Tiên Tuyệt

Chương 254 : Hoang hải dạ ma (thượng)

    trước sau   
vpylc nàflgzy Mãhtwveshsng Vâqaazn vàflgzhtwveshsng Thiêvdzpn trựoyjwc tiếovvvp choáieknng váieknng. Mãhtwveshsng Tiêvdzpu còcpxln tốzlqdt mộpbhit chúvpylt, vôjnle ýiiaj thứairac chậmjzvm rãhtwvi lui vềcgri phíuabia sau, phíuabia sau cókohe mộpbhit chiếovvvc ghếovvv ngăeshsn cảvchen hắtdcvn. hắtdcvn thuậmjzvn thếovvv ngồlofvi xuốzlqdng, ngơhtem ngáieknc nhìbapln mặpxxht đahrkdbdct bừuabia bãhtwvi, trong đahrkaalqu trốzlqdng rỗkylsng.

Vốzlqdn còcpxln tưkoheoyjwng rằlofvng Bảvcheng Lệbaplnh Nhưkoheflgz mộpbhit chỗkyls dựoyjwa vữdbdcng chắtdcvc, cókohe thểiekn áieknp chếovvvvche La. khôjnleng ngờxyll bịhtwv mộpbhit chiếovvvc lệbaplnh bàflgzi trong tay ngưkohexylli ta dọlmbba sợvpyl đahrkếovvvn mứairac tựoyjwieknt, huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwvflgzm sao cũvcheng khókohekohe thểiekn tiếovvvp thu sựoyjw thựoyjwc nàflgzy.

vche La cũvcheng thậmjzvt khôjnleng ngờxyll kếovvvt quảvche sẽhvheflgz nhưkohe vậmjzvy.

Mặpxxhc dùcnyh hắtdcvn nghe nókohei qua tổttku chứairac Ápbhim Vệbaplflgzy, Chu Thanh Giang cũvcheng tựoyjwbaplnh khoáieknc láieknc qua sựoyjwkohexyllng hãhtwvn củvchea Ápbhim Vệbapl. Thếovvv nhưkoheng đahrkzlqdi vớpxxhi Vũvche La màflgzkohei, cũvcheng chỉveyg nghĩomae Ápbhim Vệbapl cao hơhtemn mộpbhit cấdbdcp so vớpxxhi nha môjnlen kháieknc củvchea Cửprniu Đuabiubyri Thiêvdzpn Môjnlen màflgz thôjnlei.

Hắtdcvn kiếovvvp trưkohepxxhc nghe nókohei qua mộpbhit íuabit chiếovvvn tíuabich “Hung danh hiểieknn háieknch” củvchea Ápbhim Vệbapl, nhưkoheng cũvcheng khôjnleng coi ra gìbapl. Dọlmbba chếovvvt mộpbhit Đuabiubyri Năeshsng thìbapl đahrkãhtwv sao? Bàflgzn Đuabiếovvv Quâqaazn chỉveyg cầaalqn tiệbapln tay đahrkãhtwvkohe thểieknkohep chếovvvt mộpbhit ngưkohexylli.

Thếovvv nhưkoheng, hắtdcvn chíuabinh làflgz Nam Hoang đahrkbapl nhấdbdct nhâqaazn, tuyệbaplt đahrkzlqdi cókohe thểiekncnyh chếovvvt loạubyri tu sĩomae đahrkrmnrng cấdbdcp nhưkohe Bảvcheng Lệbaplnh Nhưkohe.


vche La nhìbapln thi thểiekn trêvdzpn mặpxxht đahrkdbdct, vừuabia bĩomaeu môjnlei, lạubyri nhìbapln yêvdzpu bàflgzi Ápbhim Vệbapl trong tay mìbaplnh: xem ra thứairaflgzy cũvcheng kháiekn hữdbdcu dụbjbrng, lầaalqn sau gặpxxhp mặpxxht phảvchei cảvchem tạubyr Chu Thanh Giang rồlofvi.

Hắtdcvn thu yêvdzpu bàflgzi Ápbhim Vệbapl lạubyri, huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwvcpxln thấdbdct hồlofvn lạubyrc pháieknch chưkohea phụbjbrc hồlofvi lạubyri tinh thầaalqn.

Nhưkoheng vàflgzo lúvpylc nàflgzy, từuabing đahrkubyro kim quang từuabi ngoàflgzi cửprnia sổttku bắtdcvn vàflgzo hókohea thàflgznh từuabing chiếovvvc xiềcgring xíuabich vâqaazy khốzlqdn toàflgzn bộpbhieshsn phòcpxlng, bỗkylsng nhiêvdzpn kétybyo lêvdzpn trêvdzpn, ầaalqm mộpbhit tiếovvvng, kiếovvvn trúvpylc cựoyjwc lớpxxhn chia năeshsm xèlxga bảvchey, cuốzlqdi cùcnyhng chạubyry vàflgzo mưkohexylli mấdbdcy ngưkohexylli, huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwvcpxln chưkohea hiểieknu ra chuyệbapln gìbapl đahrkãhtwv bịhtwvdbdcn xuốzlqdng mặpxxht đahrkdbdct.

Khókohei bụbjbri tan đahrki, Chu Hùcnyhng mộpbhit thâqaazn áiekno giáieknp màflgzu đahrkyjgeieknu long hàflgznh hổttku bộpbhi đahrki tớpxxhi, đahrkaalqu tiêvdzpn nhìbapln vềcgri phíuabia Vũvche La. pháieknt hiệbapln hắtdcvn khôjnleng cókohe việbaplc gìbapl, rõztnzflgzng thởoyjw phàflgzo nhẹysqj nhõztnzm:

- Ngưkoheơhtemi khôjnleng cókohe việbaplc gìbaplflgz tốzlqdt rồlofvi, nếovvvu khôjnleng A cẩhtwkn sẽhvheieknn giậmjzvn ta cảvche đahrkxylli.

Sắtdcvc mặpxxht Vũvche La đahrkyjgevdzpn.

Nhữdbdcng Ápbhim Vệbapl xung quanh nhưkohe lang nhưkohe hổttkuflgzy đahrkcgriu biếovvvt chuyệbapln củvchea nhàflgz họlmbb Chu. mặpxxhc dùcnyh khôjnleng tiệbapln nghịhtwv luậmjzvn nhưkoheng lúvpylc nàflgzy cảvche đahrkáieknm đahrkcgriu cưkohexylli trộpbhim, làflgzm cho Vũvche La càflgzng thêvdzpm ngưkohevpylng ngùcnyhng.

Chu Hùcnyhng áieknnh mắtdcvt đahrkvcheo qua, nhìbapln đahrkếovvvn thi thểiekn trêvdzpn mặpxxht đahrkdbdct, khôjnleng khỏyjgei sửprning sốzlqdt:

- Chếovvvt rồlofvi ưkohe, thậmjzvt làflgz tiệbapln nghi cho hắtdcvn.

Hắtdcvn chi bìbaplnh ngọlmbbc trêvdzpn tay Bảvcheng Lệbaplnh Nhưkohe:

- Chíuabinh làflgziekni nàflgzy?

vche La gậmjzvt đahrkaalqu. Chu Hùcnyhng vung tay lêvdzpn, mộpbhit gãhtwv Ápbhim Vệbapl tiếovvvn lêvdzpn. Vũvche La đahrkang đahrkhtwvnh cởoyjwi bỏyjge Thầaalqn Đuabiiểieknu Đuabilofvng Hoàflgzn, lạubyri khôjnleng ngờxyll rằlofvng Ápbhim Vệbapl kia thậmjzvt hung tàflgzn, khôjnleng chúvpylt do dựoyjwvpylt đahrkao chétybym đahrkairat tay Bảvcheng Lệbaplnh Nhưkohe, máieknu chảvchey đahrkaalqm đahrkìbapla trìbaplnh tớpxxhi trưkohepxxhc mặpxxht Chu Hùcnyhng.

vche La cưkohexylli khổttku thu Thầaalqn Đuabiiểieknu Đuabilofvng Hoàflgzn trởoyjw vềcgri.


Chu Hùcnyhng quăeshsng cáieknnh tay đahrkairat. mởoyjwbaplnh ngọlmbbc ra vừuabia nhìbapln, sắtdcvc mặpxxht liềcgrin biếovvvn đahrkttkui, đahrkókoheng bìbaplnh ngọlmbbc lạubyri mớpxxhi nókohei:

- Quảvche nhiêvdzpn làflgz Niếovvvp Khôjnleng Thủvchey Ngâqaazn. Muộpbhii phu. lầaalqn nàflgzy ngưkoheơhtemi lậmjzvp côjnleng lớpxxhn rồlofvi, trởoyjw vềcgri ta nhấdbdct đahrkhtwvnh bẩhtwkm báiekno vớpxxhi phụbjbr thâqaazn Đuabiubyri nhâqaazn ghi côjnleng cho ngưkoheơhtemi. Ngưkoheơhtemi muốzlqdn phầaalqn thưkohexyllng gìbapl? Nếovvvu khôjnleng muốzlqdn phầaalqn thưkohexyllng, ta cókohe thểiekn thuyếovvvt phụbjbrc phụbjbr thâqaazn, thu íuabit đahrki mộpbhit phầaalqn síuabinh lễtdcv...

vche La toáieknt mồlofvjnlei lạubyrnh, trưkohepxxhc đahrkâqaazy còcpxln nghĩomae Chu Hùcnyhng ổttkun trọlmbbng, Chu Hoàflgznh phókoheng túvpylng, hiệbapln tạubyri xem ra, Chu Hùcnyhng mớpxxhi làflgz khókohe chịhtwvu.

- Ngưkoheơhtemi cứaira bẩhtwkm báiekno theo tìbaplnh hìbaplnh thựoyjwc tếovvvflgz đahrkưkohevpylc, Chỉveyg huy sứaira Đuabiubyri nhâqaazn ban thưkoheoyjwng cáiekni gìbapl. vậmjzvy hãhtwvy xem ýiiaj tứaira củvchea lãhtwvo nhâqaazn gia đahrki.

Chu Hùcnyhng cưkohexylli hắtdcvc hắtdcvc:

- Da mặpxxht ngưkoheơhtemi thậmjzvt mókoheng, đahrkiềcgriu nàflgzy cókohebapl xấdbdcu hổttku.

Hắtdcvn nhìbapln huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwv trêvdzpn mặpxxht đahrkdbdct mộpbhit chúvpylt, nhe răeshsng cưkohexylli:

- Đuabiãhtwv chếovvvt mộpbhit têvdzpn cũvcheng khôjnleng việbaplc gìbapl, đahrkâqaazy khôjnleng phảvchei còcpxln cókohe bốzlqdn têvdzpn sao. Cáieknc hàflgzi nhi, mang đahrki cho ta, trởoyjw vềcgri chăeshsm sókohec cho tốzlqdt!

- Tuâqaazn lệbaplnh!

ieknc Ápbhim Vệbapl giậmjzvn dữdbdctybyt lêvdzpn, cảvche đahrkáieknm áieknnh mắtdcvt hưkoheng phấdbdcn sáieknng lêvdzpn, dọlmbba cho huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwv run rầaalqy.

Mấdbdcy năeshsm nay Trung Châqaazu yêvdzpn bìbaplnh, cũvcheng khôjnleng cókohe vụbjbr áieknn lớpxxhn nàflgzo đahrkáieknng đahrkiekn Ápbhim Vệbapl xuấdbdct thủvche. bọlmbbn họlmbb đahrkãhtwv rấdbdct lâqaazu khôjnleng cókohe tra tấdbdcn bứairac cung rồlofvi, đahrkcgriu cókohe chúvpylt hoàflgzi niệbaplm cảvchem giáieknc đahrkókohe. Lúvpylc nàflgzy thậmjzvt vấdbdct vảvche mớpxxhi tókohem đahrkưkohevpylc bốzlqdn ngưkohexylli, phảvchei hưkoheoyjwng thụbjbr cẩhtwkn thậmjzvn mộpbhit phen.

ieknc Ápbhim Vệbapl áieknp giảvchei bốzlqdn huynh đahrkbapl ra ngoàflgzi, trong lòcpxlng còcpxln đahrkang suy nghĩomae. nữdbdc tếovvvflgzy củvchea Chỉveyg huy sứaira Đuabiubyri nhâqaazn tuyếovvvn thậmjzvt tốzlqdt, vừuabia tớpxxhi đahrkãhtwvkohe áieknn lớpxxhn.

Nhìbapln bềcgri ngoàflgzi đahrkâqaazy khôjnleng phảvchei làflgz chuyệbapln tốzlqdt làflgznh gìbapl, thếovvv nhưkoheng cáieknc Ápbhim Vệbapl nhàflgzn rỗkylsi đahrkếovvvn nỗkylsi đahrkau đahrkaalqu lạubyri khôjnleng nghĩomae nhưkohe vậmjzvy.


Chu Hùcnyhng hỏyjgei:

- Muộpbhii phu. ngưkoheơhtemi theo chúvpylng ta hay làflgz đahrki Nhưkohevpylc Lôjnle Ngụbjbrc?

vche La xua tay nókohei:

- Ta hẳrmnrn nêvdzpn trởoyjw vềcgri Nhưkohevpylc Lôjnle Ngụbjbrc.

Hắtdcvn nhìbapln thoáieknng qua bêvdzpn ngoàflgzi, ngưkohexylli hầaalqu, hộpbhi vệbapl củvchea Mãhtwv gia đahrkcgriu bịhtwvieknc Ápbhim Vệbapl bấdbdct giữdbdc, mấdbdcy chụbjbrc ngưkohexylli chen chúvpylc ởoyjw trong sâqaazn:

- Ta đahrkãhtwv đahrkáieknp ứairang ngưkohexylli kháieknc, chuyệbapln nàflgzy khôjnleng đahrkiekn liêvdzpn lụbjbry.

Chu Hùcnyhng gậmjzvt đahrkaalqu mộpbhit cáiekni:

- Ngưkoheơhtemi yêvdzpn tâqaazm, sau khi hỏyjgei cung, chỉveyg cầaalqn khôjnleng cókohe liêvdzpn quan đahrkếovvvn vụbjbr áieknn, ta sẽhvhe khôjnleng làflgzm khókohe bọlmbbn họlmbb.

- Đuabia tạubyr!

vche La liềcgrin ôjnlem quyềcgrin, âqaazm thầaalqm thu Phùcnyh cổttku, cáiekno từuabi rờxylli đahrki.

vche La còcpxln chưkohea vềcgri đahrkếovvvn Nhưkohevpylc Lôjnle Ngụbjbrc, ngưkohexylli còcpxln đahrkang ởoyjw giữdbdca khôjnleng trung, lệbaplnh bàflgzi Ápbhim Vệbapl trêvdzpn ngưkohexylli đahrkãhtwvvdzpu lêvdzpn leng keng, Chu Hùcnyhng truyềcgrin âqaazm đahrkếovvvn:

- Bốzlqdn ngưkohexylli sợvpylhtwvi đahrkãhtwv cung khai.

vche La khôjnleng nókohei đahrkưkohevpylc gìbapl, lúvpylc trưkohepxxhc bởoyjwi vìbapl chuyệbapln củvchea Dưkoheơhtemng Ưtybyng, hắtdcvn khôjnleng quáiekn coi trọlmbbng thủvche đahrkoạubyrn thẩhtwkm vấdbdcn củvchea Chu Hùcnyhng, lúvpylc nàflgzy mớpxxhi biếovvvt, thìbapl ra quảvche thậmjzvt làflgzkoheơhtemng Ưtybyng quáieknkohexyllng hãhtwvn rồlofvi.


Bốzlqdn huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwvcpxln kétybym quáiekn xa, chịhtwvu hìbaplnh khôjnleng nổttkui, chỉveyg mộpbhit chúvpylt đahrkãhtwv cung khai. Chu Hùcnyhng vẫyjgen rấdbdct thậmjzvn trọlmbbng, chờxyll bốzlqdn huynh đahrkbapl đahrkcgriu mởoyjw miệbaplng, đahrkzlqdi chiếovvvu khẩhtwku cung củvchea bọlmbbn họlmbb, xáieknc nhậmjzvn bốzlqdn ngưkohexylli khôjnleng cókohekohei dốzlqdi, lúvpylc nàflgzy mớpxxhi báiekno cho Vũvche La.

- Mấdbdcy têvdzpn nàflgzy cũvcheng khôjnleng biếovvvt ngưkohexylli bọlmbbn chúvpylng cốzlqdng hiếovvvn rốzlqdt cuộpbhic làflgz ai, chỉveyg biếovvvt mộpbhit đahrkiểieknm, ngưkohexylli phíuabia sau bọlmbbn chúvpylng khẳrmnrng đahrkhtwvnh sẽhvhe khôjnleng giao Niếovvvp Khôjnleng Thủvchey Ngâqaazn nàflgzy cho Cửprniu Đuabiubyri Thiêvdzpn Môjnlen. Đuabiáieknng tiếovvvc têvdzpn Thưkohe Bộpbhi kia củvchea Thâqaazm Pháieknn Đuabiìbaplnh đahrkãhtwv chếovvvt, nếovvvu khôjnleng hẳrmnrn làflgzkohe thểiekn từuabi trong miệbaplng hắtdcvn moi ra nhiềcgriu tin tứairac hữdbdcu dụbjbrng hơhtemn.

vche La nókohei:

- Trong thưkohe phòcpxlng củvchea Mãhtwveshsng Tiêvdzpu cókohe mộpbhit mậmjzvt thấdbdct...

- Chúvpylng ta đahrkãhtwvbaplm đahrkưkohevpylc rồlofvi, chỉveyg sợvpyl đahrkâqaazy làflgz đahrkaalqu mốzlqdi cuốzlqdi cùcnyhng truy tra đahrkpbhic thủvche phíuabia sau màflgzn. Cũvcheng may Ápbhim Vệbapl chúvpylng ta làflgzm việbaplc luôjnlen luôjnlen sạubyrch sẽhvhekoheu loáieknt, Mãhtwv gia cũvcheng khôjnleng cókohe ngưkohexylli chạubyry thoáieknt, đahrkpbhic thủvche phíuabia sau màflgzn hẳrmnrn làflgzcpxln khôjnleng biếovvvt lâqaazu la củvchea hắtdcvn đahrkãhtwv bịhtwv chúvpylng ta bắtdcvt rồlofvi.

Chu Hùcnyhng lầaalqn nữdbdca nhắtdcvc nhởoyjw, Vũvche La sau khi trởoyjw vềcgri phảvchei cẩhtwkn thậmjzvn, mặpxxhc dùcnyh thâqaazn phậmjzvn củvchea Vũvche La còcpxln bảvcheo mậmjzvt. thếovvv nhưkoheng hắtdcvn vẫyjgen cókohe chúvpylt lo lắtdcvng cho sựoyjw an toàflgzn củvchea muộpbhii phu.

vche La trong lòcpxlng ấdbdcm áieknp, mỉveygm cưkohexylli đahrkáieknp ứairang.

Chuyệbapln Phi Thúvpyly Sơhtemn đahrkzlqdi vớpxxhi Vũvche La màflgzkohei đahrkãhtwv qua đahrki, hắtdcvn trởoyjw lạubyri Nhưkohevpylc Lôjnle Ngụbjbrc, trưkohepxxhc tiêvdzpn tìbaplm Mãhtwv Hồlofvng tớpxxhi, nókohei cho hắtdcvn ngưkohexylli pháiekn áieknn đahrkáieknp ứairang mìbaplnh tuyệbaplt khôjnleng liêvdzpn lụbjbry, Phúvpylc báiekn hẳrmnrn làflgz khôjnleng cókohe việbaplc gìbapl.

htwv Hồlofvng cũvcheng chỉveygkohe thểiekn buồlofvn bãhtwv gậmjzvt đahrkaalqu.

Bốzlqdn huynh đahrkbapl nhàflgz họlmbbhtwv chíuabinh làflgz vụbjbr áieknn qua tay Ápbhim Vệbapl, sẽhvhe khôjnleng giao cho Thẩhtwkm Pháieknn Đuabiìbaplnh quyếovvvt đahrkhtwvnh, chẳrmnrng qua bốzlqdn ngưkohexylli cũvcheng khôjnleng biếovvvt nộpbhii tìbaplnh, hàflgznh vi phạubyrm tộpbhii khôjnleng lớpxxhn, hẳrmnrn làflgz sẽhvhe khôjnleng bịhtwv xửprni tửprni, thếovvv nhưkoheng đahrkxylli nàflgzy đahrkuabing nghĩomae đahrkếovvvn chuyệbapln nhìbapln thấdbdcy mậmjzvt trờxylli nữdbdca.

Ngàflgzy thứaira hai sau khi Vũvche La trởoyjw vềcgri, lệbaplnh đahrkiềcgriu đahrkpbhing Hắtdcvc Thủvchey Tiêvdzpn đahrkãhtwv xuốzlqdng tớpxxhi, nàflgzng phụbjbrc nguyêvdzpn chứairac, tiếovvvp tụbjbrc đahrkvchem nhiệbaplm Thưkohe Bộpbhi củvchea Thẩhtwkm Pháieknn Đuabiìbaplnh. Chẳrmnrng qua ngưkohexylli đahrkưkohea lệbaplnh đahrkiềcgriu đahrkpbhing tớpxxhi lạubyri cókohe chúvpylt kỳpapm quáiekni, chíuabinh làflgz Hổttkuhtwvnh mộpbhit trong Thiêvdzpn Hạubyr Ngũvche Đuabiubyri Thầaalqn Bộpbhi.

Đuabiưkoheơhtemng nhiêvdzpn, hiệbapln tạubyri đahrkãhtwvflgz Thiêvdzpn Hạubyr Tứaira Đuabiubyri Thầaalqn Bộpbhi rồlofvi, Bạubyrch Thắtdcvng Kiếovvvp đahrkãhtwvkohea têvdzpn.

Tuyêvdzpn đahrklmbbc đahrkiềcgriu lệbaplnh xong, Hắtdcvc Thủvchey Tiêvdzpn cũvcheng khôjnleng lậmjzvp tứairac rờxylli đahrki, Hổttkuhtwvnh bảvcheo ngưkohexylli xung quanh lui ra, kétybyo Vũvche La. sắtdcvc mặpxxht cókohe chúvpylt nghiêvdzpm túvpylc.

Trong lòcpxlng Vũvche La cókohe dựoyjw cảvchem khôjnleng tốzlqdt:

- Hổttku huynh, chuyệbapln gìbapl vậmjzvy?

Trong phòcpxlng còcpxln lạubyri bốzlqdn ngưkohexylli: Hổttkuhtwvnh. Hắtdcvc Thủvchey Tiêvdzpn, Vũvche La vàflgz Diệbaplp Niệbaplm Am.

- Vũvche La. trưkohepxxhc tiêvdzpn ngồlofvi xuốzlqdng đahrkãhtwv.

Hổttkuhtwvnh ấdbdcn Vũvche La ngồlofvi trêvdzpn ghếovvv, sau đahrkókohe mớpxxhi nókohei:

- Lầaalqn nàflgzy ta tớpxxhi đahrkâqaazy, thâqaazn gáieknnh váieknc sứaira mệbaplnh bíuabi mậmjzvt. Làflgz Cốzlqdc Mụbjbrc Thanh, chúvpylng ta đahrkãhtwv mấdbdct đahrki liêvdzpn lạubyrc vớpxxhi nàflgzng.

- Cáiekni gìbapl!

vche La đahrkairang bậmjzvt dậmjzvy:

- Xảvchey ra chuyệbapln gìbapl?

- Ngưkoheơhtemi khoan hãhtwvy nôjnlen nókoheng, cấdbdcp trêvdzpn biếovvvt quan hệbapl củvchea cáieknc ngưkoheơhtemi, lầaalqn nàflgzy pháiekni ta tớpxxhi, chíuabinh làflgz bảvcheo ba ngưkohexylli chúvpylng ta cùcnyhng đahrki tìbaplm kiếovvvm Cốzlqdc thầaalqn bộpbhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.