Tiên Tuyệt

Chương 245 : Thiên phủ chi quốc (thượng)

    trước sau   
Cốifktc Thưnvsgơakqxng đcfuzi rồvuydi, Chu Thanh Giang tỏfjbk ra thoảixmbi máosfmi hơakqxn nhiềbqtmu, hếkyktt sứgwgzc nhiệzcnjt tìfjbknh gọogasi Vũthun La tớtoqfi ngồvuydi bêrgyvn cạraednh mìfjbknh. Vũthun La vốifktn đcfuzang chộgzost dạraed, mỉakmcm cưnvsgrwxdi lấakmcy cớtoqf từiris chốifkti. Chu Thanh Giang vẫdbmqn cứgwgz khăctatng khăctatng, Vũthun La khôwcwcng còirisn cáosfmch nànppto kháosfmc đcfuzànpptnh tiếkyktn tớtoqfi ngồvuydi xuốifktng. Chu Thanh Giang lậifktp tứgwgzc cưnvsgrwxdi hỏfjbki:

- Hiềbqtmn tếkykt, con đcfuzdbmqnh khi nànppto thìfjbk cầdcgru thâiogkn?

thun La sợfrsb tớtoqfi mứgwgzc suýthunt chúqtppt nữsdnua ngồvuydi phệzcnjt xuốifktng đcfuzakmct:

- Ngànppti... ngànppti nógzosi cáosfmi gìfjbk?

Chu Thanh Giang vẫdbmqn cưnvsgrwxdi mỉakmcm, nógzosi vớtoqfi giọogasng vừirisa đcfuzlqrn cho hai ngưnvsgrwxdi nghe:

- Chẳraedng lẽgzos con khôwcwcng chịdbmqu nhậifktn sao? Lầdcgrn nànppty Cẩqdbon nhi trởwvyr vềbqtm, rõgzosnpptng lànppt đcfuzãakqx bịdbmq pháosfm thâiogkn, đcfuzirisng nógzosi rằakqxng chuyệzcnjn nànppty khôwcwcng liêrgyvn quan gìfjbk tớtoqfi con.


Vẻoaem mặzcnjt Vũthun La vôwcwcfffdng đcfuzau khổoocc:

- Lãakqxo nhâiogkn gia ngànppti thậifktt đcfuzúqtppng lànppt mắbqtmt sáosfmng nhưnvsg đcfuzuốifktc...

Chu Thanh Giang tỏfjbk ra hờrwxd hữsdnung:

- Lãakqxo phu sinh ra mộgzost đcfuzgwgza con gáosfmi xinh đcfuzkokxp, vôwcwc sốifkt sắbqtmc lang dòirism ngógzos chằakqxm chằakqxm, đcfuzưnvsgơakqxng nhiêrgyvn lãakqxo phu phảixmbi canh chừirisng cẩqdbon mậifktt mộgzost chúqtppt.

- Chuyệzcnjn nànppty...

thun La ngậifktp ngừirisng do dựgwgz.

Chu Thanh Giang lànppt loạraedi ngưnvsgrwxdi thếkyktnppto? Nếkyktu xéaitnt vềbqtm phẩqdbom chấakmct, chắbqtmc chắbqtmn lànppt mộgzost lãakqxo hồvuyd ly nhấakmct phẩqdbom thưnvsgfrsbng, chỉakmc liếkyktc qua mộgzost cáosfmi đcfuzãakqx nhìfjbkn ra tâiogkm sựgwgzthun La, khôwcwcng khỏfjbki cưnvsgrwxdi nógzosi:

- Con đcfuzang lo lắbqtmng Cốifktc Thưnvsgơakqxng ưnvsg?

Quảixmb thậifktt Vũthun La lo Cốifktc Thưnvsgơakqxng.

Nếkyktu hắbqtmn muốifktn tớtoqfi Chu gia cầdcgru hôwcwcn, nhấakmct đcfuzdbmqnh phảixmbi tớtoqfi Cốifktc gia trưnvsgtoqfc.

Chuyệzcnjn nhậifktp môwcwcn trưnvsgtoqfc sau nànppty sẽgzos quyếkyktt đcfuzdbmqnh danh phậifktn lớtoqfn hay nhỏfjbk. Tuy rằakqxng hiệzcnjn tạraedi hắbqtmn cùfffdng Chu Cẩqdbon đcfuzãakqx thànpptnh hảixmbo sựgwgz, hắbqtmn cũthunng quyếkyktt đcfuzdbmqnh gáosfmnh lấakmcy tráosfmch nhiệzcnjm, nhưnvsgng chắbqtmc chắbqtmn chuyệzcnjn nànppty hắbqtmn đcfuzãakqxgzos lỗcfuzi vớtoqfi Cốifktc Mụsdnuc Thanh. Hắbqtmn đcfuzãakqx đcfuzígzosnh ưnvsgtoqfc cùfffdng Cốifktc Mụsdnuc Thanh từiris trưnvsgtoqfc, cảixmbm tìfjbknh tiềbqtmn kiếkyktp cógzos đcfuziềbqtmu tiếkyktc nuốifkti, bấakmct kểargv thếkyktnppto Cốifktc Mụsdnuc Thanh cũthunng phảixmbi lànppt chígzosnh thêrgyv.

Nhưnvsgng vớtoqfi tháosfmi đcfuzgzos củlqrna Cốifktc Thưnvsgơakqxng hiệzcnjn tạraedi, đcfuzirisng nógzosi lànppt bảixmbo y gảixmb con cho Vũthun La, chỉakmc cầdcgrn y nhìfjbkn thấakmcy Vũthun La đcfuzãakqx lậifktp tứgwgzc đcfuzùfffdng đcfuzùfffdng nổoocci giậifktn.

Nếkyktu tớtoqfi Chu gia cầdcgru hôwcwcn trưnvsgtoqfc, vớtoqfi gia thếkykt củlqrna Chu gia, Chu Cẩqdbon nhậifktp môwcwcn trưnvsgtoqfc, chắbqtmc chắbqtmn sẽgzosnppt chígzosnh thêrgyv.


Chu Thanh Giang cũthunng khôwcwcng bứgwgzc hắbqtmn, chỉakmcgzosi mộgzost câiogku đcfuzdcgry thâiogkm ýthun:

- Thậifktt ra cũthunng khôwcwcng phảixmbi ta nôwcwcn nógzosng, chủlqrn yếkyktu lànppt sợfrsb nha đcfuzdcgru Cẩqdbon nhi khôwcwcng chờrwxd đcfuzưnvsgfrsbc lâiogku...

thun La sửfrsbng sốifktt mộgzost chúqtppt, đcfuzgzost nhiêrgyvn bừirisng tỉakmcnh ngộgzos:

- Ngànppti muốifktn nógzosi, A Cẩqdbon đcfuzãakqx...

Chu Thanh Giang gậifktt gậifktt đcfuzdcgru, bưnvsgng chéaitnn rưnvsgfrsbu lêrgyvn nốifktc mộgzost hơakqxi cạraedn sạraedch:

- Con hãakqxy chuẩqdbon bịdbmq cho mau.

thun La khôwcwcng còirisn gìfjbk đcfuzargvgzosi.

Tiềbqtmn kiếkyktp hắbqtmn cùfffdng Tốifktng Kiếkyktm Mi sốifktng bêrgyvn nhau mấakmcy chụsdnuc năctatm trờrwxdi, thếkykt nhưnvsgng trong mộgzost quãakqxng thờrwxdi gian dànppti nhưnvsg vậifkty, Tốifktng Kiếkyktm Mi vẫdbmqn khôwcwcng hềbqtm thai nghéaitnn.

Hiệzcnjn tạraedi xem ra, tâiogkm cơakqx Tốifktng Kiếkyktm Mi thâiogkm trầdcgrm hơakqxn Chu Cẩqdbon khôwcwcng biếkyktt bao nhiêrgyvu. Chỉakmc cầdcgrn nànpptng khôwcwcng muốifktn sinh con cho Vũthun La, cho dùfffd hắbqtmn cógzos nỗcfuz lựgwgzc thếkyktnppto cũthunng lànppt uổooccng phígzos.

Nhưnvsgng lạraedi khôwcwcng ngờrwxd, đcfuzrwxdi nànppty Vũthun La cùfffdng Chu Cẩqdbon mâiogky mưnvsga bấakmct quáosfm hai lầdcgrn, đcfuzãakqxgzos đcfuzưnvsgfrsbc hậifktu duệzcnj.

thun La nằakqxm dànppti trêrgyvn giưnvsgrwxdng, suy nghĩbjcw mộgzost hồvuydi lâiogku, rốifktt cụsdnuc đcfuzau khổoocciris đcfuzdcgru. Hiệzcnjn tạraedi vấakmcn đcfuzbqtm quan trọogasng nhấakmct lànppt Cốifktc Mụsdnuc Thanh.

Phảixmbi lànpptm sao ăctatn nógzosi vớtoqfi Cốifktc Mụsdnuc Thanh. Vũthun La cũthunng khôwcwcng biếkyktt.

Cốifktc Mụsdnuc Thanh đcfuzãakqx đcfuzưnvsgfrsbc pháosfmi đcfuzi chấakmcp hànpptnh nhiệzcnjm vụsdnugzos mậifktt, Vũthun La dùfffdng đcfuzdcgru gốifkti cũthunng cógzos thểargv đcfuzosfmn đcfuzưnvsgfrsbc, hẳraedn lànppt tớtoqfi Nam Hoang truy bắbqtmt mộgzost têrgyvn ma đcfuzdcgru nànppto đcfuzógzos.


Hiệzcnjn tạraedi khôwcwcng tìfjbkm thấakmcy ai cảixmb, Vũthun La cảixmbm thấakmcy buồvuydn bựgwgzc vôwcwcfffdng.

Đvuydáosfmm ngưnvsgrwxdi Trưnvsgwvyrng Lãakqxo Hộgzosi tớtoqfi đcfuzâiogky, bấakmct cứgwgz mộgzost ngưnvsgrwxdi nànppto chỉakmc cầdcgrn giậifktm châiogkn mộgzost cáosfmi lànpptgzos thểargvnpptm cho Trung Châiogku run lêrgyvn ba lưnvsgfrsbt, ởwvyr lạraedi Nhưnvsgfrsbc Lôwcwc Ngụsdnuc khôwcwcng tớtoqfi mộgzost ngànppty đcfuzãakqx rờrwxdi đcfuzi.

Trưnvsgtoqfc khi đcfuzi, Sởwvyr Tam Tuyệzcnjt còirisn mậifktt đcfuzànpptm cùfffdng Hắbqtmc Thủlqrny Tiêrgyvn mộgzost phen, sau đcfuzógzos mang theo thủlqrn hạraed củlqrna mìfjbknh rờrwxdi đcfuzi. Nhưnvsgfrsbc Lôwcwc Ngụsdnuc ồvuydn ànppto huyêrgyvn náosfmo, rốifktt cụsdnuc đcfuzãakqx trởwvyr lạraedi yêrgyvn tĩbjcwnh.

Chỉakmcnppt lầdcgrn nànppty Nhạraedc Băctatng Uyêrgyvn mởwvyr ra, từiris đcfuzdcgru đcfuzếkyktn cuốifkti hạraedi chếkyktt hơakqxn năctatm trăctatm tu sĩbjcw, quảixmb thậifktt lànppt mộgzost thảixmbm kígzosch lớtoqfn trêrgyvn Tu Châiogkn Giớtoqfi trong nhữsdnung năctatm qua.

Bấakmct quáosfmosfmi chếkyktt củlqrna nhữsdnung tu sĩbjcwnppty đcfuzãakqx mang lạraedi lợfrsbi ígzosch khôwcwcng nhỏfjbk, khiếkyktn cho nhữsdnung kẻoaem bềbqtm trêrgyvn cơakqx hồvuyd khôwcwcng cógzosirisng dạraednppto cúqtppng tếkykt cho bọogasn họogas, vìfjbk mảixmbi bậifktn rộgzosn kiểargvm kêrgyv bảixmbo vậifktt thu đcfuzưnvsgfrsbc. Vũthun La cũthunng khôwcwcng thểargv chi trígzosch Chu Thanh Giang vànppt Sởwvyr Tam Tuyệzcnjt, bởwvyri vìfjbk sựgwgz thậifktt lànppt nhưnvsg vậifkty. Nhữsdnung ngưnvsgrwxdi nànppty biếkyktt rõgzos Nhạraedc Băctatng Uyêrgyvn nguy hiểargvm, nhưnvsgng vẫdbmqn quyếkyktt đcfuzdbmqnh tiếkyktn vànppto cũthunng lànppt muốifktn mạraedo hiểargvm vìfjbk tiềbqtmn đcfuzvuyd củlqrna mìfjbknh. Nếkyktu đcfuzãakqx quyếkyktt đcfuzdbmqnh nhưnvsg vậifkty, phảixmbi chịdbmqu tráosfmch nhiệzcnjm vềbqtm quyếkyktt đcfuzdbmqnh củlqrna mìfjbknh.

Tuy rằakqxng nógzosi nhưnvsg vậifkty, nhưnvsgng mỗcfuzi lầdcgrn Vũthun La đcfuzi qua Khưnvsgtoqfc Phong đcfuzưnvsgrwxdng, vẫdbmqn khôwcwcng nhịdbmqn đcfuzưnvsgfrsbc buôwcwcng tiếkyktng than dànppti.

akqx Hồvuydng vànppt Kiềbqtmu Hổoocc đcfuzbqtmu đcfuzang bậifktn rộgzosn tếkykt luyệzcnjn pháosfmp bảixmbo mớtoqfi, vànppti ngànppty qua khôwcwcng thấakmcy mặzcnjt. Tháosfmc Bạraedt Thao Thiêrgyvn vẫdbmqn còirisn đcfuzang bếkykt quan. Vũthun La muốifktn tìfjbkm mộgzost ngưnvsgrwxdi tâiogkm sựgwgzthunng khôwcwcng cógzos, cảixmbm thấakmcy bựgwgzc bộgzosi, bèogasn quyếkyktt đcfuzdbmqnh mìfjbknh cũthunng bếkykt quan.

Hắbqtmn trốifktn vànppto trong cung đcfuziệzcnjn tráosfmp gỗcfuz, vung tay lêrgyvn, Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc rờrwxdi khỏfjbki Phong Thầdcgrn Bànpptng, toáosfmt ra tầdcgrng tầdcgrng hànppto quang sáosfmng chógzosi, hiệzcnjn ra bêrgyvn trong cung đcfuziệzcnjn tráosfmp gỗcfuz.

Tấakmct cảixmb nhữsdnung gìfjbk trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc phơakqxi bànppty hếkyktt trưnvsgtoqfc mặzcnjt Vũthun La.

Tay hắbqtmn khẽgzos đcfuzgzosng, Phùfffd Cổoocc xuấakmct hiệzcnjn, háosfm miệzcnjng phun ra viêrgyvn tinh châiogku to bằakqxng thâiogkn thểargv

gzos.

Tinh châiogku vừirisa xuấakmct hiệzcnjn, cảixmb thếkykt giớtoqfi nànppty bắbqtmt đcfuzdcgru trởwvyrrgyvn xao đcfuzgzosng, lựgwgzc lưnvsgfrsbng vôwcwcfffdng tậifktn từiris bốifktn phưnvsgơakqxng táosfmm hưnvsgtoqfng đcfuzèogas éaitnp tớtoqfi, giốifktng nhưnvsg mộgzost đcfuzáosfmm quỷgzos đcfuzógzosi giànpptnh ăctatn.

thun La vung tay lêrgyvn, viêrgyvn tinh châiogku nọogas bay lêrgyvn cao, khẽgzos chấakmcn mộgzost cáosfmi hógzosa thànpptnh phấakmcn vụsdnun lảixmb tảixmb đcfuzdcgry trờrwxdi. Tia lựgwgzc khôwcwcng gian nọogas chậifktp chờrwxdn bay ra, lựgwgzc lưnvsgfrsbng củlqrna Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc xung quanh lậifktp tứgwgzc ànppto tớtoqfi, bao vâiogky chặzcnjt chẽgzos tia lựgwgzc khôwcwcng gian nọogas.


Giữsdnua Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc thìfjbknh lìfjbknh xuấakmct hiệzcnjn toànpptn lànpptwcwci quang mànpptu xanh giăctatng mắbqtmc dànppty đcfuzzcnjc. Từirisng trụsdnuosfmng mànpptu xanh to tưnvsgtoqfng từiris trêrgyvn trờrwxdi giáosfmng xuốifktng, mặzcnjt đcfuzakmct trởwvyrrgyvn gợfrsbn sógzosng giốifktng nhưnvsg mặzcnjt nưnvsgtoqfc. Chỉakmcgzos nhữsdnung nơakqxi nhưnvsg rừirisng ngọogasc trúqtppc, rừirisng Bồvuydng Kinh Thầdcgrn Mộgzosc... đcfuzưnvsgfrsbc mộgzost loạraedi lựgwgzc lưnvsgfrsbng vôwcwcfjbknh bảixmbo vệzcnj, cho nêrgyvn khôwcwcng dao đcfuzgzosng mảixmby may.

Nhữsdnung nơakqxi trốifktng trảixmbi vốifktn đcfuzãakqxgzos mộgzost ígzost gòiris đcfuzakmct, dòirisng nưnvsgtoqfc chảixmby, nhưnvsgng vẫdbmqn còirisn cógzos vẻoaem hoang vắbqtmng vôwcwcfffdng, dưnvsgrwxdng nhưnvsg hệzcnj thốifktng núqtppi non, sôwcwcng ngòirisi vẫdbmqn chưnvsga pháosfmt triểargvn.

Tia lựgwgzc khôwcwcng gian kia nhìfjbkn qua nhỏfjbk yếkyktu, thậifktt ra quan trọogasng vôwcwcfffdng. Mộgzost khi dung nhậifktp vànppto thếkykt giớtoqfi nànppty, lậifktp nêrgyvn trậifktt tựgwgz thếkykt giớtoqfi, sẽgzosgzososfmc dụsdnung giốifktng nhưnvsg đcfuziểargvm mắbqtmt cho rồvuydng.

qtppc nànppty thìfjbknh lìfjbknh mộgzost đcfuzáosfmm gòiris đcfuzakmct từiris mặzcnjt đcfuzakmct mọogasc lêrgyvn, giữsdnua tiếkyktng ầdcgrm ầdcgrm long trờrwxdi lởwvyr đcfuzakmct, quậifktt khởwvyri hógzosa thànpptnh từirisng ngọogasn núqtppi vôwcwcfffdng cao lớtoqfn.

Trong quáosfm trìfjbknh nànppty, trêrgyvn khôwcwcng sấakmcm chớtoqfp tứgwgz tung, mưnvsga to trúqtppt xuốifktng.

wcwc sốifktwcwci cầdcgru đcfuzưnvsgrwxdng kígzosnh trăctatm trưnvsgfrsbng thậifktt lớtoqfn cuồvuydn cuộgzosn bay qua, lógzose lêrgyvn áosfmnh sáosfmng xanh đcfuzdcgry trờrwxdi giữsdnua cơakqxn mưnvsga tầdcgrm tãakqx, khiếkyktn cho giọogast mưnvsga cũthunng mang theo mộgzost tia đcfuziệzcnjn quang trong đcfuzógzos, rơakqxi xuốifktng mặzcnjt đcfuzakmct còirisn lógzose lêrgyvn đcfuziệzcnjn quang xèogasogas.

Nhờrwxdgzosakqxn mưnvsga to nànppty, đcfuzakmct đcfuzai vốifktn trưnvsgtoqfc đcfuzâiogky cằakqxn cỗcfuzi dầdcgrn dầdcgrn trởwvyrrgyvn mànpptu mỡvrcrakqxn trưnvsgtoqfc. Tưnvsgơakqxng lai nhấakmct đcfuzdbmqnh thếkykt giớtoqfi nànppty sẽgzos bừirisng bừirisng sứgwgzc sốifktng, hơakqxn xa hiệzcnjn tạraedi.

Cảixmb quáosfm trìfjbknh nànppty kéaitno dànppti trong mấakmcy ngànppty. Bêrgyvn trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc xuấakmct hiệzcnjn ba sơakqxn mạraedch hẹkokxp mànpptnppti, gầdcgrn nhưnvsg song song vớtoqfi nhau. Đvuydgzos cao trung bìfjbknh củlqrna sơakqxn mạraedch hơakqxn mựgwgzc nưnvsgtoqfc biểargvn khoảixmbng ngànpptn thưnvsgtoqfc, ngọogasn núqtppi cao nhấakmct đcfuzraedt tớtoqfi ngànpptn trưnvsgfrsbng, cũthunng khôwcwcng kéaitnm gìfjbk so vớtoqfi mộgzost ígzost sơakqxn mạraedch nổoocci tiếkyktng củlqrna thếkykt giớtoqfi bêrgyvn ngoànppti.

Tuy rằakqxng hệzcnj thốifktng núqtppi non đcfuzãakqx đcfuzưnvsgfrsbc thànpptnh lậifktp, nhưnvsgng hệzcnj thốifktng sôwcwcng ngòirisi vẫdbmqn khôwcwcng thay đcfuzoocci. Chỉakmc thấakmcy trêrgyvn nhữsdnung ngọogasn núqtppi to lớtoqfn, chỉakmcgzos nhữsdnung dòirisng nưnvsgtoqfc chảixmby rấakmct mỏfjbkng manh, cũthunng giốifktng nhưnvsg nhữsdnung sợfrsbi chỉakmcnpptu bạraedc quấakmcn quanh ngógzosn tay cáosfmi thôwcwc to.

thun La rèogasn sắbqtmt khi còirisn nógzosng, vộgzosi vànpptng lấakmcy hạraedt châiogku củlqrna Tiếkyktt Kiêrgyvu ra, nháosfmy mắbqtmt xuấakmct ra Linh Long củlqrna mìfjbknh. Linh Long vờrwxdn quanh hạraedt châiogku, nuốifktt chửfrsbng tấakmct cảixmbnppti liệzcnju lànpptm nêrgyvn mógzosn pháosfmp bảixmbo nànppty, chỉakmc đcfuzargv lạraedi mộgzost thếkykt giớtoqfi biểargvn cảixmb khôwcwcng nơakqxi nưnvsgơakqxng tựgwgza.

Hai khôwcwcng gian chồvuydng vànppto nhau nhưnvsg vậifkty, mưnvsgrwxdi phầdcgrn nguy hiểargvm.

nvsgtoqfc biểargvn vôwcwc tậifktn khôwcwcn cùfffdng ànppto ànppto từiris trêrgyvn khôwcwcng trúqtppt xuốifktng. Nhiềbqtmu khe nứgwgzt khôwcwcng gian xuấakmct hiệzcnjn, nưnvsgtoqfc biểargvn rơakqxi xuốifktng mặzcnjt đcfuzakmct, cũthunng cógzosakqxi vànppto khe nứgwgzt khôwcwcng gian, khôwcwcng biếkyktt kếkyktt cụsdnuc thếkyktnppto.

Bấakmct quáosfm Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc khôwcwcng hổoocc danh Thiêrgyvn Mệzcnjnh Thầdcgrn Phùfffd, quảixmb nhiêrgyvn khôwcwcng lànpptm cho Vũthun La thấakmct vọogasng. Từirisng tia lựgwgzc lưnvsgfrsbng tráosfmm vànppto nhữsdnung khe nứgwgzt khôwcwcng gian. Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc đcfuzang ra sứgwgzc nuốifktt chửfrsbng khôwcwcng gian biểargvn cảixmbnppty.


Quáosfm trìfjbknh nànppty còirisn khógzos khăctatn hơakqxn Vũthun La tưnvsgwvyrng tưnvsgfrsbng, cho dùfffd Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc đcfuzãakqx dốifktc hếkyktt toànpptn lựgwgzc, mấakmct thờrwxdi gian chừirisng năctatm ngànppty nhưnvsgng vẫdbmqn chưnvsga dung nạraedp đcfuzưnvsgfrsbc thếkykt giớtoqfi biểargvn cảixmbnppto trong bảixmbn thâiogkn mìfjbknh. Cuốifkti cùfffdng Vũthun La khôwcwcng thểargv khôwcwcng vậifktn dụsdnung thầdcgrn kiếkyktm Thiêrgyvn Tinh, mớtoqfi cógzos thểargv áosfmp đcfuzixmbo lựgwgzc lưnvsgfrsbng củlqrna thếkykt giớtoqfi biểargvn cảixmb, biếkyktn nógzos thànpptnh mộgzost phầdcgrn củlqrna Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc.

nvsgtoqfc biểargvn tựgwgza nhưnvsg hồvuydng thủlqrny hoànpptnh hànpptnh ngang ngưnvsgfrsbc trêrgyvn mặzcnjt đcfuzakmct, tẩqdboy rửfrsba bốifktn phígzosa. Sau khi Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc gồvuydm thâiogku thếkykt giớtoqfi biểargvn cảixmb thànpptnh côwcwcng, sốifktnvsgtoqfc biểargvn nànppty mớtoqfi xem nhưnvsg ngoan ngoãakqxn nghe lờrwxdi, theo đcfuzdbmqa hìfjbknh cao thấakmcp chảixmby vềbqtm phígzosa Đvuydôwcwcng. Khôwcwcng bao lâiogku sau đcfuzãakqxfjbknh thànpptnh mộgzost mànpptng đcfuzraedi dưnvsgơakqxng mêrgyvnh môwcwcng ởwvyr tậifktn cùfffdng phígzosa Đvuydôwcwcng củlqrna thếkykt giớtoqfi nànppty.

xeud nhữsdnung nơakqxi cógzos đcfuzdbmqa thếkykt trũthunng thấakmcp, nưnvsgtoqfc biểargvn lưnvsgu lạraedi biếkyktn thànpptnh hồvuydnvsgtoqfc. Xung quanh nhữsdnung hồvuydnvsgtoqfc nànppty cũthunng hìfjbknh thànpptnh hệzcnj thốifktng sôwcwcng ngòirisi, cógzos nhữsdnung con sôwcwcng nhỏfjbkgzost vànppto hồvuyd, cógzos nhữsdnung con sôwcwcng kháosfmc chảixmby ra.

nppt cảixmb thếkykt giớtoqfi nànppty dựgwgza vànppto ba sơakqxn mạraedch nọogas, hìfjbknh thànpptnh ba con sôwcwcng lớtoqfn. Sôwcwcng lớtoqfn cuộgzosn sógzosng ngậifktp trờrwxdi, cuốifkti cùfffdng đcfuzooccnppto Đvuydôwcwcng Hảixmbi.

Rốifktt cụsdnuc hệzcnj thốifktng đcfuzvuydi núqtppi sôwcwcng ngòirisi củlqrna thếkykt giớtoqfi nànppty cũthunng đcfuzãakqxfjbknh thànpptnh.

thun La cảixmbm nhậifktn đcfuzưnvsgfrsbc bêrgyvn trong thếkykt giớtoqfi nànppty trànpptn đcfuzdcgry lựgwgzc lưnvsgfrsbng, trong lòirisng hếkyktt sứgwgzc vui mừirisng. Đvuydúqtppng nhưnvsg lờrwxdi Tiếkyktt Kiêrgyvu đcfuzãakqxgzosi, nưnvsgtoqfc nuôwcwci dưnvsgvrcrng vạraedn vậifktt, cógzos đcfuzưnvsgfrsbc hệzcnj Thủlqrny hoànpptn hảixmbo, thếkykt giớtoqfi nànppty mớtoqfi trởwvyrrgyvn bừirisng bừirisng sinh cơakqx.

akqxn thủlqrny nốifkti liềbqtmn, thếkykt giớtoqfi mớtoqfi trởwvyrrgyvn phìfjbk nhiêrgyvu mànpptu mỡvrcr.

Trậifktt tựgwgzakqx bảixmbn củlqrna thếkykt giớtoqfi nànppty rốifktt cụsdnuc cũthunng đcfuzãakqx hoànpptn thiệzcnjn.

thun La bay lêrgyvn khôwcwcng quan sáosfmt thếkykt giớtoqfi bêrgyvn trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc. Tuy rằakqxng thờrwxdi gian

trôwcwci qua chưnvsga lâiogku, nhưnvsgng trêrgyvn nhữsdnung sơakqxn mạraedch đcfuzãakqxgzos nhữsdnung nơakqxi xuấakmct hiệzcnjn nhiềbqtmu đcfuzifktm xanh láosfmiogky loang lổoocc, giốifktng nhưnvsg từirisng mảixmbng hy vọogasng tưnvsgơakqxng lai.

Hắbqtmn nhìfjbkn mộgzost láosfmt, bỗcfuzng nhiêrgyvn nhưnvsgtoqfng mànppty, lăctatng khôwcwcng đcfuzáosfmp xuốifktng, đcfuzi tớtoqfi mộgzost ngọogasn sơakqxn phong.

Đvuydâiogky lànppt ngọogasn sơakqxn phong cao lớtoqfn nhấakmct bêrgyvn trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc, còirisn lạraedi chỉakmcnpptqtppi đcfuzáosfm trơakqx trọogasi. Vũthun La chuyêrgyvn sang mặzcnjt tráosfmi củlqrna ngọogasn sơakqxn phong nànppty, khôwcwcng ngờrwxd mặzcnjt tráosfmi củlqrna ngọogasn núqtppi cao ngànpptn trưnvsgfrsbng lạraedi cógzos mộgzost pho thầdcgrn tưnvsgfrsbng dựgwgza vànppto ngọogasn núqtppi đcfuzrgyvu khắbqtmc mànppt thànpptnh, cao bằakqxng ngọogasn núqtppi. Thầdcgrn tưnvsgfrsbng nànppty cógzos bềbqtm ngoànppti giốifktng hệzcnjt nhưnvsg thầdcgrn tưnvsgfrsbng mànpptthun La đcfuzãakqx nhìfjbkn thấakmcy bêrgyvn trong Nhạraedc Băctatng Uyêrgyvn, cógzos đcfuziềbqtmu nhỏfjbkakqxn rấakmct nhiềbqtmu.

npptwvyr Mi Tâiogkm củlqrna thầdcgrn tưnvsgfrsbng nànppty, khôwcwcng ngờrwxdthunng cógzos mộgzost đcfuzraedo Phưnvsgfrsbng Nhãakqxn Thầdcgrn Văctatn.

thun La lậifktp tứgwgzc ngâiogky ngưnvsgrwxdi ra tạraedi chỗcfuz. Hắbqtmn ngànpptn vạraedn lầdcgrn khôwcwcng ngờrwxd đcfuzưnvsgfrsbc, mưnvsgfrsbn mộgzost tia lựgwgzc khôwcwcng gian bêrgyvn trong tinh châiogku, lạraedi cógzos thểargv khiếkyktn cho Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc lâiogky nhiễdbmqm lựgwgzc lưnvsgfrsbng củlqrna Phưnvsgfrsbng Nhãakqxn Thầdcgrn Văctatn.

Bộgzos thầdcgrn văctatn nànppty quan hệzcnj trọogasng đcfuzraedi, nếkyktu khôwcwcng đcfuzếkyktn mứgwgzc vạraedn bấakmct đcfuzbqtmc dĩbjcw. Vũthun La cũthunng khôwcwcng muốifktn vậifktn dụsdnung tớtoqfi lựgwgzc lưnvsgfrsbng nànppty. Hiệzcnjn tạraedi thìfjbk sao, ngay cảixmb trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc cũthunng cógzos Phưnvsgfrsbng Nhãakqxn Thầdcgrn Văctatn.

thun La buồvuydn rầdcgru mộgzost láosfmt. sau đcfuzógzos thìfjbknh lìfjbknh ngửfrsba mặzcnjt lêrgyvn trờrwxdi cưnvsgrwxdi to:

- Ha ha ha. ýthun trờrwxdi lànppt nhưnvsg vậifkty hay sao? Đvuydưnvsgfrsbc, nếkyktu lànppt nhưnvsg vậifkty, hoặzcnjc ta khôwcwcng lànpptm. nếkyktu lànpptm thìfjbk phảixmbi lànpptm đcfuzếkyktn cùfffdng.

thun La đcfuziểargvm ra mộgzost chỉakmc, linh khígzos nhưnvsg rồvuydng bay phụsdnung múqtppa thoăctatn thoắbqtmt giữsdnua khôwcwcng trung, liêrgyvn tiếkyktp vẽgzos ra mưnvsgrwxdi ba đcfuzraedo linh văctatn. Đvuydâiogky chígzosnh lànpptnvsgrwxdi ba đcfuzraedo linh văctatn còirisn lạraedi củlqrna bộgzos Phưnvsgfrsbng Nhãakqxn Thầdcgrn Văctatn.

thun La thoáosfmng đcfuzgzosng niệzcnjm, mưnvsgrwxdi ba đcfuzraedo linh văctatn nànppty chia ra chui vànppto trong mưnvsgrwxdi ba ngọogasn sơakqxn phong cao nhấakmct củlqrna thếkykt giớtoqfi nànppty. Nhữsdnung ngọogasn sơakqxn phong nànppty vâiogky xung quanh sơakqxn phong thầdcgrn tưnvsgfrsbng hìfjbknh thànpptnh mộgzost vòirisng tròirisn. Sau khi linh văctatn đcfuzưnvsgfrsbc khắbqtmc, mặzcnjt đcfuzakmct củlqrna Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc khẽgzos chấakmcn đcfuzgzosng mộgzost cáosfmi, dưnvsgrwxdng nhưnvsg đcfuzãakqx xảixmby ra biếkyktn hógzosa gìfjbk đcfuzógzoswcwcfffdng vi diệzcnju, nhưnvsgng chỉakmc trong khoảixmbng thờrwxdi gian ngắbqtmn. Vũthun La cũthunng khôwcwcng cảixmbm nhậifktn đcfuzưnvsgfrsbc rõgzosnpptng.

Trêrgyvn mưnvsgrwxdi ba ngọogasn sơakqxn phong nànppty đcfuzbqtmu cógzos mộgzost đcfuzraedo linh văctatn khôwcwcng nhỏfjbkakqxn bảixmbn thâiogkn ngọogasn núqtppi bao nhiêrgyvu. Nhìfjbkn qua tựgwgza nhưnvsg đcfuzraedo linh văctatn nànppty mờrwxd nhạraedt khôwcwcng áosfmnh sáosfmng, nhưnvsgng chúqtppng đcfuzang chậifktm rãakqxi hấakmcp thu thiêrgyvn đcfuzdbmqa linh khígzos, dưnvsgrwxdng nhưnvsg đcfuzang tígzosch tụsdnu lựgwgzc lưnvsgfrsbng đcfuzargvnpptm mộgzost chuyệzcnjn gìfjbk đcfuzógzos.

Chuyệzcnjn kia Vũthun La đcfuzãakqx quyếkyktt đcfuzdbmqnh xong, hắbqtmn sẽgzos khôwcwcng bậifktn lòirisng thêrgyvm nữsdnua. Sau khi đcfuzi mộgzost vòirisng xem xéaitnt thếkykt giớtoqfi mớtoqfi, hắbqtmn bèogasn đcfuzógzosng Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc lạraedi.

qtppc nànppty Thiêrgyvn Mệzcnjnh Thầdcgrn Phùfffd Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc đcfuzang lơakqx lửfrsbng trưnvsgtoqfc mặzcnjt Vũthun La, trêrgyvn mặzcnjt phùfffdgzos thêrgyvm mộgzost ấakmcn kýthunfjbknh mắbqtmt phưnvsgfrsbng.

Bấakmct quáosfm nếkyktu so vớtoqfi Phưnvsgfrsbng Nhãakqxn Thầdcgrn Văctatn, mắbqtmt phưnvsgfrsbng nànppty linh hoạraedt cógzos thầdcgrn hơakqxn nhiềbqtmu, giốifktng nhưnvsg đcfuzưnvsgfrsbc thầdcgrn búqtppt vẽgzosrgyvn vậifkty.

Vừirisa rồvuydi trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc, Vũthun La đcfuzãakqxakqx hồvuyd cảixmbm nhậifktn đcfuzưnvsgfrsbc thếkykt giớtoqfi nànppty cógzos chúqtppt biếkyktn hógzosa kỳwzyk diệzcnju, sau khi ra ngoànppti, cảixmbm giáosfmc nànppty trởwvyrrgyvn rõgzosnpptng hơakqxn.

Mắbqtmt phưnvsgfrsbng nọogasnppt thôwcwcng đcfuzraedo kếkyktt nốifkti Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc vớtoqfi thếkykt giớtoqfi bêrgyvn ngoànppti.

Vốifktn trưnvsgtoqfc đcfuzâiogky Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc chỉakmcgzos thểargv dựgwgza vànppto trậifktn pháosfmp củlqrna bảixmbn thâiogkn đcfuzargv hấakmcp thu năctatng lưnvsgfrsbng từiris khôwcwcng gian kháosfmc. Nhưnvsgng hiệzcnjn tạraedi nógzosirisn cógzos thểargv thôwcwcng qua mắbqtmt phưnvsgfrsbng trựgwgzc tiếkyktp hấakmcp thu năctatng lưnvsgfrsbng từiris thếkykt giớtoqfi nànppty.

akqxn nữsdnua mắbqtmt phưnvsgfrsbng nànppty hếkyktt sứgwgzc chủlqrn đcfuzgzosng, phànpptm lànppt bấakmct cứgwgz thứgwgzfjbk tớtoqfi gầdcgrn mắbqtmt phưnvsgfrsbng mànpptgzos ígzosch cho Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc, nógzosgzos thểargvqtppt vànppto ngay tứgwgzc khắbqtmc.

Bấakmct quáosfm mắbqtmt phưnvsgfrsbng nànppty cũthunng khôwcwcng chỉakmc đcfuzơakqxn giảixmbn lànppt hấakmcp thu. Vũthun La cũthunng cógzos thểargv thôwcwcng qua nógzos trựgwgzc tiếkyktp đcfuziềbqtmu đcfuzgzosng năctatng lưnvsgfrsbng củlqrna Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc sửfrsb dụsdnung.

akqxn nữsdnua biếkyktn hógzosa mànppt mắbqtmt phưnvsgfrsbng mang lạraedi cho Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc còirisn cógzos thểargv chậifktm rãakqxi nhấakmct nhấakmct hiệzcnjn ra. Nógzosi khôwcwcng chừirisng đcfuzếkyktn mộgzost lúqtppc nànppto đcfuzógzos, nógzos sẽgzos mang tớtoqfi cho Vũthun La mộgzost niềbqtmm vui bấakmct ngờrwxd.

thun La còirisn đcfuzang quan sáosfmt Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc, thìfjbknh lìfjbknh mộgzost trậifktn dao đcfuzgzosng nổoocci lêrgyvn bêrgyvn trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc. Mộgzost đcfuzraedo kim quang bay vùfffd ra ngoànppti, rơakqxi xuốifktng đcfuzakmct chợfrsbt biếkyktn, hógzosa thànpptnh mộgzost con thúqtpp nhỏfjbkwcwcng vànpptng ógzosng mưnvsgfrsbt nhưnvsg nhưnvsgng.

Đvuydgzosng Đvuydgzosng nhảixmby nhógzost tưnvsgng tưnvsgng dưnvsgtoqfi đcfuzakmct, chígzos chógzose kháosfmng nghịdbmqfffdng Vũthun La, rằakqxng vìfjbk sao nhốifktt nógzosiogku nhưnvsg vậifkty, khôwcwcng cho nógzos ra ngoànppti chơakqxi đcfuzùfffda.

qtppc nãakqxy Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc xảixmby ra biếkyktn hógzosa lớtoqfn, Đvuydgzosng Đvuydgzosng cũthunng đcfuzưnvsgfrsbc mộgzost cỗcfuz lựgwgzc lưnvsgfrsbng vôwcwcfjbknh bảixmbo vệzcnj. Nógzos thấakmcy bêrgyvn ngoànppti đcfuzraedi biếkyktn, hếkyktt sứgwgzc tòirisiris, chỉakmcnppt khôwcwcng ra đcfuzưnvsgfrsbc khiếkyktn cho nógzoswcwcfffdng nôwcwcn nógzosng. Hiệzcnjn tạraedi rốifktt cụsdnuc đcfuzãakqxgzosakqx hộgzosi, nógzosogasn chui ra ngay tứgwgzc khắbqtmc.

thun La mỉakmcm cưnvsgrwxdi nhìfjbkn nógzos, vỗcfuz vỗcfuz vai mìfjbknh ra ýthun bảixmbo nógzos leo lêrgyvn. Đvuydgzosng Đvuydgzosng tỏfjbk ra ‘khígzos tiếkyktt’, mặzcnjt mànppty nhăctatn nhógzos khôwcwcng chịdbmqu lêrgyvn.

osfmng vẻoaem củlqrna nógzos hếkyktt sứgwgzc ngâiogky thơakqx khảixmb áosfmi, khiếkyktn cho Vũthun La cưnvsgrwxdi to mộgzost trậifktn. Hắbqtmn ngẫdbmqm nghĩbjcw mộgzost chúqtppt, sau đcfuzógzos lấakmcy trong khôwcwcng gian trữsdnu vậifktt ra mộgzost viêrgyvn linh đcfuzan. Đvuydgzosng Đvuydgzosng vừirisa ngửfrsbi thấakmcy mùfffdi thơakqxm ngànppto ngạraedt, vùfffd mộgzost tiếkyktng bay tớtoqfi, nuốifktt chửfrsbng viêrgyvn linh đcfuzan. Nhấakmct thờrwxdi hai mắbqtmt nógzos tròirisn xoe, mỉakmcm cưnvsgrwxdi nhảixmby lêrgyvn vai Vũthun La, đcfuzzcnjt môwcwcng ngồvuydi xuốifktng.

thun La cưnvsgrwxdi thầdcgrm, quảixmb thậifktt lànppt dễdbmq dụsdnu.

thun La vỗcfuz vỗcfuz đcfuzdcgru nógzos:

- Ngưnvsgơakqxi hãakqxy tựgwgz chơakqxi mộgzost mìfjbknh, ta phảixmbi tu luyệzcnjn, sau khi tu luyệzcnjn xong sẽgzos dẫdbmqn ngưnvsgơakqxi ra ngoànppti đcfuzi dạraedo.

thun La đcfuzưnvsga nógzos xuốifktng, sau đcfuzógzos khoanh châiogkn ngồvuydi đcfuzànppt tọogasa, nhưnvsgng khôwcwcng ngờrwxd tiểargvu gia hỏfjbka nànppty nghịdbmqch ngợfrsbm vôwcwcfffdng, vùfffd mộgzost tiếkyktng nhảixmby lêrgyvn đcfuzdcgru hắbqtmn, ôwcwcm chặzcnjt đcfuzdcgru hắbqtmn lắbqtmc lưnvsg qua lạraedi.

thun La dỡvrcr khógzosc dỡvrcrnvsgrwxdi:

- Đvuydgzosng Đvuydgzosng, xuốifktng mau.

Đvuydgzosng Đvuydgzosng khôwcwcng hềbqtm sợfrsbakqxi, véaitno lỗcfuz tai hắbqtmn mộgzost cáosfmi.

thun La chộgzosp lấakmcy tiểargvu gia hỏfjbka nghịdbmqch ngợfrsbm nànppty, tiệzcnjn tay néaitnm nógzosnppto trong Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc. Sau đcfuzógzos cho Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc vềbqtm vịdbmq trígzosthun, trởwvyrnppto Phong Thầdcgrn Bảixmbng.

-Ồzhme...

Thìfjbknh lìfjbknh Vũthun La kêrgyvu lêrgyvn mộgzost tiếkyktng kinh ngạraedc.

Vốifktn Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc đcfuzưnvsgfrsbc Phong Thầdcgrn Bảixmbng sắbqtmc phong Thầdcgrn Tưnvsgtoqfng cửfrsbu phẩqdbom, vịdbmq trígzos củlqrna nógzos nằakqxm ởwvyrnvsgtoqfi cùfffdng. Nhưnvsgng hiệzcnjn tạraedi đcfuzãakqx xuấakmct hiệzcnjn biếkyktn hógzosa lớtoqfn, khôwcwcng ngờrwxd Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc lạraedi nằakqxm ởwvyr vịdbmq trígzos củlqrna Thầdcgrn Tưnvsgtoqfng báosfmt phẩqdbom.

- Thăctatng cấakmcp rồvuydi...

thun La hếkyktt sứgwgzc vui mừirisng, cho tớtoqfi bâiogky giờrwxd hắbqtmn vẫdbmqn chưnvsga từirisng nghe qua Thiêrgyvn Mệzcnjnh Thầdcgrn Phùfffd thăctatng cấakmcp.

Hắbqtmn vui mừirisng quan sáosfmt mộgzost phen, quảixmb thậifktt Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc đcfuzãakqx từiris cửfrsbu phẩqdbom tấakmcn thăctatng lêrgyvn báosfmt phẩqdbom, táosfmc dụsdnung củlqrna viêrgyvn tinh châiogku kia quảixmb thậifktt phi phànpptm. Vũthun La cảixmbm thấakmcy an ủlqrni trong lòirisng, quảixmb khôwcwcng uổooccng côwcwcng mìfjbknh gâiogky chiếkyktn, cưnvsgtoqfp nógzosnppto tay, bằakqxng khôwcwcng đcfuzãakqxgzos thểargv bỏfjbk qua cơakqx duyêrgyvn lớtoqfn nhưnvsg vậifkty.

Sau khi thu cấakmct Thiêrgyvn Phủlqrn Chi Quốifktc, Vũthun La lạraedi ngồvuydi xuốifktng đcfuzànppt tọogasa, bấakmct đcfuzdcgru tu luyệzcnjn Cửfrsbu Long Thôwcwcn Nhậifktt.

Khôwcwcng ngờrwxd kim quang chợfrsbt lógzose, Đvuydgzosng Đvuydgzosng lạraedi cógzos thểargv chui ra ngoànppti.

thun La vừirisa vậifktn côwcwcng, trêrgyvn thâiogkn thểargvnppty đcfuzzcnjc linh nguyêrgyvn. Cho nêrgyvn Đvuydgzosng Đvuydgzosng vừirisa mớtoqfi chuồvuydn ra lậifktp tứgwgzc bịdbmq mộgzost luồvuydng lựgwgzc lưnvsgfrsbng thậifktt mạraednh đcfuzdcgry ra, khiếkyktn cho thâiogkn thểargvgzos bắbqtmn trúqtppng vànppto mộgzost câiogky cộgzost gầdcgrn đcfuzógzos.

Tiểargvu gia hỏfjbka lảixmbo đcfuzixmbo đcfuzgwgzng lêrgyvn, tròirisng mắbqtmt khôwcwcng chịdbmqu khốifktng chếkyktđcfuzànppto mấakmcy vòirisng. Nógzos lạraedi lắbqtmc lắbqtmc đcfuzdcgru mấakmcy cáosfmi, lúqtppc nànppty mớtoqfi trởwvyr lạraedi bìfjbknh thưnvsgrwxdng.

gzos nhìfjbkn Vũthun La. di chuyểargvn sang vànppti vịdbmq trígzos, sau đcfuzógzos giơakqx trànppto lêrgyvn gãakqxi gãakqxi đcfuzdcgru, dưnvsgrwxdng nhưnvsg đcfuzang câiogkn nhắbqtmc cógzosrgyvn lànpptm chuyệzcnjn gìfjbk đcfuzógzos hay khôwcwcng.

Cuốifkti cùfffdng Đvuydgzosng Đvuydgzosng nghiếkyktn răctatng mộgzost cáosfmi, háosfm miệzcnjng thổoocci mạraednh, thìfjbknh lìfjbknh hógzosa thànpptnh mộgzost đcfuzraedo kim quang, chui vànppto trong hai tay Vũthun La đcfuzang bãakqxo nguyêrgyvn thủlqrn nhấakmct.

Khôwcwcng gian giữsdnua hai tay Vũthun La vôwcwcfffdng chậifktt hẹkokxp, trong đcfuzógzos từirisng tia linh nguyêrgyvn đcfuzang xoay chuyểargvn liêrgyvn hồvuydi, ngưnvsgng tụsdnu thànpptnh mộgzost luồvuydng khígzos xoáosfmy mànpptu xanh nhạraedt. Luồvuydng kim quang do Đvuydgzosng Đvuydgzosng hógzosa thànpptnh bắbqtmn vànppto trong khígzos xoáosfmy mànpptu xanh nhạraedt nànppty.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.