Tiên Tuyệt

Chương 236 : Thần tượng trong núi (hạ)

    trước sau   
nxrr La chợghadt vỗqtsi tráqkjon mìzcfjnh mộkdyxt cáqkjoi, khôxrpjng ngờsswaedqbljhxơnhfcng cáqkjonh.

Cựjpum nhâwiman nàedqby chẳzsfzng nhữsswang hếawjkt sứzpssc khổjpumng lồzpss, lựjpumc mạebdknh vôxrpjjkdhng, còyxktn cócdaq mộkdyxt đknsqôxrpji cáqkjonh thịusbnt. Nócdaqi cáqkjoch kháqkjoc, sinh linh khổjpumng lồzpss thâwiman cao trăaxsym trưljhxghadng nàedqby, trờsswai sinh ra đknsqãpyvb biếawjkt bay.

nxrr La khôxrpjng khỏljhxi cảfujim tháqkjon, thờsswai kỳtasl Hồzpssng Hoang quảfuji nhiêbhmgn làedqbljhxsswang giảfuji khắxzukp cảfuji, cũnxrrng chỉcbbncdaq thờsswai kỳtaslljhxy mớzjhmi sinh ra sinh vậkdyxt nghịusbnch thiêbhmgn tớzjhmi bựjpumc nàedqby.

Tuy rằxrpjng cựjpum nhâwiman nọkdyx đknsqãpyvb chếawjkt khôxrpjng biếawjkt bao lâwimau, nhưljhxng vẫiapin đknsqwupp lạebdki mộkdyxt làedqbn sưljhxơnhfcng mùjkdh trắxzukng bảfujio vệqmiy thi hàedqbi mìzcfjnh. Vũnxrr La đknsqếawjkn gầtfdln cẩxxbin thậkdyxn cảfujim nhậkdyxn mộkdyxt chúpspct, bêbhmgn trong sưljhxơnhfcng mùjkdh trắxzukng ẩxxbin giấljhxu vôxrpj sốtebdqkjot khíljhx, dùjkdhedqb hắxzukn cũnxrrng khôxrpjng dáqkjom khinh suấljhxt tớzjhmi gầtfdln.

nhfcn nữsswaa bêbhmgn trong xưljhxơnhfcng trắxzukng, bảfujio vậkdyxt châwiman chíljhxnh làedqb đknsqebdki côxrpjn kia đknsqãpyvbcdaqa thàedqbnh bụwscii đknsqljhxt, thậkdyxt sựjpum khôxrpjng cócdaqzcfj đknsqáqkjong đknsqwuppnxrr La mạebdko hiểwuppm. Hắxzukn đknsqáqkjop xuốtebdng đknsqljhxt, đknsqzpssng trêbhmgn mộkdyxt ngọkdyxn núpspci bịusbn đknsqkdyxp vỡknsq đknsqcbbnnh, hưljhxzjhmng tớzjhmi bộkdyxedqbi cốtebdt nọkdyx cung kíljhxnh thi lễtebd.

Đcjqbâwimay làedqb tỏljhxyxktng tôxrpjn kíljhxnh vớzjhmi cưljhxsswang giảfuji tiềxgywn bốtebdi.


Sau khi hàedqbnh lễtebd xong, Vũnxrr La lạebdki bay lêbhmgn khôxrpjng. Hắxzukn đknsqãpyvbwimam nhậkdyxp vàedqbo trung tâwimam Nhạebdkc Băaxsyng Uyêbhmgn, ngoạebdki trừpvor bộkdyxedqbi cốtebdt nàedqby lạebdki khôxrpjng pháqkjot hiệqmiyn đknsqưljhxghadc gìzcfj cảfuji, quảfuji thậkdyxt làedqbm cho hắxzukn dỡknsq khócdaqc dỡknsqljhxsswai. Lẽljhx ra cho dùjkdhnhfc duyêbhmgn củhjfva mìzcfjnh kémzzkm cỏljhxi tớzjhmi đknsqâwimau đknsqi nữsswaa. bay xa nhưljhx vậkdyxy cũnxrrng phảfujii pháqkjot hiệqmiyn đknsqưljhxghadc mộkdyxt íljhxt bảfujio bốtebdi mớzjhmi đknsqúpspcng.

Hắxzukn chuẩxxbin bịusbn bay vòyxktng quanh ngọkdyxn núpspci kia mộkdyxt vòyxktng, sau đknsqócdaq quay trởczpj vềxgyw. Hắxzukn đknsqãpyvb tiếawjkn vàedqbo Nhạebdkc Băaxsyng Uyêbhmgn lâwimau nhưljhx vậkdyxy, e rằxrpjng bêbhmgn ngoàedqbi đknsqãpyvb trởczpjbhmgn hỗqtsin loạebdkn.

Hắxzukn vừpvora bay vòyxktng qua đknsqưljhxghadc mộkdyxt nửyixza ngọkdyxn núpspci, đknsqkdyxt nhiêbhmgn lảfujio đknsqfujio mộkdyxt cáqkjoi giữsswaa khôxrpjng trung. Dưljhxsswang nhưljhxcdaq mộkdyxt lựjpumc lưljhxghadng gìzcfj đknsqócdaq mớzjhmi vừpvora đknsqáqkjonh trúpspcng, khiếawjkn cho thâwiman hìzcfjnh Vũnxrr La rơnhfci thẳzsfzng từpvor trêbhmgn khôxrpjng xuốtebdng. Hắxzukn rơnhfci nhưljhx vậkdyxy mấljhxy trăaxsym trưljhxghadng mớzjhmi rùjkdhng mìzcfjnh mộkdyxt cáqkjoi, ổjpumn đknsqusbnnh thâwiman hìzcfjnh.

nxrr La vôxrpjjkdhng kinh ngạebdkc nhìzcfjn vềxgyw phíljhxa ngọkdyxn sơnhfcn phong kia, vốtebdn hơnhfcn phâwiman nửyixza ngọkdyxn sơnhfcn phong nàedqby bịusbn bộkdyxedqbi cốtebdt che đknsqi cho nêbhmgn nhìzcfjn hếawjkt sứzpssc bìzcfjnh thưljhxsswang. Nhưljhxng hiệqmiyn tạebdki vòyxktng qua mặzpsst sau, nhìzcfjn thấljhxy cảfujinh tưljhxghadng củhjfva phâwiman nửyixza còyxktn lạebdki, bấljhxt cứzpssedqb ai cũnxrrng phảfujii giậkdyxt mìzcfjnh kinh hãpyvbi.

Nửyixza ngọkdyxn núpspci bêbhmgn nàedqby bịusbn tạebdkc thàedqbnh mộkdyxt pho thầtfdln tưljhxghadng rấljhxt lớzjhmn. Thầtfdln tưljhxghadng nàedqby cócdaq chíljhxn đknsqtfdlu chíljhxn tay, áqkjonh mắxzukt nhưljhx đknsqiệqmiyn, cầtfdlm trong tay pháqkjop khíljhx, khoanh châwiman ngồzpssi xếawjkp bằxrpjng, trêbhmgn ngưljhxsswai dàedqby đknsqzpssc hoa văaxsyn sáqkjong chócdaqi. Tuy rằxrpjng đknsqãpyvb trảfujii qua biếawjkt bao năaxsym tháqkjong, nhưljhxng hoa văaxsyn vẫiapin còyxktn sáqkjong rỡknsq nhưljhx thưljhxsswang, giốtebdng nhưljhx vừpvora mớzjhmi đknsqưljhxghadc khắxzukc lêbhmgn.

Trêbhmgn Mi Tâwimam cáqkjoi đknsqtfdlu chíljhxnh giữsswaa củhjfva thầtfdln tưljhxghadng cócdaq khắxzukc mộkdyxt đknsqebdko linh văaxsyn. Phưljhxghadng Nhãpyvbn Thầtfdln Văaxsyn.

- Quảfuji nhiêbhmgn làedqb nhưljhx vậkdyxy, quảfuji nhiêbhmgn làedqb nhưljhx vậkdyxy...

nxrr La cócdaqnhfci nócdaqi năaxsyng lộkdyxn xộkdyxn:

- Ta biếawjkt màedqb. sợghadi chỉcbbn manh mốtebdi nàedqby nhấljhxt đknsqusbnnh làedqb xỏljhx xuyêbhmgn qua toàedqbn bộkdyx Nhưljhxghadc Lôxrpj Ngụwscic. Rốtebdt cụwscic làedqb chuyệqmiyn gìzcfj xảfujiy ra, rốtebdt cụwscic vìzcfj sao...

Thìzcfjnh lìzcfjnh hắxzukn bừpvorng tỉcbbnnh ngộkdyx, cưljhxsswang giảfuji cựjpum nhâwiman ngãpyvb xuốtebdng dưljhxzjhmi châwiman ngọkdyxn sơnhfcn phong cuốtebdi cùjkdhng thậkdyxt sựjpum muốtebdn hủhjfvy diệqmiyt ngọkdyxn sơnhfcn phong nàedqby. Nócdaqi khôxrpjng chừpvorng, cáqkjoi màedqb y thậkdyxt sựjpum muốtebdn hủhjfvy diệqmiyt chíljhxnh làedqb thầtfdln tưljhxghadng Phưljhxghadng Nhãpyvbn Thầtfdln Văaxsyn nàedqby.

nxrrng khôxrpjng biếawjkt vàedqbo lúpspcc ấljhxy rốtebdt cụwscic đknsqãpyvb xảfujiy ra chuyệqmiyn gìzcfj. Cócdaq thểwuppedqbbhmg trậkdyxn, cócdaq thểwuppedqb cấljhxm chếawjk, cócdaq thểwuppedqb trậkdyxt tựjpum, khiếawjkn cho cưljhxsswang giảfuji cựjpum nhâwiman kia khôxrpjng thểwupp khôxrpjng đknsqáqkjonh náqkjot tấljhxt cảfuji ngọkdyxn núpspci mớzjhmi cócdaq thểwupp tiếawjkn vàedqbo đknsqưljhxghadc nơnhfci nàedqby. Mộkdyxt cưljhxsswang giảfuji nhưljhx vậkdyxy, dùjkdhedqbczpj thờsswai thưljhxghadng cổjpum Hồzpssng Hoang nhấljhxt đknsqusbnnh cũnxrrng làedqbljhxsswang giảfuji chíljhx cao, nhưljhxng khôxrpjng tiếawjkc hy sinh tíljhxnh mạebdkng cũnxrrng muốtebdn hủhjfvy diệqmiyt pho thầtfdln tưljhxghadng nàedqby. Vũnxrr La nhớzjhm lạebdki chuyệqmiyn màedqbpyvbo ma đknsqtfdlu kểwupp lạebdki cho mìzcfjnh, trong lòyxktng bấljhxt chợghadt cảfujim thấljhxy nặzpssng trĩbhmgu: nhấljhxt đknsqusbnnh làedqb Phưljhxghadng Nhãpyvbn Thầtfdln Văaxsyn nàedqby tai họkdyxa tàedqby trờsswai.

Sau khi thấljhxt hồzpssn lạebdkc pháqkjoch rớzjhmt xuốtebdng dưljhxzjhmi, Vũnxrr La ngồzpssi xuốtebdng mộkdyxt đknsqcbbnnh núpspci đknsqtebdi diệqmiyn pho thầtfdln tưljhxghadng nọkdyx. Hắxzukn quan sáqkjot thầtfdln tưljhxghadng, chỉcbbn cảfujim thấljhxy lựjpumc hủhjfvy diệqmiyt cùjkdhng thùjkdh hậkdyxn kémzzko dàedqbi từpvor thờsswai thưljhxghadng cổjpum cho tớzjhmi bâwimay giờsswakdyxp vàedqbo mặzpsst mìzcfjnh. Mặzpssc dùjkdh hắxzukn làedqb Nam Hoang Đcjqbếawjk Quâwiman cao quýaxsy, nhưljhxng cũnxrrng khôxrpjng cócdaqqkjoch nàedqbo trốtebdn tráqkjonh.

bhmgn trong Nhạebdkc Băaxsyng Uyêbhmgn khôxrpjng cócdaq nhậkdyxt nguyệqmiyt tinh thầtfdln, khôxrpjng cócdaq ngàedqby đknsqêbhmgm biếawjkn hócdaqa. hắxzukn yêbhmgn lặzpssng ngồzpssi đknsqócdaq rấljhxt lâwimau. thìzcfjnh lìzcfjnh can màedqby:


-ủhjfva...

nxrr La đknsqzpssng bậkdyxt dậkdyxy bay vềxgyw phíljhxa thầtfdln tưljhxghadng. Càedqbng tớzjhmi gầtfdln càedqbng cócdaq thểwupp cảfujim nhậkdyxn đknsqưljhxghadc thầtfdln tưljhxghadng nọkdyx thậkdyxt lớzjhmn. Từpvor xa xa nhìzcfjn lạebdki, Vũnxrr La cũnxrrng giốtebdng nhưljhx mộkdyxt con ruồzpssi hay muỗqtsii đknsqang chậkdyxm rãpyvbi bay tớzjhmi càedqbng ngàedqby càedqbng gầtfdln pho thầtfdln tưljhxghadng nọkdyx.

Hắxzukn bay tớzjhmi sáqkjot đknsqtfdlu thầtfdln tưljhxghadng, nhưljhxng khôxrpjng chúpspc ýaxsy tớzjhmi đknsqebdko Phưljhxghadng Nhãpyvbn Thầtfdln Văaxsyn khổjpumng lồzpss kia, màedqb chúpspc ýaxsy tớzjhmi mắxzukt tráqkjoi củhjfva thầtfdln tưljhxghadng. Trong đknsqzpssng tửyixz mắxzukt tráqkjoi khôxrpjng ngờsswacdaq mộkdyxt cửyixza đknsqkdyxng.

Ngọkdyxn núpspci nàedqby cao tớzjhmi vàedqbi vạebdkn trưljhxghadng, pho thầtfdln tưljhxghadng nàedqby làedqbjkdhng ngọkdyxn núpspci đknsqbhmgu khắxzukc màedqb thàedqbnh, cũnxrrng cao mấljhxy vạebdkn trưljhxghadng. Tuy rằxrpjng chỉcbbnedqb mộkdyxt cáqkjoi lỗqtsi thậkdyxt nhỏljhx trêbhmgn đknsqzpssng tửyixz thầtfdln tưljhxghadng, nhưljhxng đknsqtebdi vớzjhmi Vũnxrr La chỉcbbn nhưljhx con muỗqtsii, chíljhxnh làedqb mộkdyxt sơnhfcn đknsqkdyxng thậkdyxt lớzjhmn.

Cửyixza đknsqkdyxng rấljhxt tròyxktn, kếawjkt hợghadp hoàedqbn mỹmbqljkdhng đknsqzpssng tửyixz. Từpvor xa nhìzcfjn lạebdki quảfuji thậkdyxt khôxrpjng phảfujii dễtebdedqbng pháqkjot hiệqmiyn.

nxrr La cấljhxt bưljhxzjhmc đknsqi vàedqbo trong đknsqkdyxng, tuy rằxrpjng sơnhfcn đknsqkdyxng nàedqby thậkdyxt lớzjhmn, nhưljhxng lạebdki khôxrpjng sâwimau. Cũnxrrng giốtebdng nhưljhx mộkdyxt quảfuji cầtfdlu khảfujim sâwimau vàedqbo đknsqzpssng tửyixz, bêbhmgn trong đknsqkdyxng rộkdyxng hơnhfcn cửyixza đknsqkdyxng rấljhxt nhiềxgywu.

nhfcn đknsqkdyxng cócdaqzcfjnh cầtfdlu, từpvorcdaqc xuốtebdng châwiman khắxzukc đknsqtfdly mộkdyxt loạebdki hoa văaxsyn cổjpum quáqkjoi. Hoa văaxsyn nàedqby cócdaqedqbi phầtfdln giốtebdng nhưljhxaxsyn tựjpum, nhưljhxng kếawjkt cấljhxu giữsswaa chúpspcng trùjkdhng trùjkdhng đknsqiệqmiyp đknsqiệqmiyp, cócdaq vẻgbgz hếawjkt sứzpssc thầtfdln bíljhx.

nxrr La tiếawjkn vàedqbo trong đknsqócdaq, nhấljhxt thờsswai cócdaq mộkdyxt cỗqtsi lựjpumc lưljhxghadng mêbhmgnh môxrpjng thìzcfjnh lìzcfjnh émzzkp xuốtebdng, xôxrpjng vàedqbo trong Thiêbhmgn Linh Cáqkjoi hắxzukn. Biếawjkn cốtebd xảfujiy ra quáqkjo bấljhxt ngờsswa, Vũnxrr La vộkdyxi vàedqbng đknsqxgyw phòyxktng, nhưljhxng cỗqtsi lựjpumc lưljhxghadng nọkdyxjkdhng mạebdknh kinh ngưljhxsswai, vảfuji lạebdki tốtebdc đknsqkdyx cựjpumc nhanh, nháqkjoy mắxzukt đknsqãpyvb chui vàedqbo. Vũnxrr La nhưljhx đknsqưljhxghadc thểwupp hồzpss quáqkjon đknsqcbbnnh, cảfujim thấljhxy toàedqbn thâwiman sảfujing khoáqkjoi.

Thìzcfj ra cỗqtsi lựjpumc lưljhxghadng nọkdyxedqb mộkdyxt cỗqtsi thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhx hếawjkt sứzpssc tinh thuầtfdln, cơnhfc hồzpss khôxrpjng cầtfdln luyệqmiyn hócdaqa đknsqãpyvb trựjpumc tiếawjkp ngưljhxng tụwsci trong cơnhfc thểwupp.

pspcc nàedqby Vũnxrr La mớzjhmi cảfujim nhậkdyxn đknsqưljhxghadc, thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhxbhmgn trong thạebdkch đknsqkdyxng hìzcfjnh cầtfdlu nàedqby tinh thuầtfdln nồzpssng đknsqkdyxm tớzjhmi mứzpssc khócdaq tin. Tuy rằxrpjng khôxrpjng gian trong nàedqby chậkdyxt hẹczpjp, nhưljhxng thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhxxxbin chứzpssa trong đknsqócdaq e rằxrpjng còyxktn nhiềxgywu hơnhfcn ởczpj nhữsswang đknsqkdyxng thiêbhmgn phúpspcc đknsqusbna trong thiêbhmgn hạebdk ngũnxrr phưljhxơnhfcng bêbhmgn ngoàedqbi.

Thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhx nhiềxgywu nhưljhx vậkdyxy bịusbn đknsqèxrpj émzzkp trong khôxrpjng gian chậkdyxt hẹczpjp, vốtebdn đknsqãpyvb lắxzukng đknsqkdyxng lạebdki sau hàedqbng ngàedqbn hàedqbng vạebdkn năaxsym, vừpvora mớzjhmi đknsqebdkt thàedqbnh trạebdkng tháqkjoi bìzcfjnh hòyxkta yêbhmgn tĩbhmgnh. Thìzcfjnh lìzcfjnh Vũnxrr La xôxrpjng vàedqbo, trạebdkng tháqkjoi câwiman bằxrpjng nàedqby lậkdyxp tứzpssc bịusbn pháqkjo vỡknsq. cỗqtsi thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhx vừpvora xôxrpjng vàedqbo Thiêbhmgn Linh Cáqkjoi Vũnxrr La thậkdyxt ra hếawjkt sứzpssc khổjpumng lồzpss, nócdaq hộkdyxi tụwsciczpj Mi Tâwimam Vũnxrr La. Linh Long đknsqưljhxghadc tắxzukm trong linh khíljhx tinh thuầtfdln, vôxrpjjkdhng vui vẻgbgz. Thêbhmgm vàedqbo táqkjoc dụwscing củhjfva Thiêbhmgn Sinh Thầtfdln Thạebdkch trưljhxzjhmc đknsqâwimay, Long uyêbhmgn vốtebdn vôxrpjjkdhng chậkdyxt hẹczpjp chợghadt nổjpumtfdlm mộkdyxt tiếawjkng mởczpj rộkdyxng ra. Hiệqmiyn tạebdki đknsqãpyvbcdaq thểwupp nhìzcfjn thấljhxy trong vựjpumc cócdaq gợghadn sócdaqng trêbhmgn mặzpsst nưljhxzjhmc, chỉcbbnyxktn thiếawjku mộkdyxt bưljhxzjhmc nữsswaa làedqb đknsqebdkt tớzjhmi trạebdkng tháqkjoi Long Hồzpss.

Thiêbhmgn Sinh Thầtfdln Thạebdkch vẫiapin chưljhxa luyệqmiyn hócdaqa hếawjkt, nócdaqi khôxrpjng chừpvorng, Vũnxrr La chỉcbbn bằxrpjng vàedqbo tíljhxch lũnxrry hiệqmiyn tạebdki, sớzjhmm muộkdyxn gìzcfjnxrrng sẽljhx đknsqebdkt tớzjhmi cảfujinh giớzjhmi Long Hồzpss.

Sau khi trạebdkng tháqkjoi câwiman bằxrpjng củhjfva thiêbhmgn đknsqusbna linh khíljhx trong thạebdkch đknsqkdyxng hìzcfjnh cầtfdlu nàedqby bịusbnnxrr La pháqkjo vỡknsq, lậkdyxp tứzpssc sinh ra đknsqhjfvqkjoc loạebdki dịusbnljhxghadng. Từpvorng đknsqócdaqa hoa sen màedqbu vàedqbng từpvor trêbhmgn nócdaqc đknsqkdyxng bay xuốtebdng lảfuji tảfuji. khiếawjkn cho xung quanh Vũnxrr La trởczpj thàedqbnh mộkdyxt biểwuppn hoa vàedqbng rựjpumc.

ljhxzjhmi châwiman hắxzukn cócdaq mộkdyxt hưljhxfujinh cáqkjo chạebdkch màedqbu vàedqbng từpvor trong váqkjoch đknsqkdyxng chui ra. Khi tớzjhmi bêbhmgn châwiman Vũnxrr La, nócdaq chuyểwuppn mìzcfjnh hócdaqa thàedqbnh mộkdyxt con tiểwuppu long màedqbu vàedqbng, sinh ra đknsqhjfv cảfuji tay châwiman, thâwiman mọkdyxc vảfujiy vàedqbng.

Trong lúpspcc nhấljhxt thờsswai, hưljhxơnhfcng thơnhfcm kỳtasl lạebdk bay từpvorng trậkdyxn, tiêbhmgn âwimam lưljhxghadn lờsswa, phảfujing phấljhxt đknsqzpsst mìzcfjnh trong tiêbhmgn cảfujinh.

nxrr La chìzcfjm đknsqxzukm trong đknsqócdaq, trong lúpspcc khôxrpjng hay khôxrpjng biếawjkt, thờsswai gian dưljhxsswang nhưljhx ngừpvorng lạebdki. Cũnxrrng khôxrpjng biếawjkt rốtebdt cụwscic đknsqãpyvb qua bao lâwimau, rốtebdt cụwscic dịusbnljhxghadng nàedqby dầtfdln dầtfdln lui đknsqi. Hoa sen màedqbu vàedqbng, tiểwuppu long màedqbu vàedqbng dung hợghadp lạebdki vớzjhmi nhau hócdaqa thàedqbnh mộkdyxt đknsqebdko kim quang, sau đknsqócdaq ngưljhxng tụwsci lạebdki, hócdaqa thàedqbnh mộkdyxt đknsqócdaqa hoa sen còyxktn phong kíljhxn nụwsci, cócdaqedqbu vàedqbng rựjpumc rỡknsq.

pspcc nàedqby hoa sen bắxzukn đknsqtfdlu nởczpj rộkdyx tầtfdlng tầtfdlng. Sau khi hoàedqbn toàedqbn nởczpj ra, giữsswaa tâwimam hoa mọkdyxc lêbhmgn mộkdyxt nháqkjonh, sau đknsqócdaq lạebdki sinh ra mộkdyxt đknsqócdaqa hoa sen mớzjhmi, nhanh chócdaqng nởczpj rộkdyx. Cứzpss tuầtfdln hoàedqbn nhưljhx vậkdyxy, mãpyvbi đknsqếawjkn đknsqócdaqa hoa sen thứzpss chíljhxn, rốtebdt cụwscic kếawjkt thàedqbnh mộkdyxt đknsqàedqbi sen áqkjonh vàedqbng chócdaqi lọkdyxi.

Đcjqbàedqbi sen trưljhxczpjng thàedqbnh rấljhxt nhanh, sau đknsqócdaq sinh ra mộkdyxt hạebdkt sen.

Rấljhxt nhanh hoa sen, cáqkjonh sen, đknsqàedqbi sen hémzzko rũnxrr, chỉcbbnyxktn lạebdki hạebdkt sen vừpvora sinh ra nhẹczpj nhàedqbng bay vàedqbo tay Vũnxrr La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.