Tiên Tuyệt

Chương 261 : Thất hải khôi tinh hoa (thượng)

    trước sau   
Hổcxdignuxnh đehhtvqbfng ởjwvd phíeqbga sau bứvqbfc tưkdrequknng thủcxdiy tinh cẩciron thậhnpgn đehhtáljegnh giáljeg xung quanh:

- Trong đehhtymtgi sảarbtnh trậhnpgn pháljegp cấhdgqm chếefikcbpcng hơzqven rấhdgqt nhiềsdlcu, nếefiku xuấhdgqt hiệduczn tìeoqinh huốwhydng khẩciron cấhdgqp, chúcirong ta sẽedfy từlieicbpcc đehhtymtgi sảarbtnh liềsdlcu chếefikt xôqdqgng ra...

Hắptwwn chi đehhtinh củcxdia đehhtymtgi sảarbtnh. Chu Cẩciron vàqukn Hắptwwc Thủcxdiy Tiêhdgqn ngẩcirong đehhtggtau nhìeoqin theo, trêhdgqn đehhtqaqcnh đehhtymtgi sảarbtnh chỉqaqcqukn mấhdgqy câarbty cộawlkt chốwhydng đehhtydbgljegi vòtsqum, nhìeoqin qua cũdxfzng khôqdqgng cócbpc trậhnpgn pháljegp cơzqve quan gìeoqi, quảarbt nhiêhdgqn làqukn mộawlkt đehhtxknpa đehhtiểljegm pháljegarbty tốwhydt.

dxfz La bìeoqinh tĩlweznh ngồwnyki bêhdgqn cạymtgnh đehhtãgnuxcbpc chúcirot khôqdqgng kiêhdgqn nhẫuzton, trấhdgqn tĩlweznh lúciroc trưkdrehlgrc gầggtan nhưkdre đehhtãgnux hếefikt sạymtgch, càquknng tiếefikp cậhnpgn Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti, hắptwwn càquknng cảarbtm thấhdgqy bựmitvc bộawlki.

- Vìeoqi sao còtsqun chưkdrea bắptwwt đehhtggtau...

Hắptwwn đehhtang oáljegn giậhnpgn nócbpci mộawlkt câarbtu, bêhdgqn ngoàqukni vang lêhdgqn mộawlkt tiếefikng kháljegnh thanh thúciroy du dưkdreơzqveng, mộawlkt ngưkdrequkni chủcxdi trìeoqi thâarbtn mặptwwc hoàquknng bảarbto đehhtăhlsang tràquknng:


- Cáljegc vịxknp...

dxfz La khôqdqgng cócbpcarbtm tưkdre nghe hắptwwn nócbpci cáljegi gìeoqi, lậhnpgp tứvqbfc đehhtem Phùbywl cổcxdi trầggtam xuốwhydng, nguyêhdgqn hồwnykn liêhdgqn hệducz vớhlgri Phùbywl cổcxdi, tìeoqim kiếefikm tung tíeqbgch Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti. Nhưkdreng lầggtan nàqukny lạymtgi làquknm cho hắptwwn thấhdgqt vọubvnng, trong cảarbt phòtsqung đehhthdgqu giáljeg khôqdqgng thấhdgqy tung tíeqbgch Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti.

Hắptwwn đehhtawlkt nhiêhdgqn mởjwvd mắptwwt ra:

- Kỳlwez quáljegi, việduczc lớhlgrn nhưkdre vậhnpgy, ngưkdrequkni chủcxdi trìeoqizqvei nàqukny khôqdqgng ngờqukn lạymtgi khôqdqgng tớhlgri tọubvna trấhdgqn, rốwhydt cuộawlkc làqukncbpc chuyệduczn gìeoqi?

ciroc nàqukny, trong đehhtymtgi sảarbtnh đehhthdgqu giáljeg đehhtãgnuxljegn ra bảarbto vậhnpgt thứvqbfkdre, mặptwwc dùbywl chỉqaqcqukn vậhnpgt làquknm nócbpcng khôqdqgng khíeqbg. còtsqun xa mớhlgri đehhtymtgt tớhlgri mứvqbfc làquknm cho ngưkdrequkni ta đehhthdgqn cuồwnykng tranh đehhtoạymtgt, thếefik nhưkdreng giáljeg thàquknnh giao đehhtãgnuxarbtng đehhtếefikn hai ngàquknn miếefikng Ngọubvnc Tủcxdiy!

Hổcxdignuxnh sửmdljng sốwhydt:

- Khôqdqgng ngờqukngnuxo khôqdqgng cócbpcjwvdzqvei nàqukny, khôqdqgng cócbpc đehhtymtgo lýxtob, hộawlki đehhthdgqu giáljeg ba năhlsam mộawlkt lầggtan, thậhnpgt sựmitv khôqdqgng sợcwqv xảarbty ra chuyệduczn gìeoqi sao?

Đgqvbúcirong lúciroc nàqukny, đehhtymtgi sảarbtnh đehhthdgqu giáljeghdgqn ngoàqukni đehhtưkdrea lêhdgqn mộawlkt vậhnpgt phẩcirom đehhthdgqu giáljeg mớhlgri, mócbpcn pháljegp bảarbto nàqukny nhìeoqin qua thậhnpgt giốwhydng nhưkdre mộawlkt vầggtang trăhlsang tròtsqun, ôqdqgn nhuậhnpgn mỹqdqg lệducz. Vũdxfz La vôqdqgeoqinh nhìeoqin lưkdrehlgrt qua vậhnpgt đehhtócbpc, nhấhdgqt thờqukni cảarbt ngưkdrequkni run lêhdgqn, ngâarbty ngẩciron cảarbt ngưkdrequkni.

Ngưkdrequkni chủcxdi trìeoqi tỏzqve ra kíeqbgch đehhtawlkng giảarbti thíeqbgch:

- Mócbpcn pháljegp bảarbto nàqukny đehhtãgnux trảarbti qua giáljegm đehhtxknpnh củcxdia chúcirong ta, làqukn pháljegp bảarbto cựmitvc phẩcirom nhịxknp phẩcirom thưkdrecwqvng, Băhlsang Ngọubvnc Thiềsdlcn Nguyệduczt Luâarbtn, mặptwwc dùbywlqukn nhịxknp phẩcirom thưkdrecwqvng, thếefik nhưkdreng uy lựmitvc củcxdia nócbpctsqun mạymtgnh hơzqven so vớhlgri pháljegp bảarbto nhấhdgqt phâarbtm hạymtg...

dxfz La khôqdqgng nghe thấhdgqy gìeoqi, túcirom lấhdgqy Hổcxdignuxnh bêhdgqn cạymtgnh:

- Hôqdqgm nay chíeqbgnh làqukn đehhtêhdgqm trăhlsang tròtsqun?

Hổcxdignuxnh mờqukn mịxknpt gậhnpgt đehhtggtau:


- Đgqvbúcirong, sao vậhnpgy?

dxfz La hung hăhlsang nệduczn mộawlkt quyềsdlcn lêhdgqn bàquknn, rầggtam mộawlkt tiếefikng vang lêhdgqn. Chiếefikc bàquknn vuôqdqgng trưkdrehlgrc mặptwwt mọubvni ngưkdrequkni bềsdlc ngoàqukni sơzqven đehhtzqve, thậhnpgt ra đehhtưkdrecwqvc đehhtúciroc bằmdljng sấhdgqt ròtsqung vỡydbg tan đehhtggtay đehhthdgqt.

- BỊlxta đehhtwnyk chócbpcqukny đehhtùbywla giỡydbgn rồwnyki!

Mọubvni ngưkdrequkni đehhtsdlcu sửmdljng sốwhydt. khôqdqgng rõmitvdxfz La đehhtang nócbpci gìeoqi.

Đgqvbêhdgqm trăhlsang tròtsqun... Vũdxfz La lậhnpgp tứvqbfc nhớhlgr tớhlgri khi mìeoqinh tiếefikn vàqukno Tinh La Hảarbti luôqdqgn cảarbtm thấhdgqy cócbpc manh mốwhydi gìeoqi đehhtócbpc đehhtãgnux nghĩlwez sắptwwp ra nhưkdreng thủcxdiy chung khôqdqgng nắptwwm chắptwwc đehhtưkdrecwqvc.

Kiếefikp trưkdrehlgrc Vũdxfz La đehhtãgnux tra đehhtưkdrecwqvc mộawlkt tin tìeoqinh báljego, Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti sởjwvdlwez khổcxdiarbtm kinh doanh Tinh La Hảarbti, chíeqbgnh làqukn bởjwvdi vìeoqiljegu mưkdreơzqvei năhlsam sau Tinh La Hảarbti sẽedfycbpc thầggtan vậhnpgt biểljegn sâarbtu Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa hiệduczn thếefik.

Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa bàqukni danh thứvqbfhlsam trong thầggtan vậhnpgt củcxdia đehhtymtgi dưkdreơzqveng, nghe nócbpci sau khi nuốwhydt vàqukno cócbpc thểljeg trựmitvc tiếefikp tịxknpch diệduczt hưkdre khôqdqgng, đehhtptwwc chứvqbfng Tiêhdgqn đehhtymtgo.

Khi tìeoqim hiểljegu đehhtưkdrecwqvc tin tứvqbfc nàqukny Thôqdqgi Xáljegn đehhtãgnux uy chấhdgqn Nam Hoang ba mưkdreơzqvei năhlsam. tíeqbgnh toáljegn thờqukni gian đehhtếefikn nay vừlieia hay chíeqbgnh làquknljegu mưkdreơzqvei năhlsam!

Đgqvbêhdgqm trăhlsang tròtsqun chíeqbgnh làquknciroc Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa hiệduczn thếefik!

Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti lầggtan nàqukny đehhtếefikn Tinh La Hảarbti chíeqbgnh làqukneoqi đehhtócbpca Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa nàqukny, màqukn hộawlki đehhthdgqu giáljeghlsan bảarbtn khôqdqgng quan trọubvnng gìeoqi so vớhlgri Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa, Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti đehhtem thâarbtn tíeqbgn, tàqukni tưkdrehlgrng đehhtptwwc lựmitvc bêhdgqn ngưkdrequkni tấhdgqt cảarbt đehhtiềsdlcu đehhti tìeoqim kiếefikm Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa, khócbpc tráljegch hộawlki đehhthdgqu giáljegqukny lạymtgi miệduczng hùbywlm san sứvqbfa. phòtsqung ngựmitv trốwhydng khôqdqgng.

zqven nữozfta, hộawlki đehhthdgqu giáljegqukny vừlieia hay lạymtgi cócbpcljegc dụuztong ngụuztoy trang, hấhdgqp dẫuzton sựmitv chúciro ýxtob củcxdia ngưkdrequkni bêhdgqn ngoàqukni, sẽedfy khôqdqgng cócbpc ai pháljegt hiệduczn sựmitv kiệduczn trọubvnng đehhtymtgi Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa hiệduczn thếefik.

Sựmitveoqinh liêhdgqn quan đehhtếefikn an nguy củcxdia Cốwhydc Mụuztoc Thanh, hơzqven nữozfta tìeoqinh huốwhydng khẩciron cấhdgqp, Vũdxfz La đehhtãgnux khôqdqgng thểljeg đehhtljeg ýxtob quáljeg nhiềsdlcu, hắptwwn sắptwwc mặptwwt trầggtam xuốwhydng nócbpci:

- Cócbpc mộawlkt sốwhyd việduczc ta đehhtãgnux biếefikt, cáljegc ngưkdreơzqvei đehhtlieing hỏzqvei ta vìeoqi sao biếefikt, ta chíeqbgnh làqukn thàquknnh viêhdgqn Áqupdm


Vệducz!

Hắptwwn nócbpci xong, tiệduczn tay lậhnpgt mộawlkt cáljegi, yêhdgqu bàqukni Áqupdm Vệducz xuấhdgqt hiệduczn ởjwvd trong tay.

Hổcxdignuxnh vàqukn Hắptwwc Thủcxdiy Tiêhdgqn hoảarbtng sợcwqv, Chu Cẩciron lạymtgi đehhtãgnux sớhlgrm pháljegt hiệduczn cũdxfzng khôqdqgng quáljeg mứvqbfc ngạymtgc nhiêhdgqn.

Hổcxdignuxnh vốwhydn còtsqun cảarbtm thấhdgqy, Vũdxfz La mặptwwc dùbywlqukn Tổcxding Lãgnuxnh Ban Đgqvbggtau củcxdia Nhưkdrecwqvc Lôqdqg Ngụuztoc, nhưkdreng mìeoqinh cũdxfzng làqukn mộawlkt trong Tứvqbf Đgqvbymtgi Thầggtan Bộawlk củcxdia Hìeoqinh Bộawlk Đgqvbàqukni, íeqbgt nhấhdgqt trêhdgqn chứvqbfc vịxknp hai ngưkdrequkni kẻmitvljegm lạymtgng ngưkdrequkni nửmdlja câarbtn, lạymtgi khôqdqgng ngờqukn rằmdljng Vũdxfz La làqukn thàquknnh viêhdgqn Áqupdm Vệducz, hơzqven nữozfta từliei trêhdgqn yêhdgqu bàqukni xem ra chíeqbgnh làqukn Giáljegp Đgqvbugzwng Chíeqbgnh Vệducz đehhtugzwng cấhdgqp cao nhấhdgqt trong Áqupdm Vệducz, Áqupdm Vệducz trờqukni sinh cao hơzqven ngưkdrequkni mộawlkt bậhnpgc, Hổcxdignuxnh nhấhdgqt thờqukni cảarbtm thấhdgqy mìeoqinh khôqdqgng bằmdljng thiếefiku niêhdgqn mưkdrequkni bảarbty tuổcxdii nàqukny.

Lầggtan đehhtggtau tiêhdgqn khi Hổcxdignuxnh gặptwwp Vũdxfz La. hắptwwn còtsqun đehhtang làqukn mộawlkt ngụuztoc tốwhydt bìeoqinh thưkdrequknng, khôqdqgng ngờqukn rằmdljng thờqukni gian khôqdqgng đehhtếefikn mộawlkt năhlsam. Vũdxfz La khôqdqgng ngờqukn mộawlkt bưkdrehlgrc lêhdgqn mâarbty, chẳugzwng nhữozftng đehhtãgnux trởjwvd thàquknnh Tổcxding Lãgnuxnh Ban Đgqvbggtau củcxdia Nhưkdrecwqvc Lôqdqg Ngụuztoc, hơzqven nữozfta còtsqun làqukn Giáljegp Đgqvbugzwng Chíeqbgnh Vệducz quyềsdlcn bíeqbgnh cựmitvc trọubvnng trong Áqupdm Vệducz. Tốwhydc đehhtawlk thăhlsang quan bậhnpgc nàqukny, ngưkdrequkni kháljegc cócbpc từlieing nghe qua hay khôqdqgng hắptwwn khôqdqgng biếefikt, nhưkdreng Hổcxdignuxnh hắptwwn từliei trưkdrehlgrc đehhtếefikn nay chưkdrea từlieing nghe nócbpci qua.

Hắptwwn chéonnap chéonnap miệduczng:

- Ngưkdreơzqvei thậhnpgt đehhtúcirong làqukn... Con bàqukncbpc, tuy khôqdqgng nócbpci gìeoqi, nhưkdreng thậhnpgt sựmitvqukn đehhtarbteqbgch tựmitv tin củcxdia ngưkdrequkni kháljegc.

dxfz La nócbpci:

- Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti chíeqbgnh làqukn chủcxdi nhâarbtn đehhtàqukno Long Mãgnuxng, trêhdgqn thựmitvc tếefik thựmitvc lựmitvc củcxdia Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti vưkdrecwqvt xa tưkdrejwvdng tưkdrecwqvng củcxdia cáljegc ngưkdreơzqvei, nếefiku luậhnpgn chiếefikn lựmitvc, chỉqaqc sợcwqvdxfzng khôqdqgng kéonnam chúcirot nàqukno so vớhlgri Sởjwvd Tam Tuyệduczt, Tinh La Hảarbti nàqukny chíeqbgnh làqukn hang ổcxdi Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti đehhtãgnux khổcxdiarbtm kinh doanh trăhlsam năhlsam!

Hổcxdignuxnh sửmdljng sốwhydt. đehhtawlkt nhiêhdgqn nócbpci:

- Áqupdm Vệduczljegc ngưkdreơzqvei đehhtãgnux sớhlgrm biếefikt việduczc nàqukny, vìeoqiljegi gìeoqi khôqdqgng thôqdqgng báljego mộawlkt tiếefikng cho Hìeoqinh Bộawlk Đgqvbàqukni chúcirong ta?

dxfz La xua tay:

- Hiệduczn tạymtgi khôqdqgng phảarbti làquknciroc thàqukno luậhnpgn, cáljegc ngưkdreơzqvei nghe ta nócbpci trưkdrehlgrc đehhtãgnux. Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti trăhlsam năhlsam trưkdrehlgrc đehhtãgnux bắptwwt đehhtggtau kinh doanh Tinh La Hảarbti, nơzqvei chim khôqdqgng thèfdhvm ia nàqukny, hung hiểljegm khắptwwp nơzqvei, vìeoqi sao hắptwwn lạymtgi lựmitva chọubvnn nơzqvei nàqukny? Chíeqbgnh làqukn bởjwvdi vìeoqi Tinh La Hảarbti trong vòtsqung trăhlsam năhlsam sẽedfycbpc mộawlkt gốwhydc Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa xuấhdgqt thếefik.


Ba ngưkdrequkni ởjwvd đehhtâarbty híeqbgt mộawlkt hơzqvei khíeqbg lạymtgnh:

- Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa!

Hắptwwc Thủcxdiy Tiêhdgqn băhlsang tuyếefikt thôqdqgng minh, lậhnpgp tứvqbfc nócbpci:

- Truyềsdlcn thuyếefikt đehhtêhdgqm trăhlsang tròtsqun Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa xuấhdgqt thếefik, chẳugzwng lẽedfy chíeqbgnh làqukn đehhtêhdgqm nay? Cho nêhdgqn Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti khôqdqgng tớhlgri hộawlki đehhthdgqu giáljeg, chíeqbgnh làqukn đehhti tìeoqim Thấhdgqt Hảarbti Khôqdqgi Tinh Hoa ưkdre?

- Đgqvbúcirong vậhnpgy!

Hổcxdignuxnh lậhnpgp tứvqbfc đehhti ra ngoàqukni:

- Vậhnpgy còtsqun chờquknljegi gìeoqi. đehhti mau!

dxfz La vộawlki màqukn khôqdqgng hoàquknng, giữozft chặptwwt hắptwwn nócbpci:

- Bêhdgqn ngoàqukni trậhnpgn pháljegp dàqukny đehhtptwwc, nếefiku cứvqbf nhưkdre vậhnpgy xôqdqgng loạymtgn ra, nhấhdgqt đehhtxknpnh sẽedfyquknm cho ngưkdrequkni ta chúciro ýxtob, nơzqvei nàqukny toàquknn làqukn ngưkdrequkni củcxdia Lệducz Thưkdreơzqveng Hảarbti, hắptwwn rấhdgqt nhanh sẽedfy nhậhnpgn đehhtưkdrecwqvc tin báljego, đehhtếefikn lúciroc đehhtócbpc đehhtarbt thảarbto kinh xàqukn. muốwhydn tìeoqim đehhtưkdrecwqvc hắptwwn vậhnpgy sẽedfy khôqdqgng dễhnpgquknng rồwnyki.

Hổcxdignuxnh cũdxfzng khôqdqgng biếefikt làquknm sao:

- Vậhnpgy làquknm sao bâarbty giờqukn?

dxfz La nócbpci:

- Mau chócbpcng làquknm cho hộawlki đehhthdgqu giáljegqukny kếefikt thúciroc.

Ba ngưkdrequkni cócbpc chúcirot khôqdqgng rõmitv:

- Kếefikt thúciroc? Làquknm sao kếefikt thúciroc?

dxfz La nhìeoqin đehhtymtgi sảarbtnh bêhdgqn ngoàqukni nócbpci:

- Đgqvbưkdrea ra mộawlkt mócbpcn ta lậhnpgp tứvqbfc mua mộawlkt mócbpcn, khôqdqgng lâarbtu sẽedfy kếefikt thúciroc.

- Nhưkdreng...

Khôqdqgng đehhtcwqvi bọubvnn họubvn hỏzqvei lạymtgi, Vũdxfz La đehhtãgnux từliei trêhdgqn bàquknn nhặptwwt lêhdgqn chiếefikc chuôqdqgng ngọubvnc kia, nhẹhlsa nhàquknng lay đehhtawlkng:

- Năhlsam ngàquknn miếefikng Ngọubvnc Tủcxdiy!

Vậhnpgt báljegn đehhthdgqu giáljeg nhiềsdlcu lắptwwm cũdxfzng chỉqaqccbpc thểljeg trịxknp giáljeg ba ngàquknn miếefikng Ngọubvnc Tủcxdiy, Vũdxfz La trựmitvc tiếefikp báljego giáljeghlsam ngàquknn, lậhnpgp tứvqbfc dọubvna lui tấhdgqt cảarbt nhữozftng ngưkdrequkni kháljegc, rấhdgqt nhanh đehhtãgnux thàquknnh giao.

Kếefik tiếefikp, Vũdxfz La cứvqbf nhưkdre vậhnpgy làqukn chiếefikn thuậhnpgt nàqukny, áljegnh mắptwwt củcxdia hắptwwn cựmitvc chuẩciron, bấhdgqt luậhnpgn báljegn đehhthdgqu giáljeg vậhnpgt phâarbtm gìeoqi, vừlieia mang lêhdgqn, Vũdxfz La lậhnpgp tứvqbfc tăhlsang thêhdgqm hai ngàquknn miếefikng Ngọubvnc Tủcxdiy trêhdgqn giáljeg trịxknp thậhnpgt, dọubvna lui tấhdgqt cảarbt mọubvni ngưkdrequkni, mộawlkt lầggtan báljego giáljeg đehhtãgnux thàquknnh côqdqgng mua đehhtưkdrecwqvc.

Mấhdgqy lầggtan sau, khôqdqgng khíeqbg trong phòtsqung đehhthdgqu giáljeg liềsdlcn trởjwvdhdgqn quỷxtob dịxknp, cócbpc ngưkdrequkni bắptwwt đehhtggtau bấhdgqt mãgnuxn. âarbtm thầggtam cùbywlng hắptwwn phâarbtn cao thấhdgqp, khôqdqgng đehhtljeg ýxtob giáljeg trịxknp thậhnpgt sựmitv củcxdia bảarbto vậhnpgt tăhlsang giáljeg loạymtgn lêhdgqn. Vũdxfz La cũdxfzng khôqdqgng kháljegch khíeqbg. hoàquknn toàquknn khôqdqgng chúcirot cốwhyd kỵrogw đehhthdgqn cuồwnykng kêhdgqu giáljeg, mấhdgqy ngưkdrequkni khôqdqgng phụuztoc rấhdgqt nhanh bịxknp khíeqbg thếefikhlsang giáljeg từlieing vạymtgn từlieing vạymtgn củcxdia Vũdxfz La dọubvna lui.

kdrequkni bốwhydn mócbpcn vậhnpgt phẩcirom bàquknn đehhthdgqu giáljeg cuốwhydi cùbywlng, khôqdqgng ngờqukn tấhdgqt cảarbt đehhtsdlcu bịxknpdxfz La mua hếefikt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.