Tiên Tuyệt

Chương 249 : Lòng người thay đổi (trung)

    trước sau   
bgjv La cũbgjvng khôyejnng chấpsngp nhấpsngt, đdarsâvftty chỉomkuzlzd lầhgton đdarshgtou tiêykywn gặsonop mặsonot. muốsaren làzlzdm cho mộsonot vịodsyivcwo nhâvfttn sốsareng mấpsngy trăjxknm năjxknm thàzlzdnh thậnqiut vớzxzai mìfjzfnh, đdarsótdgrzlzd khôyejnng cótdgr khảasxsjxknng.

Bọfxwln họfxwl vừykywa đdarsi vừykywa nótdgri, đdarsãivcw tớzxzai lăjxknng tầhgtom củeueba Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo ởniqp phífpboa sau Phi Thúsonoy sơpsngn trang.

Nếiiygu so vớzxzai mặsonot trưfgfszxzac sơpsngn trang khífpbo thếiiygssfbng vĩykyw. lăjxknng tầhgtom củeueba Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo đdarsơpsngn giảasxsn mộsonoc mạpmolc hơpsngn nhiềasxsu. Mộsonot phầhgton mộsono, mộsonot tấpsngm bia đdarsáevkn. vâvftty quanh phầhgton mộsonozlzd mộsonot hàzlzdng câvftty báevknch xanh ngáevknt. Bêykywn ngoàzlzdi cáevknch chừykywng hai, ba trưfgfsfxwlng cótdgr mộsonot mảasxsng rừykywng khôyejnng lớzxzan.

ivcw Hồjpffng nhìfjzfn bia mộsono nọfxwl, đdarsôyejni mắznfxt đdarsicnwvfttng. cung kífpbonh quỳegjj xuốsareng báevkni ba báevkni. Tuy rằjovgng khôyejnng cótdgr giấpsngy vàzlzdng nhang đdarsèkokzn. nhưfgfsng tâvfttm ýsare hếiiygt sứbjjpc châvfttn thàzlzdnh.

bgjv La đdarsbjjpng ởniqp mộsonot bêykywn. chờnjujivcw Hồjpffng đdarsbjjpng dậnqiuy, vỗieoo nhẹebblzlzdo bảasxs vai y. Mãivcw Hồjpffng cúsonoi đdarshgtou. khôyejnng muốsaren cho Vũbgjv La nhìfjzfn thấpsngy mìfjzfnh ngấpsngn lệpjodfgfsng rưfgfsng.

bgjv La hiểlxovu rõjyitzlzdng, lãivcwo nhâvfttn nằjovgm ởniqppsngi nàzlzdy làzlzd mộsonot ngưfgfsnjuji tốsaret.


Ngưfgfsnjuji thếiiyg tụconkc thưfgfsnjujng hay nhìfjzfn thấpsngy cuộsonoc sốsareng củeueba mìfjzfnh cựfsvqc khổebbl, phảasxsi nỗieoo lựfsvqc kiếiiygm sốsareng nhưfgfsng khótdgr đdarsưfgfsfxwlc ấpsngm no. Bọfxwln họfxwl rấpsngt hâvfttm mộsono thầhgton tiêykywn, cảasxsm thấpsngy rằjovgng cứbjjp thầhgton tiêykywn làzlzd sung sưfgfszxzang, khôyejnng cầhgton buồjpffn rầhgtou lo nghĩykyw cho nêykywn mỗieooi khi hâvfttm mộsono ngưfgfsnjuji nàzlzdo đdarsótdgr thưfgfsnjujng nótdgri rằjovgng ‘sưfgfszxzang nhưfgfs tiêykywn’.

Nhưfgfsng bọfxwln họfxwl khôyejnng biếiiygt rằjovgng cuộsonoc sốsareng củeueba cáevknc ‘thầhgton tiêykywn’ cũbgjvng khôyejnng tốsaret đdarsebblp gìfjzf. ai cũbgjvng cótdgr cảasxsnh khổebbl riêykywng.

Ngưfgfsnjuji tu châvfttn theo đdarsuổebbli tu tiêykywn, giốsareng nhưfgfs phàzlzdm nhâvfttn theo đdarsuổebbli ấpsngm no vậnqiuy, đdarsâvftty làzlzdykywu cầhgtou cơpsng bảasxsn nhấpsngt.

Nếiiygu khôyejnng thểlxov tu châvfttn, đdarssarei vớzxzai ngưfgfsnjuji xuấpsngt thâvfttn từykyw thếiiyg gia tu châvfttn tỷjqau nhưfgfsivcw Hồjpffng, cũbgjvng nhọfxwlc nhằjovgn vấpsngt vảasxs giốsareng nhưfgfs ngưfgfsnjuji thếiiyg tụconkc lẻmkui loi hiu quạpmolnh khôyejnng nơpsngi nưfgfsơpsngng tựfsvqa, khôyejnng cótdgr áevkno cơpsngm.

Ngưfgfsnjuji tu châvfttn cũbgjvng khôyejnng phảasxsi vạpmoln năjxknng, cũbgjvng cầhgton ngọfxwlc túsonoy linh đdarsan. cầhgton côyejnng pháevknp đdarsykywng cấpsngp cao.

Bảasxsn thâvfttn Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo cũbgjvng khôyejnng giàzlzdu cótdgr, chỉomkutdgr thểlxovtdgri làzlzd vừykywa đdarseueb, nhưfgfsng lạpmoli dứbjjpt khoáevknt gáevknnh lấpsngy gáevknnh nặsonong giúsonop Mãivcw Hồjpffng tu châvfttn.

Nếiiygu lãivcwo làzlzd Chu Thanh Giang, tiệpjodn tay cứbjjpu giúsonop mộsonot đdarsjpffng tửvftt khôyejnng nơpsngi nưfgfsơpsngng tựfsvqa tu châvfttn, chuyệpjodn nàzlzdy khôyejnng đdarsáevknng kểlxovfjzf, bởniqpi vìfjzf gia nghiệpjodp củeueba lãivcwo đdarsjpff sộsono, sáevknnh nặsonong hàzlzdng ngàzlzdn hàzlzdng vạpmoln ngưfgfsnjuji cũbgjvng khôyejnng thàzlzdnh vấpsngn đdarsasxs.

Nhưfgfsng Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo lạpmoli kháevknc, giúsonop Mãivcw Hồjpffng làzlzdasxsnh hưfgfsniqpng tớzxzai con cháevknu củeueba mìfjzfnh, hoặsonoc làzlzd chífpbonh mìfjzfnh, ngưfgfsnjuji nhưfgfs vậnqiuy mớzxzai làzlzdykyw đdarspmoli.

Trêykywn đdarsưfgfsnjujng trởniqp vềasxs, Mãivcw Hồjpffng khôyejnng nótdgri nửvftta lờnjuji, chìfjzfm đdarsznfxm trong hồjpffi ứbjjpc, Vũbgjv La cũbgjvng khôyejnng quấpsngy rầhgtoy y.

Phúsonoc báevkn chạpmoly đdarsôyejnn chạpmoly đdarsáevkno, chuẩeuebn bịodsy cho hai ngưfgfsnjuji hai gian phòzlzdng sạpmolch sẽsvoc, Hồjpffng thiếiiygu gia trởniqp vềasxs, hiểlxovn nhiêykywn lãivcwo nhâvfttn gia rấpsngt vui vẻmkui. Sau khi sắznfxp xếiiygp chỗieooniqp xong xuôyejni, lạpmoli vộsonoi vàzlzdng ra ngoàzlzdi thu xếiiygp thứbjjpc ăjxknn.

ivcwo vừykywa rờnjuji đdarsi, Vũbgjv La liềasxsn thởniqpzlzdi lắznfxc đdarshgtou:

- Xem ra quảasxs nhiêykywn hoàzlzdn cảasxsnh củeueba Phúsonoc báevknniqp trong sơpsngn trang hếiiygt sứbjjpc bìfjzfnh thưfgfsnjujng.

ivcw Hồjpffng im lặsonong khôyejnng nótdgri.


Thậnqiut ra gian phòzlzdng củeueba hai ngưfgfsnjuji hếiiygt sứbjjpc bìfjzfnh thưfgfsnjujng, nếiiygu so vớzxzai sơpsngn trang xa hoa nàzlzdy cũbgjvng khôyejnng kháevknpsngn phòzlzdng chứbjjpa củeuebi bao nhiêykywu. Dùssfbzlzd nhưfgfs vậnqiuy, Phúsonoc báevknbgjvng phảasxsi chạpmoly ngưfgfsfxwlc chạpmoly xuôyejni mộsonot phen mớzxzai cótdgr đdarsưfgfsfxwlc. Thâvfttn làzlzdvfttm phúsonoc bêykywn cạpmolnh Mãivcw Hồjpffng năjxknm xưfgfsa. tìfjzfnh cảasxsnh hiệpjodn tạpmoli quảasxs thậnqiut khiếiiygn cho ngưfgfsnjuji ta cảasxsm thấpsngy thêykywfgfsơpsngng buồjpffn bãivcw.

bgjv La nótdgri hoàzlzdn cảasxsnh bìfjzfnh thưfgfsnjujng đdarsãivcwzlzd kháevknch sáevkno, tìfjzfnh cảasxsnh củeueba Phúsonoc báevkntdgr thểlxovssfbng từykyw ‘thêykywfgfsơpsngng ảasxsm đdarspmolm’ đdarslxovfjzfnh dung.

psngm chiềasxsu cũbgjvng rấpsngt đdarsơpsngn giảasxsn, chỉomkutdgr bốsaren mótdgrn ăjxknn. mộsonot chéqebvn canh hủeueb qua. Phúsonoc báevkn cốsarezlzdi éqebvp Mãivcw Hồjpffng ăjxknn thậnqiut nhiềasxsu, nhữdwtcng mótdgrn ăjxknn nàzlzdy toàzlzdn làzlzd nhữdwtcng mótdgrn màzlzd y rấpsngt thífpboch trưfgfszxzac kia.

Hiệpjodn tạpmoli Mãivcw Hồjpffng đdarsãivcwtdgr đdarsodsya vịodsy cao quýsare trong Nhưfgfsfxwlc Lôyejn Ngụconkc, thứbjjpfjzfzlzd chưfgfsa ăjxknn qua? Nhữdwtcng mótdgrn ăjxknn nàzlzdy hiệpjodn tạpmoli đdarssarei vớzxzai y khôyejnng còzlzdn ngon nhưfgfs trưfgfszxzac, chỉomkuzlzd y ăjxknn mộsonot miếiiygng, Phúsonoc báevkn lạpmoli tưfgfsơpsngi cưfgfsnjuji. Thấpsngy bộsono dạpmolng vui mừykywng củeueba lãivcwo, trong lòzlzdng Mãivcw Hồjpffng lạpmoli càzlzdng cảasxsm thấpsngy buồjpffn hơpsngn. suýsaret nữdwtca thìfjzfpsngi lệpjod.

Y buôyejnng chéqebvn xuốsareng, kéqebvo tay Phúsonoc báevkn:

- Phúsonoc báevkn. hay làzlzd tớzxzai Nhưfgfsfxwlc Lôyejn Ngụconkc ởniqp vớzxzai ta. Khôyejnng phảasxsi ta khoáevknc láevknc, đdarsodsya vịodsy củeueba Vũbgjv Đbplapmoli nhâvfttn đdarsâvftty ởniqp Nhưfgfsfxwlc Lôyejn Ngụconkc cũbgjvng khôyejnng phảasxsi thấpsngp, Phúsonoc báevkn tớzxzai đdarsótdgrfgfsniqpng phúsonoc tuổebbli giàzlzd khôyejnng thàzlzdnh vấpsngn đdarsasxs, tuyệpjodt đdarssarei sẽsvoc khôyejnng cótdgr ai dáevknm bấpsngt kífpbonh vớzxzai ngàzlzdi.

Phúsonoc báevkn vỗieoo vỗieoo đdarshgtou y, nởniqp mộsonot nụconkfgfsnjuji hiềasxsn làzlzdnh:

- Ta khôyejnng đdarsi, ta cũbgjvng khôyejnng còzlzdn sốsareng đdarsưfgfsfxwlc bao lâvfttu nữdwtca, cótdgrfjzfzlzd cựfsvqc khổebbl.

ivcw Hồjpffng khẩeuebn thiếiiygt nótdgri:

- Phúsonoc báevkn, nếiiygu nhưfgfs khôyejnng đdarsưfgfsfxwlc, ta sẽsvoc đdarsưfgfsa ngàzlzdi đdarsi, chỉomku cầhgton vàzlzdi ngàzlzdy làzlzd đdarsếiiygn nơpsngi. Đbplajpff đdarspmolc ởniqp đdarsâvftty cũbgjvng khôyejnng cầhgton thu thậnqiup, trong Nhưfgfsfxwlc Lôyejn Ngụconkc chúsonong ta thứbjjpfjzfbgjvng cótdgr.

Phúsonoc báevkn nhìfjzfn hắznfxn. vui mừykywng gậnqiut gậnqiut đdarshgtou:

- Hồjpffng thiếiiygu gia, ngàzlzdi cótdgrzlzdng nhưfgfs vậnqiuy làzlzd đdarseueb. Ta khôyejnng muốsaren đdarsi đdarsâvfttu, ta còzlzdn phảasxsi ởniqp lạpmoli đdarsâvftty vớzxzai lãivcwo gia.

ivcwo trởniqpykywn trầhgtom ngâvfttm:


- Ngàzlzdi khôyejnng biếiiygt, bởniqpi vìfjzf chuyệpjodn củeueba ngàzlzdi, cáevknc vịodsy thiếiiygu gia cũbgjvng thầhgtom oáevknn lãivcwo gia. Bảasxsy năjxknm qua, bọfxwln họfxwl khôyejnng hềasxs tớzxzai thăjxknm lãivcwo gia, bỏicnw mặsonoc lãivcwo gia côyejn đdarsơpsngn mộsonot mìfjzfnh. Ta hầhgtou hạpmolivcwo gia cảasxs đdarsnjuji, khôyejnng thểlxov cuốsarei cùssfbng bỏicnw lạpmoli lãivcwo gia đdarsi hưfgfsniqpng phúsonoc...

Rốsaret cụconkc Mãivcw Hồjpffng khôyejnng nhịodsyn đdarsưfgfsfxwlc nữdwtca, quay đdarshgtou đdarsi lấpsngy tay che mặsonot, kẽsvoc tay y đdarsãivcwtdgrfgfszxzac mắznfxt ứbjjpa ra.

bgjv La nhìfjzfn lãivcwo nhâvfttn gầhgton đdarspsngt xa trờnjuji trưfgfszxzac mặsonot, cảasxsm thấpsngy dáevknng vẻmkui củeueba bọfxwln Mãivcwjxknng Thiêykywn càzlzdng đdarsáevknnh khinh hơpsngn.

evknng sớzxzam hôyejnm sau, Vũbgjv La ra ngoàzlzdi đdarsãivcw thấpsngy Mãivcw Hồjpffng đdarsbjjpng ởniqp cửvftta, dõjyiti mắznfxt nhìfjzfn vềasxs phífpboa mộsonot tòzlzda tiểlxovu lâvfttu ởniqp xa xa. Tòzlzda tiểlxovu lâvfttu nọfxwl đdarsưfgfsfxwlc trang trífpbo tinh xảasxso, trêykywn máevkni cong đdarsưfgfsfxwlc treo nhữdwtcng chiếiiygc phong linh bằjovgng đdarsjpffng, cửvftta sổebblpsngn son, cótdgr thểlxov thấpsngy thấpsngp thoáevknng rèkokzm treo bằjovgng lụconka mỏicnwng xanh biếiiygc.

- Sao vậnqiuy?

ivcw Hồjpffng nhìfjzfn tiểlxovu lâvfttu nọfxwl, cấpsngt tiếiiygng thởniqpzlzdi:

- Nơpsngi đdarsótdgr trưfgfszxzac kia làzlzdpsngi thúsonoc côyejnng ta ởniqp.

bgjv La khôyejnng nhịodsyn đdarsưfgfsfxwlc nhìfjzfn kỹleva mộsonot chúsonot, Mãivcw Hồjpffng đdarsãivcwfgfsnjuji khổebbltdgri:

- Trưfgfszxzac kia thúsonoc côyejnng ta ởniqp, tiểlxovu lâvfttu nàzlzdy đdarsãivcwfgfs hỏicnwng rấpsngt nhiềasxsu, đdarsãivcw sớzxzam bịodsy hủeueby đdarsi, đdarsâvftty làzlzd mớzxzai đdarsưfgfsfxwlc xâvftty lạpmoli. Vừykywa rồjpffi ta hỏicnwi hạpmol nhâvfttn, nghe nótdgri làzlzd mộsonot tiểlxovu thiếiiygp củeueba Mãivcwjxknng Tiêykywu đdarsang ởniqp.

bgjv La hiểlxovu rõjyitvfttm trạpmolng củeueba Mãivcw Hồjpffng. Chẳykywng nhữdwtcng khôyejnng bảasxso vệpjod chỗieooniqpbgjv củeueba tổebbl tiêykywn, ngưfgfsfxwlc lạpmoli hủeueby đdarsi xâvftty lạpmoli. Hơpsngn nữdwtca sau khi xâvftty lạpmoli, cho mộsonot tiểlxovu thiếiiygp ởniqp, thậnqiut sựfsvqzlzd rấpsngt khôyejnng tôyejnn trọfxwlng, cótdgr thểlxov thấpsngy đdarsưfgfsfxwlc oáevknn niệpjodm củeueba bọfxwln Mãivcwjxknng Tiêykywu vớzxzai Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo sâvfttu đdarsnqium tớzxzai mứbjjpc nàzlzdo.

bgjv La vỗieoo vỗieoo vai Mãivcw Hồjpffng:

- Bấpsngt kểlxovivcw gia cótdgr khótdgr khăjxknn gìfjzf, chúsonong ta nhấpsngt đdarsodsynh giúsonop bọfxwln chúsonong giảasxsi quyếiiygt.

ivcw Hồjpffng sửvfttng sốsaret, Vũbgjv La xua tay nótdgri:


- Ta khôyejnng phảasxsi vìfjzf bọfxwln Mãivcwjxknng Tiêykywu, ta vìfjzf Phúsonoc báevknssfbng thúsonoc côyejnng củeueba ngưfgfsơpsngi. Ta phảasxsi làzlzdm cho bọfxwln tiểlxovu nhâvfttn Mãivcwjxknng Tiêykywu thấpsngy năjxknng lựfsvqc hiệpjodn tạpmoli củeueba Mãivcw Hồjpffng ngưfgfsơpsngi. Chỉomkutdgrzlzdm nhưfgfs vậnqiuy, bọfxwln chúsonong e ngạpmoli ngưfgfsơpsngi, mớzxzai cótdgr thểlxov đdarssarei xửvftt tửvftt tếiiyg vớzxzai lăjxknng tẩeuebm thúsonoc côyejnng ngưfgfsơpsngi, đdarssarei xửvftt tửvftt tếiiyg vớzxzai Phúsonoc báevkn.”

ivcw Hồjpffng cưfgfsnjuji cảasxsm kífpboch:

- Ta đdarsãivcw biếiiygt màzlzd...

bgjv La hừykyw lạpmolnh mộsonot tiếiiygng:

- Còzlzdn phảasxsi nótdgri, nếiiygu làzlzd bọfxwln bạpmoli hoạpmoli Mãivcwjxknng Tiêykywu nàzlzdy, ta khôyejnng bẻmkuifgfsơpsngng rúsonot gâvfttn bọfxwln chúsonong, khôyejnng phảasxsi làzlzdbgjv La.

Ngoạpmoli trừykyw lầhgton gặsonop gỡvfttivcwjxknng Tiêykywu khi mớzxzai tớzxzai Phi Thúsonoy sơpsngn, Vũbgjv La vàzlzdivcw Hồjpffng vàzlzdo Phi Thúsonoy sơpsngn trang lâvfttu nhưfgfs vậnqiuy, nhưfgfsng huynh đdarspjodivcw gia khôyejnng xuấpsngt hiệpjodn lầhgton nàzlzdo.

Buổebbli sáevknng Phúsonoc báevkn lạpmoli tớzxzai mộsonot chuyếiiygn, Vũbgjv La cùssfbng Mãivcw Hồjpffng nótdgri ra nghi vấpsngn trong lòzlzdng, sau đdarsótdgr mớzxzai biếiiygt vìfjzf sao Mãivcw gia đdarssonot nhiêykywn trởniqpykywn giàzlzdu cótdgr.

Thìfjzf ra sau khi Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo qua đdarsnjuji khôyejnng lâvfttu, Phi Thúsonoy sơpsngn chợfxwlt pháevknt hiệpjodn ra mộsonot mỏicnw quặsonong Tinh Kim. Huynh đdarspjodivcw gia mừykywng rỡvftt, khôyejnng e ngạpmoli gìfjzf lậnqiup tứbjjpc chiêykywu mộsono nhâvfttn thủeueb khai tháevknc rầhgtom rộsono.

Mỏicnw Tinh Kim nàzlzdy kháevknc vớzxzai mỏicnw ôyejn Thiếiiygt củeueba Vũbgjv La. sảasxsn xuấpsngt ra nhiềasxsu loạpmoli khoáevknng thạpmolch pha tạpmolp, sốsarefgfsfxwlng lạpmoli chia đdarsasxsu. Khôyejnng giốsareng nhưfgfs quặsonong ôyejn Thiếiiygt, tuyệpjodt đdarspmoli đdarsa sốsare toàzlzdn làzlzd ôyejn Thiếiiygt.

Nếiiygu so sáevknnh hai mỏicnwzlzdy vớzxzai nhau, mỏicnw ôyejn Thiếiiygt trâvfttn quýsarepsngn mộsonot chúsonot. Bởniqpi vìfjzf khoáevknng thạpmolch quýsare hiếiiygm lẫlklbn trong mỏicnw ôyejn Thiếiiygt cótdgr giáevkn trịodsy rấpsngt cao, cũbgjvng cótdgr khảasxsjxknng xuấpsngt hiệpjodn loạpmoli khoáevknng thạpmolch quýsare hiếiiygm khảasxs ngộsono bấpsngt khảasxs cầhgtou nhưfgfs Tửvftt Kim.

Tuy rằjovgng mỏicnw Tinh Kim cótdgr trữdwtcfgfsfxwlng rấpsngt lớzxzan, cótdgr nhiềasxsu chúsonong loạpmoli, nhưfgfsng cótdgr rấpsngt ífpbot cáevknc loạpmoli khoáevknng thạpmolch quýsare hiếiiygm.

ssfb vậnqiuy, đdarssarei vớzxzai Mãivcw gia, đdarsâvftty cũbgjvng làzlzd củeueba từykyw trêykywn trờnjuji rơpsngi xuốsareng, vìfjzf vậnqiuy chỉomku qua vàzlzdi năjxknm. Mãivcw gia đdarsãivcw kháevknc vớzxzai trưfgfszxzac kia. Tuy rằjovgng còzlzdn kéqebvm xa so vớzxzai thếiiyg gia tu châvfttn châvfttn chífpbonh, nhưfgfsng hùssfbng mạpmolnh hơpsngn nhiềasxsu so vớzxzai thờnjuji củeueba Mãivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo.

ivcw Hồjpffng im lặsonong gậnqiut đdarshgtou, thầhgtom nghĩykyw thìfjzf ra làzlzd thếiiyg.


bgjv La cũbgjvng cảasxsm thấpsngy cótdgr chúsonot nghi ngờnjuj. Mãivcw Hồjpffng cùssfbng Phúsonoc báevkn khôyejnng hiểlxovu vềasxs mỏicnw quặsonong Tinh Kim. cho rằjovgng khai tháevknc mộsonot cáevkni mỏicnw nhưfgfs vậnqiuy chắznfxc chắznfxn sẽsvoc pháevknt đdarspmoli tàzlzdi. Vũbgjv La hiểlxovu chuyệpjodn nàzlzdy rấpsngt rõjyitzlzdng, dùssfb sao kiếiiygn thứbjjpc củeueba hắznfxn cũbgjvng vưfgfsfxwlt xa Mãivcw Hồjpffng vàzlzd Phúsonoc báevkn.

ivcw Hồjpffng Đbplaàzlzdo qua đdarsnjuji bấpsngt quáevkn chỉomku bảasxsy năjxknm. cho dùssfb trong bảasxsy năjxknm nàzlzdy dốsarec hếiiygt toàzlzdn lựfsvqc khai tháevknc mỏicnw quặsonong, cũbgjvng khôyejnng thểlxov duy trìfjzf hệpjod thốsareng phòzlzdng ngựfsvq khổebblng lồjpff hiệpjodn cótdgr củeueba Mãivcw gia, nhấpsngt làzlzd nhữdwtcng ngọfxwlc tháevknp hìfjzfnh tam giáevknc.

psngn trang khổebblng lồjpff nhưfgfs vậnqiuy, đdarssarei vớzxzai tu sĩykywzlzd khôyejnng đdarsáevknng kểlxovfjzf.

Hiểlxovn nhiêykywn trong chuyệpjodn nàzlzdy còzlzdn cótdgr nhữdwtcng chuyệpjodn màzlzd Phúsonoc báevkn khôyejnng biếiiygt. Vũbgjv La cưfgfsnjuji thầhgtom, cótdgrfpbo mậnqiut thìfjzf quáevkn tốsaret, chỉomku sợfxwlevknc ngưfgfsơpsngi khôyejnng cótdgrfpbo mậnqiut, nhưfgfs vậnqiuy mớzxzai khótdgr khốsareng chếiiyg.

Tớzxzai buổebbli chiềasxsu. Phúsonoc báevkn vộsonoi vàzlzdng chạpmoly tớzxzai thôyejnng báevkno cho Mãivcw Hồjpffng vàzlzdbgjv La. Mãivcwjxknng Tiêykywu mởniqp tiệpjodc chiêykywu đdarsãivcwi cáevknc vịodsy Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpboniqp Thúsonoy Chưfgfszxzang sảasxsnh. Mãivcw Hồjpffng nghe vậnqiuy hếiiygt sứbjjpc buồjpffn bựfsvqc, y đdarsãivcwtdgri vớzxzai Mãivcwjxknng Thiêykywn, mìfjzfnh dẫlklbn theo Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo tớzxzai đdarsâvftty hỗieoo trợfxwl, nhưfgfsng Mãivcwjxknng Thiêykywn lạpmoli khôyejnng thôyejnng báevkno mộsonot tiếiiygng nàzlzdo, thậnqiut sựfsvqzlzdpsngi quáevkn đdarsáevknng.

Đbplaếiiygn lúsonoc nàzlzdy, Vũbgjv La ngưfgfsfxwlc lạpmoli khôyejnng hềasxs nổebbli giậnqiun, chỉomku vỗieoo vỗieoo vai Mãivcw Hồjpffng, cưfgfsnjuji nótdgri:

- Đbplai, chúsonong ta đdarsi xem náevkno nhiệpjodt.

Thúsonoy Chưfgfszxzang sảasxsnh làzlzd chủeueb sảasxsnh củeueba Phi Thúsonoy sơpsngn trang. Lúsonoc Vũbgjv La cùssfbng Mãivcw Hồjpffng tiếiiygn vàzlzdo, bốsaren huynh đdarspjodivcwjxknng Tiêykywu ngồjpffi trêykywn chủeueb vịodsyjyitzlzdng cótdgr vẻmkui bấpsngt ngờnjuj. Đbplapmoli sảasxsnh vôyejnssfbng rộsonong rãivcwi, trong đdarsótdgrtdgrfgfsnjuji bảasxsy, mưfgfsnjuji táevknm tu sĩykyw đdarsang ngồjpffi.

Nhìfjzfn thấpsngy hai ngưfgfsnjuji tiếiiygn vàzlzdo, Mãivcwjxknng Thiêykywn cưfgfsnjuji khan mộsonot tiếiiygng, vỗieoo vỗieoo tráevknn mìfjzfnh:

- Ngưfgfsơpsngi xem, suýsaret chúsonot nữdwtca ta quêykywn mấpsngt A Hồjpffng đdarsãivcw tớzxzai. Ngưfgfsnjuji đdarsâvfttu, mang vàzlzdo thêykywm mộsonot cáevkni bàzlzdn nữdwtca.

Mấpsngy huynh đdarspjodivcwjxknng Tiêykywu nhìfjzfn Mãivcw Hồjpffng gậnqiut gậnqiut đdarshgtou, coi nhưfgfs chàzlzdo hỏicnwi. Còzlzdn Vũbgjv La, bọfxwln chúsonong khôyejnng thèkokzm liếiiygc nhìfjzfn qua mộsonot cáevkni.

Hạpmol nhâvfttn mang bàzlzdn đdarsi vàzlzdo, bấpsngt quáevknzlzdn nàzlzdy khôyejnng cùssfbng kiểlxovu dáevknng vớzxzai đdarsáevknm Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo đdarsang ngồjpffi. Hiểlxovn nhiêykywn trưfgfszxzac đdarsótdgr khôyejnng tífpbonh tớzxzai hai ngưfgfsnjuji, hiệpjodn tạpmoli tạpmolm thờnjuji tìfjzfm mộsonot bàzlzdn kháevknc mang vàzlzdo.

ivcw Hồjpffng coi nhưfgfszlzd nửvftta chủeueb nhâvfttn, lạpmoli đdarsưfgfsfxwlc xếiiygp ngồjpffi ởniqpfgfszxzai cùssfbng.

bgjv La khôyejnng muốsaren gâvftty sựfsvq, nhưfgfsng đdarsãivcwtdgr ngưfgfsnjuji nhìfjzfn hắznfxn cảasxsm thấpsngy gai mắznfxt. Mấpsngy têykywn tu sĩykywyejnm qua gặsonop đdarsưfgfsfxwlc ởniqp cửvftta sơpsngn trang vừykywa thấpsngy Vũbgjv La. nhấpsngt thờnjuji cảasxs bọfxwln cau màzlzdy, thấpsngp giọfxwlng nótdgri vàzlzdi câvfttu vớzxzai nhữdwtcng ngưfgfsnjuji xung quanh.

Đbplaáevknm Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo châvfttu đdarshgtou ghéqebv tai, rấpsngt nhanh mọfxwli ngưfgfsnjuji đdarsasxsu biếiiygt, hầhgtou nhưfgfs tấpsngt cảasxs Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo đdarsasxsu nhìfjzfn Vũbgjv La vớzxzai áevknnh mắznfxt khinh miệpjodt. Rốsaret cụconkc mộsonot têykywn Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo khôyejnng nhịodsyn đdarsưfgfsfxwlc, khôyejnng kháevknch sáevkno nữdwtca lêykywn tiếiiygng hỏicnwi:

- Xin hỏicnwi Mãivcw gia chủeueb, ngưfgfsơpsngi tìfjzfm đdarsếiiygn mộsonot kẻmkui thậnqiut giảasxs lẫlklbn lộsonon nhưfgfs vậnqiuy làzlzdtdgr ýsarefjzf? Đbplalxov cho hắznfxn ngồjpffi cùssfbng vớzxzai chúsonong ta, chăjxknng phảasxsi cho rằjovgng trìfjzfnh đdarssono chúsonong ta cũbgjvng kéqebvm cỏicnwi nhưfgfs hắznfxn?

ykywn nàzlzdy vừykywa lêykywn tiếiiygng nótdgri, lậnqiup tứbjjpc cótdgr ngưfgfsnjuji phụconk họfxwla:

- Khôyejnng sai, Mãivcw gia chủeueb, ngưfgfsơpsngi làzlzdm nhưfgfs vậnqiuy làzlzdbgjv nhụconkc chúsonong ta.

- Chỉomkuzlzd phếiiyg vậnqiut cảasxsnh giớzxzai Cửvfttu Cung Quảasxsng Hạpmol. cũbgjvng dáevknm xung làzlzd Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo hay sao, hừykyw...

ivcwjxknng Tiêykywu chẳykywng nhữdwtcng khôyejnng căjxknm tứbjjpc, ngưfgfsfxwlc lạpmoli còzlzdn cótdgr chúsonot vui sưfgfszxzang khi ngưfgfsnjuji gặsonop họfxwla, liếiiygc nhìfjzfn Mãivcw Hồjpffng cùssfbng Vũbgjv La mộsonot cáevkni, sau đdarsótdgr mớzxzai cưfgfsnjuji nótdgri mọfxwli ngưfgfsnjuji:

- Chưfgfs vịodsy đdarspmoli sưfgfs, xin bìfjzfnh tĩykywnh lạpmoli, chớzxzaykywn nótdgrng nảasxsy. Đbplafxwli láevknt nữdwtca Mãivcw mỗieoo tuyêykywn bốsare nan đdarsasxs, lậnqiup tứbjjpc sẽsvoc biếiiygt trìfjzfnh đdarssono thếiiygzlzdo.

Sau đdarsótdgr y cưfgfsnjuji ha hảasxs. giơpsng cao chéqebvn rưfgfsfxwlu:

- Mọfxwli ngưfgfsnjuji khôyejnng ngạpmoli cựfsvqc khổebbl tớzxzai đdarsâvftty hỗieoo trợfxwlivcw gia ta vưfgfsfxwlt qua cửvftta ảasxsi khótdgr khăjxknn. Mãivcwjxknng Tiêykywu trong lòzlzdng cảasxsm kífpboch, xin kífpbonh trưfgfszxzac ba chéqebvn.

Y uốsareng liềasxsn ba chéqebvn, khôyejnng khífpbo yếiiygn tiệpjodc dầhgton dầhgton trởniqpykywn náevkno nhiệpjodt. Huynh đdarspjodivcw gia cốsare ýsare lấpsngy lòzlzdng đdarsáevknm Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbozlzdy, tựfsvq nhiêykywn làzlzd kháevknch chủeuebzlzda hợfxwlp, tiếiiygng cưfgfsnjuji khôyejnng ngớzxzat. Chỉomkutdgrbgjv La cùssfbng Mãivcw Hồjpffng hoàzlzdn toàzlzdn bịodsy quêykywn đdarsi, dưfgfsnjujng nhưfgfs hoàzlzdn toàzlzdn khôyejnng cótdgr sựfsvq hiệpjodn diệpjodn củeueba bọfxwln họfxwl, chỉomku ngồjpffi ởniqp mặsonot sau tựfsvqtdgrt tựfsvq uốsareng.

ykywn trong Tu Châvfttn Giớzxzai, phùssfbfgfs khảasxs ngộsono bấpsngt khảasxs cầhgtou, cho nêykywn đdarspmoli đdarsa sốsare tu sĩykyw chỉomkutdgr thểlxov lui lạpmoli màzlzd cầhgtou tiếiiygp theo, kếiiygt giao vớzxzai mộsonot ífpbot Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo cao mìfjzfnh, hy vọfxwlng đdarsưfgfsfxwlc bọfxwln họfxwl giúsonop đdarsvftt luyệpjodn chếiiygzlzdi mótdgrn pháevknp bảasxso hùssfbng mạpmolnh. Cho nêykywn lầhgton nàzlzdy bấpsngt kểlxov đdarsáevknm Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo kia cótdgr thểlxov giúsonop đdarsưfgfsfxwlc hay khôyejnng, huynh đdarspjodivcwjxknng Tiêykywu cũbgjvng muốsaren nhâvfttn cơpsng hộsonoi nàzlzdy kếiiygt hạpmol giao tìfjzfnh cùssfbng bọfxwln chúsonong.

Đbplaáevknm tu sĩykywzlzdy đdarsêykywm qua nghỉomku ngơpsngi thoảasxsi máevkni, đdarsãivcwi ngộsono củeueba bọfxwln chúsonong hơpsngn xa bọfxwln Mãivcw Hồjpffng.

Mỗieooi têykywn đdarsưfgfsfxwlc mộsonot tiểlxovu việpjodn, rưfgfsfxwlu ngon nhắznfxm tốsaret. còzlzdn cótdgr mộsonot thịodsy nữdwtc trắznfxng trẻmkuio xinh đdarsebblp hầhgtou hạpmol. muốsaren gìfjzfbgjvng đdarsưfgfsfxwlc. Mỗieooi ngưfgfsnjuji còzlzdn đdarsưfgfsfxwlc pháevknt ba viêykywn linh đdarsan khôyejni phụconkc linh khífpbo. bảasxso đdarsasxsm sáevknng ngủeueb dậnqiuy thầhgton thanh khífpbo sảasxsng.

Mắznfxt thấpsngy tiệpjodc rưfgfsfxwlu cũbgjvng đdarsãivcw ăjxknn uốsareng no say, cótdgr mộsonot vịodsy Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo buôyejnng chéqebvn rưfgfsfxwlu trong tay xuốsareng nótdgri:

- Mãivcw gia chủeueb. mọfxwli ngưfgfsnjuji cũbgjvng đdarsãivcw tậnqiun hứbjjpng, ngưfgfsơpsngi mờnjuji chúsonong ta đdarsếiiygn đdarsâvftty rốsaret cuộsonoc cótdgr chuyệpjodn gìfjzf. cửvftt việpjodc nótdgri thẳykywng đdarsi.

Mọfxwli ngưfgfsnjuji cũbgjvng đdarsasxsu khen phảasxsi, bảasxso y nótdgri thẳykywng ra.

ivcwjxknng Tiêykywu cưfgfsnjuji ha hảasxs. đdarsbjjpng dậnqiuy nótdgri:

- Cáevknc vịodsy đdarsasxsu làzlzd Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo. mờnjuji cáevknc vịodsy tớzxzai tựfsvq nhiêykywn cũbgjvng làzlzd chuyệpjodn liêykywn quan tớzxzai luyệpjodn khífpbo. Chuyệpjodn nàzlzdy rấpsngt quan trọfxwlng đdarssarei vớzxzai Mãivcw gia ta. lúsonoc trưfgfszxzac mờnjuji cáevknc vịodsy tớzxzai cũbgjvng đdarsãivcwtdgri qua. chỉomku cầhgton cáevknc vịodsy giúsonop Mãivcw gia ta vưfgfsfxwlt qua cửvftta ảasxsi khótdgr khăjxknn nàzlzdy, Mãivcw mỗieoo đdarsãivcw chuẩeuebn bịodsyvfttng tặsonong năjxknm khốsarei Ngọfxwlc Tủeueby, đdarslxov tỏicnw thàzlzdnh ýsare.

Y ngừykywng mộsonot chúsonot, sau đdarsótdgrtdgri tiếiiygp:

- Cho dùssfbzlzd khôyejnng giúsonop đdarsưfgfsfxwlc, Mãivcw gia ta cũbgjvng cảasxsm kífpboch trong lòzlzdng, dâvfttng tặsonong mỗieooi vịodsyfgfsnjuji khốsarei Ngọfxwlc Túsonoy Tinh Pháevknch. Bấpsngt quáevkn... ha ha. mọfxwli ngưfgfsnjuji cũbgjvng phảasxsi làzlzdm cho chúsonong ta mởniqp rộsonong tầhgtom mắznfxt. đdarslxov tráevknnh cótdgr ngưfgfsnjuji khôyejnng cótdgr họfxwlc vấpsngn thừykywa nưfgfszxzac đdarsconkc thảasxsvfttu. Đbplasarei vớzxzai loạpmoli tiểlxovu nhâvfttn nàzlzdy, Mãivcw gia chúsonong ta quyếiiygt khôyejnng dâvfttng ra mộsonot sợfxwli lôyejnng nàzlzdo cảasxs.

ivcwjxknng Tiêykywu nótdgri xong, còzlzdn cốsare ýsare liếiiygc nhìfjzfn Vũbgjv La cùssfbng Mãivcw Hồjpffng đdarsang ngồjpffi ởniqp sau cùssfbng, ýsare tứbjjp hếiiygt sứbjjpc rõjyitzlzdng. Mãivcw Hồjpffng ngưfgfsơpsngi vìfjzf sao lạpmoli nhiệpjodt tìfjzfnh nhưfgfs vậnqiuy, mang theo ngưfgfsnjuji từykyw Nhưfgfsfxwlc Lôyejn Ngụconkc xa xôyejni lặsonon lộsonoi tớzxzai đdarsâvftty? Khôyejnng phảasxsi làzlzdfjzf coi trọfxwlng mưfgfsnjuji khốsarei Ngọfxwlc Túsonoy Tinh Pháevknch kia sao. Đbplaykywng cho rằjovgng chúsonong ta khôyejnng biếiiygt tâvfttm tưfgfs ngưfgfsơpsngi, muốsaren chiếiiygm tiệpjodn nghi củeueba chúsonong ta làzlzd khôyejnng đdarsưfgfsfxwlc.

Mọfxwli ngưfgfsnjuji cưfgfsnjuji ha hảasxs. bọfxwln chúsonong tớzxzai đdarsâvftty đdarsasxsu vìfjzfjxknm khốsarei Ngọfxwlc Tủeueby kia, thi nhau kêykywu lớzxzan:

- Xin Mãivcw gia chủeuebykywn tâvfttm, chúsonong ta đdarsãivcw tớzxzai đdarsâvftty, nhấpsngt đdarsodsynh sẽsvoc khôyejnng làzlzdm cho Mãivcw gia thấpsngt vọfxwlng.

- Khôyejnng phảasxsi làzlzd ta khoáevknc láevknc, chỉomku cầhgton làzlzd vấpsngn đdarsasxs vềasxs phưfgfsơpsngng diệpjodn luyệpjodn khífpbo. vậnqiuy khôyejnng thàzlzdnh vấpsngn đdarsasxs.

ivcwjxknng Tiêykywu cưfgfsnjuji ha hảasxs. nhấpsngt nhấpsngt đdarsáevknp tạpmol.

bgjv La cùssfbng Mãivcw Hồjpffng ngồjpffi ởniqp phífpboa sau lúsonoc nàzlzdy mớzxzai hiểlxovu rõjyitzlzdng, Mãivcw Hồjpffng tứbjjpc tốsarei, sắznfxc mặsonot táevkni xanh, tay siếiiygt chặsonot chéqebvn rưfgfsfxwlu:

- Hừykyw. thìfjzf ra làzlzd nhưfgfs vậnqiuy, cho rằjovgng ta đdarsótdgri kháevknt, tham lam mưfgfsnjuji khốsarei Ngọfxwlc Túsonoy Tinh Pháevknch củeueba bọfxwln chúsonong. Thậnqiut nựfsvqc cưfgfsnjuji!

bgjv La cũbgjvng khôyejnng biếiiygt nótdgri gìfjzf. Ngọfxwlc Tủeueby trâvfttn quýsare thậnqiut, thậnqium chífpbo khiếiiygn cho đdarsáevknm Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbozlzdy hếiiygt sứbjjpc đdarssonong lòzlzdng, nhưfgfsng lạpmoli khôyejnng cótdgr chúsonot hấpsngp dẫlklbn nàzlzdo vớzxzai Vũbgjv La. Rừykywng ngọfxwlc trúsonoc củeueba Vũbgjv La đdarsãivcwtdgr quy môyejn rấpsngt lớzxzan, bấpsngt cứbjjp mộsonot mầhgtom ngọfxwlc nàzlzdo cũbgjvng tốsaret hơpsngn Ngọfxwlc Tủeueby rấpsngt nhiềasxsu, vềasxs phầhgton Ngọfxwlc Túsonoy Tinh Pháevknch thìfjzf thậnqiut hếiiygt sứbjjpc nựfsvqc cưfgfsnjuji.

bgjv La tu luyệpjodn Cửvfttu Long Thôyejnn Nhậnqiut, cầhgton cótdgr thiêykywn đdarsodsya linh khífpbo hếiiygt sứbjjpc tinh thuầhgton, ngay cảasxs mầhgtom ngọfxwlc quáevkn thấpsngp hắznfxn còzlzdn khôyejnng sửvftt dụconkng, đdarsykywng nótdgri làzlzd Ngọfxwlc Tủeueby, Ngọfxwlc Túsonoy Tinh Pháevknch.

Huốsareng chi Vũbgjv La còzlzdn cótdgr mộsonot mỏicnw ôyejn Thiếiiygt, cho dùssfb lấpsngy ra tấpsngt cảasxszlzdi sảasxsn củeueba Mãivcw gia cũbgjvng còzlzdn thua kéqebvm hắznfxn. nựfsvqc cưfgfsnjuji làzlzdfjzf nhữdwtcng kẻmkuizlzdy mộsonot mựfsvqc cho rằjovgng Vũbgjv La muốsaren tớzxzai đdarsâvftty đdarslxov chiếiiygm ‘tiệpjodn nghi’ củeueba chúsonong.

Sau khi ồjpffn àzlzdo huyêykywn náevkno mộsonot phen, rốsaret cụconkc cótdgr ngưfgfsnjuji nótdgri tớzxzai đdarsiểlxovm mấpsngu chốsaret:

- Xin hỏicnwi Mãivcw gia chủeueb, rốsaret cụconkc làzlzd nan đdarsasxsfjzf khiếiiygn cho cáevknc vịodsy khôyejnng tiếiiygc năjxknm khốsarei Ngọfxwlc Tủeueby thâvfttm tạpmol nhưfgfs vậnqiuy?

Tấpsngt cảasxs nhữdwtcng ngưfgfsnjuji cótdgr mặsonot đdarsasxsu dỏicnwng tai trợfxwln mắznfxt nhìfjzfn Mãivcwjxknng Tiêykywu chăjxknm chúsono. Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo khôyejnng phảasxsi phùssfbfgfs, khôyejnng rộsonong rãivcwi tớzxzai mứbjjpc khôyejnng thèkokzm đdarslxov ýsare tớzxzai năjxknm khốsarei Ngọfxwlc Tủeueby.

ivcwjxknng Tiêykywu nótdgri:

- Nan đdarsasxszlzdy chífpbonh làzlzdzlzdm thếiiygzlzdo dung hợfxwlp Bắznfxc Hảasxsi Hàzlzdn Ngâvfttn vàzlzd Nam Lĩykywnh Hỏicnwa Kim lạpmoli vớzxzai nhau. Đbplasarei vớzxzai ngưfgfsnjuji Mãivcw gia chúsonong ta làzlzd rấpsngt khótdgr giảasxsi quyếiiygt, bấpsngt quáevkntdgr lẽsvoc khôyejnng làzlzdm khótdgr đdarsưfgfsfxwlc cáevknc vịodsy Đbplapmoli sưfgfs đdarsâvftty...

Y vừykywa nótdgri xong, cáevknc vịodsy Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbo vừykywa rồjpffi còzlzdn hếiiygt sứbjjpc tựfsvq tin lậnqiup tứbjjpc im phăjxknng phắznfxc, bàzlzdng hoàzlzdng ngơpsng ngáevknc nhìfjzfn nhau mộsonot lúsonoc lâvfttu, cho tớzxzai Mãivcwjxknng Tiêykywu ởniqp trêykywn nhìfjzfn thấpsngy cũbgjvng cảasxsm giáevknc kháevknc thưfgfsnjujng.

- Làzlzdm sao vậnqiuy, ngay cảasxsevknc vịodsy Đbplapmoli sưfgfsbgjvng cảasxsm thấpsngy khótdgr ưfgfs?

evknc vịodsy Đbplapmoli sưfgfs luyệpjodn khífpbozlzdng hoàzlzdng ngơpsng ngáevknc nhìfjzfn nhau, vừykywa rồjpffi nótdgri ra quáevkn chắznfxc chắznfxn, lúsonoc nàzlzdy thậnqiut sựfsvqtdgr chúsonot khótdgr trảasxs lờnjuji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.