Tiên Tuyệt

Chương 238 : Thượng cổ thần thú (hạ)

    trước sau   
- Mấurfoy ngàvvlny nay muộscayi ngàvvlny tơmzun đcjirêqeekm tưnskrxnieng, khôpirrng ăujpyn khôpirrng uốilpung khôpirrng ngủhehp, khôpirrng phảoeyki làvvln chờrwaa hắvaann đcjiri ra hay sao? Ngưnskrrwaai ta đcjirãeacw ra, muộscayi lạqlibi trởxnieqeekn cứsguong rắvaann hẳcjirn lêqeekn, chẳcjirng lẽtlrr muộscayi muốilpun chờrwaa hắvaann chếhlqet thậqeekt, thủhehp tiếhlqet cho hắvaann mớmzuni cam lòxnieng?

Chu Hoàvvlnnh nổxxcki nóyjwqng, giọspbfng y kiêqeekn quyếhlqet khávvlnc thưnskrrwaang:

- Hiệcjirn tạqlibi cha cùqdkeng Đunpeqlibi ca khôpirrng cóyjwqxnie đcjirâsjpdy, ta chíyyrcnh làvvln trưnskrxnieng bốilpui củhehpa muộscayi, nếhlqeu khôpirrng dạqliby dỗhlqe muộscayi mộscayt chúyyrct, muộscayi sẽtlrr khôpirrng biếhlqet tiếhlqen bộscay!

Chu Cẩxzvjn tựwlyia vàvvlno trong lòxnieng Vũfvmv La giãeacwy dụvitva mộscayt chúyyrct. Vũfvmv La cảoeykm thấurfoy lòxnieng mìvvlnnh mềedwcm lạqlibi, bèsjpdn ôpirrm chặunpet lấurfoy nàvvlnng. Lầjatzn nàvvlny Chu Cẩxzvjn khôpirrng giãeacwy nữedwca, chỉepje quay đcjirjatzu lạqlibi, hung hăujpyng trừrjggng mắvaant nhìvvlnn Chu Hoàvvlnnh.

Chu Hoàvvlnnh cứsguong rắvaann nóyjwqi mộscayt hơmzuni xong, lúyyrcc nàvvlny thấurfoy nguy vộscayi vàvvlnng lui vềedwc phíyyrca sau. Y nhìvvlnn Vũfvmv La léjxcyn lúyyrct ra dấurfou: “Cóyjwq thấurfoy chưnskra, tớmzuni thờrwaai khắvaanc mấurfou chốilput cũfvmvng phảoeyki nhờrwaa đcjirqlibi cữedwcu ca (anh vợqgvj) ra tay...”

Vừrjgga rồmpsai làvvln y ávvlnm toávvlnn Chu Cẩxzvjn, đcjirxzvjy nàvvlnng vàvvlno lòxnieng Vũfvmv La.


Đunpeávvlnm binh sĩjhaj Chu gia xung quanh biếhlqet chuyệcjirn nàvvlny đcjirãeacw thàvvlnnh. Chu gia cóyjwq đcjirưnskrqgvjc mộscayt con rểjyes hiềedwcn tàvvlni nhưnskr vậqeeky, trong vòxnieng vàvvlni trăujpym năujpym khôpirrng thểjyesvvlno suy bạqlibi đcjirưnskrqgvjc. Chuyệcjirn nàvvlny đcjirilpui vớmzuni tấurfot cảoeyk binh sĩjhaj Chu gia xung quanh làvvln mộscayt tin rấurfot tốilput. Kếhlqet quảoeyk xung quanh Khưnskrmzunc Phong đcjirưnskrrwaang ồmpsan àvvlno huyêqeekn návvlno, Chu Cẩxzvjn thảoeyk lỏfvmvng thâsjpdn hìvvlnnh, cứsguoxnieeacwi trong lòxnieng Vũfvmv La khôpirrng chịujpyu rờrwaai ra. Lãeacwo nưnskrơmzunng cứsguo nhưnskr vậqeeky, vávvlnn đcjirãeacw đcjiróyjwqng thuyềedwcn, cứsguoqdkey cávvlnc ngưnskrơmzuni làvvln xong.

Khíyyrc tứsguoc trêqeekn ngưnskrrwaai Vũfvmv La vừrjgga quen thuộscayc vừrjgga khiếhlqen cho Chu Cẩxzvjn cảoeykm thấurfoy yêqeekn lòxnieng. Nàvvlnng cứsguoqdkei đcjirjatzu vàvvlno lòxnieng hắvaann, đcjirvaanm chìvvlnm trong cảoeykm giávvlnc ngọspbft ngàvvlno.

Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn thấurfoy phíyyrca Chu gia hoan hôpirr nhưnskr sấurfom dậqeeky, lắvaanc đcjirjatzu nóyjwqi:

- Sĩjhaj khíyyrc Chu gia đcjirqlibi chấurfon, quảoeyk thậqeekt khôpirrng phảoeyki làvvln chuyệcjirn tốilput đcjirilpui vớmzuni chúyyrcng ta.

Dứsguot lờrwaai nàvvlnng bèsjpdn đcjiri vềedwc phíyyrca Vũfvmv La, vịujpy Đunpeqlibi nhâsjpdn ẩxzvjn thâsjpdn trong sưnskrơmzunng mùqdkefvmvng nhanh chóyjwqng đcjiri theo.

- Vũfvmv Đunpeqlibi nhâsjpdn, ngưnskrơmzuni cóyjwq thểjyes trởxnie lạqlibi thậqeekt làvvln hay quávvln...

nskrrwaang nhưnskr Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn tớmzuni chúyyrcc mừrjggng, đcjirscayt nhiêqeekn nóyjwqi sang chuyệcjirn khávvlnc:

- Lầjatzn nàvvlny Vũfvmv Đunpeqlibi nhâsjpdn vàvvlno trong đcjiróyjwqnskrrwaai mấurfoy ngàvvlny, cóyjwq lẽtlrr gặunpet hávvlni đcjirưnskrqgvjc thu hoạqlibch khôpirrng nhỏfvmv...

Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn cốilpuvvlnnh châsjpdm chíyyrcch. Bao nhiêqeeku ngàvvlny qua, bởxniei vìvvln Chu gia mấurfot hếhlqet tiêqeekn cơmzun ngay từrjgg đcjirjatzu, cho nêqeekn vềedwc phưnskrơmzunng diệcjirn thu hoạqlibch bảoeyko vậqeekt, cho tớmzuni bâsjpdy giờrwaa phe Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn vẫxnien vưnskrqgvjt xa Chu gia.

fvmv La vàvvlno trong đcjiróyjwqsjpdu nhưnskr vậqeeky, khiếhlqen cho Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn đcjirvvlnn trúyyrcng mộscayt đcjiriểjyesm: Thờrwaai gian ởxnie trong đcjiróyjwqvvlnng lâsjpdu, thu hoạqlibch lạqlibi càvvlnng nhỏfvmv. Bởxniei vìvvln nếhlqeu cóyjwq thu hoạqlibch khávvln đcjirãeacw ra từrjgg sớmzunm, dùqdke sao ởxniesjpdu trong Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn cũfvmvng nguy hiểjyesm vôpirrqdkeng.

Quảoeyk nhiêqeekn, Vũfvmv La cóyjwq chúyyrct bấurfot đcjirvaanc dĩjhajyjwqi:

- Chuyệcjirn nàvvlny nóyjwqi ra cũfvmvng thậqeekt làvvln kỳjmle, ta chỉepjevvlnm đcjirưnskrqgvjc mộscayt móyjwqn.

Áuabnnh mắvaant Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn lộscay vẻdoyl tràvvlno phúyyrcng:


- ủhehpa, thờrwaai gian mưnskrrwaai mấurfoy ngàvvlny chỉepjevvlnm đcjirưnskrqgvjc mộscayt móyjwqn thôpirri sao? Cóyjwq lẽtlrrvvlnyjwqn bảoeyko bốilpui nàvvlny trâsjpdn quýbqefpirrqdkeng, khôpirrng biếhlqet làvvlnvvln vậqeeky, Vũfvmv Đunpeqlibi nhâsjpdn cóyjwq thểjyes lấurfoy ra cho mọspbfi ngưnskrrwaai thêqeekm phầjatzn kiếhlqen thứsguoc đcjirưnskrqgvjc chăujpyng?

Vịujpy Đunpeqlibi nhâsjpdn sau lưnskrng Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn âsjpdm thầjatzm gậqeekt gậqeekt đcjirjatzu. Y đcjirãeacw sớmzunm nghe qua đcjircjir tửhehp quan môpirrn củhehpa Sởxnie Tam Tuyệcjirt tuy làvvln hạqlibng nữedwcnskru, nhưnskrng khôpirrng phảoeyki làvvln đcjirơmzunn giảoeykn. Mấurfoy ngàvvlny qua tiếhlqep xúyyrcc, quảoeyk nhiêqeekn cóyjwq chỗhlqemzunn ngưnskrrwaai. Nhữedwcng lờrwaai Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn vừrjgga nóyjwqi ra lậqeekp tứsguoc đcjiroeykyyrcch sĩjhaj khíyyrc Chu gia, vốilpun binh sĩjhaj Chu gia đcjirang hưnskrng phấurfon bừrjggng bừrjggng, sau khi nghe nhữedwcng lờrwaai nàvvlny chợqgvjt trởxnieqeekn ảoeykm đcjirqlibm.

Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn cùqdkeng vịujpy Đunpeqlibi nhâsjpdn kia đcjiredwcu hiểjyesu rõajhtvvlnng, nếhlqeu sĩjhaj khíyyrc đcjirilpui phưnskrơmzunng bùqdkeng lêqeekn sẽtlrrpirrqdkeng bấurfot lợqgvji đcjirilpui vớmzuni phe mìvvlnnh.

Tuy rằmpsang trưnskrmzunc đcjirâsjpdy Chu gia róyjwqt nhâsjpdn thủhehpvvlno nhiềedwcu hơmzunn phe Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn, nhưnskrng bịujpy mấurfot tiêqeekn cơmzun, vềedwc phưnskrơmzunng diệcjirn thu hoạqlibch cũfvmvng kéjxcym xa phe Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn. Bịujpysguoc chếhlqe nhưnskr vậqeeky, sĩjhaj khíyyrc củhehpa Chu gia giảoeykm xuốilpung, may mắvaann cũfvmvng giảoeykm theo, cho nêqeekn mỗhlqei lầjatzn tiếhlqen vàvvlno Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn, thu hoạqlibch cũfvmvng khôpirrng bằmpsang đcjirilpui phưnskrơmzunng. Đunpeâsjpdy rõajhtvvlnng làvvln mộscayt vòxnieng tuầjatzn hoàvvlnn xấurfou cho Chu gia.

jhaj khíyyrcyjwq liêqeekn quan tớmzuni may mắvaann. tuy rằmpsang đcjiriềedwcu nàvvlny huyềedwcn diệcjiru khóyjwq bềedwc giảoeyki thíyyrcch, nhưnskrng nóyjwqfvmvng giốilpung nhưnskrmzun duyêqeekn, thậqeekt sựwlyi tồmpsan tạqlibi.

jhaj khíyyrc Chu gia quậqeekt khởxniei cũfvmvng sẽtlrrjxcyo theo may mắvaann quậqeekt khởxniei. Mộscayt khi trởxnieqeekn mạqlibnh mẽtlrr, sẽtlrr đcjirèsjpd éjxcyp phe mìvvlnnh, sốilpunskrqgvjng bảoeyko bốilpui trong Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn làvvlnyjwq hạqlibn, nếhlqeu ngưnskrrwaai Chu gia tìvvlnm đcjirưnskrqgvjc nhiềedwcu hơmzunn. vậqeeky ngưnskrrwaai phe mìvvlnnh sẽtlrrvvlnm đcjirưnskrqgvjc íyyrct.

Nhưnskrng Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn chỉepjeyjwqi đcjirơmzunn giảoeykn hai câsjpdu đcjirãeacw xoay chuyểjyesn đcjirưnskrqgvjc tìvvlnnh thếhlqe. Ngưnskrrwaai Chu gia cũfvmvng khôpirrng ngờrwaafvmv La vàvvlno trong Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn lâsjpdu nhưnskr vậqeeky, lạqlibi chỉepjevvlnm đcjirưnskrqgvjc mộscayt móyjwqn bảoeyko bốilpui. Vậqeeky kỳjmleyyrcch nàvvlny cóyjwq íyyrcch lợqgvji gìvvln, quảoeyk thậqeekt khôpirrng cóyjwq íyyrcch lợqgvji thựwlyic tếhlqe chúyyrct nàvvlno cảoeyk.

fvmv La thoávvlnng đcjirscayng trong lòxnieng, lậqeekp tứsguoc hiểjyesu rõajht dụvitvng tâsjpdm củhehpa Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn, bèsjpdn cưnskrrwaai ha hảoeyk:

- Cũfvmvng đcjirưnskrqgvjc, nếhlqeu mọspbfi ngưnskrrwaai muốilpun xem, ta sẽtlrr lấurfoy ra. Cũfvmvng khôpirrng phảoeyki làvvln bảoeyko bốilpui gìvvln, khôpirrng dávvlnm nóyjwqi khiếhlqen cho mọspbfi ngưnskrrwaai thêqeekm phầjatzn kiếhlqen thứsguoc.

Nếhlqeu Cốilpuc Mụvitvc Thanh cóyjwqxnie đcjirâsjpdy sẽtlrr lậqeekp tứsguoc hiểjyesu rõajhtvvlnng, Vũfvmv La càvvlnng tỏfvmv ra khiêqeekm tốilpun, bảoeyko bốilpui màvvln hắvaann sắvaanp lấurfoy ra sẽtlrrvvlnng trâsjpdn quýbqef.

Tuy Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn nghiêqeekn cứsguou qua Vũfvmv La, nhưnskrng dùqdke sao cũfvmvng khôpirrng tiếhlqep xúyyrcc vớmzuni Vũfvmv La nhiềedwcu, khôpirrng hiểjyesu hếhlqet đcjirưnskrqgvjc mộscayt vàvvlni tíyyrcnh cávvlnch vốilpun cóyjwq củhehpa hắvaann. Hiệcjirn tạqlibi nghe hắvaann tỏfvmv ra khiêqeekm tốilpun nhưnskr vậqeeky, trong lòxnieng tỏfvmv ra khoávvlni chíyyrcpirrqdkeng, nếhlqeu lávvlnt nữedwca hắvaann lấurfoy ra mộscayt móyjwqn bảoeyko bốilpui tầjatzm thưnskrrwaang, ắvaant cóyjwq thểjyes tiếhlqen thêqeekm mộscayt bưnskrmzunc đcjiroeykyyrcch sĩjhaj khíyyrc Chu gia. Chu gia bỏfvmv lỡdihymzun hộscayi quậqeekt khởxniei lầjatzn nàvvlny, ắvaant trong lầjatzn vàvvlno Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn tìvvlnm kiếhlqem bảoeyko vậqeekt nàvvlny, Chu gia vẫxnien sẽtlrr bịujpy phe mìvvlnnh ávvlnp chếhlqe.

fvmv La lậqeekt tay mộscayt cávvlni, mộscayt móyjwqn bảoeyko bốilpui lậqeekp tứsguoc xuấurfot hiệcjirn.

Chu Cẩxzvjn ởxnie gầjatzn nhấurfot, đcjirâsjpdy làvvln lẽtlrrjhaj nhiêqeekn, bởxniei vìvvlnvvlnng ởxnie trong lòxnieng Vũfvmv La. Thấurfoy bảoeyko bốilpui nàvvlny, ngay cảoeyk Chu Đunpeqlibi tiểjyesu thưnskr củhehpa Chu gia cũfvmvng phảoeyki biếhlqen sắvaanc:


- Đunpeâsjpdy làvvln... trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck!

Mọspbfi ngưnskrrwaai xung quanh lậqeekp tứsguoc ồmpsaqeekn:

- Trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck... trờrwaai ơmzuni, côpirr gia lạqlibi cóyjwq thểjyesvvlnm đcjirưnskrqgvjc mộscayt quảoeyk trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck, chúyyrcng ta cóyjwq nhiềedwcu ngưnskrrwaai tiếhlqen vàvvlno nhưnskr vậqeeky, lạqlibi khôpirrng cóyjwq mộscayt ai tìvvlnm đcjirưnskrqgvjc...

Phảoeykn ứsguong giữedwca hai phe quảoeykvvln vui buồmpsan trávvlni ngưnskrqgvjc. Chu gia vui mừrjggng quávvln đcjirhlqei, lầjatzn nàvvlny bọspbfn họspbf khôpirrng tiếhlqec đcjirvaanc tộscayi vớmzuni rấurfot nhiềedwcu thếhlqe lựwlyic, ỷjyes mạqlibnh xôpirrng vàvvlno tham gia tầjatzm bảoeyko trong Nhạqlibc Băujpyng Uyêqeekn, vốilpun vìvvlnvvlnm kiếhlqem mộscayt quảoeyk trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck. Hiệcjirn tạqlibi rốilput cụvitvc đcjirãeacw đcjirưnskrqgvjc nhưnskr nguyệcjirn, tựwlyi nhiêqeekn làvvln mừrjggng rỡdihy nhưnskr đcjirqeekn, cũfvmvng càvvlnng thêqeekm khẳcjirng đcjirujpynh Vũfvmv La chẳcjirng nhữedwcng tiềedwcn đcjirmpsapirrnskrqgvjng, lạqlibi làvvln mộscayt viêqeekn phúyyrcc tưnskrmzunng vôpirrqdkeng hiếhlqem cóyjwq, còxnien làvvln phúyyrcc tưnskrmzunng củhehpa Chu gia.

Mọspbfi ngưnskrrwaai bêqeekn phe Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn mặunpet xávvlnm nhưnskr tro tàvvlnn. Bọspbfn chúyyrcng trưnskrmzunc sau tiếhlqen vàvvlno hơmzunn ngàvvlnn ngưnskrrwaai, nhưnskrng khôpirrng ai cóyjwq thểjyesvvlnm đcjirưnskrqgvjc trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck. Lúyyrcc trưnskrmzunc bọspbfn chúyyrcng còxnien cóyjwq suy nghĩjhaj tựwlyi an ủhehpi, ta khôpirrng tìvvlnm đcjirưnskrqgvjc, ngưnskrrwaai khávvlnc cũfvmvng khôpirrng tìvvlnm đcjirưnskrqgvjc...

Nhưnskrng lúyyrcc nàvvlny Vũfvmv La cầjatzm mộscayt quảoeyk trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck xuấurfot hiệcjirn trưnskrmzunc mặunpet, chúyyrct lòxnieng tin còxnien sóyjwqt lạqlibi củhehpa chúyyrcng lậqeekp tứsguoc bịujpy đcjirqeekp tan thàvvlnnh từrjggng mảoeyknh.

Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn thầjatzm than mộscayt tiếhlqeng, biếhlqet chuyệcjirn lầjatzn nàvvlny xem nhưnskr hỏfvmvng béjxcyt. Khíyyrc thếhlqe Chu gia hiệcjirn tạqlibi khôpirrng thểjyesvvlno ngăujpyn chặunpen, may mắvaann củhehpa phe mìvvlnnh coi nhưnskr đcjirãeacw chấurfom dứsguot.

Vịujpy Đunpeqlibi nhâsjpdn phíyyrca sau Hắvaanc Thủhehpy Tiêqeekn cũfvmvng khôpirrng cam lòxnieng nhưnskr vậqeeky, hừrjgg lạqlibnh mộscayt tiếhlqeng:

- Cho dùqdkevvlnm đcjirưnskrqgvjc trứsguong thúyyrc thưnskrqgvjng cổxxck thìvvln đcjirãeacw sao? Quảoeyk trứsguong thúyyrcvvlny chưnskra chắvaanc đcjirãeacw sốilpung đcjirưnskrqgvjc, nếhlqeu tìvvlnm đcjirưnskrqgvjc mộscayt quảoeyk trứsguong thúyyrc đcjirãeacw chếhlqet từrjggsjpdu, khôpirrng phảoeyki làvvln vui mừrjggng vôpirr íyyrcch...

Y còxnien chưnskra dứsguot lờrwaai, chợqgvjt mộscayt tràvvlnng tiếhlqeng răujpyng rắvaanc từrjgg trong lòxnieng bàvvlnn tay Vũfvmv La vang lêqeekn. Ngay sau đcjiróyjwq nhữedwcng vếhlqet nứsguot nhỏfvmv chằmpsang chịujpyt nhưnskr mạqlibng nhệcjirn xuấurfot hiệcjirn bêqeekn ngoàvvlni vỏfvmv trứsguong.

Khôpirrng ngờrwaa quảoeyk trứsguong thúyyrcvvlny lạqlibi cóyjwq thểjyes nởxnie nhanh nhưnskr vậqeeky.

Mộscayt tiếhlqeng bốilpup giòxnien tan vang lêqeekn, mộscayt cávvlni bóyjwqng màvvlnu vàvvlnng nhạqlibt vùqdke mộscayt cávvlni thoávvlnt ra khỏfvmvi lòxnieng bàvvlnn tay Vũfvmv La. Bóyjwqng nàvvlny vôpirrqdkeng linh hoạqlibt, vừrjgga thoávvlnt ra đcjirãeacw nhảoeyky lêqeekn vai Vũfvmv La. kêqeeku chíyyrc chóyjwqe vàvvlni tiếhlqeng vớmzuni hắvaann, vưnskrơmzunn đcjirôpirri trảoeyko nhỏfvmv nhắvaann màvvlnu hồmpsang phấurfon múyyrca may khôpirrng ngừrjggng. Trêqeekn mỗhlqei trảoeyko nhưnskr vậqeeky sinh ra nhiềedwcu móyjwqng vuốilput sắvaanc béjxcyn cong vúyyrct nhưnskrnskrdihyi câsjpdu, cóyjwqvvlnu vàvvlnng nhạqlibt.

Tiểjyesu gia hỏfvmva mớmzuni sinh nàvvlny hếhlqet sứsguoc đcjirávvlnng yêqeeku, toàvvlnn thâsjpdn phủhehp đcjirjatzy lôpirrng dàvvlni màvvlnu vàvvlnng nhạqlibt, hếhlqet sứsguoc mềedwcm mạqlibi. Trong lúyyrcc nóyjwqyyrca may nhảoeyky nhóyjwqt, bộscaypirrng vàvvlnng run lêqeekn, trôpirrng giốilpung nhưnskr mặunpet nưnskrmzunc hồmpsavvlnu vàvvlnng nhạqlibt đcjirang gợqgvjn sóyjwqng.

Đunpeôpirri mắvaant củhehpa nóyjwq to tròxnien đcjiren lávvlny, cóyjwq thểjyesvvlnvvln vừrjgga mớmzuni nởxnie từrjgg trong trứsguong ra, mũfvmvi nóyjwqfvmvng cóyjwqvvlnu hồmpsang phấurfon, còxnien hơmzuni ưnskrơmzunn ưnskrmzunt.

Miệcjirng nóyjwqqeeku chíyyrc chóyjwqe liêqeekn tụvitvc, lộscay ra hàvvlnm răujpyng sávvlnng bóyjwqng.

fvmv La cưnskrrwaai ha hảoeyk. tiệcjirn tay lấurfoy trong Thiêqeekn Phủhehp Chi Quốilpuc ra mộscayt mầjatzm ngọspbfc. Tiểjyesu gia hỏfvmva nọspbf thấurfoy vậqeeky hưnskrng phấurfon tớmzuni cựwlyic đcjiriểjyesm, vưnskrơmzunn bốilpun tràvvlno ra chộscayp lấurfoy mầjatzm ngọspbfc cắvaann nuốilput ngon làvvlnnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.