Tiên Tuyệt

Chương 239 : Ngân hoàn phi kiếm (thượng + trung)

    trước sau   
Hiệcbudn tạioivi tấtzjwt cảvlbp mọrbpoi ngưgwjozvdri đxgcduhqdu bịkeda con thúberi nhỏbsegxgcdy thu húberit. Từyimh khi Nhạioivc Băbfojng Uyêgwqrn xuấtzjwt hiệcbudn, chưgwjoa từyimhng nghe qua trứrfnang thúberi thưgwjoobsyng cổkeda vừyimha ra ngoàxgcdi đxgcdãojdt lậccbpp tứrfnac nởbysh nhưgwjo vậccbpy. Cho dùccbpxgcd con Bíxmywch Nhãojdtn Hồuxgrng Long Têgwqr củyimha Ngọrbpoc Huyếcbudt đxgcdioivo nhâbyshn, cũkedang phảvlbpi mấtzjwt trăbfojm năbfojm mớuxxzi cópfon thểgtpvtzjwp nởbysh.

xgcdkeda La tiệcbudn tay lấtzjwy ra mầppgam ngọrbpoc cho thúberi nhỏbseg ăbfojn, lạioivi làxgcdm cho khôrbpong íxmywt ngưgwjozvdri phảvlbpi âbyshm thầppgam chắcfuuc lưgwjotbski. Mầppgam ngọrbpoc nọrbporbpoccbpng trâbyshn quýwasl, cògwjon hiếcbudm thấtzjwy hơbsegn cảvlbp Ngọrbpoc Tủyimhy, lạioivi cho mộtgupt con thúberi nhỏbseg mớuxxzi nởbysh ăbfojn.

Chu Cẩabian càxgcdng nhìvlbpn càxgcdng thíxmywch, cưgwjozvdri tưgwjoơbsegi hỏbsegi Vũkeda La:

- Thúberi nhỏbsegxgcdy làxgcd Thầppgan Thúberivlbp vậccbpy?

Hắcfuuc Thủyimhy Tiêgwqrn bêgwqrn cạioivnh đxgcdãojdt thừyimha nhậccbpn mìvlbpnh thấtzjwt bạioivi, nhưgwjong vịkeda Đabiaioivi nhâbyshn ẩabian thâbyshn trong sưgwjoơbsegng mùccbpkedang khôrbpong chịkedau bỏbseg qua, lạioivi hừyimh lạioivnh mộtgupt tiếcbudng:

- Thúberi nhỏbseg yếcbudu nhưgwjo vậccbpy, cópfon đxgcdưgwjoobsyc giáxklq trịkedavlbp chứrfna?


Lờzvdri nàxgcdy cópfon vẻpfon nhưgwjo chópfonccbpng rứrfnat giậccbpu, bấtzjwt kểgtpv ngưgwjozvdri ta cópfon đxgcdioivo lýwasl hay khôrbpong, côrbpong kíxmywch ngưgwjozvdri ta trưgwjouxxzc rồuxgri hãojdty nópfoni. Ai lạioivi khôrbpong biếcbudt thựuxxzc lựuxxzc củyimha thưgwjoobsyng cổkeda Thầppgan Thúberi? Lúberic mớuxxzi sinh ra đxgcdưgwjoơbsegng nhiêgwqrn làxgcd nhỏbseg yếcbudu, nghe nópfoni lúberic Bíxmywch Nhãojdtn Hồuxgrng Long Têgwqr kia vừyimha ra khỏbsegi vỏbseg, thậccbpm chíxmywgwjon đxgcdrfnang khôrbpong nổkedai. Ngọrbpoc Huyếcbudt đxgcdioivo nhâbyshn phảvlbpi tựuxxzvlbpnh đxgcdtgupng thủyimh, lấtzjwy sữzxofa tuầppgan lộtgupc trêgwqrn băbfojng nguyêgwqrn củyimha Côrbpon Luâbyshn sơbsegn nuôrbpoi nópfon. Nhưgwjong hiệcbudn tạioivi thìvlbp sao, ngưgwjozvdri ta đxgcdãojdtxgcd Thầppgan Thúberi khiếcbudn cho cao thủyimh Đabiaioivi Năbfojng cũkedang phảvlbpi e dèoipb.

Huyếcbudt mạioivch củyimha thưgwjoobsyng cổkeda Thầppgan Thúberipfon ưgwjou thếcbud khôrbpong thểgtpv nghi ngờzvdr.

Thúberi nhỏbseg củyimha Vũkeda La vừyimha mớuxxzi sinh ra đxgcdãojdt đxgcdyimh sứrfnac nhảvlbpy nhópfont lung tung, vềuhqd mặyimht thểgtpv chấtzjwt rõulflxgcdng làxgcd rấtzjwt tốoipbt.

Bấtzjwt quáxklq vịkeda Đabiaioivi nhâbyshn ẩabian thâbyshn trong sưgwjoơbsegng mùccbp hiểgtpvn nhiêgwqrn đxgcdãojdt chọrbpoc giậccbpn thúberi nhỏbsegxgcdy. Nópfon nuốoipbt chửzvdrng miếcbudng mầppgam ngọrbpoc cògwjon lạioivi vàxgcdo bụrbpong, sau đxgcdópfon chồuxgrm lêgwqrn, hópfona thàxgcdnh mộtgupt đxgcdioivo kim quang bay vềuhqd phíxmywa vịkeda Đabiaioivi nhâbyshn kia. Thâbyshn hìvlbpnh nópfongwjon ởbysh giữzxofa khôrbpong trung, bốoipbn trảvlbpo lậccbpp lògwjoe hàxgcdo quang màxgcdu vàxgcdng nhạioivt đxgcdãojdt chộtgupp ra.

Chỉmlsixgcd phíxmywa sau nópfon thìvlbpnh lìvlbpnh xuấtzjwt hiệcbudn mộtgupt bàxgcdn tay, chộtgupp trúbering vàxgcdo châbyshn sau củyimha nópfon.

keda La tráxklqch nópfon:

- Cògwjon nhỏbsegxgcd đxgcdãojdt bắcfuut chưgwjouxxzc ngưgwjozvdri kháxklqc đxgcdáxklqnh nhau...

Thúberi nhỏbseg nọrbpo ra sứrfnac giãojdty dụrbpoa, nhưgwjong khôrbpong thoáxklqt đxgcdưgwjoobsyc tay Vũkeda La, cópfon vẻpfongwjozvdri phầppgan khôrbpong cam lògwjong, đxgcdôrbpoi mắcfuut to đxgcden lúbering liếcbudng củyimha nópfon nhìvlbpn trừyimhng trừyimhng vịkeda Đabiaioivi nhâbyshn kia. Thìvlbpnh lìvlbpnh nópfonxklq to miệcbudng, phùccbp mộtgupt tiếcbudng phun ra mộtgupt luồuxgrng lửzvdra màxgcdu vàxgcdng.

Luồuxgrng lửzvdra nàxgcdy giốoipbng nhưgwjo mộtgupt mũkedai têgwqrn bay nhanh vềuhqd phíxmywa ngưgwjozvdri nọrbpo. Ngưgwjozvdri nàxgcdy khôrbpong ngờzvdr rằtrmxng mộtgupt con thúberi vừyimha mớuxxzi sinh ra lạioivi cópfon thểgtpv phun lửzvdra nhưgwjo vậccbpy, trởbysh tay khôrbpong kịkedap lậccbpp tứrfnac bịkeda lửzvdra béeuisn vàxgcdo ngưgwjozvdri.

Vớuxxzi thựuxxzc lựuxxzc củyimha y, dùccbpxgcd bịkeda lửzvdra thiêgwqru bấtzjwt quáxklqkedang chỉmlsibsegi chậccbpt vậccbpt mộtgupt chúberit màxgcd thôrbpoi, hơbsegi mấtzjwt mặyimht vớuxxzi mọrbpoi ngưgwjozvdri. Bởbyshi vậccbpy y chỉmlsi tiệcbudn tay khẽvtpi phấtzjwt, mộtgupt màxgcdn nưgwjouxxzc rợobsyi xuốoipbng, chuẩabian bịkeda dậccbpp tắcfuut ngọrbpon lửzvdra kia.

Khôrbpong ngờzvdr rằtrmxng màxgcdn nưgwjouxxzc vừyimha chạioivm vàxgcdo ngọrbpon lửzvdra, chẳinpnng nhữzxofng lửzvdra khôrbpong tắcfuut ngưgwjoobsyc lạioivi cògwjon bùccbpng lêgwqrn mạioivnh mẽvtpi, nháxklqy mắcfuut đxgcdãojdtpfona thàxgcdnh biểgtpvn lửzvdra bao phủyimh thâbyshn hìvlbpnh ngưgwjozvdri nọrbpo.

Ngọrbpon lửzvdra nàxgcdy vôrbpoccbpng đxgcdáxklqng sợobsy, cópfon thểgtpv đxgcdoipbt cháxklqy cảvlbpxgcdn sưgwjoơbsegng mùccbp hộtgup thâbyshn củyimha vịkeda Đabiaioivi nhâbyshn kia.

Ngưgwjozvdri nọrbpo quáxklqt to mộtgupt tiếcbudng, vộtgupi vàxgcdng cởbyshi áxklqo choàxgcdng trêgwqrn ngưgwjozvdri vứrfnat xuốoipbng đxgcdtzjwt. Árhrzo choàxgcdng vừyimha rờzvdri thâbyshn, làxgcdn sưgwjoơbsegng mùccbp bao phủyimhgwqrn ngoàxgcdi cũkedang theo đxgcdópfon biếcbudn mấtzjwt.


Chu Hoàxgcdnh sửzvdrng sốoipbt, sau đxgcdópfongwjozvdri khẩabiay:

- Thìvlbp ra làxgcd Tiếcbudt trưgwjobyshng lãojdto củyimha Trưgwjobyshng Lãojdto Hộtgupi, chẳinpnng tráxklqch ngàxgcdi khôrbpong dáxklqm lấtzjwy mặyimht thậccbpt gặyimhp ngưgwjozvdri. Xem ra ngàxgcdi cũkedang biếcbudt nếcbudu tranh đxgcdoạioivt bảvlbpo bốoipbi vớuxxzi đxgcdáxklqm vãojdtn bốoipbi chúbering ta sẽvtpixgcdm mấtzjwt đxgcdi thểgtpv diệcbudn củyimha ngàxgcdi, ha ha...

Tiếcbudt Kiêgwqru cũkedang làxgcd thàxgcdnh viêgwqrn Trưgwjobyshng Lãojdto Hộtgupi thuộtgupc Cửzvdru Đabiaioivi Thiêgwqrn Môrbpon, bấtzjwt quáxklq đxgcdkedaa vịkeda củyimha lãojdto so ra cògwjon kéeuism Sởbysh Tam Tuyệcbudt, tiếcbudn vàxgcdo Trưgwjobyshng Lãojdto Hộtgupi cògwjon muộtgupn hơbsegn cảvlbp bọrbpon Đabiauxgrng trưgwjobyshng lãojdto. Vìvlbp đxgcdgtpvpfon thểgtpv sốoipbng yêgwqrn trong Trưgwjobyshng Lãojdto Hộtgupi, Tiếcbudt Kiêgwqru khôrbpong chúberit do dựuxxz đxgcdppgau phụrbpoc ngưgwjozvdri đxgcdrfnang sau lưgwjong Sởbysh Tam Tuyệcbudt, làxgcd ngưgwjozvdri cùccbpng phe vớuxxzi Sởbysh Tam Tuyệcbudt trong Trưgwjobyshng Lãojdto Hộtgupi.

Lầppgan nàxgcdy Sởbysh Tam Tuyệcbudt lo rằtrmxng mộtgupt mìvlbpnh Hắcfuuc Thủyimhy Tiêgwqrn khôrbpong thểgtpv khốoipbng chếcbud đxgcdưgwjoobsyc tìvlbpnh thếcbud, cho nêgwqrn thưgwjoơbsegng lưgwjoobsyng vớuxxzi Tiếcbudt Kiêgwqru, bảvlbpo lãojdto ra mặyimht dẫdhpin quâbyshn chạioivy tớuxxzi Nhưgwjoobsyc Lôrbpo Ngụrbpoc.

Chỉmlsixgcd Tiếcbudt Kiêgwqru khôrbpong thểgtpvxgcdo ngờzvdr đxgcdưgwjoobsyc, mộtgupt con thúberi nhỏbseg mớuxxzi vừyimha sinh ra lạioivi cópfon thểgtpvxgcdm cho mộtgupt cao thủyimh Đabiaioivi Năbfojng nhưgwjovlbpnh nếcbudm mùccbpi đxgcdau khổkeda.

Nếcbudu thâbyshn phậccbpn đxgcdãojdt bịkeda kháxklqm pháxklq, Tiếcbudt Kiêgwqru cũkedang khôrbpong cópfonvlbp giấtzjwu diếcbudm. Trêgwqrn thựuxxzc tếcbud hiệcbudn tạioivi lãojdto vẫdhpin cògwjon đxgcdang cuốoipbng quíxmywt tay châbyshn, ngọrbpon lửzvdra nọrbpo vẫdhpin báxklqm sáxklqt lấtzjwy lãojdto, giốoipbng nhưgwjo giògwjoi ăbfojn vàxgcdo xưgwjoơbsegng, cựuxxzc kỳutgk khópfon đxgcdoipbi phópfon.

ojdto thay đxgcdkedai nhiềuhqdu loạioivi thủyimh đxgcdoạioivn, cũkedang khôrbpong thểgtpv dậccbpp tắcfuut đxgcdưgwjoobsyc ngọrbpon lửzvdra nọrbpo, rốoipbt cụrbpoc hiểgtpvu ra, sắcfuuc mặyimht đxgcdioivi biếcbudn kinh hôrbpo thấtzjwt thanh:

- Chẳinpnng lẽvtpi lạioivi làxgcd Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega?

Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega cópfon thểgtpv chuyểgtpvn hópfona uy lựuxxzc Ngũkedaxgcdnh dung nhậccbpp vàxgcdo ngọrbpon lửzvdra, cho nêgwqrn bấtzjwt kểgtpvccbpng nưgwjouxxzc hay đxgcdtzjwt dậccbpp lửzvdra cũkedang khôrbpong tắcfuut đxgcdưgwjoobsyc. Đabiaâbyshy làxgcd mộtgupt trong nhữzxofng loạioivi Châbyshn Hỏbsega khópfon đxgcdoipbi phópfon nhấtzjwt trêgwqrn Tu Châbyshn Giớuxxzi.

xgcd Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega cũkedang rấtzjwt khópfongwjong khốoipbng chếcbud. Thúberi nhỏbsegxgcdy chỉmlsi vừyimha mớuxxzi nởbysh ra đxgcdãojdtpfon thểgtpv vậccbpn dụrbpong Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega, hiếcbudn nhiêgwqrn làxgcdgwjo chấtzjwt trờzvdri sinh.

Tiếcbudt Kiêgwqru vừyimha rồuxgri cògwjon chếcbud nhạioivo thúberi kia nhỏbseg yếcbudu, kếcbudt quảvlbp bịkeda ngưgwjozvdri ta phun cho mộtgupt luồuxgrng Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega, đxgcdoipbt cho lãojdto cuốoipbng quíxmywt tay châbyshn, thậccbpt sựuxxz hếcbudt sứrfnac nựuxxzc cưgwjozvdri.

Tiếcbudt Kiêgwqru néeuisn đxgcdau lấtzjwy trong ngưgwjozvdri ra mộtgupt chiếcbudc bìvlbpnh ngọrbpoc, trong bìvlbpnh cópfon mộtgupt giọrbpot Thiêgwqrn Nhấtzjwt Châbyshn Thủyimhy. Sau khi đxgcdkeda giọrbpot Châbyshn Thủyimhy ra, mớuxxzi xem nhưgwjo dậccbpp tắcfuut đxgcdưgwjoobsyc ngọrbpon Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega. Thiêgwqrn Nhấtzjwt Châbyshn Thủyimhy nàxgcdy vôrbpoccbpng trâbyshn quýwasl, Tiếcbudt Kiêgwqru cấtzjwt bêgwqrn mìvlbpnh đxgcdãojdt mấtzjwy chụrbpoc năbfojm. vốoipbn lãojdto chuẩabian bịkeda luyệcbudn chếcbud mộtgupt mópfonn bảvlbpn mệcbudnh pháxklqp bảvlbpo, nhưgwjong vẫdhpin chưgwjoa tìvlbpm đxgcdyimhxgcdi liệcbudu. Lạioivi khôrbpong ngờzvdrrbpom nay chỉmlsivlbp mộtgupt câbyshu nópfoni đxgcdùccbpa màxgcd hao mấtzjwt, Tiếcbudt Kiêgwqru vìvlbp vậccbpy buồuxgrn bựuxxzc vôrbpoccbpng.

Sau khi thúberi kia phun ra mộtgupt luồuxgrng Ngũkedaxgcdnh Châbyshn Hỏbsega, tinh thầppgan nhấtzjwt thờzvdri cópfon vẻpfoneuism đxgcdi nhiềuhqdu, hơbsegi mệcbudt mỏbsegi rúberic vàxgcdo lògwjong Vũkeda La. Trong lògwjong Vũkeda La vốoipbn cògwjon đxgcdang ôrbpom Chu Cẩabian, cópfon lẽvtpi thúberi nọrbpo cảvlbpm thấtzjwy chậccbpt chộtgupi, bèoipbn dùccbpng môrbpong đxgcdabiay hai cáxklqi, đxgcdabiay Chu Cẩabian ra, mìvlbpnh nópfon đxgcdtgupc báxklq lồuxgrng ngựuxxzc Vũkeda La, sau đxgcdópfon chui xuốoipbng dưgwjouxxzi áxklqo, bắcfuut đxgcdppgau ngủyimh say.


Chu Cẩabian sữzxofng sờzvdr, Vũkeda La cũkedang lắcfuuc đxgcdppgau cưgwjozvdri khổkeda.

Chu Hoàxgcdnh vôrbpoccbpng hưgwjong phấtzjwn, vộtgupi chạioivy tớuxxzi hỏbsegi:

- Muộtgupi phu, rốoipbt cụrbpoc Thầppgan Thúberixgcdy cópfon lai lịkedach thếcbudxgcdo vậccbpy?

Lai lịkedach củyimha nópfon... Vũkeda La thầppgam đxgcdcfuuc ýwasl trong lògwjong, ngẫdhpim lạioivi thầppgan tưgwjoobsyng cao vàxgcdi vạioivn trưgwjoobsyng, cáxklqc loạioivi dịkedagwjoobsyng bêgwqrn trong thạioivch đxgcdtgupng hìvlbpnh cầppgau, lai lịkedach thúberi nhỏbsegxgcdy chắcfuuc chắcfuun làxgcd khôrbpong nhỏbseg. Bấtzjwt quáxklq chuyệcbudn nàxgcdy cũkedang khôrbpong thểgtpvpfoni ra trưgwjouxxzc mặyimht nhiềuhqdu ngưgwjozvdri nhưgwjo vậccbpy.

- Ta cũkedang khôrbpong biếcbudt, hay làxgcd hỏbsegi Chu Đabiaioivi Trưgwjobyshng lãojdto thứrfna xem, lãojdto nhâbyshn gia kiếcbudn văbfojn quảvlbpng báxklqc, cópfon thểgtpv biếcbudt đxgcdưgwjoobsyc têgwqrn củyimha tiểgtpvu gia hỏbsega nàxgcdy.

Chu Hoàxgcdnh gọrbpoi muộtgupi phu đxgcdãojdt thàxgcdnh quen, lúberic nàxgcdy nghe Vũkeda La gọrbpoi cáxklqi gìvlbp Chu Đabiaioivi Trưgwjobyshng lãojdto, khôrbpong khỏbsegi trừyimhng mắcfuut:

- Ngưgwjoơbsegi phảvlbpi gọrbpoi cha ta thếcbudxgcdo?

Chu Cẩabian bêgwqrn cạioivnh tứrfnac tốoipbi dựuxxzng thẳinpnng màxgcdy liễqaqru:

- Nhịkeda ca...

Chu Hoàxgcdnh xuốoipbng nưgwjouxxzc:

- Vìvlbp sao trưgwjouxxzc kia khôrbpong thấtzjwy, khôrbpong ngờzvdrxmywnh muộtgupi hung hăbfojng nhưgwjo vậccbpy...

idqu nhàxgcd Chu Cẩabian luôrbpon tỏbseg ra bộtgup dạioivng tiểgtpvu thưgwjo khuêgwqrxklqc, gầppgan đxgcdâbyshy vìvlbp sựuxxz xuấtzjwt hiệcbudn củyimha Vũkeda La, cho nêgwqrn mớuxxzi dầppgan dầppgan bạioivi lộtgup nguyêgwqrn hìvlbpnh.

Chu Cẩabian quảvlbp thậccbpt rấtzjwt thíxmywch têgwqrn tiểgtpvu gia hỏbsega đxgcdáxklqng yêgwqru nàxgcdy, nhưgwjong trưgwjouxxzc mắcfuut đxgcdôrbpong ngưgwjozvdri nhưgwjo vậccbpy khôrbpong tiệcbudn cho tay vàxgcdo ngựuxxzc áxklqo Vũkeda La, đxgcdàxgcdnh hỏbsegi:


- Đabiayimht têgwqrn cho tiểgtpvu gia hỏbsega nàxgcdy đxgcdi, ngưgwjoơbsegi muốoipbn gọrbpoi nópfonxgcdvlbp?

Tranh đxgcdoạioivt quyềuhqdn đxgcdyimht têgwqrn cho sủyimhng vậccbpt cùccbpng nữzxof nhâbyshn hiểgtpvn nhiêgwqrn làxgcd mộtgupt chuyệcbudn cựuxxzc kỳutgk khôrbpong khôrbpon ngoan. Tuy rằtrmxng Vũkeda La khôrbpong biếcbudt chuyệcbudn nàxgcdy, nhưgwjong lúberic nàxgcdy hắcfuun cảvlbpm thấtzjwy cópfon chúberit áxklqy náxklqy, cảvlbpm thấtzjwy nêgwqrn đxgcdgtpv quyềuhqdn đxgcdyimht têgwqrn thúberi nhỏbseg kia lạioivi cho Cốoipbc Mụrbpoc Thanh mớuxxzi phảvlbpi.

Tuy rằtrmxng hiệcbudn tạioivi hắcfuun cùccbpng Chu Cẩabian gạioivo nấtzjwu thàxgcdnh cơbsegm, nhưgwjong chuyệcbudn nàxgcdy khôrbpong cópfon nghĩglina làxgcd hắcfuun vôrbpogwjoơbsegng tâbyshm quêgwqrn Cốoipbc Mụrbpoc Thanh đxgcdi.

Nhưgwjong Chu Cẩabian tỏbseg ra tíxmywch cựuxxzc nhưgwjo vậccbpy, Vũkeda La cũkedang đxgcdàxgcdnh chịkedau.

Thúberi nhỏbseg kia cópfon bộtguprbpong vàxgcdng ópfonng, ýwasl niệcbudm đxgcdppgau tiêgwqrn nàxgcdy ra trong đxgcdppgau Vũkeda La chíxmywnh làxgcd:

- Tiểgtpvu Kim?

- Khôrbpong hay.

keda La đxgcdvlbpo trògwjon mắcfuut:

- Kim Tiểgtpvu Tiểgtpvu?

- Yếcbudu quáxklq.

- Kim Mao Sưgwjogwjoơbsegng?

- Ngưgwjoơbsegi xáxklqc đxgcdkedanh nópfonxgcdgwjo tửzvdr?

- Kim Tửzvdr?


- Quáxklq tụrbpoc, khôrbpong chịkedau đxgcdưgwjoobsyc...

Hiểgtpvn nhiêgwqrn ởbysh phưgwjoơbsegng diệcbudn đxgcdyimht têgwqrn, suy nghĩglin củyimha Vũkeda La vôrbpoccbpng hạioivn chếcbud, nghĩglin tớuxxzi nghĩglin lui chỉmlsi xoay quanh mộtgupt chữzxof Kim, giốoipbng nhưgwjo lạioivc vàxgcdo mêgwqr cung khôrbpong ra đxgcdưgwjoobsyc.

keda La bấtzjwt đxgcdcfuuc dĩglin nhìvlbpn Chu Cẩabian, cópfon vẻpfon nhưgwjo đxgcdãojdt hiểgtpvu:

- Hẳinpnn ta phảvlbpi chủyimh đxgcdtgupng nhưgwjozvdrng lạioivi cho nàxgcdng chứrfnavlbp? Bấtzjwt kềuhqd ta nópfoni ra cáxklqi têgwqrn nàxgcdo, nàxgcdng cũkedang cópfon thểgtpvvlbpm ra cớuxxz phủyimh quyếcbudt.

Chu Cẩabian ra vẻpfon tiểgtpvu thưgwjo khuêgwqrxklqc, cưgwjozvdri mỉmlsim:

- Sao lạioivi nhưgwjo vậccbpy, ta rấtzjwt tôrbpon trọrbpong ngưgwjoơbsegi kia màxgcd...

keda La khôrbpong thểgtpv tin đxgcdưgwjoobsyc:

- Thôrbpoi bỏbseg đxgcdi, nàxgcdng muốoipbn đxgcdyimht têgwqrn nópfonxgcdvlbp?

Quảvlbp nhiêgwqrn Chu Cẩabian đxgcdãojdt chuẩabian bịkeda từyimh sớuxxzm, lậccbpp tứrfnac nópfoni:

- Ngưgwjoơbsegi xem nópfon hoạioivt báxklqt nhưgwjo vậccbpy, chúbering ta gọrbpoi nópfonxgcd Đabiatgupng Đabiatgupng đxgcdi.

- Đabiatgupng Đabiatgupng? (gắcfuung sứrfnac)

keda La chợobsyt cảvlbpm thấtzjwy mộtgupt luồuxgrng khíxmyw lạioivnh chạioivy dọrbpoc xưgwjoơbsegng sốoipbng, cópfon cảvlbpm giáxklqc kỳutgk quáxklqi khópfon tảvlbp bằtrmxng lờzvdri.

- Đabiaúbering rồuxgri, vừyimha chíxmywnh xáxklqc vừyimha đxgcdáxklqng yêgwqru.

Chu Cẩabian lạioivi cưgwjozvdri mỉmlsim, đxgcdôrbpoi mắcfuut mởbysh to trògwjon nhưgwjo trứrfnang chim, tựuxxza nhưgwjo thiếcbudu nữzxof ngâbyshy thơbseg chấtzjwt pháxklqc, nhìvlbpn Vũkeda La tràxgcdn trềuhqd hy vọrbpong.

Tuy rằtrmxng kinh nghiệcbudm luyếcbudn áxklqi nữzxof nhâbyshn củyimha Vũkeda La khôrbpong phong phúberi, nhưgwjong hắcfuun cũkedang lờzvdr mờzvdr đxgcdxklqn ra đxgcdưgwjoobsyc nếcbudu mìvlbpnh khôrbpong đxgcdáxklqp ứrfnang, gưgwjoơbsegng mặyimht tưgwjoơbsegi cưgwjozvdri đxgcdáxklqng yêgwqru kia sẽvtpi lậccbpp tứrfnac biếcbudn thàxgcdnh gưgwjoơbsegng mặyimht quỷmlsi dạioiv xoa.

- Chuyệcbudn nàxgcdy... thôrbpoi đxgcdưgwjoobsyc.

Chu Cẩabian vẫdhpin tỏbseg ra thiếcbudu nữzxof ngâbyshy thơbseg:

- Đabiayimhng ra vẻpfon miễqaqrn cưgwjotbskng nhưgwjo vậccbpy, ta thậccbpt sựuxxzrbpon trọrbpong ngưgwjoơbsegi. Ngưgwjozvdri ta làxgcd thụrbpoc nữzxof xuấtzjwt thâbyshn quyềuhqdn quýwasl, sẽvtpi khôrbpong coi thưgwjozvdrng ngưgwjoơbsegi...

keda La tứrfnac đxgcdếcbudn nỗaotui lôrbpong tópfonc toàxgcdn thâbyshn dựuxxzng đxgcdrfnang. Đabiaâbyshy làxgcd uy hiếcbudp, uy hiếcbudp hếcbudt sứrfnac trầppgan trụrbpoi.

Hắcfuun lậccbpp tứrfnac tỏbseg tháxklqi đxgcdtgup:

- Têgwqrn rấtzjwt hay, khôrbpong cògwjon têgwqrn nàxgcdo thíxmywch hợobsyp vớuxxzi thúberi kia hơbsegn nữzxofa. Têgwqrn nàxgcdy coi nhưgwjo đxgcdãojdt đxgcdkedanh, ai dáxklqm phảvlbpn đxgcdoipbi, ta sẽvtpi liềuhqdu mạioivng vớuxxzi kẻpfon đxgcdópfon.

keda La cảvlbpm giáxklqc đxgcdưgwjoobsyc thúberi nhỏbseg ngọrbpo nguậccbpy phảvlbpn đxgcdoipbi trong lồuxgrng ngựuxxzc, hắcfuun cũkedang chỉmlsipfon thểgtpv thầppgam than trong lògwjong: Bằtrmxng hữzxofu, vìvlbp gia đxgcdìvlbpnh hògwjoa thuậccbpn, ngưgwjoơbsegi chịkedau khópfon hy sinh mộtgupt chúberit đxgcdi...

keda La ngẫdhpim nghĩglin mộtgupt chúberit, tưgwjoơbsegng lai tiểgtpvu gia hỏbsega nàxgcdy nhấtzjwt đxgcdkedanh trưgwjobyshng thàxgcdnh, hùccbpng tráxklqng cao lớuxxzn, uy phong lẫdhpim lẫdhpim, vạioivn thúberi thầppgan phụrbpoc, lạioivi cópfon mộtgupt cáxklqi têgwqrn hếcbudt sứrfnac trẻpfon con nhưgwjo vậccbpy, quảvlbp thậccbpt làxgcd mấtzjwt mặyimht thưgwjoobsyng cổkeda Thầppgan Thúberi.

Ngàxgcdy hôrbpom đxgcdópfon, nhâbyshn thủyimh củyimha Chu gia vàxgcd Tiếcbudt Kiêgwqru tiếcbudn vàxgcdo Nhạioivc Băbfojng Uyêgwqrn, quảvlbp nhiêgwqrn ngưgwjozvdri phe Chu gia thu hoạioivch nhiềuhqdu hơbsegn hẳinpnn phe Tiếcbudt Kiêgwqru. Bấtzjwt kểgtpvxgcd Hắcfuuc Thủyimhy Tiêgwqrn hay Tiếcbudt Kiêgwqru đxgcduhqdu khôrbpong cam lògwjong, nhưgwjong khôrbpong thểgtpvxgcdm gìvlbp đxgcdưgwjoobsyc.

keda La đxgcdãojdtpfon Đabiatgupng Đabiatgupng, tựuxxz biếcbudt đxgcdâbyshy làxgcdbseg duyêgwqrn lớuxxzn bằtrmxng trờzvdri, cũkedang khôrbpong muốoipbn vàxgcdo Nhạioivc Băbfojng Uyêgwqrn nữzxofa. Lògwjong tham khôrbpong đxgcdáxklqy nhấtzjwt đxgcdkedanh sẽvtpi dẫdhpin tớuxxzi tai họrbpoa.

Chu Cẩabian ngủyimh mộtgupt giấtzjwc dàxgcdi, hôrbpom sau lậccbpp tứrfnac cảvlbpm thấtzjwy tinh thầppgan hưgwjong phấtzjwn gấtzjwp trăbfojm lầppgan. Nhưgwjong nàxgcdng cũkedang khôrbpong đxgcdi gặyimhp Vũkeda La, vìvlbp bảvlbpn tíxmywnh nữzxof hoàxgcdng lạioivi táxklqi pháxklqt.

Cảvlbp ngàxgcdy hôrbpom ấtzjwy Vũkeda La cũkedang cópfon rấtzjwt nhiềuhqdu chuyệcbudn cầppgan xửzvdrwasl. Mộtgupt íxmywt côrbpong văbfojn củyimha Nhưgwjoobsyc Lôrbpo Ngụrbpoc chưgwjoa giảvlbpi quyếcbudt, cògwjon phảvlbpi thôrbpong báxklqo vớuxxzi ngưgwjozvdri củyimha mìvlbpnh biếcbudt mìvlbpnh đxgcdãojdt trởbysh vềuhqd, bằtrmxng khôrbpong bọrbpon Đabiauxgrng trưgwjobyshng lãojdto, Hưgwjouxxzng Cuồuxgrng Ngôrbpon cògwjon tưgwjobyshng rằtrmxng hắcfuun đxgcdãojdt chếcbudt thậccbpt.

Đabiaếcbudn tốoipbi, Chu Cẩabian ởbysh trong phògwjong cópfon vẻpfon đxgcdrfnang ngồuxgri khôrbpong yêgwqrn. Nàxgcdng cũkedang khôrbpong đxgcdoipbt đxgcdèoipbn, đxgcdôrbpoi mắcfuut sáxklqng rựuxxzc trong bópfonng tốoipbi, vốoipbn rấtzjwt xinh đxgcdnbptp. Nhưgwjong nàxgcdng lạioivi trừyimhng mắcfuut, trong bópfonng tốoipbi cópfon vẻpfonbsegi kinh khùccbpng.

- Têgwqrn chếcbudt bằtrmxm kia khôrbpong biếcbudt tớuxxzi đxgcdâbyshy sao, ngưgwjozvdri ta làxgcd nữzxof nhâbyshn, vìvlbp sao ngưgwjoơbsegi khôrbpong thuậccbpn theo ngưgwjozvdri ta mộtgupt chúberit?

Hai tay Chu Cẩabian vắcfuut chăbfojn, dưgwjozvdrng nhưgwjo đxgcdang vắcfuut ngang eo Vũkeda La vậccbpy, khôrbpong ngừyimhng hạioiv thủyimh nhưgwjong vẫdhpin chưgwjoa nguôrbpoi giậccbpn. Chu Cẩabian oáxklqn hậccbpn lầppgam bầppgam:

- Đabiayimhng đxgcdgtpv ta gặyimhp ngưgwjoơbsegi trong mấtzjwy ngàxgcdy tớuxxzi, bằtrmxng khôrbpong ta nhấtzjwt đxgcdkedanh cắcfuun ngưgwjoơbsegi mộtgupt cáxklqi thậccbpt mạioivnh...

- Ta sẽvtpi khôrbpong đxgcdi tìvlbpm ngưgwjoơbsegi, ta biếcbudt ngưgwjoơbsegi đxgcdang bắcfuut ta chờzvdr đxgcdobsyi, bảvlbpn côrbpogwjoơbsegng cũkedang khôrbpong phảvlbpi làxgcd kẻpfon khôrbpong cópfon đxgcdppgau ópfonc...

Chu Cẩabian ngãojdt ngưgwjozvdri xuốoipbng giưgwjozvdrng thậccbpt mạioivnh, kéeuiso chăbfojn lêgwqrn trùccbpm kíxmywn đxgcdppgau.

xgcdng quảvlbp thậccbpt khôrbpong ngờzvdr, lầppgan hờzvdrn dỗaotui nàxgcdy đxgcdãojdt khiếcbudn cho mấtzjwy ngàxgcdy liềuhqdn nàxgcdng khôrbpong gặyimhp đxgcdưgwjoobsyc Vũkeda La.

ojdt Hồuxgrng tìvlbpm tớuxxzi Vũkeda La., sau khi vàxgcdo phògwjong cẩabian thậccbpn khéeuisp chặyimht cửzvdra lạioivi, khiếcbudn cho Vũkeda La kinh ngạioivc hỏbsegi:

- Ngưgwjoơbsegi làxgcdm gìvlbp vậccbpy?

ojdt Hồuxgrng khôrbpong nópfoni nửzvdra lờzvdri, lấtzjwy trong lògwjong ra khốoipbi Tháxklqi Ấglint Ngâbyshn Pháxklqch củyimha mìvlbpnh đxgcdyimht lêgwqrn bàxgcdn.

keda La cưgwjozvdri nópfoni:

- Sao hảvlbp, tặyimhng ta ưgwjo?

Hắcfuun khôrbpong chúberit kháxklqch sáxklqo giơbseg tay ra lấtzjwy, nhưgwjong Mãojdt Hồuxgrng trừyimhng mắcfuut đxgcdoạioivt lạioivi:

- Đabiayimhng giỡtbskn, thứrfnaxgcdojdt Hồuxgrng ta liềuhqdu mạioivng đxgcdoạioivt đxgcdưgwjoobsyc, cópfon thểgtpv đxgcdgtpv cho ngưgwjoơbsegi cưgwjouxxzp hay sao? Hai ngưgwjozvdri cũkedang thâbyshn thiếcbudt, vẫdhpin thưgwjozvdrng hay đxgcdùccbpa giỡtbskn vớuxxzi nhau nhưgwjo vậccbpy.

keda La cũkedang cưgwjozvdri nópfoni:

- Ta cũkedang biếcbudt ngưgwjoơbsegi keo kiệcbudt, đxgcdưgwjoobsyc rồuxgri, rốoipbt cụrbpoc cópfon chuyệcbudn gìvlbp vậccbpy?

ojdt Hồuxgrng hỏbsegi:

- Ngưgwjoơbsegi nópfoni thậccbpt đxgcdi, mộtgupt thâbyshn áxklqo giáxklqp củyimha ngưgwjoơbsegi phảvlbpi chăbfojng làxgcd do ngưgwjoơbsegi luyệcbudn chếcbud?

keda La nhưgwjouxxzng màxgcdy:

- Làxgcdm sao vậccbpy?

ojdt Hồuxgrng vỗaotuxgcdn nópfoni:

- Ta đxgcdãojdt biếcbudt làxgcd tay nghềuhqd củyimha ngưgwjoơbsegi, bảvlbpo ngưgwjozvdri kháxklqc luyệcbudn chếcbud ra pháxklqp bảvlbpo xấtzjwu xíxmyw nhưgwjo vậccbpy quảvlbp thậccbpt khôrbpong phảvlbpi làxgcd chuyệcbudn dễqaqrxgcdng gìvlbp...

keda La xấtzjwu hổkeda, ho khan hai tiếcbudng ngấtzjwt lờzvdri Mãojdt Hồuxgrng:

- Tháxklqi đxgcdtgupxgcdy củyimha ngưgwjoơbsegi cũkedang khôrbpong giốoipbng nhưgwjo đxgcdang cópfon việcbudc muốoipbn nhờzvdr ngưgwjozvdri kháxklqc.

ojdt Hồuxgrng cưgwjozvdri sưgwjoobsyng mấtzjwy tiếcbudng:

- Toàxgcdn làxgcd ngưgwjozvdri phe mìvlbpnh, ngưgwjoơbsegi cògwjon sợobsy xấtzjwu nữzxofa sao?

keda La ngửzvdra đxgcdppgau nhìvlbpn trờzvdri, lạioivi chỉmlsi thấtzjwy váxklqn gỗaotu trêgwqrn nópfonc phògwjong tịkedach mịkedach:

- Nhữzxofng lờzvdri nàxgcdy củyimha ngưgwjoơbsegi làxgcdm nhưgwjo ta làxgcd kẻpfon khôrbpong biếcbudt xấtzjwu hổkeda vậccbpy...

Rốoipbt cụrbpoc Mãojdt Hồuxgrng cũkedang tỏbseg ra xấtzjwu hổkeda:

- Ta... khôrbpong phảvlbpi ta cópfon ýwaslxgcdy...

Y chợobsyt đxgcdabiay khốoipbi Tháxklqi Ấglint Ngâbyshn Pháxklqch kia vềuhqd phíxmywa Vũkeda La:

- Hảvlbpo huynh đxgcdcbud, giúberip ta luyệcbudn chếcbud mộtgupt mópfonn bảvlbpn mệcbudnh pháxklqp bảvlbpo đxgcdi.

keda La sửzvdrng sốoipbt:

- Ngưgwjoơbsegi tin tưgwjobyshng ta vậccbpy sao?

Khốoipbi Tháxklqi Ấglint Ngâbyshn Pháxklqch nàxgcdy to bằtrmxng đxgcdppgau ngưgwjozvdri. Hơbsegn nữzxofa từyimh sau thờzvdri Hồuxgrng Hoang, Tháxklqi Ấglint Ngâbyshn Pháxklqch vôrbpoccbpng hiếcbudm cópfon, mộtgupt khốoipbi lớuxxzn nhưgwjo vậccbpy cũkedang đxgcdyimh đxgcdkedai đxgcdưgwjoobsyc mộtgupt thanh phi kiếcbudm tam phẩabiam trong phưgwjozvdrng thịkeda tu châbyshn.

beric trưgwjouxxzc Vũkeda La chưgwjoa từyimhng nópfoni qua mìvlbpnh biếcbudt luyệcbudn khíxmyw. hơbsegn nữzxofa quảvlbp thậccbpt hắcfuun chưgwjoa từyimhng luyệcbudn chếcbud ra pháxklqp bảvlbpo gìvlbp. Kỹjjovbfojng giỏbsegi nhấtzjwt củyimha hắcfuun làxgcd chếcbud phùccbp, tuy rằtrmxng đxgcdkedaa vịkeda củyimha phùccbpgwjo cao hơbsegn luyệcbudn khíxmywgwjo rấtzjwt xa, nhưgwjong chếcbud phùccbpxgcd luyệcbudn bảvlbpo làxgcd hai chuyệcbudn kháxklqc nhau. Hiệcbudn tạioivi Mãojdt Hồuxgrng giao phópfon mộtgupt khốoipbi tàxgcdi liệcbudu trâbyshn quýwasl nhưgwjo vậccbpy cho Vũkeda La, làxgcdm cho hắcfuun cảvlbpm thấtzjwy tráxklqch nhiệcbudm củyimha mìvlbpnh hếcbudt sứrfnac nặyimhng nềuhqd.

ojdt Hồuxgrng khoáxklqt tay chặyimhn lạioivi:

- Ta khôrbpong tin ngưgwjoơbsegi cògwjon cópfon thểgtpv tin ai?

- Nhưgwjong...

keda La do dựuxxz mộtgupt chúberit, nhưgwjong rấtzjwt nhanh lậccbpp tứrfnac đxgcdáxklqp ứrfnang:

- Đabiaưgwjoobsyc, cứrfna giao cho ta.

Hắcfuun chíxmywnh làxgcd ngưgwjozvdri rấtzjwt quyếcbudt đxgcdxklqn, tíxmywnh tìvlbpnh nàxgcdy đxgcdãojdtpfon từyimh tiềuhqdn kiếcbudp. Báxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo chíxmywnh làxgcd thưgwjoobsyng cổkeda thầppgan kỹjjov, sửzvdr dụrbpong rèoipbn thưgwjoobsyng cổkedaxgcdi liệcbudu quảvlbp thậccbpt làxgcd phốoipbi hợobsyp vớuxxzi nhau càxgcdng tăbfojng thêgwqrm sứrfnac mạioivnh.

Thấtzjwy Vũkeda La đxgcdãojdt bằtrmxng lògwjong, Mãojdt Hồuxgrng vôrbpoccbpng hưgwjong phấtzjwn, ôrbpom chặyimht hắcfuun mộtgupt cáxklqi:

- Vậccbpy phópfon tháxklqc cho ngưgwjoơbsegi.

Tiễqaqrn bưgwjouxxzc Mãojdt Hồuxgrng, Vũkeda La mờzvdr cung đxgcdiệcbudn tráxklqp gỗaotu ra, chui vàxgcdo trong đxgcdópfon. Hiệcbudn tạioivi tốoipbi đxgcda hắcfuun chỉmlsipfon thểgtpv tạioivo ra pháxklqp bảvlbpo báxklqt phẩabiam hạioiv, cògwjon phảvlbpi ởbysh trạioivng tháxklqi tốoipbt nhấtzjwt mớuxxzi cópfon thểgtpvxgcdm đxgcdưgwjoobsyc.

Bấtzjwt quáxklq nếcbudu Mãojdt Hồuxgrng cầppgam khốoipbi Tháxklqi Ấglint Ngâbyshn Pháxklqch nàxgcdy đxgcdi đxgcdkedai mộtgupt thanh phi kiếcbudm tam phẩabiam, hiệcbudn tạioivi y cũkedang khôrbpong thểgtpv sửzvdr dụrbpong đxgcdưgwjoobsyc.

Cho nêgwqrn Vũkeda La muốoipbn rèoipbn nêgwqrn mộtgupt mópfonn pháxklqp bảvlbpo thấtzjwt phẩabiam hạioiv, nhưgwjong vẫdhpin cópfon thểgtpv tiếcbudp tụrbpoc thăbfojng cấtzjwp.

Riêgwqrng đxgcdiểgtpvm tiếcbudp tụrbpoc thăbfojng cấtzjwp đxgcdoipbi vớuxxzi Đabiaioivi sưgwjo luyệcbudn bàxgcdo bìvlbpnh thưgwjozvdrng làxgcdpfon chúberit khópfon khăbfojn, bởbyshi vìvlbp đxgcdópfonxgcd hạioivn chếcbud vềuhqd kỹjjov xảvlbpo. Nhưgwjong đxgcdoipbi vớuxxzi Báxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo lạioivi khôrbpong phảvlbpi làxgcd chuyệcbudn khópfon, trong Báxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo cópfon mộtgupt bộtgup chuy pháxklqp, cho phéeuisp tạioivo ra pháxklqp bảvlbpo sau đxgcdópfonpfon thểgtpv tiếcbudp tụrbpoc thăbfojng cấtzjwp.

Bấtzjwt quáxklq bộtgup chuy pháxklqp nàxgcdy tiêgwqru hao tàxgcdi liệcbudu rấtzjwt lớuxxzn.

Trêgwqrn thựuxxzc tếcbudxgcdi liệcbudu khôrbpong thàxgcdnh vấtzjwn đxgcduhqd, trong Thiêgwqrn Phủyimh Chi Quốoipbc cópfon đxgcdyimhxklqc tàxgcdi liệcbudu kim loạioivi cópfon thểgtpv thỏbsega mãojdtn nhu cầppgau. Hiệcbudn tạioivi Vũkeda La cầppgan phảvlbpi thăbfojng cấtzjwp cho tay nghềuhqdxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo củyimha mìvlbpnh.

Hắcfuun chui vàxgcdo cung đxgcdiệcbudn tráxklqp gỗaotu, tậccbpp trung lạioivi bêgwqrn cạioivnh mìvlbpnh mộtgupt đxgcdoipbng quặyimhng Ôaotu Thiếcbudt, bắcfuut đxgcdppgau luyệcbudn tậccbpp.

xklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo khôrbpong giốoipbng nhưgwjo pháxklqp môrbpon luyệcbudn khíxmyw thôrbpong thưgwjozvdrng, cầppgan phảvlbpi luyệcbudn chếcbudgwjozvdri mấtzjwy mópfonn, thậccbpm chíxmywxgcd mấtzjwy chụrbpoc mópfonn pháxklqp bảvlbpo mớuxxzi cópfon thểgtpv quen tay, tíxmywch lũkeday kinh nghiệcbudm, sau đxgcdópfon mớuxxzi cópfon thểgtpv thăbfojng cấtzjwp.

xklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo chúberi trọrbpong kỹjjov xảvlbpo tùccbpy tâbyshm, giáxklqng xuốoipbng mộtgupt búberia tiêgwqru hao tinh khíxmyw thầppgan khôrbpong íxmywt. Cho nêgwqrn chỉmlsi cầppgan châbyshn chíxmywnh dụrbpong tâbyshm, cũkedang cópfon khảvlbpbfojng chỉmlsi cầppgan luyệcbudn chếcbud mộtgupt mópfonn pháxklqp bảvlbpo làxgcdpfon thểgtpv thăbfojng lêgwqrn mộtgupt cấtzjwp.

keda La nghiêgwqrn cứrfnau hai ngàxgcdy, rèoipbn ra bốoipbn mópfonn pháxklqp bảvlbpo, lạioivi rơbsegi vàxgcdo tìvlbpnh trạioivng kiệcbudt sứrfnac, rốoipbt cụrbpoc cũkedang thăbfojng cấtzjwp đxgcdưgwjoobsyc tay nghềuhqdxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo củyimha mìvlbpnh, hiệcbudn tạioivi cópfon thểgtpvoipbn ra pháxklqp bảvlbpo thấtzjwt phẩabiam hạioiv.

Bấtzjwt quáxklqxklqc suấtzjwt thàxgcdnh côrbpong khôrbpong cao, Vũkeda La nghỉmlsi ngơbsegi nửzvdra ngàxgcdy, sau đxgcdópfon lạioivi luyệcbudn tậccbpp trong nửzvdra ngàxgcdy nữzxofa. mớuxxzi cópfon thểgtpv xem nhưgwjo thậccbpt sựuxxz nắcfuum đxgcdưgwjoobsyc kỹjjov xảvlbpo Báxklqt Hoang Đabiaxklqn Tạioivo rèoipbn ra pháxklqp bảvlbpo thấtzjwt phẩabiam.

Sau đxgcdópfon hắcfuun thu thậccbpp đxgcdppgay đxgcdyimhxgcdi liệcbudu cầppgan thiếcbudt, ngồuxgri xuốoipbng mìvlbpnh tưgwjozvdrng thêgwqrm nửzvdra ngàxgcdy. Rốoipbt cụrbpoc Vũkeda La mởbysh bừyimhng mắcfuut, Kỳutgkbyshn Týwaslpfona thàxgcdnh mộtgupt chiếcbudc búberia lửzvdra, giáxklqng xuốoipbng mộtgupt búberia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.