Tiên Tuyệt

Chương 258 : Ngân giác lam xà (hạ)

    trước sau   
Sau khi ngưplyjollli áwiroo đszyjen thu lấvzowy, bèbzwxn chỉcwxw mộnxuft đszyjàvblzi cao phípbcwa xa:

- Nhìcnisn thấvzowy đszyjàvblzi Hồhvjnng Vũyxju kia khôygjeng? Trêcruvn đszyjtkqwo khôygjeng cho phéhrmip giáwiroc đszyjvzowu. cho dùlujyvblz gặashxp mặashxt cừxgkuu gia cũyxjung khôygjeng thểvzow đszyjnxufng thủpuhr. Nếxnpcu cócwxw ngưplyjollli đszyjuổwiroi giếxnpct cáwiroc ngưplyjơppzdi thìcnis chạpbcwy tớnxufi chỗqnts đszyjócwxw, sẽffricwxw ngưplyjollli bảtkqwo vệqyaiwiroc ngưplyjơppzdi.

Hổwiroioxinh gậccdlt gậccdlt đszyjizzju. nhữivawng ngưplyjollli áwiroo đszyjen nàvblzy nócwxwi xong liềuzuen xoay ngưplyjollli rờollli đszyji.

yxjung khócwxw tráwiroch ngưplyjollli áwiroo đszyjen khinh thưplyjolllng bọhvhxn họhvhx, bốizzjn ngưplyjollli nhìcnisn qua cảtkqwnh giớnxufi cũyxjung khôygjeng cao, mặashxc dùlujyizzi trong đszyjhvjnng lửyxjua thanh niêcruvn bọhvhxn họhvhx đszyjãioxipbcwnh làvblz tuấvzown kiệqyait, thếxnpc nhưplyjng so sáwironh vớnxufi thếxnpc hệqyai trưplyjnxufc, cảtkqwnh giớnxufi bậccdlc nàvblzy quảtkqw thựyxjuc chípbcwnh làvblz khôygjeng chịpstwu nổwiroi mộnxuft kípbcwch.

Chẳvzowng qua chiếxnpcn lựyxjuc củpuhra bốizzjn ngưplyjollli lạpbcwi khôygjeng phảtkqwi giốizzjng nhau. Cáwiroi nàvblzy cũyxjung khôygjeng phảtkqwi đszyjơppzdn giảtkqwn dùlujyng cấvzowp bậccdlc làvblzcwxw thểvzow đszyjáwironh giáwiro.

Ngưplyjollli áwiroo đszyjen chỉcwxw đszyjiểvzowm bọhvhxn họhvhx chỗqnts tịpstw nạpbcwn cũyxjung làvblz hảtkqwo tâxgepm.


Trêcruvn đszyjtkqwo ngưplyjollli đszyjếxnpcn ngưplyjollli đszyji, mặashxc dùlujy khôygjeng cócwxw cảtkqwm giáwiroc rộnxufn ràvblzng nhốizzjn nháwiroo củpuhra cáwiroc thàvblznh lớnxufn ởizzi Trung Châxgepu, thếxnpc nhưplyjng so vớnxufi nhữivawng con phốizzj trưplyjnxufc đszyjâxgepy Vũyxju La đszyjãioxi đszyji qua lạpbcwi phồhvjnn hoa hơppzdn. Hai bêcruvn đszyjưplyjolllng lớnxufn đszyjuzueu làvblz quầizzjy hàvblzng, chủpuhr quáwiron đszyjuzueu lớnxufn tiếxnpcng rao hàvblzng, cũyxjung khôygjeng kháwiroc gìcnis so vớnxufi chợlubrizzi giớnxufi thếxnpc tụzwmrc.

Hổwiroioxinh vừxgkua đszyji vừxgkua giảtkqwi thípbcwch vớnxufi ba ngưplyjollli:

- Quầizzjy hàvblzng bêcruvn đszyjưplyjolllng nàvblzy ngưplyj long hỗqntsn tạpbcwp, báwiron cáwiroi gìcnisyxjung cócwxw, cócwxw thếxnpc kiếxnpcm lờollli cũyxjung cócwxw thểvzow bịpstw lừxgkua, tấvzowt cảtkqw đszyjuzueu dựyxjua vàvblzo nhãioxin lựyxjuc.

- Cứolll nửyxjua tháwirong, ngưplyjollli chủpuhr trìcnis phípbcwa sau nơppzdi nàvblzy sẽffri mờollli dựyxju đszyjpbcwi hộnxufi đszyjvzowu giáwiro hắplfoc thịpstw mộnxuft lầizzjn, nghe nócwxwi nơppzdi đszyjócwxw mớnxufi toàvblzn làvblz mậccdlt hàvblzng tốizzjt châxgepn chípbcwnh.

Hổwiroioxinh típbcwnh ngàvblzy:

- Thậccdlt làvblz trùlujyng hợlubrp, chípbcwnh làvblzygjem nay...

yxju La nhìcnisn cửyxjua hàvblzng xung quanh, khôygjeng yêcruvn lòqntsng hỏuzuei:

- Còqntsn cócwxw tin tứolllc kháwiroc khôygjeng?

Hổwiroioxinh lắplfoc đszyjizzju:

- Lầizzjn liêcruvn lạpbcwc cuốizzji cùlujyng, Cốizzjc thầizzjn bộnxufcwxwi hiệqyain tạpbcwi tìcnisnh huốizzjng quan trọhvhxng, thờollli gian cấvzowp báwiroch, khôygjeng kịpstwp nócwxwi rõcwxwvblzng đszyjãioxi ngấvzowt.

yxju La nhưplyjnxufng màvblzy:

- Tìcnisnh huốizzjng quan trọhvhxng?

izzi trêcruvn đszyjàvblzo Long Mãioxing, còqntsn cócwxwcnisnh báwiroo gìcniscwxw thểvzow so vớnxufi hàvblznh tung củpuhra Lệqyai Thưplyjơppzdng Hảtkqwi? Hắplfon suy nghĩbhls mộnxuft chúhvjnt lạpbcwi hỏuzuei:


- Hộnxufi đszyjvzowu giáwiro thựyxjuc sựyxjuvblz buổwiroi tốizzji hôygjem nay sao?

- Đcruvúhvjnng vậccdly.

- Ngưplyjollli chủpuhr trìcnis phípbcwa sau nơppzdi nàvblzy cũyxjung sẽffri xuấvzowt hiệqyain?

Hổwiroioxinh lạpbcwi gậccdlt đszyjizzju:

- Hẳvzown làvblz sẽffri khôygjeng sai, cứolll nửyxjua tháwirong mộnxuft lầizzjn hộnxufi đszyjvzowu giáwiro cỡpbcw nhỏuzue, cứolll ba tháwirong sẽffricwxw mộnxuft hộnxufi đszyjvzowu giáwiro quy môygje trung đszyjvzowng, cứolll ba năjwxpm làvblz mộnxuft lầizzjn hộnxufi đszyjvzowu giáwiro cỡpbcw lớnxufn. Vừxgkua hay, buổwiroi tốizzji hôygjem nay chípbcwnh làvblz hộnxufi đszyjvzowu giáwiro cỡpbcw lớnxufn ba năjwxpm mộnxuft lầizzjn, chủpuhr nhâxgepn nơppzdi nàvblzy nhấvzowt đszyjpstwnh sẽffri lộnxuf diệqyain.

yxju La gậccdlt gậccdlt đszyjizzju:

- Vậccdly buổwiroi tốizzji chúhvjnng ta đszyji xem náwiroo nhiệqyait.

Hổwiroioxinh cũyxjung khôygjeng ngoàvblzi ýejpp muốizzjn, trêcruvn hộnxufi đszyjvzowu giáwiro long xàvblz hỗqntsn tạpbcwp, đszyjúhvjnng làvblzppzdi tìcnism hiểvzowu tìcnisnh báwiroo cựyxjuc tốizzjt.

- Nhưplyjng làvblz...

Hổwiroioxinh cócwxw chúhvjnt khócwxw xửyxju:

- Lầizzjn nàvblzy đszyji vộnxufi vàvblzng, cấvzowp trêcruvn chi chuẩashxn bịpstwjwxpm mưplyjơppzdi miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry làvblzm kinh phípbcw hoạpbcwt đszyjnxufng, hộnxufi đszyjvzowu giáwiro buổwiroi tốizzji phípbcw tổwiron đszyjvzow đszyjưplyjlubrc tham gia thấvzowp nhấvzowt cũyxjung làvblz mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry thếxnpc chấvzowp.

Hổwiroioxinh nócwxwi xong, giơppzd tay chỉcwxw mộnxuft dãioxiy kiếxnpcn trúhvjnc phípbcwa trưplyjnxufc, kiếxnpcn trúhvjnc nàvblzy so vớnxufi đszyjàvblzi Hồhvjnng Vũyxju kia kéhrmim mộnxuft chúhvjnt, nhưplyjng ởizzi trêcruvn đszyjàvblzo Long Mãioxing luậccdln trìcnisnh đszyjnxuf xa hoa vàvblz quy môygjeyxjung tuyệqyait đszyjizzji xếxnpcp trêcruvn ba vịpstw trípbcw đszyjizzju.

Cửyxjua chípbcwnh treo mộnxuft khốizzji ngọhvhxc bàvblzi cựyxjuc lớnxufn, cấvzowp trêcruvn viếxnpct mộnxuft sốizzj đszyjiềuzueu cầizzjn chúhvjn ýejpp trong hộnxufi đszyjvzowu giáwiro buổwiroi tốizzji, đszyjiềuzueu đszyjizzju tiêcruvn chípbcwnh làvblzlujyng chữivaw to viếxnpct rõcwxwvblzng: Tiềuzuen thếxnpc chấvzowp tham gia mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry.


yxju La trong lòqntsng thầizzjm nghĩbhls. khócwxw tráwiroch thờollli đszyjiểvzowm kia Lệqyai Thưplyjơppzdng Hảtkqwi khôygjeng chịpstwu lấvzowy cứolllng chọhvhxi cứolllng cùlujyng mìcnisnh, thìcnis ra sảtkqwn nghiệqyaip củpuhra hắplfon ởizzi trong Tinh La Hảtkqwi lạpbcwi cócwxw thểvzow kiếxnpcm tiềuzuen nhưplyj vậccdly! Chỉcwxwvblz tiềuzuen thếxnpc chấvzowp tham gia đszyjãioxivblz mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry.

Con sốizzjvblzy cócwxw vẻnidc trừxgkuu tưplyjlubrng, thếxnpc nhưplyjng hồhvjni tưplyjizzing lạpbcwi mộnxuft chúhvjnt Mãioxi gia ởizzi Phi Thúhvjny Sơppzdn. mưplyjnxufn nhữivawng Đcruvpbcwi sưplyj luyệqyain khípbcw chăjwxpng qua ra giáwiroplyjollli miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry đszyjãioxivblzm cho nhữivawng Đcruvpbcwi sưplyj luyệqyain khípbcwppzdi cócwxw chúhvjnt đszyjpbcwo hạpbcwnh chạpbcwy nhưplyj đszyjcruvn chạpbcwy tớnxufi Phi Thúhvjny Sơppzdn.

Mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry, cócwxw thểvzowvblzm cho rấvzowt nhiềuzueu tu sĩbhls ngay cảtkqw tổwiro tiêcruvn cũyxjung báwiron.

- Năjwxpm mưplyjơppzdi miếxnpcng?

yxju La cócwxw chúhvjnt cứolllng họhvhxng, Hìcnisnh Bộnxuf Đcruvàvblzi nghèbzwxo nhưplyj vậccdly sao?

Trêcruvn thựyxjuc tếxnpc ípbcwch lợlubri củpuhra Hìcnisnh Bộnxuf Đcruvàvblzi kéhrmim xa Nhưplyjlubrc Lôygje Ngụzwmrc vàvblz Ngựyxju Tràvblzm Thai. Bọhvhxn họhvhx bấvzowt ngưplyjollli, khôygjeng thểvzow trắplfong trợlubrn cưplyjnxufp đszyjoạpbcwt, bởizzii vìcnis phípbcwa sau còqntsn cócwxw Thẩashxm Pháwiron Đcruvìcnisnh, dưplyjnxufi sựyxju giáwirom thịpstw củpuhra Thẩashxm Pháwiron Đcruvìcnisnh, nếxnpcu giáwiro trịpstw bảtkqwn thâxgepn phạpbcwm nhâxgepn thiếxnpcu quáwiro nhiềuzueu sẽffri trựyxjuc tiếxnpcp hỏuzuei Hìcnisnh Bộnxuf Đcruvàvblzi.

Hổwiroioxinh cócwxw chúhvjnt xấvzowu hổwiro, nhưplyjng chuyệqyain nàvblzy cũyxjung khôygjeng cócwxw biệqyain pháwirop, tìcnisnh huốizzjng khẩashxn cấvzowp, quảtkqw thựyxjuc khôygjeng lấvzowy đszyjâxgepu ra nhiềuzueu Ngọhvhxc Tủpuhry nhưplyj vậccdly.

Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn nócwxwi:

- Trêcruvn ngưplyjollli ta còqntsn cócwxw hai trăjwxpm miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry, lấvzowy trưplyjnxufc đszyji.

Hổwiroioxinh ngạpbcwc nhiêcruvn suýejppt chúhvjnt nữivawa rớnxuft cằvcawm:

- Cáwiroi nàvblzy, nhiềuzueu nhưplyj vậccdly!

Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn khôygjeng nócwxwi gìcnis, nàvblzng làvblz đszyjqyai tửyxju củpuhra Sởizzi Tam Tuyệqyait, lạpbcwi làvblz đszyjqyai nhấvzowt Thưplyj Bộnxuf củpuhra Thâxgepm Pháwiron Đcruvìcnisnh, kiếxnpcm cháwiroc nhiềuzueu đszyjócwxwvblz lẽffri tựyxju nhiêcruvn.

Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn lấvzowy ra mộnxuft chiếxnpcc nhẫqhwtn trữivaw vậccdlt giao cho Hổwiroioxinh. Nguyêcruvn hồhvjnn củpuhra Hổwiroioxinh đszyjtkqwo qua, quảtkqw nhiêcruvn hai trăjwxpm miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry chinh chinh tềuzue tềuzue, nhấvzowt thờollli chảtkqwy nưplyjnxufc miếxnpcng, lắplfop bắplfop mãioxii mớnxufi nócwxwi đszyjưplyjlubrc mộnxuft câxgepu:


- Phúhvjnvblz!

Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn suýejppt chúhvjnt nữivawa vung châxgepn đszyjáwiro hắplfon.

Chu Cẩashxn cũyxjung khôygjeng lêcruvn tiếxnpcng lấvzowy ra mộnxuft chiếxnpcc nhẫqhwtn trữivaw vậccdlt đszyjưplyja qua. Hổwiroioxinh khôygjeng chúhvjnt đszyjvzow ýejpp tiếxnpcp nhậccdln lấvzowy vừxgkua nhìcnisn, lậccdlp tứolllc biếxnpcn thàvblznh ngâxgepy ngẩashxn, trong lòqntsng khôygjeng khỏuzuei cócwxw chúhvjnt hốizzji hậccdln.

- Năjwxpm trăjwxpm miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry! Đcruvpbcwi phúhvjnvblz!

Quảtkqw nhiêcruvn làvblz ngưplyjollli củpuhra Chu gia, gìcnisyxjung khôygjeng thiếxnpcu, càvblzng khôygjeng thiếxnpcu Ngọhvhxc Tủpuhry.

Trong khi Hổwiroioxinh đszyjang câxgepn nhắplfoc mộnxuft chúhvjnt, vẫqhwtn cảtkqwm thấvzowy Ngọhvhxc Tủpuhry quảtkqw thựyxjuc đszyjáwirong yêcruvu nhưplyjng tựyxju do lạpbcwi càvblzng đszyjáwirong quýejppppzdn. đszyjizzji vớnxufi nữivaw nhâxgepn hung hãioxin Chu Cẩashxn nàvblzy, kípbcwnh nhi viễmndkn chỉcwxwvblzppzdn.

- Bảtkqwy trăjwxpm năjwxpm mưplyjơppzdi miếxnpcng.

Hổwiroioxinh cao hứolllng nócwxwi:

- Chỉcwxwqntsn thiếxnpcu hai trăjwxpm năjwxpm mưplyjơppzdi làvblz đszyjưplyjlubrc. Vũyxju La. ngưplyjơppzdi cócwxw hai trăjwxpm năjwxpm mưplyjơppzdi...

yxju La suýejppt chúhvjnt nữivawa nổwiroi cáwirou:

- Ngưplyjơppzdi nócwxwi cáwiroi gìcnis?

Hổwiroioxinh đszyjnxuft nhiêcruvn phảtkqwn ứolllng lạpbcwi, chộnxuft dạpbcwplyjollli sưplyjlubrng:

- Ha ha. ngưplyjơppzdi đszyjxgkung hiểvzowu lầizzjm, ta khôygjeng cócwxw ýejpp đszyjócwxw, khôygjeng phảtkqwi chỉcwxwvblzqntsn thiếxnpcu bao nhiêcruvu đszyjócwxw, sẽffri đszyjpuhr mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry sao?


yxju La đszyjoạpbcwt lấvzowy nhẫqhwtn trữivaw vậccdlt trong tay hắplfon:

- Cho dùlujycwxw mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry thìcnis đszyjãioxi sao? Ngưplyjơppzdi khôygjeng thấvzowy đszyjưplyjlubrc sao, hộnxufi đszyjvzowu giáwirovblzy tiềuzuen thếxnpc chấvzowp tham gia đszyjãioxivblz mộnxuft ngàvblzn miếxnpcng, chúhvjnt tiềuzuen ấvzowy ởizzi trêcruvn hộnxufi đszyjvzowu giáwirocwxw thểvzowvblzm đszyjưplyjlubrc gìcnis?

Hổwiroioxinh cócwxw chúhvjnt khôygjeng hiểvzowu, khôygjeng phảtkqwi đszyji vàvblzo tìcnism hiểvzowu tin tứolllc sao, chẳvzowng lẽffriqntsn mua thậccdlt hay sao?

Khôygjeng riêcruvng gìcnis hắplfon. Chu Cẩashxn vàvblz Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn cũyxjung cócwxw chúhvjnt khôygjeng hiểvzowu.

yxju La đszyji lêcruvn trưplyjnxufc, ba ngưplyjollli chạpbcwy nhanh theo sau. Hổwiroioxinh nócwxwi:

- Ngưplyjơppzdi muốizzjn mua vậccdlt? Vậccdly thựyxjuc khócwxw khăjwxpn rồhvjni, trưplyjnxufc khi ta đszyjếxnpcn đszyjãioxi xem qua tưplyj liệqyaiu, nơppzdi nàvblzy hộnxufi đszyjvzowu giáwiro ba năjwxpm mộnxuft lầizzjn. bấvzowt cửyxju mộnxuft vậccdlt nàvblzo cũyxjung phảtkqwi cócwxw giáwiro đszyjếxnpcn năjwxpm trăjwxpm miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry, nếxnpcu nhưplyj muốizzjn mua bảtkqwo bốizzji tốizzjt mộnxuft chúhvjnt cũyxjung phảtkqwi cócwxwppzdn ba ngàvblzn miếxnpcng Ngọhvhxc Tuy.

yxju La cũyxjung khôygjeng nócwxwi gìcnis. nhìcnisn xem từxgkung quầizzjy hàvblzng. Nhữivawng chủpuhr quáwiron nàvblzy cựyxjuc kỳxgku nhiệqyait tìcnisnh, lôygjei kéhrmio Vũyxju La đszyji giớnxufi thiệqyaiu. Vũyxju La cũyxjung khôygjeng nócwxwi gìcnis. nghe nhữivawng lờollli thổwiroi phồhvjnng củpuhra chủpuhr quáwiron hắplfon chi khẽffri gậccdlt đszyjizzju.

Hổwiroioxinh cócwxw chúhvjnt hiểvzowu đszyjưplyjlubrc:

- Ngưplyjơppzdi muốizzjn kiếxnpcm lờollli? Vũyxju huynh đszyjqyai, khôygjeng phảtkqwi ta nócwxwi ngưplyjơppzdi, chúhvjnng ta đszyjãioxicwxw thểvzowcwxwppzdn bảtkqwy trăjwxpm miếxnpcng Ngọhvhxc Tủpuhry, ngưplyjơppzdi nếxnpcu nhưplyjppzd xuấvzowt mộnxuft lầizzjn làvblzcwxw thểvzow mắplfoc kẹuxkjt vàvblzo trong đszyjócwxw, chúhvjnng ta sẽffri khôygjeng théhrmivblzo đszyjưplyjlubrc hộnxufi đszyjvzowu giáwiro.

Đcruvizzji vớnxufi hắplfoc thịpstw nhưplyj vậccdly, Chu Cẩashxn vàvblz Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn đszyjuzueu thanh tinh nhậccdln thứolllc, hai ngưplyjollli mộnxuft ngưplyjollli xuấvzowt thâxgepn đszyjpbcwi thếxnpc gia tu châxgepn, mộnxuft ngưplyjollli chípbcwnh làvblz quan môygjen đszyjqyai tửyxju củpuhra trưplyjizzing lãioxio thựyxjuc quyềuzuen trong hộnxufi trưplyjizzing lãioxio củpuhra Cửyxjuu Đcruvpbcwi Thiêcruvn Môygjen, từxgku nhỏuzue đszyjizzji vớnxufi nhữivawng chuyệqyain nàvblzy tựyxju nhiêcruvn làvblzplyja dầizzjm thấvzowm đszyjvzowt. Nhưplyj nhữivawng hắplfoc thịpstwvblzy, thựyxjuc sựyxjucwxw thểvzow mua đszyjưplyjlubrc mộnxuft ípbcwt vậccdlt bìcnisnh thưplyjolllng khôygjeng thểvzow mua đszyjưplyjlubrc. Thếxnpc nhưplyjng hắplfoc thịpstw đszyjãioxi pháwirot triểvzown đszyjếxnpcn hiệqyain tạpbcwi tuyệqyait đszyjizzji đszyjãioxiygjelujyng hoàvblzn thiệqyain, ngưplyjơppzdi muốizzjn mua chúhvjnt đszyjhvjn vậccdlt, giáwiro phảtkqwi tràvblz tuyệqyait đszyjizzji sẽffri khôygjeng thấvzowp hơppzdn giáwiro trịpstw châxgepn thậccdlt củpuhra nhữivawng vậccdlt phẩashxm đszyjócwxw.

Từxgkuplyja đszyjếxnpcn nay, chỉcwxwcwxw mua lầizzjm chứolll khôygjeng báwiron lầizzjm, cho nêcruvn Chu Cẩashxn vàvblz Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn đszyjuzueu tiếxnpcn lêcruvn khuyêcruvn bảtkqwo.

-Vũyxju...

Hắplfoc Thủpuhry Tiêcruvn vừxgkua mởizzi miệqyaing suýejppt chúhvjnt nữivawa đszyjãioxiygjecruvn: “Vũyxju Đcruvpbcwi nhâxgepn”, đszyjnxuft ngộnxuft dừxgkung lạpbcwi, đszyjwiroi giọhvhxng gọhvhxi: “Vũyxju La.”

- Chúhvjnng ta cũyxjung khôygjeng phảtkqwi đszyjpstwnh mua nhữivawng thứolll quýejpp giáwiro trong hộnxufi đszyjvzowu giáwirovblzy, chỉcwxw cầizzjn cócwxw đszyjpuhr tiềuzuen thếxnpc chấvzowp làvblz đszyjưplyjlubrc, thậccdlt sựyxju khôygjeng cầizzjn thiếxnpct phảtkqwi mạpbcwo hiểvzowm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.