Tiên Tuyệt

Chương 247 : Ngọc tháp phi thúy

    trước sau   
Đkiqhúytqxng vậhtyhy, Phi Thúytqxy sơizyan nằrcqqm ởdnruizyai hẻjfjoo láutnrnh, trong cảbehb ngọutnrn núytqxi khôhtyhng cóuxvb đlyvoưdcccyvigc mấrcqqy đlyvomvmko linh mạmvmkch, đlyvocslcng nóuxvbi làukqe đlyvorsbung thiêhzian phúytqxc đlyvocyuma gìebxu.

Tốjflwc đlyvorsbu phi hàukqenh củmnksa Vũcjgf La vàukqeutnr Hồcslcng khôhtyhng chậhtyhm, nhưdcccng cũcjgfng phảbehbi mấrcqqt mưdccckgnhi ngàukqey mớwqzsi tớwqzsi đlyvocyuma giớwqzsi Phi Thúytqxy sơizyan, cóuxvb thểmwfn thấrcqqy xa xôhtyhi tớwqzsi mứjflwc nàukqeo. Ba ngàukqey trưdcccwqzsc, hai ngưdccckgnhi nhìebxun thấrcqqy dâzabrn tìebxunh trêhzian mặcevmt đlyvorcqqt phíyviga dưdcccwqzsi đlyvoãutnruxvb khuynh hưdcccwqzsng Tâzabry Vựbbzhc hóuxvba, hoặcevmc nóuxvbi khôhtyhng kháutnrch sáutnro làukqe Man Hoang hóuxvba.

izyai đlyvoâzabry khôhtyhng phảbehbi làukqeizyai phồcslcn hoa nhưdccc Trung Châzabru, dâzabrn tìebxunh dãutnr man hung hãutnrn. ngay cảbehbnuqyng lựbbzhc khốjflwng chếbetg củmnksa Đkiqhmvmki Chu vưdcccơizyang triềkjlku đlyvojflwi vớwqzsi nơizyai nàukqey cũcjgfng làukqehtyhtjceng cóuxvb hạmvmkn.

ukqeng tớwqzsi gầdrynn Phi Thúytqxy sơizyan, tâzabrm trạmvmkng củmnksa Mãutnr Hồcslcng cóuxvb vẻjfjoukqeng khôhtyhng tốjflwt.

cjgf La phi hàukqenh. Đkiqhrsbung Đkiqhrsbung đlyvojflwng trêhzian vai hắuxvbn. gióuxvb mạmvmknh thổuxvbi bộrsbuhtyhng vàukqeng óuxvbng mưdcccyvigt củmnksa nóuxvb tung bay phấrcqqp phớwqzsi, xinh đlyvowqzsp vôhtyhtjceng.

cjgf La nhìebxun Mãutnr Hồcslcng, cưdccckgnhi hỏyetli:


- Sao hảbehb, vềkjlk tớwqzsi gầdrynn nhàukqe cảbehbm thấrcqqy bồcslci hồcslci ưdccc?

utnr Hồcslcng cưdccckgnhi khổuxvb, lắuxvbc đlyvodrynu nóuxvbi:

- Ta cũcjgfng khôhtyhng biếbetgt lầdrynn nàukqey trởdnru vềkjlkukqe đlyvoúytqxng hay sai...

Y nhìebxun Phi Thúytqxy sơizyan ởdnru xa xa, ngậhtyhp ngừcslcng mộrsbut chúytqxt, sau đlyvoóuxvb mớwqzsi nóuxvbi:

- Ta... ta cũcjgfng khôhtyhng gạmvmkt ngưdcccơizyai, đlyvoáutnrm đlyvoưdccckgnhng huynh đlyvoưdccckgnhng đlyvojzjzdnru Phi Thúytqxy sơizyan khôhtyhng hềkjlk thâzabrn thiệjzjzn vớwqzsi ta. Hiệjzjzn tạmvmki trong cảbehb Phi Thúytqxy sơizyan, e rằrcqqng chỉohziuxvbebxunh Phúytqxc báutnr hy vọutnrng gặcevmp lạmvmki ta màukqe thôhtyhi.

cjgf La im lặcevmng.

utnr Hồcslcng lạmvmki nóuxvbi:

- Bọutnrn họutnr thủmnksy chung cảbehbm thấrcqqy nănuqym xưdccca làukqe ta đlyvoãutnr chia bớwqzst tàukqei nguyêhzian màukqe lẽcqau ra bọutnrn họutnr đlyvoưdcccyvigc hưdcccdnrung, ôhtyhi...

cjgf La cóuxvb thểmwfndcccdnrung tưdcccyvigng đlyvoưdcccyvigc thờkgnhi thơizyarcqqu củmnksa Mãutnr Hồcslcng nhấrcqqt đlyvocyumnh khôhtyhng sung sưdcccwqzsng gìebxu. Cóuxvb lẽcqaunuqym xưdccca trong Phi Thúytqxy sơizyan, ngoạmvmki trừcslc vịcyumutnro nhâzabrn hiềkjlkn làukqenh kia, Mãutnr Hồcslcng khôhtyhng còjzjzn nhậhtyhn đlyvoưdcccyvigc tìebxunh cảbehbm ấrcqqm áutnrp thâzabrn tìebxunh từcslc mộrsbut ngưdccckgnhi nàukqeo kháutnrc.

Hắuxvbn cũcjgfng khôhtyhng ngờkgnhutnr Hồcslcng ngàukqey thưdccckgnhng sảbehbng khoáutnri phóuxvbng khoáutnrng, lạmvmki cóuxvb chuyệjzjzn cũcjgf buồcslcn bãutnr nhưdccc vậhtyhy.

cjgf La bècfckn vỗwhkg vỗwhkg vai y:

- Khôhtyhng cầdrynn biếbetgt bọutnrn họutnruxvb muốjflwn gặcevmp lạmvmki ngưdcccơizyai hay khôhtyhng, ngưdcccơizyai cũcjgfng khôhtyhng phảbehbi trởdnru vềkjlkebxu bọutnrn họutnr. Lầdrynn nàukqey ngưdcccơizyai trởdnru vềkjlkukqeebxuutnro đlyvoáutnrp thúytqxc côhtyhng, ngưdcccơizyai khôhtyhng thẹwqzsn vớwqzsi lưdcccơizyang tâzabrm, chúytqxng ta đlyvoưdccckgnhng đlyvoưdccckgnhng chíyvignh chíyvignh rờkgnhi khỏyetli Phi Thúytqxy sơizyan. Nếbetgu bọutnrn họutnr khôhtyhng hoan nghêhzianh ngưdcccơizyai, ngưdcccơizyai khôhtyhng bao giờkgnh trởdnru lạmvmki nữebxua làukqe xong. Nhưdcccyvigc Lôhtyh Ngụlyvoc mớwqzsi làukqe nhàukqe ngưdcccơizyai, khôhtyhng phảbehbi làukqe ngưdcccơizyai khôhtyhng cóuxvb chỗwhkg trúytqx châzabrn.

cjgf La nóuxvbi mộrsbut hơizyai, trong lòjzjzng Mãutnr Hồcslcng cảbehbm thấrcqqy dễnuqy chịcyumu rấrcqqt nhiềkjlku, gậhtyht gậhtyht đlyvodrynu:


- Ngưdcccơizyai nóuxvbi đlyvoúytqxng, ta cũcjgfng khôhtyhng phảbehbi trởdnru vềkjlkebxu bọutnrn họutnr, khôhtyhng cầdrynn biếbetgt bọutnrn họutnr nghĩrsbu thếbetgukqeo.

Hai ngưdccckgnhi cùtjceng nhau nởdnru nụlyvodccckgnhi.

utnr Hồcslcng dùtjceng bảbehb vai khẽcqau huýyvigch hắuxvbn mộrsbut cáutnri:

- Nàukqey, tuy rằrcqqng ta đlyvoãutnr hiểmwfnu, bấrcqqt quáutnr lầdrynn nàukqey thậhtyht sựbbzh cảbehbm tạmvmk ngưdcccơizyai.

Lầdrynn trưdcccwqzsc Phúytqxc báutnr tớwqzsi thănuqym Mãutnr Hồcslcng, chỉohziuxvbi đlyvomvmki kháutnri vớwqzsi y rằrcqqng trong nhàukqe đlyvoang gặcevmp mộrsbut nan đlyvokjlk luyệjzjzn khíyvig, nhưdcccng lạmvmki quan hệjzjz đlyvoếbetgn chuyệjzjzn sinh tửcymi tồcslcn vong củmnksa cảbehbutnr gia. Cho nêhzian Mãutnr Hồcslcng mớwqzsi đlyvorsbung lòjzjzng, tớwqzsi cầdrynu Vũcjgf La hỗwhkg trợyvig.

Khôhtyhng bao lâzabru sau. hai ngưdccckgnhi đlyvoãutnr tớwqzsi bầdrynu trờkgnhi Phi Thúytqxy sơizyan.

utnr Hồcslcng dẫhyign Vũcjgf La phi hàukqenh vòjzjzng mộrsbut vòjzjzng quanh núytqxi. Chỉohzi thấrcqqy mộrsbut tòjzjza trạmvmkch việjzjzn rộrsbung rãutnri bao la. chiếbetgm cứjflw mấrcqqy ngọutnrn sơizyan phong. Lạmvmki thêhziam bêhzian ngoàukqei trạmvmkch việjzjzn cóuxvbdccckgnhi mấrcqqy ngọutnrn sơizyan phong, trêhzian mỗwhkgi ngọutnrn sơizyan phong nhưdccc vậhtyhy đlyvojflwng sừcslcng sữebxung mộrsbut tòjzjza ngọutnrc tháutnrp hìebxunh tam giáutnrc.

Tuy rằrcqqng tàukqei liệjzjzu xâzabry nêhzian ngọutnrc tháutnrp làukqe do khai tháutnrc Ngọutnrc Tủmnksy dưdcccwqzsi châzabrn, nhưdcccng ngọutnrc tháutnrp khổuxvbng lồcslc nhưdccc vậhtyhy, linh khíyvigutnrn chứjflwa trong đlyvoóuxvbcjgfng hếbetgt sứjflwc kinh ngưdccckgnhi.

Nhữebxung ngọutnrc tháutnrp nàukqey rõwhkgukqeng làukqe mộrsbut phầdrynn trong hệjzjz thốjflwng phòjzjzng ngựbbzh củmnksa trạmvmkch việjzjzn. Vũcjgf La cóuxvb thểmwfn nhìebxun ra. mộrsbut khi xuấrcqqt hiệjzjzn tìebxunh huốjflwng cóuxvb ngưdccckgnhi chưdccca đlyvoưdcccyvigc cho phércqqp đlyvoãutnr tớwqzsi gầdrynn trạmvmkch việjzjzn, lậhtyhp tứjflwc sẽcqauuxvb linh lựbbzhc từcslc trong ngọutnrc tháutnrp bắuxvbn ra. nghiềkjlkn náutnrt kẻjfjozabrm nhậhtyhp.

Ngoạmvmki trừcslc sốjflw ngọutnrc tháutnrp nàukqey, linh khíyvig bao phủmnkshzian trêhzian trạmvmkch việjzjzn, mộrsbut tầdrynng linh vâzabrn màukqeu đlyvoyetl nhạmvmkt trôhtyhi nổuxvbi trêhzian khôhtyhng, cóuxvb khi hóuxvba thàukqenh hìebxunh phụlyvoc hổuxvb, cóuxvb khi hóuxvba thàukqenh hìebxunh kỳidjkzabrn. Đkiqhâzabry rõwhkgukqeng làukqehzian dưdcccwqzsi lòjzjzng đlyvorcqqt trạmvmkch việjzjzn cóuxvb bốjflw tríyvig mộrsbut trậhtyhn pháutnrp phòjzjzng ngựbbzh cao mìebxunh, trậhtyhn pháutnrp nàukqey cóuxvb thểmwfn ngưdcccng tụlyvo ra linh vâzabrn hìebxunh Thầdrynn Thúytqx trêhzian khôhtyhng, tiêhziau hao ngọutnrc túytqxy tuyệjzjzt đlyvojflwi kinh ngưdccckgnhi.

cjgf La ngạmvmkc nhiêhzian nhìebxun tòjzjza trạmvmkch việjzjzn nọutnr, cho dùtjceukqehtyhn pháutnri nhịcyumdcccu trêhzian Tu Châzabrn Giớwqzsi, e rằrcqqng cũcjgfng khôhtyhng ởdnru nổuxvbi trong sơizyan môhtyhn nhưdccc vậhtyhy. Nhưdcccng theo nhưdccc lờkgnhi Mãutnr Hồcslcng lúytqxc trưdcccwqzsc, Mãutnr gia Phi Thúytqxy sơizyan hếbetgt sứjflwc nghècfcko túytqxng, lúytqxc nhỏyetl bấrcqqt quáutnr chỉohzi nuôhtyhi thêhziam mìebxunh Mãutnr Hồcslcng cũcjgfng đlyvoãutnrukqem cho đlyvoáutnrm đlyvoưdccckgnhng huynh đlyvojzjz cảbehbm thấrcqqy bịcyum chia sẻjfjo bớwqzst tàukqei nguyêhzian, hiệjzjzn tạmvmki làukqem sao cóuxvb đlyvoưdcccyvigc tàukqei sảbehbn đlyvocslc sộrsbu nhưdccc vậhtyhy?

- Mãutnr Hồcslcng, đlyvoâzabry làukqe nhàukqe thúytqxc côhtyhng ngưdcccơizyai sao?

utnr Hồcslcng bêhzian cạmvmknh cũcjgfng tỏyetl ra kinh ngạmvmkc:


- Đkiqhâzabry làukqe... chắuxvbc chắuxvbn đlyvocyuma phưdcccơizyang nàukqey khôhtyhng sai đlyvoưdcccyvigc, ta đlyvoãutnrdnru đlyvoâzabry mưdccckgnhi mấrcqqy nănuqym. Thếbetg nhưdcccng... thếbetg nhưdcccng bảbehby nănuqym trưdcccwqzsc thúytqxc côhtyhng ta qua đlyvokgnhi, ta trởdnru vềkjlk đlyvoâzabry vẫhyign chưdccca thấrcqqy cảbehbnh nàukqey. Rốjflwt cụlyvoc làukqe trong bảbehby nănuqym qua đlyvoãutnr xảbehby ra chuyệjzjzn gìebxu?

cjgf La cưdccckgnhi khổuxvb lắuxvbc đlyvodrynu:

- Mãutnr Ban Đkiqhdrynu, xem ra thâzabrn nhâzabrn ngưdcccơizyai đlyvoãutnr phấrcqqt lêhzian rồcslci.

utnr Hồcslcng hừcslc lạmvmknh mộrsbut tiếbetgng:

- Vậhtyhy cóuxvb liêhzian quan gìebxu vớwqzsi ta, chúytqxng ta vẫhyign theo tôhtyhn chỉohzi kia, ta chỉohzi vềkjlk hỗwhkg trợyvig thúytqxc côhtyhng, khôhtyhng phảbehbi vìebxu bọutnrn họutnr.

cjgf La khoáutnrt tay ngănuqyn lạmvmki:

- Dùtjce sao cũcjgfng làukqe thâzabrn thíyvigch, oan gia nêhzian giảbehbi khôhtyhng nêhzian kếbetgt, chẳyvigng lẽcqau ngưdcccơizyai muốjflwn ghi hậhtyhn đlyvoưdccckgnhng huynh đlyvojzjz củmnksa mìebxunh cảbehb đlyvokgnhi sao? Trêhzian đlyvokgnhi nàukqey ngưdcccơizyai còjzjzn cóuxvb thâzabrn nhâzabrn nàukqeo kháutnrc hay khôhtyhng?

utnr Hồcslcng im lặcevmng, trêhzian đlyvokgnhi nàukqey ngoạmvmki trừcslcutnr gia ra, quảbehb thậhtyht y đlyvoơizyan đlyvorsbuc mộrsbut mìebxunh.

cjgf La lạmvmki khuyêhzian nhủmnks:

- Nănuqym xưdccca bọutnrn họutnrcjgfng vìebxu quáutnr nghècfcko cho nêhzian mớwqzsi làukqem nhưdccc vậhtyhy. Tu hàukqenh Thiêhzian Đkiqhmvmko vốjflwn làukqe tranh đlyvooạmvmkt vớwqzsi nhau, thúytqxc côhtyhng ngưdcccơizyai nuôhtyhi thêhziam ngưdcccơizyai, chắuxvbc chắuxvbn sẽcqaubehbnh hưdcccdnrung tớwqzsi con cháutnru củmnksa mìebxunh, bọutnrn họutnr ghi hậhtyhn ngưdcccơizyai cũcjgfng làukqe chuyệjzjzn thưdccckgnhng tìebxunh. Hiệjzjzn tạmvmki ngưdccckgnhi ta đlyvoãutnr phấrcqqt lêhzian. đlyvojflwi vớwqzsi ngưdcccơizyai cũcjgfng làukqe chuyệjzjzn tốjflwt. Bọutnrn họutnr đlyvoãutnruxvbizya nghiệjzjzp, tưdcccdnrung sẽcqau khôhtyhng so đlyvoo tíyvignh toáutnrn vớwqzsi ngưdcccơizyai làukqem gìebxu, ngưdcccyvigc lạmvmki đlyvoúytqxng làukqe thờkgnhi đlyvoiểmwfnm rấrcqqt tốjflwt đlyvomwfn ngưdcccơizyai hàukqen gắuxvbn quan hệjzjz vớwqzsi bọutnrn họutnr.

utnr Hồcslcng trầdrynm ngâzabrm mộrsbut lúytqxc, sau đlyvoóuxvb gậhtyht gậhtyht đlyvodrynu:

- Ngưdcccơizyai nóuxvbi rấrcqqt đlyvoúytqxng, bấrcqqt kểmwfn thếbetgukqeo, nănuqym xưdccca quảbehb thậhtyht cóuxvb thêhziam ta, bọutnrn họutnr đlyvoãutnr bịcyum chia bớwqzst mộrsbut phầdrynn tàukqei nguyêhzian.

cjgf La chỉohzidccckgnhi cưdccckgnhi, tíyvignh Mãutnr Hồcslcng rộrsbung rãutnri phóuxvbng khoáutnrng, lạmvmki trưdcccyvigng nghĩrsbua. nhưdcccng cũcjgfng biếbetgt nghe lờkgnhi khuyêhzian đlyvoúytqxng đlyvouxvbn củmnksa ngưdccckgnhi kháutnrc, khôhtyhng phảbehbi loạmvmki ngưdccckgnhi ngoan cốjflw chưdccca húytqxc đlyvodrynu vàukqeo tưdccckgnhng chưdccca chịcyumu quay đlyvodrynu.


- Đkiqhi, chúytqxng ta vàukqeo đlyvoi thôhtyhi.

Man Hoang dẫhyign theo Vũcjgf La bay nhanh vềkjlk phíyviga mộrsbut trang viêhzian. Hai ngưdccckgnhi vừcslca tớwqzsi mộrsbut ngọutnrn sơizyan phong, chợyvigt cóuxvb mộrsbut tiếbetgng quáutnrt chóuxvbi tai truyềkjlkn đlyvoếbetgn:

- Ngưdccckgnhi nàukqeo lớwqzsn mậhtyht. dáutnrm xôhtyhng vàukqeo Phi Thúytqxy sơizyan trang?

utnr Hồcslcng cùtjceng Vũcjgf La dừcslcng lạmvmki, chỉohzi thấrcqqy bêhzian trong ngọutnrc tháutnrp trêhzian ngọutnrn sơizyan phong nọutnr xuấrcqqt hiệjzjzn mộrsbut đlyvomvmko linh quang. Mộrsbut têhzian tu sĩrsbu thâzabrn khoáutnrc tiêhzian giáutnrp, tay cầdrynm trưdccckgnhng thưdcccơizyang, châzabrn đlyvomvmkp mộrsbut ngọutnrn lửcymia mắuxvbt nhìebxun hai ngưdccckgnhi chằrcqqm chằrcqqm vớwqzsi vẻjfjo đlyvokjlk phòjzjzng.

utnr Hồcslcng thảbehbn nhiêhzian nóuxvbi:

- Thỉohzinh truyềkjlkn lờkgnhi cho Mãutnrnuqyng Tiêhziau, nóuxvbi rằrcqqng Mãutnr Hồcslcng đlyvoãutnr trởdnru vềkjlk.

Tu sĩrsbuukqey rõwhkgukqeng làukqe hạmvmk nhâzabrn củmnksa Mãutnr gia, mặcevmc dùtjce trưdcccwqzsc mặcevmt đlyvoưdccckgnhng huynh đlyvojzjz củmnksa mìebxunh. Mãutnr Hồcslcng khôhtyhng đlyvoưdcccyvigc coi trọutnrng, nhưdcccng thâzabrn phậhtyhn y vẫhyign làukqe thiếbetgu gia củmnksa Mãutnr gia, nóuxvbi chữebxu ‘thỉohzinh’ đlyvoãutnr xem nhưdccc cựbbzhc kỳidjk kháutnrch sáutnro.

cjgfng khôhtyhng ngờkgnh tu sĩrsbu nọutnr hừcslc lạmvmknh mộrsbut tiếbetgng:

- Hừcslc. thậhtyht làukqe lớwqzsn lốjflwi, gia chủmnks nhàukqe ta ai muốjflwn gặcevmp làukqe gặcevmp sao?

utnr Hồcslcng sửcyming sốjflwt. nghĩrsbu nghĩrsbucjgfng phảbehbi, ngưdccckgnhi ta khôhtyhng biếbetgt thâzabrn phậhtyhn củmnksa mìebxunh. Mãutnrnuqyng Tiêhziau chíyvignh làukqe con trưdcccdnrung củmnksa thúytqxc côhtyhng, khôhtyhng thểmwfn ngờkgnh rằrcqqng hiệjzjzn tạmvmki đlyvoãutnrukqe gia chủmnks, tựbbzh nhiêhzian khôhtyhng phảbehbi ai cũcjgfng cóuxvb thểmwfn gặcevmp đlyvoưdcccyvigc.

Y lạmvmki nóuxvbi:

- Ta chíyvignh làukqe đlyvoưdccckgnhng đlyvojzjz củmnksa Mãutnrnuqyng Tiêhziau, ngưdcccơizyai cứjflwukqeo nóuxvbi, y sẽcqau biếbetgt.

Tu sĩrsbu nọutnr nhìebxun y vớwqzsi vẻjfjo khinh miệjzjzt:

- Đkiqhưdccckgnhng đlyvojzjz? Họutnrutnr trong thiêhzian hạmvmkuxvb rấrcqqt nhiềkjlku, chẳyvigng lẽcqau bấrcqqt cứjflw ngưdccckgnhi nàukqeo họutnrutnrcjgfng làukqe đlyvoưdccckgnhng đlyvojzjz củmnksa gia chủmnks ta sao? Hừcslc, từcslc khi ta thủmnks tạmvmki chỗwhkgukqey, kẻjfjo giảbehb mạmvmko thâzabrn thíyvigch tớwqzsi Mãutnr gia tốjflwng tiềkjlkn, khôhtyhng cóuxvb mộrsbut trănuqym cũcjgfng cóuxvbutnrm mưdcccơizyai. Ta khuyêhzian cáutnrc hạmvmkhzian tựbbzh trọutnrng mộrsbut chúytqxt, mau mau rờkgnhi đlyvoi, chớwqzs đlyvoêhzia cuốjflwi cùtjceng kiếbetgm chứjflwng mộrsbut phen, pháutnrt hiệjzjzn gia chủmnks khôhtyhng cóuxvb đlyvoưdccckgnhng đlyvojzjz nhưdcccutnrc hạmvmk. bịcyum ngưdccckgnhi dùtjceng loạmvmkn côhtyhn đlyvoáutnrnh đlyvouổuxvbi chạmvmky đlyvoi. Lúytqxc ấrcqqy chẳyvigng nhữebxung mấrcqqt mặcevmt khóuxvb coi, màukqejzjzn phảbehbi nếbetgm mùtjcei đlyvoau đlyvowqzsn thểmwfnutnrc.

utnr Hồcslcng hơizyai nóuxvbng nảbehby. ởdnru Nhưdcccyvigc Lôhtyh Ngụlyvoc, sau Diệjzjzp Niệjzjzm Am, Hắuxvbc Thủmnksy Tiêhzian, Vũcjgf La. Kiềkjlku Hổuxvb rồcslci tớwqzsi y, đlyvocslcng nóuxvbi vớwqzsi ngụlyvoc tốjflwt. dùtjceukqe vớwqzsi Ban Đkiqhdrynu cũcjgfng chỉohziuxvbi mộrsbut khôhtyhng hai. Hôhtyhm nay y kháutnrch sáutnro vớwqzsi mộrsbut têhzian canh cửcymia nhưdccc vậhtyhy đlyvoãutnrukqe kiêhzian nhẫhyign tớwqzsi cựbbzhc hạmvmkn. lúytqxc nàukqey thìebxunh lìebxunh nóuxvbi:

- Nhiềkjlku lờkgnhi vôhtyh íyvigch nhưdccc vậhtyhy làukqem gìebxu? Cóuxvb phảbehbi hay khôhtyhng, tìebxum ngưdccckgnhi ra đlyvoâzabry sẽcqau biếbetgt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.