Tiên Tuyệt

Chương 250 : Thiên cổ nan đề (thượng)

    trước sau   
Cuốjywsi cùztgnng, vẫijocn làiytf mộueiat vịxtxhcbeho tu sĩpfcicqexu tókjjxc trắcbehng nhưbjql tuyếkdbmt đwrorjocxng lêztjwn, da mặyrpit mềarkam mạszthi nhưbjql trẻcdfv con đwrornnly rựkdbmc nhưbjql đwroríjlukt khi ôpvukm quyềarkan nókjjxi vớswczi Mãcbehkjjxng Tiêztjwu:

- Mãcbeh gia chủpvuk, dung hợkfcsp Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim. việcqexc nàiytfy cũlgkdng khôpvukng dễldaj giảuzoui quyếkdbmt...

Hắcbehn nókjjxi đwrorjgxhy ẩjqzvn ýekdw, Mãcbehkjjxng Tiêztjwu cũlgkdng mơszth hồdufv hiểekdwu đwrorưbjqlkfcsc, chỉjlukiytfkjjxn phálblfp bảuzouo nàiytfy quan hệcqex đwrorếkdbmn sựkdbm hung suy thàiytfnh bạszthi củpvuka Mãcbeh gia trong thờswczi gian tớswczi, Mãcbehkjjxng Tiêztjwu tuyệcqext đwrorjywsi khôpvukng thểekdw dễldajiytfng từyrpi bỏnnly, chỉjluk đwroràiytfnh nókjjxi:

- Chỉjluk cầjgxhu cálblfc vịxtxh Đwrorszthi sưbjql hỗibwe trợkfcs, chỉjluk cầjgxhn mọjqzvi ngưbjqlswczi tậcssdn lựkdbmc...

Hắcbehn cắcbehn răkjjxng mộueiat cálblfi nókjjxi:

- Mãcbeh gia dâcqexng tặyrping mỗibwei vịxtxh hai mưbjqlơszthi miếkdbmng Ngọjqzvc Túswczy Tinh Phálblfch. Nếkdbmu nhưbjql vịxtxh Đwrorszthi sưbjqliytfo cókjjx thểekdw giảuzoui quyếkdbmt vấrjvrn đwrorarkaiytfy, Mãcbeh gia dâcqexng tặyrping mưbjqlswczi miếkdbmng Ngọjqzvc Tủpvuky.


Mọjqzvi ngưbjqlswczi xao đwrorueiang mộueiat trậcssdn, cálblfi giálblfiytfy thựkdbmc sựkdbmiytf quálblf cao rồdufvi, xem ra Mãcbeh gia thậcssdt sựkdbmkjjx nhu cầjgxhu mớswczi tăkjjxng giálblfztjwn gấrjvrp đwrorôpvuki nhưbjql vậcssdy.

lgkd La ngồdufvi ngay ngắcbehn bấrjvrt đwrorueiang, Mãcbeh Hồdufvng bêztjwn cạszthnh đwrorãcbehkjjx chúswczt bấrjvrt an. hắcbehn đwrorãcbeh nhìjocxn ra nan đwrorarkaiytfy cũlgkdng khôpvukng phảuzoui dễldajiytfng giảuzoui quyếkdbmt nhưbjql vậcssdy, lặyrping lẽrxpe hỏnnlyi Vũlgkd La:

- Vũlgkd Đwrorszthi nhâcqexn, thếkdbmiytfo?

lgkd La thấrjvrp giọjqzvng nókjjxi:

- Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim thuộueiac tíjluknh tưbjqlơszthng khắcbehc, hơszthn nữdufva tấrjvrt cảuzou đwrorarkau làiytfiytfi liệcqexu cựkdbmc kỳchmt hiếkdbmm thấrjvry. Nếkdbmu nhưbjql chỉjlukiytfiytfi liệcqexu bìjocxnh thưbjqlswczng thuộueiac tíjluknh tưbjqlơszthng khắcbehc, còbjqln cókjjx thểekdwztgnng nguyêztjwn lýekdw Ngũlgkdiytfnh tưbjqlơszthng sinh tưbjqlơszthng khắcbehc tiếkdbmn hàiytfnh xửplcnekdw trưbjqlswczc mộueiat íjlukt. sau đwrorókjjx lạszthi tiếkdbmn hàiytfnh dung hợkfcsp. Thếkdbm nhưbjqlng hai loạszthi tàiytfi liệcqexu nàiytfy đwrornugdng cấrjvrp rấrjvrt cao, loạszthi biệcqexn phálblfp nàiytfy căkjjxn bảuzoun khôpvukng thểekdw thựkdbmc hiệcqexn đwrorưbjqlkfcsc.

Hắcbehn dừyrping mộueiat chúswczt, sau đwrorókjjxkjjxi tiếkdbmp:

- Quảuzou thựkdbmc nókjjxi, vấrjvrn đwrorarkaiytfy chíjluknh làiytf nan đwrorarkaiytfm khókjjxlblfc Đwrorszthi sưbjql chếkdbm khíjluk củpvuka Tu Châcqexn Giớswczi mấrjvry ngàiytfn năkjjxm qua, đwrorếkdbmn nay khôpvukng ai cókjjx thểekdw giảuzoui quyếkdbmt.

cbeh Hồdufvng nhấrjvrt thờswczi nhụsopot chíjluk:

- Vậcssdy chẳnugdng phảuzoui làiytf xong rồdufvi sao? Mụsopoc đwroríjlukch củpvuka chúswczng ta cũlgkdng khôpvukng cókjjx biệcqexn phálblfp đwrorsztht đwrorưbjqlkfcsc.

lgkd La ngồdufvi ngay ngắcbehn bấrjvrt đwrorueiang, lạszthi khẽrxpe mỉjlukm cưbjqlswczi:

- Ta cũlgkdng khôpvukng nókjjxi ta khôpvukng giảuzoui quyếkdbmt đwrorưbjqlkfcsc.

- Thậcssdt sao?

cbeh Hồdufvng vôpvukztgnng vui mừyrping, hắcbehn vàiytf Kiềarkau Hổaiqd hai ngưbjqlswczi đwrorjywsi vớswczi Vũlgkd La đwrorãcbeh đwrorsztht tớswczi mứjocxc sùztgnng bálblfi mùztgn quálblfng. Vũlgkd La nókjjxi cókjjx thểekdw giảuzoui quyếkdbmt, hắcbehn khôpvukng chúswczt nghi ngờswcz, dùztgnng sứjocxc nắcbehm chặyrpit tay:


- Thậcssdt làiytf tốjywst quálblf.

cbehkjjxng Tiêztjwu đwrorãcbehkjjxi đwrorếkdbmn nhưbjql vậcssdy, cálblfc vịxtxh Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjlukeqmj đwrorâcqexy tựkdbm nhiêztjwn khôpvukng tiệcqexn từyrpi chốjywsi, ai nấrjvry ôpvukm quyềarkan:

- Chúswczng ta tựkdbm nhiêztjwn tậcssdn lựkdbmc.

cbehkjjxng Tiêztjwu khoálblft tay, lậcssdp tứjocxc cókjjx mộueiat đwrorálblfm tỳchmt nữdufv xinh đwrorsdrzp xếkdbmp hàiytfng đwrori vàiytfo, dẫijocn cálblfc vịxtxh Đwrorszthi sưbjql chếkdbm khíjluk đwrori ra ngoàiytfi, mỗibwei ngưbjqlswczi mộueiat gian tĩpfcinh thấrjvrt, bêztjwn trong mỗibwei tĩpfcinh thấrjvrt đwrorãcbeh chuẩjqzvn bịxtxh mộueiat viêztjwn Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn to bằkyihng hạsztht gạsztho vàiytf mộueiat viêztjwn Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim cũlgkdng to bằkyihng hạsztht gạsztho.

Chẳnugdng qua yếkdbmn hộueiai hôpvukm nay vốjywsn khôpvukng cókjjx phầjgxhn củpvuka Vũlgkd La, cho nêztjwn tấrjvrt cảuzou chuẩjqzvn bịxtxhlgkdng khôpvukng cókjjxjluknh Vũlgkd La vàiytfo. Khi cálblfc tỳchmt nữdufv đwrori vàiytfo, phíjluka trưbjqlswczc đwrorarkau làiytf mi thanh mụsopoc túswcz xinh đwrorsdrzp đwrorueiang lòbjqlng ngưbjqlswczi, đwrorếkdbmn lưbjqlkfcst Vũlgkd La lạszthi làiytf mộueiat nữdufv nhâcqexn hung hăkjjxng cưbjqlswczng trálblfng, tay vưbjqlkfcsn lung hùztgnm, nhăkjjxn nhókjjx khẽrxpekjjxi:

- Đwrorszthi sưbjql mờswczi đwrori theo ta.

lgkd La khôpvukng đwrorưbjqlkfcsc tựkdbm nhiêztjwn, nhưbjqlng chỉjlukkjjx thểekdw đwrori theo nàiytfng.

iytfztjwn cạszthnh lạszthi cókjjx ngưbjqlswczi dẫijocn Mãcbeh Hồdufvng đwrori ra ngoàiytfi.

Ngưbjqlswczi khálblfc đwrorarkau làiytfpfcinh thấrjvrt. Vũlgkd La lạszthi bịxtxh dẫijocn đwrorếkdbmn mộueiat gian lưbjqlơszthng đwrorìjocxnh, bêztjwn trong đwrorãcbeh chuẩjqzvn bịxtxh tràiytf cụsopo, thếkdbm nhưbjqlng khôpvukng cókjjx Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn, cũlgkdng khôpvukng cókjjx Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim.

lgkd La sửplcnng sốjywst, bấrjvrt mãcbehn hỏnnlyi:

- Đwrorâcqexy làiytf ýekdw tứjocxjocx?

- Khôpvukng cókjjx ýekdw tứjocxjocx, Mãcbeh gia ta chíjluknh làiytf thếkdbm gia tu châcqexn, cókjjx ngưbjqlswczi tớswczi cửplcna tựkdbm nhiêztjwn khôpvukng tiệcqexn đwrorálblfnh đwroruổaiqdi. Ngưbjqlơszthi cứjocxeqmj chỗibweiytfy uốjywsng tràiytf, giếkdbmt thờswczi gian mộueiat chúswczt, cảuzoum thấrjvry đwrorếkdbmn lúswczc, tựkdbmjocxnh chừyrpia lạszthi chúswczt thểekdw diệcqexn cho mìjocxnh, cúswczt đwrori sớswczm mộueiat chúswczt làiytf đwrorưbjqlkfcsc.

lgkd La vừyrpia nhìjocxn, ngưbjqlswczi nókjjxi từyrpi phíjluka sau mảuzounh rừyrping trúswczc bêztjwn ngoàiytfi lưbjqlơszthng đwrorìjocxnh đwrori tớswczi, khôpvukng ngờswcziytfztjwn tu sĩpfciiytf bọjqzvn họjqzv gặyrpip phảuzoui ởeqmjztjwn ngoàiytfi Phi Thúswczy Sơszthn Trang.


lgkd La cưbjqlswczi lạszthnh mộueiat tiếkdbmng:

- Đwrorâcqexy làiytf ýekdw củpvuka ai?

Tu sĩpfci kia cưbjqlswczi đwrorcbehc ýekdw:

- Tựkdbm nhiêztjwn làiytf ýekdw củpvuka gia chủpvuk Đwrorszthi nhâcqexn. Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim đwrorarkau làiytfiytfi liệcqexu cựkdbmc kỳchmt trâcqexn quýekdw, nếkdbmu bịxtxh ngưbjqlơszthi lãcbehng phíjluk, ngưbjqlơszthi cũlgkdng khôpvukng bồdufvi thưbjqlswczng nốjywsi. Cho dùztgniytf mộueiat khốjywsi bằkyihng hạsztht gạsztho cũlgkdng đwrorálblfng giálblf mấrjvry miếkdbmng Ngọjqzvc Túswczy Tinh Phálblfch, nếkdbmu nhưbjql ngưbjqlơszthi giấrjvru đwrori lạszthi nókjjxi vớswczi chúswczng ta rằkyihng ngưbjqlơszthi đwrorãcbeh thấrjvrt bạszthi, dùztgn sao cókjjx thểekdwlgkdng khôpvukng thểekdw lụsopoc soálblft ngưbjqlswczi ngưbjqlơszthi, phảuzoui khôpvukng?

lgkd La thậcssdt sựkdbm khôpvukng ngờswcz rằkyihng, ngưbjqlswczi củpvuka Mãcbeh gia khôpvukng ngờswczlblfm lợkfcsi tớswczi mứjocxc nàiytfy, cưbjqlswczi lạszthnh mộueiat tiếkdbmng nókjjxi:

- Tốjywst, tốjywst, vôpvukztgnng tốjywst. Ta đwrorâcqexy sẽrxpe an vịxtxh chờswcz xem, ai cókjjx thểekdw giúswczp Mãcbeh gia cálblfc ngưbjqlơszthi giảuzoui nan đwrorarkaiytfy.

Tu sĩpfci kia hừyrpi mộueiat tiếkdbmng, khôpvukng ngờswcz khôpvukng đwrori, đwrorjocxng bêztjwn cạszthnh nhìjocxn hắcbehn giốjywsng nhưbjql nhìjocxn kẻcdfv trộueiam, dưbjqlswczng nhưbjql lo lắcbehng Vũlgkd La tựkdbm tiệcqexn đwrori lạszthi sẽrxpe lấrjvry trộueiam thứjocxjocx củpvuka nhàiytf hắcbehn.

Mấrjvrt thấrjvry thờswczi gian buổaiqdi trưbjqla đwrorãcbeh trôpvuki qua, lưbjqlơszthng đwrorìjocxnh chỗibwelgkd La ngồdufvi vừyrpia hay chíjluknh làiytf nằkyihm trêztjwn đwrorưbjqlswczng đwrori từyrpilblfc tĩpfcinh thấrjvrt đwrorếkdbmn phòbjqlng khálblfch, chỉjluk thấrjvry mộueiat đwrorálblfm Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjlukiytfy chau mặyrpit ủpvuk đwrori ra, cúswczi đwrorjgxhu đwrori vềarka phíjluka phòbjqlng khálblfch.

lgkd La đwrorếkdbmm từyrping ngưbjqlswczi mộueiat. đwrorkfcsi khi tấrjvrt cảuzou mọjqzvi ngưbjqlswczi đwrori ra, hắcbehn mớswczi rũlgkd vạsztht álblfo đwrorjocxng lêztjwn.

ztjwn tu sĩpfci vẫijocn thủpvukeqmjztjwn cạszthnh kia lậcssdp tứjocxc khẩjqzvn trưbjqlơszthng:

- Ngưbjqlơszthi muốjywsn làiytfm gìjocx?

lgkd La hừyrpi mộueiat tiếkdbmng:

- Ngưbjqlơszthi theo ta đwrorếkdbmn đwrorâcqexy.


Hắcbehn đwrori tớswczi phòbjqlng khálblfch, tu sĩpfciztgnng mấrjvrt chókjjx nhìjocxn ngưbjqlswczi cũlgkdng chạszthy theo sálblft, phòbjqlng khálblfch cũlgkdng khôpvukng quálblf xa, rấrjvrt nhanh đwrorãcbeh tớswczi. Đwrorálblfm tu sĩpfciswczc trưbjqlswczc đwrorarkau ngồdufvi ởeqmj trong phòbjqlng khálblfch, cúswczi đwrorjgxhu ủpvuklgkd, vẻcdfv mặyrpit xấrjvru hổaiqd.

Giữdufva phòbjqlng khálblfch đwroryrpit mộueiat cálblfi bàiytfn dàiytfi, bàiytfy nguyêztjwn liệcqexu dung hợkfcsp thấrjvrt bạszthi, còbjqln lạszthi mộueiat viêztjwn Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf hai viêztjwn Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim. Vũlgkd La cũlgkdng khôpvukng khálblfch khíjluk, trựkdbmc tiếkdbmp đwrori tớswczi trưbjqlswczc bàiytfn, ởeqmj trong álblfnh mắcbeht ngạszthc nhiêztjwn củpvuka mọjqzvi ngưbjqlswczi, nhặyrpit lêztjwn mộueiat viêztjwn Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf mộueiat viêztjwn Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim.

- Ngưbjqlơszthi muốjywsn làiytfm gìjocx?

cbehkjjxng Tiêztjwu lớswczn tiếkdbmng quálblft:

- Vốjywsn cho rằkyihng Mãcbeh Hồdufvng đwrorãcbeh khôpvukng biếkdbmt xấrjvru hổaiqd rồdufvi, khôpvukng ngờswcz rằkyihng còbjqln cókjjx ngưbjqlswczi càiytfng quálblf phậcssdn hơszthn so vớswczi hắcbehn.

lgkd La đwrorueiat ngộueiat bókjjxp mạszthnh mộueiat cálblfi, trêztjwn nắcbehm tay lókjjxe lêztjwn hỏnnlya quang, lạszthi mởeqmjiytfn tay ra, Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim đwrorãcbeh biếkdbmn mấrjvrt khôpvukng thấrjvry, chỉjlukbjqln lạszthi mộueiat viêztjwn kim loạszthi màiytfu xálblfm.

- Đwrorâcqexy...

Vịxtxhcbeho nhâcqexn râcqexu tókjjxc bạszthc trắcbehng lúswczc trưbjqlswczc tiếkdbmn lêztjwn mộueiat bưbjqlswczc, hắcbehn cókjjx vịxtxh tríjluk tốjywsi cao trong cálblfc vịxtxh Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjluk. mọjqzvi ngưbjqlswczi khôpvukng dálblfm vưbjqlkfcst lêztjwn trưbjqlswczc, thàiytfnh thàiytfnh thậcssdt thậcssdt chờswczeqmj phíjluka sau.

cbeho nhâcqexn cẩjqzvn thậcssdn kiểekdwm tra mộueiat chúswczt, hoảuzoung sợkfcskjjxi:

- Khôpvukng ngờswcz đwrorãcbeh phálblf giảuzoui thàiytfnh côpvukng nan đwrorarka đwrorãcbehcqexy khốjywsn tấrjvrt cảuzou Đwrorszthi sưbjql chếkdbm khíjluk củpvuka Tu Châcqexn Giớswczi mấrjvry ngàiytfn năkjjxm. Chỉjlukkjjxp mộueiat cálblfi nhưbjql vậcssdy, khôpvukng ngờswcz đwrorãcbeh giảuzoui quyếkdbmt... Cálblfi nàiytfy, cálblfi nàiytfy, àiytfi...

cbeho nhâcqexn thởeqmjiytfi mộueiat tiếkdbmng.

lblfc Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjluk khálblfc gầjgxhn nhưbjql khôpvukng thểekdw tin tưbjqleqmjng, lãcbeho nhâcqexn vừyrpia lui ra. mọjqzvi ngưbjqlswczi chen chúswczc lêztjwn. tranh nhau nhìjocxn viêztjwn kim loạszthi kia.

- Làiytfm sao cókjjx khảuzoukjjxng, ta đwrorãcbeh nghiêztjwn cứjocxu mấrjvry chụsopoc năkjjxm cũlgkdng khôpvukng giảuzoui đwrorưbjqlkfcsc nan đwrorarkaiytfy, tiêztjwu từyrpiiytfy chỉjlukiytf mộueiat tu sĩpfci cảuzounh giớswczi Cửplcnu Cung Quảuzoung Hạszth. làiytfm sao cókjjx khảuzoukjjxng giảuzoui quyếkdbmt mộueiat cálblfch nhẹsdrz nhàiytfng nhưbjql vậcssdy?

Mọjqzvi ngưbjqlswczi chen chúswczc ùztgna lêztjwn. khôpvukng ai chịxtxhu nhưbjqlswczng ai, tranh đwroroạsztht hồdufvi lâcqexu. cuốjywsi cùztgnng cókjjx mộueiat Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjluk mặyrpit mũlgkdi bầjgxhm dậcssdp cưbjqlswczp đwrorưbjqlkfcsc viêztjwn kim loạszthi kia vàiytfo tay, cẩjqzvn thậcssdn quan sálblft hồdufvi lâcqexu. nhịxtxhn khôpvukng đwrorưbjqlkfcsc khókjjxc lêztjwn. khôpvukng cam lòbjqlng ngửplcna mặyrpit lêztjwn trờswczi gàiytfo théhmvct:

- Tạszthi sao? Ta tu châcqexn bốjywsn trăkjjxm năkjjxm. nghiêztjwn cứjocxu chếkdbm khíjluk ba trăkjjxm sálblfu mưbjqlơszthi năkjjxm. tạszthi sao vấrjvrn đwrorarka ngay cảuzou ta cũlgkdng khôpvukng giảuzoui đwrorưbjqlkfcsc, tiểekdwu tửplcniytfy chỉjluk cầjgxhn giơszth tay nhấrjvrc châcqexn đwrorãcbeh giảuzoui quyếkdbmt xong, tạszthi sao? ôpvukng trờswczi quảuzou thậcssdt khôpvukng côpvukng bằkyihng.

Hắcbehn càiytfng héhmvct càiytfng phẫijocn nộueia, càiytfng héhmvct càiytfng khôpvukng cam lòbjqlng, cuốjywsi cùztgnng phun ra mộueiat ngụsopom tiêztjwn huyếkdbmt, hai mắcbeht tốjywsi sầjgxhm ngãcbeh xuốjywsng.

Khôpvukng đwrorkfcsi hắcbehn ngãcbeh trêztjwn mặyrpit đwrorrjvrt đwrorãcbehkjjx ngưbjqlswczi đwroroạsztht đwrori viêztjwn kim loạszthi trong tay hắcbehn. cẩjqzvn thậcssdn quan sálblft mộueiat lálblft. cũlgkdng làiytf mặyrpit nhưbjql tro tàiytfn. khókjjxc lókjjxc thảuzoum thiếkdbmt nókjjxi:

- Nhâcqexn ngoạszthi hữdufvu nhâcqexn, sơszthn ngoạszthi hữdufvu sơszthn. hôpvukm nay rốjywst cuộueiac đwrorưbjqlkfcsc kiếkdbmn thứjocxc rồdufvi...

lblfc vịxtxh Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjluk ngưbjqlơszthi tranh ta đwroroạsztht, huynh đwrorcqexcbehkjjxng Tiêztjwu bốjywsn ngưbjqlswczi cũlgkdng choálblfng válblfng mặyrpit màiytfy: vừyrpia rồdufvi nhữdufvng Đwrorszthi sưbjql luyệcqexn khíjlukiytfy cuốjywsi cùztgnng đwrorãcbeh thấrjvrt bạszthi, dung hợkfcsp Bắcbehc Hảuzoui Hàiytfn Ngâcqexn vàiytf Nam Lĩpfcinh Hỏnnlya Kim chíjluknh làiytf nan đwrorarka mấrjvry ngàiytfn năkjjxm khôpvukng cókjjx lờswczi giảuzoui củpvuka cálblfc Đwrorszthi sưbjql chếkdbm khíjluk trong Tu Châcqexn Giớswczi, huynh đwrorcqex nhàiytf họjqzvcbehbjqleqmjng đwrorãcbeh tuyệcqext vọjqzvng. Thếkdbm nhưbjqlng khôpvukng ngờswcz hiệcqexn tạszthi diễldajn ra màiytfn kịxtxhch trưbjqlswczc mắcbeht nàiytfy, têztjwn tiểekdwu tửplcn bọjqzvn họjqzv vẫijocn khinh thưbjqlswczng, têztjwn tiểekdwu tửplcn bọjqzvn họjqzv cho rằkyihng tớswczi lừyrpia ăkjjxn gạsztht uốjywsng lừyrpia tiềarkan, têztjwn tiểekdwu tửplcniytfcbeh Hồdufvng tìjocxm tớswczi, khôpvukng ngờswcz chỉjluk khẽrxpe khoálblft tay đwrorãcbeh giảuzoui quyếkdbmt đwrorưbjqlkfcsc vấrjvrn đwrorarkaiytfy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.