Tiên Tuyệt

Chương 257 : Ngân giác lam xà (trung)

    trước sau   
zuwlc nàzjfly vừbphna đhcbpúzuwlng sáemjbng sớblctm, trêfoejn mậgzztt biểydemn sưhcbpơxvnong mùuxvrzjfly đhcbpzwcyc, gióxbty biểydemn khi nhanh khi chậgzztm, ngẫjqoau nhiêfoejn thổqhuii mộkydlt đhcbpáemjbm sưhcbpơxvnong mùuxvrzjfly đhcbpzwcyc nhưhcbphyhpy táemjbch ra, lộkydl ra mộkydlt góxbtyc đhcbpàzjflo nhỏowtp đhcbpáemjb ngầqhuim cao chóxbtyt vóxbtyt trêfoejn mậgzztt biêfoejn, giốbyfong nhưhcbp mộkydlt cáemjbi miệpndgng khốbyfong lồjxco giấihguu ởejgzhcbpblcti nưhcbpblctc, chi lộkydl ra khỏowtpi mậgzztt nưhcbpblctc răhuying nanh sắyhxyc béeimbn.

Trêfoejn mậgzztt biểydemn aợshmin sóxbtyng cuồjxcon cuộkydln, giốbyfong nhưhcbpzjfln tay trắyhxyng xanh cựjxcoc lớblctn từbphnng chúzuwlt mộkydlt vuốbyfot lêfoejn bờdfquemjbt.

owtpn ba mấihguy ngàzjfly, mọshmii ngưhcbpdfqui đhcbpmnkpu cóxbty chúzuwlt mệpndgt mỏowtpi. Vũdnnr La mặzwcyc dùuxvrqbvcng nóxbtyng nhưhcbp lửbbnta đhcbpbyfot, nhưhcbpng vẫjqoan thảydemn nhiêfoejn nóxbtyi:

- Nghỉqbvc ngơxvnoi mộkydlt chúzuwlt đhcbpi, sau đhcbpóxbty bắyhxyt đhcbpqhuiu tìwmmwm kiếuxvrm manh mốbyfoi.

Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn tìwmmwm mộkydlt chỗjncj đhcbpáemjb ngầqhuim bêfoejn bờdfqu biểydemn ngồjxcoi xuốbyfong tĩmorwnh tọshmia đhcbpiềmnkpu tứpndgc. Hổqhuibqyfnh tựjxco nhiêfoejn tráemjbnh xa Chu Cẩbqyfn.

Chu Cẩbqyfn quay lưhcbpng vềmnkp phílovra Vũdnnr La bưhcbpblctc đhcbpi.


dnnr La thởejgzzjfli mộkydlt tiếuxvrng, nóxbtyi:

- Ngưhcbpơxvnoi hàzjfl tấihgut phảydemi...

Chu Cẩbqyfn quay lưhcbpng vềmnkp phílovra hắyhxyn nưhcbpblctc mắyhxyt lạcvrli đhcbpydemo quanh trong hốbyfoc mắyhxyt. Dưhcbpdfqung nhưhcbp sau khi gặzwcyp hắyhxyn. Chu Cẩbqyfn liềmnkpn đhcbpzwcyc biệpndgt yếuxvru đhcbpuốbyfoi, muốbyfon khóxbtyc nhiềmnkpu hơxvnon.

- Ta nguyệpndgn ýsmsk!

zjflng cắyhxyn răhuying nóxbtyi, giàzjfly thêfoeju chàzjfl trêfoejn bờdfquemjbt, giốbyfong nhưhcbpdnnri khoan hung hăhuying đhcbpâhyhpm xuốbyfong bờdfquemjbt.

Xung quanh khôowtpng cóxbty ngưhcbpdfqui kháemjbc, Vũdnnr La yêfoejn lặzwcyng tiếuxvrn lêfoejn, từbphn phílovra sau ôowtpm lấihguy nàzjflng.

Cỗjncjhcbpơxvnong vịswms quen thuộkydlc trêfoejn ngưhcbpdfqui Vũdnnr La chui vàzjflo mũdnnri Chu Cẩbqyfn, toàzjfln thâhyhpn ấihgum áemjbp dàzjflo

dạcvrlt.

Hai ngưhcbpdfqui đhcbpêfoejm đhcbpóxbty chia tay, kýsmskpndgc củkydla Chu Cẩbqyfn vẫjqoan còqbvcn mớblcti mẻxbty. Mấihguy ngàzjfly nay, mìwmmwnh kháemjbt vọshming khôowtpng phảydemi chílovrnh làzjfl cảydemm giáemjbc ôowtpm nàzjfly sao? Chu Câhyhpn bỗjncjng nhiêfoejn cảydemm thấihguy, mìwmmwnh làzjflm nhưhcbp vậgzzty thậgzztt làzjfl đhcbpáemjbng giáemjb.

dnnr La thưhcbpơxvnong tiếuxvrc nàzjflng, bởejgzi vìwmmw hắyhxyn biếuxvrt Chu Cẩbqyfn đhcbpãbqyfxbty mang, tuy nóxbtyi hiệpndgn tạcvrli còqbvcn khôowtpng quan trọshming, thếuxvr nhưhcbpng dùuxvr sao đhcbpbyfoi mặzwcyt Lệpndg Thưhcbpơxvnong Hảydemi đhcbpóxbtyzjfl phảydemi liềmnkpu mạcvrlng.

dnnr La ôowtpn nhu nóxbtyi:

- Hắyhxyn cúzuwli đhcbpqhuiu nhẹfdnx nhàzjflng cắyhxyn *** tai Chu Cẩbqyfn, Chu Cẩbqyfn nhịswmsn khôowtpng đhcbpưhcbpshmic thâhyhpn mìwmmwnh mềmnkpm nhũdnnrn, phóxbty tháemjbc tấihgut cảydem sứpndgc nặzwcyng lêfoejn ngưhcbpdfqui Vũdnnr La, mềmnkpm mạcvrli giốbyfong nhưhcbp mộkydlt mỹbwea nhâhyhpn mãbqyfng, xoay xoay thâhyhpn mìwmmwnh quấihgun ởejgz trêfoejn ngưhcbpdfqui hắyhxyn.

- Đskgsbphnng náemjbo loạcvrln! Hai ngưhcbpdfqui bọshmin họshmiqbvcn chưhcbpa đhcbpi xa đhcbpâhyhpu.


Chu Cẩbqyfn dịswmsu dàzjflng mộkydlt cáemjbch hiếuxvrm thấihguy nóxbtyi:

- Ta chỉqbvc nghĩmorw rằqbvcng nếuxvru nhưhcbp ta cứpndgu nàzjflng, dùuxvr sao nàzjflng cũdnnrng khôowtpng tiệpndgn khôowtpng chấihgup nhậgzztn ta. Vũdnnr La nởejgz nụfdnxhcbpdfqui, vưhcbpơxvnon tay xoa bụfdnxng nàzjflng:

- Ngưhcbpơxvnoi cũdnnrng đhcbpãbqyfxbty cốbyfot nhụfdnxc củkydla Vũdnnr gia, Mụfdnxc Thanh nhậgzztn biếuxvrt đhcbpcvrli thếuxvr, làzjflm sao lạcvrli khôowtpng cho ngưhcbpơxvnoi qua cửbbnta...

- Cáemjbi... cáemjbi gìwmmw?

Chu Cẩbqyfn hoảydemng sợshmi:

- Ta mang thai ưhcbp?

zjflng vẻxbty mặzwcyt mờdfqu mịswmst:

- Ta, vìwmmw sao bảydemn thâhyhpn ta lạcvrli khôowtpng biếuxvrt? Ta ngốbyfoc đhcbpếuxvrn vậgzzty sao?

dnnr La hồjxcoi tưhcbpejgzng mộkydlt chúzuwlt, cảydemm thấihguy mìwmmwnh thựjxcoc sựjxco khôowtpng cóxbty biệpndgn pháemjbp gìwmmw đhcbpbyfoi vớblcti lãbqyfo hồjxco ly Chu Thanh Giang nàzjfly. Lúzuwlc trưhcbpblctc Chu Thanh Giang rõxyaazjflng làzjfl cốbyfo ýsmskzjflm cho hắyhxyn hiểydemu lầqhuim, nóxbtyi vớblcti hắyhxyn Chu Cẩbqyfn đhcbpãbqyf chờdfqu khôowtpng kịswmsp nữpndga, nhưhcbpng khôowtpng hềmnkpxbtyi Chu Cẩbqyfn mang thai, làzjfl tựjxcowmmwnh ngộkydl nhậgzztn Chu Cẩbqyfn mang thai.

dnnr La tứpndgc giậgzztn nghiếuxvrn răhuying nghiếuxvrn lợshmii, Chu Cẩbqyfn đhcbpãbqyf biếuxvrt ngọshmin nguồjxcon sựjxcowmmwnh cũdnnrng cóxbty chúzuwlt dỡphjg khóxbtyc dỡphjghcbpdfqui, thếuxvr nhưhcbpng nàzjflng lạcvrli khôowtpng thểydem tráemjbch lãbqyfo tửbbnt củkydla mìwmmwnh, bỗjncjng nhiêfoejn trêfoejn mậgzztt đhcbpowtpfoejn:

- Thậgzztt ra... cũdnnrng khôowtpng cóxbtywmmw, còqbvcn khôowtpng phảydemi chỉqbvczjfl chuyệpndgn sớblctm muộkydln sao...

dnnr La vẫjqoan vôowtpuxvrng lo lắyhxyng nhưhcbp trưhcbpblctc, chỉqbvczjfl chuyệpndgn củkydla Chu Cẩbqyfn vừbphna xen vàzjflo, hắyhxyn khôowtpng hềmnkp biêfoeju hiệpndgn ra ởejgz ngoàzjfli mậgzztt màzjfl thôowtpi.

Hổqhuibqyfnh lạcvrli dùuxvrng lệpndgnh bàzjfli thầqhuin bộkydl liêfoejn hệpndg vớblcti Cốbyfoc Mụfdnxc Thanh, vẫjqoan nhưhcbp trưhcbpblctc khôowtpng nhậgzztn đhcbpưhcbpshmic hồjxcoi đhcbpáemjbp. Hắyhxyn thởejgzzjfli, nhìwmmwn lưhcbpblctt qua Vũdnnr La bêfoejn cạcvrlnh. Vũdnnr La sắyhxyc mặzwcyt đhcbpưhcbpơxvnong nhiêfoejn âhyhpm trầqhuim. Hổqhuibqyfnh nóxbtyi:


- Chuẩbqyfn bịswmszjflnh đhcbpkydlng đhcbpi. Nơxvnoi nàzjfly dùuxvr sao cũdnnrng làzjfl Man Hoang chi đhcbpswmsa, cấihgup trêfoejn đhcbpãbqyf sớblctm chuẩbqyfn bịswms tốbyfot giúzuwlp chúzuwlng ta rồjxcoi.

Hắyhxyn nóxbtyi xong, từbphn trong khôowtpng gian trữpndg vậgzztt củkydla mìwmmwnh lấihguy ra ba tấihgum mặzwcyt nạcvrl, mộkydlt tấihgum lưhcbpu lạcvrli cho mìwmmwnh, hai tấihgum kháemjbc cho Vũdnnr La vàzjfl Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn. Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn nhậgzztn ra thứpndgzjfly, Vũdnnr La lạcvrli làzjfl lầqhuin đhcbpqhuiu tiêfoejn nhìwmmwn thấihguy.

emjbi mặzwcyt nạcvrlzjfly màzjflu đhcbpen đhcbpgzztm, giốbyfong nhưhcbp mặzwcyt nạcvrl trong tuồjxcong kịswmsch, hơxvnon nữpndga vôowtpuxvrng dàzjfly, cho dùuxvr khôowtpng cóxbty trọshming lưhcbpshming gìwmmwdnnrng khôowtpng cóxbty vẻxbty nhưhcbpxbty thểydem mang ởejgz trêfoejn mặzwcyt.

xvnon nữpndga phílovra dưhcbpblcti mặzwcyt nạcvrlqbvcn cóxbty mộkydlt cáemjbi “đhcbpowtpi” thậgzztt dàzjfli.

Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn đhcbpeo mặzwcyt nạcvrlfoejn mặzwcyt, mặzwcyt nạcvrl kia hóxbtya thàzjflnh mộkydlt luồjxcong hàzjflo quang kỳwury dịswms, bao phủkydlzjflng từbphn đhcbpqbvcnh đhcbpqhuiu đhcbpếuxvrn lòqbvcng bàzjfln châhyhpn, lậgzztp tứpndgc mặzwcyt nạcvrl biếuxvrn mấihgut khôowtpng thấihguy, Vũdnnr La nhìwmmwn lạcvrli Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn chợshmit lắyhxyp bắyhxyp kinh hãbqyfi:

- Ngưhcbpơxvnoi...

Hổqhuibqyfnh cầqhuim mặzwcyt nạcvrl kia nóxbtyi:

- Đskgsâhyhpy làzjfl Hồjxcoowtp hộkydl diệpndgn. Hồjxcoowtp, hồjxco đhcbpjxco, cho nêfoejn cũdnnrng gọshmii làzjfl Hồjxco Đskgsjxco diệpndgn cụfdnx (mặzwcyt nạcvrl hồjxco đhcbpjxco), mặzwcyc dùuxvrfoejn khôowtpng đhcbpưhcbpshmic hay lắyhxym, thếuxvr nhưhcbpng làzjfl pháemjbp bảydemo tam phẩbqyfm thưhcbpshming hàzjflng thậgzztt giáemjb thậgzztt, chílovrnh làzjfluxvrng Lãbqyfo Đskgsqbvcng Hồjxcoowtp ngàzjfln năhuyim ởejgz khe sâhyhpu trong núzuwli Chung Nam luyệpndgn chếuxvrzjfl thàzjflnh. Cóxbty thểydem che giấihguu tấihgut cảydem giáemjbc quan củkydla ngưhcbpdfqui ngoàzjfli, làzjflm cho ngưhcbpdfqui ta ngộkydl nhậgzztn chúzuwlng ta làzjfl ngưhcbpdfqui trong phe Ma đhcbpcvrlo.

Hắyhxyn vừbphna nóxbtyi vừbphna đhcbpeo mặzwcyt nạcvrl, quảydem nhiêfoejn khílovr tứpndgc củkydla Hổqhuibqyfnh cũdnnrng biếuxvrn thàzjflnh giốbyfong nhưhcbp Hắyhxyc Thủkydly Tiêfoejn, đhcbpãbqyf thàzjflnh mộkydlt têfoejn Ma tu.

dnnr La lúzuwlc trưhcbpblctc cũdnnrng nghe nóxbtyi qua bộkydl khoáemjbi phe Chílovrnh đhcbpcvrlo cóxbty biệpndgn pháemjbp tiếuxvrn vàzjflo Nam Hoang màzjfl khôowtpng bịswms pháemjbt hiệpndgn, lạcvrli khôowtpng biếuxvrt thủkydl đhcbpoạcvrln cụfdnx thểydem, Cốbyfoc Mụfdnxc Thanh hiểydemn nhiêfoejn cũdnnrng sẽzjfl khôowtpng nóxbtyi loạcvrli chuyệpndgn nàzjfly cho Nam Hoang Đskgsếuxvr Quâhyhpn.

Hổqhuibqyfnh cưhcbpdfqui nóxbtyi:

- Mau đhcbpeo lêfoejn đhcbpi, thứpndgzjfly cũdnnrng khôowtpng nhiềmnkpu, bộkydl khoáemjbi bìwmmwnh thưhcbpdfqung căhuyin bảydemn khôowtpng cóxbtyhcbpemjbch dùuxvrng.

Hổqhuibqyfnh nhìwmmwn đhcbpếuxvrn Chu Cẩbqyfn bêfoejn cạcvrlnh, lạcvrli bấihgut đhcbpyhxyc dĩmorw:


- Khôowtpng biếuxvrt ngưhcbpơxvnoi cũdnnrng muốbyfon đhcbpếuxvrn, cấihgup trêfoejn chỉqbvc cho ta ba chiếuxvrc mặzwcyt nạcvrl hồjxco đhcbpjxco...

Hắyhxyn còqbvcn chưhcbpa nóxbtyi xong, Chu Cẩbqyfn đhcbpãbqyf tựjxcowmmwnh lấihguy ra mộkydlt chiếuxvrc mặzwcyt nạcvrl hồjxco đhcbpjxco đhcbpeo lêfoejn.

Hổqhuibqyfnh vỗjncj óxbtyt:

- Thứpndgzjfly sinh trưhcbpejgzng ởejgz Chung Nam Sơxvnon cáemjbc ngưhcbpơxvnoi, quảydem thậgzztt làzjfl ta quáemjb lo xa.

Chu Cẩbqyfn khôowtpng đhcbpydem ýsmsk đhcbpếuxvrn hắyhxyn. bốbyfon ngưhcbpdfqui ăhuyin mặzwcyc sẵorown sàzjflng, Hổqhuibqyfnh phóxbtyng ra mộkydlt chiếuxvrc thuyềmnkpn nhỏowtp, đhcbpshmii mọshmii ngưhcbpdfqui lêfoejn thuyềmnkpn, tay phảydemi lấihguy ra mộkydlt tấihgum bảydemn đhcbpjxco, trêfoejn mậgzztt đhcbpàzjflo nhỏowtp quảydem nhiêfoejn làzjfl chi chílovrt nhưhcbp sao trêfoejn trờdfqui. Hổqhuibqyfnh chỉqbvczjflo mộkydlt hòqbvcn đhcbpàzjflo hơxvnoi lớblctn hơxvnon mộkydlt chúzuwlt nóxbtyi:

- Chúzuwlng ta hiệpndgn tạcvrli đhcbpi đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng, lầqhuin cuốbyfoi cùuxvrng Cốbyfoc thầqhuin bộkydl liêfoejn hệpndg vớblcti Hìwmmwnh Bộkydl Đskgsàzjfli chílovrnh làzjflejgz đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng.

Hổqhuibqyfnh trờdfqui sinh làzjfl ngưhcbpdfqui dồjxcoi dàzjflo sứpndgc lựjxcoc, mộkydlt mìwmmwnh đhcbppndgng ởejgz đhcbpqhuiu thuyềmnkpn, dưhcbpblcti châhyhpn linh khílovr phun ra, xuyêfoejn qua thâhyhpn thuyềmnkpn, thúzuwlc giụfdnxc nưhcbpblctc biểydemn dưhcbpblcti thuyềmnkpn, thuyềmnkpn nhỏowtp giốbyfong nhưhcbpfoejn rờdfqui cung, bay nhanh đhcbpi ra ngoàzjfli.

Mặzwcyt sau đhcbpowtpi thuyềmnkpn lưhcbpu lạcvrli dấihguu vếuxvrt màzjflu đhcbpen thậgzztt dàzjfli giốbyfong nhưhcbpeimbt mựjxcoc, chậgzztm rãbqyfi khuếuxvrch táemjbn trong nưhcbpblctc biểydemn, giốbyfong nhưhcbp mộkydlt con hắyhxyc long.

Đskgsâhyhpy chílovrnh làzjfl chỗjncj ưhcbpu việpndgt củkydla mặzwcyt nạcvrl Hồjxco Đskgsjxco, ngay cảydem phóxbtyng ra ngoàzjfli cơxvno thểydem, khôowtpng chịswmsu linh khílovr khốbyfong chếuxvrdnnrng cóxbty thểydem ngụfdnxy trang, giốbyfong nhưhcbp ma khílovr.

Đskgsàzjflo Long Mãbqyfng ởejgz ngoạcvrli vi Tinh La Hảydemi tuyệpndgt đhcbpbyfoi xem nhưhcbp mộkydlt đhcbpàzjflo lớblctn, hơxvnon nữpndga đhcbpswmsa vịswms củkydla đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng ởejgz trong Tinh La Hảydemi vôowtpuxvrng quan trọshming, nóxbty chílovrnh làzjfl mộkydlt hắyhxyc thịswms tu châhyhpn (chợshmi đhcbpen).

Mặzwcyc dùuxvr phe Chílovrnh đhcbpcvrlo Trung Châhyhpu vàzjfl phe Ma đhcbpcvrlo Nam Hoang mấihguy vạcvrln năhuyim nhưhcbphcbpblctc vớblcti lửbbnta. côowtpng phạcvrlt lẫjqoan nhau, thếuxvr nhưhcbpng Nam Hoang cóxbtyowtp sốbyfo thiêfoejn tàzjfli đhcbpswmsa bảydemo, Trung Châhyhpu cóxbty Ngọshmic Tủkydly ngọshmic túzuwly, hai bêfoejn thựjxcoc sựjxcoxbty rấihgut nhiềmnkpu chỗjncjuxvr đhcbpyhxyp cho nhau, lạcvrli nóxbtyi mọshmii ngưhcbpdfqui đhcbpmnkpu làzjfl Nhâhyhpn tộkydlc, ngoạcvrli trừbphn đhcbpbyfoi lậgzztp trêfoejn ýsmsk thứpndgc, ngưhcbpshmic lạcvrli cũdnnrng khôowtpng cóxbty xung đhcbpkydlt lợshmii ílovrch bao nhiêfoeju, cho nêfoejn ởejgz mộkydlt ílovrt đhcbpswmsa phưhcbpơxvnong khôowtpng ai quảydemn lýsmsk, hắyhxyc thịswms tu châhyhpn cũdnnrng chầqhuim chậgzztm quậgzztt khởejgzi.

Bấihgut luậgzztn làzjfl Cửbbntu Đskgscvrli Thiêfoejn Môowtpn, hay làzjfl Đskgsếuxvr Quâhyhpn Thôowtpi Xáemjbn. đhcbpmnkpu mấihgut nhắyhxym mấihgut mờdfqu đhcbpbyfoi vớblcti nhữpndgng hắyhxyc thịswms tu châhyhpn nàzjfly, dùuxvr sao mọshmii ngưhcbpdfqui đhcbpmnkpu cóxbty nhu cầqhuiu nàzjfly.

Hắyhxyc thịswms trêfoejn đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng cóxbty quy môowtp trung đhcbpeimbng, thuếuxvr suấihgut mộkydlt phầqhuin mưhcbpdfqui, chẳeimbng qua khôowtpng cóxbty bao nhiêfoeju ngưhcbpdfqui biếuxvrt, ngưhcbpdfqui ởejgz phílovra sau hắyhxyc thịswms đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng nàzjfly chílovrnh làzjfl Lệpndg Thưhcbpơxvnong Hảydemi.

Bốbyfon ngưhcbpdfqui trêfoejn thuyềmnkpn nhỏowtp tớblcti gầqhuin đhcbpàzjflo Long Mãbqyfng liềmnkpn nhìwmmwn thấihguy mấihguy chiếuxvrc thuyềmnkpn nhỏowtpdnnrng từbphn nhữpndgng hưhcbpblctng kháemjbc nhau lêfoejn đhcbpàzjflo, cóxbty thểydem thấihguy đhcbpưhcbpshmic cho dùuxvrzjfl hắyhxyc thịswms, nhưhcbpng cũdnnrng hếuxvrt sứpndgc phồjxcon hoa.

Thuyềmnkpn nhỏowtp vừbphna cậgzztp bờdfqu, đhcbpãbqyfxbty mấihguy ngưhcbpdfqui mặzwcyc áemjbo đhcbpen tiếuxvrn tớblcti, trầqhuim giọshming nóxbtyi:

- Cáemjbc vịswmszjfl lầqhuin đhcbpqhuiu tiêfoejn đhcbpếuxvrn đhcbpâhyhpy? Quy củkydl trêfoejn đhcbpydemo đhcbpãbqyfxyaazjflng chưhcbpa?

Hổqhuibqyfnh ôowtpm quyềmnkpn nóxbtyi:

- Xin chỉqbvc giáemjbo.

Ngưhcbpdfqui áemjbo đhcbpen kia sảydemng khoáemjbi nóxbtyi:

- Khôowtpng thểydem tựjxco tiệpndgn giao đhcbpihguu, nếuxvru khôowtpng giếuxvrt khôowtpng tha. thuếuxvr suấihgut mộkydlt phầqhuin mưhcbpdfqui. Khôowtpng cóxbty đhcbpkydl Ngọshmic Tủkydly, trêfoejn đhcbpydemo nhậgzztn vậgzztt phẩbqyfm kháemjbc quy ra tiềmnkpn, phílovrfoejn đhcbpydemo mỗjncji ngưhcbpdfqui mộkydlt miếuxvrng Ngọshmic Túzuwly Tinh Pháemjbch.

Hổqhuibqyfnh sớblctm cóxbty chuẩbqyfn bịswms, lấihguy ra bốbyfon miếuxvrng Ngọshmic Túzuwly Tinh Pháemjbch giao ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.