Tiên Tuyệt

Chương 259 : Kim long cổ (thượng+ trung)

    trước sau   
Trong lòpxrgng Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn vẫumikn kiêiuupng kịxnvxrzba La. cho nêiuupn mặlpnpc dùbtayktcb khuyêiuupn bảvusyo cũrzbang vôrzbabtayng kháqbfech khívusy. nóoravi bóoravng nóoravi gióorav, khôrzbang dáqbfem nóoravi thẳrdtvng ngộhsoj nhỡjcuo ngưjcuoơlpnpi đgdjmzqmm mấvusyt hếeewjt Ngọdbgcc Tủhwary thìbtbwktcbm sao bâbrkjy giờmize?

Chu Cẩpxrgn lạlpnpi khôrzbang cốzqmm kịxnvx nhiềrwceu nhưjcuo vậgdjmy, huốzqmmng chi nàktcbng luôrzban luôrzban khôrzbang phảvusyi làktcb nữjtlz nhâbrkjn yếeewju đgdjmuốzqmmi, nóoravi chuyệaghyn thẳrdtvng thắljapn:

- Thưjcuoơlpnpng nhâbrkjn nơlpnpi hắljapc thịxnvxktcby đgdjmrwceu rấvusyt giảvusyo hoạlpnpt, thủhwar đgdjmoạlpnpn làktcbm giảvusy ngay cảvusy mộhsojt ívusyt Đilfslpnpi sưjcuo luyệaghyn khívusyrzbang xem nhầgirum, ta thấvusyy ngưjcuoơlpnpi vẫumikn nêiuupn quêiuupn đgdjmi. Vạlpnpn nhấvusyt mấvusyt hếeewjt, chúdgihng ta sẽapxs khôrzbang đgdjmlpnpt tớdbgci đgdjmhwar con sốzqmm đgdjmóorav. Trêiuupn ngưjcuomizei ngưjcuoơlpnpi cóorav hai trăwttvm năwttvm mưjcuoơlpnpi miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary hay khôrzbang? Nếeewju khôrzbang cóorav ta cóorav mấvusyy móoravn pháqbfep bảvusyo khôrzbang tệaghyorav thểzqmm cầgirum báqbfen, kiếeewjm đgdjmhwar mộhsojt ngàktcbn miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary khôrzbang thàktcbnh vấvusyn đgdjmrwce.

Tu sĩmize khôrzbang đgdjmếeewjn vạlpnpn bấvusyt đgdjmljapc dĩmize sẽapxs khôrzbang báqbfen pháqbfep bảvusyo, bởiluvi vậgdjmy cóorav thểzqmm thấvusyy đgdjmưjcuoiluvc mặlpnpc dùbtay Chu Cẩpxrgn khôrzbang cho rằoravng Vũrzba La cóorav thểzqmm kiếeewjm lờmizei, nhưjcuong tuyệaghyt đgdjmzqmmi làktcb thậgdjmt lòpxrgng thậgdjmt ýrwce vớdbgci hắljapn. khôrzbang tiếeewjc báqbfen pháqbfep bảvusyo củhwara mìbtbwnh.

rzba La mỉymcum cưjcuomizei, hắljapn nếeewju nhưjcuo bịxnvx nhữjtlzng thưjcuoơlpnpng nhâbrkjn nàktcby lừpyfra thìbtbw khôrzbang phảvusyi làktcb Nam Hoang Đilfsếeewj Quâbrkjn rồhsoji:

- Ta tựylto biếeewjt chừpyfrng mựyltoc.


Hổpxrgdbgcnh vàktcb Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn khôrzbang tiệaghyn nóoravi nữjtlza, Chu Cẩpxrgn lạlpnpi sốzqmmt ruộhsojt, đgdjmi lêiuupn kédbgco cáqbfenh tay Vũrzba La. Vũrzba La khôrzbang hờmizen khôrzbang giậgdjmn quay đgdjmgiruu trừpyfrng mắljapt nhìbtbwn nàktcbng. Chu Cẩpxrgn khôrzbang cóorav yếeewju

thếeewj, chỉymcu tiếeewjc tưjcuo tháqbfei cưjcuomizeng thếeewj chi kiêiuupn trìbtbw trong chốzqmmc láqbfet đgdjmãdbgc nhụeectt chívusy. bạlpnpi trậgdjmn.

- Ngưjcuoơlpnpi cứjtaq pháqbfe củhwara đgdjmi, ta xem láqbfet nữjtlza ngưjcuoơlpnpi mấvusyt hếeewjt sẽapxsktcbm gìbtbw.

Chu Cẩpxrgn nóoravi thầgirum mộhsojt câbrkju, cuốzqmmi cùbtayng thoáqbfei nhưjcuoiluvng trong tranh đgdjmvusyu giữjtlza hai ngưjcuomizei.

Mặlpnpc dùbtayktcbng nóoravi thầgirum nhưjcuo vậgdjmy, trong lòpxrgng lạlpnpi tívusynh toáqbfen, báqbfen hếeewjt mấvusyy móoravn pháqbfep bảvusyo mìbtbwnh khôrzbang dùbtayng đgdjmếeewjn kia cóorav thểzqmm thu đgdjmưjcuoiluvc chừpyfrng mộhsojt ngàktcbn miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary hay khôrzbang.

Nếeewju nhưjcuo tiêiuupu hếeewjt Ngọdbgcc Tủhwary, đgdjmrwceu làktcb tráqbfech nhiệaghym củhwara Vũrzba La. dùbtay sao cũrzbang khôrzbang tiệaghyn đgdjmzqmm Hổpxrgdbgcnh vàktcb Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn báqbfen pháqbfep bảvusyo, chi mìbtbwnh mớdbgci cóorav thểzqmm giúdgihp Vũrzba La rồhsoji.

rzba La vẫumikn nhưjcuo trưjcuodbgcc, đgdjmjtaqng nhìbtbwn trưjcuodbgcc mộhsojt quầgiruy hàktcbng, lạlpnpi thủhwary chung khôrzbang cóorav ýrwce ra tay.

Mộhsojt mựyltoc xem hếeewjt nửjtaqa con phốzqmm, hắljapn mớdbgci dừpyfrng lạlpnpi ởiluv trưjcuodbgcc cửjtaqa mộhsojt quầgiruy hàktcbng, chỉymcuktcbo mộhsojt hộhsojp gỗtqrj trêiuupn quầgiruy hàktcbng hỏyjmii:

- Quảvusy trứjtaqng Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcbktcby bao nhiêiuupu tiềrwcen?

Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcb trưjcuoiluvng thàktcbnh chívusynh làktcb hung thúdgih nhịxnvx phẩpxrgm thưjcuoiluvng, thựyltoc lựyltoc làktcbm cho ngưjcuomizei ta sợiluvdbgci, chẳrdtvng nhữjtlzng nhụeectc thâbrkjn vôrzbabtayng cưjcuomizeng hãdbgcn. lựyltoc lớdbgcn vôrzbabtayng, hơlpnpn nữjtlza ngâbrkjn giáqbfec (sừpyfrng bạlpnpc) trêiuupn đgdjmymcunh đgdjmgiruu cóorav thểzqmm phóoravng ra lôrzbai đgdjmiệaghyn, lâbrkjn phiếeewjn toàktcbn thâbrkjn hóorava thàktcbnh trạlpnpng tháqbfei lam sắljapc, cóorav thểzqmm khôrzbang thèwttvm quan tâbrkjm tớdbgci côrzbang kívusych củhwara hung thúdgihjcuodbgci tứjtaq phẩpxrgm, chívusynh làktcb mộhsojt nhụeectc thuẫumikn. Bởiluvi vậgdjmy Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcbiluv Nam Hoang chívusynh làktcb mộhsojt loạlpnpi sủhwarng thúdgih rấvusyt đgdjmưjcuoiluvc hoan nghêiuupnh.

Chủhwar quáqbfen cưjcuomizei ha ha:

- Quảvusy trứjtaqng thúdgihktcby chívusynh làktcb mộhsojt con lãdbgco xàktcb ba ngàktcbn năwttvm đgdjmlpnpo hạlpnpnh sinh ra. thiêiuupn phúdgih siêiuupu quầgirun. ívusyt hơlpnpn ba trăwttvm miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary khôrzbang báqbfen.

rzba La khoáqbfet tay chặlpnpn lạlpnpi:


- Nếeewju muốzqmmn mua báqbfen thàktcbnh giao thìbtbw phảvusyi cóorav chúdgiht thàktcbnh ýrwce. Quảvusy trứjtaqng rắljapn nàktcby hai trăwttvm ba mưjcuoơlpnpi miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary, đgdjmhsojng ýrwce ta lậgdjmp tứjtaqc trảvusy tiềrwcen.

Ba ngưjcuomizei Hổpxrgdbgcnh cũrzbang nhậgdjmn biếeewjt trứjtaqng củhwara Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcb quảvusy thựyltoc khôrzbang tồhsoji, thếeewj nhưjcuong hai trăwttvm ba mưjcuoơlpnpi miếeewjng cũrzbang đgdjmãdbgcktcb cựyltoc hạlpnpn rồhsoji, khôrzbang cóorav khảvusywttvng kiếeewjm cháqbfec lợiluvi nhuậgdjmn gìbtbw. Cho dùbtay quảvusy trứjtaqng rắljapn nàktcby làktcb thựyltoc, Vũrzba La nhiềrwceu lắljapm cũrzbang chỉymcuktcb khôrzbang lỗtqrjktcb thôrzbai.

lpnpn nữjtlza hiệaghyn tạlpnpi nhu cầgiruu cấvusyp báqbfech chívusynh làktcb Ngọdbgcc Tủhwary, mua quảvusy trứjtaqng rắljapn nàktcby, chẳrdtvng kháqbfec nàktcbo làktcbm đgdjmdbgcng vốzqmmn. còpxrgn khôrzbang biếeewjt lúdgihc nàktcbo mớdbgci báqbfen đgdjmi đgdjmưjcuoiluvc, thựyltoc sựyltoktcbktcbnh đgdjmhsojng khôrzbang sáqbfeng suốzqmmt.

Ba ngưjcuomizei Hổpxrgdbgcnh mộhsojt mựyltoc lắljapc đgdjmgiruu. bêiuupn kia chủhwar quáqbfen lạlpnpi đgdjmãdbgc vui cưjcuomizei hớdbgcn hởiluv thàktcbnh giao vớdbgci Vũrzba La.

rzba La mang quảvusy trứjtaqng rắljapn lớdbgcn bằoravng đgdjmgiruu ngưjcuomizei đgdjmi tớdbgci, vôrzbabtayng thầgirun bívusyoravi vớdbgci ba ngưjcuomizei:

- Đilfsi theo ta.

Hắljapn ởiluv phívusya trưjcuodbgcc kívusych đgdjmhsojng chui vàktcbo mộhsojt ngõujco nhỏyjmi, ba ngưjcuomizei phívusya sau lạlpnpi buồhsojn bãdbgc iu xiu.

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn lạlpnpi cóorav mộhsojt tia hy vọdbgcng: “Vũrzba... La khôrzbang phảvusyi làktcb ngưjcuomizei lỗtqrjdbgcng, hẳrdtvn làktcb sẽapxs

khôrzbang làktcbm chúdgihng ta thấvusyt vọdbgcng.”

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn hiệaghyn tạlpnpi cóorav chúdgiht giốzqmmng Kiềrwceu Hổpxrgktcbdbgc Hồhsojng, đgdjmzqmmi vớdbgci Vũrzba La đgdjmãdbgc tớdbgci trạlpnpng tháqbfei tin tưjcuoiluvng nửjtaqa sùbtayng báqbfei. Chỉymcu cầgirun làktcb việaghyc Vũrzba La làktcbm, mặlpnpc kệaghyktcb hợiluvp lýrwce hay khôrzbang hợiluvp lýrwce, nàktcbng đgdjmrwceu cảvusym thấvusyy khảvusywttvng thâbrkjm ýrwcebrkju sắljapc.

ktcbng còpxrgn cóorav chúdgiht khôrzbang quen gọdbgci trựyltoc tiếeewjp têiuupn Vũrzba La. cáqbfech gọdbgci nàktcby thâbrkjn mậgdjmt hơlpnpn rấvusyt

nhiềrwceu so vớdbgci gọdbgci làktcb “Vũrzba Đilfslpnpi nhâbrkjn”, làktcbm cho mậgdjmt nàktcbng nóoravng lêiuupn.

rzbang chỉymcuorav Chu Cẩpxrgn tùbtayy tiệaghyn, nếeewju nhưjcuo Ma Tửjtaqbrkjm ởiluv đgdjmâbrkjy khẳrdtvng đgdjmxnvxnh cóorav thểzqmm cảvusym giáqbfec đgdjmưjcuoiluvc dịxnvx dạlpnpng củhwara Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn.


Tiếeewjn vàktcbo ngõujco nhỏyjmi, Vũrzba La giơlpnp quảvusy trứjtaqng rắljapn trong tay nóoravi:

- Vụeect mua báqbfen nàktcby thếeewjktcbo?

Hổpxrgdbgcnh lắljapc đgdjmgiruu:

- Khôrzbang lãdbgci khôrzbang lỗtqrjktcb thôrzbai.

rzba La lạlpnpi đgdjmhsojt nhiêiuupn vung tay gõujcoiuupn quảvusy trứjtaqng rắljapn.

Bốzqmmp... Theo mộhsojt tiếeewjng vang nàktcby, mậgdjmt ngoàktcbi quảvusy trứjtaqng rắljapn vếeewjt rạlpnpn lậgdjmp tứjtaqc dàktcby đgdjmlpnpc nhưjcuo mạlpnpng nhệaghyn. Hổpxrgdbgcnh cóorav chúdgiht nóoravng nảvusyy:

- Cáqbfei nàktcby lỗtqrj rồhsoji! Mộhsojt khi vỡjcuo, căwttvn bảvusyn khôrzbang thểzqmmvusyp trứjtaqng, hai trăwttvm ba mưjcuoơlpnpi miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary, lỗtqrj lớdbgcn rồhsoji!

Chu Cẩpxrgn vàktcb Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn cũrzbang bấvusyt ngờmize, cho dùbtayktcb mộhsojt quảvusy trứjtaqng rồhsojng, đgdjmãdbgc đgdjmáqbfenh vỡjcuo thìbtbw

khôrzbang đgdjmáqbfeng mộhsojt đgdjmhsojng, bọdbgcn họdbgc thậgdjmt khôrzbang rõujcorzba La đgdjmang làktcbm cáqbfei gìbtbw.

Nhưjcuong mộhsojt màktcbn tiếeewjp theo lạlpnpi làktcbm cho bọdbgcn họdbgc bấvusyt ngờmize lớdbgcn: Sau khi trứjtaqng rắljapn vỡjcuo ra, bêiuupn trong phầgirun lớdbgcn đgdjmãdbgc trốzqmmng rỗtqrjng!

Chu Cẩpxrgn tứjtaqc giậgdjmn màktcby liễyaycu dựyltong lêiuupn:

- Têiuupn gian thưjcuoơlpnpng nàktcby, khôrzbang ngờmizektcbm giảvusy, ta đgdjmi tìbtbwm hắljapn!

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn vừpyfra giữjtlz chặlpnpt nàktcbng vừpyfra nóoravi:


- Chúdgihng ta thâbrkjn phậgdjmn đgdjmlpnpc thùbtay, hơlpnpn nữjtlza đgdjmãdbgc thanh toáqbfen xong, nếeewju ngưjcuomizei ta làktcbm nhưjcuo vậgdjmy chẳrdtvng lẽapxs khôrzbang sợiluv chúdgihng ta trởiluv lạlpnpi tívusynh sổpxrg hay sao?

Chu Cẩpxrgn tứjtaqc giậgdjmn giậgdjmm châbrkjn, muốzqmmn mắljapng hai câbrkju, lạlpnpi lo lắljapng ảvusynh hưjcuoiluvng hìbtbwnh ảvusynh củhwara

btbwnh ởiluv trong cảvusym nhậgdjmn củhwara Vũrzba La, vôrzbabtayng khóorav chịxnvxu.

iuupn cạlpnpnh Hổpxrgdbgcnh mộhsojt mựyltoc lắljapc đgdjmgiruu:

- BỊanug lừpyfra, quảvusy nhiêiuupn đgdjmãdbgc bịxnvx lừpyfra...

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn còpxrgn ôrzbam mộhsojt tia hy vọdbgcng, mộhsojt tia hy vọdbgcng nàktcby hoàktcbn toàktcbn xuấvusyt pháqbfet từpyfrvusyn nhiệaghym mùbtay quáqbfeng củhwara nàktcbng đgdjmzqmmi vớdbgci Vũrzba La. bởiluvi vậgdjmy nhịxnvxn khôrzbang đgdjmưjcuoiluvc nhìbtbwn xem quảvusy trứjtaqng rắljapn kia:

-Ồtjwe...

Thậgdjmt đgdjmúdgihng làktcbktcbm cho nàktcbng cảvusym thấvusyy cổpxrg quáqbfei: Bêiuupn trong quảvusy trứjtaqng rắljapn nàktcby, phầgirun lớdbgcn trốzqmmng rỗtqrjng, thếeewj nhưjcuong đgdjmáqbfey quảvusy trứjtaqng đgdjmãdbgc vỡjcuoktcby khôrzbang ngờmizepxrgn cóorav mộhsojt quảvusy trứjtaqng nhỏyjmi.

Quảvusy trứjtaqng nàktcby vôrzbabtayng yếeewju ớdbgct. chỉymcu lớdbgcn bằoravng trứjtaqng chim câbrkju. mặlpnpt ngoàktcbi khôrzbang phảvusyi vỏyjmi trứjtaqng cứjtaqng rắljapn. màktcbktcb mộhsojt tầgirung màktcbng cứjtaqng rắljapn màktcbu xáqbfem.

- Đilfsâbrkjy làktcbqbfei gìbtbw?

Mộhsojt câbrkju nóoravi củhwara nàktcbng đgdjmãdbgc đgdjmáqbfenh thứjtaqc lòpxrgng hiếeewju kỳzqmm củhwara hai ngưjcuomizei bọdbgcn họdbgc, lậgdjmp tứjtaqc tiếeewjn lạlpnpi:

- Còpxrgn cóoravqbfei gìbtbw vậgdjmy?

rzba La cẩpxrgn thậgdjmn lấvusyy quảvusy trứjtaqng đgdjmóorav ra. cấvusyt vàktcbo trong mộhsojt hộhsojp ngọdbgcc đgdjmãdbgc chuẩpxrgn bịxnvx sẵmdmdn. vừpyfra làktcbm nhữjtlzng việaghyc nàktcby vừpyfra nóoravi vớdbgci mọdbgci ngưjcuomizei:


- Nam Hoang cóorav mộhsojt loạlpnpi cổpxrg trùbtayng cấvusyp bậgdjmc cựyltoc cao, gọdbgci làktcb Kim Long cổpxrg, loạlpnpi cổpxrg trùbtayng nàktcby nếeewju nhưjcuo luậgdjmn phẩpxrgm cấvusyp còpxrgn cao hơlpnpn cảvusy pháqbfep bảvusyo nhấvusyt phẩpxrgm hạlpnp. hơlpnpn nữjtlza tâbrkjm ýrwcejcuoơlpnpng thôrzbang vớdbgci chủhwar nhâbrkjn, rấvusyt cóorav linh tívusynh, uy lựyltoc hơlpnpn xa pháqbfep bảvusyo nhấvusyt phẩpxrgm hạlpnp. cóorav thểzqmm đgdjmlpnpt tớdbgci pháqbfep bảvusyo nhấvusyt phẩpxrgm trung.

- Loạlpnpi Kim Long cổpxrgktcby sinh sảvusyn vôrzbabtayng khóorav khăwttvn, chỉymcuorav thểzqmm đgdjmnhdl trứjtaqng ởiluv trong trứjtaqng củhwara Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcb. hơlpnpn nữjtlza phảvusyi làktcb trứjtaqng củhwara Ngâbrkjn Giáqbfec Lam Xàktcb đgdjmlpnpo hạlpnpnh hơlpnpn hai ngàktcbn năwttvm mớdbgci đgdjmưjcuoiluvc.

- Ấbbbou trùbtayng Kim Long cổpxrg khi còpxrgn ởiluv trong trứjtaqng sẽapxs cắljapn nuốzqmmt linh khívusyiuupn trong trứjtaqng rắljapn. cuốzqmmi cùbtayng hívusyt hếeewjt trứjtaqng rắljapn.

Chuyệaghyn nàktcby ba ngưjcuomizei đgdjmrwceu hiểzqmmu đgdjmưjcuoiluvc, Hổpxrgdbgcnh cóorav chúdgiht khóoravorav thểzqmm tin:

- Đilfsâbrkjy, đgdjmâbrkjy làktcb trứjtaqng Kim Long cổpxrg?

- Đilfsúdgihng vậgdjmy!

rzba La giơlpnp hộhsojp ngọdbgcc:

- Nơlpnpi nàktcby cóorav Ma tu Nam Hoang, cáqbfec ngưjcuoơlpnpi nóoravi thửjtaq xem. quảvusy trứjtaqng nàktcby báqbfen đgdjmưjcuoiluvc bao nhiêiuupu Ngọdbgcc Tủhwary?

Chu Cẩpxrgn cựyltoc kỳzqmmjcuong phấvusyn, muốzqmmn lao lêiuupn ôrzbam Vũrzba La hôrzban mộhsojt cáqbfei, lạlpnpi e ngạlpnpi ngưjcuomizei kháqbfec ngưjcuoiluvng ngùbtayng, chi lấvusym lédbgct nhìbtbwn Vũrzba La.

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn nhưjcuo đgdjmang nằoravm mộhsojng: Têiuupn nàktcby còpxrgn làktcb ngưjcuomizei sao, vìbtbw sao cáqbfei gìbtbwrzbang biếeewjt? Tùbtayy tiệaghyn mua mộhsojt quảvusy trứjtaqng rắljapn bêiuupn trong cũrzbang cóorav bảvusyo bốzqmmi, đgdjmiềrwceu nàktcby cũrzbang quáqbfe nghịxnvxch thiêiuupn rồhsoji!

ktcbng lạlpnpi quêiuupn. Vũrzba La cũrzbang khôrzbang phảvusyi tùbtayy tùbtayy tiệaghyn tiệaghyn mua. hắljapn đgdjmãdbgc xem nửjtaqa con phốzqmm mớdbgci pháqbfet hiệaghyn, chỉymcuorav quảvusy trứjtaqng rắljapn nàktcby cóorav thểzqmmoravdbgci.

Chuyệaghyn kếeewj tiếeewjp đgdjmãdbgc đgdjmơlpnpn giảvusyn hơlpnpn rấvusyt nhiềrwceu, Hổpxrgdbgcnh rấvusyt dễyaycktcbng tìbtbwm đgdjmếeewjn mộhsojt đgdjmáqbfem Ma tu Nam Hoang, báqbfeo ra đgdjmlpnpi danh củhwara Kim Long Cốzqmm, lậgdjmp tứjtaqc làktcbm cho nhữjtlzng Ma tu nàktcby thầgirun sắljapc ngưjcuong trọdbgcng hẳrdtvn lêiuupn.

Sau khi trảvusyi qua xem xédbgct, xáqbfec nhậgdjmn thậgdjmt sựyltoktcb trứjtaqng Kim Long cổpxrg, lạlpnpi làktcb mộhsojt hồhsoji còpxrg kẻnhdl mặlpnpc cảvusy, cuốzqmmi cùbtayng thàktcbnh giao vớdbgci giáqbfe ba ngàktcbn miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary, còpxrgn cao hơlpnpn mộhsojt bậgdjmc so vớdbgci pháqbfep bảvusyo nhấvusyt phẩpxrgm hạlpnp.

orav tiềrwcen rồhsoji, bốzqmmn ngưjcuomizei vôrzbabtayng hăwttvng háqbfei, thấvusyy thờmizei gian cũrzbang đgdjmãdbgc sắljapp tớdbgci, bèwttvn quay đgdjmgiruu đgdjmi vềrwce phívusya phòpxrgng đgdjmvusyu giáqbfe.

Trêiuupn nhữjtlzng quầgiruy hàktcbng bêiuupn đgdjmưjcuomizeng cũrzbang khôrzbang còpxrgn gìbtbw đgdjmáqbfeng đgdjmzqmm xem nữjtlza. Đilfsi đgdjmưjcuoiluvc nửjtaqa đgdjmưjcuomizeng, Hổpxrgdbgcnh vôrzbabtbwnh đgdjmvusyo qua mộhsojt quầgiruy hàktcbng bêiuupn cạlpnpnh, bưjcuodbgcc châbrkjn đgdjmang đgdjmi nhanh bỗtqrjng nhiêiuupn ngừpyfrng lạlpnpi.

- Chờmize mộhsojt chúdgiht!

Hổpxrgdbgcnh hôrzba mọdbgci ngưjcuomizei dừpyfrng lạlpnpi, đgdjmi vềrwce phívusya quầgiruy hàktcbng kia.

Quầgiruy hàktcbng nàktcby rấvusyt đgdjmlpnpc biệaghyt, chủhwar quáqbfen cao gầgiruy, đgdjmhsoji mộhsojt miếeewjng vàktcbi đgdjmen trùbtaym đgdjmgiruu chi lộhsoj ra đgdjmôrzbai mấvusyt.

Hắljapn ngồhsoji xổpxrgm trêiuupn đgdjmvusyt. sạlpnpp hàktcbng trưjcuodbgcc mặlpnpt trảvusyi mộhsojt tấvusym vàktcbi hoa xanh trắljapng, trêiuupn mậgdjmt bàktcby ba chiếeewjc nhẫumikn thàktcbnh hìbtbwnh tam giáqbfec.

Hổpxrgdbgcnh ngồhsoji xổpxrgm trưjcuodbgcc quầgiruy hàktcbng, cầgirum lấvusyy ba chiếeewjc nhẫumikn lậgdjmt xem mộhsojt phen. Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn vàktcb Chu Cẩpxrgn phívusya sau đgdjmang đgdjmxnvxnh đgdjmi lêiuupn, chủhwar quáqbfen lạlpnpi khôrzbang chúdgiht kháqbfech khívusy ngăwttvn lạlpnpi:

- Từpyfrng ngưjcuomizei mộhsojt thôrzbai, năwttvng lựyltoc mọdbgci ngưjcuomizei ai cũrzbang hiểzqmmu đgdjmưjcuoiluvc, ba ngưjcuomizei cáqbfec ngưjcuoơlpnpi cùbtayng tớdbgci xem, khôrzbang chúdgih ýrwce vậgdjmt bịxnvx đgdjmáqbfenh tráqbfeo rồhsoji ta tìbtbwm ai chứjtaq?

Mặlpnpc dùbtay giọdbgcng đgdjmiệaghyu khóorav nghe, chẳrdtvng qua đgdjmlpnpo lýrwce lạlpnpi khôrzbang sai. Cáqbfec tu sĩmize đgdjmrwceu cóorav khôrzbang gian trữjtlz vậgdjmt củhwara mìbtbwnh, hơlpnpn nữjtlza rấvusyt nhiềrwceu ngưjcuomizei vìbtbw thuậgdjmn lợiluvi đgdjmrwceu luyệaghyn chếeewj thàktcbnh hìbtbwnh dáqbfeng nhẫumikn, pháqbfep bảvusyo, vậgdjmt gìbtbw khi qua tay muốzqmmn thuậgdjmn tiệaghyn đgdjmáqbfenh tráqbfeo thậgdjmt sựyltoktcb rấvusyt đgdjmơlpnpn giảvusyn.

Hổpxrgdbgcnh tỉymcu mỉymcu quan sáqbfet hồhsoji lâbrkju mớdbgci đgdjmzqmm ba chiếeewjc nhấvusyn xuốzqmmng.

Mậgdjmt ngoàktcbi nhẫumikn khảvusym mộhsojt viêiuupn bảvusyo thạlpnpch màktcbu vàktcbng sáqbfeng tàktcbn ra linh khívusy nhèwttv nhẹcwhi. Thếeewj nhưjcuong Hổpxrgdbgcnh xem chủhwar yếeewju lạlpnpi khôrzbang phảvusyi bảvusyo thạlpnpch nàktcby, màktcbktcb nhìbtbwn chằoravm chằoravm hoa văwttvn hai bêiuupn sưjcuomizen chiếeewjc nhẫumikn, còpxrgn thậgdjmt sựylto nghiêiuupn cứjtaqu mộhsojt chúdgiht.

Hắljapn sau khi buôrzbang chiếeewjc nhẫumikn xuốzqmmng lui lạlpnpi phívusya sau, thưjcuoơlpnpng lưjcuoiluvng vớdbgci Vũrzba La. Hai nàktcbng lầgirun lưjcuoiluvt tiếeewjn lêiuupn. xem hai chiếeewjc nhẫumikn. Chu Cẩpxrgn thuậgdjmn miệaghyng hỏyjmii:

- Ôipsvng chủhwarqbfen thếeewjktcbo?

- Ba cáqbfei nàktcby hẳrdtvn làktcb mộhsojt bộhsoj, báqbfen cảvusyqbfeu trăwttvm miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary.

Chu Cẩpxrgn gậgdjmt gậgdjmt đgdjmgiruu. buôrzbang chiếeewjc nhẫumikn xuốzqmmng cũrzbang lui trởiluv vềrwce.

Bốzqmmn ngưjcuomizei ghédbgc đgdjmgiruu thưjcuoơlpnpng lưjcuoiluvng. Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn hỏyjmii:

- Hổpxrg thầgirun bộhsoj, bêiuupn trong thứjtaqktcby khôrzbang cóorav mộhsojt cáqbfei trậgdjmn pháqbfep nàktcbo cảvusy, vìbtbw sao ngưjcuoơlpnpi lạlpnpi coi trọdbgcng nhưjcuo vậgdjmy?

Hổpxrgdbgcnh cóorav chúdgiht tựylto đgdjmljapc:

- Thứjtaqbtbwktcbng bìbtbwnh thưjcuomizeng lạlpnpi càktcbng bấvusyt phàktcbm. Ngưjcuoơlpnpi nhìbtbwn thấvusyy hoa văwttvn trêiuupn chiếeewjc nhẫumikn kia khôrzbang, ta từpyfrng thấvusyy qua mộhsojt ívusyt hoa văwttvn tàktcbn khuyếeewjt nhưjcuo vậgdjmy trong mộhsojt thạlpnpch đgdjmhsojng cổpxrgjcuoa. căwttvn cứjtaq pháqbfen đgdjmqbfen củhwara Đilfslpnpi Năwttvng đgdjmhsojng hàktcbnh khi đgdjmóorav, hẳrdtvn làktcb mộhsojt loạlpnpi linh văwttvn thưjcuoiluvng cổpxrg đgdjmãdbgc thấvusyt truyềrwcen. Nhữjtlzng thứjtaq cổpxrgjcuoa nàktcby làktcbm sao cóorav thểzqmm khôrzbang cóorav mộhsojt trậgdjmn pháqbfep nàktcbo cảvusy? Hiểzqmmn nhiêiuupn làktcb che giấvusyu quáqbfebrkju, ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby chắljapc chắljapn làktcb thứjtaq tốzqmmt!

Hổpxrgdbgcnh xuấvusyt thâbrkjn đgdjmlpnpi thếeewj gia tu châbrkjn, cũrzbang rấvusyt cóoravbrkjm đgdjmljapc đgdjmzqmmi vớdbgci phưjcuoơlpnpng diệaghyn giáqbfem bảvusyo (kiểzqmmm tra bảvusyo vậgdjmt).

- Ngoạlpnpi trừpyfrqbfei đgdjmóorav ra, tàktcbi liệaghyu thứjtaqktcby sửjtaq dụeectng cũrzbang rấvusyt cổpxrgjcuoa. cóorav mấvusyy thứjtaq nguyêiuupn liệaghyu thưjcuomizeng xuyêiuupn xuấvusyt hiệaghyn trong pháqbfep bảvusyo thưjcuoiluvng cổpxrg, nhưjcuong tu sĩmize hiệaghyn tạlpnpi rấvusyt ívusyt khi dùbtayng đgdjmếeewjn. Tổpxrgng hợiluvp mấvusyy nhâbrkjn tốzqmmktcby lạlpnpi, ta cóorav thểzqmm kếeewjt luậgdjmn, chúdgihng ta hôrzbam nay pháqbfet tàktcbi rồhsoji, lạlpnpi cóorav thểzqmm kiếeewjm đgdjmưjcuoiluvc mộhsojt móoravn! Ha ha ha!

Hổpxrgdbgcnh mớdbgci đgdjmgiruu đgdjmzqmmi vớdbgci loạlpnpi chuyệaghyn kiếeewjm lờmizei nàktcby cũrzbang khôrzbang tin tưjcuoiluvng, chỉymcuktcboravvusy dụeect củhwara Vũrzba La. lậgdjmt tay đgdjmãdbgc kiếeewjm mộhsojt khoảvusyn lớdbgcn, tâbrkjm tưjcuo củhwara Hổpxrgdbgcnh cũrzbang trởiluviuupn linh hoạlpnpt.

Nhìbtbwn thấvusyy ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby lậgdjmp tứjtaqc cảvusym thấvusyy đgdjmâbrkjy làktcb mộhsojt cơlpnp hộhsoji, chẳrdtvng qua Hổpxrgdbgcnh cũrzbang làktcb xuấvusyt thâbrkjn thầgirun bộhsoj, mặlpnpc dùbtayrzbang mãdbgcnh nhưjcuong cũrzbang rấvusyt cẩpxrgn thậgdjmn, cẩpxrgn thậgdjmn quan sáqbfet mộhsojt

phen cảvusym thấvusyy khôrzbang thểzqmm sai sóoravt, lúdgihc nàktcby mớdbgci nóoravi vớdbgci mọdbgci ngưjcuomizei ýrwcejcuoiluvng củhwara mìbtbwnh.

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn nghe xong, gậgdjmt gậgdjmt đgdjmgiruu nóoravi:

- Ta cũrzbang họdbgcc đgdjmưjcuoiluvc củhwara sưjcuorzban mộhsojt ívusyt phưjcuoơlpnpng pháqbfep giáqbfem đgdjmxnvxnh pháqbfep bảvusyo, ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby mặlpnpc dùbtay nhìbtbwn khôrzbang bắljapt mắljapt, thếeewj nhưjcuong tàktcbi liệaghyu sửjtaq dụeectng, thủhwar đgdjmoạlpnpn luyệaghyn khívusy đgdjmrwceu làktcbjcuou hàktcbnh từpyfr thờmizei thưjcuoiluvng cổpxrg, pháqbfen đgdjmqbfen củhwara Hổpxrg huynh hẳrdtvn làktcb khôrzbang sai.

Chu Cẩpxrgn cũrzbang khôrzbang quáqbfe hiểzqmmu biếeewjt, chỉymcuktcb nhìbtbwn Vũrzba La.

rzba La nóoravi:

- Nóoravi nhưjcuo vậgdjmy sáqbfeu trăwttvm miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary cáqbfec ngưjcuoơlpnpi cảvusym thấvusyy cóorav lờmizei?

Hổpxrgdbgcnh dùbtayng sứjtaqc gậgdjmt đgdjmgiruu:

- Cóorav lờmizei!

Hắljapc Thủhwary Tiêiuupn cũrzbang đgdjmhsojng ýrwce:

- Dựyltoa theo cáqbfech nóoravi củhwara Hổpxrg thầgirun bộhsoj, ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby nếeewju nhưjcuo mua cho phùbtayjcuo khẳrdtvng đgdjmxnvxnh cóorav thểzqmm kiếeewjm đgdjmưjcuoiluvc mộhsojt khoảvusyn lớdbgcn. Phùbtayjcuo đgdjmrwceu thívusych thu thậgdjmp linh văwttvn...

ktcbng nóoravi tớdbgci đgdjmâbrkjy, đgdjmhsojt nhiêiuupn nhớdbgc tớdbgci Vũrzba La chívusynh làktcb mộhsojt gãdbgc phùbtayjcuo, nàktcbng nhìbtbwn Vũrzba La nóoravi:

- Vũrzba La ngưjcuoơlpnpi cảvusym thấvusyy thếeewjktcbo?

rzba La lắljapc đgdjmgiruu:

- Ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby làktcb giảvusy.

- Cáqbfei gìbtbw?

Hổpxrgdbgcnh sửjtaqng sốzqmmt, lậgdjmp tứjtaqc cưjcuomizei:

- Ngưjcuoơlpnpi khẳrdtvng đgdjmxnvxnh nhưjcuo vậgdjmy?

rzba La gậgdjmt đgdjmgiruu:

- Tuyệaghyt đgdjmzqmmi làktcb giảvusy.

Hổpxrgdbgcnh nhấvusyt thờmizei khôrzbang phụeectc:

- Vìbtbw sao ngưjcuoơlpnpi dáqbfem khẳrdtvng đgdjmxnvxnh nhưjcuo vậgdjmy, ta thấvusyy tuyệaghyt đgdjmzqmmi khôrzbang thàktcbnh vấvusyn đgdjmrwce, sáqbfeu trăwttvm miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary chỉymcuoravdbgci khôrzbang lỗtqrj. Nếeewju cóorav thểzqmmbtbwm đgdjmưjcuoiluvc phùbtayjcuo biếeewjt hàktcbng, kiếeewjm nhiềrwceu hơlpnpn gấvusyp vàktcbi lầgirun cũrzbang khôrzbang thàktcbnh vấvusyn đgdjmrwce, mặlpnpc dùbtay ngưjcuoơlpnpi cũrzbang làktcb phùbtayjcuo, nhưjcuong cũrzbang khôrzbang cóorav nghĩmizea làktcb ngưjcuoơlpnpi nhậgdjmn biếeewjt tấvusyt cảvusy linh văwttvn thưjcuoiluvng cổpxrg.

Quảvusy thựyltoc khôrzbang phảvusyi tấvusyt cảvusy linh văwttvn thưjcuoiluvng cổpxrgrzba La đgdjmrwceu nhậgdjmn biếeewjt, chẳrdtvng qua hắljapn đgdjmãdbgc nghiêiuupn cứjtaqu qua “Tháqbfei Thưjcuoiluvng Tổpxrgng Lăwttvm Đilfslpnpi Thiêiuupn Linh Văwttvn giảvusyng nghĩmizea”, cho dùbtayktcb linh văwttvn mìbtbwnh khôrzbang nhậgdjmn biếeewjt, cũrzbang cóorav thểzqmmlpnp hồhsoj đgdjmqbfen ra hàktcbm nghĩmizea củhwara mấvusyy cáqbfei tựylto phùbtay đgdjmơlpnpn giảvusyn, từpyfr đgdjmóorav đgdjmưjcuoa ra mộhsojt pháqbfen đgdjmqbfen mơlpnp hồhsoj đgdjmzqmmi vớdbgci ngữjtlz pháqbfep linh văwttvn.

Hoa văwttvn trêiuupn ba chiếeewjc nhẫumikn nàktcby quảvusy thựyltoc rấvusyt giốzqmmng linh văwttvn. thậgdjmm chívusy đgdjmãdbgcorav mộhsojt ívusyt yếeewju tốzqmmlpnp bảvusyn củhwara linh văwttvn. Nhưjcuong lạlpnpi cóorav mộhsojt vấvusyn đgdjmrwce: Ngữjtlz pháqbfep căwttvn bảvusyn khôrzbang nghiêiuupm cẩpxrgn, ngay cảvusy kháqbfei niệaghym cơlpnp bảvusyn nhấvusyt cũrzbang khôrzbang cóorav.

rzba La trăwttvm phầgirun trăwttvm kếeewjt luậgdjmn, nhữjtlzng chiếeewjc nhẫumikn nàktcby chívusynh làktcb chủhwar quáqbfen tựyltobtbwnh luyệaghyn chếeewj, xem ra vịxnvx chủhwar quáqbfen nàktcby chívusynh làktcb mộhsojt cao thủhwarktcbm giảvusy.

rzba La cưjcuomizei nhìbtbwn Hổpxrgdbgcnh nóoravi:

- Ngưjcuoơlpnpi khôrzbang tin?

Hổpxrgdbgcnh tựylto nhiêiuupn khôrzbang phụeectc, Vũrzba La cưjcuomizei bìbtbwnh thảvusyn:

- Đilfsưjcuoiluvc, ta chứjtaqng mìbtbwnh cho ngưjcuoơlpnpi thấvusyy.

Hắljapn đgdjmi tớdbgci phívusya trưjcuodbgcc, nóoravi thẳrdtvng vớdbgci chủhwar quáqbfen:

- Huynh đgdjmaghy, nhữjtlzng hàktcbng giảvusyktcby khôrzbang nhấvusyt đgdjmxnvxnh phảvusyi lấvusyy ra cho ta xem, ta muốzqmmn nguyêiuupn bàktcbn củhwara ba móoravn hàktcbng giảvusyktcby, chỉymcu cầgirun thựyltoc sựyltoktcb thứjtaq tốzqmmt, ta cóorav thểzqmmbtayng vậgdjmt nàktcby trao đgdjmpxrgi vớdbgci ngưjcuoơlpnpi.

rzba La nóoravi xong, chédbgcm mộhsojt câbrkjy ngọdbgcc trúdgihc trưjcuoiluvng thàktcbnh trong khôrzbang gian trữjtlz vậgdjmt, lấvusyy ra.

Ngọdbgcc trúdgihc trưjcuoiluvng thàktcbnh chívusynh làktcbktcbi liệaghyu chếeewj khívusy tuyệaghyt giai, giáqbfe trịxnvx khôrzbang dưjcuodbgci ngàktcbn miếeewjng Ngọdbgcc Tủhwary, hơlpnpn nữjtlza cóorav tiềrwcen cũrzbang khôrzbang mua đgdjmưjcuoiluvc. Trêiuupn thựyltoc tếeewj nếeewju khôrzbang phảvusyi táqbfec dụeectng gia tăwttvng củhwara Thiêiuupn Phủhwar Chi Quốzqmmc, đgdjmxnvxa phưjcuoơlpnpng bìbtbwnh thưjcuomizeng cho dùbtayktcb linh khívusy nồhsojng đgdjmgdjmm, muốzqmmn dùbtayng mộhsojt câbrkjy mầgirum ngọdbgcc trúdgihc sinh sảvusyn ra mộhsojt mảvusynh rừpyfrng ngọdbgcc trúdgihc làktcb việaghyc khôrzbang cóorav khảvusywttvng.

Chẳrdtvng qua Vũrzba La khôrzbang muốzqmmn báqbfen ra ngọdbgcc trúdgihc, cho nêiuupn mớdbgci muốzqmmn nhìbtbwn xem cóorav thểzqmm kiếeewjm lờmizei ởiluv hắljapc thịxnvx hay khôrzbang. Đilfsưjcuoơlpnpng nhiêiuupn hắljapn cũrzbang cóorav mộhsojt ýrwce kháqbfec, muốzqmmn xem trong hắljapc thịxnvxktcby, rốzqmmt cuộhsojc cóorav mặlpnpt hàktcbng mìbtbwnh vừpyfra mấvusyt hay khôrzbang.

Chủhwar quáqbfen kia áqbfenh mắljapt lậgdjmp tứjtaqc sáqbfeng rựyltoc:

- Thậgdjmt ưjcuo?

rzba La cưjcuomizei nóoravi:

- Quâbrkjn vôrzbavusy ngôrzban.

- Ngưjcuoơlpnpi mấvusyt rấvusyt nhiềrwceu tâbrkjm tưjcuoktcbm ra ba chiếeewjc nhẫumikn giảvusyktcby, chỉymcuorav thểzqmm lừpyfra ngưjcuomizei trong nghềrwce, nhưjcuong ngưjcuomizei trong nghềrwceorav thểzqmm mắljapc mưjcuou cũrzbang khôrzbang nhiềrwceu lắljapm. Nếeewju ta đgdjmqbfen khôrzbang sai, vậgdjmt màktcb ngưjcuoơlpnpi giảvusy mạlpnpo còpxrgn cóorav mộhsojt bộhsoj linh văwttvn. đgdjmáqbfeng tiếeewjc ngưjcuoơlpnpi cũrzbang khôrzbang nhậgdjmn biếeewjt, cho nêiuupn mớdbgci táqbfech ra phâbrkjn biệaghyt khắljapc lêiuupn ba chiếeewjc nhẫumikn, ngưjcuoơlpnpi làktcbm nhưjcuo vậgdjmy cho dùbtayktcb ngưjcuomizei trong nghềrwcerzbang khôrzbang cóorav mấvusyy ngưjcuomizei nhìbtbwn ra sựylto trâbrkjn quýrwce.

Chủhwar quáqbfen hừpyfr mộhsojt tiếeewjng, tay tráqbfei nắljapm thàktcbnh quyềrwcen, lạlpnpi mởiluv ra, trong lòpxrgng bàktcbn tay nắljapm mộhsojt chiếeewjc nhẫumikn phong cáqbfech cổpxrgjcuoa.

Chiếeewjc nhẫumikn nàktcby kiểzqmmu dáqbfeng khôrzbang kháqbfec mấvusyy so vớdbgci ba chiếeewjc trêiuupn quầgiruy hàktcbng, bấvusyt quáqbfe trêiuupn mặlpnpt khôrzbang cóorav khảvusym bảvusyo thạlpnpch, chỉymcuktcb vếeewjt lõujcom hìbtbwnh tròpxrgn, hai bêiuupn làktcb linh văwttvn rậgdjmm rạlpnpp khôrzbang nghi ngờmizebtbw tinh xảvusyo hơlpnpn nhiềrwceu. Bởiluvi vìbtbw nhữjtlzng linh văwttvn nàktcby nhiềrwceu hơlpnpn rấvusyt nhiềrwceu so vớdbgci linh văwttvn trêiuupn hàktcbng giảvusy, sốzqmmjcuoiluvng khổpxrgng lồhsoj.

rzba La nhìbtbwn lưjcuodbgct qua đgdjmãdbgc biếeewjt đgdjmâbrkjy làktcb đgdjmhsoj thậgdjmt, hắljapc đgdjmưjcuoa câbrkjy ngọdbgcc trúdgihc cho chủhwar quáqbfen, cầgirum lấvusyy chiếeewjc nhẫumikn kia từpyfr trong tay chủhwar quáqbfen:

- Thàktcbnh giao!

Chủhwar quáqbfen nghĩmize rằoravng mìbtbwnh buôrzban báqbfen quáqbfe lờmizei, chiếeewjc nhẫumikn nàktcby gầgirun đgdjmâbrkjy hắljapn đgdjmoạlpnpt đgdjmưjcuoiluvc ởiluv trong biếeewjn sâbrkju phụeect cậgdjmn đgdjmàktcbo Long Mãdbgcng, trêiuupn mậgdjmt khôrzbang cóorav chúdgiht dao đgdjmhsojng linh khívusyktcbo, hơlpnpn nữjtlza phầgirun cóorav giáqbfe trịxnvx nhấvusyt làktcb bảvusyo thạlpnpch khảvusym trêiuupn mậgdjmt nhẫumikn đgdjmãdbgc khôrzbang còpxrgn, chỉymcuktcborav mộhsojt ívusyt linh văwttvn cổpxrg quáqbfei, nhưjcuong khôrzbang cóorav ai nhậgdjmn biếeewjt.

Thứjtaqktcby lấvusyy ra chưjcuoa chắljapc cóorav thểzqmmqbfen đgdjmưjcuoiluvc giáqbfe tốzqmmt, chủhwar quáqbfen thoáqbfeng đgdjmhsojng trong lòpxrgng, phỏyjming theo thứjtaqktcby làktcbm ra ba chiếeewjc giảvusy. Đilfsúdgihng nhưjcuorzba La nóoravi, hắljapn muốzqmmn lừpyfra mấvusyy ngưjcuomizei trong nghềrwce, chỗtqrj dựyltoa lớdbgcn nhấvusyt củhwara hắljapn chívusynh làktcb nhữjtlzng linh văwttvn nàktcby, chỉymcu cầgirun cóorav ngưjcuomizei cóorav thểzqmm nhậgdjmn ra nhữjtlzng linh văwttvn nàktcby chívusynh làktcb linh văwttvn thưjcuoiluvng cổpxrg thấvusyt truyềrwcen, sẽapxsorav khảvusywttvng mua ba chiếeewjc nhẫumikn giảvusyktcby.

ktcbng hắljapn làktcbm giảvusy cựyltoc tốzqmmt, thựyltoc dễyaycktcbng làktcbm cho ngưjcuomizei ta nghĩmize lầgirum chívusynh làktcb thưjcuoiluvng cổpxrg di bảvusyo. Nếeewju khôrzbang cóoravrzba La. Hổpxrgdbgcnh khẳrdtvng đgdjmxnvxnh đgdjmãdbgc bịxnvx lừpyfra rồhsoji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.