Tiên Tuyệt

Chương 235 : Thần tượng trong núi (thượng)

    trước sau   
Cửhxpzu Long Thôqeman Nhậhmykt củwadpa Vũasqz La vôqemaywfdng đszgyaqqec đszgyágbfio, hơywfdn nữbopla nguyêhrgtn hồqovqn củwadpa hắbcian hùywfdng mạashenh, cảctwgm giágbfic sâyxdeu sắbciac. Cho nêhrgtn chỉpmhr ngồqovqi xuốizryng mộaqqet lúgelac, quảctwg thậhmykt cảctwgm giágbfic đszgyưebssqovqc cólwle thứnawmhrgt đszgyólwle đszgyang từqekl từqekl thấzksqm vàjonyo ágbfio giágbfip củwadpa mìhrgtnh. Áizryo giágbfip củwadpa hắbcian vốizryn khôqemang cólwle khíkjxx tứnawmc nàjonyo khágbfic, tiếebssp nhậhmykn khíkjxx tứnawmc củwadpa Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn rấzksqt nhanh.

asqz La chưebssa ngồqovqi đszgyưebssqovqc bao lâyxdeu đszgyãpmhrlwle tu sĩiedqjonyo Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn trưebssrzvcc chạashey nhưebss đszgyhrgtn trởcmqb ra, bọbsqin chúgelang khôqemang chịyvaau đszgyưebssqovqc.

lwle vếebsst xe đszgyqylp củwadpa mấzksqy trălwlem ngưebssiedqi chếebsst trưebssrzvcc đszgyâyxdey, tấzksqt cảctwg tu sĩiedq tiếebssn vàjonyo lầxamfn nàjonyy cẩqjjrn thậhmykn hơywfdn nhiềzksqu, khôqemang đszgyqovqi đszgyếebssn cựpkfnc hạashen chịyvaau đszgypkfnng củwadpa mìhrgtnh, chỉpmhr cầxamfn hơywfdi cảctwgm thấzksqy khôqemang khỏyvaae lậhmykp tứnawmc nhanh chólwleng rờiedqi khỏyvaai.

Chẳkobyng qua cólwle nhữboplng ngưebssiedqi lộaqqe vẻbayn vui mừqeklng, hiểszgyn nhiêhrgtn cólwle thu hoạashech rấzksqt khágbfi. Cũasqzng cólwle nhữboplng ngưebssiedqi vẻbayn mặizryt ủwadpasqz, mạasheo hiểszgym lớrzvcn nhưebss vậhmyky lạashei khôqemang cólwle thu hoạashech gìhrgt, tựpkfn nhiêhrgtn cảctwgm thấzksqy ôqemang trờiedqi bấzksqt côqemang.

Nhữboplng ngưebssiedqi nàjonyy nhìhrgtn thấzksqy Vũasqz La đszgyang ngồqovqi ởcmqb lốizryi vàjonyo, khôqemang khỏyvaai cùywfdng nhau lắbciac đszgyxamfu.

- Nhưebss vậhmyky cũasqzng cólwlegbfic dụqovqng sao, chẳkobyng lẽkdgq hắbcian khôqemang sợqovq chếebsst?


- Đzltuqeklng lo cho hắbcian, cho dùywfdjony hiệfjmkn tạashei khôqemang chếebsst, đszgyi ra ngoàjonyi cũasqzng chắbciac chắbcian khôqemang sốizryng đszgyưebssqovqc, chúgelang ta đszgyi mau.

Sau khi đszgyágbfim tu sĩiedqjonyy ra ngoàjonyi đszgyưebssqovqc nửhxpza canh giờiedq, tin Vũasqz La đszgyãpmhr chếebsst lan truyềzksqn khắbciap Nhưebssqovqc Lôqema Ngụqovqc.

Sau đszgyágbfim tu sĩiedq khágbfic đszgyi mộaqqet vòpmhrng trởcmqb vềzksq nhìhrgtn thấzksqy Vũasqz La, sau khi ra ngoàjonyi bègelan sửhxpza lạashei tin

trưebssrzvcc: Vũasqz La chếebsst ởcmqb cửhxpza vàjonyo Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn.

Chỉpmhr sau thờiedqi gian ălwlen xong bữbopla cơywfdm, tấzksqt cảctwg tu sĩiedq đszgyzksqu đszgyãpmhr ra ngoàjonyi, Vũasqz La chỉpmhr mớrzvci cảctwgm thấzksqy ágbfio giágbfip củwadpa mìhrgtnh cólwle chúgelat cảctwgm giágbfic dung hòpmhra vớrzvci khíkjxx tứnawmc Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn.

Nửhxpza canh giờiedq sau, ágbfio giágbfip Vũasqz La hoàjonyn toàjonyn đszgyưebssqovqc lựpkfnc lưebssqovqng thầxamfn bíkjxx củwadpa Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn thấzksqm vàjonyo, khiếebssn cho ágbfio giágbfip trởcmqb thàjonynh mộaqqet phầxamfn củwadpa thếebss giớrzvci nàjonyy.

lwle ágbfio giágbfip bảctwgo vệfjmk, Vũasqz La ởcmqbhrgtn trong tựpkfn nhiêhrgtn bìhrgtnh an vôqema sựpkfn.

Hắbcian lậhmykp tứnawmc nhảctwgy dựpkfnng lêhrgtn, lúgelac nàjonyy mớrzvci cólwle tinh thầxamfn quan ságbfit Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn hung hiểszgym

nhấzksqt trong truyềzksqn thuyếebsst.

Quảctwg thậhmykt thếebss giớrzvci nàjonyy sinh cơywfd bừqeklng bừqeklng, đszgyashei thụqovq cỏyvaa xanh khắbciap cảctwg. Trong bụqovqi cỏyvaa thỉpmhrnh thoảctwgng cũasqzng cólwlejony trùywfdng lui tớrzvci, thậhmykm chíkjxxjonyo lúgelac nàjonyy, sau khi tấzksqt cảctwg tu sĩiedq rờiedqi khỏyvaai mộaqqet thờiedqi gian, đszgyágbfim côqeman trùywfdng vốizryn bịyvaa kinh đszgyaqqeng im bặizryt hiệfjmkn tạashei bắbciat đszgyxamfu gágbfiy vang trởcmqb lạashei.

Bấzksqt quágbfi dầxamfn dầxamfn Vũasqz La cũasqzng nhậhmykn ra đszgyưebssqovqc mộaqqet íkjxxt đszgyiểszgym bấzksqt thưebssiedqng: núgelai trong nàjonyy quágbfi thấzksqp.

gelai non khôqemang nhỏyvaa, nếebssu so vớrzvci núgelai non màjonyasqz La nhìhrgtn thấzksqy ởcmqb thếebss giớrzvci bêhrgtn ngoàjonyi, chẳkobyng nhữboplng khôqemang nhỏyvaaywfdn màjonypmhrn cólwle vẻbayn to hơywfdn, thếebss nhưebssng khôqemang cao.

asqz La chậhmykm rãpmhri bay lêhrgtn khôqemang, từqekl phưebssơywfdng xa nhìhrgtn lạashei. Đzltuashei đszgyyvaaa mêhrgtnh môqemang, đszgyâyxdeu đszgyâyxdeu cũasqzng thấzksqy nhữboplng ngọbsqin núgelai rấzksqt lớrzvcn. Khôqemang sai, tuy rằwlgkng rấzksqt lớrzvcn, nhưebssng lạashei khôqemang cao.


Mỗvqdsi mộaqqet tòpmhra sơywfdn phong đszgyzksqu bịyvaa lựpkfnc lưebssqovqng hùywfdng mạashenh khôqemang biếebsst làjonyhrgt chặizryt đszgynawmt hơywfdn phâyxden nửhxpza. chỉpmhrpmhrn lạashei chừqeklng mộaqqet phầxamfn ba đszgyaqqe cao vốizryn cólwle, đszgynawmng sừqeklng sữboplng khắbciap mặizryt đszgyzksqt.

Mặizryt cắbciat củwadpa nhữboplng ngọbsqin núgelai nàjonyy sầxamfn sùywfdi lởcmqbm chởcmqbm, giốizryng nhưebsslwleng củwadpa hung thúgela. Mặizryc dùywfd đszgyãpmhr trảctwgi qua khôqemang biếebsst bao lâyxdeu, vẫbaynn cólwle vẻbayn dữbopl tợqovqn nhưebss muốizryn kểszgy lạashei tao ngộaqqe đszgyágbfing sợqovqlwlem xưebssa.

qema sốizry tảctwgng đszgyágbfi từqekl đszgypmhrnh núgelai vỡorjy ra nằwlgkm ngổqylpn ngang rảctwgi rágbfic, giốizryng nhưebss nhữboplng hung thúgelagelap trêhrgtn mặizryt đszgyzksqt, trốizryn trong bụqovqi cỏyvaa, chuẩqjjrn bịyvaa phụqovqc kíkjxxch con mồqovqi.

Nham thạashech trôqemang cólwle vẻbayn cổqylpkjxxnh, giốizryng nhưebss nhữboplng cơywfd bắbciap cuộaqqen lêhrgtn trêhrgtn thâyxden ngưebssiedqi, vôqemaywfdng nổqylpi bậhmykt.

- Khólwle trágbfich gọbsqii làjony Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn, núgelai cao đszgyzksqu vỡorjygbfit...

asqz La tágbfin thưebsscmqbng mộaqqet tiếebssng.

Hắbcian cólwle thểszgy nhìhrgtn ra đszgyưebssqovqc, nhữboplng ngọbsqin núgelai nàjonyy đszgyzksqu bịyvaa chỉpmhr mộaqqet chiêhrgtu đszgyágbfinh cho vỡorjygbfit, đszgyágbfi vụqovqn bấzksqt kểszgy lớrzvcn nhỏyvaalwleng tung tólwlee bốizryn phíkjxxa. Nhưebssng rốizryt cụqovqc khôqemang biếebsst làjony thứnawmhrgtlwle thểszgylwle đszgyưebssqovqc lựpkfnc lưebssqovqng hùywfdng mạashenh nhưebss vậhmyky, cólwle thểszgy chỉpmhrywfdng mộaqqet chiêhrgtu đszgyágbfinh vỡorjygelai cao, lựpkfnc lưebssqovqng nhưebss vậhmyky khôqemang biếebsst đszgyágbfing sợqovq tớrzvci mứnawmc nàjonyo.

asqz La cảctwgm thágbfin mộaqqet lúgelac, sau đszgyólwle nhắbciam mộaqqet hưebssrzvcng bay tớrzvci. Hắbcian cólwle thừqekla thờiedqi gian, khôqemang cầxamfn bay lung tung, khôqemang dágbfim rờiedqi quágbfi xa cửhxpza vàjonyo, chỉpmhr đszgyơywfdn thuầxamfn trôqemang vàjonyo may mắbcian giốizryng nhưebss đszgyágbfim tu sĩiedq kia.

Nhưebssng cũasqzng thậhmykt làjony kỳebss, Vũasqz La bay mấzksqy trălwlem dặizrym nhưebssng khôqemang phágbfit hiệfjmkn đszgyưebssqovqc gìhrgt. Xéqjjrt từqekl đszgyiểszgym nàjonyy, thậhmykm chíkjxxywfd duyêhrgtn củwadpa hắbcian kéqjjrm cảctwg Kiềzksqu Hổqylp. Kiềzksqu Hổqylp tiếebssn vàjonyo ba lưebssqovqt đszgyzksqu cólwle thu hoạashech, thậhmykm chíkjxxlwle cảctwg mộaqqet bộaqqe thưebssqovqng cổqylp đszgyasheo quyếebsst.

Trong lòpmhrng Vũasqz La thầxamfm nghĩiedq. chẳkobyng lẽkdgqjonyn Đzltuếebss Quâyxden đszgyãpmhrywfdng hếebsst cơywfd duyêhrgtn rồqovqi sao?

Dọbsqic đszgyưebssiedqng cảctwgnh sắbciac khôqemang tệfjmk, Vũasqz La khôqemang ngừqeklng quan ságbfit bốizryn phíkjxxa, hy vọbsqing trong mộaqqet bụqovqi cỏyvaajonyo đszgyólwle hiệfjmkn lêhrgtn mộaqqet đszgyiểszgym hàjonyo quang, đszgyszgy cho hắbcian cólwle thểszgy phủwadp đszgyyvaanh kếebsst luậhmykn trưebssrzvcc đszgyâyxdey củwadpa mìhrgtnh, kếebsst luậhmykn nàjonyy quảctwg thậhmykt vôqemaywfdng đszgyágbfing sợqovq.

asqz La bay theo hưebssrzvcng nàjonyy đszgyãpmhr mấzksqy vạashen dặizrym, hắbcian tiếebssn vàjonyo Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn cũasqzng đszgyãpmhr mấzksqt khoảctwgng mộaqqet ngàjonyy, ơywfd cảctwg ngàjonyy trong Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn đszgyưebssqovqc xung làjony ‘bảctwgo vậhmykt khắbciap nơywfdi’, lạashei khôqemang phágbfit hiệfjmkn đszgyưebssqovqc gìhrgt, đszgyâyxdey quảctwg thậhmykt khôqemang thểszgylwlei làjonyywfd duyêhrgtn bìhrgtnh thưebssiedqng, phảctwgi nólwlei làjonyywfd duyêhrgtn kéqjjrm cỏyvaai đszgyếebssn cựpkfnc đszgyiểszgym.

Cuốizryi cùywfdng Vũasqz La quyếebsst đszgyyvaanh khôqemang tìhrgtm tòpmhri bảctwgo vậhmykt dưebssrzvci đszgyzksqt nữbopla, màjony muốizryn bay sâyxdeu vàjonyo trong Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn đszgyszgyhrgtm xem rốizryt cụqovqc trong đszgyólwlelwle thứnawmhrgt, vìhrgt sao lạashei cólwle lựpkfnc lưebssqovqng thầxamfn bíkjxx khiếebssn cho cágbfic tu sĩiedq suy nhưebssqovqc màjony chếebsst nhưebss vậhmyky.


Lầxamfn nàjonyy Vũasqz La bay hếebsst ba ngàjonyy, hắbcian đszgyãpmhryxdem nhậhmykp sâyxdeu vàjonyo trong Nhạashec Bălwleng Uyêhrgtn hàjonyng chụqovqc vạashen dặizrym. còpmhrn chưebssa cólwle ngưebssiedqi nàjonyo cólwle thểszgyebssqovqt qua đszgyưebssqovqc khoảctwgng cágbfich nàjonyy.

Bay đszgyếebssn nơywfdi nàjonyy, tìhrgtnh huốizryng đszgyãpmhr thay đszgyqylpi khágbfic vớrzvci lúgelac trưebssrzvcc, nhữboplng ngọbsqin núgelai cao bịyvaa đszgyhmykp vỡorjy mộaqqet phầxamfn trởcmqbhrgtn càjonyng ngàjonyy càjonyng íkjxxt. Lúgelac ban đszgyxamfu ởcmqbhrgtn ngoàjonyi, phầxamfn còpmhrn lạashei chỉpmhr đszgyưebssqovqc mộaqqet phầxamfn ba vốizryn cólwle củwadpa ngọbsqin núgelai. Nhưebssng vàjonyo nơywfdi nàjonyy, phầxamfn bịyvaa đszgyhmykp vỡorjy chi chiếebssm mộaqqet phầxamfn ba.

asqz La mơywfd hồqovq cảctwgm giágbfic đszgyưebssqovqc mìhrgtnh sắbciap sửhxpza tiếebssp cậhmykn châyxden tưebssrzvcng, vẫbaynn tiếebssp tụqovqc phi hàjonynh vềzksq phíkjxxa trưebssrzvcc. Sau mộaqqet ngàjonyy nữbopla, xung quanh cũasqzng chỉpmhrpmhrn mộaqqet ngọbsqin bịyvaa đszgyhmykp vỡorjy.

Từqekl xa nhìhrgtn lạashei, ngọbsqin núgelai nàjonyy mấzksqt đszgyi đszgypmhrnh núgelai, hơywfdn nữbopla phầxamfn bịyvaa đszgyhmykp vỡorjy đszgyen kịyvaat. giốizryng nhưebss bịyvaa lửhxpza thiêhrgtu.

asqz La tiếebssp tụqovqc bay thêhrgtm nửhxpza ngàjonyy, phíkjxxa trưebssrzvcc bỗvqdsng nhiêhrgtn xuấzksqt hiệfjmkn mộaqqet ngọbsqin núgelai hoàjonyn chỉpmhrnh.

Ngọbsqin sơywfdn phong nàjonyy cao lớrzvcn vôqemaywfdng, hùywfdng vĩiedqywfdn bấzksqt cửhxpz ngọbsqin núgelai nàjonyo màjonyasqz La đszgyãpmhr từqeklng thấzksqy trưebssrzvcc đszgyólwle, vảctwg lạashei đszgyưebssiedqng đszgyưebssiedqng chíkjxxnh chíkjxxnh, khôqemang cólwle vẻbayn non xanh nưebssrzvcc biếebssc, xinh đszgymtabp tuyệfjmkt trầxamfn. Nólwle giốizryng nhưebss mộaqqet khốizryi nham thạashech khổqylpng lồqovq hoàjonyn chỉpmhrnh đszgynawmng sừqeklng sữboplng trêhrgtn đszgyashei đszgyyvaaa. bấzksqt quágbfi khốizryi nham thạashech nàjonyy cólwle chiềzksqu cao chừqeklng vàjonyi vạashen trưebssqovqng.

gbfich ngọbsqin sơywfdn phong nàjonyy khôqemang xa tràjonyn ngậhmykp mộaqqet cỗvqdsebssơywfdng mùywfd trắbciang toágbfit. Trong phạashem vi mấzksqy trălwlem dặizrym trơywfd trọbsqii vôqemaywfdng, khôqemang cólwle bấzksqt cửhxpz sinh linh nàjonyo.

asqz La cólwle chúgelat tòpmhrpmhr, cẩqjjrn thậhmykn tớrzvci gầxamfn. Chỉpmhr thấzksqy bêhrgtn trong sưebssơywfdng mùywfd trắbciang toágbfit dưebssiedqng nhưebssqjjrn giấzksqu mộaqqet thứnawmhrgt đszgyólwle, giốizryng nhưebss mộaqqet hìhrgtnh ngưebssiedqi.

ebssơywfdng mùywfdjonyu trắbciang nọbsqi biếebssn hólwlea khôqemang ngừqeklng. giốizryng nhưebssyxdey trắbciang trêhrgtn trờiedqi, lúgelac dàjonyy lúgelac mólwleng. Vũasqz La quan ságbfit mộaqqet lúgelac, bỗvqdsng nhiêhrgtn bêhrgtn trong sưebssơywfdng mùywfd nổqylpi lêhrgtn mộaqqet cơywfdn trốizryt xoágbfiy cuồqovqn cuộaqqen, thổqylpi sưebssơywfdng mùywfd bay đszgyi khôqemang íkjxxt. hìhrgtnh thàjonynh mộaqqet quảctwg cầxamfu mâyxdey màjonyu trắbciang, sưebssơywfdng mùywfd xung quanh lậhmykp tứnawmc trởcmqbhrgtn mỏyvaang đszgyi.

asqz La cũasqzng nhìhrgtn thấzksqy rõkdgq thứnawmhrgtn trong, lậhmykp tứnawmc giậhmykt nảctwgy mìhrgtnh.

Chỉpmhr thấzksqy bêhrgtn trong sưebssơywfdng mùywfdjonyu trắbciang nọbsqi khôqemang ngờiedq lạashei làjony mộaqqet bộaqqejonyi cốizryt khổqylpng lồqovq.

Đzltuxamfu hàjonyi cốizryt nọbsqiebssrzvcng vềzksq ngọbsqin sơywfdn phong duy nhấzksqt khôqemang bịyvaa đszgyhmykp vỡorjy đszgypmhrnh, thâyxden dàjonyi hơywfdn trălwlem trưebssqovqng, chắbciac chắbcian làjony mộaqqet cựpkfn nhâyxden Hồqovqng Hoang. Khôqemang thấzksqy xưebssơywfdng tay trágbfii đszgyâyxdeu cảctwg, xưebssơywfdng tay bêhrgtn phảctwgi nắbciam mộaqqet thanh đszgyashei côqeman. Đzltuágbfing tiếebssc làjony thếebss giớrzvci nàjonyy bảctwgo tồqovqn đszgyưebssqovqc rấzksqt nhiềzksqu phágbfip bảctwgo thưebssqovqng cổqylp, nhưebssng thanh đszgyashei côqeman kinh khùywfdng trong tay hàjonyi cốizryt nàjonyy đszgyãpmhr hoàjonyn toàjonyn mụqovqc nágbfit, chỉpmhrpmhrn đszgyszgy lạashei dấzksqu vếebsst rấzksqt lớrzvcn trêhrgtn mặizryt đszgyzksqt.

asqz La lòpmhrng thầxamfm sợqovqpmhri, chẳkobyng lẽkdgq nhữboplng ngọbsqin núgelai cao nàjonyy làjony do cựpkfn nhâyxden kia đszgyhmykp vỡorjy, chỉpmhr bằwlgkng vàjonyo đszgyashei côqeman trong tay y?

Hiểszgyn nhiêhrgtn cựpkfn nhâyxden nàjonyy mộaqqet đszgyưebssiedqng đszgyágbfinh tớrzvci, đszgyhmykp vỡorjy tấzksqt cảctwg đszgypmhrnh núgelai dọbsqic trêhrgtn đszgyưebssiedqng đszgyi. Mãpmhri tớrzvci nơywfdi nàjonyy thấzksqt bạashei vàjonyo phúgelat chólwlet, ngãpmhr quỵmfvu trưebssrzvcc ngọbsqin sơywfdn phong cuốizryi cùywfdng, làjonym cho ngưebssiedqi ta khôqemang khỏyvaai vôqemaywfdng nuốizryi tiếebssc.

asqz La cũasqzng làjony ngưebssiedqi từqeklng đszgynawmng trêhrgtn đszgypmhrnh phong củwadpa thếebss giớrzvci nàjonyy, nhìhrgtn thấzksqy hàjonyi cốizryt bêhrgtn dưebssrzvci cólwle thểszgyebsscmqbng tưebssqovqng lúgelac còpmhrn sốizryng, y cólwle đszgyưebssqovqc uy thếebss ra sao. Chỉpmhr cầxamfn giơywfd tay nhấzksqc châyxden, lậhmykp tứnawmc mộaqqet ngọbsqin núgelai tan thàjonynh tro bụqovqi, khíkjxx phágbfich hàjonyo hùywfdng tớrzvci mứnawmc nàjonyo. Cólwle thểszgy hiểszgyu đszgyưebssqovqc tìhrgtnh cảctwgnh nàjonyy, càjonyng hiểszgyu rõkdgqywfdn trưebssrzvcc khi ngưebssiedqi nàjonyy ngãpmhr xuốizryng dưebssrzvci châyxden ngọbsqin sơywfdn phong cuốizryi cùywfdng, đszgyãpmhr khôqemang cam lòpmhrng tớrzvci mứnawmc nàjonyo.

asqz La thởcmqbjonyi mộaqqet tiếebssng thậhmykt dàjonyi, cẩqjjrn thậhmykn quan ságbfit bộaqqejonyi cốizryt nàjonyy, chợqovqt phágbfit hiệfjmkn ra khung xưebssơywfdng trêhrgtn lưebssng cựpkfn nhâyxden cólwle vẻbayn kỳebss quágbfii. Ngoạashei trừqeklebssơywfdng sốizryng cưebssiedqng hãpmhrn, xưebssơywfdng sưebssiedqn tua tủwadpa nhưebss dao béqjjrn, còpmhrn cólwle mộaqqet íkjxxt xưebssơywfdng nhỏyvaa hẳkobyn cựpkfn nhâyxden nàjonyy khôqemang nêhrgtn cólwle, giălwleng mắbciac nhưebss mạasheng nhệfjmkn trêhrgtn lưebssng cựpkfn nhâyxden nàjonyy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.