Tiên Tuyệt

Chương 233 : Tiên giáp xấu nhất trong lịch sử (thượng)

    trước sau   
Diệvelcp Niệvelcm Am thởekcalvsmi thậoetgt dàlvsmi:

- Ta đatlrãwbos sớduvkm phảatlrn ásnqbnh vớduvki cấbbmdp trêeersn, nhưbyping Sởekca Tam Tuyệvelct chínnehnh làlvsm mộaibjt trong nhữoetgng ngưbypieersi cóstjm quyềofnpn lựmmbjc nhấbbmdt trong Trưbypiekcang Lãwboso Hộaibji, muốbbmdn lay đatlraibjng đatlrưbypiulpvc lãwboso cũxzpbng khôbyping phảatlri chuyệvelcn dễduvklvsmng.

Nếxzpbu nóstjmi Vũxzpb La khôbyping tứblsdc tốbbmdi trong lònsskng làlvsmstjmi dốbbmdi. Bấbbmdt kểekyg ai lậoetgp đatlrưbypiulpvc côbyping lao lớduvkn nhưbypi vậoetgy, cuốbbmdi cùfoonng bịfoon ngưbypieersi gạwthkt ra mộaibjt bêeersn cũxzpbng phảatlri đatlrùfoonng đatlrùfoonng nổblsdi giậoetgn. Sởekcammbj hắkctwn khôbyping đatlrekyg lộaibj cảatlrm giásnqbc ra ngoàlvsmi, đatlróstjmlvsm nhờeersbyping phu hàlvsmm dưbypioqqzng củcewya Đpnopếxzpb Quâycrkn rấbbmdt tốbbmdt.

Chỉmmbj nghe hắkctwn cưbypieersi lạwthknh mộaibjt tiếxzpbng:

- Mọblsdi ngưbypieersi khôbyping cầkctwn lo lắkctwng. Sởekca Tam Tuyệvelct tựmmbj tung tựmmbjsnqbc, thờeersi gian qua trong phe Chínnehnh đatlrwthko ngưbypieersi ngưbypieersi oásnqbn hậoetgn. Ta nghĩmmbj rằwvnbng lãwboso cònsskn sốbbmdng yêeersn ổblsdn khôbyping bao lâycrku nữoetga. chúhcojng ta hãwbosy chốbbmdng mắkctwt chờeers xem.

Kiềofnpu Hổblsdbypieersi cưbypieersi, nóstjmi trásnqbnh đatlri:


- Cũxzpbng phảatlri nóstjmi Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn thậoetgt sựmmbjlvsm cổblsd quásnqbi, bêeersn trong nghe đatlrlkszn nguy hiểekygm nhưbypi vậoetgy, nhưbyping sinh vậoetgt bêeersn trong lạwthki khôbyping cóstjm chuyệvelcn gìzpck. chỉmmbjstjm chúhcojng ta tiếxzpbn vàlvsmo lạwthki trởekcaeersn suy nhưbypiulpvc.

wbos Hồlkszng cũxzpbng nóstjmi:

- Đpnopúhcojng vậoetgy, ta cònsskn thấbbmdy đatlrưbypiulpvc bìzpcknh nguyêeersn, câycrky cốbbmdi trong đatlróstjm, cònsskn cóstjm mộaibjt con thỏoxpk rừvelcng.

xzpb La khôbyping vàlvsmo, vẫnzrmn nghĩmmbj rằwvnbng bêeersn trong nhấbbmdt đatlrfoonnh làlvsmmmbjnh mịfoonch mộaibjt màlvsmng, cũxzpbng giốbbmdng nhưbypi Ma Lạwthkc Uyêeersn. Hiệvelcn tạwthki nghe Mãwbos Hồlkszng nóstjmi nhưbypi vậoetgy, khôbyping khỏoxpki cóstjm chúhcojt ngạwthkc nhiêeersn.

Diệvelcp Niệvelcm Am nóstjmi:

- Trêeersn thựmmbjc tếxzpbeersn trong Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn sinh cơxzaj dạwthkt dàlvsmo, đatlrâycrky cũxzpbng làlvsm đatlriểekygm màlvsm bao nhiêeersu năbcphm qua mọblsdi ngưbypieersi hếxzpbt sứblsdc lấbbmdy làlvsmm kỳeers. Vìzpck sao ngưbypieersi ngoàlvsmi đatlri vàlvsmo lạwthki bịfoon lựmmbjc lưbypiulpvng thầkctwn bínnehycrky tổblsdn hạwthki, màlvsm sinh vậoetgt bêeersn trong lạwthki khôbyping cóstjm việvelcc gìzpck?

- Đpnopãwbos từvelcng cóstjm ngưbypieersi đatlrưbypia ra mộaibjt phưbypiơxzajng ásnqbn, chínnehnh làlvsmfoonng mộaibjt phưbypiơxzajng phásnqbp đatlrekyg ngụnfmcy trang, biếxzpbn bảatlrn thâycrkn mìzpcknh thàlvsmnh sinh linh trong thếxzpb giớduvki kia. Nhưbypi vậoetgy cóstjm khảatlrbcphng sẽekyg khôbyping bịfoon lựmmbjc lưbypiulpvng thầkctwn bínnehlvsmy côbyping kínnehch, cóstjm thểekygekcaeersn trong thêeersm đatlrưbypiulpvc mộaibjt thờeersi gian.

Ásmmynh mắkctwt Kiềofnpu Hổblsdfoonng Mãwbos Hồlkszng sásnqbng rựmmbjc lêeersn:

- Đpnopâycrky cũxzpbng làlvsm mộaibjt phưbypiơxzajng phásnqbp tốbbmdt...

xzpb La lạwthki cau màlvsmy lắkctwc đatlrkctwu:

- Nóstjmi thìzpck đatlrơxzajn giảatlrn, nhưbyping khôbyping cóstjmsnqbch nàlvsmo thựmmbjc hiệvelcn. Bấbbmdt kểekyglvsm phásnqbp bảatlro hay linh phùfoon, thậoetgm chínnehlvsm phásnqbp thuậoetgt, đatlrofnpu lâycrky nhiễduvkm mộaibjt tia khínneh tứblsdc củcewya kẻlnaflvsmm nêeersn ban đatlrkctwu. Mộaibjt khi tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, lậoetgp tứblsdc sẽekyg bịfoon phásnqbt hiệvelcn...

xzpb La vừvelca nóstjmi tớduvki đatlrâycrky lậoetgp tứblsdc thoásnqbng đatlraibjng trong lònsskng, khôbyping nóstjmi nhiềofnpu nữoetga, bắkctwt đatlrkctwu suy nghĩmmbj cẩbypin thậoetgn.

Diệvelcp Niệvelcm Am tiếxzpbp lờeersi hắkctwn:


- Vũxzpb La nóstjmi khôbyping sai, thậoetgt ra ýymvebypiekcang nàlvsmy chínnehnh làlvsm nhưbypi vậoetgy. Chỉmmbj cầkctwn cóstjm đatlrưbypiulpvc mộaibjt loạwthki phásnqbp bảatlro cóstjm thểekyg hoàlvsmn toàlvsmn khôbyping mang theo khínneh tứblsdc củcewya bấbbmdt cứblsd kẻlnaflvsmo làlvsmstjm thểekyg thựmmbjc hiệvelcn đatlrưbypiulpvc. Sau khi cho phásnqbp bảatlro nọblsd tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, dầkctwn dầkctwn hấbbmdp thu khínneh tứblsdc củcewya Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, vậoetgy sẽekyg lừvelca gạwthkt màlvsm qua ảatlri.

xzpb La thìzpcknh lìzpcknh đatlrblsdng dậoetgy nóstjmi:

- Cásnqbc ngưbypiơxzaji hãwbosy tiếxzpbp tụnfmcc trònssk chuyệvelcn, mấbbmdy ngàlvsmy nay ta khôbyping tu luyệvelcn, hiệvelcn tạwthki vềofnp trưbypiduvkc. Đpnopúhcojng rồlkszi Diệvelcp Đpnopwthki nhâycrkn, ngàlvsmy mai cóstjm thểekyg ta sẽekyg khôbyping tớduvki Khưbypiduvkc Phong đatlrưbypieersng.

Diệvelcp Niệvelcm Am khôbyping suy nghĩmmbjzpck nhiềofnpu, lậoetgp tứblsdc khoásnqbt tay:

- Ngưbypiơxzaji cứblsd đatlri đatlri, dùfoon sao cũxzpbng khôbyping cóstjm chuyệvelcn gìzpck.

xzpb La sảatlri bưbypiduvkc nhanh vềofnp chỗuibrekca củcewya mìzpcknh, trong lònsskng thầkctwm tínnehnh toásnqbn. Theo nhưbypi tu vi Básnqbt Hoang Đpnopsnqbn Tạwthko củcewya mìzpcknh hiệvelcn tạwthki, muốbbmdn tạwthko ra mộaibjt chiếxzpbc ásnqbo giásnqbp hẳzuoin làlvsm khôbyping khóstjm, bấbbmdt quásnqb cấbbmdp bậoetgc khôbyping cao màlvsm thôbypii.

Giốbbmdng nhưbypi lờeersi Diệvelcp Niệvelcm Am, chỉmmbj cầkctwn trong ásnqbo giásnqbp nàlvsmy khôbyping cóstjm khínneh tứblsdc củcewya kẻlnaftzdjn ra nóstjm, sau khi tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, cho dùfoonlvsm khôbyping thểekyg hấbbmdp thu, tựmmbj nhiêeersn xâycrkm nhiễduvkm, cũxzpbng sẽekyg dầkctwn dầkctwn mang khínneh tứblsdc Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn. Lúhcojc ấbbmdy sẽekygstjmsnqbm thàlvsmnh khảatlrbcphng tràlvsm trộaibjn vàlvsmo trong màlvsm khôbyping bịfoon phásnqbt hiệvelcn.

Vềofnp phầkctwn lệvelcnh cấbbmdm củcewya Sởekca Tam Tuyệvelct, ngay cảatlr Kiềofnpu Hổblsdlvsmwbos Hồlkszng cũxzpbng khôbyping hàlvsmi lònsskng, cũxzpbng khôbyping tin cấbbmdp trêeersn khôbyping cóstjm ai lấbbmdy chuyệvelcn nàlvsmy làlvsmm đatlriềofnpu. Sởekca Tam Tuyệvelct làlvsm kẻlnaf quyềofnpn cao chứblsdc trọblsdng, ngưbypieersi nhưbypi vậoetgy cũxzpbng cóstjm rấbbmdt nhiềofnpu kẻlnaf đatlrfoonch. Nhắkctwm vàlvsmo mộaibjt đatlriểekygm đatlrekyg đatlratlrnnehch đatlrbbmdi thủcewy chínnehnh làlvsm sởekca trưbypieersng củcewya nhữoetgng ngưbypieersi nàlvsmy.

Trong Thiêeersn Phủcewy Chi Quốbbmdc cóstjmlvsmi liệvelcu, Vũxzpb La vừvelca thu mộaibjt đatlrbbmdng từvelcstjm quặzysong trởekca vềofnp.

Lầkctwn nàlvsmy Vũxzpb La vàlvsmo trong Thiêeersn Phủcewy Chi Quốbbmdc, rừvelcng ngọblsdc trúhcojc cóstjm biếxzpbn hóstjma lớduvkn nhấbbmdt. Sau lầkctwn Linh Long nuốbbmdt đatlrưbypiulpvc Ngọblsdc Thạwthkch Tinh Khínneh trêeersn Ngựmmbj Tràlvsmm Đpnopàlvsmi, tẩbypim bổblsd cho Thiêeersn Phủcewy Chi Quốbbmdc, rừvelcng ngọblsdc trúhcojc nhờeers vậoetgy mởekca rộaibjng diệvelcn tínnehch chừvelcng gấbbmdp ba, hơxzajn nữoetga ngọblsdc trúhcojc trưbypiekcang thàlvsmnh càlvsmng thêeersm tinh thuầkctwn, quảatlr thậoetgt giốbbmdng nhưbypifoonng Ngọblsdc Tủcewyy đatlreersu khắkctwc màlvsm thàlvsmnh.

Mầkctwm ngọblsdc trong rừvelcng ngọblsdc trúhcojc lạwthki càlvsmng khỏoxpke mạwthknh, khiếxzpbn cho Vũxzpb La nhìzpckn thấbbmdy hếxzpbt sứblsdc vui mừvelcng.

Hắkctwn bắkctwt đatlrkctwu thu thậoetgp quặzysong Ônfmc Thiếxzpbt lạwthki, tìzpckm thêeersm vàlvsmi loạwthki quặzysong kim loạwthki khásnqbc phốbbmdi hợulpvp vớduvki quặzysong Ônfmc Thiếxzpbt, tạwthko ra mộaibjt bộaibj giásnqbp cũxzpbng khôbyping cóstjmzpcklvsm trâycrkn quýymve. Sau khi tạwthko ra, cóstjm lẽekygxzpbng chỉmmbj tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn mộaibjt lầkctwn, khôbyping cầkctwn quásnqb tốbbmdt.

Sau khi thu thậoetgp tàlvsmi liệvelcu xong, Vũxzpb La tưbypiekcang tưbypiulpvng trong đatlrkctwu ngoạwthki hìzpcknh ásnqbo giásnqbp, sau đatlróstjm bắkctwt đatlrkctwu đatlraibjng thủcewytzdjn.


hcojc trưbypiduvkc Vũxzpb La chưbypia từvelcng chếxzpb tạwthko ásnqbo giásnqbp, thậoetgm chínneh luyệvelcn khínnehxzpbng khôbyping phảatlri làlvsm sởekca trưbypieersng củcewya hắkctwn. Bởekcai vậoetgy cóstjm thểekygbypiekcang tưbypiulpvng đatlrưbypiulpvc, hắkctwn chếxzpb tạwthko loạwthki phásnqbp bảatlro cóstjmeersu cầkctwu cao nhưbypi vậoetgy sẽekyg thếxzpblvsmo.

- Đpnopkctwu khỏoxpki... ừvelcm, cũxzpbng đatlrưbypiulpvc, cóstjm đatlriềofnpu hơxzaji giốbbmdng thùfoonng nưbypiduvkc...

- Giásnqbp ngựmmbjc... ôbypii, xấbbmdu quásnqb, kểekyg cảatlrzpcknh cũxzpbng thấbbmdy khôbyping đatlrưbypiulpvc, hay làlvsmlvsmm lạwthki cásnqbi khásnqbc...

- Cásnqbi nàlvsmy... nếxzpbu mìzpcknh nhớduvk khôbyping lầkctwm, chínnehnh làlvsm mảatlrnh giásnqbp bảatlro vệvelc tay...

Sau ba ngàlvsmy, rốbbmdt cụnfmcc Vũxzpb La cũxzpbng đatlrãwbostzdjn nêeersn mộaibjt bộaibj ásnqbo giásnqbp phủcewynnehn toàlvsmn thâycrkn, kểekyg cảatlrbypiơxzajng mặzysot. Đpnopưbypiơxzajng nhiêeersn khôbyping thểekygeersu cầkctwu quásnqb cao vớduvki kẻlnaf mớduvki chậoetgp chữoetgng vàlvsmo nghềofnp nhưbypi hắkctwn. dùfoon sao ásnqbo giásnqbp nàlvsmy cũxzpbng làlvsm chínnehnh hắkctwn mặzysoc, cho dùfoon khôbyping đatlrưbypiulpvc thoảatlri másnqbi lắkctwm nhưbyping cũxzpbng sẽekyg khôbyping gâycrky ra tai họblsda cho ngưbypieersi khásnqbc.

xzpb La cũxzpbng khôbyping biếxzpbt hắkctwn bếxzpb quan ba ngàlvsmy, sựmmbjzpcknh đatlrãwbos bắkctwt đatlrkctwu ra khỏoxpki tầkctwm khốbbmdng chếxzpb.

lvsmo ngàlvsmy đatlrkctwu tiêeersn sau khi Vũxzpb La bếxzpb quan. Kiềofnpu Hổblsdlvsmwbos Hồlkszng cũxzpbng đatlrãwbos bịfoon cấbbmdm tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, cũxzpbng làlvsmzpck trưbypiekcang lãwboso Sởekca Tam Tuyệvelct hạwthk lệvelcnh. Kiềofnpu Hổblsd coi thưbypieersng mệvelcnh lệvelcnh củcewya vịfoon cấbbmdp trêeersn vôbypi sỉmmbjlvsmy, ngàlvsmy kếxzpb tiếxzpbp y khôbyping mang ra gìzpck nữoetga, nhưbyping tớduvki ngàlvsmy thứblsd ba, Kiềofnpu Hổblsd lạwthki tìzpckm đatlrưbypiulpvc mộaibjt khốbbmdi khoásnqbng thạwthkch trâycrkn quýymve. Kếxzpbt quảatlr sang ngàlvsmy thứblsdbypi, lậoetgp tứblsdc cóstjm mộaibjt mệvelcnh lệvelcnh mớduvki đatlrưbypia xuốbbmdng: Ngụnfmcc tốbbmdt Nhưbypiulpvc Lôbypi Ngụnfmcc chỉmmbjlvsm trôbyping coi tùfoon phạwthkm, khôbyping đatlrưbypiulpvc làlvsmm việvelcc khásnqbc.

stjmi cásnqbch khásnqbc, khôbyping cho ngưbypieersi Nhưbypiulpvc Lôbypi Ngụnfmcc tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn nữoetga.

Kiềofnpu Hổblsdfoonng Mãwbos Hồlkszng tứblsdc giậoetgn bấbbmdt bìzpcknh. Diệvelcp Niệvelcm Am vẫnzrmn luôbypin làlvsmm ra vẻlnaf ung dung đatlrwthko mạwthko lầkctwn nàlvsmy cũxzpbng nổblsdi nóstjmng. Lãwboso thôbyping qua trậoetgn phásnqbp truyềofnpn âycrkm, oásnqbn hậoetgn básnqbo cásnqbo lêeersn trêeersn mộaibjt trậoetgn, nhưbyping kếxzpbt quảatlrxzpbng đatlràlvsmnh cấbbmdt tiếxzpbng thởekcalvsmi bấbbmdt đatlrkctwc dĩmmbj.

Qua đatlróstjmstjm thểekyg thấbbmdy đatlrưbypiulpvc thựmmbjc lựmmbjc củcewya Sởekca Tam Tuyệvelct mạwthknh tớduvki mứblsdc nàlvsmo.

Khôbyping ngờeers tớduvki chuyệvelcn nàlvsmy lạwthki làlvsmm cho Kiềofnpu Hổblsdlvsmwbos Hồlkszng nhâycrkn họblsda đatlrkctwc phúhcojc.

Đpnopếxzpbn ngàlvsmy thứblsdbcphm, thảatlrm kịfoonch đatlrãwbos xảatlry ra.

Tấbbmdt cảatlr nhữoetgng ngưbypieersi bốbbmdn ngàlvsmy trưbypiduvkc liêeersn tụnfmcc tiếxzpbn vàlvsmo Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn, hôbypim nay toàlvsmn thâycrkn sung đatlroxpk sốbbmdt nóstjmng, hôbypin mêeers lầkctwm bầkctwm nhữoetgng từvelc khôbyping rõycrk.

Cho uốbbmdng đatlrcewysnqbc loạwthki linh đatlran, khôbyping cóstjm chúhcojt tásnqbc dụnfmcng, cásnqbc thủcewy đatlroạwthkn chữoetga thưbypiơxzajng cũxzpbng khôbyping cóstjmsnqbc dụnfmcng.

Bốbbmdn mưbypiơxzaji ngưbypieersi Chu gia, sásnqbu mưbypiơxzaji ngưbypieersi củcewya Hắkctwc Thủcewyy Tiêeersn, tổblsdng cộaibjng mộaibjt trăbcphm têeersn tu sĩmmbj. trong đatlróstjmstjm cảatlr tu sĩmmbj đatlrwthkt tớduvki cảatlrnh giớduvki Đpnopwthko Cảatlrnh, khôbyping ai sốbbmdng nổblsdi quásnqb Ngọblsdbypim ấbbmdy.

Lầkctwn nàlvsmy lậoetgp tứblsdc mọblsdi ngưbypieersi bừvelcng tỉmmbjnh từvelc trong mộaibjng đatlrmpdlp. Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn làlvsmxzaji hung hiểekygm nhấbbmdt trong ba vựmmbjc sâycrku củcewya Nhưbypiulpvc Lôbypi Ngụnfmcc. Lúhcojc trưbypiduvkc từvelceersn trong đatlri ra bìzpcknh yêeersn. mang theo cásnqbc loạwthki bảatlro vậoetgt. mọblsdi ngưbypieersi vui sưbypiduvkng nhảatlry nhóstjmt khôbyping ngừvelcng. lạwthki quêeersn rằwvnbng Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn nàlvsmy chínnehnh làlvsm mộaibjt từvelc đatlrfoona.

So vớduvki lầkctwn trưbypiduvkc xuấbbmdt hiệvelcn, lầkctwn nàlvsmy Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn càlvsmng đatlrásnqbng sợulpvxzajn. Chẳzuoing nhữoetgng lúhcojc mởekca lốbbmdi vàlvsmo xảatlry ra thiêeersn tai, màlvsmnsskn hiệvelcn tạwthki nóstjm đatlrãwbos giếxzpbt ngưbypieersi trong vôbypizpcknh.

Tuy rằwvnbng hiệvelcn tạwthki quâycrkn củcewya Chu gia đatlrãwbosstjm gầkctwn ngàlvsmn ngưbypieersi khôbypii phụnfmcc, vưbypiulpvt xa nhâycrkn sốbbmd phe Hắkctwc Thủcewyy Tiêeersn, nhưbyping hiệvelcn tạwthki mọblsdi ngưbypieersi cũxzpbng khôbyping dásnqbm đatlri vàlvsmo. Rốbbmdt cụnfmcc vìzpck sao xảatlry ra chuyệvelcn nhưbypi vậoetgy, vẫnzrmn khôbyping ai biếxzpbt đatlrưbypiulpvc rõycrklvsmng.

Sau khi Vũxzpb La xuấbbmdt quan biếxzpbt nhữoetgng chuyệvelcn nàlvsmy, cũxzpbng khôbyping khỏoxpki trợulpvn mắkctwt hásnqb mồlkszm.

Trêeersn thựmmbjc tếxzpb, nếxzpbu mọblsdi ngưbypieersi bìzpcknh tĩmmbjnh mộaibjt chúhcojt, khôbyping bịfoon bảatlro vậoetgt bêeersn trong Nhạwthkc Băbcphng Uyêeersn làlvsmm cho hôbypin mêeers đatlrkctwu óstjmc, sẽekyg thấbbmdy lốbbmdi vàlvsmo vốbbmdn khôbyping cóstjm chuyệvelcn gìzpck lớduvkn lao trong nhữoetgng lầkctwn xuấbbmdt hiệvelcn trưbypiduvkc, lầkctwn nàlvsmy khôbyping hiểekygu vìzpck sao nguy hiểekygm gấbbmdp mấbbmdy lầkctwn, chínnehnh làlvsm mộaibjt đatlriểekygm đatlrásnqbng ngờeers rấbbmdt lớduvkn.

Kiềofnpu Hổblsdfoonng Mãwbos Hồlkszng cóstjm vẻlnaf vui sưbypiduvkng khi ngưbypieersi khásnqbc gặzysop họblsda, nhấbbmdt làlvsm Sởekca Tam Tuyệvelct trưbypiekcang lãwboso tổblsdn thấbbmdt sásnqbu mưbypiơxzaji têeersn tâycrkm phúhcojc. Sởekca Tam Tuyệvelct khôbyping thểekygsnqbnh bằwvnbng Chu gia, binh sĩmmbj Chu gia cóstjmlvsmng ngàlvsmn, chếxzpbt mấbbmdy chụnfmcc ngưbypieersi khôbyping cóstjmzpcklvsm lớduvkn lao. Nhưbyping sásnqbu mưbypiơxzaji ngưbypieersi củcewya Sởekca Tam Tuyệvelct làlvsm thủcewy hạwthkbypifoonng đatlrkctwc lựmmbjc củcewya lãwboso, nhữoetgng têeersn nàlvsmy chếxzpbt đatlri cũxzpbng giốbbmdng nhưbypi Sởekca Tam Tuyệvelct bịfoon chặzysot mộaibjt cásnqbnh tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.