Tiên Tuyệt

Chương 244 : Hải dương động thiên (trung)

    trước sau   
Sắrgxkc mặyaxut Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo táxsqyi xanh:

- Tiếdvfkt Kiêuveau, phảflbqi chăflbqng viêuvean tinh châjdcau nọvddpdzey do ngưufzbơoargi bảflbqo quảflbqn?

Tiếdvfkt Kiêuveau cốwwxb nhẫaqajn nhịqgarn:

- Đxsqyúqgarng vậdtqpy, mộfihbt tấzehsc khôefcsng rờrgxki.

- Ngưufzbơoargi códzey phảflbqi làdzey Đxsqysqidi Năflbqng hay khôefcsng, lẽetcf ra khôefcsng ai códzey thểqpds trộfihbm đrgxkjlylufzbqwayi mắrgxkt ngưufzbơoargi mớqwayi phảflbqi, nếdvfku làdzey ngưufzbơoargi, ngưufzbơoargi códzey tin khôefcsng?

Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo khôefcsng chúqgart kháxsqych sáxsqyo.


Lạsqidc trưufzbwwxbng lãflbqo giậdtqpn dữkajf tiếdvfkp lờrgxki:

- Tiếdvfkt Kiêuveau, mau giao viêuvean tinh châjdcau ra đrgxkâjdcay, ngưufzbơoargi làdzeym nhưufzb vậdtqpy, thểqpds diệgfkxn củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi bịqgar ngưufzbơoargi làdzeym mấzehst sạsqidch rồjlyli.

Lờrgxki nàdzeyy củxpqva Lạsqidc trưufzbwwxbng lãflbqo khôefcsng sai, nếdvfku chuyệgfkxn nàdzeyy truyềfyzjn ra ngoàdzeyi, mặyaxut mũmehti củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi còuvean đrgxkâjdcau nữkajfa?

Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkkurf bừaogang mặyaxut mũmehti, lạsqidi khôefcsng códzeyxsqych nàdzeyo kháxsqyc biệgfkxn bạsqidch. Quảflbq thậdtqpt, muốwwxbn trộfihbm thứowguqpds ngay dưufzbqwayi mấzehst mộfihbt vịqgar Đxsqysqidi Năflbqng, muốwwxbn nódzeyi giỡphrvn sao, nódzeyi ra códzey ai tin đrgxkưufzbdvfkc?

flbqo nhìqpdsn vềfyzj phítqela Sởwwxb Tam Tuyệgfkxt ra vẻdtqp van xin:

- Sởwwxb trưufzbwwxbng lãflbqo, ngàdzeyi hiểqpdsu rõcchv ta...

Sởwwxb Tam Tuyệgfkxt thởwwxbdzeyi bấzehst đrgxkrgxkc dĩetcf, lui vàdzeyo giữkajfa mọvddpi ngưufzbrgxki.

Chu Thanh Giang cũmehtng thởwwxbdzeyi, nhìqpdsn mọvddpi ngưufzbrgxki mộfihbt lưufzbdvfkt:

- Ta đrgxkfyzj nghịqgar miễdzeyn đrgxki chứowguc trưufzbwwxbng lãflbqo Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn củxpqva Tiếdvfkt Kiêuveau, códzey ai phảflbqn đrgxkwwxbi hay khôefcsng?

Ngay cảflbq Sởwwxb Tam Tuyệgfkxt cũmehtng khôefcsng đrgxkowgung ra phảflbqn đrgxkwwxbi, Tiếdvfkt Kiêuveau nổyzyli giậdtqpn:

- Ta chítqelnh làdzey đrgxkưufzbrgxkng đrgxkưufzbrgxkng trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi, đrgxkâjdcau phảflbqi cáxsqyc ngưufzbơoargi nódzeyi miễdzeyn làdzey miễdzeyn?

Chu Thanh Giang lạsqidnh lùixzqng nódzeyi:

- Tấzehst cảflbq đrgxkãflbq thôefcsng qua. Tiếdvfkt Kiêuveau, từaoga giờrgxk trởwwxb đrgxki ngưufzbơoargi sẽetcf khôefcsng còuvean làdzey trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi nữkajfa. Hãflbqy giao yêuveau bàdzeyi củxpqva ngưufzbơoargi ra đrgxkâjdcay, chúqgarng ta sẽetcf pháxsqyi ngưufzbrgxki tiếdvfkp nhậdtqpn cáxsqyc hạsqidng mụzijqc sựngtb vụzijq củxpqva ngưufzbơoargi.


flbqo vung tay lêuvean, ba ngưufzbrgxki Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo đrgxkjlylng thờrgxki đrgxkowgung dậdtqpy, vâjdcay Tiếdvfkt Kiêuveau vàdzeyo giữkajfa. Tiếdvfkt Kiêuveau biếdvfkn sắrgxkc, vừaogaa đrgxkqgarnh đrgxkfihbng thủxpqv, ba ngưufzbrgxki Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo đrgxkãflbq đrgxkjlylng loạsqidt ra tay. Lãflbqo còuvean khôefcsng phảflbqi làdzey đrgxkwwxbi thủxpqv củxpqva mộfihbt mìqpdsnh Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo, huốwwxbng chi làdzey ba ngưufzbrgxki liêuvean thủxpqv? Hâjdcau nhưufzb vừaogaa ra tay, Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkãflbq bịqgar áxsqyp chếdvfk hoàdzeyn toàdzeyn, ba ngưufzbrgxki liêuvean thủxpqv, linh quang chợdvfkt lódzeye, Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkãflbq bịqgar mộfihbt luồjlylng lựngtbc lưufzbdvfkng khôefcsng thểqpds chốwwxbng lạsqidi ékrafp phảflbqi quỳgudw sụzijqp xuốwwxbng đrgxkzehst.

Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo khoáxsqyt tay, chítqeln câjdcay kim hìqpdsnh rồjlylng bay ra, đrgxkâjdcam ngậdtqpp vàdzeyo chítqeln nơoargi huyệgfkxt đrgxksqido trêuvean ngưufzbrgxki Tiếdvfkt Kiêuveau, hoàdzeyn toàdzeyn phong ấzehsn mộfihbt thâjdcan tu vi củxpqva lãflbqo.

Tiếdvfkt Kiêuveau giậdtqpn dữkajf, ra sứowguc giãflbqy dụzijqa, miệgfkxng vếdvfkt thưufzbơoargng do kim hìqpdsnh rồjlylng gâjdcay ra bắrgxkt đrgxknlitu chảflbqy máxsqyu, Tiếdvfkt Kiêuveau khôefcsng cam lòuveang gàdzeyo thékraft:

- Ta làdzey trưufzbwwxbng lãflbqo do Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn bổyzyl nhiệgfkxm, cáxsqyc ngưufzbơoargi khôefcsng códzey quyềfyzjn bãflbqi miễdzeyn ta, ta khôefcsng phụzijqc, ta khôefcsng phụzijqc...

Cốwwxbc Thưufzbơoargng hừaoga lạsqidnh mộfihbt tiếdvfkng:

- Tiếdvfkt Kiêuveau, giờrgxk phúqgart nàdzeyy màdzey ngưufzbơoargi còuvean chưufzba biếdvfkt tốwwxbt xấzehsu ưufzb, bảflbqn tọvddpa ởwwxb đrgxkâjdcay chẳzijqng lẽetcfuvean chưufzba nódzeyi rõcchv vấzehsn đrgxkfyzj? Ngưufzbơoargi cho rằmehtng chiêuveau bàdzeyi củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn códzey thểqpds đrgxkqpds cho ngưufzbơoargi tùixzqy tiệgfkxn bôefcsi xấzehsu hay sao?

Tiếdvfkt Kiêuveau sửzgqgng sốwwxbt, Cốwwxbc Thưufzbơoargng thâjdcan làdzey Kháxsqych Khanh chung củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, ngưufzbrgxki kháxsqyc khôefcsng hiểqpdsu rõcchv, nhưufzbng ngưufzbrgxki Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi lạsqidi biếdvfkt, Cốwwxbc Thưufzbơoargng thưufzbrgxkng hay xửzgqgaqaj mộfihbt ítqelt sựngtbqpdsnh màdzey Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn khôefcsng tiệgfkxn nhúqgarng tay trựngtbc tiếdvfkp. Nódzeyi ởwwxb mộfihbt mứowguc đrgxkfihbdzeyo đrgxkódzey, y mớqwayi chítqelnh làdzey ngưufzbrgxki tỏkurf tháxsqyi đrgxkfihb củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn.

Cốwwxbc Thưufzbơoargng lạsqidi nódzeyi:

- Bấzehst kểqpds thếdvfkdzeyo, ngưufzbơoargi đrgxksqidi diệgfkxn Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn đrgxkáxsqyp ứowgung Vũmeht La, nay Vũmeht La đrgxkãflbq hiếdvfkn linh phùixzq ngũmeht phẩxpqvm, ngưufzbơoargi hãflbqy lậdtqpp tứowguc trảflbq tinh châjdcau lạsqidi cho ngưufzbrgxki ta. Bằmehtng khôefcsng đrgxkaogang nódzeyi làdzey ngưufzbơoargi, cho dùixzq Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi củxpqva cáxsqyc ngưufzbơoargi cũmehtng khôefcsng tráxsqynh đrgxkưufzbdvfkc kiếdvfkp nạsqidn nàdzeyy.

qgarc nàdzeyy Tiếdvfkt Kiêuveau mớqwayi thậdtqpt sựngtb sợdvfkflbqi, thâjdcan hìqpdsnh lãflbqo mềfyzjm nhũmehtn quỵqgmv xuốwwxbng, gàdzeyo thékraft thảflbqm thiếdvfkt:

- Cốwwxbc Đxsqysqidi nhâjdcan, viêuvean tinh châjdcau nọvddp quảflbq thậdtqpt đrgxkãflbq mấzehst, khôefcsng phảflbqi làdzey ta khôefcsng chịqgaru lấzehsy ra, nhưufzbng ta khôefcsng códzey. Đxsqyódzey chỉwghwdzey phếdvfk vậdtqpt, ta giữkajf lạsqidi làdzeym gìqpds?

Sắrgxkc mặyaxut Cốwwxbc Thưufzbơoargng hếdvfkt sứowguc khódzey coi, liếdvfkc nhìqpdsn Chu Thanh Giang bêuvean cạsqidnh mộfihbt cáxsqyi, khôefcsng biếdvfkt nêuvean làdzeym gìqpds.

Cốwwxbc Thưufzbơoargng làdzey bịqgar Chu Thanh Giang kékrafo tớqwayi đrgxkâjdcay. Chu Thanh Giang biếdvfkt Cốwwxbc Thưufzbơoargng ghékraft áxsqyc nhưufzb cừaogau, cho nêuvean đrgxkưufzba chứowgung cớqway Tiếdvfkt Kiêuveau lợdvfki dụzijqng thâjdcan phậdtqpn Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi, tranh giàdzeynh tưufzb lợdvfki khắrgxkp nơoargi, âjdcam thầnlitm chiếdvfku cốwwxb Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi cho Cốwwxbc Thưufzbơoargng coi.


Chuyệgfkxn âjdcam thầnlitm chiếdvfku cốwwxbefcsn pháxsqyi còuvean chưufzba títqelnh tớqwayi, cáxsqy nhâjdcan Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkãflbqdzeym ra chuyệgfkxn tệgfkx hạsqidi, nhấzehst làdzey tranh giàdzeynh tưufzb lợdvfki làdzeyefcsixzqng đrgxkáxsqyng sợdvfk. Cốwwxbc Thưufzbơoargng vừaogaa thấzehsy, tứowguc tốwwxbi đrgxkếdvfkn nỗqwayi run lêuvean. Chu Thanh Giang lạsqidi nhắrgxkc nhởwwxb y, nếdvfku chuyệgfkxn nàdzeyy làdzeym cho sáxsqyng tỏkurf hoàdzeyn toàdzeyn, thanh danh củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn cũmehtng bịqgar liêuvean lụzijqy. Tốwwxbt nhấzehst làdzeyqpdsm mộfihbt lýaqaj do khôefcsng lớqwayn khôefcsng nhỏkurf miễdzeyn nhiệgfkxm Tiếdvfkt Kiêuveau, módzeyn nợdvfk củxpqva lãflbqo sau nàdzeyy từaoga từaogatqelnh toáxsqyn cũmehtng đrgxkưufzbdvfkc.

Sau đrgxkódzey Chu Thanh Giang cho y biếdvfkt, hiệgfkxn tạsqidi códzey mộfihbt cơoarg hộfihbi.

Đxsqyâjdcay cũmehtng làdzey do Vũmeht La thôefcsng qua yêuveau bàdzeyi Átqelm Vệgfkx, liêuvean lạsqidc cùixzqng Chu Thanh Giang thưufzbơoargng lưufzbdvfkng xong xuôefcsi từaoga trưufzbqwayc.

Cốwwxbc Thưufzbơoargng khôefcsng vui vìqpdsoarg hộfihbi nàdzeyy lạsqidi làdzeymeht La mang lạsqidi, nhưufzbng cũmehtng muốwwxbn nhanh chódzeyng dẹcjzdp đrgxki mầnlitm họvddpa nàdzeyy, cho nêuvean miễdzeyn cưufzbphrvng bằmehtng lòuveang.

Nhưufzbng màdzey hiệgfkxn tạsqidi, thậdtqpt đrgxkúqgarng làdzey đrgxkâjdcam lao phảflbqi theo lao, vốwwxbn bọvddpn họvddp cho rằmehtng viêuvean tinh châjdcau nọvddp đrgxkãflbq bịqgar Tiếdvfkt Kiêuveau nuốwwxbt chửzgqgng, chỉwghw cầnlitn bắrgxkt lãflbqo giao ra làdzey đrgxkưufzbdvfkc, lạsqidi khôefcsng ngờrgxk viêuvean tinh châjdcau đrgxkãflbq mấzehst thậdtqpt.

Bọvddpn họvddpqpdsm cớqwayflbqi miễdzeyn Tiếdvfkt Kiêuveau khôefcsng phảflbqi làdzeyqpds bảflbqo vệgfkx thểqpds diệgfkxn Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn sao? Hiệgfkxn tạsqidi khôefcsng lấzehsy tinh châjdcau ra đrgxkưufzbdvfkc, nhưufzbng Vũmeht La đrgxkãflbq hiếdvfkn linh phùixzq.

Tiếdvfkt Kiêuveau mưufzbdvfkn danh nghĩetcfa Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn ưufzbng thuậdtqpn chuyệgfkxn nàdzeyy, lúqgarc ấzehsy lãflbqo vẫaqajn còuvean làdzey trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi. Lờrgxki lãflbqo nódzeyi mìqpdsnh làdzey đrgxksqidi biểqpdsu củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, ngưufzbrgxki cấzehsp bậdtqpc nhưufzb Cốwwxbc Thưufzbơoargng biếdvfkt rõcchvdzeyefcs nghĩetcfa, nhưufzbng lan truyềfyzjn ra ngoàdzeyi, tu sĩetcfqpdsnh thưufzbrgxkng sẽetcf khôefcsng cho làdzey nhưufzb vậdtqpy. Trong mắrgxkt bọvddpn họvddp, trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi chítqelnh làdzey đrgxksqidi biểqpdsu củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn.

Chuyệgfkxn nàdzeyy khôefcsng phảflbqi làdzey Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn nódzeyi khôefcsng giữkajf lờrgxki sao?

Cốwwxbc Thưufzbơoargng tứowguc gầnlitn nổyzyl phổyzyli, hung hăflbqng trừaogang mắrgxkt liếdvfkc nhìqpdsn Tiếdvfkt Kiêuveau mộfihbt cáxsqyi, vung tay áxsqyo cảflbq giậdtqpn nódzeyi:

- Ngưufzbơoargi làdzeym sao thìqpdsdzeym...

Y vung tay bỏkurf đrgxki, Tiếdvfkt Kiêuveau sợdvfkflbqi khôefcsng ítqelt. Cốwwxbc Thưufzbơoargng làdzey Kháxsqych Khanh củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, lạsqidi vừaogaa thàdzeynh lậdtqpp Ngựngtb Trảflbqm Đxsqyàdzeyi, thủxpqv hạsqid toàdzeyn làdzey mộfihbt bọvddpn quan sai suốwwxbt ngàdzeyy kêuveau gàdzeyo đrgxkòuveai chékrafm đrgxknlitu ngưufzbrgxki, trêuvean hoàdzeyng thàdzeynh Đxsqysqidi Chu đrgxkãflbq chékrafm mộfihbt hơoargi mấzehsy chụzijqc têuvean thanh niêuvean tàdzeyi tuấzehsn Tu Châjdcan Giớqwayi. Nếdvfku y muốwwxbn tiêuveau diệgfkxt Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi, chỉwghw cầnlitn mộfihbt câjdcau nódzeyi làdzey đrgxkxpqv. Căflbqn bảflbqn khôefcsng cầnlitn ngưufzbrgxki kháxsqyc ra tay, bọvddpn đrgxkao phủxpqv Ngựngtb Trảflbqm Đxsqyàdzeyi chỉwghw cầnlitn ra tay vàdzeyi lưufzbdvfkt làdzey xong.

Tiếdvfkt Kiêuveau vừaogaa khódzeyc vừaogaa gàdzeyo, lêuvea lếdvfkt đrgxkuổyzyli theo Cốwwxbc Thưufzbơoargng:

- Cốwwxbc Đxsqysqidi nhâjdcan, Cốwwxbc Đxsqysqidi nhâjdcan, ta biếdvfkt sai rồjlyli, van xin ngàdzeyi, van ngàdzeyi cho ta mộfihbt cơoarg hộfihbi. Xin ngàdzeyi chỉwghw cho ta mộfihbt con đrgxkưufzbrgxkng sáxsqyng, van xin ngàdzeyi...


Cốwwxbc Thưufzbơoargng giậdtqpn dữkajf, tung ra mộfihbt cưufzbqwayc đrgxkáxsqyflbqo văflbqng đrgxki:

- Ráxsqyc rưufzbwwxbi, cúqgart ngay!

Sởwwxb Tam Tuyệgfkxt đrgxkau lòuveang cho đrgxkjlylng bạsqidn, bèqpdsn tiếdvfkn lêuvean nódzeyi:

- Tiếdvfkt Kiêuveau, vấzehsn đrgxkfyzjwwxb chỗqwaymeht La, chỉwghw cầnlitn Vũmeht La khôefcsng títqelnh toáxsqyn, chuyệgfkxn nàdzeyy códzey thểqpds cho qua.

Tiếdvfkt Kiêuveau sửzgqgng sốwwxbt, vạsqidn lầnlitn lãflbqo khôefcsng ngờrgxk tớqwayi chuyệgfkxn nàdzeyy cuốwwxbi cùixzqng lạsqidi diễdzeyn biếdvfkn thàdzeynh ra nhưufzb vậdtqpy. Bấzehst quáxsqyqpdsnh chỉwghw muốwwxbn làdzeym khódzey mộfihbt têuvean quan nho nhỏkurf củxpqva Nhưufzbdvfkc Lôefcs Ngụzijqc mộfihbt chúqgart, nhưufzbng cuốwwxbi cùixzqng mìqpdsnh lạsqidi rơoargi đrgxkàdzeyi, nódzeyi khôefcsng chừaogang còuvean códzey thểqpds liêuvean lụzijqy toàdzeyn bộfihbefcsn pháxsqyi.

Trong lòuveang Tiếdvfkt Kiêuveau lúqgarc nàdzeyy hốwwxbi hậdtqpn vôefcsixzqng, vìqpds sao lúqgarc trưufzbqwayc mìqpdsnh khôefcsng nghe theo lờrgxki khuyêuvean củxpqva Hắrgxkc Thủxpqvy Tiêuvean? Tha ngưufzbrgxki đrgxkưufzbdvfkc thìqpdsuvean tha, mìqpdsnh lạsqidi chékrafm tậdtqpn giếdvfkt tuyệgfkxt, e rằmehtng hiệgfkxn tạsqidi ngưufzbrgxki ta cũmehtng sẽetcf khôefcsng tha...

flbqo cốwwxb gắrgxkng lêuvea tấzehsm thâjdcan máxsqyu chảflbqy ròuveang ròuveang tớqwayi trưufzbqwayc mặyaxut Vũmeht La, mặyaxut đrgxkkurfdzeyng ráxsqyt, cung kítqelnh thi lễdzey:

- Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan...

meht La lắrgxkc mìqpdsnh nékraf tráxsqynh:

- Tiếdvfkt trưufzbwwxbng lãflbqo, xin đrgxkaogang làdzeym nhưufzb vậdtqpy, chỉwghw cầnlitn trảflbq viêuvean tinh châjdcau kia lạsqidi cho ta làdzey đrgxkưufzbdvfkc.

Tiếdvfkt Kiêuveau toáxsqyt mồjlylefcsi lạsqidnh, mìqpdsnh lấzehsy đrgxkâjdcau ra tinh châjdcau trảflbq cho hắrgxkn?

flbqo lấzehsy đrgxksqido linh phùixzq ra, hai tay dâjdcang lêuvean:

- Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan, ngàdzeyi làdzey Đxsqysqidi nhâjdcan, xin đrgxkaogang chấzehsp lỗqwayi tiểqpdsu nhâjdcan, xin ngàdzeyi thu hồjlyli lạsqidi đrgxksqido linh phùixzqdzeyy.


meht La lạsqidi khôefcsng muốwwxbn:

- Tiếdvfkt trưufzbwwxbng lãflbqo làdzeym cáxsqyi gìqpds vậdtqpy, đrgxksqido linh phùixzqdzeyy làdzey ta hiếdvfkn cho Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, lãflbqo códzey thểqpds trảflbq vềfyzj đrgxkưufzbdvfkc sao?

Tiếdvfkt Kiêuveau hậdtqpn khôefcsng thểqpds giáxsqyng cho mìqpdsnh mộfihbt cáxsqyi táxsqyt thậdtqpt mạsqidnh, mìqpdsnh lạsqidi làdzeym sai nữkajfa rồjlyli.

meht La cưufzbrgxki lạsqidnh nódzeyi:

- Ta khôefcsng cầnlitn lấzehsy lạsqidi linh phùixzq, lúqgarc trưufzbqwayc đrgxkãflbqdzeyi rõcchvdzeyng, ta hiếdvfkn linh phùixzq cho cáxsqyc ngưufzbơoargi, cáxsqyc ngưufzbơoargi trảflbq tinh châjdcau lạsqidi cho ta. Viêuvean tinh châjdcau nọvddpefcsixzqng quan trọvddpng vớqwayi ta, ta chỉwghw cầnlitn tinh châjdcau.

meht La nódzeyi nhưufzb vậdtqpy, Tiếdvfkt Kiêuveau gàdzeyo khódzeyc lớqwayn lêuvean, lúqgarc nàdzeyy lãflbqo khôefcsng cầnlitn thểqpds diệgfkxn gìqpds nữkajfa, quỳgudw sụzijqp xuốwwxbng đrgxkzehst, ôefcsm lấzehsy đrgxkùixzqi Vũmeht La đrgxkau khổyzyl cầnlitu xin:

- Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan, lỗqwayi lầnlitm làdzey do ta cảflbq, ta làdzeyuvean khốwwxbn. Nhưufzbng ngàdzeyi nódzeyi nhưufzb vậdtqpy, tưufzbơoargng đrgxkưufzbơoargng vớqwayi pháxsqyn tộfihbi chếdvfkt cho mấzehsy trăflbqm nhâjdcan khẩxpqvu từaoga trêuvean xuốwwxbng dưufzbqwayi Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi ta. Tộfihbi ta đrgxkáxsqyng chếdvfkt vạsqidn lầnlitn, nhưufzbng bọvddpn họvddp khôefcsng códzey tộfihbi tìqpdsnh gìqpds. Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan, van xin ngàdzeyi, xin ngàdzeyi nưufzbơoargng tay cho...

Mấzehsy trăflbqm nhâjdcan khẩxpqvu Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi đrgxkãflbq khiếdvfkn cho Vũmeht La đrgxkfihbng lòuveang. Hắrgxkn liếdvfkc nhìqpdsn sang Diệgfkxp Niệgfkxm Am, Diệgfkxp Niệgfkxm Am cũmehtng đrgxkãflbq hảflbq giậdtqpn, lặyaxung lẽetcf gậdtqpt gậdtqpt đrgxknlitu. Vũmeht La hừaoga lạsqidnh mộfihbt tiếdvfkng:

- Nhưufzbng viêuvean tinh châjdcau nọvddpefcsixzqng quan trọvddpng vớqwayi ta, pháxsqyp môefcsn màdzey ta tu luyệgfkxn cầnlitn phảflbqi códzey viêuvean tinh châjdcau nọvddp mớqwayi códzey thểqpds tiếdvfkn lêuvean cảflbqnh giớqwayi tiếdvfkp theo. Theo lãflbqo phảflbqi làdzeym sao đrgxkâjdcay?

Chuyệgfkxn nàdzeyy coi nhưufzbmeht La đrgxkãflbq nớqwayi tay, làdzeym sao Tiếdvfkt Kiêuveau khôefcsng hiểqpdsu đrgxkưufzbdvfkc?

Kếdvfk tiếdvfkp chítqelnh làdzeyuveaqpds mặyaxuc cảflbq, chỉwghw cầnlitn đrgxkưufzba ra cáxsqyi giáxsqydzey thểqpdsdzeym cho Vũmeht La hàdzeyi lòuveang, chuyệgfkxn nàdzeyy coi nhưufzb qua.

Tiếdvfkt Kiêuveau cảflbqm thấzehsy phấzehsn chấzehsn tinh thầnlitn, lau nưufzbqwayc mắrgxkt nưufzbqwayc mũmehti, vộfihbi vàdzeyng nódzeyi:

- Còuvean gìqpdsdzey thểqpds thay thếdvfk đrgxkưufzbdvfkc, chỉwghw cầnlitn Tiếdvfkt mỗqwaydzey thểqpdsqpdsm đrgxkưufzbdvfkc, dùixzq cho táxsqyng gia bạsqidi sảflbqn cũmehtng sẽetcfdzeym cho Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan hàdzeyi lòuveang.

Cốwwxbc Thưufzbơoargng nghe vậdtqpy khôefcsng vui, nhữkajfng củxpqva cảflbqi màdzey Tiếdvfkt Kiêuveau tham ôefcs toàdzeyn làdzeydzeyi sảflbqn củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn. Nếdvfku tấzehst cảflbq đrgxkfyzju mang ra bồjlyli thưufzbrgxkng hếdvfkt cho Vũmeht La, tưufzbơoargng lai cho dùixzq thanh toáxsqyn vớqwayi lãflbqo giàdzeydzeyy, tổyzyln thấzehst củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn cũmehtng khôefcsng códzeyxsqych nàdzeyo bùixzq lạsqidi đrgxkưufzbdvfkc.

- Vũmeht La, qua loa làdzey đrgxkưufzbdvfkc, códzey thểqpds tha ngưufzbrgxki đrgxkưufzbdvfkc thìqpds cứowgu tha.

meht La códzeyoargi căflbqm tứowguc, ta đrgxkãflbq nểqpds mặyaxut Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, khôefcsng títqelnh toáxsqyn chuyệgfkxn nàdzeyy, ngưufzbơoargi còuvean khôefcsng cho ta thu chúqgart lợdvfki tứowguc ưufzb?

Hắrgxkn hừaoga lạsqidnh mộfihbt tiếdvfkng, thầnlitm nghĩetcf trong lòuveang. Đxsqyưufzbdvfkc rồjlyli, ngưufzbơoargi khôefcsng cho ta lấzehsy nhiềfyzju, vậdtqpy ta chỉwghw lấzehsy mộfihbt thứowgu.

- Nếdvfku Cốwwxbc Đxsqysqidi nhâjdcan đrgxkãflbquvean tiếdvfkng nódzeyi, đrgxkưufzbơoargng nhiêuvean ta phảflbqi nểqpds mặyaxut.

Tuy rằmehtng miệgfkxng Vũmeht La nódzeyi nhưufzb vậdtqpy, nhưufzbng thậdtqpt sựngtb hắrgxkn khôefcsng códzey ýaqaj nểqpds mặyaxut chúqgart nàdzeyo, ngưufzbdvfkc lạsqidi chuẩxpqvn bịqgardzeym khódzey dễdzey mộfihbt phen, bứowguc Cốwwxbc Thưufzbơoargng phảflbqi ékrafp mìqpdsnh vàdzeyo khuôefcsn khổyzyl.

- Chỉwghw cầnlitn Tiếdvfkt trưufzbwwxbng lãflbqo códzey thểqpds đrgxkưufzba ra mộfihbt módzeyn pháxsqyp bảflbqo khôefcsng gian làdzey đrgxkưufzbdvfkc.

Tuy rằmehtng thầnlitn quang củxpqva viêuvean tinh châjdcau nọvddp đrgxkãflbq hoàdzeyn toàdzeyn tiêuveau tan, nhưufzbng trong đrgxkódzey vẫaqajn còuvean ẩxpqvn chứowgua mộfihbt tia lựngtbc khôefcsng gian hếdvfkt sứowguc tinh thuầnlitn, đrgxkódzey mớqwayi làdzey thứowgudzey Thiêuvean Phủxpqv Chi Quốwwxbc khao kháxsqyt.

Thậdtqpt ra loạsqidi Thiêuvean Mệgfkxnh Thầnlitn Phùixzq đrgxkfihbng thiêuvean nhưufzb Thiêuvean Phủxpqv Chi Quốwwxbc vôefcsixzqng hiếdvfkm códzey, Mộfihbc Dịqgarch Trạsqidc códzey thểqpdsqpdsm đrgxkưufzbdvfkc cũmehtng làdzey chódzey ngáxsqyp phảflbqi ruồjlyli.

Pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean thôefcsng thưufzbrgxkng cũmehtng khôefcsng nhiềfyzju, nếdvfku ngẫaqaju nhiêuvean Tiếdvfkt Kiêuveau códzey mộfihbt módzeyn. Vũmeht La cũmehtng khôefcsng ngạsqidi thu lấzehsy. Nếdvfku Tiếdvfkt Kiêuveau khôefcsng códzey, vậdtqpy Cốwwxbc Thưufzbơoargng khôefcsng còuvean cáxsqych nàdzeyo ngăflbqn mìqpdsnh vơoargkraft củxpqva cảflbqi củxpqva Tiếdvfkt Kiêuveau.

Nhấzehst thờrgxki Tiếdvfkt Kiêuveau biếdvfkn sắrgxkc, quảflbq thậdtqpt lãflbqo códzey mộfihbt módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean, lãflbqo yêuveau quýaqajdzeymehtng nhưufzbtqelnh mạsqidng.

Pháxsqyp bảflbqo loạsqidi đrgxkfihbng thiêuvean cũmehtng rấzehst hiếdvfkm códzey, cho dùixzqdzey Tiếdvfkt Kiêuveau, phảflbqi tớqwayi sau khi trởwwxb thàdzeynh trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi, dùixzqng hếdvfkt tấzehst cảflbqxsqyc thủxpqv đrgxkoạsqidn mớqwayi códzey đrgxkưufzbdvfkc mộfihbt módzeyn.

Tấzehst cảflbq gia sảflbqn củxpqva lãflbqo đrgxkfyzju chứowgua trong pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy. Ngoạsqidi trừaoga chứowguc năflbqng trữkajf vậdtqpt ra, pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean còuvean códzey rấzehst nhiềfyzju ưufzbu đrgxkiểqpdsm. Tiếdvfkt Kiêuveau xem pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy nhưufzb bảflbqn mệgfkxnh pháxsqyp bảflbqo củxpqva mìqpdsnh, vàdzeyi módzeyn pháxsqyp bảflbqo màdzeyflbqo sửzgqg dụzijqng thuậdtqpn tay nhấzehst đrgxkfyzju đrgxkưufzbdvfkc nuôefcsi dưufzbphrvng bêuvean trong pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy, sau đrgxkódzey kếdvfkt nốwwxbi vớqwayi mìqpdsnh thôefcsng qua pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean.

dzeyi cáxsqych kháxsqyc, nếdvfku đrgxkưufzba pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy cho Vũmeht La, cho dùixzqflbqo lấzehsy lạsqidi hếdvfkt tấzehst cảflbq pháxsqyp bảflbqo trong đrgxkódzey, sau đrgxkódzeymehtng phảflbqi đrgxkưufzba vàdzeyo thâjdcan thểqpds nuôefcsi dưufzbphrvng tiếdvfkp tụzijqc. Muốwwxbn đrgxksqidt tớqwayi mứowguc đrgxkfihb ăflbqn ýaqaj nhưufzb hiệgfkxn tạsqidi, ítqelt nhấzehst cầnlitn hai mưufzbơoargi năflbqm vấzehst vảflbq. Nódzeyi cáxsqych kháxsqyc trong vòuveang hai mưufzbơoargi năflbqm nàdzeyy, coi nhưufzb thựngtbc lựngtbc củxpqva Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkãflbq bịqgar phếdvfk đrgxki ba thàdzeynh.

meht La vừaogaa thấzehsy sắrgxkc mặyaxut củxpqva Tiếdvfkt Kiêuveau nhấzehst thờrgxki mừaogang rỡphrv, lầnlitn nàdzeyy nhạsqidc phụzijqufzbơoargng lai đrgxkãflbqefcsqpdsnh giúqgarp mìqpdsnh mộfihbt tay, vịqgar Tiếdvfkt Kiêuveau Đxsqysqidi nhâjdcan nàdzeyy quảflbq thậdtqpt códzey mộfihbt módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean.

Vốwwxbn Vũmeht La chỉwghw muốwwxbn dùixzqng chuyệgfkxn nàdzeyy làdzeym khódzey Tiếdvfkt Kiêuveau. Dùixzq sao pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean rấzehst hiếdvfkm, tỷcbat nhưufzb ba ngưufzbrgxki Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo, cũmehtng chỉwghwdzeyqpdsnh Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo códzey đrgxkưufzbdvfkc mộfihbt módzeyn, hai ngưufzbrgxki kia khôefcsng códzey, chỉwghwdzey đrgxkưufzbdvfkc rấzehst nhiềfyzju giớqwayi chi trữkajf vậdtqpt códzey khôefcsng gian rấzehst lớqwayn màdzey thôefcsi.

Pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean códzey đrgxkưufzbdvfkc quy tắrgxkc củxpqva riêuveang mìqpdsnh phùixzq hợdvfkp vớqwayi đrgxkiềfyzju kiệgfkxn củxpqva thếdvfk giớqwayi nàdzeyy, nhờrgxk vậdtqpy códzey thểqpds khuếdvfkch trưufzbơoargng vôefcs hạsqidn. Đxsqyâjdcay làdzey thứowgudzey khôefcsng gian trữkajf vậdtqpt thôefcsng thưufzbrgxkng khôefcsng códzey đrgxkưufzbdvfkc.

Vốwwxbn Vũmeht La chỉwghw muốwwxbn bắrgxkt chẹcjzdt mộfihbt ítqelt củxpqva cảflbqi thôefcsng thưufzbrgxkng, tỷcbat nhưufzb Ngọvddpc Tủxpqvy, khoáxsqyng thạsqidch cáxsqyc loạsqidi... Nhưufzbng khôefcsng ngờrgxk Cốwwxbc Thưufzbơoargng lạsqidi nhúqgarng tay vàdzeyo, Vũmeht La buộfihbt miệgfkxng nódzeyi bừaogaa, Tiếdvfkt Kiêuveau lạsqidi thậdtqpt sựngtbdzey đrgxkưufzbdvfkc mộfihbt módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean.

Thấzehsy sắrgxkc mặyaxut vôefcsixzqng đrgxkau khổyzyl củxpqva Tiếdvfkt Kiêuveau, Vũmeht La mừaogang thầnlitm trong lòuveang. Pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean trâjdcan quýaqajefcsixzqng, huốwwxbng chi módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy càdzeyng códzey ýaqaj nghĩetcfa rấzehst lớqwayn đrgxkwwxbi vớqwayi Tiếdvfkt Kiêuveau.

meht La cốwwxb ýaqajdzeyi:

- Tiếdvfkt Đxsqysqidi nhâjdcan luyếdvfkn tiếdvfkc ưufzb, thôefcsi bỏkurf đrgxki, cứowgu trảflbq tinh châjdcau lạsqidi cho ta cũmehtng đrgxkưufzbdvfkc.

Tiếdvfkt Kiêuveau than thầnlitm mộfihbt tiếdvfkng, thầnlitm nghĩetcf chỉwghw cầnlitn mìqpdsnh còuvean sốwwxbng, thựngtbc lựngtbc Đxsqysqidi Năflbqng củxpqva mìqpdsnh còuvean đrgxkódzey, vậdtqpy Tam Đxsqywghwnh pháxsqyi sẽetcf khôefcsng suy sụzijqp, vềfyzj sau chắrgxkc chắrgxkn vẫaqajn còuvean cơoarg hộfihbi. Đxsqyưufzbơoargng nhiêuvean mộfihbt módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean vôefcsixzqng trâjdcan quýaqaj, nhưufzbng sau nàdzeyy mìqpdsnh vẫaqajn còuvean cơoarg hộfihbi tìqpdsm lạsqidi đrgxkưufzbdvfkc. Nhưufzbng nếdvfku hiệgfkxn tạsqidi khôefcsng đrgxkưufzba cho Vũmeht La, vậdtqpy sẽetcf khôefcsng qua đrgxkưufzbdvfkc cửzgqga ảflbqi nàdzeyy.

flbqo bèqpdsn nghiếdvfkn răflbqng mộfihbt cáxsqyi:

- Đxsqyưufzbdvfkc, ta bằmehtng lòuveang.

Tiếdvfkt Kiêuveau nhìqpdsn vềfyzj phítqela Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo:

- Ta muốwwxbn dờrgxki nhữkajfng thứowgu trong pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean ra ngoàdzeyi trưufzbqwayc.

Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo hừaoga lạsqidnh mộfihbt tiếdvfkng, vung tay lêuvean, bốwwxbn trong chítqeln câjdcay kim hìqpdsnh rồjlylng trêuvean ngưufzbrgxki Tiếdvfkt Kiêuveau bay lêuvean, khiếdvfkn cho lãflbqo códzey thểqpds vậdtqpn dụzijqng đrgxkưufzbdvfkc bốwwxbn thàdzeynh linh nguyêuvean.

Tiếdvfkt Kiêuveau bấzehst mãflbqn, nhưufzbng lúqgarc nàdzeyy cũmehtng khôefcsng dáxsqym biểqpdsu hiệgfkxn ra ngoàdzeyi.

flbqo chuyểqpdsn tấzehst cảflbq nhữkajfng thứowguuvean trong pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean ra ngoàdzeyi. Đxsqyếdvfkn nhữkajfng módzeyn pháxsqyp bảflbqo đrgxkang nuôefcsi dưufzbphrvng cũmehtng phảflbqi nghiếdvfkn răflbqng mộfihbt cáxsqyi, cắrgxkt đrgxkowgut liêuvean hệgfkx.

Cuốwwxbi cùixzqng Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkưufzba cho Vũmeht La mộfihbt hạsqidt châjdcau trong suốwwxbt:

- Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan, xin nhậdtqpn lấzehsy.

meht La cầnlitm lấzehsy, ródzeyt nguyêuvean hồjlyln vàdzeyo trong pháxsqyp bảflbqo nàdzeyy xem thửzgqg. Quảflbq nhiêuvean Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkãflbqdzeya đrgxki dấzehsu ấzehsn nguyêuvean hồjlyln củxpqva lãflbqo bêuvean trong pháxsqyp bảflbqo, nódzeyi cáxsqych kháxsqyc hiệgfkxn tạsqidi pháxsqyp bảflbqo nàdzeyy làdzey vậdtqpt vôefcs chủxpqv.

Sau đrgxkódzeymeht La nhìqpdsn vàdzeyo trong pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy, cũmehtng cảflbqm thấzehsy hơoargi kinh ngạsqidc: Bêuvean trong đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy khôefcsng ngờrgxk lạsqidi làdzey mộfihbt thếdvfk giớqwayi đrgxksqidi dưufzbơoargng mêuveanh môefcsng.

ufzbqwayc biểqpdsn liêuvean miêuvean vôefcs bờrgxk, sódzeyng nhèqpds nhẹcjzd vỗqway, giódzey biểqpdsn hiu hiu. Trêuvean mặyaxut biểqpdsn thỉwghwnh thoảflbqng códzey thểqpds thấzehsy đrgxkưufzbdvfkc nhữkajfng hòuvean đrgxkflbqo nhỏkurf, giốwwxbng nhưufzb nhữkajfng viêuvean kim cưufzbơoargng đrgxken đrgxkiểqpdsm xuyếdvfkt trêuvean ngọvddpc lam bảflbqo.

Hệgfkx Thủxpqvy trong Thiêuvean Phủxpqv Chi Quốwwxbc vừaogaa mớqwayi thàdzeynh lậdtqpp, vẫaqajn chưufzba pháxsqyt triểqpdsn hoàdzeyn thiệgfkxn. Nếdvfku códzey thểqpds nuốwwxbt lấzehsy thếdvfk giớqwayi hảflbqi dưufzbơoargng củxpqva hạsqidt châjdcau nàdzeyy, quảflbqdzey bổyzyl sung cầnlitn thiếdvfkt.

meht La cựngtbc kỳgudwdzeyi lòuveang, nhưufzbng ngoàdzeyi mặyaxut lạsqidi làdzeym ra vẻdtqpufzbrgxki phầnlitn miễdzeyn cưufzbphrvng:

- Thứowgudzeyy... Tiếdvfkt trưufzbwwxbng lãflbqo, thếdvfk giớqwayi đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy...

Tiếdvfkt Kiêuveau cũmehtng biếdvfkt pháxsqyp bảflbqo đrgxkfihbng thiêuvean củxpqva mìqpdsnh códzeyoargi đrgxkyaxuc biệgfkxt, sợdvfk rằmehtng Vũmeht La đrgxkyzyli ýaqaj, vộfihbi vàdzeyng nódzeyi:

- Vũmeht Đxsqysqidi nhâjdcan, nưufzbqwayc làdzey mẹcjzd củxpqva vạsqidn vậdtqpt, tuy rằmehtng thếdvfk giớqwayi đrgxkfihbng thiêuvean nàdzeyy dưufzbrgxkng nhưufzbdzey chúqgart hoang vắrgxkng, trêuvean thựngtbc tếdvfkdzey rấzehst nhiềfyzju ưufzbu đrgxkiểqpdsm.

flbqo khôefcsng nódzeyi dốwwxbi, quảflbq thậdtqpt nưufzbqwayc nuôefcsi dưufzbphrvng nêuvean vạsqidn vậdtqpt. Tỷcbat nhưufzb nhữkajfng módzeyn pháxsqyp bảflbqo củxpqva lãflbqo trưufzbqwayc đrgxkâjdcay đrgxkưufzbdvfkc nuôefcsi dưufzbphrvng dưufzbqwayi đrgxkáxsqyy hảflbqi dưufzbơoargng nàdzeyy, sau vàdzeyi chụzijqc năflbqm, uy lựngtbc tăflbqng lêuvean khôefcsng ítqelt.

meht La miễdzeyn cưufzbphrvng gậdtqpt gậdtqpt đrgxknlitu:

- Vậdtqpy đrgxkưufzbdvfkc rồjlyli.

Cốwwxbc Thưufzbơoargng nhẹcjzd nhàdzeyng thởwwxb ra, vung tay lêuvean nódzeyi:

- Ngưufzbrgxki đrgxkâjdcau, áxsqyp giảflbqi Tiếdvfkt Kiêuveau vềfyzj Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi quảflbqn thúqgarc.

Tiếdvfkt Kiêuveau sửzgqgng sốwwxbt, Đxsqyjlylng trưufzbwwxbng lãflbqo nhe răflbqng cưufzbrgxki, hạsqid tay xuốwwxbng. Bốwwxbn câjdcay kim hìqpdsnh rồjlylng vốwwxbn rờrgxki khỏkurfi thâjdcan thểqpdsflbqo, hiệgfkxn tạsqidi đrgxkâjdcam trởwwxb lạsqidi chỗqwaymeht.

Tiếdvfkt Kiêuveau mơoarg hồjlyl cảflbqm thấzehsy chuyệgfkxn nàdzeyy khôefcsng đrgxkơoargn giảflbqn nhưufzbqpdsnh tưufzbwwxbng tưufzbdvfkng, vừaogaa đrgxkqgarnh giãflbqy dụzijqa, đrgxkãflbqdzey mộfihbt đrgxkáxsqym quan sai nhưufzb lang nhưufzb hổyzylefcsng lêuvean, mởwwxb miệgfkxng mộfihbt cáxsqyi túqgari màdzeyu đrgxken ấzehsn đrgxknlitu lãflbqo vàdzeyo trong đrgxkódzey. Cũmehtng khôefcsng biếdvfkt túqgari nọvddpdzey pháxsqyp bảflbqo gìqpds, Tiếdvfkt Kiêuveau vừaogaa vàdzeyo trong đrgxkódzey lậdtqpp tứowguc trởwwxbuvean hôefcsn mêuvea, mặyaxuc tìqpdsnh cho ngưufzbrgxki kháxsqyc an bàdzeyi.

Tiếdvfkt Kiêuveau đrgxkưufzbrgxkng đrgxkưufzbrgxkng làdzey trưufzbwwxbng lãflbqo củxpqva Trưufzbwwxbng Lãflbqo Hộfihbi, lạsqidi bịqgar ngưufzbrgxki kháxsqyc lậdtqpt đrgxkyzyl. Hắrgxkc Thủxpqvy Tiêuvean khôefcsng khỏkurfi nhìqpdsn Vũmeht La mộfihbt cáxsqyi thậdtqpt sâjdcau, tuy rằmehtng mìqpdsnh đrgxkãflbq đrgxkiềfyzju tra thiếdvfku niêuvean nàdzeyy vôefcsixzqng cẩxpqvn thậdtqpn, nhưufzbng xem ra vẫaqajn còuvean coi thưufzbrgxkng hắrgxkn khôefcsng ítqelt.

Xửzgqgaqaj xong chuyệgfkxn Tiếdvfkt Kiêuveau, Diệgfkxp Niệgfkxm Am nhanh chódzeyng pha tràdzey mờrgxki kháxsqych, lạsqidi lệgfkxnh cho nhàdzey ăflbqn chuẩxpqvn bịqgar tiệgfkxc rưufzbdvfku ngon nhấzehst. Lầnlitn nàdzeyy Cốwwxbc Thưufzbơoargng lạsqidi khôefcsng từaoga chốwwxbi, bắrgxkt đrgxkưufzbdvfkc Tiếdvfkt Kiêuveau, thu lạsqidi đrgxksqidi đrgxka sốwwxb tang vậdtqpt tham ôefcs, códzey thểqpds lấzehsy lạsqidi tổyzyln thấzehst củxpqva Cửzgqgu Đxsqysqidi Thiêuvean Môefcsn, đrgxkưufzbơoargng nhiêuvean tâjdcam trạsqidng y rấzehst tốwwxbt.

Chỉwghwdzey bấzehst kểqpds Cốwwxbc Thưufzbơoargng uốwwxbng tràdzey hay uốwwxbng rưufzbdvfku, đrgxkfyzju códzey thểqpds nhìqpdsn thấzehsy mộfihbt con ruồjlyli cứowgu bay tớqwayi bay lui: Vũmeht La. Trong lòuveang Cốwwxbc Thưufzbơoargng cảflbqm thấzehsy khódzey chịqgaru vôefcsixzqng, còuvean chưufzba ăflbqn cơoargm xong đrgxkãflbq lấzehsy cớqway Ngựngtb Trảflbqm Đxsqyàdzeyi còuvean códzeyefcsng vụzijq, cho nêuvean rờrgxki đrgxki trưufzbqwayc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.