytcsczfenh khôupdsng ngừbtffng, cũzcxmng khôupdsng cózcwi thờejiei gian chiếooibu cốekpg Đejieoouzng Đejieoouzng, cũzcxmng may trong Thiêsrsdn Phủaxgt Chi Quốekpgc cózcwi rừbtffng ngọglpsc trúavglc, Đejieoouzng Đejieoouzng cũzcxmng khôupdsng đknwnózcwii.

Kim quang rơbxqai xuốekpgng mặxdpft đknwnwyyot, từbtff trêsrsdn mặxdpft đknwnwyyot nhặxdpft lấwyyoy mộoouzt vậptugt gìczfe đknwnózcwi, vùpaaj mộoouzt tiếooibng lùpaaji trởfeaq vềnzoz bảtxbg vai Vũzcxm La. sau đknwnózcwi ngồgxdxi xổcujvm trêsrsdn vai Vũzcxm La. vung vậptugt trong tay kia giốekpgng nhưlgow kểulhiupdsng.

zcxm La trong lòcrrkng lo lắmwawng:

- Đejieoouzng Đejieoouzng, trởfeaq vềnzoz, chúavglng ta hiệgxdxn tạgvpdi đknwnang vộoouzi, khôupdsng rảtxbgnh chơbxqai vớoouzi ngưlgowơbxqai.

Hắmwawn vưlgowơbxqan tay nắmwawm lấwyyoy Đejieoouzng Đejieoouzng, gia hỏempoa lạgvpdi lẻzcxmn đknwnếooibn trêsrsdn vai kia củaxgta hắmwawn. vẫnmghn nhưlgow trưlgowoouzc giơbxqa vậptugt trong tay cho hắmwawn xem.

zcxm La bấwyyot đknwnmwawc dĩgxkbpaajy tiệgxdxn nhìczfen thoáxqfung qua, trong mózcwing vuốekpgt củaxgta têsrsdn gia hỏempoa nàbtffy nắmwawm mộoouzt con dấwyyou lớoouzn bằwyyong quảtxbg trứgxdxng, toàbtffn thâqmmxn đknwnen thui, cũzcxmng nhìczfen khôupdsng ra làbtff chấwyyot liệgxdxu gìczfe, khôupdsng chúavglt thu húavglt.

Mặxdpft củaxgta con dấwyyou nàbtffy ngưlgowfflmc lạgvpdi cózcwi chúavglt cổcujv quáxqfui, con dấwyyou bìczfenh thưlgowejieng đknwnnzozu khắmwawc văqwkvn tựytcs, nhưlgowng con dấwyyou nàbtffy lạgvpdi làbtff mộoouzt đknwngxdx áxqfun cổcujv quáxqfui giốekpgng nhưlgow thưlgowơbxqang ưlgowng giưlgowơbxqang cáxqfunh.

Thứgxdxbtffy Vũzcxm La hoàbtffn toàbtffn khôupdsng cózcwiwyyon tưlgowfflmng, trong mưlgowejiei bốekpgn vậptugt phẩupdsm báxqfun đknwnwyyou giáxqfuzcxmng khôupdsng cózcwi vậptugt nàbtffy. Chẳsvjgng lẽcete thứgxdxbtffy giấwyyou ởfeaq trong mózcwin vậptugt phẩupdsm đknwnwyyou giáxqfubtffo đknwnózcwi? Chẳsvjgng lẽcete sau khi nhữqujpng vậptugt phẩupdsm báxqfun đknwnwyyou giáxqfu bịoouzczfenh đknwnáxqfunh náxqfut, thứgxdxbtffy mớoouzi rơbxqai ra ngoàbtffi ưlgow?

Mặxdpfc dùpaaj cảtxbgm thấwyyoy thứgxdxbtffy cózcwi thểulhizcwi chúavglt lai lịoouzch, thếooib nhưlgowng hiệgxdxn tạgvpdi Vũzcxm La lòcrrkng nhưlgow lửsrsda đknwnekpgt. khôupdsng đknwnulhi ýbxqa đknwnưlgowfflmc nhiềnzozu nhưlgow vậptugy, bắmwawt lấwyyoy Đejieoouzng Đejieoouzng đknwnưlgowa vàbtffo trong Thiêsrsdn Phủaxgt Chi Quốekpgc.

- Chúavglng ta đknwni!

Khoảtxbgng cáxqfuch bảtxbgy trăqwkvm dặxdpfm đknwnekpgi vớoouzi tu sĩgxkbzcwi thểulhi đknwngvpdp khôupdsng phi hàbtffnh màbtffzcwii cũzcxmng chỉbfrnbtff trong nháxqfuy mắmwawt.

Đejietxbgo Tháxqfup Sơbxqan rấwyyot dễoavz phâqmmxn biệgxdxt, chísvjgnh giữqujpa đknwntxbgo cózcwi mộoouzt ngọglpsn núavgli cao, giốekpgng nhưlgow mộoouzt tòcrrka bảtxbgo tháxqfup, hơbxqan nữqujpa đknwntxbgo nhỏempobtffy kháxqfuc vớoouzi nhữqujpng đknwntxbgo đknwnáxqfu ngầmwawm đknwnen xìczfe xung quanh, nham thạgvpdch trêsrsdn mặxdpft đknwnnzozu làbtffbtffu vàbtffng nâqmmxu.

Cho nêsrsdn bốekpgn ngưlgowejiei Vũzcxm La từbtff rấwyyot xa đknwnãczfe nhìczfen thấwyyoy đknwntxbgo nhỏempobtffy, lúavglc nàbtffy trêsrsdn đknwnózcwi toàbtffn làbtffqmmxm phúavglc củaxgta Lệgxdx Thưlgowơbxqang Hảtxbgi, bốekpgn ngưlgowejiei vôupdspaajng cẩupdsn thậptugn, ởfeaq ngoàbtffi gầmwawn trăqwkvm dặxdpfm đknwnãczfe hạgvpd xuốekpgng, lẻzcxmn vàbtffo trong lòcrrkng biểulhin bơbxqai tớoouzi.

zcxm La vàbtff Hổcujvczfenh ởfeaq phísvjga trưlgowoouzc, Chu Cẩupdsn vàbtff Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn ởfeaq phísvjga sau. bốekpgn ngưlgowejiei vôupds thanh vôupds tứgxdxc cắmwawt qua mặxdpft nưlgowoouzc, áxqfup sáxqfut đknwntxbgo Tháxqfup Sơbxqan. Vũzcxm La đknwnoouzt nhiêsrsdn giơbxqa tay ngăqwkvn Hổcujvczfenh lạgvpdi, nhẹytcs nhàbtffng chi phísvjga trưlgowoouzc, chỉbfrn thấwyyoy đknwnoouza phưlgowơbxqang cáxqfuch chừbtffng vàbtffi dặxdpfm phísvjga trưlgowoouzc, cózcwi mộoouzt tu sĩgxkb mặxdpfc đknwngxdx đknwnen giốekpgng nhưlgow cọglpsc gỗrslh đknwnózcwing trêsrsdn mặxdpft nưlgowoouzc, khísvjg tứgxdxc toàbtffn bộoouz khôupdsng cózcwi.

Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn phísvjga sau dọglpsc trêsrsdn đknwnưlgowejieng đknwni đknwnnzozu lo lắmwawng sau khi nhiệgxdxm vụavgl lầmwawn nàbtffy kếooibt thúavglc, mìczfenh cózcwi thểulhi bịoouzzcxm La “Diệgxdxt khẩupdsu” hay khôupdsng, tâqmmxm thầmwawn khôupdsng yêsrsdn. Hai ngưlgowejiei phísvjga trưlgowoouzc dừbtffng lạgvpdi, Chu Cẩupdsn cũzcxmng lậptugp tứgxdxc dừbtffng theo, nhưlgowng Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn lạgvpdi hồgxdxn nhiêsrsdn khôupdsng pháxqfut giáxqfuc, lậptugp tứgxdxc va phảtxbgi.

Phísvjga trưlgowoouzc nàbtffng chísvjgnh làbtffzcxm La.

Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn thísvjgch mặxdpfc đknwngxdx đknwnen. lộoouz vẻzcxm thon thảtxbg. hơbxqan nữqujpa váxqfuy dàbtffi rộoouzng thùpaajng thìczfenh đknwnãczfe che khuấwyyot dáxqfung ngưlgowejiei làbtffm cho chísvjgn phầmwawn nữqujp nhâqmmxn ghen tịoouz. Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn cũzcxmng rấwyyot tựytcsbtffo dáxqfung ngưlgowejiei củaxgta mìczfenh, nhưlgowng nàbtffng tuyệgxdxt đknwnekpgi khôupdsng ngờejie rằwyyong đknwnôupdsi ngọglpsc phong cao vúavglt nàbtffy cózcwi mộoouzt ngàbtffy lạgvpdi làbtffm cho nàbtffng xấwyyou hổcujv nhưlgow vậptugy.

btffng va chạgvpdm vớoouzi Vũzcxm La. lạgvpdi khôupdsng phảtxbgi làbtff đknwnmwawu va chạgvpdm trưlgowoouzc, màbtffbtff ngựytcsc chạgvpdm vàbtffo lung Vũzcxm La!

Ngưlgowejiei bêsrsdn cạgvpdnh xem ra, giốekpgng nhưlgowbtffng cốekpg ýbxqa áxqfup sáxqfut vàbtffo lung Vũzcxm La. Khuôupdsn mặxdpft củaxgta Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn lậptugp tứgxdxc đknwnemposrsdn, hơbxqan nữqujpa va chạgvpdm kia tạgvpdo ra cảtxbgm giáxqfuc đknwnêsrsdsrsd khózcwi tảtxbg, rốekpgt cụavglc Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn cũzcxmng khôupdsng biếooibt mìczfenh đknwnang nghĩgxkbczfe trong đknwnmwawu.

btffng hơbxqai nghiêsrsdng mặxdpft, quảtxbg nhiêsrsdn bêsrsdn cạgvpdnh Chu Cẩupdsn hung áxqfuc trừbtffng mắmwawt nhìczfen nàbtffng.

Hắmwawc Thủaxgty Tiêsrsdn khôupdsng thểulhibtffo tráxqfuch ngưlgowejiei ta, cảtxbgnh tưlgowfflmng vừbtffa rồgxdxi thậptugt sựytcsbtffzcwibxqai mờejie áxqfum...

zcxm La lạgvpdi khôupdsng đknwnulhi ýbxqa, toàbtffn bộoouz lựytcsc chúavgl ýbxqa củaxgta hắmwawn đknwnnzozu ởfeaq trêsrsdn ngưlgowejiei tu sĩgxkb mặxdpfc đknwngxdx đknwnen. nửsrsda ngưlgowejiei ngâqmmxm trong nưlgowoouzc ởfeaq phísvjga trưlgowoouzc kia. Hổcujvczfenh hoảtxbgng sợfflm:

- Chếooibt rồgxdxi sao?

Tu sĩgxkb kia toàbtffn thâqmmxn trêsrsdn dưlgowoouzi khôupdsng cózcwi mộoouzt tia khísvjg tứgxdxc, hơbxqan nữqujpa mộoouzt thâqmmxn đknwngxdx đknwnen. giốekpgng nhưlgow mộoouzt câqmmxy cọglpsc gỗrslh nổcujvi trêsrsdn mậptugt nưlgowoouzc. Nếooibu nhưlgow khôupdsng phảtxbgi làbtff áxqfunh mắmwawt củaxgta Vũzcxm La. Hổcujvczfenh chỉbfrn sợfflm đknwnếooibn phụavgl cậptugn cũzcxmng khôupdsng nhấwyyot đknwnoouznh cózcwi thểulhi pháxqfut hiệgxdxn.

zcxm La lắmwawc đknwnmwawu:

- Khôupdsng chếooibt.

Tu sĩgxkb kia quảtxbg thựytcsc khôupdsng chếooibt, đknwnôupdsi mắmwawt hísvjgp lạgvpdi, khôupdsng dáxqfum tiếooibt ra chúavglt tinh quang, lạgvpdi cózcwi thểulhi nhìczfen rõfmqd tấwyyot cảtxbg trưlgowoouzc mặxdpft.

Bọglpsn họglpsxqfuch đknwntxbgo Tháxqfup Sơbxqan cũzcxmng đknwnãczfe khôupdsng xa, đknwnếooibn nơbxqai nàbtffy cózcwi thểulhi nhìczfen thấwyyoy rõfmqdbtffng toàbtffn cảtxbgnh đknwntxbgo Tháxqfup Sơbxqan. Hòcrrkn đknwntxbgo nàbtffy tốekpgt hơbxqan nhiềnzozu so vớoouzi đknwntxbgo Long Mãczfeng, phạgvpdm vi chẳsvjgng qua chỉbfrnbtff bảtxbgy táxqfum dặxdpfm. ởfeaq trong Tinh La Hảtxbgi đknwntxbgo nhưlgow vậptugy rấwyyot dễoavz thấwyyoy.

lgowoouzi đknwnâqmmxy đknwnàbtffo Tháxqfup Sơbxqan. cózcwi mộoouzt tòcrrka thạgvpdch đknwnoouzng hìczfenh vòcrrkm, mộoouzt nửsrsda ngâqmmxm trong nưlgowoouzc biểulhin, mộoouzt nửsrsda lộoouz ra ngoàbtffi mặxdpft nưlgowoouzc.

Mấwyyoy ngưlgowejiei Vũzcxm La đknwnếooibn từbtfflgowoouzng Đejieôupdsng Bắmwawc, nếooibu nhưlgow bọglpsn họglpszcwi thểulhicrrkng quanh đknwntxbgo Tháxqfup Sơbxqan mộoouzt vòcrrkng thìczfezcwi thểulhi nhìczfen thấwyyoy, trêsrsdn năqwkvm phưlgowơbxqang hưlgowoouzng kháxqfuc đknwnnzozu cózcwi mộoouzt tòcrrka thạgvpdch đknwnoouzng hìczfenh vòcrrkm nhưlgow vậptugy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.