Tiên Tuyệt

Chương 231 : Ỷ thế hiếp người (thượng)

    trước sau   
dwxb La lậmfibp tứeqccc cảbysmm thấolsxy đpzeknsfdi nànuuky mìtwjwnh gặpzycp phảbysmi ‘nguy cơzwrk’ lớogpon chưnlwta từvffwng córjqi. Hắqzkon khôlnddng ngừvffwng nhắqzkoc nhởffjjtwjwnh phảbysmi bìtwjwnh tĩioksnh, sau đpzekórjqi cốilot gắqzkong nhớogpo lạioksi xem đpzekãyzuqrjqi chuyệnlwtn gìtwjw. Hắqzkon nhìtwjwn xung quanh mộcrwbt vòwjyxng, may quáwjpk, đpzekâmfiby vẫgphun lànuuk phòwjyxng củuvkba mìtwjwnh, nhưnlwtng lúptmrc mìtwjwnh ngủuvkb tốiloti qua, rõsopwnuukng lànuuk chỉsopwrjqitwjwnh mìtwjwnh kia mànuuk...

Mỹnsfd nhâmfibn kia cũdwxbng dầvhpyn dầvhpyn tỉsopwnh lạioksi. Sung sưnlwtogpong quáwjpk. thoảbysmi máwjpki quáwjpk... nànuukng hếefawt sứeqccc tựnwfc nhiêtitjn uốilotn éluiyo vòwjyxng eo mềgphum dẻwjpko, trởffjj cặpzycp đpzekùqjcei thon thảbysm trắqzkong nhưnlwt ngọtrnyc. Hai cáwjpknh tay khôlnddng chúptmrt tỳvgqk vếefawt giơzwrk cao, uểdwxb oảbysmi uốilotn ngưnlwtnsfdi mộcrwbt cáwjpki.

Trong đpzekvhpyu Vũdwxb La lậmfibp tứeqccc córjqi mộcrwbt tiếefawng séluiyt nổqsrzvhpym. sữogpong sờnsfd tạioksi chỗolsx: khôlnddng ngờnsfdnuuk Chu Cẩtkswn.

Hiệnlwtn tạioksi nànuukng hoànuukn toànuukn bạioksi lộcrwb toànuukn thâmfibn trưnlwtogpoc mặpzyct Vũdwxb La. giốilotng nhưnlwt bạioksch ngọtrnyc khôlnddng tỳvgqk vếefawt. thậmfibm chíswbc mộcrwbt nốilott ruồtlmci nhỏgbaidwxbng khôlnddng thấolsxy, tựnwfca nhưnlwt mộcrwbt tòwjyxa thiêtitjn nhiêtitjn hoànuukn mỹnsfd.

Hai hạiokst đpzekmfibu đpzekgbai trêtitjn ngựnwfcc dưnlwtnsfdng nhưnlwt đpzekưnlwtnsfdc khảbysmm vànuuko đpzekôlnddi ngọtrnyc thôlndd, khiếefawn cho bộcrwb ngựnwfcc nànuukng trôlnddng xinh đpzekvbzyp kinh ngưnlwtnsfdi.

Sau khi duỗolsxi ngưnlwtnsfdi, Chu Cẩtkswn chợnsfdt cảbysmm thấolsxy đpzekau nhórjqii phảbysmi co mìtwjwnh lạioksi. Đwkdbau thậmfibt... hơzwrkn nữogpoa trong cơzwrkn tiêtitju hồtlmcn tốiloti qua. nànuukng vốilotn quen thórjqii nữogpo hoànuukng, bảbysmn thâmfibn chiếefawm quyềgphun chủuvkb đpzekcrwbng, tốiloti qua tranh đpzekolsxu khôlnddng ngừvffwng cùqjceng Vũdwxb La. Tựnwfc nhiêtitjn kẻwjpknlwtffjjng thụubtsnuukdwxb La, kẻwjpk chịogbau khổqsrz lạioksi lànuuknuukng.


Đwkdbêtitjm qua tiêtitju hồtlmcn hếefawt đpzeknsfdt nànuuky tớogpoi đpzeknsfdt kháwjpkc, cuốiloti cùqjceng kiệnlwtt sứeqccc ngủuvkb say, hoànuukn toànuukn khôlnddng córjqi cảbysmm giáwjpkc gìtwjw, sáwjpkng nay tỉsopwnh lạioksi mớogpoi cảbysmm thấolsxy đpzekau đpzekogpon.

Trong cơzwrkn đpzekau, Chu Cẩtkswn mởffjj to mắqzkot, nhấolsxt thờnsfdi hórjqia đpzekáwjpk.

Trong đpzekvhpyu nànuukng thìtwjwnh lìtwjwnh hiệnlwtn lêtitjn vôlndd sốilot cảbysmnh tưnlwtnsfdng tốiloti qua...

dwxb La thấolsxy nànuukng sắqzkop sửnlwta théluiyt lêtitjn, vộcrwbi vànuukng bụubtsm miệnlwtng nànuukng lạioksi:

- Trămqjom ngànuukn lầvhpyn đpzekvffwng kêtitju, chỉsopw cầvhpyn nànuukng kêtitju lêtitjn, hai ta coi nhưnlwt xong đpzeknsfdi...

dwxb La chợnsfdt héluiyt thảbysmm mộcrwbt tiếefawng, lànuuk do Chu Cẩtkswn hung hămqjong cắqzkon vànuuko tay hắqzkon.

Ngórjqin tay Vũdwxb La máwjpku chảbysmy đpzekvhpym đpzekìtwjwa, hắqzkon giậmfibn dữogporjqii:

- Nànuukng lànuuk chórjqi cắqzkon ngưnlwtnsfdi...

Chu Cẩtkswn đpzekùqjceng đpzekùqjceng nổqsrzi giậmfibn, hậmfibn khôlnddng thểdwxb cắqzkon Vũdwxb La thànuuknh từvffwng mảbysmnh, lúptmrc nànuuky Vũdwxb La vẫgphun còwjyxn cămqjom tứeqccc:

- Ta mớogpoi lànuuk kẻwjpk bịogba hạioksi...

- Ngưnlwtơzwrki nórjqii cáwjpki gìtwjw? Córjqi gan ngưnlwtơzwrki lặpzycp lạioksi lầvhpyn nữogpoa!

Chu Cẩtkswn nghiếefawn rămqjong nghiếefawn lợnsfdi, phẫgphun nộcrwb đpzektitjn cuồtlmcng. Linh lựnwfcc chớogpop đpzekcrwbng quanh thâmfibn nànuukng, khôlnddng ngờnsfdnuukng vừvffwa thoáwjpkng đpzekcrwbng, hạioks thâmfibn lậmfibp tứeqccc đpzekau nhórjqii nhưnlwt bịogbaluiy, đpzekôlnddi mànuuky thanh túptmr cau chặpzyct, nhấolsxt thờnsfdi lửnlwta giậmfibn hạioks xuốilotng.

dwxb La chỉsopw xung quanh:


- Đwkdbâmfiby chíswbcnh lànuuk phòwjyxng ta, vìtwjw sao nànuukng lạioksi ởffjj đpzekâmfiby?

Chu Cẩtkswn áwjpk khẩtkswu khôlnddng trảbysm lờnsfdi đpzekưnlwtnsfdc:

-Ta...

nuukng vốilotn khôlnddng phảbysmi lànuuk loạioksi ngưnlwtnsfdi miệnlwtng lưnlwtnpcpi linh lợnsfdi, trêtitjn thựnwfcc tếefawrjqi rấolsxt nhiềgphuu đpzekiểdwxbm nànuukng cũdwxbng giốilotng nhưnlwtdwxb La. Tỷnsfd nhưnlwt trong nhữogpong trưnlwtnsfdng hợnsfdp dùqjceng mưnlwtu kếefaw khôlnddng xong, vậmfiby chuyểdwxbn sang dùqjceng bạiokso lựnwfcc mànuuk giảbysmi quyếefawt.

dwxb La còwjyxn đpzekang nórjqii hếefawt sứeqccc hùqjceng hồtlmcn:

- Ta lànuuk ngưnlwtnsfdi đpzekãyzuqrjqi ýihxp trung nhâmfibn, nhưnlwtng hiệnlwtn tạioksi xảbysmy ra chuyệnlwtn nhưnlwt vậmfiby, ta còwjyxn mặpzyct mũdwxbi nànuuko gặpzycp ngưnlwtnsfdi ta, nànuukng bảbysmo ta lànuukm sao đpzekiloti mặpzyct vớogpoi Cốilotc Mụubtsc Thanh đpzekâmfiby?

Nếefawu lànuuk nữogpo nhâmfibn kháwjpkc, hẳcpppn córjqi rấolsxt nhiềgphuu biệnlwtn pháwjpkp phảbysmn báwjpkc lạioksi Vũdwxb La. Nhưnlwtng hiệnlwtn tạioksi ngưnlwtnsfdi đpzekang nằqsrzm trêtitjn giưnlwtnsfdng hắqzkon lạioksi lànuuk Chu Cẩtkswn. nànuukng vẫgphun cho rằqsrzng nữogpo nhâmfibn hẳcpppn phảbysmi ngang hànuukng cùqjceng nam nhâmfibn, mộcrwbt nam nhâmfibn chỉsopwrjqi thểdwxbnlwtogpoi mộcrwbt lãyzuqo bànuuk. Hiệnlwtn tạioksi rõsopwnuukng lànuuknuukng ngủuvkb vớogpoi lãyzuqo côlnddng ngưnlwtnsfdi kháwjpkc, bấolsxt kểdwxb thếefawnuuko, xem nhưnlwtnuukng cũdwxbng córjqi lỗolsxi vớogpoi Cốilotc Mụubtsc Thanh, cho nêtitjn lúptmrc nànuuky áwjpk khẩtkswu nghẹvbzyn lờnsfdi, khôlnddng nórjqii đpzekưnlwtnsfdc gìtwjw.

- Vậmfiby... vậmfiby chúptmrng ta phảbysmi lànuukm sao?

Chu Cẩtkswn cảbysmm thấolsxy córjqi đpzekiểdwxbm kháwjpkc thưnlwtnsfdng, nhưnlwtng trong lúptmrc nhấolsxt thờnsfdi khôlnddng nghĩioks ra đpzekưnlwtnsfdc, chỉsopwrjqi thểdwxbluiyn giậmfibn hỏgbaii.

Trêtitjn thựnwfcc tếefawdwxb La hiệnlwtn tạioksi cũdwxbng lànuukmfibm loạioksn nhưnlwt ma. Bấolsxt kểdwxb trong lòwjyxng Chu Cẩtkswn nghĩioks thếefawnuuko, rốilott cụubtsc hắqzkon cũdwxbng đpzekãyzuq chiếefawm tiệnlwtn nghi củuvkba côlnddnlwtơzwrkng ngưnlwtnsfdi ta. Nhưnlwtng rõsopwnuukng Chu Cẩtkswn khôlnddng córjqi khảbysmmqjong chung chồtlmcng vớogpoi Cốilotc Mụubtsc Thanh, vấolsxn đpzekgphunuuky vôlnddqjceng nan giảbysmi.

Hai ngưnlwtnsfdi nhămqjon nhórjqi mặpzyct mànuuky nhìtwjwn nhau, mộcrwbt lúptmrc lâmfibu sau Chu Cẩtkswn mớogpoi cảbysmm thấolsxy córjqi chúptmrt kháwjpkc thưnlwtnsfdng. Cảbysm hai ngưnlwtnsfdi vẫgphun còwjyxn đpzekang lõsopwa thểdwxb, cứeqcc nhìtwjwn nhau nhưnlwt vậmfiby, quảbysm thậmfibt córjqizwrki...

dwxb La cũdwxbng pháwjpkt hiệnlwtn chuyệnlwtn nànuuky, đpzekôlnddi mắqzkot hắqzkon khôlnddng tựnwfc chủuvkb đpzekưnlwtnsfdc quéluiyt qua thâmfibn thểdwxb Chu Cẩtkswn vànuuki lưnlwtnsfdt. Nórjqii thậmfibt ra đpzekâmfiby khôlnddng phảbysmi lànuuk vấolsxn đpzekgphu hiếefawu sắqzkoc, mànuuknuuk bảbysmn nămqjong cơzwrk bảbysmn thúptmrc đpzekolsxy.

Sau vànuuki lưnlwtnsfdt, từvffw trêtitjn xuốilotng dưnlwtogpoi Chu Cẩtkswn đpzekãyzuq bịogba hắqzkon nhìtwjwn sạioksch sẽuvkb. Cho dùqjcenuuk tiềgphun kiếefawp Vũdwxb La đpzekãyzuq nhìtwjwn quen thâmfibn thểdwxb củuvkba đpzeknlwt nhấolsxt tiêtitjn tửnlwt phe Chíswbcnh đpzekiokso Tốilotng Kiếefawm Mi, cũdwxbng khôlnddng khỏgbaii thầvhpym táwjpkn thưnlwtffjjng, quảbysm nhiêtitjn lànuuk mộcrwbt nữogpo nhâmfibn hoànuukn mỹnsfd khôlnddng thểdwxbnuuko chêtitjnuuko đpzekâmfibu đpzekưnlwtnsfdc.


Đwkdbưnlwtơzwrkng nhiêtitjn chỉsopwnuuk bềgphu ngoànuuki khôlnddng thểdwxb chêtitjnuuko đpzekâmfibu đpzekưnlwtnsfdc, còwjyxn tíswbcnh cáwjpkch thìtwjw...

Ásjqvnh mắqzkot hắqzkon lưnlwtogpot qua lưnlwtogpot lạioksi, Chu Cẩtkswn thấolsxy vậmfiby bètwjwn nghiếefawn rămqjong hỏgbaii:

- Nhìtwjwn đpzekuvkb chưnlwta?

dwxb La buộcrwbt miệnlwtng nórjqii:

- Dùqjce sao đpzekêtitjm qua cũdwxbng đpzekãyzuq nhìtwjwn thấolsxy hếefawt, nànuukng còwjyxn quan trọtrnyng quáwjpknuukm gìtwjw...

Chu Cẩtkswn hung hămqjong táwjpkt cho hắqzkon mộcrwbt táwjpkt tai:

- Thốiloti lắqzkom. ngưnlwtơzwrki khôlnddng quan trọtrnyng nhưnlwtng ta quan trọtrnyng...

dwxb La vộcrwbi vànuukng quay mặpzyct đpzeki, trong lòwjyxng thầvhpym nhũdwxb: “Thậmfibt khôlnddng thểdwxb thểdwxb ngờnsfd đpzekưnlwtnsfdc, lạioksi lànuuk mộcrwbt con sưnlwt tửnlwt cảbysm trong chuyệnlwtn ấolsxy, đpzekêtitjm qua nànuukng đpzektitjn cuồtlmcng nhưnlwt vậmfiby, hiệnlwtn tạioksi còwjyxn ra vẻwjpk..

Chu Cẩtkswn lấolsxy chămqjon quấolsxn ngang ngưnlwtnsfdi, bắqzkot đpzekvhpyu tìtwjwm y phụubtsc, nhìtwjwn thấolsxy giưnlwtnsfdng chiếefawu ngổqsrzn ngang. khôlnddng khỏgbaii đpzekgbai bừvffwng mặpzyct mũdwxbi. Từvffwng cảbysmnh tưnlwtnsfdng đpzekêtitjm qua nhấolsxt nhấolsxt hiệnlwtn ra trong đpzekvhpyu, tốiloti qua quảbysm thậmfibt hếefawt sứeqccc đpzektitjn cuồtlmcng, ừvffw, córjqi vẻwjpk nhưnlwttwjwnh cũdwxbng liêtitjn tụubtsc...

Chu Cẩtkswn muốilotn khórjqic mànuuk khôlnddng ra nưnlwtogpoc mắqzkot. y phụubtsc nànuukng đpzekãyzuq bịogbaluiywjpkt. Vũdwxb La cũdwxbng vậmfiby, nhưnlwtng hắqzkon ung dung lấolsxy trong khôlnddng gian trữogpo vậmfibt ra mộcrwbt bộcrwb y phụubtsc kháwjpkc mặpzycc vànuuko ngưnlwtnsfdi.

Chu Cẩtkswn chưnlwta từvffwng córjqi kinh nghiệnlwtm ra ngoànuuki, may lànuuk trưnlwtogpoc khi đpzeki, Chu Hoànuuknh đpzekãyzuq dặpzycn dòwjyxnuukng mang theo y phụubtsc thay đpzekqsrzi, chuyệnlwtn nànuuky ởffjj nhànuuk toànuukn lànuuk thịogba nữogpo chuẩtkswn bịogba cho. Nhưnlwtng tớogpoi Nhưnlwtnsfdc Lôlndd Ngụubtsc, dọtrnyc đpzekưnlwtnsfdng vấolsxt vảbysm giórjqi bụubtsi, ngànuuky đpzekvhpyu tiêtitjn nànuukng đpzekãyzuq thay hếefawt y phụubtsc củuvkba mìtwjwnh, y phụubtsc bẩtkswn còwjyxn chưnlwta đpzekưnlwtnsfdc giặpzyct, vứeqcct trong phòwjyxng mìtwjwnh. Nórjqii cáwjpkch kháwjpkc, hiệnlwtn tạioksi Chu Cẩtkswn khôlnddng còwjyxn y phụubtsc thay đpzekqsrzi.

Chu Cẩtkswn cảbysmm thấolsxy hạioks thâmfibn nórjqing ráwjpkt, trêtitjn mặpzyct nórjqing bừvffwng, liếefawc nhìtwjwn Vũdwxb La mộcrwbt cáwjpki, hậmfibn tớogpoi nỗolsxi nghiếefawn rămqjong nghiếefawn lợnsfdi.

Chợnsfdt mộcrwbt trànuukng tiếefawng bưnlwtogpoc châmfibn vang lêtitjn. chi nghe giọtrnyng Kiềgphuu Hổqsrz vang lêtitjn ngoànuuki cửnlwta:


- Vũdwxb Đwkdbioksi nhâmfibn. Diệnlwtp Đwkdbioksi nhâmfibn mờnsfdi ngànuuki tớogpoi, thưnlwtơzwrkng thếefaw củuvkba ngànuuki ra sao rồtlmci?

Chu Cẩtkswn sợnsfd tớogpoi mứeqccc chui tọtrnyt vànuuko chămqjon, thâmfibn hìtwjwnh nànuukng trắqzkong nhưnlwt tuyếefawt, lúptmrc nànuuky trôlnddng giốilotng nhưnlwt mộcrwbt con thỏgbai trắqzkong đpzekang hoảbysmng sợnsfd.

dwxb La ra dấolsxu cho nànuukng yêtitjn tâmfibm, sau đpzekórjqi cao giọtrnyng hỏgbaii:

- Lànuuk Kiềgphuu Đwkdbioksi ca đpzekórjqi ưnlwt, Diệnlwtp đpzekioksi nhâmfibn tìtwjwm đpzeknlwtrjqi chuyệnlwtn gìtwjw?

- Diệnlwtp Đwkdbioksi nhâmfibn muốilotn triệnlwtu tậmfibp mọtrnyi ngưnlwtnsfdi thưnlwtơzwrkng lưnlwtnsfdng chuyệnlwtn Nhạioksc Bămqjong Uyêtitjn mộcrwbt chúptmrt.

dwxb La lêtitjn tiếefawng nórjqii:

- Đwkdbưnlwtnsfdc, huynh vềgphu bẩtkswm báwjpko Diệnlwtp Đwkdbioksi nhâmfibn, đpzeknlwt rửnlwta mặpzyct chảbysmi đpzekvhpyu mộcrwbt chúptmrt, lậmfibp tứeqccc tớogpoi đpzekórjqi. Kiềgphuu Hổqsrz đpzekáwjpkp ứeqccng mộcrwbt tiếefawng, sau đpzekórjqi rờnsfdi đpzeki.

Vẻwjpk mặpzyct Chu Cẩtkswn vôlnddqjceng đpzekau khổqsrz:

- Hỏgbaing rồtlmci, chắqzkoc chắqzkon Diệnlwtp Niệnlwtm Am cũdwxbng pháwjpki ngưnlwtnsfdi báwjpko cho Chu gia ta. Nhịogba ca còwjyxn đpzekang hôlnddn mêtitj, thủuvkb hạioks chắqzkoc chắqzkon sẽuvkbtwjwm ta bẩtkswm báwjpko, vậmfiby khôlnddng phảbysmi lànuuk bạioksi lộcrwb rồtlmci sao...

dwxb La khoáwjpkt tay:

- Mau mau lêtitjn. ta yểdwxbm hộcrwbnuukng nhanh chórjqing trởffjj vềgphu. Chuyệnlwtn giữogpoa chúptmrng ta, vềgphu sau córjqi thểdwxb chậmfibm rãyzuqi thưnlwtơzwrkng lưnlwtnsfdng, nànuukng yêtitjn tâmfibm, ta...

Giọtrnyng Vũdwxb La chợnsfdt trởffjjtitjn kiêtitjn quyếefawt:

- Bấolsxt kểdwxb chuyệnlwtn nànuuky kếefawt thúptmrc ra sao, rốilott cụubtsc ta sẽuvkb cho nànuukng mộcrwbt câmfibu trảbysm lờnsfdi côlnddng bằqsrzng.


Rốilott cụubtsc hắqzkon khôlnddng phảbysmi loạioksi ngưnlwtnsfdi thoáwjpki tháwjpkc tráwjpkch nhiệnlwtm, tuy rằqsrzng biếefawt rõsopwtitjn trong việnlwtc nànuuky córjqimfibn khúptmrc, nhưnlwtng tráwjpkch nhiệnlwtm củuvkba mìtwjwnh, mìtwjwnh vẫgphun phảbysmi gáwjpknh váwjpkc.

Chu Cẩtkswn buồtlmcn bựnwfcc vôlnddqjceng:

- Y phụubtsc củuvkba ta đpzekãyzuq bịogba ngưnlwtơzwrki xéluiywjpkt.

dwxb La buộcrwbt miệnlwtng nórjqii:

- Sao nànuukng khôlnddng lấolsxy trong khôlnddng gian trữogpo vậmfibt... Chẳcpppng lẽuvkbnuukng khôlnddng chuẩtkswn bịogbatwjw?

Chu Cẩtkswn cămqjom giậmfibn nhìtwjwn hắqzkon: nórjqii thừvffwa, nếefawu ta còwjyxn y phụubtsc, cầvhpyn gìtwjw nhiềgphuu lờnsfdi vớogpoi ngưnlwtơzwrki...

dwxb La vỗolsx vỗolsx tráwjpkn mìtwjwnh, nhanh chórjqing tìtwjwm mộcrwbt bộcrwb y phụubtsc củuvkba mìtwjwnh cho nànuukng mặpzycc tạioksm. Y phụubtsc trong khôlnddng gian trữogpo vậmfibt củuvkba hắqzkon toànuukn lànuukdwxb, đpzekãyzuq từvffwng mặpzycc qua. Tuy rằqsrzng sạioksch sẽuvkb, nhưnlwtng dùqjce sao cũdwxbng lànuuk nam nhâmfibn từvffwng mặpzycc, Chu Cẩtkswn bấolsxt đpzekqzkoc dĩioks phảbysmi mặpzycc tạioksm lêtitjn ngưnlwtnsfdi, ngửnlwti thấolsxy mùqjcei hưnlwtơzwrkng quen thuộcrwbc, trong lòwjyxng khôlnddng khỏgbaii thoáwjpkng đpzekcrwbng, nhớogpo lạioksi cảbysmnh tưnlwtnsfdng đpzekêtitjm qua.

Chu Cẩtkswn néluiyn cơzwrkn đpzekau ởffjj hạioks thâmfibn, mặpzycc y phụubtsc vànuuko. Nànuukng bưnlwtogpoc đpzekưnlwtnsfdc hai bưnlwtogpoc, cảbysmm thấolsxy đpzekau đpzekogpon đpzeki khôlnddng nổqsrzi, thầvhpym hậmfibn tốiloti qua mìtwjwnh khôlnddng biếefawt xấolsxu hổqsrz tranh quyềgphun chủuvkb đpzekcrwbng. Hiệnlwtn tạioksi vôlnddqjceng đpzekau khốilot, kẻwjpknlwtffjjng thụubtsnuuk nam nhâmfibn, còwjyxn mìtwjwnh đpzekau đpzekogpon vôlnddqjceng.

dwxb La sao khôlnddng rõsopw đpzekưnlwtnsfdc chuyệnlwtn gìtwjw xảbysmy ra, nhưnlwtng thấolsxy áwjpknh mắqzkot giậmfibn dữogpo củuvkba Chu Cẩtkswn, theo bảbysmn nămqjong khoáwjpkt tay lia lịogbaa:

- Khôlnddng thểdwxb tráwjpkch ta đpzekưnlwtnsfdc, tốiloti qua nànuukng cũdwxbng quáwjpkmqjong say...

Chu Cẩtkswn muốilotn khórjqic mànuuk khôlnddng ra nưnlwtogpoc mấolsxt, nửnlwta xấolsxu hổqsrz nửnlwta cầvhpyu xin:

- Ngưnlwtơzwrki hãyzuqy mau giúptmrp ta nghĩiokswjpkch...

dwxb La vừvffwa đpzekưnlwta tay ra chợnsfdt khựnwfcng lạioksi mộcrwbt chúptmrt, cuốiloti cùqjceng cũdwxbng nghiếefawn rămqjong mộcrwbt cáwjpki, bếefaw

xốilotc nànuukng lêtitjn, héluiy cửnlwta ra mộcrwbt chúptmrt quan sáwjpkt. Thừvffwa dịogbap têtitjn binh sĩioks củuvkba Chu gia quay mặpzyct đpzeki nơzwrki kháwjpkc, lậmfibp tứeqccc chạioksy nhanh ra ngoànuuki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.