Tiên Tuyệt

Chương 241 : Không gian tinh châu (thượng)

    trước sau   
ofjk La mơwufc hồzgfo cảzgfom thấnmrey chíofjknh mìupfvnh dưkjwnmabung nhưkjwn hẳcpayn nêoghwn đofjki thăjigfm Chu Cẩjmvpn, nhưkjwnng khôrnpyng từbmkh chốkzdri đofjkưkjwnhearc trưkjwnfrgmc nhiệxgift tìupfvnh củzgfoa Mãuzen Hồzgfong, cuốkzdri cùtojrng cũofjkng bịpjke y lôrnpyi đofjki.

Bữeteza rưkjwnhearu nàgbxey khiếhearn cho cảzgfo ba ngưkjwnmabui đofjkqxyhu gụlzlic ngãuzen, cówufc ngụlzlic tốkzdrt thủzgfo hạqfhw đofjkưkjwna ba ngưkjwnmabui vềqxyh phòofjkng, bấnmret quáuzenofjk La cũofjkng khôrnpyng thểupfv đofjki thăjigfm Chu Cẩjmvpn.

Ngàgbxey hôrnpym sau Chu Hoàgbxenh vung tay mộnytxt cáuzeni, pháuzeni ba trăjigfm ngưkjwnmabui vàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn mộnytxt lưkjwnheart. Phe Tiếheart Kiêoghwu vàgbxe Hắxqxyc Thủzgfoy Tiêoghwn đofjkãuzen bịpjke khíofjk thếhear phe đofjkkzdri phưkjwnơwufcng lấnmren áuzent, hơwufcn nữeteza nếhearu so vềqxyh nhâtojrn thủzgfo quảzgfo thậsxdut khôrnpyng phảzgfoi đofjkkzdri thủzgfo củzgfoa Chu gia, chỉqaszwufc thểupfv cốkzdr gắxqxyng ẩjmvpn nhẫkxntn.

Bằwufcng vàgbxeo thu hoạqfhwch rấnmret lớfrgmn củzgfoa ngàgbxey hôrnpym ấnmrey, trong đofjkheart tầxxahm bàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn lầxxahn nàgbxey, Chu gia đofjkãuzen trởxzkw thàgbxenh kẻanjk đofjkưkjwnhearc lợheari lớfrgmn nhấnmret.

ofjk La say khưkjwnfrgmt ngũofjk tớfrgmi tậsxdun nửsqkca đofjkêoghwm, bỗqfhwng nhiêoghwn bịpjke thứwhscupfv đofjkówufcgbxem cho kinh đofjknytxng, bấnmret chợheart mởxzkw bừbmkhng mấnmret.

Hắxqxyn chíofjknh làgbxe tu sĩgnvs, say rưkjwnhearu cơwufc hồzgfo khôrnpyng thàgbxenh vấnmren đofjkqxyh, chỉqasz cầxxahn vậsxdun chuyểupfvn linh nguyêoghwn lậsxdup tứwhscc tinh táuzeno trởxzkw lạqfhwi. Hắxqxyn tìupfvm kiếhearm trong cơwufc thểupfvupfvnh, khôrnpyng khỏemfti cówufc chúriset bấnmret ngờmabu, chíofjknh làgbxeoghwn trong Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc cówufc đofjknytxng.


Đzgfonytxng Đzgfonytxng nằwufcm trong Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc, lúrisec hắxqxyn bếhear quan đofjkãuzen cho Đzgfonytxng Đzgfonytxng vàgbxeo trong đofjkówufc. Trong đofjkówufcwufc rừbmkhng ngọfuryc trúrisec, hẳcpayn nówufc sẽdjxq khôrnpyng bịpjke đofjkówufci.

ofjk La còofjkn tưkjwnxzkwng Đzgfonytxng Đzgfonytxng trong đofjkówufc đofjkãuzen xảzgfoy ra chuyệxgifn gìupfv. nhưkjwnng khi hắxqxyn mờmabu Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc ra, chỉqasz thấnmrey tiểupfvu gia hỏemfta kia đofjkang ngủzgfo trêoghwn đofjkkzdrng mưkjwnmabui mấnmrey mầxxahm ngọfuryc, nưkjwnfrgmc dãuzeni chảzgfoy ròofjkng ròofjkng ngủzgfo rấnmret say sưkjwna, bộnytxrnpyng dàgbxei màgbxeu vàgbxeng củzgfoa nówufc nổxkdni bậsxdut trêoghwn mầxxahm ngọfuryc trắxqxyng nhưkjwn tuyếheart hếheart sứwhscc rõsxdugbxeng.

Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc đofjkưkjwnhearc Phong Thầxxahn Bảzgfong sắxqxyc phong Thầxxahn Tưkjwnfrgmng cửsqkcu phẩjmvpm trởxzkwoghwn xao đofjknytxng chưkjwna từbmkhng cówufc từbmkh trưkjwnfrgmc tớfrgmi nay. Vũofjk La khôrnpyng tìupfvm ra đofjkưkjwnhearc nguyêoghwn nhâtojrn, khôrnpyng khỏemfti cau màgbxey, đofjkwhscng dậsxduy mởxzkw cửsqkca phòofjkng. Bêoghwn trong Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic đofjkang tràgbxen ngậsxdup mộnytxt cỗqfhwjigfng lưkjwnhearng kỳqpov lạqfhw.

ofjk La chậsxdum rãuzeni đofjki ra ngoàgbxei, tìupfvm nơwufci pháuzent nguồzgfon cỗqfhwjigfng lưkjwnhearng nàgbxey, khôrnpyng ngờmabu dầxxahn dầxxahn đofjki tớfrgmi Khưkjwnfrgmc Phong đofjkưkjwnmabung.

risec Vũofjk La tớfrgmi đofjkówufc, Chu Hoàgbxenh, huynh muộnytxi Chu Cẩjmvpn, Tiếheart Kiêoghwu cùtojrng Hắxqxyc Thủzgfoy Tiêoghwn, Diệxgifp Niệxgifm Am đofjkãuzen tớfrgmi. Tấnmret cảzgfo mọfuryi ngưkjwnmabui đofjkqxyhu dõsxdui mắxqxyt nhìupfvn lêoghwn trêoghwn, nơwufci tinh cầxxahu đofjkxxahu thúrise thậsxdut lớfrgmn đofjkang lơwufc lửsqkcng giữeteza khôrnpyng trung.

Cửsqkca vàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn lúrisec nàgbxey đofjkiệxgifn quang giăjigfng mắxqxyc, bắxqxyn ra loạqfhwn xạqfhw khôrnpyng mụlzlic đofjkíofjkch. Theo mỗqfhwi đofjkqfhwo đofjkiệxgifn quang bắxqxyn ra, tinh cầxxahu thậsxdut lớfrgmn kia lạqfhwi co rúriset nhỏemft mộnytxt phầxxahn.

risec mớfrgmi bắxqxyt đofjkxxahu, cảzgfom giáuzenc còofjkn khôrnpyng rõsxdugbxeng, theo thờmabui gian trôrnpyi qua, đofjkiệxgifn quang trởxzkwoghwn càgbxeng ngàgbxey càgbxeng mạqfhwnh mẽdjxq, tốkzdrc đofjknytx co rúriset củzgfoa tinh cầxxahu cũofjkng càgbxeng ngàgbxey càgbxeng nhanh. Tinh cầxxahu vốkzdrn trưkjwnfrgmc kia to mưkjwnmabui trưkjwnhearng, lúrisec nàgbxey cũofjkng chỉqaszofjkn to bằwufcng căjigfn phòofjkng.

Đzgfonytxt nhiêoghwn Vũofjk La hiểupfvu rõsxdugbxeng. Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn sắxqxyp đofjkówufcng lạqfhwi.

Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn hiệxgifn thếhear nửsqkca tháuzenng, mang đofjkếhearn cho thếhear giớfrgmi nàgbxey vôrnpy sốkzdr trâtojrn bảzgfoo, hiệxgifn tạqfhwi rốkzdrt cụlzlic phảzgfoi rờmabui khỏemfti thếhear giớfrgmi nàgbxey. Nówufci cáuzench kháuzenc, hàgbxenh trìupfvnh tầxxahm bảzgfoo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn lầxxahn nàgbxey cũofjkng đofjkãuzen kếheart thúrisec.

Trong mắxqxyt bọfuryn Chu Hoàgbxenh lộnytx vẻanjk tiếhearc nuốkzdri. Trong mắxqxyt bọfuryn họfury, bảzgfoo bốkzdri luôrnpyn luôrnpyn íofjkt, tuy rằwufcng bọfuryn họfury đofjkãuzenwufc thu hoạqfhwch rấnmret lớfrgmn, nhưkjwnng hiệxgifn tạqfhwi Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn đofjkówufcng lạqfhwi, tựtcvb nhiêoghwn bọfuryn họfury vẫkxntn cảzgfom thấnmrey tiếhearc nuốkzdri.

Trong lòofjkng Vũofjk La cũofjkng lấnmrey làgbxem kỳqpov, Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn rúriset đofjki, vìupfv sao Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc lạqfhwi xao đofjknytxng nhưkjwn vậsxduy?

Mộnytxt canh giờmabu sau, tinh cầxxahu đofjkxxahu thúrise khổxkdnng lồzgfo kia rốkzdrt cụlzlic rúriset lạqfhwi chỉqaszofjkn to bằwufcng mắxqxyt rồzgfong. Theo đofjkqfhwo đofjkiệxgifn quang cuốkzdri cùtojrng bắxqxyn ra, Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn tớfrgmi thếhear giớfrgmi nàgbxey khiếhearn cho thiêoghwn đofjkpjkea biếhearn sắxqxyc, lúrisec thốkzdri lui lạqfhwi âtojrm thầxxahm lặgbxeng lẽdjxq. Thầxxahn quang bêoghwn trong tinh châtojru khôrnpyng cam lòofjkng lówufce lêoghwn mộnytxt cáuzeni, cuốkzdri cùtojrng mớfrgmi tắxqxyt hẳcpayn.

Keng... Viêoghwn tinh châtojru màgbxeu xanh sẫkxntm kia rơwufci xuốkzdrng đofjknmret.


Trong khoảzgfonh khắxqxyc nàgbxey, Vũofjk La rõsxdugbxeng cảzgfom giáuzenc đofjkưkjwnhearc kháuzent vọfuryng củzgfoa Thiêoghwn Phủzgfo Chi Quốkzdrc, thìupfv ra nówufc thèxqxym kháuzent viêoghwn tinh châtojru nàgbxey.

Khôrnpyng ngờmabu Tiếheart Kiêoghwu nhanh nhẹemftn xôrnpyng vềqxyh phíofjka trưkjwnfrgmc mộnytxt bưkjwnfrgmc, nhanh chówufcng đofjkoạqfhwt lấnmrey viêoghwn tinh châtojru nọfurygbxeo tay. Trong sốkzdr mọfuryi ngưkjwnmabui ởxzkw đofjkâtojry, thựtcvbc lựtcvbc củzgfoa lãuzeno làgbxetojrng mạqfhwnh nhấnmret, cho nêoghwn lãuzeno vừbmkha ra tay, tấnmret cảzgfo mọfuryi ngưkjwnmabui đofjkãuzen trởxzkw tay khôrnpyng kịpjkep.

Sắxqxyc mặgbxet Diệxgifp Niệxgifm Am đofjkqfhwi biếhearn:

- Tiếheart trưkjwnxzkwng lãuzeno, ngàgbxei làgbxem nhưkjwn vậsxduy làgbxewufc ýfgjqupfv, Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn làgbxe củzgfoa Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic chúriseng ta, thứwhscgbxey cũofjkng thuộnytxc vềqxyh Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic chúriseng ta mớfrgmi phảzgfoi.

Tiếheart Kiêoghwu cưkjwnmabui lạqfhwnh:

- Chẳcpayng lẽdjxq Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic khôrnpyng phảzgfoi làgbxe củzgfoa Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn, chẳcpayng lẽdjxq Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic khôrnpyng phảzgfoi làgbxe cấnmrep dưkjwnfrgmi củzgfoa Thẩjmvpm Pháuzenn Đzgfoìupfvnh? Bảzgfon tọfurya chíofjknh làgbxe trưkjwnxzkwng lãuzeno Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi, đofjkqfhwi biểupfvu cho Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi thu lấnmrey thứwhscgbxey, chẳcpayng lẽdjxq ngưkjwnơwufci cówufc ýfgjq kiếhearn gìupfv sao?

Diệxgifp Niệxgifm Am tứwhscc tốkzdri sắxqxyc mặgbxet táuzeni xanh. Tu vi, đofjkpjkea vịpjke củzgfoa lãuzeno kézjclm hơwufcn Tiếheart Kiêoghwu rấnmret xa, tuy giậsxdun màgbxe khôrnpyng dáuzenm nówufci. Chu Hoàgbxenh bêoghwn cạqfhwnh lạqfhwi khôrnpyng cốkzdr kỵkpbxupfv, cưkjwnmabui lạqfhwnh mộnytxt tiếhearng:

- Tiếheart trưkjwnxzkwng lãuzeno quảzgfo thậsxdut oai phong, đofjkưkjwnmabung đofjkưkjwnmabung mộnytxt vịpjke tiềqxyhn bốkzdri Đzgfoqfhwi Năjigfng lạqfhwi đofjkoạqfhwt đofjkzgfo củzgfoa đofjkáuzenm vãuzenn bốkzdri chúriseng ta, còofjkn dáuzenm nówufci làgbxe đofjkqfhwi biểupfvu cho Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi, vấnmren đofjkqxyhgbxe ngàgbxei cówufc thểupfv đofjkqfhwi biểupfvu cho Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi đofjkưkjwnhearc sao?

ofjk La tiếhearn lêoghwn mộnytxt bưkjwnfrgmc, nówufci:

- Thứwhscgbxey cũofjkng khôrnpyng cówufcuzenc dụlzling gìupfv, Tiếheart trưkjwnxzkwng lãuzeno cầxxahn gìupfv phảzgfoi nhấnmret quyếheart chiếhearm lấnmrey nhưkjwn vậsxduy? Hay làgbxe nhưkjwn vầxxahy, ta bỏemft ra mưkjwnmabui khốkzdri Ngọfuryc Duâtojrn Tủzgfoy Tưkjwnơwufcng, xem nhưkjwn Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic chúriseng ta chuộnytxc lạqfhwi thứwhscgbxey. Mỗqfhwi bêoghwn cùtojrng lui mộnytxt bưkjwnfrgmc, ai nấnmrey cũofjkng giữetez đofjkưkjwnhearc thểupfv diệxgifn, thếheargbxeo?

Tiếheart Kiêoghwu nhìupfvn hắxqxyn tỏemft vẻanjk khinh miệxgift:

- Thểupfv diệxgifn ưkjwn, ngưkjwnơwufci làgbxeuzeni tháuzenupfv, dáuzenm nówufci chuyệxgifn thểupfv diệxgifn cùtojrng bảzgfon tọfurya? Cúriset sang bêoghwn, ngưkjwnơwufci còofjkn chưkjwna cówufckjwnuzench nówufci chuyệxgifn cùtojrng bốkzdrn tọfurya.

ofjk La chợheart lówufce lêoghwn mộnytxt tia giậsxdun dữetez, cưkjwnmabui lạqfhwnh mộnytxt tiếhearng:


zgfoưkjwnhearc, đofjkưkjwnhearc...

Sau đofjkówufc khôrnpyng nówufci nửsqkca lờmabui, tráuzennh sang mộnytxt bêoghwn.

Chu Cẩjmvpn nổxkdni giậsxdun tíofjkm mậsxdut:

- Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi thậsxdut sựtcvbgbxegbxeng ngàgbxey càgbxeng báuzen đofjkqfhwo, cówufc ngưkjwnmabui nhưkjwn Tiếheart trưkjwnxzkwng lãuzeno vậsxduy, chẳcpayng tráuzench tu sĩgnvs Trung Châtojru trong nhữetezng năjigfm qua cứwhsc mởxzkw miệxgifng ra làgbxe Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi, khôrnpyng hềqxyh coi Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn ra gìupfv.

Tiếheart Kiêoghwu kiêoghwng kịpjke Chu gia, nhưkjwnng khôrnpyng cówufc nghĩgnvsa làgbxeuzeno sẽdjxqrisei đofjkxxahu trưkjwnfrgmc hai têoghwn vãuzenn bốkzdri. Lậsxdup tứwhscc lãuzeno cưkjwnmabui lạqfhwnh mộnytxt tiếhearng:

- Con nhãuzeni Chu gia kia, ngưkjwnơwufci khôrnpyng cầxxahn chụlzlip mũofjk bảzgfon tọfurya nhưkjwn vậsxduy. Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi chịpjkeu tráuzench nhiệxgifm trưkjwnfrgmc Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn, màgbxe Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn cũofjkng khôrnpyng chỉqaszwufcupfvnh Chung Nam sơwufcn cáuzenc ngưkjwnơwufci.

Chu Cẩjmvpn nghiếhearn răjigfng nghiếhearn lợheari, thậsxdut sựtcvbgbxe ngạqfhwt thởxzkw, phong đofjknytx thụlzlic nữetez đofjkãuzen hoàgbxen toàgbxen biếhearn mấnmret:

- Tiếheart Kiêoghwu, lãuzeno đofjkbmkhng vộnytxi đofjkxqxyc ýfgjq, ngàgbxey sau tớfrgmi lúrisec sa cơwufc lỡsqkc vậsxdun, chớfrgm quêoghwn hàgbxenh đofjknytxng ngôrnpyng cuồzgfong củzgfoa lãuzeno hôrnpym nay.

Tiếheart Kiêoghwu cưkjwnmabui lạqfhwnh mộnytxt tiếhearng khôrnpyng thèxqxym đofjkupfv ýfgjq tớfrgmi nàgbxeng.

uzeno nhìupfvn mọfuryi ngưkjwnmabui mộnytxt vòofjkng, ngạqfhwo nghễqgllwufci:

- Viêoghwn tinh châtojru nàgbxey chíofjknh làgbxegbxei sảzgfon củzgfoa Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn, ai muốkzdrn lấnmrey phảzgfoi mang côrnpyng lao ra đofjkxkdni. Cửsqkcu Đzgfoqfhwi Thiêoghwn Môrnpyn thưkjwnxzkwng phạqfhwt nghiêoghwm minh, đofjkâtojry cũofjkng khôrnpyng phảzgfoi làgbxe lờmabui nówufci suôrnpyng.

Diệxgifp Niệxgifm Am lậsxdup tứwhscc nówufci:

- Vũofjk La pháuzent hiệxgifn cửsqkca vàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn, hơwufcn nữeteza nhờmabuwufc hắxqxyn trấnmren thủzgfo, cho nêoghwn cửsqkca vàgbxeo xuấnmret hiệxgifn mớfrgmi khôrnpyng tạqfhwo ra lựtcvbc pháuzen hoạqfhwi lớfrgmn. Chăjigfng lẽdjxqrnpyng lao lớfrgmn nhưkjwn vậsxduy còofjkn chưkjwna đofjkzgfo hay sao?

Tiếheart Kiêoghwu cưkjwnmabui lạqfhwnh mộnytxt tiếhearng:

- Côrnpyng lao củzgfoa hắxqxyn, cấnmrep trêoghwn đofjkãuzen ban thưkjwnxzkwng, khôrnpyng phảzgfoi đofjkãuzen chấnmrep thuậsxdun cho hắxqxyn vàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn rồzgfoi sao, nhờmabu vậsxduy hắxqxyn còofjkn lấnmrey đofjkưkjwnhearc mộnytxt quảzgfo trứwhscng thúrise thưkjwnhearng cổxkdn.

Quảzgfo nhiêoghwn mấnmreu chốkzdrt nằwufcm ởxzkwwufci nàgbxey, Diệxgifp Niệxgifm Am tứwhscc giậsxdun đofjkếhearn cảzgfo ngưkjwnmabui pháuzent run:

- Ngưkjwnmabui cáuzenc ngưkjwnơwufci, ngưkjwnmabui Chu gia đofjkôrnpyng nhưkjwn vậsxduy thoảzgfoi máuzeni tiếhearn vàgbxeo Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn, vìupfv sao Vũofjk La phảzgfoi chờmabu ban thưkjwnxzkwng? Tiếheart trưkjwnxzkwng lãuzeno, Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi cũofjkng khôrnpyng phảzgfoi làgbxe nhàgbxeuzenc ngưkjwnơwufci, cówufcrnpyng khôrnpyng thưkjwnxzkwng, cówufc tộnytxi khôrnpyng phạqfhwt, chuyệxgifn nàgbxey Diệxgifp mỗqfhw sẽdjxq khôrnpyng bỏemft qua, nhấnmret đofjkpjkenh sẽdjxquzeno trạqfhwng lêoghwn trêoghwn.

Tiếheart Kiêoghwu nhe răjigfng cưkjwnmabui:

- Bảzgfon tọfurya chíofjknh làgbxe nhưkjwn vậsxduy, ngưkjwnơwufci làgbxem gìupfv đofjkưkjwnhearc? Nếhearu nhưkjwn khôrnpyng phụlzlic, vậsxduy ngưkjwnơwufci cứwhsc việxgifc cáuzeno trạqfhwng, đofjkupfv xem kếheart quảzgfo thếheargbxeo.

uzeno thu lấnmrey viêoghwn tinh châtojru, vung tay xoay ngưkjwnmabui rờmabui đofjki.

Hắxqxyc Thủzgfoy Tiêoghwn buôrnpyng tiếhearng than dàgbxei, Tiếheart Kiêoghwu vốkzdrn cówufc đofjkpjkea vịpjke trưkjwnxzkwng lãuzeno Trưkjwnxzkwng Lãuzeno Hộnytxi, ngàgbxey thưkjwnmabung đofjkưkjwnhearc ngưkjwnmabui kháuzenc thổxkdni phồzgfong nịpjkenh hówufct đofjkãuzen quen, mấnmrey hôrnpym nay nhiềqxyhu lầxxahn chịpjkeu nhụlzlic ởxzkw Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic, đofjkãuzen uấnmret ứwhscc vôrnpytojrng. Hiệxgifn tạqfhwi rốkzdrt cụlzlic lãuzeno đofjkãuzenupfvm đofjkưkjwnhearc cơwufc hộnytxi, tựtcvb nhiêoghwn mưkjwnhearn đofjkówufc pháuzent huy, hówufca chuyệxgifn nhỏemft thàgbxenh lớfrgmn đofjkupfv đofjkzgfoofjkch Diệxgifp Niệxgifm Am cùtojrng Vũofjk La mộnytxt phen.

Viêoghwn tinh châtojru nọfury quảzgfo thậsxdut khôrnpyng cówufc giáuzen trịpjkeupfv, vàgbxei lầxxahn trưkjwnfrgmc Nhạqfhwc Băjigfng Uyêoghwn xuấnmret hiệxgifn, cuốkzdri cùtojrng cửsqkca vàgbxeo biếhearn thàgbxenh tinh châtojru cũofjkng khôrnpyng ai lấnmrey, rốkzdrt cụlzlic cũofjkng khôrnpyng biếheart lưkjwnu lạqfhwc nơwufci nàgbxeo.

Nhưkjwnng lầxxahn nàgbxey Tiếheart Kiêoghwu cốkzdr ýfgjqgbxem khówufc Nhưkjwnhearc Lôrnpy Ngụlzlic, khôrnpyng nểupfv mặgbxet Diệxgifp Niệxgifm Am cùtojrng Vũofjk La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.