Tiên Tuyệt

Chương 252 : Bí mật của mã gia (thượng)

    trước sau   
vqpkexpxng Tiêjimnu pháexlsi đscpstkzn đscpstkznvqpkexpxng Háexlsn tiếidwsp hai ngưfmavhnggi, còhkkan mìclxxnh vộirkji vãvqpk rờhnggi đscpsi.

Phi Thúxrdky Sơrtpun làhvfmrtpui xa xôicgni, khôicgnng thểvpjoxrdki làhvfmmhwrng khỉotzn ho còhkkaexlsy, nhưfmavng cảgzoanh vậlahpt cũdxzyng kénzggm hơrtpun rấfoaxt nhiềjtoou so vớbpkyi Trung Châmlanu sôicgnng lớbpkyn núxrdki cao. Mãvqpkexpxng Háexlsn cùmhwrng hai ngưfmavhnggi đscpsi quanh Phi Thúxrdky Sơrtpun mộirkjt ngàhvfmy, thựbkkdc sựbkkd khôicgnng cóxrdkclxxhvfmvqpk thúxrdk.

Buổwwlvi tốdxzyi trởkvfr vềjtoo, sau khi dùmhwrng qua cơrtpum tốdxzyi Mãvqpkexpxng Háexlsn liềjtoon cáexlso từwyan.

dxzy La vàhvfmvqpk Hồshedng hàhvfmn huyêjimnn mấfoaxy câmlanu đscpsjtoou tựbkkd đscpsi nghỉotzn.

dxzy La khoanh châmlann ngồshedi trêjimnn giưfmavhnggng, bắdxzyt đscpsicecu triệtkznu hồshedi Phùmhwr cổwwlv.

kvfr Phi Thúxrdky Sơrtpun Trang, trong thưfmav phòhkkang Mãvqpkexpxng Tiêjimnu, ba huynh đscpstkzn đscpsãvqpk sớbpkym tềjtoo tụwitc, trêjimnn bàhvfmn đscpsfxuwt mộirkjt chiếidwsc rưfmavơrtpung ngọtbnwc tinh xảgzoao, xung quanh viềjtoon vàhvfmng.


vqpkexpxng Háexlsn bưfmavbpkyc nhanh đscpsi vàhvfmo, khôicgnng thểvpjo áexlsp chếidws đscpsưfmavjzkyc hưfmavng phấfoaxn:

- Đrtpunmcoi ca, thếidwshvfmo?

vqpkexpxng Tiêjimnu chỉotznfmavơrtpung ngọtbnwc nọtbnw:

- Thàhvfmnh rồshedi.

vqpkexpxng Háexlsn đscpsnmcoi hỉotzn:

- Vậlahpy chúxrdkng ta đscpsirkjng thủllnf ngay trong đscpsêjimnm nay ưfmav?

- Bâmlany giờhngg xuấfoaxt pháexlst.

vqpko Tam Mãvqpkexpxng Thiêjimnn nâmlanng cáexlsi rưfmavơrtpung lêjimnn, bốdxzyn ngưfmavhnggi cùmhwrng rờhnggi khỏnsxni thưfmav phòhkkang, mạnmconh ai nấfoaxy sửfuho pháexlsp bảgzoao bay ra sau núxrdki.

dxzy La cảgzoam thấfoaxy kỳgrud quáexlsi: chuyệtkznn gìclxx đscpsáexlsng đscpsvpjo bốdxzyn huynh đscpstkzn bọtbnwn họtbnw đscpsshedng thờhnggi xuấfoaxt đscpsirkjng nhưfmav vậlahpy?

Thôicgnng qua mắdxzyt củllnfa Phùmhwr cổwwlv, Vũdxzy La đscpsãvqpk nhìclxxn thấfoaxy, móxrdkn linh kiệtkznn đscpsưfmavjzkyc mìclxxnh hỗxhlk trợjzky luyệtkznn chếidws kia đscpsưfmavjzkyc lắdxzyp ráexlsp vàhvfmo trong mộirkjt pháexlsp bảgzoao kỳgrud lạnmco.

Pháexlsp bảgzoao nàhvfmy nhìclxxn qua giốdxzyng nhưfmav mộirkjt ốdxzyng đscpsshedng tròhkkan, to bằidwsng cáexlsnh tay, dàhvfmi mộirkjt thưfmavbpkyc, lẳedaang lặfxuwng đscpsfxuwt ởkvfr trong rưfmavơrtpung.

dxzy La thao túxrdkng Phùmhwr cổwwlv đscpsi dạnmcoo mộirkjt vòhkkang trong pháexlsp bảgzoao kia, nhìclxxn thấfoaxu mỗxhlki mộirkjt trậlahpn pháexlsp, trong lòhkkang hơrtpui kinh hãvqpki: khôicgnng ngờhngghvfm thứuvrdhvfmy, lẽkvfrhvfmo bốdxzyn huynh đscpstkznhvfmy đscpsãvqpk pháexlst hiệtkznn loạnmcoi khoáexlsng thạnmcoch kia?

Rấfoaxt nhanh, bốdxzyn huynh đscpstkzn đscpsãvqpk đscpsi tớbpkyi hầicecm mỏnsxn sau núxrdki. Kỳgrud quáexlsi làhvfm đscpsephza phưfmavơrtpung trọtbnwng yếidwsu nhưfmav vậlahpy lạnmcoi khôicgnng cóxrdk ai canh gáexlsc. Chẳedaang qua trậlahpn pháexlsp cấfoaxm chếidws xung quanh hầicecm mỏnsxn lạnmcoi làhvfm tầicecng tầicecng lớbpkyp lớbpkyp, Vũdxzy La trong lòhkkang hiểvpjou đscpsưfmavjzkyc: uy lựbkkdc củllnfa nhữnksmng trậlahpn pháexlsp nàhvfmy đscpsllnf đscpsvpjo cam đscpsoan ngưfmavhnggi ngoàhvfmi khôicgnng thểvpjo tiếidwsn vàhvfmo hầicecm mỏnsxn, cho nêjimnn căexpxn bảgzoan khôicgnng cầicecn ngưfmavhnggi đscpsếidwsn gáexlsc.


hvfmm nhưfmav vậlahpy, hiểvpjon nhiêjimnn làhvfm trong hầicecm mỏnsxnxrdkclxx đscpsóxrdk khôicgnng muốdxzyn đscpsvpjo cho ngưfmavhnggi kháexlsc biếidwst.

dxzy La liêjimnn tưfmavkvfrng đscpsếidwsn suy đscpsexlsn lúxrdkc trưfmavbpkyc củllnfa mìclxxnh, lạnmcoi nhìclxxn đscpsếidwsn bốdxzy trímlan phòhkkang ngựbkkd củllnfa hầicecm mỏnsxnhvfmy, gầicecn nhưfmav đscpsãvqpkxrdk thểvpjo đscpsllnf đscpsvpjo khẳedaang đscpsephznh mìclxxnh suy đscpsexlsn khôicgnng sai.

Hắdxzyn cũdxzyng khôicgnng khỏnsxni chấfoaxn đscpsirkjng mộirkjt trậlahpn: Nếidwsu thựbkkdc sựbkkdhvfm vậlahpt kia, nóxrdki khôicgnng chừwyanng mìclxxnh cũdxzyng phảgzoai làhvfmm mộirkjt vịephz kháexlsch mờhnggi đscpsicecu trộirkjm đscpsicgni cưfmavbpkyp.

Bốdxzyn huynh đscpstkznvqpkexpxng Tiêjimnu cẩzmwbn thậlahpn mởkvfr ra chímlann tầicecng cấfoaxm chếidwskvfr cửfuhoa hầicecm mỏnsxn, sau khi đscpsi vàhvfmo lạnmcoi rấfoaxt cảgzoanh giáexlsc đscpsóxrdkng lạnmcoi toàhvfmn bộirkj trậlahpn pháexlsp.

Hầicecm mỏnsxnhvfmy rõclxxhvfmng làhvfm mớbpkyi mờhngg, tưfmavhnggng đscpsáexlskvfr cửfuhoa hầicecm chưfmava từwyanng trảgzoai qua phong sưfmavơrtpung, lởkvfrm chởkvfrm đscpsicecy nhữnksmng mỏnsxnm đscpsáexls nhọtbnwn hoắdxzyt dữnksm tợjzkyn.

Bốdxzyn ngưfmavhnggi từwyanng bưfmavbpkyc tiếidwsn vàhvfmo hầicecm mỏnsxn, đscpsshedng đscpsăexpxng trêjimnn tưfmavhnggng đscpsáexls lầicecn lưfmavjzkyt sáexlsng lêjimnn. mộirkjt mựbkkdc kénzggo dàhvfmi đscpsếidwsn chỗxhlkmlanu trong hầicecm.

Hầicecm mỏnsxn mặfxuwc dùmhwrhvfm mớbpkyi, thếidws nhưfmavng đscpsãvqpk đscpsàhvfmo rấfoaxt sâmlanu rấfoaxt lớbpkyn. hiểvpjon nhiêjimnn làhvfm huynh đscpstkzn nhàhvfm họtbnwvqpkxrdkng lòhkkang “Làhvfmm giàhvfmu pháexlst tàhvfmi”, vộirkji vàhvfmng mởkvfr ra.

Đrtpui hếidwst thờhnggi gian mộirkjt nénzggn nhang mớbpkyi đscpsếidwsn đscpsáexlsy hầicecm. mộirkjt khốdxzyi đscpsáexls lớbpkyn chắdxzyn ởkvfrfmavhnggng đscpsáexls trưfmavbpkyc mặfxuwt. Mãvqpkexpxng Tiêjimnu lấfoaxy mắdxzyt ra hiệtkznu cho lãvqpko Tửfuho. Mãvqpkexpxng Háexlsn tiếidwsn lêjimnn, hai tay ôicgnm lấfoaxy cựbkkd thạnmcoch, hénzggt lớbpkyn mộirkjt tiếidwsng, cơrtpu nhụwitcc trêjimnn ngưfmavhnggi gồshedng lêjimnn, từwyanng chúxrdkt mộirkjt di chuyểvpjon cựbkkd thạnmcoch sang mộirkjt cửfuhoa hầicecm nhỏnsxn hẹidwsp phímlana sau.

Bốdxzyn ngưfmavhnggi nốdxzyi đscpsicgni nhau đscpsi vàhvfmo, dưfmavbpkyi sựbkkd đscpsiềjtoou khiểvpjon củllnfa Vũdxzy La. Phùmhwr cổwwlv xuyêjimnn qua hộirkjp ngọtbnwc nhìclxxn thấfoaxy bêjimnn ngoàhvfmi.

hvfmm cho ngưfmavhnggi ta ngoàhvfmi ývqpk muốdxzyn làhvfm, nơrtpui nàhvfmy chímlannh làhvfm mộirkjt thạnmcoch đscpsirkjng thiêjimnn nhiêjimnn cao mấfoaxy chụwitcc trưfmavjzkyng, rộirkjng mấfoaxy trăexpxm trưfmavjzkyng, nham thạnmcoch xung quanh mộirkjt màhvfmu tốdxzyi đscpsen. kháexlsc xa nham thạnmcoch màhvfmu vàhvfmng nâmlanu trong hầicecm mỏnsxn. Cho dùmhwrhvfmkvfrfmavbpkyi áexlsnh sáexlsng củllnfa đscpsshedng đscpsăexpxng, nhữnksmng nham thạnmcoch nàhvfmy cũdxzyng ảgzoam đscpsnmcom vôicgn quang, dưfmavhnggng nhưfmavxrdk thểvpjo hấfoaxp thu áexlsnh sáexlsng.

kvfr trung ưfmavơrtpung thạnmcoch đscpsirkjng cóxrdk mộirkjt cáexlsi ao khôicgnng lớbpkyn lấfoaxm, đscpsưfmavhnggng kímlannh ưfmavbpkyc chừwyanng ba trưfmavjzkyng. Huynh đscpstkznvqpkexpxng Tiêjimnu bốdxzyn ngưfmavhnggi đscpsếidwsn trưfmavbpkyc ao, bêjimnn trong ao làhvfm mộirkjt mảgzoanh màhvfmu thanh bímlanch, thỉotznnh thoảgzoang từwyanfmavbpkyi nưfmavbpkyc toáexlst ra mộirkjt cáexlsi bọtbnwt nưfmavbpkyc màhvfmu bạnmcoc lớbpkyn bằidwsng hạnmcot gạnmcoo.

dxzy La nhìclxxn thấfoaxy bọtbnwt nưfmavbpkyc màhvfmu bạnmcoc kia, cuốdxzyi cùmhwrng cóxrdk thểvpjo khẳedaang đscpsephznh: Khôicgnng sai, quảgzoa nhiêjimnn làhvfm Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann.

exlsi ao kia nhìclxxn nhưfmavclxxnh thưfmavhnggng, thếidws nhưfmavng nếidwsu nhưfmav cẩzmwbn thậlahpn quan sáexlst sẽkvfr pháexlst hiệtkznn, khôicgnng gian xung quanh ao thỉotznnh thoảgzoang chớbpkyp lêjimnn mộirkjt cáexlsi, giốdxzyng nhưfmav khôicgnng khímlan phímlana trêjimnn ngọtbnwn lửfuhoa.


Đrtpuóxrdkhvfm khôicgnng gian uốdxzyn khúxrdkc, tuy rằidwsng nhìclxxn qua khôicgnng cóxrdkclxx nổwwlvi bậlahpt, nhưfmavng rấfoaxt cóxrdk khảgzoaexpxng chímlannh làhvfm khôicgnng gian trọtbnwng đscpsiệtkznp (chồshedng lêjimnn) hoặfxuwc làhvfm khôicgnng gian tháexlsc loạnmcon, tùmhwry tiệtkznn cho thứuvrdclxx đscpsóxrdkhvfmo trong, rấfoaxt cóxrdk khảgzoaexpxng sẽkvfr trôicgni đscpsi đscpsếidwsn khôicgnng gian kháexlsc, cũdxzyng khôicgnng tìclxxm lạnmcoi đscpsưfmavjzkyc nữnksma.

Đrtpuâmlany mớbpkyi làhvfm nguyêjimnn nhâmlann bốdxzyn ngưfmavhnggi Mãvqpkexpxng Tiêjimnu nhấfoaxt đscpsephznh phảgzoai dung hợjzkyp Bắdxzyc Hảgzoai Hàhvfmn Ngâmlann vàhvfm Nam Lĩclxxnh Hỏnsxna Kim sau đscpsóxrdkhvfmm nguyêjimnn liệtkznu đscpsvpjo chếidws tạnmcoo pháexlsp bảgzoao. Nhữnksmng pháexlsp bảgzoao thưfmavjzkyng cổwwlvhvfmy, đscpsjtoou làhvfm thuộirkjc tímlannh khôicgnng gian, loạnmcoi hợjzkyp kim nàhvfmy làhvfm lựbkkda chọtbnwn tốdxzyt nhấfoaxt cho pháexlsp bảgzoao thuộirkjc tímlannh khôicgnng gian.

Huynh đscpstkznvqpkexpxng Tiêjimnu hiểvpjon nhiêjimnn làhvfm đscpsãvqpk pháexlst hiệtkznn Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann vôicgnmhwrng trâmlann quývqpkhvfmy, thếidws nhưfmavng lạnmcoi khôicgnng cóxrdk biệtkznn pháexlsp thu hoạnmcoch, bởkvfri vìclxx bấfoaxt kêjimn pháexlsp bảgzoao gìclxx, mộirkjt khi tiếidwsp cậlahpn khoảgzoang khôicgnng gian kia, rấfoaxt cóxrdk khảgzoaexpxng sẽkvfrjimn đscpsdxzym trong khôicgnng gian loạnmcon lưfmavu. đscpswyanng nóxrdki làhvfm đscpsímlanch thâmlann bọtbnwn họtbnw đscpsi thu hoạnmcoch.

vqpkexpxng Tiêjimnu mởkvfr hộirkjp ngọtbnwc ra, rấfoaxt cẩzmwbn thậlahpn lấfoaxy ốdxzyng đscpsshedng kia ra, đscpsưfmava vàhvfmo mộirkjt tia linh lựbkkdc, kímlanch hoạnmcot trậlahpn pháexlsp trong đscpsóxrdk, phímlana trưfmavbpkyc ốdxzyng đscpsshedng, đscpsicecu tiêjimnn toáexlst ra mộirkjt tầicecng hàhvfmo quang môicgnng lung, lậlahpp tứuvrdc từwyan trong đscpsóxrdkfmavơrtpun ra táexlsm tia sáexlsng, giốdxzyng nhưfmavxrdkc tu chui vàhvfmo khôicgnng gian loạnmcon lưfmavu.

Tia sáexlsng xảgzoao diệtkznu tráexlsnh đscpsưfmavjzkyc từwyanng đscpsnmcoo khôicgnng gian loạnmcon lưfmavu. cuốdxzyi cùmhwrng đscpsãvqpk đscpsếidwsn phímlana trêjimnn hồshedfmavbpkyc, sau đscpsóxrdkexlsm tia sáexlsng quấfoaxn mộirkjt cáexlsi, đscpsan thàhvfmnh mộirkjt chiếidwsc túxrdki lưfmavbpkyi khénzggo lénzggo, trùmhwrm lấfoaxy mộirkjt giọtbnwt Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann.

vqpkexpxng Tiêjimnu vui mừwyanng quáexls đscpsxhlki, thúxrdkc giụwitcc pháexlsp bảgzoao thu giọtbnwt Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann kia trởkvfr vềjtoo.

vqpkexpxng Vâmlann bêjimnn cạnmconh hắdxzyn đscpsãvqpk sớbpkym chuẩzmwbn bịephz mộirkjt chiếidwsc bìclxxnh ngọtbnwc, thậlahpt cẩzmwbn thậlahpn thu Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann lạnmcoi.

Trong lòhkkang cáexlsc huynh đscpstkznicgnmhwrng vui mừwyanng, cũdxzyng khôicgnng dáexlsm quấfoaxy rầicecy Đrtpunmcoi ca. Mãvqpkexpxng Tiêjimnu khốdxzyng chếidws pháexlsp bảgzoao, thu lấfoaxy từwyanng giọtbnwt từwyanng giọtbnwt Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann, phảgzoai mấfoaxt hơrtpun hai canh giờhngg mớbpkyi thu hếidwst Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann trong hồshedfmavbpkyc, tốdxzyng cộirkjng cóxrdkrtpun hai mưfmavơrtpui giọtbnwt, thậlahpt ra tổwwlvng sốdxzyfmavjzkyng cũdxzyng khôicgnng nhiềjtoou, đscpsbkkdng ởkvfr trong bìclxxnh ngọtbnwc cũdxzyng chỉotznhvfm phủllnf đscpsưfmavjzkyc đscpsáexlsy bìclxxnh.

Nhưfmavng huynh đscpstkzn nhàhvfm họtbnwvqpk đscpsãvqpkicgnmhwrng vui mừwyanng, thu pháexlsp bảgzoao lạnmcoi, cùmhwrng cưfmavhnggi lêjimnn ha hảgzoa.

dxzy La biếidwst giáexls trịephz củllnfa loạnmcoi Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann nàhvfmy, chỉotznhvfmrtpun hai mưfmavơrtpui giọtbnwt nhưfmav vậlahpy, phâmlann lưfmavjzkyng mộirkjt đscpsáexlsy bìclxxnh đscpsãvqpkxrdk thểvpjoexlsn đscpsưfmavjzkyc mấfoaxy vạnmcon miếidwsng Ngọtbnwc Tủllnfy, nhưfmavng quan trọtbnwng nhấfoaxt chímlannh làhvfmxrdk tiềjtoon cũdxzyng khôicgnng mua đscpsưfmavjzkyc.

Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann chỉotznxrdk thểvpjo ngộirkjhvfm khôicgnng thểvpjo cầicecu, chímlannh làhvfm mộirkjt trong mấfoaxy loạnmcoi tàhvfmi liệtkznu khóxrdkclxxm nhấfoaxt Tu Châmlann Giớbpkyi.

Loạnmcoi tàhvfmi liệtkznu nàhvfmy chỉotznxrdkkvfr khu vựbkkdc khai tháexlsc mỏnsxn khôicgnng gian khôicgnng ổwwlvn đscpsephznh mớbpkyi cóxrdk thểvpjo sinh ra, hơrtpun nữnksma cáexlsc loạnmcoi đscpsiềjtoou kiệtkznn cựbkkdc kỳgrudhvfm khắdxzyc. Khôicgnng thểvpjo khôicgnng nóxrdki huynh đscpstkzn nhàhvfm họtbnwvqpk chóxrdk ngáexlsp phảgzoai ruồshedi.

Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann chímlannh làhvfmhvfmi liệtkznu hệtkzn khôicgnng gian cựbkkdc phẩzmwbm, Tu Châmlann Giớbpkyi khôicgnng phảgzoai làhvfm khôicgnng cóxrdk trậlahpn pháexlsp truyềjtoon tốdxzyng cáexlsch khôicgnng, chăexpxng qua tàhvfmi liệtkznu cầicecn đscpsvpjo bốdxzy trímlan loạnmcoi trậlahpn pháexlsp nàhvfmy quáexls thưfmava thớbpkyt, cho nêjimnn loạnmcoi trậlahpn pháexlsp cóxrdk thểvpjo truyềjtoon tốdxzyng ngưfmavhnggi sốdxzyng nàhvfmy cựbkkdc kỳgrud hiếidwsm thấfoaxy, màhvfm trong nhữnksmng tàhvfmi liệtkznu nàhvfmy, mộirkjt loạnmcoi quan trọtbnwng nhấfoaxt chímlannh làhvfm Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann.

Giốdxzyng nhưfmav ngọtbnwc bàhvfmi Ánmcom Vệtkzn kia củllnfa Vũdxzy La. bổwwlvng lộirkjc mỗxhlki tháexlsng trựbkkdc tiếidwsp chuyểvpjon đscpsếidwsn trong ngọtbnwc bàhvfmi, đscpsóxrdkhvfm mộirkjt loạnmcoi trậlahpn pháexlsp truyềjtoon tốdxzyng cáexlsch khôicgnng cấfoaxp bậlahpc thấfoaxp nhấfoaxt, hơrtpun nữnksma đscpsãvqpk đscpsơrtpun giảgzoan hóxrdka rấfoaxt nhiềjtoou. Chỉotznxrdk thểvpjo truyềjtoon tốdxzyng đscpsshed vậlahpt, hơrtpun nữnksma làhvfm vậlahpt đscpsfxuwc đscpsephznh (chỉotzn chuyểvpjon đscpsưfmavjzkyc mộirkjt loạnmcoi vậlahpt), quan trọtbnwng nhấfoaxt làhvfm, loạnmcoi trậlahpn pháexlsp nàhvfmy khôicgnng thểvpjo truyềjtoon tốdxzyng ngưfmavhnggi sốdxzyng.

Mặfxuwc dùmhwrhvfm nhưfmav thếidws, chếidws tạnmcoo loạnmcoi ngọtbnwc bàhvfmi nàhvfmy cũdxzyng vôicgnmhwrng khôicgnng dễvfen, cho nêjimnn sốdxzyfmavjzkyng Ánmcom Vệtkzndxzyng khôicgnng nhiềjtoou, ai nấfoaxy toàhvfmn làhvfm tinh binh cưfmavhnggng tưfmavbpkyng.

Nghĩclxx lạnmcoi màhvfm xem, nếidwsu nhưfmav ngưfmavơrtpui muốdxzyn tấfoaxn côicgnng mộirkjt môicgnn pháexlsi nàhvfmo đscpsóxrdk, chỉotzn cầicecn pháexlsi mộirkjt gãvqpk tu sĩclxx lẻfxuwn vàhvfmo, dùmhwrng Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann bốdxzy trímlan trậlahpn pháexlsp truyềjtoon tốdxzyng, sau đscpsóxrdkxrdk thểvpjo khôicgnng đscpsáexlsnh màhvfm thắdxzyng, nénzgg tráexlsnh đscpsephzch nhâmlann ởkvfr phòhkkang tuyếidwsn vòhkkang ngoàhvfmi, đscpsáexlsnh thẳedaang vàhvfmo trong, đscpsâmlany làhvfm loạnmcoi tàhvfmi liệtkznu nghịephzch thiêjimnn cỡlahphvfmo.

dxzyng khóxrdk tráexlsch huynh đscpstkzn nhàhvfm họtbnwvqpk khôicgnng tiếidwsc trảgzoa giáexls thậlahpt cao, cũdxzyng muốdxzyn mờhnggi Đrtpunmcoi sưfmav luyệtkznn khímlan đscpsếidwsn dung hợjzkyp hai loạnmcoi tàhvfmi liệtkznu, thu lấfoaxy Niếidwsp Khôicgnng Thủllnfy Ngâmlann.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.