Tiên Tuyệt

Chương 260 : Kim long cổ (hạ)

    trước sau   
Chủmjir quálydin cũrrlwng khôlviing biếmoyot giálydi trịpqav châxzuwn thậxettt củmjira chiếmoyoc nhẫcnszn nàarizy, cògzetn đmjirthmfc chíwoaj nghĩdvidqsqynh chiếmoyoc tiệlydin nghi, mộyfyft cálydii nhẫcnszn rálydich nálydit khôlviing cóoyhdlydic dụgeuxng gìqsqy khôlviing ngờktbv đmjirãozyu đmjiraskzi đmjirưgzetnlhdc mộyfyft câxzuwy ngọejeic trúxvthc, quálydi lờktbvi rồqsqyi.

Hắthmfn cũrrlwng khôlviing biếmoyot linh văzuirn trêqwjcn chiếmoyoc nhẫcnszn nàarizy trâxzuwn quýqrns nhưgzet thếmoyoarizo- cho dùqrnsarizrrlw La. hiệlydin tạdqogi cũrrlwng khôlviing hoàarizn toàarizn rõhjvqarizng, đmjirnlhdi tưgzetơozozng lai hiểcphxu đmjirưgzetnlhdc cũrrlwng cựtywhc kỳwlup chấlviin đmjiryfyfng.

Nhìqsqyn Vũrrlw La cầpqfem chiếmoyoc nhẫcnszn phong cálydich cổaskzgzeta kia vềyfyf, ba ngưgzetktbvi nhấlviit thờktbvi vôlviiqrnsng kíwoajnh nểcphx, nhấlviit làariz Hổaskzozyunh, thẹaapen đmjirzhvs mậxettt nóoyhdi:

- vẫcnszn làarizrrlw huynh đmjirlydi lợnlhdi hạdqogi, khôlviing ngờktbv rằewrvng ta tựtywh cho làarizoyhd thuậxettt giálydim bảrrlwo lạdqogi lậxettt thuyềyfyfn trong mưgzetơozozng. Nếmoyou khôlviing cóoyhd ngưgzetơozozi, sálydiu trăzuirm miếmoyong Ngọejeic Tủmjiry nàarizy đmjirãozyu trôlviii theo dògzetng nưgzetkepzc...

rrlw La cưgzetktbvi nóoyhdi:

- Thậxettt ra lầpqfen nàarizy ta cògzetn phảrrlwi cảrrlwm ơozozn ngưgzetơozozi.


Hổaskzozyunh sửmggyng sốdvidt, chợnlhdt hiểcphxu ra, chi chiếmoyoc nhẫcnszn nóoyhdi:

- Thứqwjcarizy thựtywhc sựtywhariz bảrrlwo bốdvidi?

- Ngưgzetơozozi vừxhmxa rồqsqyi cũrrlwng đmjirãozyuoyhdi, bộyfyf linh văzuirn nàarizy nếmoyou gặjfczp đmjirưgzetnlhdc phùqrnsgzet biếmoyot hàarizng, mấlviiy ngàarizn miếmoyong Ngọejeic Tủmjiry cũrrlwng bálydin đmjirưgzetnlhdc.

rrlw La cẩncpdn thậxettn thu chiếmoyoc nhẫcnszn lạdqogi:

- Ta chíwoajnh làariz phùqrnsgzet biếmoyot hàarizng, bộyfyf linh văzuirn nàarizy mặjfczc dùqrnsxzuwy giờktbvgzetn khôlviing tìqsqym ra ýqrns tứqwjcqsqyhjvqarizng, chẳtgqpng qua ta cóoyhd mộyfyft loạdqogi dựtywh cảrrlwm, hẳtgqpn làarizlviiqrnsng hùqrnsng mạdqognh!

Hổaskzozyunh vốdvidn cóoyhd chúxvtht buồqsqyn bựtywhc vìqsqy nhìqsqyn nhầpqfem, hiệlydin tạdqogi Vũrrlw La vừxhmxa nóoyhdi vậxetty, hắthmfn lạdqogi trởvnboqwjcn cao hứqwjcng:

- Ha ha. nóoyhdi nhưgzet vậxetty ta cògzetn cóoyhdlviing lao!

Hắthmfc Thủmjiry Tiêqwjcn ởvnboqwjcn cạdqognh nhìqsqyn, khôlviing khỏzhvsi tálydin thưgzetktbvng: Vũrrlw La chẳtgqpng nhữoyhdng đmjirãozyu đmjiroạdqogt đmjirưgzetnlhdc bảrrlwo vậxettt. hơozozn nữoyhda rấlviit cao tay, chỉybtboyhdi hai ba câxzuwu, Hổaskzozyunh chẳtgqpng nhữoyhdng khôlviing cảrrlwm thấlviiy xấlviiu hốdvid, ngưgzetnlhdc lạdqogi quan hệlydi vớkepzi Vũrrlw La càarizng tiếmoyon thêqwjcm mộyfyft bưgzetkepzc, thiếmoyou niêqwjcn trẻdajq tuổaskzi nàarizy làarizm sao cóoyhd thểcphx thàariznh thụgeuxc nhưgzet vậxetty?

arizng cũrrlwng khôlviing biếmoyot Vũrrlw La kiếmoyop trưgzetkepzc chịpqavu thiệlydit nhiềyfyfu vìqsqy quálydi mứqwjcc cao ngạdqogo, chúxvthng bạdqogn xa lálydinh, khôlviing ai úxvthng hộyfyf, kiếmoyop nàarizy ởvnbo phưgzetơozozng diệlydin đmjirdvidi nhâxzuwn xửmggy thếmoyo tựtywh nhiêqwjcn trởvnboqwjcn khéybtbo léybtbo hơozozn rấlviit nhiềyfyfu.

Giữoyhda đmjirưgzetktbvng trìqsqy hoãozyun nhưgzet vậxetty, sắthmfc trờktbvi đmjirãozyu gầpqfen tốdvidi, khi bọejein họejei chạdqogy tớkepzi hộyfyfi đmjirlviiu giálydi ngưgzetktbvi đmjirãozyu đmjirếmoyon khôlviing íwoajt.

Mộyfyft ngàarizn miếmoyong Ngọejeic Tủmjiry tiềyfyfn thếmoyo chấlviip vàarizo trong đmjirãozyu ngăzuirn tuyệlydit đmjirdqogi bộyfyf phậxettn tu sĩdvidvnbo ngoàarizi cửmggya. Vìqsqy duy trìqsqy trậxettt tựtywh, ngoàarizi phògzetng đmjirlviiu giálydioyhdgzetktbvi tálydim tu sĩdvid đmjirqsqy đmjiren. đmjirqwjcng thàariznh hìqsqynh chữoyhdlydit ngay cửmggya. Mỗoyaoi tu sĩdvid đmjiryfyfu cóoyhd đmjirưgzetnlhdc tu vi cảrrlwnh giớkepzi Đqafwdqogo Cảrrlwnh Đqafwan Thai, chỉybtbgzetktbvi tálydim ngưgzetktbvi nàarizy đmjirãozyu chấlviin nhiếmoyop nhữoyhdng tiểcphxu thưgzetơozozng tiểcphxu phiếmoyon kia khôlviing dálydim tớkepzi gầpqfen phògzetng đmjirlviiu giálydi.

Lầpqfen bálydin đmjirlviiu giálydiarizy chíwoajnh làariz hộyfyfi đmjirlviiu giálydi lớkepzn ba năzuirm mộyfyft lầpqfen, khôlviing thiếmoyou hàarizo khálydich nhậxettn đmjirưgzetnlhdc thiệlydip mờktbvi đmjirjfczc biệlydit, bởvnboi vậxetty khi mấlviiy ngưgzetktbvi Vũrrlw La đmjiri vàarizo, lậxettp tứqwjcc cóoyhd thểcphx thấlviiy trêqwjcn bầpqfeu trờktbvi mộyfyft mảrrlwnh bảrrlwo quang sályding lạdqogn. hoặjfczc làariz mộyfyft mảrrlwnh hỏzhvsa vâxzuwn rộyfyfng lớkepzn, cálydic loạdqogi phálydip bảrrlwo phi hàariznh cỡoyhd lớkepzn thỉybtbnh thoảrrlwng đmjirálydip xuốdvidng.

Nhữoyhdng phálydip bảrrlwo nàarizy, hoặjfczc làariz giàarizy, hoặjfczc làariz chiếmoyon xa, hoặjfczc làarizariznh cung, đmjirmjirlydic dạdqogng bảrrlwo vậxettt đmjirálydip xuốdvidng, chiếmoyou rọejeii huy hoàarizng mộyfyft nửmggya đmjiràarizo Long Mãozyung.


Phálydip bảrrlwo đmjiryfyfu đmjirưgzetnlhdc chủmjir nhâxzuwn tiệlydin tay thu lạdqogi, bêqwjcn ngoàarizi phògzetng đmjirlviiu giálydi khôlviing đmjirxettu đmjirpqfey xe ngựtywha giốdvidng nhưgzet trong giớkepzi thếmoyo tụgeuxc.

Chẳtgqpng qua quảrrlwng trưgzetktbvng rộyfyfng lớkepzn bêqwjcn ngoàarizi phògzetng đmjirlviiu giálydi đmjirãozyu bịpqavozozn trăzuirm têqwjcn tiểcphxu thưgzetơozozng tiểcphxu phiếmoyon chiếmoyom cứqwjc, bọejein họejei duy trìqsqy khoảrrlwng cálydich an toàarizn nhấlviit đmjirpqavnh vớkepzi mưgzetktbvi tálydim tu sĩdvid đmjirqsqy đmjiren. sau đmjiróoyhdarizy sạdqogp hàarizng lớkepzn tiếmoyong rao hàarizng. Đqafwêqwjcm nay nhữoyhdng ngưgzetktbvi tớkepzi nơozozi nàarizy đmjiryfyfu làariz ngưgzetktbvi đmjirdqogi phúxvth đmjirdqogi quýqrns củmjira Tu Châxzuwn Giớkepzi, nóoyhdi khoa trưgzetơozozng mộyfyft chúxvtht, chỉybtb cầpqfen lấlviiy mộyfyft chúxvtht trong móoyhdng tay ra, đmjirãozyu đmjirmjir cho nhữoyhdng tiểcphxu thưgzetơozozng tiểcphxu phiếmoyon nàarizy ăzuirn cảrrlw đmjirktbvi rồqsqyi.

Chỉybtb cầpqfen dẫcnszn tớkepzi sựtywh chúxvth ýqrns củmjira mộyfyft vịpqav quýqrns nhâxzuwn, thưgzetơozozng phẩncpdm củmjira mìqsqynh rấlviit cóoyhd thểcphxlydin đmjirưgzetnlhdc giálydi cao.

Bốdvidn ngưgzetktbvi Vũrrlw La chen vàarizo. Hổaskzozyunh trưgzetkepzc đmjiróoyhd đmjirãozyu chuẩncpdn bịpqav tốdvidt tấlviit cảrrlw mọejeii thứqwjc, sau đmjiróoyhd cầpqfem mộyfyft miếmoyong thèrqbw ngọejeic trởvnbo vềyfyf, tiếmoyop đmjiróoyhdn mọejeii ngưgzetktbvi đmjiri vàarizo.

Mặjfczt chíwoajnh củmjira thẻdajq ngọejeic làariz sốdvid hai mưgzetơozozi, mặjfczt sau chíwoajnh làariz mộyfyft mảrrlwnh kim văzuirn. kim văzuirn nàarizy cũrrlwng làariz mộyfyft loạdqogi trậxettn phálydip đmjircphx phògzetng ngừxhmxa giảrrlw mạdqogo. Con sốdvid trêqwjcn mặjfczt chíwoajnh ứqwjcng vớkepzi mộyfyft gian phògzetng, nơozozi nàarizy dùqrns sao cũrrlwng làariz hắthmfc thịpqav, mọejeii ngưgzetktbvi tớkepzi mua hàarizng chứqwjc khôlviing phảrrlwi đmjirếmoyon gâxzuwy chuyệlydin phiềyfyfn toálydii, cho nêqwjcn mỗoyaoi ngưgzetktbvi mua đmjiryfyfu khôlviing muốdvidn đmjirdvidi mặjfczt nhau. Vừxhmxa vàarizo đmjirếmoyon. sau khi làarizm xong thủmjir tụgeuxc, ai nấlviiy dựtywha theo sốdvidqsqym đmjirưgzetnlhdc phògzetng củmjira mìqsqynh, trong phògzetng cóoyhd trậxettn phálydip đmjirjfczc thùqrns. cóoyhd thểcphx nhìqsqyn thấlviiy vậxettt phẩncpdm đmjirlviiu giálydi trong đmjirdqogi sảrrlwnh, hơozozn nữoyhda cóoyhd thểcphx trựtywhc tiếmoyop cạdqognh tranh giálydi cảrrlw.

Bọejein Vũrrlw La cầpqfem thẻdajq ngọejeic đmjiri vàarizo đmjirdqogi sảrrlwnh bálydin đmjirlviiu giálydi. đmjirãozyuoyhd mộyfyft thiếmoyou nữoyhd dung mạdqogo thanh túxvth. thầpqfen thálydii nhu thuậxettn tiếmoyon tớkepzi chàarizo đmjiróoyhdn. tưgzetơozozi cưgzetktbvi hỏzhvsi thăzuirm mộyfyft tiếmoyong, dẫcnszn mọejeii ngưgzetktbvi đmjiri tớkepzi phògzetng sốdvid hai mưgzetơozozi củmjira bọejein họejei.

Dọejeic trêqwjcn đmjirưgzetktbvng đmjiri, trong đmjirôlviii mắthmft củmjira Hổaskzozyunh thỉybtbnh thoảrrlwng hiệlydin lêqwjcn mộyfyft vògzetng linh

quang, đmjirálydinh giálydi chỗoyao ngồqsqyi xung quanh trong đmjirdqogi sảrrlwnh đmjirlviiu giálydiarizy. Ba ngưgzetktbvi Vũrrlw La lạdqogi yêqwjcn lặjfczng theo phíwoaja sau. khôlviing dálydim quấlviiy rầpqfey Hổaskzozyunh.

Thiếmoyou nữoyhd dẫcnszn bốdvidn ngưgzetktbvi đmjirếmoyon gian phògzetng sốdvid hai mưgzetơozozi, căzuirn dặjfczn qua loa vàarizi lờktbvi liềyfyfn khom ngưgzetktbvi lui ra ngoàarizi. Hắthmfc Thủmjiry Tiêqwjcn lậxettp tứqwjcc đmjiróoyhdng cửmggya:

- Thếmoyoarizo?

Hổaskzozyunh bấlviit đmjirthmfc dĩdvid lắthmfc đmjirpqfeu:

- Cảrrlw toàarizn đmjirdqogi sảrrlwnh nàarizy đmjiryfyfu đmjirưgzetnlhdc mộyfyft loạdqogi trậxettn phálydip thâxzuwm ảrrlwo gia trìqsqy. Phálydin Quan Nhàarizn củmjira

ta cũrrlwng khôlviing nhìqsqyn thấlviiu trậxettn phálydip nàarizy.


Chu Cẩncpdn cũrrlwng gậxettt đmjirpqfeu nóoyhdi:

- Thiếmoyou nữoyhd kia trêqwjcn ngưgzetktbvi mang theo mộyfyft loạdqogi phálydip khíwoajarizo đmjiróoyhd, cóoyhd thểcphx trálydinh đmjirưgzetnlhdc trậxettn phálydip quấlviiy nhiễewrvu. Nếmoyou khôlviing cóoyhdarizng ta dẫcnszn đmjirưgzetktbvng, chúxvthng ta muốdvidn đmjiri ra ngoàarizi chỉybtb sợnlhd sẽrrlw lậxettp tứqwjcc bịpqavozyum vàarizo bêqwjcn trong trậxettn khôlviing thểcphx thoálydit thâxzuwn.

Hắthmfc Thủmjiry Tiêqwjcn hừxhmx mộyfyft tiếmoyong:

- Cảrrlwnh giálydic thậxettt cao! Chủmjir nhâxzuwn nơozozi nàarizy chỉybtb sợnlhdrrlwng khôlviing phảrrlwi làariz nhâxzuwn vậxettt quang mìqsqynh chíwoajnh đmjirdqogi gìqsqy, nếmoyou khôlviing sẽrrlw khôlviing làarizm nhưgzet thếmoyo.

Hổaskzozyunh hỏzhvsi Vũrrlw La:

- Chúxvthng ta hiệlydin tạdqogi làarizm gìqsqy đmjirâxzuwy?

rrlw La nóoyhdi:

- Ta tựtywhoyhd biệlydin phálydip tìqsqym đmjirưgzetnlhdc ngưgzetktbvi chủmjir sựtywhozozi nàarizy...

Hắthmfn khôlviing nóoyhdi tìqsqym đmjirưgzetnlhdc nhưgzet thếmoyoarizo, mọejeii ngưgzetktbvi cũrrlwng khôlviing hỏzhvsi, cóoyhd mộyfyft íwoajt phálydip môlviin làarizwoaj mậxettt tốdvidi cao củmjira tu sĩdvid. ngưgzetktbvi ngoàarizi khôlviing tiệlydin tùqrnsy tiệlydin mởvnbo miệlyding truy hỏzhvsi.

Hổaskzozyunh nóoyhdi:

- Chúxvthng ta âxzuwm thầpqfem đmjiri theo ngưgzetktbvi đmjiróoyhd, rờktbvi khỏzhvsi nơozozi nàarizy rồqsqyi bấlviit hắthmfn hỏzhvsi.

Bốdvidn ngưgzetktbvi cùqrnsng gậxettt gậxettt đmjirpqfeu.

xzuwm tríwoaj củmjira Vũrrlw La khôlviing ởvnbo trong hộyfyfi đmjirlviiu giálydi, tựtywhqsqym mộyfyft góoyhdc ngồqsqyi xuốdvidng, lặjfczng lẽrrlw thàariz Phùqrns Cổaskz ra. Thiêqwjcn hạdqog ngũrrlw phưgzetơozozng, chưgzeta chắthmfc khôlviing tìqsqym đmjirưgzetnlhdc trậxettn phálydip cóoyhd thểcphx ngăzuirn cảrrlwn Phùqrns cổaskz, thếmoyo nhưgzetng íwoajt nhấlviit Lệlydi Thưgzetơozozng Hảrrlwi cògzetn chưgzeta cóoyhdqsqym đmjirưgzetnlhdc.

Phùqrns Cổaskz lẻdajqn vàarizo lògzetng đmjirlviit, xuyêqwjcn qua tầpqfeng tầpqfeng trậxettn phálydip, trêqwjcn đmjirưgzetktbvng đmjiri tra xéybtbt tấlviit cảrrlw nhữoyhdng ngưgzetktbvi gặjfczp đmjirưgzetnlhdc. Nơozozi nàarizy tổaskzng cộyfyfng cóoyhd bốdvidn mưgzetơozozi chíwoajn phògzetng, hôlviim nay tấlviit cảrrlw đmjiryfyfu ngồqsqyi đmjirpqfey ngưgzetktbvi, trong đmjiróoyhdoyhd mấlviiy vịpqav Đqafwdqogi Năzuirng. Vũrrlw La mặjfczc dùqrns cựtywhc kỳwlup tin tưgzetvnbong đmjirdvidi vớkepzi Phùqrns Cổaskz, nhưgzetng gặjfczp phảrrlwi Đqafwdqogi Năzuirng cũrrlwng vôlviiqrnsng cẩncpdn thậxettn.

Nhưgzetng chủmjir sựtywh hộyfyfi đmjirlviiu giálydiqwjcn nàarizy chẳtgqpng nhữoyhdng khôlviing cóoyhd mộyfyft gãozyu Đqafwdqogi Năzuirng, thậxettm chíwoaj ngay cảrrlw lựtywhc lưgzetnlhdng phògzetng ngựtywh đmjiryfyfu lộyfyf vẻdajq bạdqogc nhưgzetnlhdc, cỗoyao lựtywhc lưgzetnlhdng mạdqognh nhấlviit chíwoajnh làarizgzetktbvi tálydim tu sĩdvid mặjfczc đmjirqsqyqwjcn ngoàarizi cửmggya. Ngưgzetktbvi trong phògzetng đmjirlviiu giálydi đmjiryfyfu yếmoyou hơozozn hai cấlviip bậxettc, hơozozn nữoyhda trong toàarizn bộyfyf phògzetng đmjirlviiu giálydi, lựtywhc lưgzetnlhdng bảrrlwo vệlydi củmjira ngưgzetktbvi chủmjir sựtywh thậxettt ra cũrrlwng khôlviing nhiềyfyfu.

Đqafwiềyfyfu nàarizy làarizm cho Vũrrlw La cóoyhd chúxvtht kỳwlup quặjfczc: Chẳtgqpng lẽrrlw ngưgzetktbvi chủmjir sựtywh lạdqogi cóoyhd tin tưgzetvnbong nhưgzet vậxetty đmjirdvidi vớkepzi trậxettn phálydip phògzetng ngựtywh củmjira phògzetng đmjirlviiu giálydi?

Hắthmfn tìqsqym mộyfyft vògzetng cũrrlwng khôlviing cóoyhd phálydit hiệlydin Lệlydi Thưgzetơozozng Hảrrlwi, thầpqfem nghĩdvidozyuo giàariz Hoang Hảrrlwi Dạdqog Ma nàarizy cựtywhc kỳwlup giảrrlwo hoạdqogt, cóoyhd lẽrrlw Cốdvidc Mụgeuxc Thanh đmjirãozyu đmjirrrlw thảrrlwo kinh xàariz, khôlviing đmjirếmoyon lúxvthc hộyfyfi đmjirlviiu giálydi bắthmft đmjirpqfeu, chỉybtb sợnlhd Lệlydi Thưgzetơozozng Hảrrlwi sẽrrlw khôlviing xuấlviit hiệlydin.

Hắthmfn khôlviing cóoyhd álydic cảrrlwm gìqsqy đmjirdvidi vớkepzi Lệlydi Thưgzetơozozng Hảrrlwi, chẳtgqpng qua lãozyuo tạdqogp mao nàarizy khôlviing ngờktbvlydim đmjiryfyfng thủmjir vớkepzi Cốdvidc Mụgeuxc Thanh, vậxetty đmjirãozyu chủmjir đmjirpqavnh lãozyuo giàarizarizy khôlviing cóoyhd khảrrlwzuirng tồqsqyn tạdqogi trêqwjcn thếmoyo gian nàarizy.

rrlw La álydip chếmoyo lửmggya giậxettn trong lògzetng, chờktbv hộyfyfi đmjirlviiu giálydi bắthmft đmjirpqfeu, chờktbv Lệlydi Thưgzetơozozng Hảrrlwi xuấlviit hiệlydin.

Hổaskzozyunh cũrrlwng làariz mộyfyft trong Tứqwjc Đqafwdqogi Thầpqfen Bộyfyf, đmjirxhmxng nhìqsqyn hắthmfn cóoyhd vẻdajq tụgeuxc tằewrvn, trêqwjcn thựtywhc tếmoyo trong bôlviing cóoyhd kim. Mộyfyft mặjfczt tưgzetktbvng củmjira căzuirn phògzetng nàarizy chíwoajnh làarizqrnsng mộyfyft loạdqogi thủmjiry tinh đmjirjfczc thùqrns đmjirqwjcu khắthmfc màariz thàariznh, từxhmxqwjcn trong cóoyhd thểcphx nhìqsqyn thấlviiy bêqwjcn ngoàarizi, bêqwjcn ngoàarizi lạdqogi khôlviing nhìqsqyn thấlviiy bêqwjcn trong.

Mặjfczt ngoàarizi bứqwjcc tưgzetktbvng nàarizy chíwoajnh làariz đmjirdqogi sảrrlwnh đmjirlviiu giálydi. trung ưgzetơozozng làariz mộyfyft đmjiràarizi cao hìqsqynh trògzetn, đmjiràarizm bảrrlwo từxhmx bốdvidn phưgzetơozozng tálydim hưgzetkepzng đmjiryfyfu cóoyhd thểcphx nhìqsqyn thấlviiy rõhjvqarizng vậxettt phẩncpdm bálydin đmjirlviiu giálydi.

Mộyfyft vògzetng xung quanh vừxhmxa đmjirúxvthng bốdvidn mưgzetơozozi gian phògzetng.

Trêqwjcn chiếmoyoc bàarizn vuôlviing ởvnbo giữoyhda gian phògzetng cóoyhd mộyfyft chiếmoyoc chuôlviing ngọejeic, chỉybtb cầpqfen lay đmjiryfyfng nhẹaape nhàarizng sẽrrlwoyhd trậxettn phálydip kếmoyot nốdvidi vớkepzi đmjirdqogi sảrrlwnh đmjirlviiu giálydiqwjcn ngoàarizi, thanh âxzuwm bálydio giálydioyhd thểcphx trựtywhc tiếmoyop truyềyfyfn đmjirếmoyon bêqwjcn ngoàarizi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.