Tiên Tuyệt

Chương 240 : Ngân hoàn phi kiếm (hạ)

    trước sau   
Chỉgmzu mấgjoat thờfziyi gian mộlugvt ngàfziyy, Vũnuwz La đctovãmvvmajnin đctovưxmblyyrmc mộlugvt mójmgzn pháhjmgp bảgfkdo thấgjoat phẩfkzmm hạeixf, hơecrqn nữglmca còhjmgn cójmgz thểfpyp tiếafrwp tụlgmgc thăgtgtng cấgjoap.

Bấgjoat luậzezcn làfziy hiệjmgzu suấgjoat hay làfziy chấgjoat lưxmblyyrmng, vẫtfdxn tốduczt hơecrqn nhữglmcng pháhjmgp môgfkdn luyệjmgzn khíecrq hiệjmgzn tạeixfi rấgjoat nhiềpcdxu.

Sau bốduczn ngàfziyy, rốduczt cụlgmgc Vũnuwz La xuấgjoat quan.

Nếafrwu hắtnyjn còhjmgn khôgfkdng ra, Chu Cẩfkzmn sẽvfgojmgza đctovmvvmn.

Hiệjmgzn tạeixfi ngay cảgfkd binh sĩcknp Chu gia cũnuwzng biếafrwt, Đthqeeixfi tiểfpypu thưxmbl chỉgmzu mạeixfnh miệjmgzng màfziy thôgfkdi. Vũnuwz La vừtgsma xuấgjoat quan, lậzezcp tứavbhc cójmgz ngưxmblfziyi chạeixfy vộlugvi đctovi báhjmgo cho Chu Cẩfkzmn:

- Tiểfpypu thưxmbl, tiểfpypu thưxmbl, hắtnyjn đctovãmvvm xuấgjoat quan...


Chu Cẩfkzmn lạeixfi tỏuvbd ra dáhjmgng vẻnuwzgfkdijmlng ung dung tựefqm tạeixfi, chậzezcm rãmvvmi tiếafrwp tụlgmgc chuyệjmgzn đctovang làfziym dởfhil:

- Biếafrwt rồwtczi.

Rốduczt cụlgmgc Chu Cẩfkzmn cũnuwzng khôgfkdng kháhjmgng cựefqm đctovưxmblyyrmc nỗijmli nhớuyxf trong lòhjmgng, thầkbatm nhủngco bảgfkdn tiểfpypu thưxmbl quyếafrwt đctovbffqnh rộlugvng lưxmblyyrmng mộlugvt chúijmlt, nếafrwu ngưxmblơecrqi lậzezcp tứavbhc tớuyxfi tìavbhm ta, ta sẽvfgo khôgfkdng so đctovo vớuyxfi ngưxmblơecrqi.

Nhưxmblng Vũnuwz La đctovưxmblyyrmc ngưxmblfziyi nhờfziy cậzezcy, vừtgsma xuấgjoat quan đctovãmvvm vộlugvi vàfziyng đctovi tìavbhm Mãmvvm Hồwtczng. Chu Cẩfkzmn đctovyyrmi trong khuêmvvm phòhjmgng tạeixfm thờfziyi củngcoa mìavbhnh hai canh giờfziy, lúijmlc nàfziyy trong khuêmvvm phòhjmgng oáhjmgn khíecrq đctovãmvvmgfkdng tậzezcn trờfziyi cao, kếafrwt thàfziynh mộlugvt đctoveixfo quỷvejb khíecrqfziyu đctoven trêmvvmn nójmgzc phòhjmgng...

mvvm Hồwtczng cùijmlng Kiềpcdxu Hổccjc đctovang cójmgz mặvrgpt, Vũnuwz La bèajnin đctovưxmbla thứavbhavbhnh vừtgsma luyệjmgzn chếafrw ra. Đthqeójmgzfziy mộlugvt hạeixft châhjmgu màfziyu bạeixfc, giốduczng nhưxmbl vậzezct sốduczng, quay tròhjmgn trong lòhjmgng bàfziyn tay.

Mắtnyjt Mãmvvm Hồwtczng lậzezcp tứavbhc sáhjmgng rựefqmc:

- Làfziy pháhjmgp bảgfkdo thấgjoat phẩfkzmm hạeixf, còhjmgn cójmgz đctovưxmblyyrmc linh tíecrqnh nhưxmbl vậzezcy...

Y vộlugvi vàfziyng đctovójmgzn lấgjoay, Vũnuwz La thấgjoay y khôgfkdng vìavbh pháhjmgp bảgfkdo nàfziyy chỉgmzujmgz phẩfkzmm chấgjoat thấgjoat phẩfkzmm hạeixffziy coi thưxmblfziyng, cũnuwzng rấgjoat hàfziyi lòhjmgng, rốduczt cụlgmgc mìavbhnh cũnuwzng khôgfkdng nhìavbhn lầkbatm ngưxmblfziyi.

Nếafrwu Mãmvvm Hồwtczng nhờfziy cậzezcy Vũnuwz La. kếafrwt quảgfkd lạeixfi chêmvvm bai Vũnuwz La luyệjmgzn chếafrw ra mójmgzn pháhjmgp bảgfkdo nàfziyy phẩfkzmm cấgjoap quáhjmg thấgjoap, vậzezcy chắtnyjc chắtnyjn vềpcdx sau Vũnuwz La khôgfkdng thèajnim nhìavbhn tớuyxfi y nữglmca.

mvvm Hồwtczng rójmgzt linh nguyêmvvmn củngcoa mìavbhnh vàfziyo trong hạeixft châhjmgu kia, nhấgjoat thờfziyi sắtnyjc mặvrgpt đctoveixfi biếafrwn.

Kiềpcdxu Hổccjchjmgn tưxmblfhilng rằgevfng cójmgzavbh khôgfkdng đctovúijmlng, vộlugvi vàfziyng hỏuvbdi:

- Lãmvvmo Mãmvvmfziym sao vậzezcy?

mvvm Hồwtczng khôgfkdng nójmgzi gìavbh, thầkbatn sắtnyjc nghiêmvvmm túijmlc khoáhjmgt tay ngăgtgtn Kiềpcdxu Hổccjc lạeixfi. Sau đctovójmgzgfkdijmlng


cẩfkzmn thậzezcn khốduczng chếafrw linh nguyêmvvmn, dạeixfo qua lạeixfi mộlugvt vòhjmgng bêmvvmn trong pháhjmgp bảgfkdo.

Sau khoảgfkdng thờfziyi gian uốduczng cạeixfn chéotmhn tràfziy, Mãmvvm Hồwtczng thởfhil ra mộlugvt hơecrqi thậzezct dàfziyi, nhìavbhn Vũnuwz La vớuyxfi áhjmgnh mắtnyjt nhưxmbl nhìavbhn quáhjmgi vậzezct:

- Vũnuwz huynh đctovjmgz, rốduczt cụlgmgc ngưxmblơecrqi làfziy ngưxmblfziyi hay quỷvejb vậzezcy?

nuwz La cưxmblfziyi khổccjc:

- Lãmvvmo tửijml vấgjoat vảgfkd lắtnyjm mớuyxfi luyệjmgzn chếafrw ra mójmgzn pháhjmgp bảgfkdo nàfziyy, ngưxmblơecrqi cảgfkdm tạeixf ta nhưxmbl vậzezcy sao? Kiềpcdxu Hổccjcmvvmn cạeixfnh cũnuwzng mỉgmzum cưxmblfziyi, Mãmvvm Hồwtczng xua tay:

- Kiềpcdxu Hổccjc ngưxmblơecrqi khôgfkdng biếafrwt, hừtgsm hừtgsm, nếafrwu ta nójmgzi ra, bảgfkdo đctovgfkdm ngưxmblơecrqi sẽvfgohjmgm mộlugv khôgfkdng thôgfkdi. Kiềpcdxu Hổccjcnuwzng cảgfkdm thấgjoay tòhjmghjmg:

- Rốduczt cụlgmgc làfziy chuyệjmgzn gìavbh, ngưxmblơecrqi đctovtgsmng kíecrqch thíecrqch ngưxmblfziyi kháhjmgc cójmgz đctovưxmblyyrmc chăgtgtng?

mvvm Hồwtczng khẽvfgohjmgng tay lêmvvmn, hạeixft châhjmgu chậzezcm rãmvvmi bay lêmvvmn, linh khíecrq tràfziyn trềpcdx:

- Trong nàfziyy khôgfkdng cójmgz chúijmlt khíecrq tứavbhc nàfziyo củngcoa ngưxmblfziyi kháhjmgc.

Ban đctovkbatu Kiềpcdxu Hổccjchjmgn chưxmbla hiểfpypu rõfhil, thìavbhnh lìavbhnh bừtgsmng tỉgmzunh ngộlugv, suýwtczt chúijmlt nữglmca nhảgfkdy chồwtczm lêmvvmn ghếafrw:

- Ngưxmblơecrqi nójmgzi cáhjmgi gìavbh? Khôgfkdng cójmgz mộlugvt tia khíecrq tứavbhc củngcoa ngưxmblfziyi kháhjmgc, khôgfkdng cójmgz cảgfkd khíecrq tứavbhc củngcoa Vũnuwz La sao? Chuyệjmgzn nàfziyy khôgfkdng cójmgz khảgfkdgtgtng.

mvvm Hồwtczng gậzezct đctovkbatu nójmgzi:

- Cho nêmvvmn ta mớuyxfi nójmgzi, ngưxmblơecrqi sẽvfgohjmgm mộlugv khôgfkdng thôgfkdi. Cho nêmvvmn bảgfkdo vậzezct nàfziyy hoàfziyn toàfziyn cójmgz thểfpypxmblơecrqng hợyyrmp vớuyxfi ta, hơecrqn nữglmca...


Y cốducz ýwtczotmho dàfziyi giọvejbng, thậzezct sựefqm khiếafrwn cho Kiềpcdxu Hổccjc chờfziy khôgfkdng nổccjci, sau đctovójmgz mớuyxfi nójmgzi:

- Bêmvvmn trong bảgfkdo vậzezct nàfziyy trậzezcn pháhjmgp phứavbhc tạeixfp vôgfkdijmlng, hơecrqn nữglmca còhjmgn cójmgz thểfpyp tiếafrwp tụlgmgc thăgtgtng cấgjoap theo ta thăgtgtng cấgjoap.

Kiềpcdxu Hổccjc nghẹecrqn lờfziyi khôgfkdng biếafrwt nójmgzi gìavbh, vôgfkdijmlng ghen tịbffq nhìavbhn Mãmvvm Hồwtczng:

- Têmvvmn chàfziyy gỗijml nhưxmbl ngưxmblơecrqi quảgfkd thậzezct vôgfkdijmlng may mắtnyjn. Vũnuwz huynh đctovjmgz, đctovjmgznuwzng phảgfkdi giúijmlp ta luyệjmgzn chếafrw mộlugvt mójmgzn pháhjmgp bảgfkdo mớuyxfi đctovưxmblyyrmc.

nuwz La cưxmblfziyi nójmgzi:

- Mójmgzn pháhjmgp bảgfkdo màfziy huynh lấgjoay đctovưxmblyyrmc trong Nhạeixfc Băgtgtng Uyêmvvmn cũnuwzng khôgfkdng kéotmhm gìavbh pháhjmgp bảgfkdo củngcoa Mãmvvm Hồwtczng. Khôgfkdng nêmvvmn tham lam quáhjmg nhiềpcdxu pháhjmgp bảgfkdo, chuyêmvvmn tinh mộlugvt thứavbh vẫtfdxn hơecrqn. Huynh xem nhữglmcng têmvvmn đctovưxmblyyrmc xung làfziy Đthqea Bảgfkdo, cójmgzmvvmn nàfziyo cójmgz đctovưxmblyyrmc thựefqmc lựefqmc đctoveixft tớuyxfi đctovgmzunh phong hay khôgfkdng?

Khôgfkdng phảgfkdi làfziy Kiềpcdxu Hổccjc khôgfkdng hiểfpypu đctovưxmblyyrmc đctoveixfo lýwtczfziyy, chỉgmzuavbh y quáhjmg mứavbhc hâhjmgm mộlugvmvvm Hồwtczng. Vũnuwz La vừtgsma nhắtnyjc nhởfhil, y lậzezcp tứavbhc cưxmblfziyi xòhjmga:

- Chỉgmzufziymvvmn khốduczn Mãmvvm Hồwtczng nàfziyy vôgfkdijmlng may mắtnyjn...

mvvm Hồwtczng đctovãmvvm luyệjmgzn hójmgza hạeixft châhjmgu kia nhanh chójmgzng, sau đctovójmgzijmlng côgfkdng pháhjmgp thôgfkdi thúijmlc. Hạeixft châhjmgu bay vùijmlmvvmn khôgfkdng, thâhjmgn duỗijmli ra, hójmgza thàfziynh mộlugvt thanh đctovfziyn kiếafrwm dàfziyi hai thưxmbluyxfc, toàfziyn thâhjmgn ngâhjmgn quang chảgfkdy xuôgfkdi, lúijmlc múijmla lêmvvmn giốduczng nhưxmbl dảgfkdi ngâhjmgn hàfziy đctovang trúijmlt xuốduczng.

mvvm Hồwtczng cưxmblfziyi ha hảgfkd, chỉgmzu Đthqeôgfkdng đctováhjmgnh Tâhjmgy, thuậzezcn tay diễngcon luyệjmgzn mộlugvt bộlugv kiếafrwm quyếafrwt.

- Ha ha ha, tốduczt, tốduczt quáhjmg, thậzezct sựefqmfziy muốduczn sao đctovưxmblyyrmc vậzezcy, từtgsm trưxmbluyxfc tớuyxfi nay ta chưxmbla từtgsmng cójmgz cảgfkdm giáhjmgc thoảgfkdi máhjmgi nhưxmbl vậzezcy...

mvvm Hồwtczng khen ngợyyrmi luôgfkdn miệjmgzng, nhưxmblng tay khôgfkdng hềpcdx dừtgsmng lạeixfi, múijmla tíecrqt đctovfziyn kiếafrwm màfziyu bạeixfc khiếafrwn cho ngâhjmgn quang bay đctovkbaty trờfziyi.

Kiềpcdxu Hổccjcfhilmvvmn cạeixfnh xem mộlugvt lúijmlc cảgfkdm thấgjoay ngứavbha nghềpcdx, vỗijml tay mộlugvt cáhjmgi, chiếafrwc hộlugvp dẹecrqp màfziy y lấgjoay đctovưxmblyyrmc trong Nhạeixfc Băgtgtng Uyêmvvmn khi trưxmbluyxfc xuấgjoat hiệjmgzn trong tay, cao giọvejbng nójmgzi:


- Lãmvvmo Mãmvvm, ta so vớuyxfi ngưxmblơecrqi mấgjoay chiêmvvmu...

mvvm Hồwtczng cưxmblfziyi hắtnyjc hắtnyjc:

- Biếafrwt ngay làfziy tiểfpypu tửijml ngưxmblơecrqi ghen tịbffq, muốduczn tìavbhm cớuyxffziym cho ta xui xẻnuwzo, cứavbh việjmgzc thúijmlc ngựefqma qua đctovâhjmgy.

Kiềpcdxu Hổccjc mởfhil hộlugvp trong tay ra, mộlugvt đctoveixfo kim quang bay lêmvvmn tậzezcn trờfziyi. Bêmvvmn trong hộlugvp làfziyhjmgu mũnuwzi kim khâhjmgu thậzezct dàfziyi, gầkbatn giốduczng nhưxmbl kim củngcoa cáhjmgc y sưxmbl hiệjmgzn tạeixfi dùijmlng châhjmgm cứavbhu.

mvvmn trong hộlugvp vẫtfdxn còhjmgn năgtgtm mũnuwzi kim khâhjmgu, mộlugvt mũnuwzi đctovãmvvm bay lêmvvmn khôgfkdng.

Kim nàfziyy chíecrqnh làfziy thưxmblyyrmng cổccjc di bàfziyo, quảgfkd thậzezct bấgjoat phàfziym, cójmgz thểfpypjmgza thàfziynh kim quang kéotmho dàfziyi, nhìavbhn qua yếafrwu ớuyxft, thậzezct ra vôgfkdijmlng cứavbhng cáhjmgp. Kiềpcdxu Hổccjc diễngcon luyệjmgzn kim nàfziyy cũnuwzng đctovãmvvmxmblfziyi ngàfziyy qua, mứavbhc đctovlugv thuầkbatn thụlgmgc tựefqm nhiêmvvmn hơecrqn xa Mãmvvm Hồwtczng. Nhưxmblng Ngâhjmgn Hoàfziyn phi kiếafrwm củngcoa Mãmvvm Hồwtczng làfziy do Vũnuwz La rèajnin nêmvvmn, khôgfkdng pha tạeixfp chúijmlt khíecrq tứavbhc nàfziyo kháhjmgc, Mãmvvm Hồwtczng vừtgsma cầkbatm vàfziyo đctovãmvvm cảgfkdm thấgjoay hếafrwt sứavbhc vừtgsma tay.

Kim vừtgsma bay lêmvvmn, Mãmvvm Hồwtczng lậzezcp tứavbhc giơecrq tay đctoviểfpypm mộlugvt chi. Ngâhjmgn quang lậzezcp tứavbhc bắtnyjn tớuyxfi giốduczng nhưxmbl thủngcoy ngâhjmgn vung vãmvvmi, kịbffqp thờfziyi chếafrw ngựefqm kim quang, đctováhjmgnh cho Kiềpcdxu Hổccjc trởfhil tay khôgfkdng kịbffqp.

Kiềpcdxu Hổccjc nổccjci nójmgzng:

- Giỏuvbdi cho têmvvmn chàfziyy gỗijmlfziyy, dáhjmgm chơecrqi ta...

Lạeixfi hai mũnuwzi kim nữglmca bay lêmvvmn, ba đctoveixfo kim quang hỗijml trợyyrm lẫtfdxn nhau tạeixfo thàfziynh thếafrwvejb giốduczc, lúijmlc nàfziyy mớuyxfi cójmgz thểfpyp miễngcon cưxmblgevfng ngăgtgtn chặvrgpn ngâhjmgn quang đctovkbaty trờfziyi.

mvvm Hồwtczng đctováhjmgnh vôgfkdijmlng thoảgfkdi máhjmgi, thíecrqch chíecrqgfkdijmlng, bậzezct cưxmblfziyi ha hảgfkd. Hai ngưxmblfziyi tỷvejb thíecrq vớuyxfi nhau đctovãmvvm thu húijmlt đctováhjmgm ngụlgmgc tốduczt xung quanh vâhjmgy lạeixfi quan chiếafrwn. Bọvejbn họvejb nhìavbhn thấgjoay thủngco đctovoạeixfn củngcoa hai ngưxmblfziyi, ai nấgjoay lấgjoay làfziym kỳglmc, trong lòhjmgng âhjmgm thầkbatm bộlugvi phụlgmgc.

mvvm Hồwtczng đctovang lúijmlc hưxmblng phấgjoan, vẫtfdxn chiếafrwm thưxmblyyrmng phong mộlugvt chúijmlt. Kiềpcdxu Hổccjc gầkbatm lêmvvmn mộlugvt tiếafrwng, sáhjmgu mũnuwzi kim khâhjmgu cùijmlng bay lêmvvmn mộlugvt lưxmblyyrmt, nhấgjoat thờfziyi kim quang mãmvvmnh liệjmgzt. Mãmvvm Hồwtczng lậzezcp tứavbhc chịbffqu khôgfkdng đctovưxmblyyrmc nữglmca, sắtnyjp sửijmla thấgjoat bạeixfi. Y sợyyrm bảgfkdo bốduczi củngcoa mìavbhnh bịbffq thưxmblơecrqng, vộlugvi vàfziyng thu Ngâhjmgn Hoàfziyn phi kiếafrwm lạeixfi, cuộlugvn tròhjmgn chui vàfziyo lòhjmgng bàfziyn tay.

hjmgu mũnuwzi kim củngcoa Kiềpcdxu Hổccjc bay tớuyxfi lậzezcp tứavbhc dừtgsmng lạeixfi trêmvvmn tráhjmgn Mãmvvm Hồwtczng. Tuy rằgevfng y khôgfkdng dùijmlng sứavbhc, nhưxmblng cũnuwzng cójmgz mộlugvt giọvejbt máhjmgu chảgfkdy ra.


mvvm Hồwtczng nổccjci giậzezcn:

- Têmvvmn Kiềpcdxu man tửijmlfziyy, ngưxmblơecrqi hãmvvmy chờfziy đctovójmgz, sau khi ta luyệjmgzn thàfziynh thụlgmgc bảgfkdo bốduczi Vũnuwz huynh đctovjmgz cho ta, sớuyxfm muộlugvn gìavbhnuwzng trảgfkd lạeixfi ngưxmblơecrqi mộlugvt kiếafrwm.

Kiềpcdxu Hổccjcxmblfziyi ha hảgfkd:

- Đthqeưxmblyyrmc, ta chờfziy ngưxmblơecrqi.

Hai ngưxmblfziyi tranh cãmvvmi ầkbatm ĩcknp mộlugvt trậzezcn, thậzezct ra trong lòhjmgng đctovpcdxu rấgjoat vui mừtgsmng. Nhấgjoat làfziymvvm Hồwtczng, cấgjoat tiếafrwng khen ngợyyrmi từtgsm tậzezcn đctováhjmgy lòhjmgng:

- Vũnuwz huynh đctovjmgz, ngưxmblơecrqi thậzezct sựefqmfziy thầkbatn nhâhjmgn, rốduczt cụlgmgc ngưxmblơecrqi làfziym thếafrwfziyo luyệjmgzn đctovưxmblyyrmc bảgfkdo bốduczi nàfziyy vậzezcy, vìavbh sao ngay cảgfkd khíecrq tứavbhc củngcoa ngưxmblơecrqi cũnuwzng khôgfkdng cójmgz? Chẳfpypng nhữglmcng ngưxmblơecrqi biếafrwt chếafrw phùijmlhjmgn biếafrwt luyệjmgzn khíecrq, còhjmgn gìavbh ngưxmblơecrqi khôgfkdng biếafrwt nữglmca khôgfkdng, nójmgzi ta biếafrwt vớuyxfi?

nuwz La cưxmblfziyi lắtnyjc đctovkbatu:

- Chuyệjmgzn ta luyệjmgzn khíecrq, cáhjmgc ngưxmblơecrqi biếafrwt làfziy đctovngco, đctovtgsmng lan truyềpcdxn ra ngoàfziyi.

Hai ngưxmblfziyi cùijmlng gậzezct đctovkbatu, đctovwtczng thanh nójmgzi:

- Ngưxmblơecrqi yêmvvmn tâhjmgm, chúijmlng ta tựefqm biếafrwt trong lòhjmgng.

Kiềpcdxu Hổccjc lạeixfi nójmgzi:

- Mãmvvm Hồwtczng ngưxmblơecrqi thậzezct làfziy diễngcom phúijmlc tàfziyy trờfziyi cho nêmvvmn mớuyxfi cójmgz đctovưxmblyyrmc Ngâhjmgn Hoàfziyn phi kiếafrwm nàfziyy, cójmgz thểfpyp ngăgtgtn cảgfkdn đctovưxmblyyrmc ba mũnuwzi kim khâhjmgu củngcoa ta. Kim củngcoa ta chíecrqnh làfziy thưxmblyyrmng cổccjc pháhjmgp bảgfkdo, vàfziy lạeixfi cấgjoap bậzezcc còhjmgn cao hơecrqn Ngâhjmgn Hoàfziyn phi kiếafrwm củngcoa ngưxmblơecrqi. Chờfziy sau khi ngưxmblơecrqi tậzezcp luyệjmgzn quen tay, tốduczi thiểfpypu cójmgz thểfpyp đctováhjmgnh ngang tay vớuyxfi ta.

mvvm Hồwtczng đctovtnyjc ýwtczxmblfziyi hắtnyjc hắtnyjc:

- Ta chỉgmzufziy đctovưxmblyyrmc hưxmblfhilng lâhjmgy phúijmlc khíecrq củngcoa Vũnuwz huynh đctovjmgz.

Giọvejbng ba ngưxmblfziyi nójmgzi vớuyxfi nhau rấgjoat khẽvfgo, đctováhjmgm ngụlgmgc tốduczt quan chiếafrwn xung quanh khôgfkdng dáhjmgm tớuyxfi gầkbatn, tựefqm nhiêmvvmn khôgfkdng thểfpyp nghe thấgjoay đctovưxmblyyrmc gìavbh.

nuwz La bảgfkdo bọvejbn họvejb giảgfkdi táhjmgn, Mãmvvm Hồwtczng túijmlm lấgjoay hắtnyjn, nójmgzi rằgevfng nhấgjoat đctovbffqnh phảgfkdi mờfziyi hắtnyjn uốduczng mộlugvt bữglmca. Vớuyxfi tìavbhnh cảgfkdm giữglmca ba ngưxmblfziyi, nójmgzi chuyệjmgzn thùijml lao quảgfkd thậzezct làfziy kháhjmgch sáhjmgo, Mãmvvm Hồwtczng cũnuwzng khôgfkdng phảgfkdi làfziy ngưxmblfziyi keo kiệjmgzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.