Tiên Tuyệt

Chương 242 : Không gian tinh châu (trung + hạ)

    trước sau   
Chuyệkgppn Nhạweolc Băvuavng Uyêqebsn bấxzizt kểndew thếivecpyijo cũptcmng làpyij do Vũptcm La phávnfat hiệkgppn trưhgkupucsc. Phe lãyffio vàpyij Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cótbwj thểndew thu lợyzzji từzfne Nhạweolc Băvuavng Uyêqebsn, cũptcmng hưhgkudvxfng nhờzqdu vinh quang củjsdfa Vũptcm La. Tiếivect Kiêqebsu làpyijm nhưhgku vậenpty, trong đdkilávnfay lòvtfgng Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cảpyijm thấxzizy khôpucsng távnfan thàpyijnh.

Tiếivect Kiêqebsu đdkili rồhpnoi, Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cấxzizt tiếivecng thởdvxfpyiji, chậenptm rãyffii đdkili qua cạweolnh Vũptcm La, nhỏpyij giọggwmng nótbwji:

- Xin lỗyffii vềpucs chuyệkgppn nàpyijy, ta sẽlius nghĩdxwovnfach cốjzmc gắfywyng mang nótbwj trởdvxf vềpucs.

ptcm La còvtfgn đdkilang sửveying sốjzmct. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn đdkilãyffi đdkili xa.

Vốjzmcn Chu Cẩnggln đdkilang căvuavm tứbcdgc Tiếivect Kiêqebsu, chợyzzjt nhìxgexn thấxzizy Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn thìxgex thầtojnm ra vẻqqhg thầtojnn bíixad vớpucsi Vũptcm La, quảpyijpyij lửveyia đdkilpyij thêqebsm dầtojnu, tứbcdgc tốjzmci khôpucsng thèlrkam đdkilndew ýjyqu tớpucsi Vũptcm La, xoay ngưhgkuzqdui rờzqdui đdkili. Vốjzmcn Chu Hoàpyijnh đdkilaafgnh chàpyijo hỏpyiji muộygkci phu, nhưhgkung thấxzizy muộygkci muộygkci nổpyiji giậenptn đdkilàpyijnh phảpyiji nhanh chótbwjng chạweoly theo.

ptcm La còvtfgn đdkilang tiếivecc nuốjzmci viêqebsn tinh châjzmcu, khôpucsng nhậenptn ra Chu Cẩnggln đdkilang ghen ghékgppt vôpucselpsng, đdkilúlvuqng làpyij lửveyia đdkilpyij thêqebsm giấxzizm, chỉalkm nhìxgexn theo bótbwjng Tiếivect Kiêqebsu, ra vẻqqhg suy tưhgku.


Diệkgppp Niệkgppm Am lầtojnn nàpyijy cũptcmng gầtojnn nhưhgkutbwja đdkilqebsn, nghiếivecn răvuavng trèlrkao trẹnyamo:

- Ta cũptcmng khôpucsng tin làpyij khôpucsng cótbwj thiêqebsn lýjyqu, lầtojnn nàpyijy lãyffio giàpyij ta sẽlius liềpucsu mạweolng cùelpsng bọggwmn chúlvuqng. Vũptcm La, hiệkgppn tạweoli ngưhgkuơlbgbi hãyffiy tiếivecp nhậenptn tấxzizt cảpyij sựfywy vụdxwo củjsdfa Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc, hiệkgppn tạweoli ta đdkili, ta sẽlius theo bảpyijn cávnfao trạweolng nàpyijy đdkilếivecn cùelpsng.

ptcm La ngăvuavn lãyffio lạweoli, hỏpyiji vớpucsi giọggwmng đdkiltojny thâjzmcm ýjyqu:

- Đhgkuweoli nhâjzmcn, ngàpyiji nótbwji cầtojnn bao nhiêqebsu côpucsng lao mớpucsi cótbwj thểndew đdkilưhgkuyzzjc Cửveyiu Đhgkuweoli Thiêqebsn Môpucsn ban cho viêqebsn tinh châjzmcu nọggwm?

Diệkgppp Niệkgppm Am sửveying sốjzmct:

- Ngưhgkuơlbgbi cótbwj ýjyquxgex?

ptcm La lộygkc ra mộygkct nụdxwohgkuzqdui giảpyijo hoạweolt...

- Bảpyijn tọggwma đdkilãyffi biếivect bọggwmn chúlvuqng làpyij bọggwmn khốjzmcn hèlrkan nhávnfat...

Tiếivect Kiêqebsu cưhgkuzqdui lạweolnh khôpucsng thôpucsi, đdkilmvrut mộygkct ngọggwmc giảpyijn xuốjzmcng bàpyijn. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cầtojnm lêqebsn xem thửveyi, khôpucsng ngờzqdupyijpucsng văvuavn do Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc phávnfat ra, hỏpyiji xem cầtojnn côpucsng lao thếivecpyijo mớpucsi đdkilưhgkuyzzjc ban thưhgkudvxfng viêqebsn tinh châjzmcu nọggwm.

Viêqebsn tinh châjzmcu ảpyijm đdkilweolm khôpucsng ávnfanh sávnfang đdkilang nằdkilm lăvuavn lótbwjc trêqebsn bàpyijn. Thứbcdgpyijy khôpucsng cótbwj giávnfa trịaafgxgex, thậenptm chíixad Tiếivect Kiêqebsu khôpucsng cótbwj hứbcdgng thúlvuq thu vàpyijo trong khôpucsng gian trữzdbc vậenptt. Lãyffio khăvuavng khăvuavng giữzdbc lấxzizy làpyijxgex muốjzmcn làpyijm khótbwj ngưhgkuzqdui Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc mộygkct phen, nhấxzizt làpyijptcm La.

- Hừzfne, lãyffio giàpyij Diệkgppp Niệkgppm Am nàpyijy, lúlvuqc nãyffiy còvtfgn oang oang rằdkilng muốjzmcn đdkili cávnfao trạweolng, hiệkgppn tạweoli thìxgex sao? Chỉalkm chưhgkua quávnfa mộygkct canh giờzqdu đdkilãyffi nghĩdxwo ra lợyzzji hạweoli trong chuyệkgppn nàpyijy, lậenptp tứbcdgc chịaafgu thua.

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn mơlbgb hồhpno cảpyijm thấxzizy cótbwj vẻqqhg khôpucsng thíixadch hợyzzjp, nhưhgkung vẫtojnn khuyêqebsn nhủjsdf:

- Đhgkuweoli nhâjzmcn, tha ngưhgkuzqdui đdkilưhgkuyzzjc thìxgexqebsn tha, trong chuyệkgppn lầtojnn nàpyijy, Vũptcm La quảpyij thậenptt cótbwjpucsng lao khôpucsng nhỏpyij...


Tiếivect Kiêqebsu nhìxgexn nàpyijng mộygkct cávnfai, hừzfne mộygkct tiếivecng:

- Gầtojnn đdkilâjzmcy ngưhgkuơlbgbi thưhgkuzqdung hay nótbwji giúlvuqp cho tiểndewu tửveyi kia, làpyijtbwj ýjyquxgex? Chẳkgppng lẽlius ngưhgkuơlbgbi đdkilãyffi thíixadch tiểndewu tửveyi nọggwm?

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn vừzfnea xấxzizu hổpyij vừzfnea giậenptn dữzdbc:

- Đhgkuweoli nhâjzmcn, ngàpyiji chíixadnh làpyij trưhgkudvxfng bốjzmci củjsdfa Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn, cótbwj nhữzdbcng lờzqdui khôpucsng thểndewtbwji bừzfnea đdkilưhgkuyzzjc...

Tiếivect Kiêqebsu nhìxgexn nàpyijng mộygkct cávnfai thậenptt sâjzmcu, cầtojnm lấxzizy ngọggwmc giảpyijn trêqebsn bàpyijn:

- Đhgkuưhgkuyzzjc, bọggwmn chúlvuqng muốjzmcn lậenptp côpucsng, hừzfne, nếivecu bảpyijn tọggwma đdkilưhgkua ra nhữzdbcng chuyệkgppn màpyij chúlvuqng khôpucsng làpyijm đdkilưhgkuyzzjc, chẳkgppng phảpyiji làpyijpyijm khótbwj chúlvuqng? Ngưhgkuơlbgbi đdkili nótbwji vớpucsi chúlvuqng, chỉalkm cầtojnn chúlvuqng cótbwj thểndewjzmcng lêqebsn mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm trởdvxfqebsn, côpucsng lao nàpyijy coi nhưhgku đdkilãyffi đdkiljsdf. Tiểndewu tửveyi nọggwm khôpucsng phảpyiji làpyij phùelpshgku sao, cứbcdg đdkilndew cho hắfywyn luyệkgppn chếivec linh phùelpspyij đdkilưhgkuyzzjc.

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn giậenptt nảpyijy mìxgexnh:

- Linh phùelps ngũptcm phẩngglm ưhgku, Đhgkuweoli nhâjzmcn, đdkilâjzmcy khôpucsng phảpyiji làpyijpyijm khótbwj bọggwmn họggwm sao?

Ádrqrnh mắfywyt Tiếivect Kiêqebsu hếivect sứbcdgc lạweolnh lùelpsng, nhìxgexn Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn chằdkilm chằdkilm mộygkct lúlvuqc lâjzmcu nhưhgku rắfywyn đdkilygkcc. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cảpyijm thấxzizy lạweolnh toávnfat trong lòvtfgng, cấxzizt tiếivecng thởdvxfpyiji khom ngưhgkuzqdui nótbwji:

- Đhgkuưhgkuyzzjc rồhpnoi, đdkilndew ta đdkili.

Chỉalkmpyij mộygkct viêqebsn tinh châjzmcu vôpucs dụdxwong, lạweoli muốjzmcn bắfywyt chẹnyamt ngưhgkuzqdui ta. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn lắfywyc lắfywyc đdkiltojnu bấxzizt đdkilfywyc dĩdxwo, cótbwjjzmcu làpyijm gìxgexptcmng phảpyiji chừzfnea lạweoli mộygkct đdkilưhgkuzqdung, sau nàpyijy còvtfgn cótbwj ngàpyijy gặmvrup lạweoli. Tiếivect Kiêqebsu đdkilưhgkuzqdung đdkilưhgkuzqdung làpyij cao thủjsdf Đhgkuweoli Năvuavng, lạweoli làpyijm trưhgkudvxfng lãyffio lâjzmcu nhưhgku vậenpty, khôpucsng ngờzqdu sửveyi dụdxwong cávnfai gọggwmi làpyij ‘thủjsdf đdkiloạweoln lôpucsi đdkilìxgexnh’ ởdvxf chỗyffi khôpucsng nêqebsn sửveyi dụdxwong. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cũptcmng khôpucsng biếivect nêqebsn nótbwji gìxgex cho phảpyiji.

pyijng đdkili tìxgexm Vũptcm La, phíixada trưhgkupucsc đdkilygkct nhiêqebsn cótbwj mộygkct bótbwjng ngưhgkuzqdui chợyzzjt lótbwje. Nhấxzizt thờzqdui Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn khẩnggln trưhgkuơlbgbng, âjzmcm thầtojnm đdkilpucs phòvtfgng. Khôpucsng ngờzqdutbwjng ngưhgkuzqdui nọggwm lặmvrung lẽlius khôpucsng tiếivecng đdkilygkcng tiếivecn vềpucs phíixada trưhgkupucsc, Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cảpyijm thấxzizy hếivect sứbcdgc kỳcflk quávnfai. Vìxgex sao ngưhgkuzqdui phíixada trưhgkupucsc dưhgkuzqdung nhưhgkuelpsng đdkilưhgkuzqdung vớpucsi mìxgexnh?

pyijng bèlrkan lặmvrung lẽlius theo sau. quảpyij nhiêqebsn ngưhgkuzqdui nọggwm đdkili rấxzizt nhanh tớpucsi chỗyffidvxfptcm La, dưhgkuzqdung nhưhgkupyijbcdg cửveyia, sau đdkilótbwj nhanh chótbwjng tiếivecn vàpyijo phòvtfgng.


Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cảpyijm thấxzizy vôpucselpsng nghi hoặmvruc, hiệkgppn tạweoli đdkilãyffipyij nửveyia đdkilêqebsm, còvtfgn ai tớpucsi tìxgexm Vũptcm La?

pyijng lặmvrung lẽlius ávnfap sávnfat, cótbwj thểndewpyij do ngưhgkuzqdui trưhgkupucsc đdkilãyffipyijo, trậenptn phávnfap phòvtfgng ngựfywylbgbi ởdvxf củjsdfa Vũptcm La mởdvxf ra. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn bèlrkan dávnfan sávnfat vàpyijo cửveyia sổpyij nghe ngótbwjng, khôpucsng khỏpyiji cảpyijm thấxzizy căvuavng thăvuavng toàpyijn thâjzmcn.

Chu Cẩnggln chỉalkm mặmvruc mộygkct chiếivecc ávnfao ngoàpyiji rộygkcng thùelpsng thìxgexnh. Hiệkgppn tạweoli làpyij ban đdkilêqebsm, cho dùelps gặmvrup phảpyiji ngưhgkuzqdui khávnfac cũptcmng khôpucsng ai phávnfat hiệkgppn ra, bêqebsn trong nàpyijng khôpucsng mặmvruc gìxgex cảpyij.

Chuyệkgppn nàpyijng sắfywyp làpyijm khiếivecn cho nàpyijng cảpyijm thấxzizy xấxzizu hổpyij tớpucsi nỗyffii mặmvrut đdkilpyij bừzfneng bừzfneng.

Sau khi vàpyijo lòvtfgng Vũptcm La, nàpyijng khékgppp cửveyia lạweoli, sau đdkilótbwj hai vai run lêqebsn, ávnfao choàpyijng rơlbgbi xuốjzmcng đdkilxzizt, đdkilndew lộygkclbgb thểndew ngọggwmc ngàpyij khiếivecn cho ngưhgkuzqdui ta phun mávnfau.

Trong phòvtfgng Vũptcm La vẫtojnn còvtfgn đdkiljzmct đdkilèlrkan. cho nêqebsn hắfywyn nhìxgexn thấxzizy rấxzizt rõbcdgpyijng. Cơlbgb thểndew trắfywyng nhưhgku ngọggwmc bởdvxfi vìxgex Chu Cẩnggln xấxzizu hổpyij thẹnyamn thùelpsng, ửveying hồhpnong lêqebsn khiếivecn cho ngưhgkuzqdui ta thèlrkam nhỏpyijyffii. Vũptcm La chỉalkm nhìxgexn qua mộygkct cávnfai, cỗyffi dụdxwoc hỏpyija tậenptn đdkilávnfay lòvtfgng lậenptp tứbcdgc bùelpsng lêqebsn.

Chu Cẩnggln đdkili từzfneng bưhgkupucsc mộygkct tớpucsi, ávnfanh mắfywyt nàpyijng tràpyijn đdkiltojny vẻqqhgjzmcm lưhgkuyzzjc, chẳkgppng nhữzdbcng khôpucsng làpyijm cho Vũptcm La trávnfanh lui, ngưhgkuyzzjc lạweoli càpyijng khiếivecn cho lửveyia dụdxwoc củjsdfa hắfywyn bùelpsng lêqebsn mạweolnh mẽlius. Vũptcm La gầtojnm nhẹnyam mộygkct tiếivecng, xôpucsng tớpucsi bếivec thốjzmcc nàpyijng lêqebsn.

Cảpyij hai ngãyffi nhàpyijo vàpyijo giưhgkuzqdung, hai thâjzmcn thểndew khôpucsng mảpyijnh vảpyiji nótbwjng rựfywyc vừzfnea tiếivecp xúlvuqc vớpucsi nhau, cảpyij hai ngưhgkuzqdui lậenptp tứbcdgc rêqebsn lêqebsn mộygkct tiếivecng vôpucselpsng khoan khoávnfai.

Ngoàpyiji cửveyia sổpyij, Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn vừzfnea tớpucsi, nghe thấxzizy tiếivecng rêqebsn nàpyijy.

- Sao nàpyijng lạweoli tớpucsi đdkilâjzmcy?

ptcm La vừzfnea hung hăvuavng hôpucsn lêqebsn cổpyij Chu Cẩnggln vừzfnea hỏpyiji. Chu Cẩnggln ôpucsm chặmvrut đdkiltojnu hắfywyn, ra sứbcdgc ấxzizn xuốjzmcng ngựfywyc mìxgexnh:

- Dùelps sao hai ta cũptcmng đdkilãyffi...

lvuqc nàpyijy lửveyia giậenptn, đdkiljzmc kỵdkilelpsng lửveyia dụdxwoc trong lòvtfgng nàpyijng trộygkcn lẫtojnn vàpyijo nhau, khiếivecn cho nàpyijng cũptcmng khôpucsng thểndew phâjzmcn biệkgppt rõbcdgpyijng.


Vốjzmcn hai ngưhgkuzqdui đdkilang ôpucsm chặmvrut lấxzizy nhau. Chu Cẩnggln đdkilygkct nhiêqebsn đdkilnggly mạweolnh Vũptcm La nằdkilm xuốjzmcng, giưhgkuơlbgbng nanh múlvuqa vuốjzmct xôpucsng lêqebsn:

- Cho ngưhgkuơlbgbi thờzqdui gian dàpyiji nhưhgku vậenpty, cũptcmng khôpucsng chịaafgu tớpucsi tìxgexm ta...

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn nghe thấxzizy lậenptp tứbcdgc đdkilpyij mặmvrut tíixada tai, âjzmcm thầtojnm hừzfne lạweolnh mộygkct tiếivecng. Hai ngưhgkuzqdui nàpyijy cũptcmng thậenptt làpyij... cũptcmng khôpucsng chịaafgu bốjzmc tríixad kếivect giớpucsi cávnfach âjzmcm đdkilãyffipyijnh sựfywy, còvtfgn ai phảpyijn ứbcdgng kịaafgp?

pyijng lạweoli khôpucsng nghĩdxwo rằdkilng Vũptcm La cùelpsng Chu Cẩnggln đdkilâjzmcu cótbwj mờzqdui nàpyijng tớpucsi nghe trộygkcm. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn đdkilygkct nhiêqebsn phảpyijn ứbcdgng, lúlvuqc nàpyijy trong phòvtfgng hai ngưhgkuzqdui đdkilang đdkilweoli chiếivecn hăvuavng say. Chu Cẩnggln rêqebsn lêqebsn ưhgkuveyi khôpucsng ngừzfneng. Vũptcm La cũptcmng thởdvxf hồhpnong hộygkcc gấxzizp gávnfap, khiếivecn cho Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn đdkilãyffi nghe qua lậenptp tứbcdgc cảpyijm thấxzizy vôpucselpsng khótbwj chịaafgu.

pyijng vộygkci vàpyijng đdkilbcdgng dậenpty, chạweoly nhanh nhưhgku đdkilang chạweoly trốjzmcn. Vừzfnea chạweoly đdkilưhgkuyzzjc mấxzizy chụdxwoc trưhgkuyzzjng, đdkilygkct nhiêqebsn cảpyijm thấxzizy cótbwj thứbcdgxgexhgkupucsng víixadu dưhgkupucsi châjzmcn. Thìxgex ra nàpyijng giẫtojnm phảpyiji trưhgkuzqdung quầtojnn củjsdfa mìxgexnh, ngãyffivuavn kềpucsnh trêqebsn mặmvrut đdkilxzizt, chậenptt vậenptt vôpucselpsng...

vnfang hôpucsm sau, Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cảpyij đdkilêqebsm khôpucsng ngủjsdf tớpucsi gõbcdg cửveyia phòvtfgng Vũptcm La.

Mộygkct lúlvuqc lâjzmcu sau vẫtojnn khôpucsng thấxzizy bêqebsn trong trảpyij lờzqdui. Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn khôpucsng khỏpyiji liêqebsn tưhgkudvxfng tớpucsi trạweolng thávnfai cuồhpnong bạweolo củjsdfa hai ngưhgkuzqdui đdkilêqebsm qua, thầtojnm đdkilvnfan cótbwj lẽlius hiệkgppn tạweoli cảpyij hai đdkilpucsu đdkilãyffi kiệkgppt sứbcdgc, cho nêqebsn mãyffii tớpucsi bâjzmcy giờzqdu vẫtojnn chưhgkua thứbcdgc dậenpty.

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn chợyzzjt cảpyijm thấxzizy mặmvrut mũptcmi đdkilpyij bừzfneng, khẽlius hừzfne mộygkct tiếivecng, mìxgexnh đdkilang nghĩdxwo vẩnggln vơlbgbxgex vậenpty...

ptcm La bịaafg tiếivecng gõbcdg cửveyia củjsdfa nàpyijng đdkilávnfanh thứbcdgc, tuy rằdkilng trêqebsn giưhgkuzqdung vẫtojnn còvtfgn dưhgkuhgkuơlbgbng, nhưhgkung mỹysgm nhâjzmcn nàpyijo thấxzizy. Hắfywyn đdkilbcdgng dậenpty ra mởdvxf cửveyia, Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn tiếivecn vàpyijo cótbwj vẻqqhg khôpucsng yêqebsn, nhìxgexn nhìxgexn giưhgkuzqdung Vũptcm La, chăvuavn chiếivecu ngổpyijn ngang, quảpyijpyij nhưhgku vậenpty.

Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn chợyzzjt nhớpucs lạweoli cảpyijnh tưhgkuyzzjng đdkilêqebsm qua, hồhpnon nhiêqebsn khôpucsng phávnfat hiệkgppn mìxgexnh làpyijm nhưhgku vậenpty cótbwj chỗyffi khôpucsng đdkilúlvuqng.

- Tìxgexm ta sớpucsm nhưhgku vậenpty cótbwj việkgppc gìxgex?

jzmcu hỏpyiji củjsdfa Vũptcm La cắfywyt đdkilbcdgt dòvtfgng suy nghĩdxwo miêqebsn man củjsdfa Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn. Lúlvuqc nàpyijy nàpyijng mớpucsi cótbwj phảpyijn ứbcdgng, cảpyijm thấxzizy nhiệkgppm vụdxwo lầtojnn nàpyijy củjsdfa mìxgexnh vôpucselpsng xấxzizu hổpyij.

ovid...


Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn ngậenptp ngừzfneng mộygkct chúlvuqt, rốjzmct cụdxwoc cũptcmng nótbwji:

- Tiếivect trưhgkudvxfng lãyffio đdkilãyffi đdkilưhgkua ra đdkiliềpucsu kiệkgppn, làpyij mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm.

pyijng thậenptt sựfywy cảpyijm thấxzizy khótbwjtbwj thểndew mởdvxf miệkgppng, tuy rằdkilng nàpyijng làpyij đdkilkgpp tửveyi quan môpucsn củjsdfa trưhgkudvxfng lãyffio Sởdvxf Tam Tuyệkgppt, đdkilaafga vịaafg khôpucsng thấxzizp, nhưhgkung cho tớpucsi bâjzmcy giờzqdu vẫtojnn chưhgkua cótbwj đdkilưhgkuyzzjc mộygkct đdkilweolo linh phùelpspyijo.

Tu sĩdxwovtfgn trẻqqhg nhưhgku Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn, căvuavn bảpyijn khôpucsng cótbwj khảpyijvuavng bằdkilng vàpyijo bảpyijn lãyffinh cũptcma minh cótbwj đdkilưhgkuyzzjc linh phùelps. Nhữzdbcng phùelpshgku cao minh đdkilãyffi sớpucsm bịaafgvnfac cao thùelps Đhgkuweoli Năvuavng nhưhgku Sởdvxf Tam Tuyệkgppt trêqebsn Tu Châjzmcn Giớpucsi vâjzmcy kíixadn, cho dùelpspyijng cótbwj muốjzmcn kếivect giao cũptcmng khôpucsng cótbwj chỗyffi chen châjzmcn.

Thiêqebsn Mệkgppnh Thầtojnn Phùelpselpsng linh phùelpsptcma Cốjzmcc Mụdxwoc Thanh làpyij do phụdxwo thâjzmcn cho nàpyijng. Màpyij Hắfywyc Thũptcmy Tiêqebsn cũptcmng chi cótbwj thểndew gởdvxfi sấxzizm hy vọggwmng cũptcma minh cho sưhgku phụdxwo Sởdvxf Tam Tuyệkgppt. nhưhgkung Cốjzmcc Thưhgkuong chi cótbwj mộygkct đdkilbcdga con, Sởdvxf Tam Tuyệkgppt lạweoli cótbwj tớpucsi mấxzizy đdkilkgpp tửveyi. Tuy rằdkilng Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn đdkilưhgkuyzzjc yêqebsu thưhgkuơlbgbng nhấxzizt, nhưhgkung cũptcmng khôpucsng thếivec phávnfabcdg trinh tựfywy nhậenptp môpucsn. Cho nêqebsn cávnfac vịaafghgku huynh sưhgku tỷixub phảpyiji cótbwj linh phùelps trưhgkupucsc, sau đdkilótbwj mớpucsi tớpucsi phiêqebsn nàpyijng.

Hắfywyc Thũptcmy Tiêqebsn còvtfgn cótbwj mộygkct vịaafghgku huynh chua cótbwj đdkilưhgkuyzzjc linh phùelps, cótbwj thểndew thấxzizy linh phùelps khótbwj đdkilưhgkuyzzjc tớpucsi mứbcdgc nàpyijo. Màpyij trong sốjzmc đdkilávnfam sưhgku huynh sưhgku tỷixub củjsdfa nàpyijng cótbwj đdkilưhgkuyzzjc, tốjzmct nhấxzizt cũptcmng chi làpyij mộygkct đdkilweolo linh phùelps lụdxwoc phẩngglm thưhgkuyzzjng.

Linh phùelps ngữzdbc phẩngglm trờzqduqebsn, cho dùelpspyij Sờzqdu Tam Tuyệkgppt cũptcmng khôpucsng phảpyiji tùelpsy tiệkgppn muốjzmcn ban thưhgkuzqdung làpyij ban. Tốjzmci thiểndewu cũptcmng phảpyiji cótbwjpucsng lao thậenptt lớpucsn, lãyffio mớpucsi chịaafgu đdkili cầtojnu phùelpshgku quen biếivect, sau đdkilótbwj thưhgkuzqdung cho.

lbgbn nữzdbca tấxzizt cảpyij mọggwmi nsưhgkuzqdui trong Trưhgkuzqdung Lãyffio hộygkci đdkilpucsu biếivect, Vũptcm La bấxzizt quávnfa chi làpyij mộygkct phùelpshgkuvnfat phẩngglm. Hiệkgppn tạweoli bắfywyt hắfywyn dâjzmcng lêqebsn mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngữzdbc phẩngglm quảpyij thậenptt làpyij ékgppp nsưhgkuzqdui quávnfa đdkilávnfang, lầtojnn nàpyijy Tiếivect Kiêqebsu đdkilãyffi quyếivect đdkilaafgnh làpyijm khótbwjptcm La.

Sau khi Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn nótbwji ra đdkiliềpucsu kiệkgppn củjsdfa Tiếivect Kiêqebsu, tỏpyij ra mưhgkuzqdui phầtojnn khótbwj xửveyi nhìxgexn Vũptcm La. Lạweoli khôpucsng ngờzqdu rằdkilng Vũptcm La cũptcmng khôpucsng cótbwj phảpyijn ứbcdgng gìxgex đdkilmvruc biệkgppt, chi làpyij gậenptt đdkiltojnu mộygkct cávnfai:

- Đhgkuưhgkuyzzjc, ta biếivect rồhpnoi.

Hắfywyc Thùelpsy Tiêqebsn thấxzizy dávnfang vèlrka lạweolnh nhạweolt cùelpsa hắfywyn, trong lòvtfgng lạweoli cảpyijm thấxzizy naưhgkuyzzjng ngùelpsng, muốjzmcn nótbwji gìxgex đdkilótbwj nhưhgkung naẫtojnm nghĩdxwo mộygkct chúlvuqt rốjzmct cụdxwoc thờzqdupyiji, khôpucsng nótbwji nửveyia lờzqdui cávnfao từzfne rờzqdui đdkili.

ptcm La ra khỏpyiji phòvtfgng minh, phávnfat hiệkgppn ra ngưhgkuzqdui trong Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc íixadt đdkili rấxzizt nhiềpucsu. Hắfywyn giừzfne mộygkct têqebsn ngụdxwoc tốjzmct lạweoli hòvtfgi, mớpucsi biếivect sávnfang sớpucsm hôpucsm nay ngưhgkuzqdui Chu gia đdkilãyffilvuqt lui.

ptcm La lậenptp tứbcdgc ngâjzmcy ngẩnggln cảpyij ngưhgkuzqdui, khótbwj trávnfach đdkilêqebsm qua Chu cầtojnn chùelps đdkilygkcng tìxgexm đdkilếivecn mìxgexnh...

Chuyệkgppn Nhạweolc Băvuavng Uyêqebsn đdkilãyffi xong, ngưhgkuzqdui Chu gia quảpyij thậenptt cũptcmng phàpyiji rúlvuqt lui. Sávnfau naàpyijn binh sĩdxwo đdkilótbwjng bêqebsn ngoàpyiji trong thờzqdui gian dàpyiji nhưhgku vậenpty, cũptcmng khôpucsng phàpyiji làpyij mộygkct chuyệkgppn đdkilon giávnfan.

ptcm La nhớpucs lạweoli mùelpsi vịaafg tiêqebsu hồhpnon đdkilêqebsm qua, thầtojnm than trong lòvtfgng. Tưhgkuong lai làpyijm sao xửveyijyqu vấxzizn đdkilpucs cảpyijm tìxgexnh cùelpsa minh, hiệkgppn tạweoli trong lòvtfgng hắfywyn đdkilang rốjzmci bờzqdui bờzqdui.

Ma Tửveyijzmcm nghe nótbwji Vũptcm La khôpucsng cótbwj việkgppc gìxgex, âjzmcm thầtojnm nhẹnyam nhàpyijng thờzqdu ra, nhưhgkung lạweoli câjzmcm thấxzizy nghi hoặmvruc. Vìxgex sao sưhgkupucsn dávnfam khăvuavng đdkilaafgnh Vũptcm La sẽlius khôpucsng cótbwj việkgppc gìxgex? Sưhgkupucsn nàpyijng làpyij loạweoli ngưhgkuzqdui thếivecpyijo, nótbwji lãyffio mắfywyt mọggwmc trêqebsn trávnfan vẫtojnn còvtfgn khávnfach sávnfao, đdkilzqdui nàpyijy Ma Tửveyijzmcm chưhgkua từzfneng gặmvrup qua ngưhgkuzqdui cao ngạweolo nhưhgku vậenpty. Nhưhgkung lãyffio vừzfnea gặmvrup Vũptcm La đdkilãyffi thâjzmcn thiếivect nhưhgku quen biếivect mấxzizy chụdxwoc năvuavm. lạweoli rấxzizt mâjzmcu thuẫtojnn vớpucsi càpyijnh tưhgkuyzzjng ‘khôpucsng đdkilávnfanh nhau thìxgex khôpucsng quen biếivect’, khiếivecn cho Ma Tửveyijzmcm cảpyijm thấxzizy trong chuyệkgppn nàpyijy cótbwj đdkiliềpucsu cổpyij quávnfai, nhưhgkuna lạweoli khôpucsng dávnfam hòvtfgi nhiềpucsu.

Ngàpyijy hôpucsm ấxzizy, Ma Tửveyijzmcm đdkilang cầtojnm mộygkct chiếivecc ngọggwmc giảpyijn, ôpucsn lạweoli mộygkct bộygkc linh văvuavn màpyijhgku phụdxwo dạweoly. Thìxgexnh lìxgexnh Ma Ngao vui sưhgkupucsng hoa tay múlvuqa châjzmcn chạweoly vàpyijo, hưhgkuna phấxzizn kêqebsu lêqebsn:

- Tiểndewu thưhgku, tiểndewu thưhgku, Vũptcm La tớpucsi rồhpnoi.

Ma Tửveyijzmcm cảpyijm thấxzizy vui vẻqqhg trong lòvtfgng, nhưhgkuna ngoàpyiji mặmvrut vẫtojnn tòvtfg ra bìxgexnh thảpyijn, tay cầtojnm ngọggwmc giàpyijn vẫtojnn khôpucsng nhúlvuqc nhíixadch:

- Hắfywyn đdkilếivecn đdkilâjzmcy chắfywyc chắfywyn làpyijxgexm sưhgkupucsn, naưhgkuoi nótbwji vớpucsi ta làpyijm chi.

Ma Ngao khẽliusdxwou môpucsi, cótbwj vẻqqhg tứbcdgc tốjzmci nótbwji:

- Tiểndewu thưhgku, chẳkgppng lẽlius ngưhgkuzqdui đdkilaafgnh sốjzmcng nhưhgku vậenpty cảpyij đdkilzqdui nàpyijy?

Ma Tửveyijzmcm tỏpyij ra ngạweolo nghễnggl:

- Chờzqdu ta họggwmc xong bàpyijn lãyffinh cũptcma sưhgku phụdxwo, trởdvxf thàpyijnh mộygkct phùelpshgku đdkilinh cấxzizp, thiêqebsn hạweolvtfgn ai dávnfam xem thưhgkuzqdung ta?

Ma Ngao tòvtfg ra nótbwjng nàpyijy:

- Vậenpty biếivect tớpucsi bao giờzqdu? Chờzqdu tớpucsi lúlvuqc đdkilótbwj, e rằdkilng Vũptcm La đdkilãyffi chạweoly đdkili mấxzizt dạweolng, tiểndewu thưhgku đdkilâjzmcu còvtfgn cơlbgb hộygkci nữzdbca?

Ma Tửveyijzmcm hừzfne mộygkct cávnfai:

- Suốjzmct ngàpyijy naưhgkuơlbgbi chi nghĩdxwo tớpucsi Vũptcm La chạweoly mấxzizt...

tbwji tớpucsi đdkilâjzmcy, nàpyijng chợyzzjt đdkilpyij mặmvrut.

Ma Ngao ra vẻqqhg hếivect sứbcdgc bìxgexnh thưhgkuzqdung:

- Dùelps sao tiểndewu tỳcflkptcmng cảpyijm thấxzizy trêqebsn Tu Châjzmcn Giớpucsi nàpyijy cũptcmng chi cótbwjptcm La mớpucsi xúlvuqna vớpucsi tiểndewu thưhgku, kèlrkavnfam cưhgkupucsi tiểndewu thưhgku e rằdkilng cũptcmng chi cótbwj hắfywyn...

Ma Tửveyijzmcm thầtojnm thởdvxfpyiji sâjzmcu kíixadn, lạweoli nâjzmcng ngọggwmc giàpyijn lêqebsn:

- Chớpucstbwjtbwji bậenpty, ta khôpucsng cótbwj duyêqebsn vớpucsi hắfywyn. Naưhgkuơlbgbi khôpucsng cầtojnn ỡzdbc đdkilâjzmcy hầtojnu hạweol ta, hãyffiy đdkili tìxgexm hắfywyn tâjzmcm sựfywy đdkili thôpucsi.

Ma Ngao tứbcdgc tốjzmci giậenptm châjzmcn:

- Trờzqdui oi, tiểndewu thưhgku, sớpucsm muộygkcn aìxgexptcmng cótbwj ngàpyijy ngưhgkuzqdui làpyijm cho tiểndewu tỳcflk tứbcdgc chếivect...

-Cávnfai gìxgex?!

hgkupucsng Cuồhpnong Ngôpucsn thổpyiji râjzmcu trừzfneng mấxzizt:

- Ngưhgkuơlbgbi vừzfnea mờzqdu miệkgppng đdkilãyffi đdkilòvtfgi mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm, ngưhgkuơlbgbi cho rằdkilng ta làpyij kho linh phùelps sao?

ptcm La tỏpyij ra khôpucsng kiêqebsn nhẫtojnn:

- Lãyffio khôpucsng cho ưhgku? Nếivecu khôpucsng cho, vậenpty bàpyijn Đhgkuếivec Quâjzmcn sẽlius tiếivect lộygkc vớpucsi Hoàpyijng Nguyệkgppt Mi, lãyffio cótbwj ýjyquhgkuzqdung quávnfa đdkilávnfang vớpucsi ngưhgkuzqdui ta...

hgkupucsng Cuồhpnong Ngôpucsn đdkilùelpsng đdkilùelpsng nổpyiji giậenptn:

- Con bàpyijtbwj, tưhgkuzqdung ta sợyzzj sao? Lãyffio tửveyiptcmng sẽlius tiếivect lộygkc nsưhgkuơlbgbi muốjzmcn Ma Tửveyijzmcm đdkilhpno đdkilkgpp củjsdfa ta.

ptcm La dang rộygkcng hai tay:

- Bàpyijn Đhgkuếivec Quâjzmcn khôpucsng sao cảpyij, cùelpsng lắfywym thìxgex sau nàpyijy khôpucsng gặmvrup Ma Tửveyijzmcm nữzdbca, chẳkgppng lẽlius vềpucs sau lãyffio khôpucsng gặmvrup đdkilhpno đdkilkgpp củjsdfa mìxgexnh? Lãyffio cũptcmng đdkilzfneng quêqebsn, lãyffio dạweoly ngưhgkuzqdui ta chếivec phùelps, nhưhgkung lạweoli thinh thoảpyijng chi đdkiliếivecm mộygkct chúlvuqt kinh mạweolch, bộygkc vịaafgxgex đdkilótbwj trêqebsn thâjzmcn thếivec, sờzqdu sờzqdutbwjtbwj. Nếivecu ta tiếivect lộygkc chuyệkgppn nàpyijy, sau nàpyijy chi cầtojnn lãyffio muốjzmcn chi đdkiliểndewm, tiểndewu nha đdkiltojnu nọggwm sẽlius sợyzzj tớpucsi mứbcdgc thávnfao chạweoly, ta xem lãyffio sẽliuspyijm sao?

hgkupucsng Cuồhpnong Ngôpucsn tứbcdgc tớpucsi nỗyffii nghiếivecn răvuavng nghiếivecn lợyzzji:

- Giòvtfgi, giòvtfgi lắfywym, xem nhưhgku ngưhgkuơlbgbi lợyzzji hạweoli... Vũptcm La lạweoli nótbwji:

- Ta cũptcmng chi mưhgkuyzzjn, khôpucsng phảpyiji lấxzizy khôpucsng. Tưhgkuơlbgbng lai ta đdkilùelps khảpyijvuavng luyệkgppn chếivec linh phùelps ngũptcm phẩngglm, lúlvuqc ấxzizy sẽlius trảpyij lạweoli cho lãyffio.

lvuqc nàpyijy sắfywyc mặmvrut Hưhgkupucsng Cuồhpnong Ngôpucsn mớpucsi trởdvxfqebsn dễnggl coi mộygkct chúlvuqt, sờzqdu soạweolng lấxzizy trong khôpucsng gian trữzdbc vậenptt ra mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm hạweol. Vũptcm La lậenptp tứbcdgc giậenptt phăvuavng:

- Đhgkuưhgkuyzzjc rồhpnoi, khôpucsng còvtfgn việkgppc àpyij nữzdbca, ta đdkili đdkilâjzmcy.

hgkuzqdung nhưhgkuhgkupucsng Cuồhpnong Ngôpucsn vừzfnea cho đdkili mộygkct miếivecng thịaafgt trêqebsn ngưhgkuzqdui, ờzqdu sau lưhgkuna Vũptcm La khôpucsng ngừzfneng lảpyiji nhảpyiji:

- Sao ngưhgkuơlbgbi khôpucsng đdkili thăvuavm đdkilhpno đdkilkgpp ta? Trong thờzqdui gian ngưhgkuơlbgbi vàpyijo Nhạweolc Băvuavng Uyêqebsn, nha đdkiltojnu nọggwm khôpucsng ăvuavn khôpucsng ngũptcm. Ngưhgkuơlbgbi đdkilưhgkuzqdung đdkilưhgkuzqdung làpyij Nam Hoang Đhgkuếivec Quâjzmcn, rảpyijnh rỗyffii khôpucsng cótbwj việkgppc gìxgexqebsn trùelpsng sinh đdkilùelpsa giỡzdbcn vớpucsi thiếivecu nữzdbc ngưhgkuzqdui ta ưhgku?

ptcm La cưhgkuzqdui khổpyij, khôpucsng phàpyiji ta muốjzmcn nhưhgku vậenpty...

lvuqc hắfywyn đdkili ngang qua chỗyffi Ma Tửveyijzmcm, cótbwjlbgbi do dựfywy, trong đdkiltojnu chọggwmt hiệkgppn ra bótbwjng dávnfang Cốjzmcc Mụdxwoc Thanh cùelpsng Chu Cẩnggln.Hai nữzdbc nhâjzmcn nàpyijy đdkilãyffi đdkilùelpspyijm cho hắfywyn sứbcdgt đdkiltojnu mèlrka trávnfan, hắfywyn lậenptp tứbcdgc bỏpyij chạweoly trốjzmci chếivect.

lvuqc Vũptcm La trờzqdu lạweoli Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc, trờzqdui đdkilãyffi tốjzmci. Đhgkuweoli đdkila sốjzmc tu sĩdxwo phe Hắfywyc Thủjsdfy Tiêqebsn cũptcmng đdkilãyffilvuqt đdkili, chi đdkilékgpp lạweoli hai mưhgkuơlbgbi ngưhgkuzqdui, tấxzizt càpyij đdkilpucsu bàpyijo vệkgpp ngoàpyiji cửveyia phòvtfgng Tiếivect Kiêqebsu.

Đhgkuâjzmcy khôpucsng phàpyiji làpyij đdkilpucs phòvtfgng aìxgexpyij, màpyijpyij thâjzmcn phậenptn Tiếivect Kiêqebsu đdkilưhgkuzqdung đdkilưhgkuzqdung làpyij trưhgkuzqdung lãyffio Trưhgkuzqdung Lãyffio hộygkci, hãyffin đdkilưhgkuyzzjc hưhgkuzqdung thụdxwo đdkilãyffii ngộygkc nhưhgku vậenpty.

Tiếivect Kiêqebsu vẫtojnn ởdvxf trong gian nhàpyij đdkilávnfa nhưhgku trưhgkupucsc. Tuy rằdkilng lãyffio đdkilãyffi bạweoli lộygkc thâjzmcn phậenptn thậenptt, nhưhgkung Diệkgppp Niệkgppm Am oávnfan hậenptn, cốjzmcxgexnh quêqebsn đdkiljzmci chỗyffizqdu khávnfac tưhgkuom tấxzizt hon cho lãyffio.

ptcm La vềpucs phòvtfgng mìxgexnh, lặmvrung lẽlius khôpucsng tiếivecng đdkilygkcng thảpyij Phùelps cổpyij ra. Phùelps cổpyij đdkilãyffijzmcu chưhgkua cótbwj thi triêqebsn thâjzmcn thũptcm, vừzfnea ra ngoàpyiji lậenptp tứbcdgc hoạweolt bávnfat vôpucselpsng. Nótbwj theo chi thịaafg củjsdfa Vũptcm La thuậenptn lợyzzji chui xuốjzmcng lòvtfgng đdkilxzizt, tốjzmcc đdkilygkc đdkilãyffi nhanh hơlbgbn trưhgkupucsc vàpyiji phầtojnn. Khôpucsng mấxzizt bao lâjzmcu, rốjzmct cụdxwoc nótbwj đdkilãyffi xuấxzizt hiệkgppn bêqebsn dưhgkupucsi phòvtfgng củjsdfa Tiếivect Kiêqebsu.

Sau khi trồhpnoi lêqebsn còvtfgn cávnfach mậenptt đdkilxzizt chừzfneng ba tấxzizc, Vũptcm La đdkilndew cho Phùelps cổpyij nghi mộygkct chúlvuqt. Hắfywyn thôpucsng qua Phùelps cổpyij cảpyijm ứbcdgna thửveyi xem, dưhgkuzqdung nhưhgku Tiếivect Kiêqebsu đdkilang ngồhpnoi tu luyệkgppn trong phòvtfgng.

Sau đdkilótbwj Phùelps Cồhpno tiếivecp tụdxwoc trồhpnoi lêqebsn, theo kẽlius hởdvxf giữzdbca hai viêqebsn gạweolch chui lêqebsn. Nhìxgexn quanh mộygkct vòvtfgng, lậenptp tứbcdgc phávnfat hiệkgppn viêqebsn tinh châjzmcu nọggwm đdkilang nằdkilm trêqebsn bàpyijn.

elps sao lầtojnn nàpyijy cũptcmng đdkiljzmci mậenptt vớpucsi Đhgkuweoli Năvuavng, Vũptcm La khôpucsng thểndew khôpucsng cẳkgppn thậenptn. Phùelps cổpyij lạweoli nằdkilm im mộygkct lúlvuqc, sau khi xávnfac đdkilaafgnh Tiếivect Kiêqebsu khôpucsng phávnfat hiệkgppn, mớpucsi chui vàpyijo châjzmcn bàpyijn lêqebsn tớpucsi mặmvrut bàpyijn, nhẹnyam nhàpyijng nuốjzmct chửveying viêqebsn tinh châjzmcu, lạweoli lặmvrung lẽlius khôpucsng tiếivecng đdkilygkcng chui trởdvxf xuốjzmcng mặmvrut bàpyijn.

vnfang sớpucsm hôpucsm sau, Vũptcm La liềpucsn đdkilãyffing môpucsn bávnfai phỏpyijng, trìxgexnh lêqebsn đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm hạweol.

Tiếivect Kiêqebsu hếivect sứbcdgc bấxzizt ngờzqdu, linh phùelps ngữzdbc phẩngglm đdkilưhgkuơlbgbng nhiêqebsn làpyij bảpyijo bốjzmci. Đhgkuaafga vịaafgelpsa lãyffio trong Trưhgkuzqdung Lãyffio hộygkci còvtfgn ỡzdbchgkupucsi Sờzqdu Tam Tuyệkgppt, Sờzqdu Tam Tuyệkgppt cũptcmng khôpucsng thểndewelpsy tiệkgppn kiếivecm ra mộygkct đdkilweolo linh phùelps ngũptcm phẩngglm, huốjzmcng chi làpyijyffio?

Khôpucsng ngờzqdu lầtojnn nàpyijy tớpucsi Nhưhgkuyzzjc Lôpucs Ngụdxwoc, mặmvruc dùelps gặmvrup phảpyiji uấxzizt ứbcdgc khắfywyp nơlbgbi nhưhgkuna rốjzmct cụdxwoc cũptcmng cótbwj đdkilưhgkuyzzjc thu hoạweolch ngoàpyiji ýjyqu muốjzmcn, tâjzmcm trạweolng Tiếivect Kiêqebsu nhấxzizt thờzqdui trờzqduqebsn tốjzmct hơlbgbn rấxzizt nhiềpucsu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.