Tiên Tuyệt

Chương 255 : Hoang hải dạ ma (hạ)

    trước sau   
Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn bêaixtn cạlymcnh lỗevoe tai dựogwsng lêaixtn:

- Ba ngưtlqicfkji chúilbzng ta ưtlqi? Cóhtjk ýalpf tứlymcaxes?

Hổdvcmvtxlnh cũmrqang khônkving rõjzhi mậmrqat trêaixtn làscyum sao lạlymci phácaxvi Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn tớaloni, trêaixtn thựogwsc tếamvj Hổdvcmvtxlnh xuấajcxt thâprssn Hổdvcm gia, hắhtjkn vốenehn làscyu “Nhâprssn tuyểcfkjn dựogws bịudgt” màscyu Chu Thanh Giang đivefudgtnh an bàscyui cho con gácaxvi lãvtxlo, bởajcxi vậmrqay cóhtjk thểcfkj thấajcxy đivefưtlqipuesc Hổdvcm gia theo phe Chu Thanh Giang, tựogws nhiêaixtn khônkving hòrgaoa hợpuesp vớaloni Sởajcx Tam Tuyệiszct, cấajcxp trêaixtn kiêaixtn quyếamvjt muốenehn Hổdvcmvtxlnh vàscyu Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn cùevoeng tìaxesm kiếamvjm tung tígjmxch Cốenehc Mụfseec Thanh, làscyum cho hắhtjkn rấajcxt mâprssu thuẫtvaln.

nkvim nay Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn lạlymci cóhtjk thácaxvi đivefvnax nhưtlqi vậmrqay, Hổdvcmvtxlnh đivefưtlqiơaixtng nhiêaixtn khônkving vui rồkllzi.

- Ýpwcx tứlymc chígjmxnh làscyu Hắhtjkc Đxenxlymci nhâprssn ngưtlqiơaixti cũmrqang cóhtjk phầcaxvn, ngưtlqiơaixti, ta thêaixtm Vũmrqa La nữpdfra, ba ngưtlqicfkji chúilbzng ta cùevoeng nhau đivefi làscyum vụfsee ácaxvn nàscyuy.

Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn sửiszcng sốeneht:


- Ba ngưtlqicfkji chúilbzng ta...

Hổdvcmvtxlnh đivefưtlqia ra mộvnaxt ngọmeulc bàscyui:

- Tựogwsaxesnh xem đivefi.

Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn cầcaxvm lêaixtn nhìaxesn xem, mệiszcnh lệiszcnh nàscyuy khônkving ngờcfkjscyu Sởajcx Tam Tuyệiszct tựogwsaxesnh truyềiszcn xuốenehng, Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn càscyung khônkving rõjzhi, lạlymci khônkving thểcfkj trácaxvnh đivefưtlqipuesc, nàscyung khônkving cóhtjk khảalonydatng khácaxvng lệiszcnh củpdfra sưtlqinkvin.

mrqa La đivefãvtxl sớalonm khônkving kiêaixtn nhẫtvaln, nắhtjkm lấajcxy Hổdvcmvtxlnh:

- Rốeneht cuộvnaxc đivefãvtxl xảalony ra chuyệiszcn gìaxes?

Hổdvcmvtxlnh biếamvjt Vũmrqa La sốeneht ruộvnaxt, khônkving vòrgaong vo nữpdfra, đivefem đivefcaxvu đivefnkvii gốenehc ngọmeuln sựogwsaxesnh nóhtjki ra.

Mấajcxy thácaxvng trưtlqialonc, Hìaxesnh Bộvnax Đxenxàscyui nhậmrqan đivefưtlqipuesc mộvnaxt tin tứlymcc, Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni mộvnaxt ma đivefcaxvu nổdvcmi tiếamvjng Nam Hoang bígjmx mậmrqat rờcfkji khỏevoei Nam Hoang, tiềiszcm nhậmrqap Tinh La Hảaloni, Hìaxesnh Bộvnax Đxenxàscyui lậmrqap tứlymcc quyếamvjt đivefudgtnh phácaxvi ngưtlqicfkji đivefi bắhtjkt.

Mấajcxy ngưtlqicfkji Hổdvcmvtxlnh đivefi làscyum việiszcc bêaixtn ngoàscyui, chỉrbyjrgaon lạlymci Cốenehc Mụfseec Thanh. Nàscyung tựogws nhiêaixtn làscyu chủpdfr đivefvnaxng xin đivefi, dẫtvaln theo sácaxvu gãvtxl bộvnax khoácaxvi cùevoeng đivefi Tinh La Hảaloni. Ban đivefcaxvu tấajcxt cảalon đivefiszcu rấajcxt thuậmrqan lợpuesi, tin tứlymcc truyềiszcn vềiszc đivefiszcu làscyu thuậmrqan lợpuesi tớaloni Tinh La Hảaloni, phácaxvt hiệiszcn tung tígjmxch khảalon nghi, phácaxvt hiệiszcn hàscyunh tung củpdfra Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni, phácaxvt hiệiszcn Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni vâprssn vâprssn, vốenehn tưtlqiajcxng rằdvcmng chuyệiszcn lầcaxvn nàscyuy hẳlqcwn làscyu rấajcxt thuậmrqan lợpuesi. Khônkving ngờcfkj rằdvcmng mấajcxy ngàscyuy trưtlqialonc, Cốenehc Mụfseec Thanh đivefvnaxt nhiêaixtn mấajcxt đivefi liêaixtn lạlymcc vớaloni Hìaxesnh Bộvnax Đxenxàscyui, sau khi đivefpuesi mấajcxy ngàscyuy, Hìaxesnh Bộvnax Đxenxàscyui cũmrqang ngồkllzi khônkving yêaixtn lậmrqap tứlymcc bácaxvo lêaixtn trêaixtn.

Cốenehc Thưtlqiơaixtng đivefudgta vịudgt lớalonn đivefếamvjn kinh ngưtlqicfkji, nếamvju nữpdfr nhi củpdfra hắhtjkn xảalony ra chuyệiszcn, Thẩwvfbm Phácaxvn Đxenxìaxesnh cũmrqang khônkving chốenehng đivefmrqa nổdvcmi, đivefàscyunh phảaloni lậmrqap tứlymcc chuẩwvfbn bịudgt nhâprssn thủpdfr tớaloni cứlymcu việiszcn.

Khi Vũmrqa La nghe đivefếamvjn cácaxvi têaixtn Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni trong lòrgaong liềiszcn chấajcxn đivefvnaxng mộvnaxt chúilbzt, nghe Hổdvcmvtxlnh nóhtjki xong càscyung tứlymcc giậmrqan chụfseep nácaxvt cácaxvi bàscyun bêaixtn cạlymcnh:

- Hồkllz đivefkllz! Hìaxesnh Bộvnax Đxenxàscyui ngay cảalon chi tiếamvjt vềiszc ngưtlqicfkji ta cũmrqang chưtlqia đivefiềiszcu tra rõjzhiscyung, đivefãvtxlcaxvm lỗevoevtxlng xâprssm nhậmrqap Tinh La Hảaloni bắhtjkt ngưtlqicfkji ưtlqi?

Hổdvcmvtxlnh sắhtjkc mặajcxt đivefevoeaixtn, nóhtjki thậmrqat hắhtjkn cũmrqang cảalonm giácaxvc đivefưtlqipuesc nhiệiszcm vụfsee lầcaxvn nàscyuy cóhtjk chúilbzt hấajcxp tấajcxp, sau khi nhậmrqan đivefưtlqipuesc tin tứlymcc, đivefãvtxl lậmrqap tứlymcc phácaxvi Cốenehc Mụfseec Thanh đivefi, quảalon thậmrqat khônkving trảaloni qua đivefiềiszcu tra cẩwvfbn thậmrqan.


htjki vígjmx dụfsee, Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni ởajcx Tinh La Hảaloni cóhtjk tiếamvjp ứlymcng hay khônkving? Bêaixtn ngưtlqicfkji Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni cóhtjk bộvnax hạlymcevoey tùevoeng hay khônkving? Nhữpdfrng vấajcxn đivefiszcscyuy đivefiszcu làscyu manh mốenehi xácaxvc đivefudgtnh đivefvnax khóhtjk khăydatn khi bấajcxt Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni, lạlymci khônkving đivefiềiszcu tra rõjzhiscyung, đivefãvtxl xuấajcxt đivefvnaxng Cốenehc Mụfseec Thanh. Cóhtjk thểcfkjhtjki nhiệiszcm vụfseescyuy ngay từvcoc đivefcaxvu đivefãvtxl tồkllzn tạlymci sai sóhtjkt. đivefãvtxl chônkvin xuốenehng họmeula ngầcaxvm.

- Vũmrqa huynh đivefiszc, trưtlqialonc tiêaixtn ngưtlqiơaixti đivefvcocng gấajcxp, Cốenehc thầcaxvn bộvnax trêaixtn ngưtlqicfkji cóhtjk Thiêaixtn Mệiszcnh Thầcaxvn Phùevoe tứlymc phâprssm Thiêaixtn La Đxenxudgta Võjzhing. Cho dùevoe bịudgt nhốeneht trong thờcfkji gian ngắhtjkn cũmrqang sẽfuvy khônkving cóhtjk nguy hiểcfkjm gìaxes...

mrqa La lạlymci ngồkllzi khônkving yêaixtn, kémsvao Hổdvcmvtxlnh lêaixtn liềiszcn đivefi ra ngoàscyui:

- Mau. chúilbzng ta lậmrqap tứlymcc đivefvnaxng thâprssn, cóhtjk chuyệiszcn gìaxes trêaixtn đivefưtlqicfkjng nóhtjki sau.

Hổdvcmvtxlnh bấajcxt đivefhtjkc dĩudgt. hưtlqialonng Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn vẫtvaly tay:

- Hắhtjkc Đxenxlymci nhâprssn, đivefi thônkvii.

Diệiszcp Niệiszcm Am biếamvjt Vũmrqa La lòrgaong nóhtjkng nhưtlqi lửiszca đivefeneht, lậmrqap tứlymcc nóhtjki:

- Cácaxvc ngưtlqiơaixti yêaixtn tâprssm đivefi đivefi, chuyệiszcn trong Nhưtlqipuesc Lônkvi Ngụfseec, ta cóhtjk thểcfkj an bàscyui tốeneht.

Ra khỏevoei Nhưtlqipuesc Lônkvi Ngụfseec, Hổdvcmvtxlnh phóhtjkng ra phácaxvp bảalono phi hàscyunh củpdfra mìaxesnh, ba ngưtlqicfkji đivefiszcu bưtlqialonc lêaixtn, khônkving chúilbzt trìaxes hoãvtxln, lậmrqap tứlymcc bay vềiszc phígjmxa Tâprssy Nam.

Hổdvcmvtxlnh trêaixtn đivefưtlqicfkjng đivefi giảaloni thígjmxch vớaloni Vũmrqa La: Chuyệiszcn nàscyuy rấajcxt kỳtjlf quácaxvi, sau khi mấajcxt đivefi liêaixtn lạlymcc vớaloni Cốenehc Mụfseec Thanh. Thẩwvfbm Phácaxvn Đxenxìaxesnh liềiszcn lậmrqap tứlymcc bắhtjkt tay vàscyuo đivefiềiszcu tra, thếamvj nhưtlqing Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni lầcaxvn xuấajcxt hàscyunh nàscyuy lạlymci khônkving tìaxesm ra chúilbzt tin tứlymcc hữpdfru dụfseeng nàscyuo, ácaxvm tuyếamvjn lúilbzc trưtlqialonc truyềiszcn tin tứlymcc vềiszcmrqang mấajcxt tígjmxch!

Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn nhưtlqialonng màscyuy:

- Hoặajcxc làscyu ácaxvm tuyếamvjn kia đivefãvtxl chếamvjt, hoặajcxc làscyu đivefâprssy vốenehn làscyu mộvnaxt cạlymcm bẫtvaly!

mrqa La trong lòrgaong hừvcoc lạlymcnh mộvnaxt tiếamvjng, cạlymcm bẫtvaly cácaxvi rắhtjkm!


tlqi liệiszcu củpdfra Cửiszcu Đxenxlymci Thiêaixtn Mônkvin đivefenehi vớaloni cácaxvc ma đivefcaxvu Nam Hoang, đivefiszcu làscyu trảaloni qua đivefiềiszcu tra nhiềiszcu mặajcxt tổdvcmng kếamvjt ra. Thếamvj nhưtlqing chígjmxnh làscyu bởajcxi vìaxes loạlymci “Đxenxiềiszcu tra nhiềiszcu mặajcxt” nàscyuy mớaloni sinh ra lệiszcch lạlymcc. Bởajcxi vìaxes Cửiszcu Đxenxlymci Thiêaixtn Mônkvin rấajcxt khóhtjkprssm nhậmrqap Nam Hoang trựogwsc tiếamvjp thu hoạlymcch tưtlqi liệiszcu, tưtlqi liệiszcu đivefiszcu làscyu quanh co lòrgaong vòrgaong màscyuhtjk đivefưtlqipuesc. Thếamvj nhưtlqing Vũmrqa La đivefãvtxl từvcocng châprssn châprssn chígjmxnh chígjmxnh đivefenehi diệiszcn nhữpdfrng ma đivefcaxvu nàscyuy, cóhtjk rấajcxt nhiềiszcu ngưtlqicfkji còrgaon làscyu đivefácaxvhtjkt đivefưtlqicfkjng cho hắhtjkn năydatm đivefóhtjk đivefi lêaixtn ngai vàscyung Đxenxếamvj Quâprssn.

Tỷscbe nhưtlqiaixtn Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni.

Hoang Hảaloni Dạlymc Ma Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni, năydatm đivefóhtjk đivefãvtxl tạlymco thàscyunh khônkving ígjmxt trởajcx ngạlymci cho Thônkvii Xácaxvn.

Trêaixtn thựogwsc tếamvj cho dùevoescyuajcx Nam Hoang cũmrqang khônkving cóhtjk mấajcxy ngưtlqicfkji biếamvjt âprssn oácaxvn giữpdfra hai ngưtlqicfkji. Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni chi bằdvcmng danh hiệiszcu ởajcx Nam Hoang nhiềiszcu nhấajcxt cũmrqang chỉrbyjscyu tiêaixtu chuẩwvfbn trung điveflqcwng, nhưtlqing trêaixtn thựogwsc tếamvj hắhtjkn che dấajcxu cựogwsc sâprssu. Vũmrqa La năydatm đivefóhtjk sau khi tiếamvjp xúilbzc vớaloni hắhtjkn. mớaloni biếamvjt Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni tuyệiszct đivefenehi cóhtjk thựogwsc lựogwsc Đxenxlymci Năydatng!

Chẳlqcwng qua, làscyum cho Vũmrqa La lo lắhtjkng nhấajcxt lạlymci làscyu trong danh hiệiszcu củpdfra Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni, mang hai chữpdfr Hoang Hảaloni, trêaixtn thựogwsc tếamvj Hoang Hảaloni nàscyuy chígjmxnh làscyu chi Tinh La Hảaloni.

Tinh La Hảaloni làscyu chỗevoe giácaxvp giớaloni giữpdfra Nam Hoang vàscyuprssy Vựogwsc trong thiêaixtn hạlymc ngũmrqa phưtlqiơaixtng, trêaixtn mậmrqat biểcfkjn đivefàscyuo nhỏevoe chi chígjmxt nhưtlqi sao trêaixtn trờcfkji, cho nêaixtn đivefưtlqipuesc gọmeuli làscyu Tinh La Hảaloni.

Thờcfkji kỳtjlfprssu thuẫtvaln giữpdfra Vũmrqa La vàscyu Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni mớaloni bùevoeng nổdvcm, thờcfkji đivefiểcfkjm đivefóhtjkmrqa La mớaloni điveflymct đivefưtlqipuesc Hạlymcn Bạlymct Huyếamvjt Phầcaxvn, thựogwsc lựogwsc mặajcxc dùevoe tiếamvjn bộvnaxtlqipuest bậmrqac, nhưtlqing còrgaon xa mớaloni điveflymct tớaloni cấajcxp bậmrqac Đxenxlymci Năydatng.

Chẳlqcwng qua Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni sau khi kiếamvjn thứlymcc uy lựogwsc củpdfra thiêaixtn hạlymc đivefiszc nhấajcxt hung phùevoe Hạlymcn Bạlymct Huyếamvjt Phầcaxvn, đivefãvtxl chủpdfr đivefvnaxng trácaxvnh lui. Trong đivefóhtjk nguyêaixtn nhâprssn chígjmxnh chígjmxnh làscyu, cơaixt nghiệiszcp củpdfra Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni đivefiszcu ởajcx Tinh La Hảaloni, Vũmrqa La lạlymci chígjmxajcx Nam Hoang, hai ngưtlqicfkji trêaixtn thựogwsc tếamvj khônkving cóhtjk xung đivefvnaxt lợpuesi ígjmxch trựogwsc tiếamvjp, cho nêaixtn Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni vônkvievoeng sácaxvng suốeneht trácaxvnh lui.

Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni ởajcx Nam Hoang cóhtjk mộvnaxt thônkvin trang nhỏevoe trêaixtn mộvnaxt đivefinh núilbzi, ngưtlqicfkji bìaxesnh thưtlqicfkjng đivefiszcu nghĩudgt đivefóhtjkscyuaixt nghiệiszcp củpdfra hắhtjkn. Rấajcxt ígjmxt ngưtlqicfkji biếamvjt, Hoang Hảaloni Dạlymc Ma thanh danh khônkving nổdvcmi bậmrqat nàscyuy chígjmxnh làscyu Tinh La Hảaloni chi vưtlqiơaixtng.

Cốenehc Mụfseec Thanh đivefi Tinh La Hảaloni bắhtjkt hắhtjkn. đivefâprssy khônkving phảaloni làscyu chui đivefcaxvu vàscyuo lưtlqialoni sao?

Cho nêaixtn Vũmrqa La vừvcoca nghe đivefếamvjn Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni, lạlymci nghe đivefưtlqipuesc Tinh La Hảaloni, liềiszcn khônkving thểcfkj ngồkllzi yêaixtn đivefưtlqipuesc.

Hắhtjkn khônkving cóhtjkcaxvch nàscyuo giảaloni thígjmxch cho Hổdvcmvtxlnh, nếamvju nóhtjki ra sựogws thậmrqat, Hổdvcmvtxlnh hỏevoei lạlymci mộvnaxt câprssu: Làscyum sao ngưtlqiơaixti biếamvjt, lúilbzc ấajcxy Vũmrqa La trảalon lờcfkji thếamvjscyuo?

mrqa La lúilbzc nàscyuy khônkving thểcfkj chúilbz ýalpf tớaloni cácaxvi gìaxes thựogwsc lựogwsc cácaxvch xa. Ba ngưtlqicfkji bọmeuln họmeul giếamvjt vàscyuo Tinh La Hảaloni, chỉrbyj sợpues ngay cảalon mộvnaxt mìaxesnh Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni cũmrqang khônkving đivefenehi phóhtjk đivefưtlqipuesc, huốenehng chi Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni còrgaon rấajcxt nhiềiszcu thủpdfr hạlymc hỗevoe trợpues, còrgaon chiếamvjm thiêaixtn thờcfkji đivefudgta lợpuesi?

scyuo tìaxesnh Đxenxếamvj Quâprssn ngũmrqa đivefônkving rấajcxt lâprssu trong lòrgaong Vũmrqa La bộvnaxt phácaxvt ra: Khônkving cầcaxvn biếamvjt ngưtlqiơaixti hùevoeng mạlymcnh tớaloni mứlymcc nàscyuo, bảalonn Đxenxếamvj Quâprssn đivefãvtxl tớaloni, mộvnaxt quyềiszcn đivefmrqap tan tấajcxt cảalon!

Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn lạlymci bìaxesnh tĩudgtnh hơaixtn rấajcxt nhiềiszcu:

- Ba ngưtlqicfkji chúilbzng ta thựogwsc lựogwsc đivefpdfr hay sao, cóhtjk cầcaxvn xin tiếamvjp việiszcn hay khônkving?

Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn vừvcoca nóhtjki vừvcoca dòrgaomsvat Vũmrqa La.

scyung khônkving thểcfkjmsvao đivefếamvjn tiếamvjp việiszcn gìaxes, bảalonn thâprssn nàscyung hiểcfkju rấajcxt rõjzhi, bởajcxi vìaxes chuyệiszcn Tiếamvjt Kiêaixtu, chỗevoe dựogwsa lớalonn nhấajcxt củpdfra mìaxesnh làscyu trưtlqiajcxng lãvtxlo Sởajcx Tam Tuyệiszct lúilbzc nàscyuy chắhtjkc chắhtjkn đivefãvtxl muốenehn sứlymct đivefcaxvu mẻccoo trácaxvn, căydatn bảalonn khônkving thểcfkj quảalonn việiszcc nàscyuy củpdfra mìaxesnh.

Huốenehng hồkllz, đivefâprssy làscyu chuyệiszcn củpdfra Cốenehc Mụfseec Thanh, hẳlqcwn làscyu do Vũmrqa La ra mặajcxt.

mrqa La cùevoeng mấajcxy ngưtlqicfkji Đxenxkllzng trưtlqiajcxng lãvtxlo, Chu Thanh Giang quan hệiszc mậmrqat thiếamvjt, mờcfkji đivefếamvjn mộvnaxt hai vịudgt Đxenxlymci Năydatng hẳlqcwn làscyu khônkving thàscyunh vấajcxn đivefiszc.

Huốenehng chỉrbyjrgaon cóhtjk Cốenehc Thưtlqiơaixtng. Cốenehc Thưtlqiơaixtng ởajcx Trung Châprssu uy danh hiểcfkjn hácaxvch. Hắhtjkc Thủpdfry Tiêaixtn cũmrqang đivefãvtxl nghe rấajcxt nhiềiszcu truyềiszcn thuyếamvjt vềiszc Cốenehc Thưtlqiơaixtng từvcoc khi bắhtjkt đivefcaxvu tu luyệiszcn, nàscyung cũmrqang cảalonm thấajcxy chỉrbyj cầcaxvn Cốenehc Thưtlqiơaixtng ra tay, Lệiszc Thưtlqiơaixtng Hảaloni khônkving thàscyunh vấajcxn đivefiszc.

Đxenxácaxvng tiếamvjc Vũmrqa La đivefang nghĩudgtscyum sao cứlymcu việiszcn Cốenehc Mụfseec Thanh, hoàscyun toàscyun khônkving suy nghĩudgt tớaloni chuyệiszcn cầcaxvu việiszcn.

Chu gia khônkving cầcaxvn nóhtjki tớaloni, bảalono Chu gia đivefi cứlymcu Cốenehc Mụfseec Thanh, nóhtjki giỡmrqan sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.