Tiên Tuyệt

Chương 251 : Thiên cổ nan đề (trung + hạ)

    trước sau   
waicjjfeng Thiêtavgn cảmhxsm giáepwjc cổtgum họdtupng cópmsd chúltnbt khôdilz khan, khópmsd nhọdtupc nuốryoct mộffrft ngụjxaim nưonmldknpc bọdtupt, thanh âbtevm khàgelrn khàgelrn hỏtkohi:

- Đkvortqrli ca, ngưonmlơuweoi nghĩiptmpmsd khảmhxsjjfeng khôdilzng?

Đkvorgecxng nópmsdi huynh đtdbkalhl bọdtupn họdtup khôdilzng thểshxbonmlpoieng tưonmlbbhjng đtdbkưonmlbbhjc, cho dùsbovgelr nhữpxnxng Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirnpoie đtdbkâbtevy đtdbkdilzu cảmhxsm thấshxby khópmsdpmsd thểshxb tin.

ovuu La cầllbym hai loạtqrli tàgelri liệalhlu trong tay bópmsdp mộffrft cáepwji, nan đtdbkdilz mấshxby ngàgelrn năjjfem đtdbkãwaic đtdbkưonmlbbhjc giảmhxsi quyếgecxt, đtdbkiềdilzu nàgelry nópmsdi ra chỉkvor sợbbhjovuung khôdilzng ai tin tưonmlpoieng, thậbbhjt sựdtupgelr quáepwj đtdbkàgelrbirnch sựdtup tựdtup tin củjqnza cáepwjc Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirn.

Tu Châbtevn Giớdknpi cópmsd mộffrft íbirnt pháepwjp bảmhxso lưonmlu truyềdilzn từgecx thờitovi thưonmlbbhjng cổtgum chíbirnnh làgelrsbovng Bắffrfc Hảmhxsi Hàgelrn Ngâbtevn vàgelr Nam Lĩiptmnh Hỏtkoha Kim dung hợbbhjp làgelrm nguyêtavgn liệalhlu cơuweo bảmhxsn, nópmsdi cáepwjch kháepwjc hai loạtqrli tàgelri liệalhlu nàgelry cópmsd thểshxb dung hợbbhjp, chỉkvorgelr tu sĩiptm hiệalhln tạtqrli khôdilzng biếgecxt phưonmlơuweong pháepwjp chíbirnnh xáepwjc màgelr thôdilzi.

ovuung chíbirnnh làgelr bởpoiei vìtavg sựdtup tồgfjgn tạtqrli củjqnza nhữpxnxng pháepwjp bảmhxso nàgelry, cáepwjc Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirn mớdknpi biếgecxt thuộffrfc tíbirnnh sau khi dung hợbbhjp hai loạtqrli tàgelri liệalhlu nàgelry, mớdknpi cópmsd thểshxbepwjc đtdbkukymnh hợbbhjp kim màgelrovuu La luyệalhln chếgecx ra chíbirnnh làgelr dung hợbbhjp hai loạtqrli tàgelri liệalhlu lạtqrli thậbbhjt sựdtup, màgelr khôdilzng phảmhxsi làgelr giảmhxs mạtqrlo.


Bắffrfc Hảmhxsi Hàgelrn Ngâbtevn vàgelr Nam Lĩiptmnh Hỏtkoha Kim thuộffrfc tíbirnnh tưonmlơuweong khắffrfc, khópmsdpmsd thểshxb dung hợbbhjp, bởpoiei vìtavg phưonmlơuweong pháepwjp chếgecx khíbirn chíbirnnh làgelrsbovng linh nguyêtavgn thôdilzi đtdbkffrfng cáepwjc loạtqrli hỏtkoha diễmishm, trưonmldknpc tiêtavgn dung hópmsda hai loạtqrli tàgelri liệalhlu, sau đtdbkópmsd dung hợbbhjp lẫgecxn nhau.

Phưonmlơuweong pháepwjp nàgelry tồgfjgn tạtqrli khuyếgecxt đtdbkiểshxbm Tiêtavgn Thiêtavgn, căjjfen bảmhxsn khôdilzng cópmsd khảmhxsjjfeng thựdtupc hiệalhln.

Bởpoiei vìtavg hai loạtqrli tàgelri liệalhlu nàgelry đtdbkdilzu làgelrgelri liệalhlu cao cấshxbp, cópmsdepwjc dụjxaing gia tăjjfeng đtdbkryoci vớdknpi linh nguyêtavgn. Mộffrft khi cópmsd linh nguyêtavgn gia nhậbbhjp, thuộffrfc tíbirnnh củjqnza hai loạtqrli tàgelri liệalhlu sẽjqhxgelrng bàgelri xíbirnch lẫgecxn nhau, đtdbkưonmlơuweong nhiêtavgn khôdilzng cópmsd khảmhxsjjfeng dung hợbbhjp.

Thếgecx nhưonmlng Báepwjt Hoang Đkvorepwjn Tạtqrlo lạtqrli khôdilzng giốryocng nhưonml vậbbhjy.

ovuu La trong thờitovi gian cảmhxs buổtgumi trưonmla, nhìtavgn qua nhưonml đtdbkang uốryocng tràgelr, trêtavgn thựdtupc tếgecx đtdbkang yêtavgn lặepwjng suy nghĩiptm. trong lòfoyung đtdbkãwaic suy nghĩiptm mộffrft búltnba nàgelry vôdilz sốryoc lầllbyn, thuậbbhjn tiệalhln còfoyun cópmsd thờitovi gian rảmhxsnh rỗukymi nhiềdilzu, suy nghĩiptm mộffrft trậbbhjn pháepwjp tựdtup bạtqrlo ẩsbovn giấshxbu trong mộffrft búltnba nàgelry.

Hắffrfn nắffrfm hai hạtqrlt nguyêtavgn liệalhlu lêtavgn, bởpoiei vìtavggelri liệalhlu cựdtupc nhỏtkohjjfen bảmhxsn khôdilzng cầllbyn vậbbhjn dụjxaing búltnba lớdknpn châbtevn chíbirnnh, ởpoie trong lòfoyung bàgelrn tay, Kỳtgumbtevn Týtdbkpmsda thàgelrnh mộffrft chiếgecxc búltnba lửbvaaa, giớdknpi tửbvaa nạtqrlp tu di, tưonmlơuweong đtdbkưonmlơuweong vớdknpi mộffrft búltnba giáepwjng xuốryocng.

Đkvortqrlo lýtdbkgelry nópmsdi ra rấshxbt huyềdilzn àgelro, kỳtgum thựdtupc châbtevn chíbirnnh thựdtupc hiệalhln, đtdbkryoci vớdknpi mộffrft tu sĩiptm tiêtavgu chuẩsbovn nhưonmlovuu La màgelrpmsdi làgelrdilzsbovng đtdbkơuweon giảmhxsn.

Pháepwjp môdilzn Báepwjt Hoang Đkvorepwjn Tạtqrlo chíbirnnh làgelr phâbtevn giảmhxsi hai loạtqrli tàgelri liệalhlu nàgelry, mỗukymi loạtqrli đtdbkdilzu đtdbktqrlt tớdknpi trạtqrlng tháepwji nguyêtavgn thủjqnzy nhấshxbt, thàgelrnh nhữpxnxng hạtqrlt nhỏtkoh nhấshxbt, sau đtdbkópmsd trộffrfn lẫgecxn vàgelro nhau cũovuung nhưonml hỗukymn hợbbhjp gạtqrlo vàgelrepwjt, cuốryoci cùsbovng ngưonmlng luyệalhln màgelr thàgelrnh.

Thờitovi kỳtgum thưonmlbbhjng cổtgum, còfoyun cópmsd truyềdilzn thừgecxa Báepwjt Hoang Đkvorepwjn Tạtqrlo, bởpoiei vìtavg mộffrft íbirnt pháepwjp bảmhxso củjqnza thờitovi kỳtgum đtdbkópmsdonmlu truyềdilzn đtdbkếgecxn nàgelry chíbirnnh làgelrsbovng dung hợbbhjp hai loạtqrli tàgelri liệalhlu nàgelry chếgecx tạtqrlo màgelr thàgelrnh. Đkvorếgecxn hiệalhln tạtqrli, nan đtdbkdilzgelry lạtqrli làgelrm khópmsd Tu Châbtevn Giớdknpi mấshxby ngàgelrn năjjfem khôdilzng thểshxb giảmhxsi quyếgecxt.

Huynh đtdbkalhlwaicjjfeng Tiêtavgu mặepwjc dùsbov khópmsdpmsd thểshxb tin, thếgecx nhưonmlng nhìtavgn thấshxby phảmhxsn ứllbyng củjqnza cáepwjc Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirn. rõqgdpgelrng chíbirnnh làgelr sựdtup thậbbhjt, sắffrfc mặepwjt củjqnza huynh đtdbkalhl bốryocn ngưonmlitovi trởpoietavgn cựdtupc kỳtgum khópmsd coi, bọdtupn họdtup nhìtavgn thoáepwjng qua lẫgecxn nhau, giọdtupng Mãwaicjjfeng Thiêtavgn hếgecxt sứllbyc khópmsd nghe:

- Đkvortqrli ca, chúltnbng ta, chúltnbng ta làgelrm sao bâbtevy giờitov?

Đkvoralhl đtdbkalhlwaicjjfeng Háepwjn vẫgecxn mộffrft mựdtupc khôdilzng nópmsdi, hiệalhln tạtqrli hừgecx mộffrft tiếgecxng:

- Hừgecx. còfoyun cópmsd thểshxbgelrm gìtavg nữpxnxa. chỉkvorpmsd thểshxbltnbi đtdbkllbyu vớdknpi Mãwaic Hồgfjgng.


Sắffrfc mặepwjt Mãwaicjjfeng Vâbtevn chợbbhjt sa sầllbym:

- Thếgecx nhưonmlng lúltnbc trưonmldknpc chúltnbng ta khinh thưonmlitovng bọdtupn họdtup nhưonml vậbbhjy, chỉkvor sợbbhj hiệalhln tạtqrli cầllbyu ngưonmlitovi ta chíbirnnh làgelr khôdilzng dễmish.

Huynh đtdbkalhl mấshxby ngưonmlitovi đtdbkdilzu cópmsd chúltnbt do dựdtup. Mãwaicjjfeng Tiêtavgu sắffrfc mặepwjt ngưonmlng trọdtupng:

- Vậbbhjy cũovuung khôdilzng cópmsd biệalhln pháepwjp. Lúltnbc trưonmldknpc chúltnbng ta khôdilzng biếgecxt, hiệalhln tạtqrli đtdbkãwaic hiểshxbu đtdbkưonmlbbhjc, nan đtdbkdilzgelry chỉkvor sợbbhj cầllbyu toàgelrn bộffrf Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirn củjqnza Tu Châbtevn Giớdknpi cũovuung khôdilzng ai cópmsd thểshxb giảmhxsi quyếgecxt đtdbkưonmlbbhjc. Hiệalhln tạtqrli gặepwjp đtdbkưonmlbbhjc mộffrft ngưonmlitovi cópmsd thểshxb giảmhxsi quyếgecxt thựdtupc sựdtupgelr may mắffrfn củjqnza chúltnbng ta. Cho dùsbovgelrwaic Hồgfjgng làgelrm chúltnbng ta mấshxbt mặepwjt cũovuung phảmhxsi nhẫgecxn nhịukymn.

Áuweonh mắffrft sắffrfc béslwon củjqnza Mãwaicjjfeng Tiêtavgu liếgecxc nhìtavgn ba huynh đtdbkalhl:

- Cáepwjc ngưonmlơuweoi cũovuung đtdbkgecxng quêtavgn, nếgecxu nhưonml vấshxbn đtdbkdilzgelry khôdilzng thểshxb giảmhxsi quyếgecxt, chuyệalhln gìtavg sẽjqhx chờitov

đtdbkbbhji chúltnbng ta?

Ba ngưonmlitovi Mãwaicjjfeng Thiêtavgn yêtavgn lặepwjng, lậbbhjp tứllbyc nópmsdi:

- Hiểshxbu, hiểshxbu rồgfjgi.

Huynh đtdbkalhl bốryocn ngưonmlitovi thưonmlơuweong lưonmlbbhjng xong, cùsbovng nhau đtdbki xuốryocng. Viêtavgn hợbbhjp kim kia cũovuung đtdbkãwaic đtdbkưonmlbbhjc tấshxbt cảmhxs Đkvortqrli sưonml chếgecx khíbirn chuyềdilzn tay nhau xong, lạtqrli đtdbkưonmlbbhjc đtdbkshxb lạtqrli trêtavgn bàgelrn.

waicjjfeng Tiêtavgu vẻqgdp mặepwjt tưonmlơuweoi cưonmlitovi, khiêtavgm tốryocn hưonmldknpng Vũovuu La ôdilzm quyềdilzn cúltnbi ngưonmlitovi:

- Đkvortqrli sưonml...

ovuu La hừgecx lạtqrlnh mộffrft tiếgecxng, tay đtdbkáepwjnh ra mộffrft pháepwjp quyếgecxt:


- Bạtqrlo.

Chỉkvor nghe ầllbym mộffrft tiếgecxng, viêtavgn hợbbhjp kim trêtavgn bàgelrn kia nổtgumepwjt bấshxby. Mấshxby ngưonmlitovi Mãwaicjjfeng Tiêtavgu trợbbhjn tròfoyun mắffrft. đtdbkâbtevy làgelrovuu La đtdbkang biểshxbu thịukymqgdp tháepwji đtdbkffrf.

ovuu La thuậbbhjn tay lấshxby từgecx trong Thiêtavgn Phủjqnz Chi Quốryocc ra mộffrft viêtavgn Ngọdtupc Tủjqnzy đtdbkshxb trêtavgn bàgelrn:

- Đkvorâbtevy làgelr bồgfjgi thưonmlitovng tàgelri liệalhlu, hẳukymn làgelronml dảmhxs rồgfjgi.

pmsdi xong xoay ngưonmlitovi đtdbki ra, căjjfen bảmhxsn khôdilzng đtdbkshxb ýtdbk huynh đtdbkalhlwaic thịukym.

ovuu La trởpoie lạtqrli phòfoyung mìtavgnh. Mãwaic Hồgfjgng chờitov đtdbkbbhji đtdbkãwaicpmsd chúltnbt sốryoct ruộffrft, nhìtavgn thấshxby Vũovuu La trởpoie vềdilz vộffrfi vàgelrng tiếgecxn tớdknpi hỏtkohi:

- Vũovuu huynh đtdbkalhl, thếgecxgelro?

ovuu La vỗukym ngựdtupc cưonmlitovi giảmhxso hoạtqrlt:

- Cópmsd ta xuấshxbt mãwaic. ngưonmlơuweoi còfoyun khôdilzng yêtavgn tâbtevm sao?

waic Hồgfjgng thưonml tháepwji nởpoie nụjxaionmlitovi:

- Ha ha ha tốryoct. chúltnbng ta sẽjqhx chờitov xem đtdbkáepwjm khốryocn kiếgecxp nàgelry từgecxng têtavgn mộffrft mấshxbt mặepwjt thếgecxgelro ha ha ha...

Thờitovi gian Mãwaic Hồgfjgng chờitovfoyun khôdilzng đtdbkếgecxn mộffrft chéslwon tràgelr nhỏtkoh, đtdbkãwaic nghe bêtavgn ngoàgelri truyềdilzn đtdbkếgecxn tiếgecxng bưonmldknpc châbtevn vộffrfi vãwaic, ngưonmlitovi đtdbkếgecxn đtdbkâbtevy cópmsd vẻqgdp khôdilzng íbirnt. Mãwaic Hồgfjgng đtdbktqrli nộffrf, bàgelrn tay vừgecxa nhấshxbc, Ngâbtevn Hoàgelrn Phi Kiếgecxm xoay đtdbkffrfng ởpoie trêtavgn khôdilzng cáepwjch lòfoyung bàgelrn tay ba ngópmsdn tay, linh quang chớdknpp đtdbkffrfng:

- Đkvoráepwjm gia hỏtkoha nàgelry pháepwjt rồgfjg rồgfjgi, lẽjqhxgelro muốryocn dùsbovng sứllbyc mạtqrlnh bứllbyc chúltnbng ta?


ovuu La vẫgecxn ngồgfjgi bấshxbt đtdbkffrfng, nâbtevng chéslwon tràgelrtavgn nhẹhtjw nhàgelrng nhấshxbp mộffrft ngụjxaim, trong miệalhlng nhai mộffrft cuốryocng láepwj tràgelr, cópmsd vẻqgdp hếgecxt sứllbyc ngon làgelrnh.

Rấshxbt nhanh tiếgecxng bưonmldknpc châbtevn rầllbym rậbbhjp kia đtdbkãwaic đtdbki tớdknpi bêtavgn ngoàgelri, Mãwaic Hồgfjgng run cổtgum tay lêtavgn, Ngâbtevn Hoàgelrn Phi Kiếgecxm xoay đtdbkffrfng nhanh hơuweon. nhấshxbt thờitovi trong toàgelrn bộffrfjjfen phòfoyung ngâbtevn quang đtdbktqrli trưonmldknpng, chiếgecxu lêtavgn khuôdilzn mặepwjt trầllbym tĩiptmnh cựdtupc kỳtgum dữpxnx tợbbhjn củjqnza Mãwaic Hồgfjgng, vốryocn hắffrfn muốryocn hung bạtqrlo giếgecxt ngưonmlitovi, lạtqrli khôdilzng ngờitov rằtkohng mộffrft tiếgecxng hỏtkohi thăjjfem cung kíbirnnh âbtevn cầllbyn vang lêtavgn:

- Tứllby ca, ngưonmlơuweoi đtdbkãwaic ngủjqnz chưonmla?

waic Hồgfjgng nhưonmldknpng màgelry, làgelrwaicjjfeng Háepwjn.

birnnh theo tuổtgumi táepwjc, Mãwaic Hồgfjgng chỉkvor lớdknpn hơuweon so vớdknpi Mãwaicjjfeng Háepwjn. so vớdknpi ba huynh đtdbkalhl kháepwjc đtdbkdilzu késlwom. cho nêtavgn Mãwaicjjfeng Háepwjn mớdknpi gọdtupi hắffrfn làgelr “Tứllby ca”. Màgelr trong bốryocn huynh đtdbkalhl, nếgecxu nhưonml muốryocn nópmsdi ai quan hệalhluweoi hòfoyua hoãwaicn mộffrft chúltnbt vớdknpi Mãwaic Hồgfjgng, thìtavg chíbirnnh làgelrwaicjjfeng Háepwjn. Dùsbov sao hắffrfn nhỏtkoh tuổtgumi nhấshxbt, thờitovi gian đtdbkópmsdfoyun chưonmla hiểshxbu chuyệalhln.

waicjjfeng Tiêtavgu cũovuung khôdilzng phảmhxsi đtdbkllbyu đtdbkshxbt, tựdtup nhiêtavgn pháepwji tiểshxbu đtdbkalhl tớdknpi trưonmldknpc, vừgecxa cópmsd thểshxb thểshxb hiệalhln ra sựdtup coi trọdtupng, lạtqrli cópmsd thểshxbfoyua hoãwaicn quan hệalhl.

waic Hồgfjgng hừgecx mộffrft tiếgecxng, pháepwjp bảmhxso trong tay thu lạtqrli, ngâbtevn quang đtdbkllbyy phòfoyung nhấshxbt thờitovi biếgecxn mấshxbt. lạtqrlnh nhạtqrlt nópmsdi:

- Vàgelro đtdbki.

waicjjfeng Háepwjn đtdbki vàgelro, trưonmldknpc tiêtavgn mỉkvorm cưonmlitovi hàgelrnh lễmish vớdknpi Mãwaic Hồgfjgng:

- Tứllby ca.

Sau đtdbkópmsd quay ra phíbirna sau vung tay lêtavgn:

- Còfoyun đtdbkllbyng đtdbkópmsdgelrm gìtavg, còfoyun khôdilzng mau hầllbyu hạtqrl Tứllby gia mang đtdbkgfjg đtdbktqrlc đtdbki.

Phíbirna sau mộffrft đtdbkáepwjm thiếgecxu nữpxnx thanh túltnb, vópmsdc ngưonmlitovi yểshxbu đtdbkiệalhlu, khoảmhxsng mưonmlitovi bốryocn mưonmlitovi lăjjfem tuổtgumi, mặepwjt màgelry vừgecxa nảmhxsy nởpoie, cựdtupc kỳtgum thanh túltnb, bịukym mộffrft tiếgecxng quáepwjt lớdknpn củjqnza Mãwaicjjfeng Háepwjn vộffrfi vàgelrng nuốryoci đtdbkdilzi nhau tiếgecxn đtdbkếgecxn. rấshxbt cópmsd quy củjqnz phâbtevn biệalhlt mang nhữpxnxng đtdbkgfjg vậbbhjt trong phòfoyung lêtavgn muốryocn đtdbki ra ngoàgelri.


Kỳtgum thựdtupc trong phòfoyung căjjfen bảmhxsn khôdilzng cópmsd thứllbytavg củjqnza Vũovuu La vàgelrwaic Hồgfjgng, ngưonmlitovi tu châbtevn khôdilzng cầllbyn mang theo hàgelrnh lýtdbktavg, mọdtupi thứllby đtdbkdilzu đtdbkưonmlbbhjc đtdbkshxb trong khôdilzng gian trữpxnx vậbbhjt.

waicjjfeng Háepwjn mang đtdbkếgecxn nhiềdilzu thiếgecxu nữpxnx nhưonml vậbbhjy, chỉkvorgelrtavg thểshxb hiệalhln sựdtup coi trọdtupng đtdbkryoci vớdknpi hai ngưonmlitovi bọdtupn họdtupgelr thôdilzi. Tiềdilzn cứllby hậbbhju cung (trưonmldknpc kiêtavgu ngạtqrlo sau cung kíbirnnh), lễmish phéslwop vớdknpi ngưonmlitovi chắffrfc chắffrfn cópmsd việalhlc nhờitov, lầllbyn nàgelry thểshxb diệalhln thựdtupc sựdtupgelr mấshxbt đtdbki khôdilzng íbirnt.

- Đkvorưonmlbbhjc rồgfjgi.

waic Hồgfjgng buồgfjgn bựdtupc khoáepwjt tay chặepwjn lạtqrli:

- Mãwaicjjfeng Háepwjn ngưonmlơuweoi làgelrm gìtavg vậbbhjy?

waicjjfeng Háepwjn cưonmlitovi hìtavgtavg:

- Tứllby ca, ngưonmlơuweoi nểshxb mặepwjt ta mộffrft chúltnbt cópmsd đtdbkưonmlbbhjc hay khôdilzng, Đkvortqrli ca giao nhiệalhlm vụjxai cho ta, nếgecxu

nhưonml ngưonmlơuweoi khôdilzng giúltnbp, hắffrfn sẽjqhx đtdbkáepwjnh gãwaicy châbtevn ta

waic Hồgfjgng hừgecx mộffrft tiếgecxng:

- Ta khôdilzng giúltnbp, ngưonmlơuweoi trởpoie vềdilzpmsdi cho Mãwaicjjfeng Tiêtavgu, đtdbkgecxng giởpoie tròfoyugelry vớdknpi ta nữpxnxa. dáepwjm cho rằtkohng ta tớdknpi đtdbkâbtevy vìtavg muốryocn ăjjfen uốryocng củjqnza cáepwjc ngưonmlơuweoi sao?

Nắffrfm tay Mãwaic Hồgfjgng vỗukym mộffrft cáepwji trêtavgn bàgelrn, khôdilzng gian trữpxnx vậbbhjt mởpoie ra, lộffrfc cộffrfc mấshxby chụjxaic viêtavgn Ngọdtupc Tủjqnzy, hơuweon trăjjfem viêtavgn Ngọdtupc Túltnby Tinh Pháepwjch cùsbovng rơuweoi ra.

Mắffrft Mãwaicjjfeng Háepwjn hoàgelrn toàgelrn đtdbkllbyng tròfoyung, mặepwjc dùsbovwaic gia hiệalhln tạtqrli quýtdbk phúltnb nhưonmlng cũovuung khôdilzng thểshxbsbovy tùsbovy tiệalhln tiệalhln liềdilzn cópmsd thểshxb lấshxby ra hàgelrng chụjxaic miếgecxng Ngọdtupc Tủjqnzy nhưonml vậbbhjy.

Hắffrfn đtdbkãwaic nhưonml vậbbhjy rồgfjgi, nhữpxnxng thiếgecxu nữpxnxgelry càgelrng khôdilzng chịukymu nổtgumi, nhìtavgn chằtkohm chằtkohm trêtavgn bàgelrn, châbtevn cũovuung khôdilzng bưonmldknpc nổtgumi.

waic Hồgfjgng hừgecx mộffrft tiếgecxng:

- Khôdilzng ngạtqrli nópmsdi cho ngưonmlơuweoi, ngưonmlitovi ởpoie cạtqrlnh ta đtdbkâbtevy chíbirnnh làgelr Tổtgumng Lãwaicnh Ban Đkvorllbyu củjqnza Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic chúltnbng ta, ngưonmlitovi thứllby hai ởpoie Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic chỉkvoronmldknpi Giáepwjm Ngụjxaic Đkvortqrli nhâbtevn. Ngưonmlơuweoi cũovuung biếgecxt trong Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic giam giữpxnxgelr nhữpxnxng nhâbtevn vậbbhjt thếgecxgelro? Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn cáepwji gìtavggelr chưonmla thấshxby qua, lạtqrli chúltnb ýtdbk tớdknpi mấshxby miếgecxng Ngọdtupc Tủjqnzy ráepwjch náepwjt củjqnza cáepwjc ngưonmlơuweoi sao? Nếgecxu khôdilzng phảmhxsi ta đtdbkau khổtgum cầllbyu xin, Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn sao chịukymu chạtqrly từgecx xa đtdbkếgecxn nơuweoi hoang dãwaic nhưonml Phi Thúltnby Sơuweon nàgelry?

waicjjfeng Tiêtavgu trêtavgn tráepwjn bắffrft đtdbkllbyu xuấshxbt mồgfjgdilzi lạtqrlnh, bọdtupn họdtup vẫgecxn mộffrft mựdtupc khinh thưonmlitovng Mãwaic Hồgfjgng, nghĩiptm chẳukymng qua chỉkvorgelr mộffrft têtavgn ngụjxaic tốryoct lụjxain bạtqrli, cópmsd thểshxbpmsd đtdbkưonmlbbhjc tiềdilzn đtdbkgfjgtavg? Khôdilzng ngờitov rằtkohng ngưonmlitovi ta vừgecxa ra tay đtdbkãwaicgelr mộffrft khoảmhxsn lớdknpn nhưonml vậbbhjy, ngưonmlitovi dẫgecxn tớdknpi cũovuung khôdilzng phảmhxsi làgelr tiểshxbu nhâbtevn vậbbhjt củjqnza Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic, khôdilzng ngờitovgelr nhâbtevn vậbbhjt sốryoc hai ởpoie Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic chỉkvoronmldknpi Giáepwjm Ngụjxaic, chuyệalhln nàgelry quảmhxs thậbbhjt khópmsdonmlitovng.

waic Hồgfjgng đtdbkãwaicbtevng bốryocc Vũovuu La. hắffrfn tựdtup nhiêtavgn cũovuung muốryocn báepwjnh íbirnt đtdbki, báepwjnh quy lạtqrli, đtdbkưonmlơuweong nhiêtavgn rồgfjgi, chủjqnz yếgecxu làgelrtavg cháepwjn ghéslwot ngưonmlitovi nhàgelr họdtupwaic.

ovuu La ho khan mộffrft tiếgecxng nópmsdi:

- Cáepwjc ngưonmlơuweoi cũovuung đtdbkgecxng xem thưonmlitovng Mãwaic Hồgfjgng. Trong mấshxby trăjjfem ngụjxaic tốryoct củjqnza Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic, Ban Đkvorllbyu cũovuung cópmsduweon mưonmlitovi vịukym, thếgecx nhưonmlng Mãwaic Hồgfjgng ởpoie trong Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic, đtdbkukyma vịukym chíbirn íbirnt cũovuung xếgecxp vàgelro năjjfem vịukym tríbirn đtdbkllbyu. Mỗukymi năjjfem chỉkvorbirnnh khoảmhxsn kiếgecxm thêtavgm, chíbirn íbirnt cũovuung cópmsdgelrng chụjxaic miếgecxng Ngọdtupc Tủjqnzy.

waicjjfeng Háepwjn vẻqgdp mặepwjt cầllbyu xin. cung kíbirnnh thi lễmish:

- Tửbvaa ca. ngàgelri cũovuung đtdbkgecxng táepwjt vàgelro mặepwjt ta nữpxnxa. ta biếgecxt sai rồgfjgi, ta thay mấshxby ngưonmlitovi Đkvortqrli ca chịukymu tộffrfi vớdknpi ngàgelri, ngưonmlơuweoi Đkvortqrli nhâbtevn cópmsd đtdbktqrli lưonmlbbhjng, tha cho chúltnbng ta đtdbkưonmlbbhjc khôdilzng?

waic Hồgfjgng trong lòfoyung mềdilzm nhũovuun, lạtqrli bịukym áepwjnh mắffrft củjqnza Vũovuu La cảmhxsnh cáepwjo mộffrft chúltnbt, hắffrfn lậbbhjp tứllbyc nhớdknp tớdknpi mụjxaic đtdbkíbirnch củjqnza mìtavgnh, nghiêtavgm mặepwjt nópmsdi:

- Khôdilzng cầllbyn nópmsdi nữpxnxa. ta nópmsdi ngưonmlơuweoi cứllby việalhlc theo tìtavgnh hìtavgnh thựdtupc tếgecxepwjo cáepwjo vớdknpi Mãwaicjjfeng Tiêtavgu. Nếgecxu nhưonmlepwjc ngưonmlơuweoi đtdbkãwaic khôdilzng cầllbyn ta hỗukym trợbbhj, ta cũovuung khôdilzng cầllbyn phảmhxsi áepwjp mặepwjt nópmsdng vàgelro môdilzng lạtqrlnh củjqnza cáepwjc ngưonmlơuweoi làgelrm gìtavg. Sáepwjng mai chúltnbng ta sẽjqhx đtdbki, ngưonmlơuweoi trởpoie vềdilz đtdbki.

- Tứllby ca...

- Đkvorgecxng nhiềdilzu lờitovi nữpxnxa. đtdbki ra.

waicjjfeng Háepwjn bấshxbt đtdbkffrfc dĩiptm rờitovi đtdbki, lầllbyn nàgelry tớdknpi, hắffrfn thậbbhjt sựdtup rấshxbt cópmsd thàgelrnh ýtdbk, chuẩsbovn bịukym cho Vũovuu La vàgelrwaic Hồgfjgng chỗukympoie mớdknpi, chíbirnnh làgelr mộffrft việalhln lạtqrlc nằtkohm ởpoie phíbirna sau sơuweon trang, trong đtdbkópmsdpmsd mộffrft suốryoci nưonmldknpc nópmsdng, còfoyun cópmsdonmlitovi thiếgecxu nữpxnxltnb lệalhl nhấshxbt hầllbyu hạtqrl. cáepwjc loạtqrli tiệalhln nghi cung ứllbyng đtdbkdilzu làgelr đtdbkukymng cấshxbp cao nhấshxbt trong Phi Thúltnby Sơuweon Trang.

Đkvoráepwjng tiếgecxc ngay cảmhxsuweo hộffrfi nópmsdi ra cũovuung khôdilzng cópmsd, đtdbkãwaic bịukym ngưonmlitovi đtdbkuổtgumi ra rồgfjgi.

Ba huynh đtdbkalhlwaicjjfeng Tiêtavgu đtdbkang ởpoie thưonml phòfoyung đtdbkbbhji, Mãwaicjjfeng Háepwjn nópmsdi qua mộffrft lưonmlbbhjt. Mãwaicjjfeng Vâbtevn vôdilzsbovng phẫgecxn nộffrf:

- Đkvorgfjg khôdilzng biếgecxt thứllbyc thờitovi, thậbbhjt cho rằtkohng hắffrfn thăjjfeng quan tiếgecxn chứllbyc rấshxbt nhanh rồgfjgi muốryocn áepwjo gấshxbm vềdilz quêtavg sao? Khôdilzng phảmhxsi chỉkvorgelr mộffrft têtavgn ngụjxaic tốryoct sao, cópmsdtavg đtdbkepwjc biệalhlt hơuweon ngưonmlitovi chứllby.

waicjjfeng Thiêtavgn lúltnbc nàgelry cũovuung khôdilzng tứllbyc giậbbhjn, cópmsd chúltnbt nhụjxait chíbirnpmsdi:

- Ngưonmlitovi ta nắffrfm yếgecxu huyệalhlt củjqnza Phi Thúltnby Sơuweon chúltnbng ta, bấshxbt kểshxb hắffrfn cópmsdtavg đtdbkepwjc biệalhlt hay khôdilzng, chúltnbng ta hiệalhln tạtqrli vẫgecxn phảmhxsi cung phụjxaing bọdtupn họdtup nhưonml đtdbktqrli gia.

waicjjfeng Thiêtavgn chỉkvor tứllbyc giậbbhjn nópmsdi vậbbhjy, cũovuung hiểshxbu đtdbkưonmlbbhjc tìtavgnh hìtavgnh hiệalhln tạtqrli mìtavgnh phảmhxsi cầllbyu ngưonmlitovi, căjjfem tứllbyc đtdbkepwjt môdilzng ngồgfjgi xuốryocng, co rúltnbt trêtavgn ghếgecx khôdilzng nópmsdi gìtavg nữpxnxa.

waicjjfeng Háepwjn cópmsd chúltnbt căjjfem tứllbyc:

- Cũovuung tạtqrli cáepwjc ngưonmlơuweoi, trưonmldknpc đtdbkâbtevy tốryoct mộffrft chúltnbt vớdknpi Tứllby ca thìtavg đtdbkãwaic khôdilzng xảmhxsy ra tìtavgnh trạtqrlng hiệalhln tạtqrli, hiệalhln tạtqrli tốryoct rồgfjgi, cầllbyu đtdbkếgecxn ngưonmlitovi ta mớdknpi nhớdknp đtdbkãwaic tớdknpi báepwji Phậbbhjt thìtavg phảmhxsi thắffrfp hưonmlơuweong, cho nêtavgn khôdilzng đtdbkưonmlbbhjc. Hừgecx, làgelrm cho ta cũovuung bịukym liêtavgn lụjxaiy theo...

- Đkvorưonmlbbhjc rồgfjgi.

Đkvortqrli ca Mãwaicjjfeng Tiêtavgu sắffrfc mặepwjt bìtavgnh tĩiptmnh:

- Đkvorgecxng tranh cãwaici nữpxnxa, nghĩiptm xem nêtavgn làgelrm gìtavgbtevy giờitov. Phi Thúltnby Sơuweon chúltnbng ta thậbbhjt vấshxbt vảmhxs mớdknpi cópmsd chúltnbt khởpoiei sắffrfc, khôdilzng thểshxb chôdilzn vùsbovi nhưonml vậbbhjy đtdbkưonmlbbhjc.

waicjjfeng Thiêtavgn bấshxbt đtdbkffrfc dĩiptm:

- Lãwaico Tứllbyovuung bịukym đtdbkuổtgumi ra, chúltnbng ta còfoyun cópmsd thểshxbpmsd biệalhln pháepwjp gìtavg? Ngưonmlitovi ta căjjfen bảmhxsn khôdilzng bịukym chúltnbng ta mua chuộffrfc.

waicjjfeng Tiêtavgu thởpoiegelri mộffrft tiếgecxng:

- Khôdilzng bịukym chúltnbng ta mua chuộffrfc, thếgecx nhưonmlng trong Phi Thúltnby Sơuweon dùsbov sao cũovuung cópmsd ngưonmlitovi cópmsd thểshxb mua chuộffrfc hắffrfn.

waicjjfeng Háepwjn trong lòfoyung khẽjqhx đtdbkffrfng:

- Đkvortqrli ca muốryocn nópmsdi làgelr...

waicjjfeng Tiêtavgu bấshxbt đtdbkffrfc dĩiptm khoáepwjt tay:

-Pháepwji ngưonmlitovi đtdbki mờitovi Phúltnbc báepwj tớdknpi... Khôdilzng, lãwaico Nhịukym, ngưonmlơuweoi tựdtuptavgnh đtdbki mờitovi mớdknpi đtdbkưonmlbbhjc. Mậbbhjt kháepwjc, bảmhxso bọdtupn hạtqrl nhâbtevn chuẩsbovn bịukym mộffrft chúltnbt, sáepwjng mai, chúltnbng ta đtdbki tếgecx đtdbkiệalhln gia gia mộffrft chuyếgecxn.

waicjjfeng Tiêtavgu phỏtkohng đtdbkepwjn tâbtevm tưonml củjqnza Mãwaic Hồgfjgng, đtdbkãwaicgelrm ra nhữpxnxng đtdbkryoci sáepwjch nàgelry.

epwjng sớdknpm ngàgelry thứllby hai, Phi Thúltnby Sơuweon Trang vang lêtavgn tiếgecxng pháepwjo nổtgum, trong vòfoyung ba dặepwjm xung quanh lăjjfeng tẩsbovm sau núltnbi rảmhxsi đtdbkllbyy tiềdilzn giấshxby. Mãwaic thịukym đtdbktqrli tếgecx tổtgum tiêtavgn.

Sau khi tếgecx xong, trêtavgn ngưonmlitovi bốryocn huynh đtdbkalhlfoyun mặepwjc đtdbkgfjg tang theo Phúltnbc báepwjsbovng nhau tớdknpi chỗukymwaic Hồgfjgng.

Phúltnbc báepwj đtdbki vàgelro trưonmldknpc, khuyêtavgn giảmhxsi mộffrft phen mớdknpi làgelrm cho Mãwaic Hồgfjgng mởpoie cửbvaaa cho bốryocn huynh đtdbkalhl. Vừgecxa mởpoie cửbvaaa, Mãwaicjjfeng Tiêtavgu dẫgecxn đtdbkllbyu, bốryocn ngưonmlitovi đtdbkllbyng thàgelrnh mộffrft hàgelrng ởpoie ngoàgelri cửbvaaa, cung kíbirnnh thi lễmish:

- A Hồgfjgng (Tứllby ca), chúltnbng ta sai rồgfjgi, hôdilzm nay tớdknpi đtdbkâbtevy nhậbbhjn lỗukymi vớdknpi ngưonmlơuweoi.

waic Hồgfjgng hừgecx mộffrft tiếgecxng, lắffrfc mìtavgnh tráepwjnh đtdbki, đtdbkryoci diệalhln đtdbktqrli môdilzn, Vũovuu La bưonmlng mộffrft chéslwon tràgelr xanh đtdbkưonmlitovng hoàgelrng ngồgfjgi xuốryocng, sắffrfc mặepwjt thảmhxsn nhiêtavgn.

Bốryocn huynh đtdbkalhlwaicjjfeng Tiêtavgu nhìtavgn thoáepwjng qua nhau, nhấshxbt tềdilz quỳtgum xuốryocng:

- Chúltnbng ta ra mắffrft Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn.

- Chúltnbng ta cópmsd mắffrft khôdilzng tròfoyung, đtdbkãwaic mạtqrlo phạtqrlm Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn, xin Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn thứllby tộffrfi.

- Chúltnbng ta ếgecxch ngồgfjgi đtdbkáepwjy giếgecxng, mụjxaic vôdilz thưonmlbbhjng quan, xin Vũovuu Đkvortqrli nhâbtevn thứllby tộffrfi.

Bốryocn ngưonmlitovi dậbbhjp đtdbkllbyu ba cáepwji, quỳtgum rạtqrlp trêtavgn mặepwjt đtdbkshxbt khôdilzng dáepwjm đtdbkllbyng lêtavgn.

ovuu La nhìtavgn bốryocn ngưonmlitovi mộffrft chúltnbt, hừgecx mộffrft tiếgecxng nópmsdi:

- Nếgecxu khôdilzng phảmhxsi Phúltnbc báepwj biệalhln hộffrf cho, tíbirnnh tìtavgnh củjqnza bàgelrn tọdtupa tuyệalhlt đtdbkryoci sẽjqhx khôdilzng tốryoct nhưonml vậbbhjy. Tấshxbt cảmhxs đtdbkllbyng lêtavgn đtdbki.

- Tạtqrl ơuweon Đkvortqrli nhâbtevn.

Bốryocn ngưonmlitovi đtdbkllbyng lêtavgn, trong lòfoyung đtdbkllbyy chờitov mong nhìtavgn Vũovuu La.

ovuu La hỏtkohi:

- Cáepwjc ngưonmlơuweoi muốryocn dung hợbbhjp Bắffrfc Hảmhxsi Hàgelrn Ngâbtevn vàgelr Nam Lĩiptmnh Hỏtkoha Kim. rốryoct cuộffrfc muốryocn làgelrm pháepwjp bảmhxso gìtavg?

waicjjfeng Tiêtavgu chắffrfp tay đtdbkáepwjp:

- Đkvortqrli nhâbtevn, chíbirnnh làgelr mộffrft mópmsdn linh kiệalhln hạtqrlch tâbtevm củjqnza pháepwjp bảmhxso khai tháepwjc mỏtkoh cỡxdhx lớdknpn.

ovuu La gậbbhjt đtdbkllbyu:

- Vậbbhjy rốryoct cuộffrfc muốryocn luyệalhln chếgecx thàgelrnh bộffrfepwjng gìtavg?

waicjjfeng Tiêtavgu liềdilzn lấshxby ra mộffrft bảmhxsn vẽjqhx, trêtavgn đtdbkópmsd đtdbkãwaic vẽjqhx ra hìtavgnh dạtqrlng cụjxai thểshxb, cùsbovng vớdknpi nhữpxnxng trậbbhjn pháepwjp cầllbyn phong ấshxbn ởpoietavgn trong. Sau đtdbkópmsd, Mãwaicjjfeng Háepwjn tiếgecxn lêtavgn, hai tay bưonmlng mộffrft cáepwji khay, bêtavgn trong đtdbkshxb hai khốryoci quặepwjng lớdknpn bằtkohng đtdbkllbyu ngưonmlitovi, mộffrft khốryoci làgelr Bắffrfc Hảmhxsi Hàgelrn Ngâbtevn, mộffrft khốryoci làgelr Nam Lĩiptmnh Hỏtkoha Kim.

ovuu La gậbbhjt đtdbkllbyu:

- Cho ta thờitovi gian ba ngàgelry.

ovuu La vàgelrwaic Hồgfjgng vẫgecxn chuyểshxbn đtdbkếgecxn tòfoyua tiểshxbu việalhln ccópmsd suốryoci nưonmldknpc nópmsdng kia, Mãwaic Hồgfjgng thoảmhxsi máepwji hưonmlpoieng thụjxaionmlitovi vịukym tiểshxbu tỳtgum xoa bópmsdp phụjxaic vụjxai, Vũovuu La lạtqrli mệalhlnh khổtgum bắffrft đtdbkllbyu luyệalhln chếgecx pháepwjp bảmhxso.

Chẳukymng qua cópmsd chuyệalhln Vũovuu La cũovuung khôdilzng nópmsdi cho Mãwaic Hồgfjgng biếgecxt: Mãwaicjjfeng Tiêtavgu đtdbkãwaicpmsdi dốryoci hắffrfn.

ovuu La kiếgecxp trưonmldknpc mặepwjc dùsbovovuung khôdilzng am hiểshxbu chếgecx khíbirn, thếgecx nhưonmlng kiếgecxn thứllbyc lạtqrli khôdilzng ai cópmsd thểshxb bằtkohng. Trêtavgn bảmhxsn vẽjqhxwaicjjfeng Háepwjn đtdbkưonmla cho hắffrfn, mópmsdn linh kiệalhln nàgelry tuyệalhlt đtdbkryoci khôdilzng phảmhxsi làgelr pháepwjp bảmhxso khai tháepwjc mỏtkoh loạtqrli lớdknpn gìtavg cảmhxs.

Nhữpxnxng trậbbhjn pháepwjp phong ấshxbn ởpoie trong mópmsdn linh kiệalhln nàgelry, Vũovuu La cópmsd thểshxb nhìtavgn ra đtdbkưonmlbbhjc, hẳukymn làgelr mộffrft íbirnt trậbbhjn pháepwjp khôdilzng gian.

Mặepwjc dùsbovovuung khôdilzng cao minh, chẳukymng qua thậbbhjt sựdtupgelr trậbbhjn pháepwjp khôdilzng gian khôdilzng thểshxb nghi ngờitov.

Trong truyềdilzn thuyếgecxt nhữpxnxng pháepwjp bảmhxso dùsbovng loạtqrli hợbbhjp kim nàgelry làgelrm nguyêtavgn liệalhlu luyệalhln chếgecx, cópmsdepwjc dụjxaing gìtavg, Vũovuu La cũovuung biếgecxt, trong lòfoyung hắffrfn càgelrng thêtavgm khảmhxs nghi: Phi Thúltnby Sơuweon Mãwaic gia chẳukymng qua làgelr gia tộffrfc tu châbtevn bìtavgnh thưonmlitovng, muốryocn mópmsdn pháepwjp bảmhxso nàgelry làgelrm cáepwji gìtavg?

ovuu La kỳtgum thựdtupc đtdbkãwaic chiếgecxm tiệalhln nghi, cópmsd hai khốryoci nguyêtavgn liệalhlu trâbtevn quýtdbk đtdbkshxb hắffrfn rèzpccn luyệalhln Báepwjt Hoang Đkvorepwjn Tạtqrlo củjqnza mìtavgnh. Chỉkvorsbovng thờitovi gian hai ngàgelry, Vũovuu La đtdbkãwaiczpccn xong mópmsdn linh kiệalhln màgelrwaicjjfeng Tiêtavgu cầllbyn, chẳukymng qua hắffrfn đtdbkshxb lạtqrli chúltnbt tai mắffrft, giấshxbu Phùsbov cổtgumpoie trong mópmsdn linh kiệalhln nàgelry.

Phùsbov Cổtgum mộffrft nửbvaaa làgelr cổtgum trùsbovng, mộffrft nửbvaaa làgelr Thiêtavgn Mệalhlnh Thầllbyn Phùsbov. Cho dùsbovgelr Đkvortqrli Năjjfeng cũovuung khôdilzng pháepwjt hiệalhln đtdbkưonmlbbhjc sựdtup tồgfjgn tạtqrli củjqnza nópmsd, lừgecxa gạtqrlt mấshxby têtavgn phếgecx vậbbhjt nhưonml huynh đtdbkalhl nhàgelr họdtupwaic khôdilzng thàgelrnh vấshxbn đtdbkdilz.

Khi Vũovuu La đtdbkem mópmsdn linh kiệalhln kia giao cho Mãwaicjjfeng Tiêtavgu. Mãwaicjjfeng Tiêtavgu vôdilzsbovng hưonmlng phấshxbn, nhiệalhlt tìtavgnh giữpxnxovuu La vàgelrwaic Hồgfjgng ởpoie Phi Thúltnby Sơuweon chơuweoi mấshxby ngàgelry. Mãwaic Hồgfjgng vốryocn nghĩiptmovuu La khẳukymng đtdbkukymnh mộffrft lờitovi từgecx chốryoci, hậbbhjn khôdilzng thểshxb lậbbhjp tứllbyc bay trởpoie vềdilz Nhưonmlbbhjc Lôdilz Ngụjxaic, lạtqrli khôdilzng ngờitov rằtkohng Vũovuu La đtdbkãwaic đtdbkáepwjp ứllbyng ngay tứllbyc khắffrfc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.