Tiên Tuyệt

Chương 237 : Thượng cổ thần thú (thượng + trung)

    trước sau   
upqv La chỉpeqd cảmvsrm thấzbuty tay mìwkesnh nặpcvgng chịwizmch, hắqhvpn cúyrlxi đyguicrtyu xuốpeqdng nhìwkesn, chỉpeqd thấzbuty đyguióhsoi khôjqzgng phảmvsri làojqq hạhrcmt sen, màojqqojqq mộuwyat quảmvsr trứyrlxng thúyrlx to bằowcvng đyguicrtyu ngưnrmnfilmi.

Quảmvsr trứyrlxng thúyrlxojqqy cũupqvng khôjqzgng biếcsebt đyguiãyrlx trảmvsri qua bao nhiêutodu năhcitm tháblvlng, ngoàojqqi vỏcbtm loang lổmqpe, cóhsoi mộuwyat íyytct dấzbutu vếcsebt khôjqzgng biếcsebt vìwkes sao thàojqqnh hìwkesnh, ngay cảmvsrupqv La cũupqvng khôjqzgng cảmvsrm nhậyguin đyguiưnrmnyguic bêutodn trong cóhsoi dao đyguiuwyang sinh mệjdpjnh.

Nhưnrmnng trong thạhrcmch đyguiuwyang hìwkesnh cầcrtyu nàojqqy cóhsoi nhiềcgcxu dịwizmnrmnyguing xuấzbutt hiệjdpjn nhưnrmn vậyguiy, chỉpeqdwkes trứyrlxng thúyrlxojqqy, cóhsoi lẽmqpe trứyrlxng thúyrlxojqqy cóhsoi lai lịwizmch khôjqzgng nhỏcbtm. Vũupqv La cảmvsrm thấzbuty hếcsebt sứyrlxc vui mừehhvng, từehhvyrlxc hắqhvpn tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn cho tớbgymi bânwoky giờfilm, vẫytmzn khôjqzgng thu hoạhrcmch đyguiưnrmnyguic gìwkes. Hắqhvpn vẫytmzn tưnrmncsebng rằowcvng cơselw duyêutodn củxpnoa mìwkesnh hao hếcsebt, khôjqzgng ngờfilm rằowcvng tấzbutt cảmvsr nhữzfqxng cơselw duyêutodn phíyytca trưnrmnbgymc đyguicgcxu bịwizm bỏcbtm qua, chỉpeqdwkesselw duyêutodn thậyguit lớbgymn nàojqqy xuấzbutt hiệjdpjn cuốpeqdi cùrumjng.

upqv La nhìwkesn lạhrcmi thạhrcmch đyguiuwyang, vốpeqdn nhữzfqxng hoa văhcitn trêutodn váblvlch đyguiuwyang trưnrmnbgymc đyguiânwoky lóhsoie sáblvlng, hiệjdpjn tạhrcmi đyguiãyrlx trởcsebutodn ảmvsrm đyguihrcmm. Tuy rằowcvng linh khíyytc xung quanh vẫytmzn còsdpfn nồivgfng đyguiyguim kinh ngưnrmnfilmi, nhưnrmnng đyguiãyrlxpwiim hơselwn nhiềcgcxu so vớbgymi lúyrlxc mìwkesnh vừehhva tiếcsebn vàojqqo đyguiânwoky.

upqv La hiểeviiu rõcsebojqq do quảmvsr trứyrlxng thúyrlxojqqy, hắqhvpn vôjqzgrumjng cẩankyn thậyguin cho trứyrlxng thúyrlxojqqo trong Thiêutodn Phủxpno Chi Quốpeqdc, sau đyguióhsoi rờfilmi khỏcbtmi thạhrcmch đyguiuwyang, bay trởcseb ra cửsdpfa Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn.

Lầcrtyn nàojqqy Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn xuấzbutt hiệjdpjn, bấzbutt kểeviiojqq phe Chu gia hay phe Sởcseb Tam Tuyệjdpjt đyguicgcxu xuấzbutt đyguiuwyang mấzbuty trăhcitm tu sĩsdpf, tìwkesm tòsdpfi bốpeqdn phíyytca. Quảmvsr thậyguit bọpwiin họpwiiwkesm đyguiưnrmnyguic khôjqzgng íyytct bảmvsro bốpeqdi, nhưnrmnng tàojqqi nguyêutodn trânwokn quýkrzo nhấzbutt trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn làojqq trứyrlxng thúyrlx thưnrmnyguing cổmqpe, bọpwiin họpwii lạhrcmi khôjqzgng tìwkesm đyguiưnrmnyguic quảmvsrojqqo.


Bấzbutt kểeviiojqq Chu gia hay Sởcseb Tam Tuyệjdpjt, tuy rằowcvng khôjqzgng nóhsoii ra ngoàojqqi, nhưnrmnng trong lòsdpfng cũupqvng vôjqzgrumjng nôjqzgn nóhsoing.

Thưnrmnyguing cổmqpe Thầcrtyn Thúyrlx chẳnasing nhữzfqxng đyguihrcmi biểeviiu cho chiếcsebn lựyytcc hùrumjng mạhrcmnh, càojqqng cóhsoi ýkrzo nghĩsdpfa nhưnrmn vậyguit tổmqpe, cóhsoi ýkrzo nghĩsdpfa tưnrmnyguing trưnrmnng rấzbutt lớbgymn. Bấzbutt cứyrlx phe thếcseb lựyytcc nàojqqo cóhsoi đyguiưnrmnyguic bao nhiêutodu cao thủxpno Đqblrhrcmi Năhcitng, cũupqvng khôjqzgng làojqqm cho bấzbutt cứyrlx ai chấzbutn đyguiuwyang, bởcsebi vìwkesyrlxc nàojqqo Tu Chânwokn Giớbgymi cũupqvng sinh ra cao thủxpno Đqblrhrcmi Năhcitng mớbgymi. Nhưnrmnng nếcsebu phe thếcseb lựyytcc nàojqqo cóhsoi đyguiưnrmnyguic mộuwyat con thưnrmnyguing cổmqpe Thầcrtyn Thúyrlx, đyguióhsoi lạhrcmi làojqq mộuwyat chuyệjdpjn kháblvlc hoàojqqn toàojqqn.

Thưnrmnyguing cổmqpe Thầcrtyn Thúyrlx đyguiãyrlx biếcsebn mấzbutt khôjqzgng biếcsebt bao nhiêutodu năhcitm. cóhsoi thểeviihsoi đyguiưnrmnyguic mộuwyat con thưnrmnyguing cổmqpe Thầcrtyn Thúyrlx, nhấzbutt thờfilmi làojqqm cho ngưnrmnfilmi ta cảmvsrm giáblvlc đyguiưnrmnyguic thếcseb lựyytcc nàojqqy cóhsoi thựyytcc lựyytcc siêutodu quầcrtyn, cóhsoi thểeviihsoi đyguiưnrmnyguic thưnrmnyguing cổmqpe Thầcrtyn Thúyrlxojqq ngưnrmnfilmi bìwkesnh thưnrmnfilmng khôjqzgng thểeviiojqqo cóhsoi đyguiưnrmnyguic, íyytcch lợyguii củxpnoa chuyệjdpjn nàojqqy tiềcgcxm ẩankyn bêutodn trong, táblvlc dụqymlng vôjqzgwkesnh củxpnoa nóhsoi rấzbutt lớbgymn.

Bấzbutt kểeviiojqq Chu Thanh Giang hay ngưnrmnfilmi đyguiyrlxng sau lưnrmnng Sởcseb Tam Tuyệjdpjt cũupqvng thấzbuty đyguiưnrmnyguic íyytcch lợyguii củxpnoa chuyệjdpjn nàojqqy, cho nêutodn mớbgymi khôjqzgng tiếcsebc tấzbutt cảmvsr, pháblvli ngưnrmnfilmi tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn.

Con Bíyytcch Nhãyrlxn Hồivgfng Long Têutod củxpnoa chưnrmncsebng môjqzgn Côjqzgn Luânwokn sơselwn Ngọpwiic Huyếcsebt đyguihrcmo nhânwokn làojqq mộuwyat tỷxpno dụqyml. Côjqzgn Luânwokn sơselwn chi bằowcvng vàojqqo mộuwyat con Thầcrtyn Thúyrlx hộuwyaselwn nhưnrmn vậyguiy, trong thờfilmi gian qua đyguiãyrlx chiêutodu mộuwya đyguiưnrmnyguic ba vịwizm Kháblvlch Khanh Đqblrhrcmi Năhcitng, thựyytcc lựyytcc pháblvlt triểeviin khôjqzgng ngừehhvng.

upqv La vừehhva phi hàojqqnh vừehhva thưnrmnfilmng xuyêutodn lưnrmnu ýkrzo đyguiuwyang tĩsdpfnh củxpnoa quảmvsr trứyrlxng thúyrlx kia trong Thiêutodn Phủxpno Chi Quốpeqdc. Nhưnrmnng cho đyguiếcsebn khi hắqhvpn bay tớbgymi lốpeqdi vàojqqo, quảmvsr trứyrlxng thúyrlx nọpwii thủxpnoy chung vẫytmzn khôjqzgng cóhsoi đyguiuwyang tĩsdpfnh gìwkes.

Chu Hoàojqqnh ra khỏcbtmi phòsdpfng muộuwyai muộuwyai, nhẹnwok nhàojqqng khépwiip cửsdpfa phòsdpfng lạhrcmi, ra hiệjdpju cho hai têutodn binh sĩsdpf Chu gia giữzfqx im lặpcvgng. Sau đyguióhsoi lạhrcmi vẫytmzy tay gọpwiii hai têutodn nọpwii tớbgymi gầcrtyn. thấzbutp giọpwiing dặpcvgn dòsdpf:

- Tiểeviiu thưnrmn vấzbutt vảmvsr lắqhvpm mớbgymi ngủxpno đyguiưnrmnyguic, khôjqzgng cho phépwiip bấzbutt luậyguin kẻcjjvojqqo quấzbuty rầcrtyy nàojqqng.

Hai têutodn binh sĩsdpf gậyguit đyguicrtyu mộuwyat cáblvli, vôjqzgrumjng cẩankyn thậyguin đyguiyrlxng gáblvlc trưnrmnbgymc cửsdpfa.

Chu Hoàojqqnh cấzbutt tiếcsebng thởcsebojqqi, liếcsebc nhìwkesn phòsdpfng muộuwyai muộuwyai mộuwyat cáblvli, sau đyguióhsoi mớbgymi xuốpeqdng lầcrtyu xửsdpfkrzojqzgng vụqyml.

upqv La tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn đyguiãyrlxnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy, cho dùrumjojqq Kiềcgcxu Hổmqpeojqqyrlx Hồivgfng vốpeqdn hếcsebt sứyrlxc tôjqzgn sùrumjng Vũupqv La. cũupqvng khôjqzgng tin tưnrmncsebng Vũupqv La cóhsoi thểeviisdpfn sốpeqdng, cảmvsr Nhưnrmnyguic Lôjqzg Ngụqymlc chìwkesm trong khôjqzgng khíyytc đyguiau buồivgfn.

Tuy rằowcvng trong đyguióhsoihsoi phầcrtyn vìwkes nếcsebu Vũupqv La chếcsebt đyguii, Ly Nhânwokn Uyêutodn sẽmqpe trởcseb thàojqqnh lưnrmnojqqi dao treo lơselw lửsdpfng trêutodn đyguicrtyu mọpwiii ngưnrmnfilmi, nhưnrmnng Vũupqv La đyguiãyrlxcseb chung cùrumjng mọpwiii ngưnrmnfilmi mộuwyat thờfilmi gian dàojqqi nhưnrmn vậyguiy, ngoạhrcmi trừehhvojqqnh đyguiuwyang báblvlo thùrumj bọpwiin Vinh Thiêutodn, phụqyml từehhv Mộuwyac Dịwizmch Trạhrcmc ra. Vũupqv La rấzbutt đyguiưnrmnyguic ngưnrmnfilmi kháblvlc mếcsebn mộuwya.

Giữzfqxa ngưnrmnfilmi vớbgymi ngưnrmnfilmi vốpeqdn làojqq nhưnrmn thếcseb, ởcseb chung lânwoku ngàojqqy tựyytc nhiêutodn sẽmqpe sinh ra cảmvsrm tìwkesnh. Vũupqv La đyguiãyrlx chếcsebt, mọpwiii ngưnrmnfilmi xáblvlc thựyytcc rấzbutt thưnrmnơselwng tânwokm.


Chẳnasing qua tấzbutt cảmvsr mọpwiii ngưnrmnfilmi đyguicgcxu xem nhẹnwok mộuwyat việjdpjc: Tháblvlc Bạhrcmt Thao Thiêutodn còsdpfn đyguiang bếcseb quan.

Trưnrmnbgymc kia chỉpeqd cầcrtyn Vũupqv La cóhsoi nguy hiểeviim. Tháblvlc Bạhrcmt Thao Thiêutodn lậyguip tứyrlxc sẽmqpe xuấzbutt hiệjdpjn cảmvsrm ứyrlxng. Chỉpeqdojqq lầcrtyn nàojqqy, mọpwiii ngưnrmnfilmi vôjqzgrumjng nôjqzgn nóhsoing cho nêutodn bỏcbtm qua chi tiếcsebt nàojqqy.

Từehhv khi Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn xuấzbutt hiệjdpjn, chưnrmna từehhvng cóhsoi ai cóhsoi thểeviicseb trong đyguióhsoi quáblvl mộuwyat canh giờfilm. Vũupqv La tiếcsebn vàojqqo đyguiãyrlxnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy, chắqhvpc chắqhvpn làojqq đyguiãyrlx chếcsebt.

yrlxc Vũupqv La còsdpfn sốpeqdng, Chu Cẩankyn khôjqzgng cóhsoi cảmvsrm giáblvlc gìwkes, nhưnrmnng Vũupqv La vừehhva chếcsebt đyguii, Chu Cẩankyn đyguiãyrlx hoàojqqn toàojqqn thay đyguimqpei. Vàojqqi ngàojqqy đyguicrtyu, nàojqqng vẫytmzn mộuwyat mựyytcc chờfilm đyguiyguii dưnrmnbgymi tinh cầcrtyu đyguicrtyu thúyrlx, khôjqzgng ăhcitn khôjqzgng uốpeqdng, chỉpeqd sau vàojqqi ngàojqqy đyguiãyrlx trởcsebutodn tiềcgcxu tụqymly khôjqzgng ra hìwkesnh ngưnrmnfilmi. Chu Hoàojqqnh xóhsoit muộuwyai muộuwyai mìwkesnh, lạhrcmi cóhsoi ýkrzo tráblvlch móhsoic: trưnrmnbgymc kia tạhrcmi sao muộuwyai làojqqm nhưnrmn vậyguiy, Vũupqv La làojqq con rểeviiojqq cảmvsr nhàojqq chúyrlxng ta coi trọpwiing, chỉpeqd tạhrcmi muộuwyai miệjdpjng lưnrmnojqqi ngoan cốpeqd, khôjqzgng chịwizmu đyguipeqdi xửsdpf tốpeqdt vớbgymi ngưnrmnfilmi ta. Hiệjdpjn tạhrcmi hốpeqdi hậyguin đyguiãyrlx khôjqzgng còsdpfn kịwizmp nữzfqxa.

Y khôjqzgng biếcsebt muộuwyai tửsdpf từehhvng khuyêutodn bảmvsro Vũupqv La, khôjqzgng cho hắqhvpn tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn. Cũupqvng chíyytcnh vìwkes Chu Cẩankyn từehhvng khuyêutodn, cho nêutodn hiệjdpjn tạhrcmi mớbgymi càojqqng thêutodm khổmqpe sởcseb.

Ban đyguicrtyu Chu Cẩankyn cũupqvng khôjqzgng hiểeviiu rốpeqdt cụqymlc mìwkesnh làojqqm sao vậyguiy, khôjqzgng phảmvsri chỉpeqdojqq mộuwyat nam nhânwokn thôjqzgi sao. Mìwkesnh đyguiãyrlx gặpcvgp rấzbutt nhiềcgcxu nam nhânwokn, vìwkes sao lầcrtyn nàojqqy Vũupqv La lạhrcmi khiếcsebn cho mìwkesnh cảmvsrm thấzbuty khóhsoi chịwizmu trong lòsdpfng nhưnrmn vậyguiy?

Sau nàojqqng suy nghĩsdpf cẩankyn thậyguin, lúyrlxc mìwkesnh cùrumjng Vũupqv La chíyytcnh thứyrlxc gặpcvgp mặpcvgt lầcrtyn đyguicrtyu tiêutodn, đyguiãyrlx lậyguip tứyrlxc uy hiếcsebp khôjqzgng cho phépwiip hắqhvpn cóhsoi ýkrzo vớbgymi mìwkesnh. Vảmvsr lạhrcmi còsdpfn biểeviiu lộuwya rằowcvng mìwkesnh sẽmqpe khôjqzgng gảmvsr cho mộuwyat nam nhânwokn cóhsoi tam thểevii tứyrlx thiếcsebp nhưnrmn hắqhvpn, thậyguit ra làojqq đyguiang uy hiếcsebp chíyytcnh mìwkesnh.

Từehhv đyguiáblvly lòsdpfng nàojqqng đyguiãyrlxselw hồivgf cảmvsrm giáblvlc đyguiưnrmnyguic, nam nhânwokn nàojqqy sẽmqpe khiếcsebn cho mìwkesnh đyguiuwyang lòsdpfng.

ojqqng khôjqzgng muốpeqdn thầcrtyn phụqymlc nhưnrmn vậyguiy, uy hiếcsebp Vũupqv La thậyguit ra làojqq muốpeqdn cảmvsrnh cáblvlo mìwkesnh.

ojqqng cùrumjng Vũupqv La qua lạhrcmi, hầcrtyu nhưnrmn mỗwehvi mộuwyat chuyệjdpjn đyguicgcxu mạhrcmnh mẽmqpe quyếcsebt liệjdpjt. Lầcrtyn đyguicrtyu tiêutodn gặpcvgp mặpcvgt, Vũupqv La đyguiãyrlx nhìwkesn thấzbuty nàojqqng thânwokn khôjqzgng mảmvsrnh vàojqqi, Vũupqv La cũupqvng cứyrlxu mạhrcmng nàojqqng. Sau đyguióhsoiojqqng dùrumjng phưnrmnơselwng pháblvlp vôjqzgrumjng hung hãyrlxn, khôjqzgng cho Vũupqv La cóhsoi ýkrzo vớbgymi mìwkesnh. Lầcrtyn nàojqqy tớbgymi Nhưnrmnyguic Lôjqzg Ngụqymlc, hai ngưnrmnfilmi vốpeqdn đyguiãyrlxnwoku khôjqzgng gặpcvgp mặpcvgt, vừehhva gặpcvgp nhau đyguiãyrlx bịwizm Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn gàojqqi bẫytmzy suýkrzot nữzfqxa trởcseb mặpcvgt vớbgymi nhau. Sau đyguióhsoi chíyytcnh làojqq đyguiêutodm cuồivgfng bạhrcmo khiếcsebn cho ngưnrmnfilmi ta suốpeqdt đyguifilmi khóhsoi quêutodn. Nhữzfqxng tao ngộuwya nhưnrmn vậyguiy đyguiãyrlx đyguievii lạhrcmi ấzbutn tưnrmnyguing khóhsoi phai trong lòsdpfng, Vũupqv La giốpeqdng nhưnrmn dấzbutu ấzbutn đyguiãyrlx khắqhvpc sânwoku vàojqqo lòsdpfng Chu Cẩankyn.

Sau khi biếcsebt Vũupqv La chếcsebt đyguii, bỗwehvng nhiêutodn Chu Cẩankyn hiểeviiu rõcsebojqqng, nam nhânwokn nàojqqy khôjqzgng chỉpeqd đyguioạhrcmt đyguii thânwokn xáblvlc củxpnoa mìwkesnh, còsdpfn đyguioạhrcmt đyguii cảmvsr tim mìwkesnh nữzfqxa.

Chu Cẩankyn khôjqzgng ăhcitn khôjqzgng ngủxpno, cứyrlx chờfilm đyguiyguii nhưnrmn vậyguiy, thay đyguimqpei trởcseb thàojqqnh mộuwyat ngưnrmnfilmi hoàojqqn toàojqqn kháblvlc vớbgymi trưnrmnbgymc kia.

Chu Hoàojqqnh đyguiau lòsdpfng muộuwyai muộuwyai, khuyêutodn can mãyrlxi mớbgymi đyguiưnrmna đyguiưnrmnyguic nàojqqng trởcseb vềcgcx. Sau đyguióhsoi y lépwiin chânwokm trong phòsdpfng mộuwyat népwiin mêutodnrmnơselwng, Chu Cẩankyn hơselwn mưnrmnfilmi ngàojqqy khôjqzgng ngủxpno, lúyrlxc nàojqqy mớbgymi chịwizmu lăhcitn ra ngủxpno say.


Khôjqzgng biếcsebt Cốpeqdc Mụqymlc Thanh chấzbutp hàojqqnh nhiệjdpjm vụqymlwkes, mãyrlxi tớbgymi bânwoky giờfilm vẫytmzn chưnrmna biếcsebt đyguiưnrmnyguic tin nàojqqy.

Nhưnrmnng sau khi Ma Tửsdpfnwokm ởcseb Ma Vânwokn phong nghe tin lậyguip tứyrlxc đyguii gặpcvgp Hưnrmnbgymng Cuồivgfng Ngôjqzgn,

muốpeqdn đyguii phúyrlxng đyguiiếcsebu mộuwyat phen. Hưnrmnbgymng Cuồivgfng Ngôjqzgn lạhrcmi tỏcbtm ra khôjqzgng hềcgcx quan tânwokm:

- Đqblri làojqqm gìwkes, tiểeviiu tửsdpf nọpwii chắqhvpc chắqhvpn khôjqzgng chếcsebt. Cáblvlc ngưnrmnơselwi cứyrlxutodn tânwokm, ta hiểeviiu tiểeviiu tửsdpf kia hơselwn bấzbutt cứyrlx ai trêutodn thếcseb giớbgymi nàojqqy...

Ma Tửsdpfnwokm lạhrcmi khôjqzgng thểeviiwkesnh tĩsdpfnh, liêutodn tiếcsebp mấzbuty ngàojqqy lo lắqhvpng khôjqzgng yêutodn, trong quáblvl trìwkesnh tu luyệjdpjn thưnrmnfilmng xuyêutodn xảmvsry ra lầcrtym lỗwehvi. Hưnrmnbgymng Cuồivgfng Ngôjqzgn nhìwkesn thấzbuty tấzbutt cảmvsr, đyguiưnrmnơselwng nhiêutodn trong lòsdpfng hiểeviiu rõcsebhsoi chuyệjdpjn gìwkes, chẳnasing qua lãyrlxo khôjqzgng tiệjdpjn nóhsoii màojqq thôjqzgi. Nếcsebu nóhsoii quáblvl nhiềcgcxu, vậyguiy sẽmqpeojqqm lộuwya ra thânwokn phậyguin thậyguit củxpnoa Vũupqv La.

Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn thủxpnoy chung cảmvsrm thấzbuty tânwokm thầcrtyn khôjqzgng yêutodn, nhưnrmnng vịwizm Đqblrhrcmi nhânwokn ẩankyn mìwkesnh trong sưnrmnơselwng mùrumj lạhrcmi tỏcbtm ra vôjqzgrumjng thoảmvsri máblvli, tựyytc cho làojqqwkesnh nhìwkesn thấzbutu Vũupqv La, thưnrmnfilmng xuyêutodn giễnasiu cợyguit Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn lúyrlxc trưnrmnbgymc chỉpeqdojqq lo lắqhvpng vôjqzg duyêutodn cớbgym. Khôjqzgng phảmvsri ngưnrmnơselwi cảmvsrm thấzbuty Vũupqv La thânwokm sânwoku khóhsoinrmnfilmng sao, hiệjdpjn tạhrcmi hắqhvpn cũupqvng phảmvsri chếcsebt trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn.

Nhưnrmnng Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn vẫytmzn cảmvsrm thấzbuty sựyytcwkesnh khôjqzgng đyguiơselwn giảmvsrn nhưnrmn vậyguiy, trưnrmnbgymc đyguióhsoiupqv La khoáblvlc chiếcsebc áblvlo giáblvlp xấzbutu xíyytc kia, rốpeqdt cụqymlc cóhsoiblvlc dụqymlng gìwkes? Cho dùrumj thựyytcc lựyytcc Vũupqv La còsdpfn képwiim, nhưnrmnng vớbgymi tríyytc thôjqzgng minh củxpnoa hắqhvpn, tạhrcmi sao lạhrcmi ngồivgfi đyguimvsr tọpwiia ởcseb cửsdpfa vàojqqo?

Chu gia cùrumjng Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn trưnrmnbgymc sau lạhrcmi pháblvli thêutodm vàojqqi đyguiyguit tu sĩsdpf tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn. Sau khi nhữzfqxng ngưnrmnfilmi nàojqqy trởcseb ra, Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn chấzbutt vấzbutn mộuwyat phen, khôjqzgng ai thấzbuty Vũupqv La ngồivgfi ởcseb lốpeqdi vàojqqo nữzfqxa, nàojqqng càojqqng cảmvsrm thấzbuty kỳgaiy quáblvli.

Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn khôjqzgng hổmqpeojqqselwi nguy hiểeviim nhấzbutt trong ba vựyytcc sânwoku củxpnoa Nhưnrmnyguic Lôjqzg Ngụqymlc. Nhữzfqxng tu sĩsdpf trưnrmnbgymc đyguiânwoky tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn, kẻcjjv tiếcsebn vàojqqo bốpeqdn lầcrtyn đyguiãyrlx chếcsebt hếcsebt, kẻcjjv tiếcsebn vàojqqo ba lầcrtyn còsdpfn sốpeqdng khôjqzgng tớbgymi mưnrmnfilmi ngưnrmnfilmi, kẻcjjv tiếcsebn vàojqqo hai lầcrtyn cũupqvng đyguiãyrlx chếcsebt đyguii bảmvsry thàojqqnh.

Cho dùrumj sau nàojqqy chấzbutp hàojqqnh mệjdpjnh lệjdpjnh nghiêutodm khắqhvpc, nhữzfqxng tu sĩsdpf chỉpeqd tiếcsebn vàojqqo mộuwyat lầcrtyn vốpeqdn tưnrmncsebng rằowcvng khôjqzgng cóhsoi việjdpjc gìwkes, khôjqzgng ngờfilm sau đyguióhsoi pháblvlt bệjdpjnh liêutodn tiếcsebp, tỉpeqd lệjdpj tửsdpf vong đyguihrcmt tớbgymi bốpeqdn thàojqqnh.

rumjojqq nhưnrmn vậyguiy, vẫytmzn khôjqzgng ngừehhvng cóhsoi ngưnrmnfilmi chủxpno đyguiuwyang yêutodu cầcrtyu tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn. Tấzbutt cảmvsr mọpwiii ngưnrmnfilmi cảmvsrm thấzbuty mìwkesnh sẽmqpeojqq ngưnrmnfilmi may mắqhvpn, nhữzfqxng thứyrlxutodn trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn quảmvsr thậyguit vôjqzgrumjng dụqyml hoặpcvgc.

ojqq phe củxpnoa Chu gia cùrumjng Sởcseb Tam Tuyệjdpjt chỉpeqd trong gầcrtyn mộuwyat tháblvlng đyguiãyrlxhsoi thu hoạhrcmch rấzbutt lớbgymn, thu đyguiưnrmnyguic mưnrmnfilmi mấzbuty bảmvsrn thưnrmnyguing cổmqpe đyguihrcmo quyếcsebt. Lẽmqpe ra nhưnrmn vậyguiy cũupqvng nêutodn thấzbuty đyguixpno, nhưnrmnng bọpwiin họpwii đyguicgcxu khôjqzgng cóhsoi ýkrzo thu tay lạhrcmi, bởcsebi vìwkes thứyrlxojqq họpwii muốpeqdn lấzbuty nhấzbutt vẫytmzn chưnrmna xuấzbutt hiệjdpjn: trứyrlxng thúyrlx thưnrmnyguing cổmqpe.

jqzgm nay phe Chu gia cùrumjng Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn, mỗwehvi bêutodn chọpwiin năhcitm mưnrmnơselwi tu sĩsdpf tiếcsebp tụqymlc tiếcsebn vàojqqo Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn. Ngưnrmnfilmi Chu gia vẫytmzn còsdpfn tưnrmncsebng nhớbgymupqv La. dùrumj sao muốpeqdn tìwkesm mộuwyat con rểevii gầcrtyn nhưnrmn hoàojqqn mỹhcit nhưnrmn vậyguiy làojqq khôjqzgng cóhsoi khảmvsrhcitng.


Phe Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn khôjqzgng hềcgcx e ngạhrcmi đyguiiềcgcxu gìwkes. Vịwizm Đqblrhrcmi nhânwokn ẩankyn thânwokn bêutodn trong sưnrmnơselwng mùrumjojqqy đyguipcvgc, lúyrlxc nàojqqy đyguiang ởcsebnrmnbgymi tinh cầcrtyu đyguicrtyu thúyrlx pháblvlt biépwiiu vớbgymi ngưnrmnfilmi phe mìwkesnh, giọpwiing nóhsoii rấzbutt lớbgymn. khôjqzgng che giấzbutu chúyrlxt nàojqqo:

- Cáblvlc ngưnrmnơselwi cẩankyn thậyguin mộuwyat chúyrlxt, trăhcitm ngàojqqn lầcrtyn đyguiehhvng ỷxpno mạhrcmnh. Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn khôjqzgng phảmvsri nơselwi nàojqqo xa lạhrcm, cóhsoi thểevii rằowcvng cáblvlc ngưnrmnơselwi chưnrmna cảmvsrm giáblvlc đyguiưnrmnyguic, nhưnrmnng trêutodn thựyytcc tếcseb đyguiãyrlx bịwizm lựyytcc lưnrmnyguing thầcrtyn bíyytc kia làojqqm thưnrmnơselwng tổmqpen.

- Cóhsoi lẽmqpeblvlc ngưnrmnơselwi cũupqvng biếcsebt têutodn Vũupqv La trưnrmnbgymc kia, nghe nóhsoii cũupqvng từehhvng làojqqm ra rấzbutt nhiềcgcxu chuyệjdpjn khiếcsebn cho ngưnrmnfilmi ta ngạhrcmc nhiêutodn khôjqzgng íyytct. Nhưnrmnng kếcsebt quảmvsr thìwkes sao, tưnrmncsebng rằowcvng mìwkesnh hay giỏcbtmi, rốpeqdt cụqymlc cũupqvng phảmvsri chếcsebt trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn. Nếcsebu cáblvlc ngưnrmnơselwi khôjqzgng muốpeqdn giốpeqdng nhưnrmn hắqhvpn. vậyguiy hãyrlxy nhớbgym kỹhcit lờfilmi ta, vàojqqo đyguióhsoi chỉpeqdwkesm trong khoảmvsrng thờfilmi gian uốpeqdng cạhrcmn chépwiin tràojqq, hãyrlxy lậyguip tứyrlxc nhanh chóhsoing chạhrcmy trởcseb ra.

- Ta biếcsebt trong sốpeqdblvlc ngưnrmnơselwi cóhsoi ngưnrmnfilmi tựyytc cho rằowcvng mìwkesnh thôjqzgng minh. Ta cũupqvng phảmvsri nhắqhvpc nhởcsebblvlc ngưnrmnơselwi, Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn hung hiểeviim vưnrmnyguit xa cáblvlc ngưnrmnơselwi tưnrmncsebng tưnrmnyguing. Têutodn Vũupqv La kia mặpcvgc mộuwyat chiếcsebc áblvlo giáblvlp hếcsebt sứyrlxc khóhsoi coi, ráblvlch náblvlt khôjqzgng biếcsebt tìwkesm đyguiânwoku ra, cóhsoi lẽmqpe hắqhvpn cho rằowcvng nhờfilm đyguióhsoihsoi thểevii chốpeqdng lạhrcmi lựyytcc lưnrmnyguing thầcrtyn bíyytcutodn trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn, kếcsebt quảmvsr thìwkes sao? Cáblvlc ngưnrmnơselwi cũupqvng đyguiãyrlxcseb. Cho nêutodn trăhcitm ngàojqqn lầcrtyn đyguiehhvng tưnrmncsebng rằowcvng mìwkesnh thôjqzgng minh, biệjdpjn pháblvlp màojqqblvlc ngưnrmnơselwi cóhsoi thểevii nghĩsdpf tớbgymi, cáblvlc tiềcgcxn bốpeqdi đyguiãyrlx sớbgymm nghĩsdpf tớbgymi, nhưnrmnng vẫytmzn chưnrmna thểevii thàojqqnh côjqzgng. Nếcsebu cáblvlc ngưnrmnơselwi khôjqzgng nghe ta, cuốpeqdi cùrumjng kếcsebt quảmvsr sẽmqpeojqq trởcseb thàojqqnh mộuwyat Vũupqv La kếcseb tiếcsebp...

Y đyguiang nóhsoii tớbgymi nỗwehvi nưnrmnbgymc dãyrlxi tung bay, thìwkesnh lìwkesnh tinh cầcrtyu đyguicrtyu thúyrlx trêutodn cao chợyguit lóhsoie đyguiiệjdpjn quang. Mộuwyat ngưnrmnfilmi từehhv trong đyguióhsoi bay ra ngoàojqqi, thânwokn khoáblvlc mộuwyat chiếcsebc áblvlo giáblvlp xấzbutu xíyytc, lắqhvpc lắqhvpc vàojqqi cáblvli mớbgymi cóhsoi thểeviinwokn bằowcvng thânwokn thểevii, sau đyguióhsoiojqqojqq bay xuốpeqdng.

Trong cùrumjng lúyrlxc nàojqqy, Chu Cẩankyn vốpeqdn đyguiang ngủxpno thậyguit say đyguiuwyat nhiêutodn mởcseb bừehhvng mắqhvpt.

Vừehhva thấzbuty chiếcsebc áblvlo giáblvlp nọpwii, Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn lậyguip tứyrlxc thầcrtym kêutodu khôjqzgng ổmqpen. Nàojqqng rấzbutt quen thuộuwyac chiếcsebc áblvlo giáblvlp nàojqqy, mấzbuty ngàojqqy nay tuy rằowcvng khôjqzgng dáblvlm nóhsoii mỗwehvi đyguiêutodm nằowcvm mộuwyang nhìwkesn thấzbuty, nhưnrmnng cũupqvng giốpeqdng nhưnrmn mộuwyat tảmvsrng đyguiáblvl đyguièpwii nặpcvgng trong lòsdpfng. Thủxpnoy chung nàojqqng vẫytmzn khôjqzgng tin ngưnrmnfilmi nhưnrmnupqv La lạhrcmi chếcsebt đyguii nhưnrmn vậyguiy. Hiệjdpjn tạhrcmi, sựyytc thậyguit chửsdpfng mìwkesnh nàojqqng đyguiãyrlx đyguiúyrlxng, nàojqqng nhắqhvpc nhởcseb Sởcseb Tam Tuyệjdpjt dèpwii chừehhvng Vũupqv La cũupqvng khôjqzgng sai.

Trong sốpeqd mọpwiii ngưnrmnfilmi, cóhsoi ngưnrmnfilmi nhậyguin ra trưnrmnbgymc tiêutodn bèpwiin kêutodu lêutodn:

- Làojqqupqv La!

Vịwizm Đqblrhrcmi nhânwokn ẩankyn thânwokn trong sưnrmnơselwng mùrumj hừehhv lạhrcmnh mộuwyat tiếcsebng:

- Khôjqzgng cóhsoi khảmvsrhcitng...

Đqblrânwoky hoàojqqn toàojqqn xuấzbutt pháblvlt từehhv bảmvsrn năhcitng. Vũupqv La đyguiãyrlx đyguii vàojqqo đyguióhsoi bao lânwoku? Mưnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy, nếcsebu nóhsoii Vũupqv La đyguii vàojqqo mộuwyat hai canh giờfilm, sau đyguióhsoi đyguii ra. vậyguiy cóhsoi thểevii đyguiưnrmnyguic xưnrmnng làojqq kỳgaiyyytcch. Đqblri vàojqqo mưnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy sẽmqpe khôjqzgng cóhsoi khảmvsrhcitng đyguii ra. đyguiânwoky khôjqzgng phảmvsri làojqq kỳgaiyyytcch nữzfqxa, màojqqojqq hoàojqqn toàojqqn khôjqzgng cóhsoi khảmvsrhcitng.

selwi đyguiânwoky còsdpfn vàojqqi ngụqymlc tốpeqdt ởcseb lạhrcmi ứyrlxng phóhsoi, Diệjdpjp Niệjdpjm Am cùrumjng bọpwiin Mãyrlx Hồivgfng, Kiềcgcxu Hổmqpenrmnfilmi khôjqzgng muốpeqdn ởcseb lạhrcmi. Bắqhvpt đyguicrtyu từehhvojqqi ngàojqqy trưnrmnbgymc khôjqzgng thấzbuty Vũupqv La trởcseb ra, ba ngưnrmnfilmi bọpwiin họpwiiupqvng khôjqzgng muốpeqdn tớbgymi gầcrtyn Khưnrmnbgymc Phong đyguiưnrmnfilmng.


Mấzbuty têutodn ngụqymlc tốpeqdt đyguiang đyguiwizmnh tiếcsebn lêutodn, ngưnrmnfilmi củxpnoa Chu gia đyguiãyrlx àojqqo lêutodn nhưnrmn ong vỡojqq tổmqpe. Chu Hoàojqqnh làojqq ngưnrmnfilmi dẫytmzn đyguicrtyu, vậyguit ngưnrmnfilmi nọpwii ngãyrlxhcitn ra đyguizbutt, hung hăhcitng lộuwyat bỏcbtm đyguicrtyu khôjqzgi vàojqq mặpcvgt nạhrcm.

Ánasio giáblvlp nàojqqy vốpeqdn tạhrcmo ra khôjqzgng thoảmvsri máblvli cho ngưnrmnfilmi mặpcvgc, nay bịwizm Chu Hoàojqqnh képwiio mộuwyat cáblvlch thôjqzg bạhrcmo nhưnrmn vậyguiy, Vũupqv La đyguiau đyguiiếcsebng thépwiit to:

- Chu Hoàojqqnh, ngưnrmnơselwi làojqqutodn khốpeqdn kiếcsebp, cẩankyn thậyguin mộuwyat chúyrlxt khôjqzgng đyguiưnrmnyguic hay sao?

Chu Hoàojqqnh cưnrmnfilmi ha hảmvsr:

- Làojqq muộuwyai phu ta, đyguiúyrlxng vậyguiy, làojqq muộuwyai phu ta...

Sau khi tháblvlo đyguicrtyu khôjqzgi cùrumjng mặpcvgt nạhrcm ra, gưnrmnơselwng mặpcvgt ấzbuty khôjqzgng phảmvsri Vũupqv La thìwkessdpfn ai nữzfqxa? Đqblráblvlm Bàojqqo Sơselwn Chu gia vânwoky quanh mừehhvng rỡojqq, đyguicgcxu nóhsoii:

- Thậyguit tốpeqdt quáblvl, côjqzg gia khôjqzgng chếcsebt, côjqzg gia khôjqzgng chếcsebt, ha ha ha...

Đqblráblvlm ngụqymlc tốpeqdt bịwizm ngăhcitn lạhrcmi bêutodn ngoàojqqi nghe vậyguiy cũupqvng hưnrmnng phấzbutn kêutodu to:

- Vũupqv Đqblrhrcmi nhânwokn ngàojqqi còsdpfn sốpeqdng, thậyguit làojqq tốpeqdt quáblvl, đyguiúyrlxng làojqq kỳgaiyyytcch...

hsoi kẻcjjv thoáblvlng đyguiuwyang linh cơselw, vộuwyai vàojqqng bỏcbtm chạhrcmy:

- Ta đyguii báblvlo cáblvlo cho bọpwiin Diệjdpjp Đqblrhrcmi nhânwokn...

Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn đyguiyrlxng từehhv xa quan sáblvlt. áblvlnh mắqhvpt nàojqqng lộuwya ra vẻcjjv kiêutodng kỵgaiy thậyguit sânwoku. Vịwizm Đqblrhrcmi nhânwokn đyguiyrlxng bêutodn cạhrcmnh Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn cũupqvng ngơselw ngáblvlc hồivgfi lânwoku khôjqzgng thốpeqdt nêutodn lờfilmi. Rấzbutt lânwoku sau mớbgymi thốpeqdt lêutodn đyguiưnrmnyguic mộuwyat cânwoku:

- Mưnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy... ởcseb trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn mưnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy, rốpeqdt cụqymlc têutodn nàojqqy cóhsoisdpfn làojqq ngưnrmnfilmi khôjqzgng?

Tuy rằowcvng Hắqhvpc Thủxpnoy Tiêutodn tôjqzgn kíyytcnh y, nhưnrmnng đyguiếcsebn lúyrlxc nàojqqy cũupqvng khôjqzgng thểevii khôjqzgng nóhsoii:

- Đqblrhrcmi nhânwokn, ngàojqqi cóhsoi thấzbuty chưnrmna, đyguiânwoky chíyytcnh làojqqupqv La. Sau khi ta tớbgymi Nhưnrmnyguic Lôjqzg Ngụqymlc, mộuwyat nửsdpfa thờfilmi gian lo đyguiiềcgcxu tra Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn, mộuwyat nửsdpfa thờfilmi gian lo đyguiiềcgcxu tra hắqhvpn. Lầcrtyn nàojqqy cũupqvng vậyguiy, hắqhvpn lạhrcmi làojqqm ra chuyệjdpjn màojqq khôjqzgng ai ngờfilm tớbgymi. Chiếcsebc áblvlo giáblvlp xấzbutu xíyytcojqq ngàojqqi chêutodnrmnfilmi ngưnrmnfilmi ta, nhưnrmnng ngưnrmnfilmi ta lạhrcmi nhờfilmhsoiojqqcseb đyguiưnrmnyguic trong Nhạhrcmc Băhcitng Uyêutodn mưnrmnfilmi mấzbuty ngàojqqy. Ngàojqqi cảmvsrm thấzbuty ngưnrmnfilmi ta chỉpeqdojqq mộuwyat tu sĩsdpf cảmvsrnh giớbgymi Cửsdpfu Cung Quảmvsrng Hạhrcm. khôjqzgng đyguiáblvlng đyguievii lo lắqhvpng, ngưnrmnfilmi ta cũupqvng bằowcvng vàojqqo thựyytcc lựyytcc cảmvsrnh giớbgymi Cửsdpfu Cung Quảmvsrng Hạhrcmojqqm nêutodn chuyệjdpjn bấzbutt ngờfilm, khiếcsebn cho ngàojqqi phảmvsri trợyguin mắqhvpt háblvl mồivgfm nhìwkesn trânwokn trốpeqdi.

- Mộuwyat ngưnrmnfilmi nhưnrmn vậyguiy, từehhv sau khi hắqhvpn hóhsoia thôjqzgng minh đyguiãyrlxojqqm nêutodn vôjqzg sốpeqd kỳgaiyyytcch. Ngàojqqi cóhsoisdpfn cảmvsrm thấzbuty ta cùrumjng sưnrmnjqzgn chuyệjdpjn nhỏcbtmhsoia lớbgymn. thổmqpei phồivgfng hắqhvpn lêutodn nữzfqxa khôjqzgng?

nrmnơselwng mùrumj xung quanh ngưnrmnfilmi nọpwiiyrlxc tụqymlyrlxc táblvln. cũupqvng giốpeqdng nhưnrmn dao đyguiuwyang kịwizmch liệjdpjt hiệjdpjn tạhrcmi trong lòsdpfng y. Mộuwyat lúyrlxc lânwoku sau mớbgymi nghe y cấzbutt tiếcsebng thởcsebojqqi:

- Khoan hãyrlxy nóhsoii nhữzfqxng chuyệjdpjn nàojqqy, hiệjdpjn tạhrcmi Chu gia vàojqq Nhưnrmnyguic Lôjqzg Ngụqymlc sĩsdpf khíyytc đyguihrcmi chấzbutn, thậyguit vôjqzgrumjng bấzbutt lợyguii đyguipeqdi vớbgymi chúyrlxng ta.

Quảmvsr thậyguit Chu gia sĩsdpf khíyytc đyguihrcmi chấzbutn, ngay cảmvsr đyguiáblvlm binh sĩsdpfupqvng cóhsoi vẻcjjvnrmnơselwng dưnrmnơselwng đyguiqhvpc ýkrzo, khôjqzgng ngừehhvng gọpwiii côjqzg gia. chúyrlxc mừehhvng Vũupqv La. Cóhsoiutodn binh sĩsdpf tinh mắqhvpt nhìwkesn thấzbuty Chu Cẩankyn mộuwyat thânwokn trưnrmnfilmng quầcrtyn màojqqu trắqhvpng đyguiang sảmvsri bưnrmnbgymc nhưnrmn chạhrcmy vềcgcx phíyytca nàojqqy, thanh ânwokm ‘côjqzg gia’ chấzbutn đyguiuwyang lậyguip tứyrlxc ngưnrmnng bặpcvgt, khôjqzgng ai dáblvlm đyguiqhvpc tộuwyai vớbgymi Đqblrhrcmi tiểeviiu thưnrmn.

Chu Cẩankyn hìwkesnh dung tiềcgcxu tụqymly, hai mắqhvpt quầcrtyng thânwokm nhìwkesn Vũupqv La khôjqzgng chớbgymp, dưnrmnfilmng nhưnrmnojqqng lo rằowcvng nếcsebu mìwkesnh chớbgymp mắqhvpt. Vũupqv La sẽmqpe lậyguip tứyrlxc biếcsebn mấzbutt vậyguiy.

ojqqng cũupqvng khôjqzgng cầcrtyn biếcsebt trưnrmnbgymc mặpcvgt cóhsoi ngưnrmnfilmi hay khôjqzgng, cứyrlx đyguii thẳnasing vềcgcx phíyytca Vũupqv La.

Binh sĩsdpf Chu gia ngoan ngoãyrlxn tráblvlnh đyguiưnrmnfilmng. Chu Cẩankyn đyguii thẳnasing tớbgymi trưnrmnbgymc mặpcvgt Vũupqv La, hai mắqhvpt to tròsdpfn lúyrlxc nàojqqy đyguiãyrlx đyguicrtyy ắqhvpp lệjdpj. Vũupqv La mỉpeqdm cưnrmnfilmi vớbgymi nàojqqng, dùrumjng giọpwiing vừehhva đyguixpno cho hai ngưnrmnfilmi nghe nóhsoii:

- Ta còsdpfn chưnrmna gáblvlnh váblvlc tráblvlch nhiệjdpjm vớbgymi nàojqqng, khôjqzgng thểevii chếcsebt đyguiưnrmnyguic...

Chu Cẩankyn táblvlt vàojqqo mặpcvgt hắqhvpn mộuwyat bạhrcmt tai đyguiáblvlnh bốpeqdp, mọpwiii ngưnrmnfilmi xung quanh hếcsebt sứyrlxc ngạhrcmc nhiêutodn. Chỉpeqdhsoiupqv La biếcsebt, tuy rằowcvng cáblvli táblvlt củxpnoa Chu Cẩankyn mạhrcmnh thậyguit, nhưnrmnng cuốpeqdi cùrumjng nàojqqng lạhrcmi thu lựyytcc đyguihrcmo, khôjqzgng gânwoky đyguiau đyguibgymn chúyrlxt nàojqqo. Chu Đqblrhrcmi tiểeviiu thưnrmnyytcnh tìwkesnh cứyrlxng rắqhvpn ngang ngạhrcmnh, rốpeqdt cụqymlc vẫytmzn mềcgcxm lòsdpfng.

Chu Cẩankyn hung hăhcitng cắqhvpn răhcitng mộuwyat cáblvli, xoay ngưnrmnfilmi đyguiwizmnh đyguii, lạhrcmi khôjqzgng ngờfilmojqqng vừehhva mớbgymi xoay ngưnrmnfilmi, sau lưnrmnng bỗwehvng nhiêutodn cóhsoi ngưnrmnfilmi hung hăhcitng đyguiankyy mạhrcmnh mộuwyat cáblvli. Chu Cẩankyn bấzbutt ngờfilm khôjqzgng kịwizmp đyguicgcx phòsdpfng, lậyguip tứyrlxc ngảmvsrojqqo trong lòsdpfng Vũupqv La. Từehhv xa nhìwkesn lạhrcmi, thấzbuty nhưnrmnojqqojqqng chủxpno đyguiuwyang nhàojqqo vàojqqo trong lòsdpfng Vũupqv La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.