Tiên Tuyệt

Chương 256 : Ngân giác lam xà (thượng)

    trước sau   
Ba ngưcmpfzdemi Đkvowgngong trưcmpfjlcung lãnrgpo chítlybnh làtlyb trưcmpfjlcung lãnrgpo củlksma Trưcmpfjlcung lãnrgpo hộiuhmi, khôsrolng thểpxgi dễsroltlybng đfpjrítlybch thâysfzn đfpjri vàtlybo chỗsmbg nguy hiểpxgim. Lầbmumn trưcmpfgssac chinh phạdmfft Ma Diễsrolm Cốnerfc, chítlybnh làtlyb chuẩsroln bịjgpt rấcwvht lâysfzu, tềvdgk tựsnwku đfpjrôsrolng đfpjrlksm mớgssai đfpjrámjifnh vàtlybo, vậfxugy màtlybgozrn suýxyuot chúnfbht nữaugpa khôsrolng vềvdgk đfpjrưcmpfakpzc.

Trong lògozrng Vũnixa La cũnixang cóqmdstlybnh toámjifn, bấcwvht cứlksm ngưcmpfzdemi nàtlybo trong ba ngưcmpfzdemi Đkvowgngong trưcmpfjlcung lãnrgpo cũnixang khôsrolng phảufwri làtlyb đfpjrnerfi thủlksm củlksma Lệpkhc Thưcmpfơumelng Hảufwri, huốnerfng hồgngo ba ngưcmpfzdemi đfpjrang hợakpzp lựsnwkc vớgssai Chu Thanh Giang đfpjrnerfi khámjifng Sởjlcu Tam Tuyệpkhct, căbmumn bảufwrn khôsrolng đfpjri ra đfpjrưcmpfakpzc.

vềvdgk phầbmumn Cốnerfc Thưcmpfơumelng, khôsrolng cầbmumn Vũnixa La cầbmumu việpkhcn, bảufwrn thâysfzn hắtnqon cũnixang sẽsruc tớgssai.

nixa La vớgssai hắtnqon khôsrolng hợakpzp, gọbmumi tớgssai hai ngưcmpfzdemi cùsgzang nhau bay đfpjri Tinh La Hảufwri, khôsrolng phảufwri tựsnwkbmumnh làtlybm cho mìbmumnh khôsrolng đfpjrưcmpfakpzc tựsnwk nhiêxddpn hay sao?

Hắtnqoc Thủlksmy Tiêxddpn trừqzbqng mắtnqot nhìbmumn Vũnixa La hồgngoi lâysfzu, phámjift hiệpkhcn Vũnixa La khôsrolng cóqmds phảufwrn ứlksmng, nhịjgptn khôsrolng đfpjrưcmpfakpzc bĩnerfu môsroli, nhưcmpfng lạdmffi nghĩnerf lạdmffi, thựsnwkc lựsnwkc củlksma ba ngưcmpfzdemi mìbmumnh đfpjrãnrgp khôsrolng tồgngoi rồgngoi, nàtlybng xem qua tưcmpf liệpkhcu vềvdgk Lệpkhc Thưcmpfơumelng Hảufwri, lẽsruc ra Cốnerfc Mụmjifc Thanh khôsrolng nêxddpn thấcwvht thủlksm mớgssai đfpjrúnfbhng, chỉakpz sợakpz hắtnqon cògozrn cóqmds sựsnwk giúnfbhp đfpjrfopztlybo đfpjróqmds. Chẳnktjng qua mìbmumnh vàtlyb Hổnerfnrgpnh liêxddpn thủlksm, làtlybm sao cũnixang cóqmds thểpxgi giảufwri quyếrgkkt vụmjif ámjifn nàtlyby, huốnerfng chỉakpzgozrn cóqmdsxddpn yêxddpu nghiệpkhct Vũnixa La nàtlyby?

Đkvowúnfbhng vậfxugy, sau khi trảufwri qua mộiuhmt loạdmfft chuyệpkhcn củlksma Nhạdmffc Băbmumng Uyêxddpn, ởjlcu trong cảufwrm nhậfxugn củlksma Hắtnqoc Thủlksmy Tiêxddpn, đfpjrãnrgp cho Vũnixa La làtlyb mộiuhmt loạdmffi yêxddpu nghiệpkhct, tấcwvht yếrgkku giốnerfng nhưcmpf loạdmffi ngưcmpfzdemi mộiuhmt trăbmumm hai mưcmpfơumeli phầbmumn trăbmumm tuyệpkhct đfpjrnerfi khôsrolng đfpjrưcmpfakpzc trêxddpu chọbmumc.


nixa La tâysfzm loạdmffn nhưcmpf ma, mạdmffnh mẽsruc bứlksmc mìbmumnh bìbmumnh tĩnerfnh lạdmffi, nhớgssa lạdmffi tưcmpf liệpkhcu vềvdgk Lệpkhc Thưcmpfơumelng

Hảufwri kiếrgkkp trưcmpfgssac mìbmumnh thu thậfxugp đfpjrưcmpfakpzc. Vũnixa La sau khi trởjlcu thàtlybnh Đkvowếrgkk Quâysfzn, vẫkvown âysfzm thầbmumm đfpjrvdgk phògozrng đfpjrnerfi vớgssai Lệpkhc Thưcmpfơumelng Hảufwri, tựsnwk nhiêxddpn âysfzm thầbmumm góqmdsp nhặknazt khôsrolng ítlybt tưcmpf liệpkhcu.

Hắtnqon nghĩnerf nghĩnerf, mơumel hồgngo cảufwrm giámjifc mìbmumnh đfpjrãnrgp nắtnqom đfpjrưcmpfakpzc mộiuhmt tia quan trọbmumng, thếrgkk nhưcmpfng lạdmffi khôsrolng rõhisftlybmjifi gìbmum. Vũnixa La đfpjrang cóqmds chúnfbht sốnerft ruộiuhmt, bỗsmbgng nhiêxddpn phítlyba trưcmpfgssac mộiuhmt đfpjrdmffo kim quang chắtnqon ngang đfpjrưcmpfzdemng bọbmumn họbmum phi hàtlybnh. Hổnerfnrgpnh lảufwro đfpjrufwro mộiuhmt chúnfbht, khóqmds khăbmumn lắtnqom mớgssai khốnerfng chếrgkk đfpjrưcmpfakpzc phámjifp bảufwro, nhấcwvht thờzdemi giậfxugn dữaugp:

- Ngưcmpfzdemi nàtlybo, dámjifm va chạdmffm bảufwrn thầbmumn bộiuhm!

jlcu Trung Châysfzu, danh hiệpkhcu Tứlksm Đkvowdmffi Thầbmumn Bộiuhm củlksma Hìbmumnh Bộiuhm Đkvowàtlybi rấcwvht làtlyb hữaugpu dụmjifng. Dâysfzn khôsrolng đfpjrcwvhu vớgssai quan, ởjlcu Tu Châysfzn Giớgssai cũnixang làtlyb nhưcmpf vậfxugy, cho nêxddpn tu sĩnerfbmumnh thưcmpfzdemng tuyệpkhct đfpjrnerfi sẽsruc khôsrolng nguyệpkhcn ýxyuo xung đfpjriuhmt vớgssai quan sai củlksma Hìbmumnh Bộiuhm Đkvowàtlybi, hơumeln nữaugpa Hổnerfnrgpnh cògozrn làtlyb mộiuhmt trong Tứlksm Đkvowdmffi Thầbmumn Bộiuhm tiếrgkkng tăbmumm lừqzbqng lẫkvowy.

Thếrgkk nhưcmpfng kim quang kia lạdmffi khôsrolng yếrgkku thếrgkk chúnfbht nàtlybo, xoay hai vògozrng trêxddpn khôsrolng, giốnerfng nhưcmpf mộiuhmt con kim long mạdmffnh mẽsruc, xoay đfpjrbmumu lạdmffi, vùsgza mộiuhmt tiếrgkkng lạdmffi lao vềvdgk phítlyba bọbmumn họbmum.

Hổnerfnrgpnh giậfxugn dữaugp:

- Cẩsrolu tặknazc to gan!

Hắtnqon đfpjrang đfpjrjgptnh đfpjróqmdsn đfpjrámjifnh, phámjifp quyếrgkkt trong tay đfpjrãnrgp đfpjrjgptnh đfpjrámjifnh ra, lạdmffi bịjgpt mộiuhmt bàtlybn tay bêxddpn cạdmffnh ngăbmumn lạdmffi.

- Làtlyb ngưcmpfzdemi mộiuhmt nhàtlyb.

nixa La trầbmumm giọbmumng nóqmdsi.

Kim quang vùsgza mộiuhmt tiếrgkkng đfpjrếrgkkn trưcmpfgssac mắtnqot. mắtnqot thấcwvhy sắtnqop đfpjrámjifnh trúnfbhng phámjifp bảufwro củlksma Hổnerfnrgpnh, lạdmffi bỗsmbgng nhiêxddpn tan támjifc thàtlybnh quang vụmjif kim sắtnqoc đfpjrbmumy trờzdemi bay ngang trưcmpfgssac mặknazt.

Trưcmpfgssac mặknazt ba ngưcmpfzdemi đfpjrãnrgp đfpjrlksmng mộiuhmt nữaugp tu sĩnerf xinh đfpjryotsp mặknazc nam trang, khôsrolng phảufwri Chu Cẩsroln cògozrn cóqmds thểpxgitlyb ai?


Quang vụmjif kim sắtnqoc đfpjrbmumy trờzdemi kia ngưcmpfng tụmjif thàtlybnh mộiuhmt đfpjrưcmpfzdemng, vùsgza mộiuhmt tiếrgkkng lùsgzai vềvdgk trêxddpn lung Chu Cẩsroln. hóqmdsa thàtlybnh mộiuhmt đfpjrai lung kim sắtnqoc rộiuhmng bằenawng hai ngóqmdsn tay, Chu Cẩsroln mộiuhmt thâysfzn ámjifo trắtnqong tinh thuầbmumn, cóqmds đfpjrdmffo kim sắtnqoc nàtlyby đfpjriểpxgim xuyếrgkkt càtlybng cóqmds vẻsmbg anh tưcmpf hiêxddpn ngang. khítlyb chấcwvht ngạdmffo nhâysfzn.

Sắtnqoc mặknazt củlksma Hổnerfnrgpnh nhấcwvht thờzdemi thay đfpjrnerfi, Đkvowdmffi nhâysfzn hai nhàtlyb trưcmpfgssac đfpjrâysfzy đfpjrvdgku cóqmds ýxyuomjifc hợakpzp hai ngưcmpfzdemi, đfpjrámjifng tiếrgkkc hai ngưcmpfzdemi đfpjrvdgku khôsrolng cóqmds ýxyuo tửpspg đfpjróqmds. Chu Cẩsroln khi đfpjróqmds khôsrolng títlybnh lậfxugp gia đfpjrìbmumnh giúnfbhp chồgngong dạdmffy con. Hổnerfnrgpnh lạdmffi làtlyb ngưcmpfzdemi thôsroltlybo, cảufwrm thấcwvhy cuộiuhmc sốnerfng mộiuhmt ngưcmpfzdemi ăbmumn no cảufwr nhàtlyb khôsrolng đfpjróqmdsi, vôsrolcmpfsrol lựsnwk. khôsrolng muốnerfn tìbmumm mộiuhmt lãnrgpo bàtlyb vềvdgktlybng buộiuhmc thâysfzn mìbmumnh.

Chuyệpkhcn giữaugpa Vũnixa La vàtlyb Chu Cẩsroln. Hổnerfnrgpnh mơumel hồgngo biếrgkkt đfpjrưcmpfakpzc mộiuhmt chúnfbht, hắtnqon chẳnktjng nhữaugpng khôsrolng tứlksmc giậfxugn, ngưcmpfakpzc lạdmffi cògozrn mừqzbqng thầbmumm, rốnerft cụmjifc cóqmds ngưcmpfzdemi gámjifnh thay chuyệpkhcn nàtlyby cho mìbmumnh.

Nhưcmpfng ba ngưcmpfzdemi gặknazp mặknazt dùsgza sao cũnixang cóqmds chúnfbht xấcwvhu hổnerf.

umeln nữaugpa hàtlybnh đfpjriuhmng vừqzbqa rồgngoi củlksma Chu Cẩsroln rõhisftlybng mang theo oámjifn khítlyb.

Hắtnqoc Thủlksmy Tiêxddpn tâysfzm can tinh quámjifi, thôsrolng minh lanh lợakpzi, làtlybm sao khôsrolng nhìbmumn ra cụmjifc diệpkhcn xấcwvhu hổnerftlyby, bèlksmn âysfzm thầbmumm lặknazng lẽsruc lui lạdmffi, khôsrolng đfpjrếrgkkm xia đfpjrếrgkkn.

Nhưcmpfng trêxddpn thựsnwkc tếrgkktlyb do Hổnerfnrgpnh tựsnwkbmumnh nhiềvdgku chuyệpkhcn. Chu Cẩsroln quảufwr thựsnwkc cóqmds chúnfbht oámjifn khítlyb. thếrgkk nhưcmpfng oámjifn khítlybtlyby lạdmffi khôsrolng nhằenawm vàtlybo hắtnqon.

- Sao nàtlybng lạdmffi tớgssai đfpjrâysfzy?

nixa La nhítlybu màtlyby hỏahhji. Hắtnqon vừqzbqa cóqmds cảufwrm giámjifc manh mốnerfi quan trọbmumng mìbmumnh sắtnqop nắtnqom đfpjrưcmpfakpzc kia lạdmffi bịjgpt Chu Cẩsroln quấcwvhy rốnerfi.

Chu Cẩsroln nghe trong lờzdemi nóqmdsi củlksma hắtnqon cóqmds vẻsmbg thầbmumm oámjifn, đfpjrôsroli mấcwvht liềvdgkn đfpjrahhjxddpn, Thếrgkk nhưcmpfng títlybnh nàtlybng vốnerfn quậfxugt cưcmpfzdemng, cốnerf nuốnerft nưcmpfgssac mắtnqot trởjlcutlybo, trừqzbqng mắtnqot nhìbmumn Vũnixa La. ưcmpfơumelng ngạdmffnh hỏahhji lạdmffi:

- Vìbmum sao ta khôsrolng thểpxgi đfpjrếrgkkn đfpjrâysfzy?

nixa La thởjlcutlybi:

- Đkvowqzbqng làtlybm loạdmffn, chúnfbhng ta cògozrn cóqmds chuyệpkhcn quan trọbmumng, nàtlybng mau trởjlcu vềvdgk đfpjri.


- Ta khôsrolng vềvdgk!

Chu Cẩsroln chu miệpkhcng, thầbmumn thámjifi ngâysfzy thơumel. Rấcwvht nhiềvdgku nữaugp nhâysfzn cảufwr đfpjrzdemi cũnixang sẽsruc khôsrolng họbmumc đfpjrưcmpfakpzc đfpjrògozrn sámjift thủlksm đfpjrnerfi vớgssai nam nhâysfzn nàtlyby, thếrgkk nhưcmpfng Chu Cẩsroln hiểpxgiu rõhisf, lạdmffi thưcmpfzdemng xuyêxddpn sửpspg dụmjifng. Lúnfbhc nàtlyby mậfxugt nàtlybng đfpjrahhjxddpn, chợakpzt hấcwvht hàtlybm:

- Ta tớgssai đfpjrâysfzy làtlyb muốnerfn giúnfbhp đfpjrfopz.

tlybng vỗsmbgxddpn hôsrolng:

- Ta đfpjrãnrgpcmpfakpzn Nhiễsrolu Lưcmpfơumelng Kim Đkvowao củlksma phụmjif thâysfzn đfpjrếrgkkn, khẳnktjng đfpjrjgptnh cóqmds thểpxgi trợakpz giúnfbhp.

Hắtnqoc Thủlksmy Tiêxddpn mừqzbqng rỡfopz:

- Nhiễsrolu Lưcmpfơumelng Kim Đkvowao, phámjifp bảufwro nhấcwvht phẩsrolm thưcmpfakpzng!

Thêxddpm bảufwro bốnerfi nàtlyby thựsnwkc lựsnwkc tăbmumng mạdmffnh, hàtlybnh trìbmumnh đfpjri Tinh La Hảufwri lầbmumn nàtlyby nhấcwvht đfpjrjgptnh khôsrolng sai sóqmdst. Thếrgkk nhưcmpfng nàtlybng đfpjrãnrgp quêxddpn sámjifch lưcmpfakpzc rấcwvht chítlybnh xámjifc trưcmpfgssac kia củlksma mìbmumnh: Khôsrolng đfpjrếrgkkm xia đfpjrếrgkkn. Nàtlybng vừqzbqa mởjlcu miệpkhcng, sámjifch lưcmpfakpzc nàtlyby đfpjrãnrgp mấcwvht đfpjri hiệpkhcu lựsnwkc, Vũnixa La vàtlyb Hổnerfnrgpnh, bốnerfn con mấcwvht hung quang nhưcmpf hỏahhja quéekyot lạdmffi, Hắtnqoc Thủlksmy Tiêxddpn co đfpjrbmumu rụmjift cốnerf, thàtlybnh thàtlybnh thậfxugt thậfxugt đfpjrlksmng ởjlcu mộiuhmt bêxddpn.

Rốnerft cuộiuhmc Chu Cẩsroln nóqmdsi:

- Đkvowi thôsroli, cògozrn thấcwvht thầbmumn cámjifi gìbmum? Hổnerfnrgpnh ngưcmpfơumeli hữaugpu dụmjifng mộiuhmt chúnfbht cóqmds đfpjrưcmpfakpzc khôsrolng, đfpjri hay khôsrolng đfpjri? Chuyệpkhcn khẩsroln cấcwvhp nhưcmpf vậfxugy, ngưcmpfơumeli cògozrn lễsrol mềvdgk, ngưcmpfơumeli cògozrn làtlyb nam nhâysfzn hay khôsrolng?

Chu Cẩsroln quởjlcu trámjifch mộiuhmt chúnfbht, cầbmumm thưcmpfơumelng mang bổnerfng, khiếrgkkn cho Hổnerfnrgpnh sợakpz run. thầbmumm nhủlksm trong lògozrng: Nguy hiểpxgim thậfxugt, may mắtnqon chuyệpkhcn nàtlyby cóqmdsnixa huynh đfpjrpkhcmjifnh giúnfbhp ta, nếrgkku thựsnwkc sựsnwkcmpfgssai nữaugp nhâysfzn nàtlyby vềvdgk Hổnerf gia, gặknazp phảufwri lãnrgpo bàtlyb hung hãnrgpn nhưcmpf vậfxugy, lãnrgpo tửpspggozrn cóqmds đfpjrưcmpfzdemng sốnerfng sao!

Nếrgkku Chu Cẩsroln biếrgkkt hoa dung nguyệpkhct mạdmffo củlksma mìbmumnh ởjlcu trong lògozrng Hổnerfnrgpnh chỉakpztlyb mộiuhmt nữaugp nhâysfzn hung hãnrgpn. khôsrolng biếrgkkt cóqmds khi nàtlybo chỉakpz tay đfpjriềvdgku khiểpxgin Nhiễsrolu Lưcmpfơumelng Kim Đkvowao bay ra, lấcwvhy cámjifi đfpjrbmumu trêxddpn cổnerf hắtnqon xuốnerfng trưcmpfgssac hay khôsrolng?

Chẳnktjng qua bịjgpt Chu Cẩsroln thúnfbhc giụmjifc nhưcmpf vậfxugy, Hổnerfnrgpnh ngưcmpfakpzc lạdmffi bộiuhmc phámjift tiềvdgkm lựsnwkc, phámjifp bảufwro đfpjriuhmt nhiêxddpn nhanh hơumeln mộiuhmt nửpspga.

Dọbmumc trêxddpn đfpjrưcmpfzdemng đfpjri Chu Cẩsroln cũnixang khôsrolng chủlksm đfpjriuhmng nóqmdsi câysfzu nàtlybo vớgssai Vũnixa La. Hổnerfnrgpnh nhìbmumn màtlyb sốnerft ruộiuhmt: Khôsrolng thểpxgitlybo, chẳnktjng lẽsruc hai ngưcmpfzdemi khôsrolng thítlybch nhau sao? Chẳnktjng lẽsruc ta cògozrn phảufwri gámjifnh chịjgptu nữaugp nhâysfzn nàtlyby, ôsrolng trờzdemi, ôsrolng đfpjrqzbqng đfpjrùsgzaa ta nhưcmpf vậfxugy!

Thiêxddpn hạdmff ngũnixa phưcmpfơumelng, Bắtnqoc Cưcmpfơumelng Nam Hoang, Tâysfzy Vựsnwkc, Đkvowôsrolng Thổnerf, Trung Châysfzu.

Nốnerfi liềvdgkn vớgssai nhau, lạdmffi cóqmds chúnfbht hiểpxgim đfpjrjgpta cámjifch ly. Tinh La Hảufwri trêxddpn thựsnwkc tếrgkk chítlybnh làtlyb mộiuhmt chỗsmbg hiểpxgim đfpjrjgpta nhưcmpf vậfxugy, cámjifch ly Nam Hoang vàtlybysfzy Vựsnwkc, ngay cảufwr Trung Châysfzu cũnixang cámjifch ra.

Trêxddpn thựsnwkc tếrgkk hung danh củlksma Tinh La Hảufwri, ngưcmpfzdemi phàtlybm tụmjifc bìbmumnh thưcmpfzdemng căbmumn bảufwrn làtlyb chưcmpfa từqzbqng nghe qua, nhưcmpfng đfpjrnerfi vớgssai tu sĩnerftlybqmdsi, lạdmffi nhưcmpf sấcwvhm đfpjriuhmng bêxddpn tai.

Mặknazc dùsgza Lệpkhc Thưcmpfơumelng Hảufwri khổnerfysfzm gâysfzy dựsnwkng mấcwvhy trăbmumm năbmumm. hắtnqon ởjlcu Tinh La Hảufwri cũnixang chỉakpztlyb bốnerf trítlybjlcu ngoạdmffi vi. Phạdmffm vi nàtlyby, cũnixang chítlybnh làtlyb bờzdem biếrgkkn trêxddpn thềvdgkm lụmjifc đfpjrjgpta dàtlybi chừqzbqng mộiuhmt trăbmumm năbmumm mưcmpfơumeli dặknazm.

Nếrgkku xâysfzm nhậfxugp nữaugpa. đfpjrqzbqng nóqmdsi làtlyb Đkvowdmffi Năbmumng bìbmumnh thưcmpfzdemng, cho dùsgzatlyb Đkvowếrgkk Quâysfzn Thôsroli Xámjifn cũnixang khôsrolng dámjifm nóqmdsi mìbmumnh cóqmds thểpxgi toàtlybn thâysfzn trởjlcu ra.

Trêxddpn thựsnwkc tếrgkk tu sĩnerfmjifc tộiuhmc đfpjrvdgku mộiuhmt mựsnwkc co đfpjrbmumu rụmjift cổnerfjlcu trong thiêxddpn hạdmff ngũnixa phưcmpfơumelng, ngoàtlybi thiêxddpn hạdmff ngũnixa phưcmpfơumelng chítlybnh làtlyb đfpjrdmffi dưcmpfơumelng vôsrolsgzang vôsrol tậfxugn, ngoàtlybi đfpjrdmffi dưcmpfơumelng cóqmdsmjifi gìbmum, khôsrolng ai biếrgkkt đfpjrưcmpfakpzc.

Cựsnwk thúnfbh trong Yêxddpn Sơumeln đfpjrãnrgpcmpfzdemi phầbmumn khủlksmng bốnerf rồgngoi, Tu Châysfzn Giớgssai hơumeln vạdmffn năbmumm cũnixang chưcmpfa thểpxgi chinh phụmjifc Yêxddpn Sơumeln. Nhưcmpfng đfpjrdmffi dưcmpfơumelng so vớgssai Yêxddpn Sơumeln lạdmffi làtlyb đfpjrjgpta phưcmpfơumelng càtlybng đfpjrámjifng sợakpzumeln nữaugpa.

Cựsnwk thúnfbh biểpxgin sâysfzu hếrgkkt sứlksmc khổnerfng lồgngo, cóqmds thểpxgicmpfakpzt ngoàtlybi tưcmpfjlcung tưcmpfakpzng cựsnwkc hạdmffn củlksma cámjifc tu sĩnerf. Chỗsmbgysfzu trong đfpjrdmffi dưcmpfơumelng cũnixang cóqmds thâysfzm câysfzu (rãnrgpnh sâysfzu), thâysfzm cốnerfc, đfpjrjgpta liệpkhct (đfpjrcwvht rung, đfpjriuhmng đfpjrcwvht) vâysfzn vâysfzn. nơumeli nàtlyby mấcwvhy chụmjifc vạdmffn năbmumm cũnixang khôsrolng ai quấcwvhy nhiễsrolu, nhữaugpng sinh vậfxugt tồgngon tạdmffi từqzbq thờzdemi viễsroln cổnerfqmds thọbmum nguyêxddpn dàtlybi, lựsnwkc lưcmpfakpzng khôsrolng thểpxgi đfpjrjgptch nổnerfi.

cmpfgssai sựsnwk thúnfbhc giụmjifc toàtlybn lựsnwkc củlksma Hổnerfnrgpnh, chi dùsgzang thờzdemi gian bảufwry ngàtlyby bọbmumn họbmum đfpjrãnrgp chạdmffy tớgssai Tinh La Hảufwri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.