Tiên Tuyệt

Chương 243 : Hải dương động thiên (thượng)

    trước sau   
Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn cũghyung khôhixbng ngờghyughyu La cókaad thểgszupkgwm ra mộgszut đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem nhanh nhưgszu vậtsqfy. Nhưgszung ra tay rộgszung rãocusi nhưgszu vậtsqfy dưgszughyung nhưgszughyung khôhixbng phảzagpi làmgadzdkbnh cáubhoch củcspaa Vũghyu La, chẳabrqng lẽgsbu hắzfqyn rấkaadt cầlvckn viêmortn tinh châdcgsu kia sao? Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn vẫkxidn cảzagpm thấkaady cókaad chúcieot kháubhoc thưgszughyung.

Tuy rằkaadng chỉkxidmgad mộgszut đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem, nhưgszung đwhjwâdcgsy làmgadubhoc phẩgsoem củcspaa Nam Hoang đwhjwuwar nhấkaadt phùhhwbgszugszuavylng Cuồtsqfng Ngôhixbn, dùhhwbmgad ngũghyu phẩgsoem hạemnb, nhưgszung vẫkxidn cókaad thểgszu pháubhot huy ra uy lựgqdxc đwhjwcspa đwhjwgszuubhonh vớavyli linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem trung.

Bềgszu ngoàmgadi linh phùhhwb đwhjwưgszuyboec phủcspa mộgszut màmgadn sáubhong màmgadu đwhjwahdh nhạemnbt, đwhjwưgszuyboec đwhjwzfqyt trong mộgszut chiếjygkc hộgszup ngọzagpc chạemnbm trổvujw tinh xảzagpo, vừwhrta nhìpkgwn đwhjwãocus biếjygkt làmgad vậtsqft bấkaadt phàmgadm.

ghyu La lêmortn tiếjygkng nókaadi:

- Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso, ta đwhjwãocus đwhjwem tớavyli đwhjwâdcgsy linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem màmgad ngàmgadi muốhixbn, vậtsqfy tinh châdcgsu củcspaa ta đwhjwâdcgsu?

Tiếjygkt Kiêmortu tỏahdh ra hưgszung phấkaadn, hiểgszun nhiêmortn đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem nàmgady lãocuso sẽgsbu bỏahdhcieoi riêmortng kiếjygkm lợyboei, thứwhrtpkgw hiếjygkn cho Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn tứwhrtc làmgad hiếjygkn cho Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso ta...


Bởwhrti vậtsqfy dùhhwb giọzagpng đwhjwiệuwaru củcspaa Vũghyu La tỏahdh ra khôhixbng kháubhoch sáubhoo, lãocuso cũghyung khôhixbng toan tízdkbnh so đwhjwo:

- Ngưgszuơjyeli chờghyuwhrt đwhjwâdcgsy, ta sẽgsbu đwhjwi lấkaady.

ocuso xoay ngưgszughyui vàmgado phòoadfng, bấkaadt chợyboet ngẩgsoen ngưgszughyui ra, vìpkgw sao khôhixbng thấkaady viêmortn tinh châdcgsu mìpkgwnh vẫkxidn đwhjwzfqyt trêmortn bàmgadn? Đjmnaêmortm qua vẫkxidn còoadfn, mìpkgwnh thấkaady rõuirdmgadng, cảzagp đwhjwêmortm mìpkgwnh khôhixbng hềgszu rờghyui phòoadfng. Nếjygku trêmortn đwhjwghyui nàmgady cókaad kẻvujw trộgszum đwhjwưgszuyboec thứwhrtpkgw đwhjwókaadmortn cạemnbnh mộgszut cao thủcspa Đjmnaemnbi Năavylng màmgad khôhixbng bịxvjc pháubhot hiệuwarn, chuyệuwarn nàmgady làmgad khôhixbng cókaad khảzagpavylng.

kaad thểgszu Nam Hoang Đjmnaếjygk Quâdcgsn Thôhixbi Xáubhon năavylm xưgszua làmgadm đwhjwưgszuyboec chuyệuwarn nàmgady, đwhjwáubhong tiếjygkc Thôhixbi Xáubhon đwhjwãocus chếjygkt.

Tiếjygkt Kiêmortu vộgszui vàmgadng tìpkgwm khắzfqyp xung quanh, dưgszuavyli gầlvckm bàmgadn, dưgszuavyli gầlvckm ghếjygk, tìpkgwm khắzfqyp cảzagp

phòoadfng mộgszut lưgszuyboet. Cuốhixbi cùhhwbng lãocuso còoadfn phókaadng xuấkaadt nguyêmortn hồtsqfn quéwjjvt khắzfqyp phòoadfng, nhưgszung vẫkxidn khôhixbng tìpkgwm đwhjwưgszuyboec.

ocuso lạemnbi mởwhrt khôhixbng gian trữtnyf vậtsqft củcspaa mìpkgwnh ra, cẩgsoen thậtsqfn kiểgszum tra mộgszut lưgszuyboet, cũghyung khôhixbng cókaad.

cieoc nàmgady Tiếjygkt Kiêmortu còoadfn chưgszua ýwhrt thứwhrtc đwhjwưgszuyboec chuyệuwarn nàmgady nghiêmortm trọzagpng tớavyli mứwhrtc nàmgado, chỉkxid cảzagpm thấkaady viêmortn tinh châdcgsu nọzagp biếjygkn mấkaadt mộgszut cáubhoch vôhixbhhwbng khókaad hiểgszuu, chẳabrqng phảzagpi làmgadpkgwnh phảzagpi trảzagp lạemnbi linh phùhhwb cho Vũghyu La sao? Chuyệuwarn nàmgady sao đwhjwưgszuyboec, miếjygkng ngon đwhjwãocusdcgsng lêmortn tậtsqfn miệuwarng, lẽgsbumgado lạemnbi phun ra?

ocuso còoadfn đwhjwang câdcgsn nhắzfqyc làmgadm thếjygkmgado cókaad thểgszu nuốhixbt chửawkqng linh phùhhwb củcspaa Vũghyu La màmgad khôhixbng cầlvckn đwhjwưgszua tinh châdcgsu cho hắzfqyn.

Đjmnaúcieong lúcieoc nàmgady, bêmortn ngoàmgadi Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc cókaadmgadi ngưgszughyui đwhjwi tớavyli.

Ngụpgktc tốhixbt trựgqdxc nhậtsqft lậtsqfp tứwhrtc lêmortn tiếjygkng quáubhot hỏahdhi:

- Làmgad ngưgszughyui nàmgado?

Đjmnatsqfng trưgszuwhrtng lãocuso bưgszuavylc ra:


- Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui tớavyli thịxvjcubhot Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc, báubhoo cho Diệuwarp Niệuwarm Am mởwhrt đwhjwemnbi môhixbn nghêmortnh đwhjwókaadn.

Ngụpgktc tốhixbt bịxvjc dọzagpa nhảzagpy dựgqdxng, ùhhwbwjjv chạemnby vàmgado trong, chạemnby tớavyli Vọzagpng Sơjyeln cáubhoc biếjygkt bọzagpn Diệuwarp Niệuwarm Am đwhjwãocus đwhjwi tìpkgwm Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso, y lạemnbi nhanh chókaadng chạemnby tớavyli chỗmmffwhrt củcspaa Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso.

cieoc têmortn ngụpgktc tốhixbt nàmgady chạemnby tớavyli, Vũghyu La đwhjwang chấkaadt vấkaadn Tiếjygkt Kiêmortu:

- Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso, khôhixbng cókaad tinh châdcgsu vậtsqfy làmgad ýwhrtpkgw, chẳabrqng lẽgsbu danh dựgqdx Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn làmgad nhưgszu vậtsqfy hay sao? Ta đwhjwãocusdcgsng lêmortn linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem, thứwhrtocuso đwhjwãocus hứwhrta vớavyli ta lạemnbi khôhixbng cókaad?

Tiếjygkt Kiêmortu cảzagp giậtsqfn nókaadi:

- Ngưgszuơjyeli dâdcgsng lêmortn linh phùhhwb, tựgqdx nhiêmortn Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn sẽgsbu ghi nhớavylhixbng lao nàmgady. Nhưgszung ngưgszuơjyeli dáubhom dùhhwbng côhixbng lao áubhop chếjygk Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn, chízdkbnh làmgad ngưgszuơjyeli khôhixbng đwhjwúcieong. Khôhixbng trừwhrtng trịxvjc lỗmmffi củcspaa ngưgszuơjyeli đwhjwãocusmgad đwhjwzfqyc biệuwart khai âdcgsn, tiểgszuu tửawkq ngưgszuơjyeli còoadfn chưgszua biếjygkt thếjygkmgado làmgad đwhjwcspa sao?

Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn xấkaadu hổvujwhixbhhwbng, vạemnbn lầlvckn khôhixbng ngờghyu Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso nókaadi màmgad khôhixbng giữtnyf lờghyui nhưgszu vậtsqfy. Trong lòoadfng nàmgadng thầlvckm khinh bỉkxidgszuubhoch củcspaa Tiếjygkt Kiêmortu, cũghyung khôhixbng nókaadi giúcieop cho lãocuso, khoanh tay đwhjwwhrtng im mộgszut bêmortn, cảzagp trong lòoadfng lẫkxidn ngoàmgadi mặzfqyt đwhjwgszuu cókaadjyeli tứwhrtc giậtsqfn, khôhixbng biếjygkt sưgszu phụpgktpkgwm minh hữtnyfu thếjygkmgado...

mortn ngụpgktc tốhixbt kia chạemnby nhưgszu đwhjwmortn tớavyli, vừwhrta thởwhrt hổvujwn hểgszun vừwhrta nókaadi:

- Diệuwarp Đjmnaemnbi nhâdcgsn. Vũghyu Đjmnaemnbi nhâdcgsn. Trưgszuwhrtng... Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui tớavyli rồtsqfi...

Diệuwarp Niệuwarm Am làmgadm nhưgszu khôhixbng hay khôhixbng biếjygkt:

- Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui tớavyli... nókaadi nhưgszu vậtsqfy làmgadkaad ýwhrtpkgw?

Ngụpgktc tốhixbt thởwhrt hồtsqfng hộgszuc mộgszut hơjyeli, nókaadi chuyệuwarn đwhjwãocus thứwhrt tựgqdxjyeln:

- Cáubhoc vịxvjc Đjmnaemnbi nhâdcgsn củcspaa Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui đwhjwang ởwhrtmortn ngoàmgadi Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc, muốhixbn ngàmgadi mởwhrt cửawkqa nghêmortnh đwhjwókaadn.


Sắzfqyc mặzfqyt Diệuwarp Niệuwarm Am chợyboet biếjygkn, vộgszui kéwjjvo Vũghyu La:

- Đjmnai mau.

Tiếjygkt Kiêmortu mơjyel hồtsqf cảzagpm giáubhoc cókaad đwhjwiềgszuu khôhixbng ổvujwn, vìpkgw sao trưgszuavylc khi Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui tớavyli đwhjwâdcgsy lạemnbi khôhixbng thôhixbng báubhoo cho mìpkgwnh?

ocuso cũghyung làmgad thàmgadnh viêmortn Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui, Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui tớavyli Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc, khôhixbng cókaad khảzagpavylng khôhixbng báubhoo cho lãocuso biếjygkt. Lãocuso lặzfqyng lẽgsbu vẫkxidy Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn tớavyli gầlvckn, nhỏahdh giọzagpng hỏahdhi:

- Cókaad chuyệuwarn gìpkgw vậtsqfy?

Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn liếjygkc nhìpkgwn Vũghyu La đwhjwang đwhjwi mộgszut cáubhoi thậtsqft sâdcgsu, lắzfqyc lắzfqyc đwhjwlvcku:

- Ta cũghyung khôhixbng biếjygkt...

Hắzfqyc Thủcspay Tiêmortn mưgszughyui phầlvckn khẳabrqng đwhjwxvjcnh, đwhjwâdcgsy làmgadgszuu kếjygk do Vũghyu La bàmgady ra. Chỉkxidmgadmgadng khôhixbng ngờghyughyu La lạemnbi cókaadavylng lựgqdxc lớavyln tớavyli mứwhrtc nàmgady, cókaad thểgszu kinh đwhjwgszung cảzagp Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui.

Cửawkqa chízdkbnh Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc rộgszung mởwhrt, Diệuwarp Niệuwarm Am cùhhwbng Vũghyu La đwhjwãocus thay quan phụpgktc, dẫkxidn theo cáubhoc Ban Đjmnalvcku, ngụpgktc tốhixbt Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc cung nghêmortnh ngưgszughyui củcspaa Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui.

Sau mộgszut tràmgadng tiếjygkng hôhixb cung nghêmortnh, đwhjwáubhom ngưgszughyui Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui ngoàmgadi cửawkqa tảzagpn ra. Ngưgszughyui bưgszuavylc ra trưgszuavylc tiêmortn cũghyung khôhixbng phảzagpi làmgad vịxvjc trưgszuwhrtng lãocuso bízdkb mậtsqft nàmgado củcspaa Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui, màmgadmgad hai lãocuso nhâdcgsn.

Tiếjygkt Kiêmortu vừwhrta tớavyli thấkaady vậtsqfy giậtsqft nàmgady mìpkgwnh:

- Chu Thanh Giang, Cốhixbc Thưgszuơjyelng, vìpkgw sao bọzagpn chúcieong tớavyli đwhjwâdcgsy?

Tuy rằkaadng hiệuwarn tạemnbi Cốhixbc Thưgszuơjyelng đwhjwãocus thàmgadnh lậtsqfp Ngựgqdx Trảzagpm Đjmnaàmgadi, nhưgszung thâdcgsn phậtsqfn y vẫkxidn làmgad Kháubhoch Khanh chung củcspaa Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn, thâdcgsn phậtsqfn nàmgady tuyệuwart đwhjwhixbi khôhixbng kéwjjvm gìpkgw Chu Thanh Giang.


Lầlvckn nàmgady hai ngưgszughyui dắzfqyt tay nhau tớavyli, hầlvcku nhưgszu đwhjwãocus ngăavyln chặzfqyn cảzagp Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui. Tiếjygkt Kiêmortu lậtsqfp tứwhrtc hiểgszuu rõuirdpkgw sao mìpkgwnh khôhixbng đwhjwưgszuyboec Sởwhrt Tam Tuyệuwart âdcgsm thầlvckm thôhixbng báubhoo trưgszuavylc.

Chu Thanh Giang, Cốhixbc Thưgszuơjyelng, thêmortm vàmgado bọzagpn ba ngưgszughyui Đjmnatsqfng trưgszuwhrtng lãocuso, bảzagpn thâdcgsn Chung Nam sơjyeln còoadfn cókaad bốhixbn danh ngạemnbch trong Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui, trong ngoàmgadi liêmortn thủcspa, thừwhrta sứwhrtc áubhop chếjygk cảzagp Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui.

Diệuwarp Niệuwarm Am dẫkxidn dắzfqyt mọzagpi ngưgszughyui long trọzagpng nghêmortnh đwhjwókaadn Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui vàmgado trong Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc. Vừwhrta đwhjwxvjcnh pha tràmgad chiêmortu đwhjwãocusi, Cốhixbc Thưgszuơjyelng đwhjwãocus vung tay lêmortn, giọzagpng lạemnbnh nhưgszuavylng:

- Khôhixbng cầlvckn, chúcieong ta tớavyli đwhjwâdcgsy làmgadkaadhixbng vụpgkt phảzagpi làmgadm, lễbxkk nghi kháubhoch sáubhoo khôhixbng cầlvckn thiếjygkt xin miễbxkkn cho.

Trong lòoadfng Tiếjygkt Kiêmortu cảzagpm thấkaady vui vẻvujw, xem ra khôhixbng phảzagpi làmgad tớavyli vìpkgwpkgwnh.

Nhưgszung khôhixbng ngờghyu sau đwhjwókaad Cốhixbc Thưgszuơjyelng vỗmmffmgadn quáubhot lớavyln:

- Tiếjygkt Kiêmortu, ngưgszuơjyeli cókaad thểgszu đwhjwemnbi biểgszuu cho Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn khi nàmgado vậtsqfy? Ngay cảzagp Trưgszuwhrtng Lãocuso Hộgszui còoadfn khôhixbng dáubhom nókaadi nhưgszu vậtsqfy, chỉkxid mộgszut câdcgsu củcspaa ngưgszuơjyeli đwhjwãocus biếjygkn mìpkgwnh thàmgadnh ngưgszughyui pháubhot ngôhixbn củcspaa Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn rồtsqfi sao?

Tiếjygkt Kiêmortu nghe vậtsqfy sửawkqng sốhixbt, khôhixbng hiểgszuu xảzagpy ra chuyệuwarn gìpkgw.

Sởwhrt Tam Tuyệuwart bấkaadt đwhjwzfqyc dĩhrly than thầlvckm mộgszut tiếjygkng:

- Tiếjygkt Kiêmortu, mọzagpi ngưgszughyui nghe nókaadi ngưgszuơjyeli lấkaady viêmortn tinh châdcgsu cửawkqa vàmgado Nhạemnbc Băavylng Uyêmortn, lấkaady danh nghĩhrlya Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn hứwhrta cho Vũghyu La, cókaad phảzagpi khôhixbng?

Tiếjygkt Kiêmortu gậtsqft đwhjwlvcku:

- Chuyệuwarn nàmgady... làmgad ta sơjyelkaadt...

Sởwhrt Tam Tuyệuwart nhìpkgwn lãocuso mộgszut cáubhoi, lạemnbi hỏahdhi:


- Sau đwhjwókaad thìpkgw sao?

Tiếjygkt Kiêmortu khôhixbng cókaadubhoch nàmgado, đwhjwàmgadnh cókaad sao nókaadi vậtsqfy:

- Vũghyu La dâdcgsng lêmortn mộgszut đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem, lẽgsbu ra... lẽgsbu ra phảzagpi ban viêmortn tinh châdcgsu nàmgady cho Vũghyu La...

Đjmnatsqfng trưgszuwhrtng lãocuso khôhixbng nhịxvjcn đwhjwưgszuyboec lêmortn tiếjygkng nókaadi:

- Hừwhrt. Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso tízdkbnh toáubhon giỏahdhi thậtsqft. Cửawkqa vàmgado Nhạemnbc Băavylng Uyêmortn làmgad do Vũghyu La pháubhot hiệuwarn, lúcieoc trưgszuavylc hắzfqyn còoadfn ra sứwhrtc bảzagpo vệuwar cửawkqa vàmgado khôhixbng bịxvjc nổvujw tung, bằkaadng khôhixbng e rằkaadng hiệuwarn tạemnbi chúcieong ta còoadfn đwhjwang bốhixbi rốhixbi thu dọzagpn tàmgadn cụpgktc rốhixbi rắzfqym ởwhrt Nhưgszuyboec Lôhixb Ngụpgktc. Côhixbng lao nhưgszu vậtsqfy, cáubhoc ngưgszuơjyeli khôhixbng thưgszuwhrtng cũghyung đwhjwãocus đwhjwàmgadnh, viêmortn tinh châdcgsu nọzagp vốhixbn nêmortn thuộgszuc vềgszughyu La. Tiếjygkt Kiêmortu ngưgszuơjyeli lạemnbi chiếjygkm đwhjwoạemnbt, còoadfn dùhhwbng danh nghĩhrlya Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn éwjjvp ngưgszughyui, bắzfqyt chẹmzdjt ngưgszughyui ta mộgszut đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem. Ta hỏahdhi ngưgszuơjyeli, ngưgszuơjyeli mưgszuyboen danh nghĩhrlya Cửawkqu Đjmnaemnbi Thiêmortn Môhixbn, đwhjwãocus từwhrtng thưgszuơjyelng lưgszuyboeng qua vớavyli ai chưgszua? Cho dùhhwbmgad trưgszuavylc đwhjwókaad khôhixbng kịxvjcp thưgszuơjyelng lưgszuyboeng, sau đwhjwókaadkaadubhoo ai chưgszua? Ta thấkaady Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso ngưgszuơjyeli rõuirdmgadng làmgad muốhixbn nuốhixbt chửawkqng đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem nàmgady ngay từwhrt đwhjwlvcku.

Tiếjygkt Kiêmortu nổvujwi giậtsqfn:

- Họzagp Đjmnatsqfng ngưgszuơjyeli khôhixbng đwhjwưgszuyboec ngậtsqfm máubhou phun ngưgszughyui.

Đjmnatsqfng Trưgszuwhrtng lãocuso cưgszughyui lạemnbnh mộgszut tiếjygkng, đwhjwang đwhjwxvjcnh phảzagpn kízdkbch. Chu Thanh Giang đwhjwãocus khoáubhot tay ngăavyln lãocuso lạemnbi:

- Khoan hãocusy tízdkbnh tớavyli chuyệuwarn nàmgady. Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso, nếjygku Vũghyu La đwhjwãocusdcgsng lêmortn đwhjwemnbo linh phùhhwb ngũghyu phẩgsoem, vậtsqfy ngưgszuơjyeli cũghyung đwhjwãocus giao viêmortn tinh châdcgsu nọzagp cho hắzfqyn rồtsqfi sao?

Sắzfqyc mặzfqyt Tiếjygkt trưgszuwhrtng lãocuso bấkaadt chợyboet đwhjwahdhmortn:

- Chuyệuwarn nàmgady... vẫkxidn chưgszua giao...

-Hảzagp?

Tiếjygkt Kiêmortu bấkaadt đwhjwzfqyc dĩhrlykaadi:

- Ta đwhjwãocusmgadm mấkaadt viêmortn tinh châdcgsu nọzagp...

Sắzfqyc mặzfqyt mọzagpi ngưgszughyui lậtsqfp tứwhrtc trởwhrtmortn hếjygkt sứwhrtc khókaad coi, ngay cảzagp Sởwhrt Tam Tuyệuwart cũghyung tỏahdh ra khókaad chịxvjcu. Lãocuso lấkaady đwhjwtsqf củcspaa ngưgszughyui ta, bắzfqyt ngưgszughyui ta lấkaady linh phùhhwb tớavyli chuộgszuc, ngưgszughyui ta mang thứwhrtocuso đwhjwòoadfi hỏahdhi tớavyli, lãocuso lạemnbi khôhixbng muốhixbn trảzagp lạemnbi cho ngưgszughyui ta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.