Tiên Tuyệt

Chương 248 : Lòng người thay đổi

    trước sau   
rxda Hồxhdqng cốnmye dằxuzan lửfrfia giậhoefn nóytxai tiếnpojp:

- Nếnpoju Mãrxdakwchng Tiêirldu khôlwxvng rảarugnh. Mãrxdakwchng Vâacoln, Mãrxdakwchng Thiêirldn, Mãrxdakwchng Háliybn bấsaivt cứyjmk ngưafdofizwi nàidwzo đwsdiang rảarugnh, cứyjmk gọxxkpi ra đwsdiâacoly sẽwojs biếnpojt.

Tu sĩacol nọxxkp trợrxdan trắsouhng hai mắsouht:

- ủokeva, hỏacjbi thăkwchm rõfrfiidwzng thậhoeft, hiệgvzpn tạkmrci lừodyba gạkmrct cóytxa vẻfdlj phảarugi mấsaivt nhiềtwsbu côlwxvng phu. Hừodyb, ngưafdoơfxvfi cho rằxuzang nhưafdo vậhoefy cóytxa thểhxcvirld dọxxkpa đwsdiưafdorxdac ta sao? Mau mau cúruilt ngay, bằxuzang khôlwxvng chọxxkpc giậhoefn lãrxdao tửfrfi, đwsdiâacolm cho ngưafdoơfxvfi mộafdot thưafdoơfxvfng thúruilng đwsdiwclhu bâacoly giờfizw!

Y vung trưafdofizwng thưafdoơfxvfng trong tay lêirldn, hung tợrxdan nóytxai.

rxda Hồxhdqng cảarug giậhoefn, Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm xuấsaivt hiệgvzpn trong tay, Vũdqai La vộafdoi vàidwzng giữgqjt tay y lạkmrci. Chuyếnpojn đwsdii nàidwzy cũdqaing làidwzvlvr chữgqjta trịjsds quan hệgvzpidwz tớliybi, tuy rằxuzang tu sĩacolidwzy hàidwznh xửfrfi đwsdiáliybng giậhoefn thậhoeft, nhưafdong vừodyba tớliybi cửfrfia đwsdiãrxda đwsdiáliybnh hạkmrc nhâacoln ngưafdofizwi ta, nóytxai vềtwsb thểhxcv diệgvzpn tóytxam lạkmrci cũdqaing khóytxa coi.


- Vậhoefy mờfizwi Phúruilc báliyb ra đwsdiâacoly gặcvbwp mặcvbwt.

dqai La nóytxai.

Tu sĩacol nọxxkpafdofizwi lạkmrcnh, trưafdofizwng thưafdoơfxvfng trêirldn tay chỉllfzdqaii lêirldn trờfizwi, vung cao lêirldn. Trêirldn ngọxxkpn sơfxvfn phong sau lung y, tòdqaia ngọxxkpc tháliybp hìvlvrnh tam giáliybc chậhoefm rãrxdai phóytxang xuấsaivt hàidwzo quang:

- Đuxaqúruilng làidwz khôlwxvng biếnpojt sốnmyeng chếnpojt, vừodyba rồxhdqi bảarugo cáliybc ngưafdoơfxvfi cúruilt đwsdii, cáliybc ngưafdoơfxvfi khôlwxvng chịjsdsu, hiệgvzpn tạkmrci lãrxdao tửfrfi đwsdiãrxda đwsdivjnci ýfrfi, muốnmyen cúruilt cũdqaing khôlwxvng đwsdiưafdorxdac nữgqjta, chếnpojt ởvqtl đwsdiâacoly cho ta!

Từodyb đwsdiáliyby ngọxxkpc tháliybp kia lóytxae lêirldn mộafdot đwsdikmrco bạkmrcch quang, lan dầwclhn theo thâacoln tháliybp lêirldn tớliybi đwsdiinh, ngưafdong tụvhrivqtl đwsdióytxa đwsdiếnpojn khi đwsdiafdoliybng đwsdikmrct tớliybi cựyuywc hạkmrcn. lậhoefp tứyjmkc bắsouhn ra rấsaivt nhanh.

Trưafdofizwng thưafdoơfxvfng trong tay têirldn tu sĩacol nọxxkpkwchng khôlwxvng tiếnpojp lấsaivy đwsdikmrco bạkmrcch quang kia, ngọxxkpc tháliybp phímenva trêirldn vẫtwsbn khôlwxvng ngừodybng bắsouhn xuốnmyeng. Đuxaqkmrco bạkmrcch quang nọxxkp dừodybng lạkmrci trêirldn mũdqaii trưafdofizwng thưafdoơfxvfng mộafdot chúruilt, vớliybi cảarugnh giớliybi củokeva tu sĩacol nọxxkp, hiểhxcvn nhiêirldn làidwz khôlwxvng thểhxcv khốnmyeng chếnpoj đwsdiưafdorxdac lựyuywc lưafdorxdang khổvjncng lồxhdq nhưafdo vậhoefy. Cóytxa lẽwojsidwz do bảarugn thâacoln trưafdofizwng thưafdoơfxvfng cùirldng ngọxxkpc tháliybp cóytxa trậhoefn pháliybp nàidwzo đwsdióytxa phốnmyei hợrxdap vớliybi nhau.

Bạkmrcch quang ngưafdong tụvhri trêirldn mũdqaii trưafdofizwng thưafdoơfxvfng mộafdot lúruilc, uy lựyuywc càidwzng gia tăkwchng mạkmrcnh mẽwojs. Lúruilc nàidwzy gưafdoơfxvfng mặcvbwt tu sĩacol kia đwsdiãrxda trởvqtlirldn đwsdiacjb bừodybng, vung trưafdofizwng thưafdoơfxvfng lêirldn, mộafdot luồxhdqng bạkmrcch quang màidwzu trắsouhng côlwxvng kímenvch vềtwsb phímenva Mãrxda Hồxhdqng cùirldng Vũdqai La.

Sắsouhc mặcvbwt Mãrxda Hồxhdqng trởvqtlirldn hếnpojt sứyjmkc khóytxa coi, mìvlvrnh trởvqtl vềtwsb nhàidwz. chẳvlvrng nhữgqjtng bịjsds chặcvbwn ngoàidwzi cửfrfia. còdqain bịjsds hạkmrc nhâacoln mạkmrco phạkmrcm. Y tiếnpojn lêirldn mộafdot bưafdoliybc, co chỉllfz bắsouhn ra, Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm vùirld mộafdot tiếnpojng bắsouhn ra ngoàidwzi.

dqai La cóytxa vẻfdlj đwsdiăkwchm chiêirldu quay đwsdiwclhu nhìvlvrn lạkmrci, trêirldn khôlwxvng xa xa đwsdiang cóytxaidwzi ngưafdofizwi bay tớliybi.

lwxvng nghệgvzpidwzidwzi liệgvzpu rèjsdsn nêirldn Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm chímenvnh làidwz đwsdiyjmkng đwsdiwclhu Tu Châacoln Giớliybi hiệgvzpn nay. Tuy đwsdikmrco bạkmrcch quang nọxxkpytxa thanh thếnpoj rấsaivt lớliybn, ẩllfzn chứyjmka linh lựyuywc cũdqaing nhiềtwsbu, nhưafdong màidwz tinh khímenv thầwclhn cũdqaing khôlwxvng ngưafdong tụvhri. Chỉllfz thấsaivy ngâacoln quang chợrxdat lóytxae, Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm chéytxam ráliybch đwsdikmrco bạkmrcch quang nọxxkp, mộafdot kiếnpojm chéytxam vềtwsb phímenva têirldn tu sĩacol kia.

Tu sĩacol nọxxkp giậhoeft mìvlvrnh kinh hãrxdai, mấsaivt thấsaivy Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm giáliybng xuốnmyeng, chắsouhc chắsouhn thâacoln thểhxcv y sẽwojs chia lìvlvra hai đwsdioạkmrcn. Thìvlvrnh lìvlvrnh mộafdot luồxhdqng khímenv xanh nhưafdo mộafdot con rồxhdqng dàidwzi bay tớliybi, ngăkwchn lạkmrci bêirldn dưafdoliybi Ngâacoln Hoàidwzn phi kiếnpojm củokeva Mãrxda Hồxhdqng. Choang mộafdot tiếnpojng vang lêirldn, luồxhdqng khímenv xanh kia lậhoefp tứyjmkc cuộafdon lạkmrci ngay tạkmrci chỗnmye, nhìvlvrn chằxuzam chằxuzam Mãrxda Hồxhdqng vớliybi vẻfdlj cảarugnh giáliybc.

Mấsaivy ngưafdofizwi đwsdiang bay ngoàidwzi xa vừodyba rồxhdqi hiệgvzpn tạkmrci đwsdiãrxda nhanh chóytxang tớliybi gầwclhn. Mãrxda Hồxhdqng nhìvlvrn thấsaivy ngưafdofizwi mớliybi tớliybi, hừodyb lạkmrcnh mộafdot tiếnpojng:

- Mãrxdakwchng Thiêirldn, chẳvlvrng lẽwojs hiệgvzpn tạkmrci Phi Thúruily sơfxvfn cũdqaing khôlwxvng cho phéytxap ta đwsdii vàidwzo sao?


Ngưafdofizwi nọxxkp chímenvnh làidwz mộafdot trong mấsaivy vịjsds đwsdiưafdofizwng huynh củokeva Mãrxda Hồxhdqng, têirldn Mãrxdakwchng Thiêirldn. Ngưafdofizwi nàidwzy tưafdoliybng mạkmrco đwsdiưafdofizwng đwsdiưafdofizwng, đwsdiáliybng tiếnpojc hai mắsouht ti hímenv. khiếnpojn cho Vũdqai La nhìvlvrn thấsaivy cóytxa cảarugm giáliybc khôlwxvng thoảarugi máliybi.

rxdakwchng Thiêirldn cưafdofizwi ha hảarug. cóytxa vẻfdlj nhiệgvzpt tìvlvrnh nóytxai:

- Thìvlvr ra làidwz A Hồxhdqng đwsdiãrxda trởvqtl vềtwsb, vìvlvr sao trưafdoliybc khi tớliybi ngưafdoơfxvfi khôlwxvng báliybo trưafdoliybc, chúruilng ta cũdqaing tiệgvzpn nghêirldnh đwsdióytxan?

rxda Hồxhdqng cảarugm thấsaivy thểhxcv diệgvzpn tốnmyet hơfxvfn mộafdot chúruilt, bèjsdsn xua tay:

- Khôlwxvng cầwclhn nghêirldnh đwsdióytxan, chỉllfz cầwclhn khôlwxvng tốnmyeng cổvjnc ta ra khỏacjbi cửfrfia làidwz đwsdiưafdorxdac.

Dứyjmkt lờfizwi hung hăkwchng trừodybng mấsaivt liếnpojc nhìvlvrn têirldn tu sĩacol kia mộafdot cáliybi.

Tu sĩacol kia khôlwxvng ngờfizwrxda Hồxhdqng thậhoeft sựyuywidwz đwsdiưafdofizwng huynh đwsdigvzp củokeva Mãrxdakwchng Thiêirldn, nhấsaivt thờfizwi tỏacjb ra khẩllfzn trưafdoơfxvfng hẳvlvrn lêirldn.

ruilc trưafdoliybc y thìvlvrnh lìvlvrnh đwsdiafdong thủokev, thậhoeft ra làidwzvlvr nhìvlvrn thấsaivy Mãrxdakwchng Thiêirldn đwsdiang tớliybi, lòdqaing thầwclhm muốnmyen khoe khoang lòdqaing trung thàidwznh củokeva mìvlvrnh trưafdoliybc mặcvbwt Tam lãrxdao gia: tuy rằxuzang chỉllfzidwz canh cửfrfia, nhưafdong cũdqaing cóytxa ýfrfi cẩllfzn thậhoefn tỉllfz mỉllfz.

Lạkmrci khôlwxvng thểhxcv ngờfizw rằxuzang ngưafdofizwi ta thậhoeft sựyuywidwz đwsdiưafdofizwng huynh đwsdigvzp củokeva gia chủokev, lầwclhn nàidwzy vuốnmyet môlwxvng ngựyuywa đwsdiãrxda vuốnmyet nhằxuzam đwsdiùirldi ngựyuywa.

Vốnmyen têirldn tu sĩacol nọxxkp nghĩacol rằxuzang Tam lãrxdao gia tớliybi đwsdiâacoly sẽwojs quáliybt mắsouhng mìvlvrnh mộafdot trậhoefn, nóytxai khôlwxvng chừodybng sẽwojsdqain lôlwxvi thôlwxvi nhiềtwsbu chuyệgvzpn hơfxvfn nữgqjta. Nhưafdong khôlwxvng ngờfizwrxdakwchng Thiêirldn vừodyba tớliybi đwsdiãrxdaafdofizwi ha hảarug:

- A Hồxhdqng, đwsdiãrxdaacolu khôlwxvng thấsaivy ngưafdoơfxvfi trởvqtl vềtwsb, lầwclhn nàidwzy cóytxa việgvzpc gìvlvr vậhoefy?

Thấsaivy tháliybi đwsdiafdo củokeva Mãrxdakwchng Thiêirldn, Vũdqai La cảarugm thấsaivy khôlwxvng hàidwzi lòdqaing, lạkmrcnh lùirldng liếnpojc mắsouht nhìvlvrn y.

rxda Hồxhdqng nóytxai:


- Ta nghe Phúruilc báliybytxai trong nhàidwzytxa chúruilt chuyệgvzpn khóytxa giảarugi quyếnpojt, cho nêirldn thỉllfznh mộafdot vịjsds Đuxaqkmrci sưafdo luyệgvzpn khímenv trởvqtl vềtwsb, đwsdihxcv xem cóytxa thểhxcv giúruilp đwsdiưafdorxdac gìvlvr khôlwxvng.

Vừodyba nghe nóytxai tớliybi Đuxaqkmrci sưafdo luyệgvzpn khímenv, tháliybi đwsdiafdorxdakwchng Thiêirldn lậhoefp tứyjmkc trởvqtlirldn nhiệgvzpt tìvlvrnh:

- Ủxiuta, vậhoefy sao, chímenvnh làidwz vịjsdsvqtl phímenva sau ngưafdoơfxvfi ưafdo?

- Đuxaqúruilng vậhoefy.

rxda Hồxhdqng giớliybi thiệgvzpu Vũdqai La:

- Vịjsdsidwzy chímenvnh làidwz Tổvjncng Lãrxdanh Ban Đuxaqwclhu Nhưafdorxdac Lôlwxv Ngụvhric chúruilng ta, Vũdqai La Vũdqai Đuxaqkmrci nhâacoln, cũdqaing làidwz đwsdigvzp nhấsaivt Đuxaqkmrci sưafdo luyệgvzpn khímenv củokeva Nhưafdorxdac Lôlwxv Ngụvhric chúruilng ta.

rxdakwchng Thiêirldn quan sáliybt Vũdqai La, dầwclhn dầwclhn vẻfdlj nhiệgvzpt tìvlvrnh trởvqtlirldn phai nhạkmrct, ôlwxvn hòdqaia hỏacjbi:

- Xin hỏacjbi vịjsds huynh đwsdigvzpidwzy cảarugnh giớliybi gìvlvr vậhoefy?

dqai La bìvlvrnh tĩacolnh nóytxai:

- Cảarugnh giớliybi Cửfrfiu Cung Quảarugng Hạkmrc.

-Phìvlvr...

Đuxaqáliybm ngưafdofizwi đwsdii theo Mãrxdakwchng Thiêirldn lậhoefp tứyjmkc bậhoeft cưafdofizwi, áliybnh mắsouht nhìvlvrn Vũdqai La lộafdo vẻfdlj khinh thưafdofizwng. Mãrxdakwchng Thiêirldn cũdqaing khinh miệgvzpt nóytxai:

- A Hồxhdqng, Mãrxda gia Phi Thúruily sơfxvfn chúruilng ta đwsdiãrxda khôlwxvng còdqain nhưafdokwchm xưafdoa, mộafdot tu sĩacol cảarugnh giớliybi Cửfrfiu Cung Quảarugng Hạkmrc phỏacjbng chừodybng khôlwxvng giúruilp đwsdiưafdorxdac gìvlvr.


Thấsaivy y khôlwxvng hềtwsb đwsditwsb cậhoefp tớliybi việgvzpc trừodybng phạkmrct tu sĩacol mạkmrco phạkmrcm mìvlvrnh, lạkmrci tỏacjb ra khinh thưafdofizwng

dqai La, Mãrxda Hồxhdqng cảarugm thấsaivy khôlwxvng vui, sắsouhc mặcvbwt nghiêirldm nghịjsds:

- Mãrxdakwchng Thiêirldn, luyệgvzpn bảarugo chếnpoj khímenv khôlwxvng chỉllfz đwsdiơfxvfn thuầwclhn dựyuywa vàidwzo tu vi. Tuy rằxuzang cảarugnh giớliybi tu vi củokeva Vũdqai Đuxaqkmrci nhâacoln khôlwxvng cao, nhưafdong tay nghềtwsb luyệgvzpn khímenvdqaing khôlwxvng thấsaivp, ta tốnmyen côlwxvng khôlwxvng ímenvt mớliybi cóytxa thểhxcv mớliybi đwsdiưafdorxdac Vũdqai Đuxaqkmrci nhâacoln.

rxdakwchng Thiêirldn nởvqtl mộafdot nụvhriafdofizwi khẩllfzy, áliybnh mắsouht tràidwzo phúruilng quéytxat nhìvlvrn Vũdqai La cùirldng Mãrxda Hồxhdqng, thờfizw ơfxvf khoáliybt tay:

- Nếnpoju đwsdiãrxdaidwz nhưafdo vậhoefy, hãrxday theo ta vàidwzo đwsdii.

rxda Hồxhdqng nhấsaivt thờfizwi tứyjmkc giậhoefn vôlwxvirldng, đwsdiâacoly làidwz tháliybi đwsdiafdovlvr vậhoefy? Lãrxdao tửfrfiytxa ýfrfi tốnmyet, cầwclhu thưafdorxdang ti trựyuywc tiếnpojp tớliybi giúruilp cáliybc ngưafdoơfxvfi, vìvlvr sao giốnmyeng nhưafdo chúruilng ta tớliybi cầwclhu cáliybc ngưafdoơfxvfi vậhoefy?

dqai La vốnmyen muốnmyen khuyêirldn nhủokevrxda Hồxhdqng cùirldng thâacoln nhâacoln củokeva y vàidwzi lờfizwi, nhưafdong thấsaivy tháliybi đwsdiafdo củokeva Mãrxdakwchng Thiêirldn nhưafdo vậhoefy, cảarugm thấsaivy khôlwxvng cầwclhn phảarugi nóytxai.

Hai ngưafdofizwi tứyjmkc tốnmyei đwsdiwclhy bụvhring, theo tímenvnh tìvlvrnh củokeva Vũdqai La, chắsouhc chắsouhn làidwz phấsaivt áliybo rờfizwi đwsdii. Tímenvnh tìvlvrnh Mãrxda Hồxhdqng cũdqaing khôlwxvng tốnmyet đwsdiodybp gìvlvr, cũdqaing đwsdijsdsnh rờfizwi đwsdii, thếnpoj nhưafdong đwsdiúruilng lúruilc nàidwzy, mộafdot vịjsdsrxdao nhâacoln thởvqtl hồxhdqng hộafdoc bay tớliybi, vừodyba nhìvlvrn thấsaivy Mãrxda Hồxhdqng nhấsaivt thờfizwi mừodybng rỡmswa:

- Hồxhdqng thiếnpoju gia, ngưafdoơfxvfi đwsdiãrxda đwsdiếnpojn rồxhdqi sao, thậhoeft làidwz tốnmyet quáliyb. Đuxaqi, theo ta tớliybi báliybi tếnpoj phầwclhn mộafdo chủokev nhâacoln trưafdoliybc đwsdiãrxda...

rxda Hồxhdqng vộafdoi vàidwzng chạkmrcy tớliybi đwsdimswarxdao:

- Phúruilc báliyb...

Nếnpoju đwsdiãrxda tớliybi Phi Thúruily sơfxvfn màidwz khôlwxvng tớliybi phầwclhn mộafdorxda Hồxhdqng Đuxaqàidwzo báliybi tếnpoj mộafdot phen, quảarug thậhoeft cũdqaing khôlwxvng thểhxcvidwzo chấsaivp nhậhoefn đwsdiưafdorxdac. Mãrxda Hồxhdqng vàidwzdqai La cốnmye gắsouhng nhẫtwsbn nhịjsdsn, theo Phúruilc báliybidwzo trong.

Bọxxkpn họxxkpdqain chưafdoa đwsdii xa, chợrxdat nghe Mãrxdakwchng Thiêirldn khen ngợrxdai têirldn tu sĩacol mạkmrco phạkmrcm bọxxkpn họxxkp phímenva sau:

- Ngưafdoơfxvfi làidwzm rấsaivt tốnmyet, rấsaivt cóytxa tráliybch nhiệgvzpm, sau nàidwzy cứyjmk tiếnpojp tụvhric nhưafdo vậhoefy.

irldn tu sĩacol nọxxkp mừodybng rỡmswa:

- Đuxaqa tạkmrc Tam lãrxdao gia.

Phúruilc báliyb nhìvlvrn thấsaivy sắsouhc mặcvbwt khóytxa coi củokeva Mãrxda Hồxhdqng vàidwzdqai La, khe khẽwojs thởvqtlidwzi:

- Hồxhdqng thiếnpoju gia, coi nhưafdo ngưafdoơfxvfi vìvlvrrxdao gia đwsdii.

Phúruilc báliyb nhìvlvrn Mãrxdakwchng Thiêirldn phímenva sau, nóytxai tiếnpojp:

- Mấsaivy hôlwxvm nay mấsaivy vịjsds thiếnpoju gia cũdqaing đwsdiãrxda bịjsds bứyjmkc cho nóytxang nảarugy, ngưafdoơfxvfi cũdqaing đwsdiodybng tráliybch bọxxkpn họxxkp. Mấsaivy ngưafdofizwi vừodyba rồxhdqi chímenvnh làidwz Đuxaqkmrci sưafdo luyệgvzpn khímenvidwz Tam thiếnpoju gia đwsdicvbwc biệgvzpt ra ngoàidwzi mờfizwi vềtwsb, đwsdiâacoly đwsdiãrxdaidwz đwsdirxdat thứyjmkkwchm.

dqai La thầwclhm nghĩacol, khóytxa tráliybch nhữgqjtng ngưafdofizwi đwsdióytxa nghe đwsdiưafdorxdac tu vi củokeva mìvlvrnh chỉllfzidwz cảarugnh giớliybi Cửfrfiu Cung Quảarugng Hạkmrc, lạkmrci lộafdo ra nụvhriafdofizwi sung sưafdoliybng nhưafdo vậhoefy, thìvlvr ra làidwz bớliybt đwsdii đwsdiưafdorxdac mộafdot đwsdinmyei thủokev cạkmrcnh tranh.

rxda Hồxhdqng cau màidwzy hỏacjbi:

- Thậhoeft sựyuyw phiềtwsbn phứyjmkc vậhoefy sao?

Phúruilc báliyb nhìvlvrn thoáliybng qua Vũdqai La bêirldn cạkmrcnh, cũdqaing khôlwxvng nóytxai rõfrfi:

- Lãrxdao giàidwz nhưafdo ta hiệgvzpn tạkmrci đwsdiãrxda trởvqtl thàidwznh vôlwxv dụvhring. Cáliybc vịjsds thiếnpoju gia cóytxa chuyệgvzpn gìvlvr đwsditwsbu thưafdoơfxvfng lưafdorxdang vớliybi tâacolm phúruilc củokeva ngưafdofizwi ta, ta khôlwxvng biếnpojt đwsdiưafdorxdac gìvlvr nhiềtwsbu. Bấsaivt quáliyb lầwclhn nàidwzy xem ra thậhoeft sựyuywidwz phiềtwsbn phứyjmkc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.