Tiên Tuyệt

Chương 230 : Chìm đắm, mê say (hạ)

    trước sau   
Nhưppyvng Chu Hoàmiivnh cóbzpf mấmgmmy têdbjmn tâtpqrm phúpxrzc hiểznyiu rấmgmmt rõyqye suy nghĩukjo củbzpfa y, cho nêdbjmn cóbzpf mộqdopt têdbjmn tâtpqrm phúpxrzc lanh lợwjaqi lặuhseng lẽzstr chuẩyqyen bịwjaq mộqdopt phầuickn linh đyjotan chữvqzta thưppyvơqjwrng bíszzi chếmuwh củbzpfa Chu gia, pháuhsei ngưppyvdpcmi đyjotưppyva tớmnpgi cho Vũdclh La.

Đxtozưppyvơqjwrng nhiêdbjmn, lúpxrzc đyjotưppyva tớmnpgi sẽzstrbzpfi vớmnpgi Vũdclh La rằvqztng do Đxtozwtzhi tiểznyiu thưppyv bảdkhso đyjotưppyva tớmnpgi.

Chu gia cóbzpf thểznyi sừdvzhng sữvqztng Tu Châtpqrn Giớmnpgi mấmgmmy trăvtlcm năvtlcm khôfspyng ngãzqap, chíszzinh làmiivmuwhbzpf chỗfjqy đyjotqdopc đyjotáuhseo củbzpfa nóbzpf. Chỉmiiv nộqdopi trong đyjotáuhsem binh sĩukjomiivy, kẻwvkgbzpf thểznyi đyjotưppyvwjaqc Chu Hoàmiivnh xem nhưppyvtpqrm phúpxrzc cũdclhng đyjotãzqapmiiv bậhhoac anh tàmiivi.

Nhữvqztng ngưppyvdpcmi nàmiivy thỉmiivnh thoảdkhsng nghe chủbzpf nhâtpqrn củbzpfa mìmuwhnh nhắvqztc vàmiivi câtpqru, cũdclhng cóbzpf thểznyi kếmuwht luậhhoan đyjotưppyvwjaqc Vũdclh La cóbzpf chỗfjqy bấmgmmt phàmiivm. Đxtozwtzhi tiểznyiu thưppyv mắvqztt mọoilhc trêdbjmn tráuhsen, nếmuwhu cứkjywukteo dàmiivi nhưppyv vậhhoay, ắvqztt chuyệrxszn nàmiivy sẽzstr khôfspyng thàmiivnh. Tuy rằvqztng Vũdclh La khôfspyng cóbzpf chỗfjqy dựdhwba gìmuwh, nhưppyvng hiệrxszn tạwtzhi Chu gia khôfspyng cầuickn chỗfjqy dựdhwba, màmiiv cầuickn nhâtpqrn tàmiivi.

Mộqdopt thếmuwh gia khổbzpfng lồljly nhưppyv vậhhoay, nếmuwhu khôfspyng cóbzpf nhâtpqrn tàmiivi hẳukten sẽzstr đyjoti tớmnpgi chỗfjqy cựdhwbc thịwjaqnh hóbzpfa suy, thiếmuwhu ngưppyvdpcmi kếmuwh tụukjoc.

Đxtozáuhsem hạwtzh nhâtpqrn tựdhwb nhiêdbjmn cũdclhng muốrlodn Chu gia trưppyvdpcmng thịwjaqnh lâtpqru dàmiivi, cho nêdbjmn mớmnpgi ngầuickm táuhsec hợwjaqp mộqdopt chúpxrzt, huốrlodng chi đyjotâtpqry cũdclhng làmiivtpqrm tưppyv củbzpfa Chu Hoàmiivnh.


dbjmn binh sĩukjo tuâtpqrn lệrxsznh bưppyvng mộqdopt chiếmuwhc khay, trêdbjmn cóbzpf bốrlodn chiếmuwhc bìmuwhnh ngọoilhc trắvqztng nhưppyv mỡgurhdbjm to bằvqztng ngóbzpfn tay. Tháuhsenh dưppyvwjaqc chữvqzta thưppyvơqjwrng củbzpfa Chu gia hếmuwht sứkjywc kỳqnbh lạwtzh, mỗfjqyi viêdbjmn chỉmiiv to bằvqztng hạwtzht bắvqztp, tuy rằvqztng bìmuwhnh nàmiivy khôfspyng lớmnpgn, nhưppyvng bêdbjmn trong chứkjywa tớmnpgi mộqdopt trăvtlcm viêdbjmn.

Nếmuwhu mang ra bêdbjmn ngoàmiivi, bốrlodn bìmuwhnh linh đyjotan nàmiivy cóbzpf thểznyiuhsen đyjotưppyvwjaqc mộqdopt cáuhsei giáuhse trêdbjmn trờdpcmi.

Dọoilhc trêdbjmn đyjotưppyvdpcmng đyjoti, têdbjmn binh sĩukjo kia ghéukte thăvtlcm nhàmiivszzi mộqdopt chuyếmuwhn, cho nêdbjmn tạwtzhm thờdpcmi đyjotuhset khay trêdbjmn bệrxsz cửkjywa sổbzpf.

Trong tiểznyiu lâtpqru nàmiivy, ngưppyvdpcmi củbzpfa Chu gia gáuhsec kíszzin khắvqztp nơqjwri, mộqdopt con muỗfjqyi cũdclhng khôfspyng bay lọoilht. Tựdhwb nhiêdbjmn têdbjmn binh sĩukjo kia khôfspyng cóbzpfmuwh lo lắvqztng, nhưppyvng khôfspyng ngờdpcm sau khi y đyjotuhset khay xuốrlodng đyjoti vàmiivo trong, thìmuwhnh lìmuwhnh cóbzpf mộqdopt bóbzpfng đyjoten hưppyvppyvdkhso ảdkhso lưppyvmnpgt ngang qua khay linh đyjotan rồljlyi biếmuwhn mấmgmmt.

dbjmn binh sĩukjo nọoilhehgsng vệrxsz binh canh gáuhsec gầuickn đyjotóbzpf khôfspyng hềtllx pháuhset giáuhsec chuyệrxszn nàmiivy, sau đyjotóbzpf, khay linh đyjotan đyjotưppyvwjaqc thuậhhoan lợwjaqi đyjotưppyva tớmnpgi phòzjqing Vũdclh La.

Vốrlodn Vũdclh La khôfspyng cóbzpf nhiềtllxu linh đyjotan, linh đyjotan chữvqzta thưppyvơqjwrng lạwtzhi càmiivng íszzit ỏfetai. Hiệrxszn tạwtzhi Chu gia mang linh đyjotan tớmnpgi quảdkhs thậhhoat nhưppyv tặuhseng than sưppyvqnbhi ấmgmmm ngàmiivy Đxtozôfspyng. Vũdclh La cũdclhng khôfspyng nghi ngờdpcm ngưppyvdpcmi Chu gia, cho nêdbjmn sau khi uốrlodng linh đyjotan xong bèzqapn lăvtlcn ra ngủbzpf.

Chu Cẩyqyen mỏfetai mệrxszt trởqnbh lạwtzhi phòzjqing mìmuwhnh. Lầuickn nàmiivy nàmiivng tớmnpgi Nhưppyvwjaqc Lôfspy Ngụukjoc khôfspyng cóbzpf mang theo thịwjaq nữvqztehgsy thâtpqrn. Nhịwjaq ca trọoilhng thưppyvơqjwrng, đyjotznyi đyjotáuhsem nam nhâtpqrn vụukjong vềtllx chăvtlcm sóbzpfc, Chu cầuickn cảdkhsm thấmgmmy khôfspyng yêdbjmn lòzjqing. Huynh muộqdopi tìmuwhnh thâtpqrm, cho nêdbjmn nàmiivng đyjotíszzich thâtpqrn chăvtlcm sóbzpfc ngàmiivy đyjotêdbjmm, khiếmuwhn cho mộqdopt tiểznyiu thưppyv quen sốrlodng nhàmiivn nhãzqap nhưppyvmiivng cũdclhng cảdkhsm thấmgmmy mệrxszt mỏfetai. Đxtozâtpqry khôfspyng phảdkhsi làmiiv mệrxszt mỏfetai vềtllx thểznyiuhsec, tu sĩukjo vốrlodn mạwtzhnh mẽzstr, chúpxrzt vấmgmmt vảdkhsmgmmy khôfspyng đyjotáuhseng kểznyimuwh. Chủbzpf yếmuwhu làmiivmuwh từdvzh trưppyvmnpgc tớmnpgi nay nàmiivng chưppyva từdvzhng chăvtlcm sóbzpfc cho ai, tựdhwb nhiêdbjmn cảdkhsm thấmgmmy hơqjwri thiếmuwhu kiêdbjmn nhẫhhoan.

Chu Cầuickn vềtllx phòzjqing mỉmiivnh, cảdkhsm thấmgmmy lạwtzhnh lùehgsng hoang vắvqztng. Nếmuwhu còzjqin ởqnbh nhàmiiv, chỉmiiv cầuickn nàmiivng kêdbjmu lêdbjmn mộqdopt tiếmuwhng lậhhoap tứkjywc sẽzstrbzpf mộqdopt đyjotáuhsem thịwjaq nữvqztfspyng ra, hiệrxszn tạwtzhi nàmiivng phảdkhsi tựdhwb tay làmiivm mọoilhi việrxszc.

Chu Cẩyqyen vớmnpg lấmgmmy ấmgmmm tràmiiv trêdbjmn bàmiivn. cảdkhsm thấmgmmy lạwtzhnh lẽzstro. Chu Cẩyqyen lắvqztc lắvqztc đyjotuicku bắvqztt đyjotvqztc dĩukjo. trong phòzjqing cóbzpfzjqi trong góbzpfc, trong ấmgmmm cũdclhng cóbzpfppyvmnpgc, nhưppyvng cũdclhng lạwtzhnh tanh.

Chu Đxtozwtzhi tiểznyiu thưppyv khôfspyng biếmuwht nhóbzpfm lửkjywa. bèzqapn dùehgsng pháuhsep thuậhhoat phóbzpfng ra mộqdopt luồljlyng lửkjywa đyjotfeta, chỉmiiv trong thoáuhseng chốrlodc đyjotãzqap đyjotun nưppyvmnpgc sôfspyi.

Sau đyjotóbzpfmiivng lấmgmmy trong khôfspyng gian trữvqzt vậhhoat củbzpfa mìmuwhnh ra mộqdopt íszzit tràmiiv. tựdhwbmuwhnh pha mộqdopt bìmuwhnh. Mùehgsi tràmiiv thơqjwrm ngàmiivo ngạwtzht khiếmuwhn cho Chu Cẩyqyen vừdvzha uốrlodng vàmiivo, cảdkhsm thấmgmmy tràmiivfspym nay đyjotuhsec biệrxszt thơqjwrm ngon. nàmiivng còzjqin tưppyvqnbhng làmiiv do nưppyvmnpgc trong Yêdbjmn sơqjwrn nàmiivy ngon thậhhoat, cho nêdbjmn cũdclhng khôfspyng nghĩukjo nhiềtllxu.

Sau khi uốrlodng tràmiiv, Chu Cẩyqyen lêdbjmn giưppyvdpcmng nghỉmiiv ngơqjwri.

Khôfspyng bao lâtpqru sau, ngoàmiivi củbzpfa sổbzpf chợwjaqt cóbzpf mộqdopt bóbzpfng đyjoten xuấmgmmt hiệrxszn, hóbzpfa thàmiivnh mộqdopt luồljlyng khóbzpfi đyjoten, theo khe cửkjywa nhẹszzi nhàmiivng tiếmuwhn vàmiivo. Đxtozếmuwhn trưppyvmnpgc giưppyvdpcmng Chu Cẩyqyen bèzqapn ngưppyvng tụukjo thàmiivnh hìmuwhnh, hóbzpfa thàmiivnh mộqdopt bóbzpfng ngưppyvdpcmi yểznyiu đyjotiệrxszu thâtpqrn khoáuhsec trưppyvdpcmng quầuickn lụukjoa đyjoten. Cóbzpf thểznyiqjwr hồljly thấmgmmy đyjotưppyvwjaqc bêdbjmn dưppyvmnpgi lớmnpgp lụukjoa đyjoten làmiiv mặuhset nạwtzh kim loạwtzhi màmiivu vàmiivng nhạwtzht, đyjotvqztng sau mặuhset nạwtzhbzpfe lêdbjmn áuhsenh mắvqztt sáuhseng rựdhwbc tinh quang.


Chu Đxtozwtzhi tiểznyiu thưppyv quen sốrlodng an nhàmiivn sung sưppyvmnpgng. Tuy rằvqztng bọoilhn Chu Thanh Giang thưppyvdpcmng xuyêdbjmn kểznyi cho nàmiivng nghe nhiềtllxu chuyệrxszn vềtllx ‘giang hồljly hiểznyim áuhsec’ nhưppyvng dùehgs sao nàmiivng cũdclhng chưppyva đyjotíszzich thâtpqrn trảdkhsi qua, bằvqztng khôfspyng lầuickn trưppyvmnpgc cũdclhng đyjotãzqap khôfspyng bịwjaqppyvơqjwrng Ưnhpnng bắvqztt đyjoti mộqdopt cáuhsech dễzwdymiivng nhưppyv vậhhoay.

Cho nêdbjmn nàmiivng cũdclhng khôfspyng thểznyi phâtpqrn biệrxszt đyjotưppyvwjaqc, bìmuwhnh tràmiivmiivng uốrlodng vừdvzha rồljlyi sởqnbhukjo thơqjwrm hơqjwrn bìmuwhnh thưppyvdpcmng, làmiiv do trong nưppyvmnpgc pha tràmiiv đyjotãzqap bịwjaq ngưppyvdpcmi bỏfetappyvwjaqc liệrxszu vàmiivo.

Nhìmuwhn Chu Đxtozwtzhi tiểznyiu thưppyv đyjotang ngủbzpf say sưppyva, áuhsenh mắvqztt Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn lộqdop vẻwvkgppyvdpcmi, vềtllx phầuickn đyjotrxsz tửkjyw Sởqnbh Tam Tuyệrxszt nhưppyvmiivng, vìmuwh sao lạwtzhi cóbzpf loạwtzhi dưppyvwjaqc vậhhoat hạwtzh tam lưppyvu nhưppyv vậhhoay, đyjotóbzpf lạwtzhi làmiiv mộqdopt câtpqru chuyệrxszn kháuhsec.

Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn xốrlodc Chu Cẩyqyen lêdbjmn, thuậhhoan tay sờdpcmmiivo ngựdhwbc nàmiivng, sau đyjotóbzpf chắvqztc lưppyvgurhi khen ngợwjaqi:

- Thậhhoat khôfspyng nhìmuwhn ra, hàmiivng hóbzpfa thậhhoat làmiivvtlcn chắvqztc, tiệrxszn nghi cho têdbjmn Vũdclh La ngốrlodc nàmiivy rồljlyi...

Chu Cẩyqyen đyjotãzqapdbjm man. Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn lạwtzhi vỗfjqy vỗfjqyfspyng củbzpfa nàmiivng. Cảdkhsm thấmgmmy lựdhwbc đyjotàmiivn hồljlyi kinh ngưppyvdpcmi, Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn lạwtzhi lẩyqyem bẩyqyem:

- Lầuickn nàmiivy ta cho ngưppyvơqjwri hưppyvqnbhng thụukjo diễzwdym phúpxrzc bằvqztng trờdpcmi...

Cửkjywa phòzjqing Vũdclh La cáuhsech đyjotóbzpf khôfspyng xa khôfspyng cóbzpf Kiềtllxu Hổbzpfmiivzqap Hồljlyng bảdkhso vệrxsz, ngoàmiivi hàmiivnh lang chỉmiivbzpf mộqdopt têdbjmn binh sĩukjo Chu gia đyjotang đyjotkjywng. Chuyệrxszn nàmiivy đyjotrlodi vớmnpgi Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn cũdclhng giốrlodng nhưppyv khôfspyng hềtllxbzpf bảdkhso vệrxsz, nàmiivng ôfspym Chu Câtpqrn lẻwvkgn vàmiivo phòzjqing Vũdclh La mộqdopt cáuhsech dễzwdymiivng, sau đyjotóbzpf đyjothhoat hai ngưppyvdpcmi nằvqztm chung mộqdopt giưppyvdpcmng.

Nhìmuwhn hai ngưppyvdpcmi chung giưppyvdpcmng, Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn thầuickm cưppyvdpcmi hăvtlcng hắvqztc, nhẹszzi nhàmiivng đyjotrlodt mộqdopt câtpqry nhang màmiivu hồljlyng phấmgmmn lêdbjmn.

dclh La đyjotang ngủbzpf chợwjaqt cảdkhsm thấmgmmy nóbzpfng bừdvzhng bừdvzhng, từdvzh đyjotáuhsey lòzjqing dâtpqrng lêdbjmn mộqdopt cỗfjqymiiv hỏfetaa ngàmiivy càmiivng sung túpxrzc. Vũdclh La hiểznyiu rấmgmmt rõyqyemiivng cảdkhsm giáuhsec nàmiivy, tuy rằvqztng thâtpqrn thểznyimiivy chỉmiiv mớmnpgi mưppyvdpcmi bảdkhsy tuổbzpfi, nhưppyvng kinh nghiệrxszm tiềtllxn kiếmuwhp Vũdclh La phong phúpxrzfspyehgsng. Trêdbjmn phưppyvơqjwrng diệrxszn nàmiivy, hầuicku nhưppyv Tốrlodng Kiếmuwhm Mi chưppyva bao giờdpcm từdvzh chốrlodi hắvqztn, cho dùehgs thỉmiivnh thoảdkhsng hắvqztn lạwtzhi yêdbjmu cầuicku mộqdopt vàmiivi tưppyv thếmuwhbzpf phầuickn quáuhse đyjotáuhseng.

Sau khi trùehgsng sinh. Vũdclh La dồljlyn hếmuwht tâtpqrm huyếmuwht vàmiivo phưppyvơqjwrng diệrxszn tăvtlcng cưppyvdpcmng thựdhwbc lựdhwbc bảdkhsn thâtpqrn, vềtllx phưppyvơqjwrng diệrxszn áuhsei tìmuwhnh nam nữvqzt, hắvqztn đyjotãzqap dồljlyn hếmuwht cho Cốrlodc Mụukjoc Thanh, đyjotwjaqnh bùehgs đyjotvqztp lạwtzhi tiếmuwhc nuốrlodi trong tiềtllxn kiếmuwhp, cho nêdbjmn áuhsep chếmuwh lửkjywa dụukjoc trong lòzjqing rấmgmmt nhiềtllxu.

Nhưppyvng khôfspyng ngờdpcm đyjotêdbjmm nay lạwtzhi hoàmiivn toàmiivn bộqdopc pháuhset ra.

ppyvwjaqc hiệrxszu còzjqin đyjotóbzpf, Vũdclh La lạwtzhi chưppyva hoàmiivn toàmiivn tỉmiivnh táuhseo. Hắvqztn trởqnbhmuwhnh vàmiivi lưppyvwjaqt, chợwjaqt cảdkhsm thấmgmmy bêdbjmn cạwtzhnh mìmuwhnh còzjqin cóbzpf mộqdopt thâtpqrn thểznyi kháuhsec vừdvzha đyjotàmiivn hồljlyi vừdvzha mềtllxm mạwtzhi.

Thâtpqrn thểznyi kia cũdclhng đyjotang ngậhhoap tràmiivn lửkjywa nóbzpfng nhưppyv hắvqztn. đyjotqdopng tìmuwhnh mãzqapnh liệrxszt. Hai bêdbjmn vừdvzha chạwtzhm vàmiivo nhau, lậhhoap tứkjywc ôfspym chầuickm lấmgmmy nhau. Vũdclh La khôfspyi phụukjoc lạwtzhi khíszzi pháuhsech Đxtozếmuwh Quâtpqrn ngàmiivy trưppyvmnpgc, mộqdopt tay xéukteuhset y phụukjoc đyjotrlodi phưppyvơqjwrng. Sau đyjotóbzpf hai tay sờdpcm soạwtzhng đyjotdbjmn cuồljlyng, cảdkhsm thấmgmmy đyjotôfspyi ngọoilhc thôfspy khôfspyng lớmnpgn khôfspyng nhỏfeta, vôfspyehgsng vừdvzha vặuhsen, cảdkhsm giáuhsec mềtllxm mạwtzhi êdbjmm áuhsei, hếmuwht sứkjywc đyjotàmiivn hồljlyi.

Đxtozrlodi phưppyvơqjwrng pháuhset ra tiếmuwhng rêdbjmn ưppyvkjyw nhưppyvzqapo kêdbjmu. lúpxrzc nàmiivy dụukjoc niệrxszm củbzpfa Vũdclh La đyjotãzqaptpqrng lêdbjmn đyjotếmuwhn đyjotmiivnh. Hai thâtpqrn thểznyi nhưppyv muốrlodn bùehgsng cháuhsey quấmgmmn chặuhset lấmgmmy nhau, dụukjoc hỏfetaa hai ngưppyvdpcmi cũdclhng ngàmiivy càmiivng bùehgsng lêdbjmn mạwtzhnh mẽzstr.

Đxtozrlodi phưppyvơqjwrng cũdclhng báuhse đyjotwtzho khôfspyng kéuktem Vũdclh La chúpxrzt nàmiivo, chỉmiiv hai ba lưppyvwjaqt đyjotãzqap lộqdopt sạwtzhch y phụukjoc hắvqztn. Chỉmiivmiiv nếmuwhu so vớmnpgi Vũdclh La, đyjotrlodi phưppyvơqjwrng gặuhsep khóbzpf khăvtlcn hơqjwrn nhiềtllxu, khóbzpfzjqing khốrlodng chếmuwh đyjotưppyvwjaqc lựdhwbc đyjotwtzho, cuồljlyng dãzqap nhưppyv mộqdopt con sưppyv tửkjywuhsei, càmiivo lưppyvng Vũdclh La trầuicky xưppyvmnpgc thàmiivnh nhữvqztng đyjotưppyvdpcmng máuhseu.

pxrzc lãzqapo Nhịwjaqdclh La tiếmuwhn vàmiivo, đyjotrlodi phưppyvơqjwrng lậhhoap tứkjywc run lêdbjmn mộqdopt cáuhsei, thâtpqrn thểznyi hếmuwht sứkjywc mềtllxm dẻwvkgo thìmuwhnh lìmuwhnh trởqnbhdbjmn căvtlcng cứkjywng nhưppyv mộqdopt cáuhsenh cung...

Hai ngưppyvdpcmi cảdkhsm thấmgmmy thỏfetaa mãzqapn. toàmiivn thâtpqrn khôfspyng còzjqin sứkjywc lựdhwbc, toáuhset mồljlyfspyi đyjotuickm đyjotìmuwha, cảdkhs hai lăvtlcn ra ngủbzpf cho đyjotếmuwhn khi trờdpcmi sáuhseng.

dclh La tỉmiivnh lạwtzhi trưppyvmnpgc tiêdbjmn, nhớmnpg lạwtzhi cảdkhsnh tưppyvwjaqng mêdbjm hồljlyn tốrlodi qua cưppyvdpcmi khổbzpf khôfspyng thôfspyi. Bao nhiêdbjmu năvtlcm trôfspyi qua. khôfspyng ngờdpcmmuwhnh vẫhhoan còzjqin nằvqztm mộqdopng... Chợwjaqt nụukjoppyvdpcmi dừdvzhng phắvqztt lạwtzhi trêdbjmn môfspyi, hắvqztn làmiiv cao thủbzpf tu châtpqrn, khôfspyng cóbzpf khảdkhsvtlcng khôfspyng cảdkhsm giáuhsec đyjotưppyvwjaqc cóbzpf ngưppyvdpcmi ngủbzpfdbjmn cạwtzhnh mìmuwhnh.

miiv ai?

dclh La chậhhoam rãzqapi quay đyjotuicku, tóbzpfc mâtpqry ngưppyvdpcmi kia xõyqyea ra bêdbjmn gốrlodi, máuhsei tóbzpfc đyjoten nháuhsenh nhưppyv nhừdvzhng dảdkhsi lụukjoa đyjoten mềtllxm mạwtzhi buôfspyng lơqjwri, che hơqjwrn phâtpqrn nửkjywa gưppyvơqjwrng mặuhset, mơqjwr hồljlybzpf thểznyi thấmgmmy đyjotưppyvwjaqc nửkjywa mặuhset còzjqin lạwtzhi da trắvqztng nhưppyv tuyếmuwht.

dclh La cảdkhsm thấmgmmy tim mìmuwhnh đyjothhoap mạwtzhnh, đyjotãzqapqjwr hồljly cảdkhsm thấmgmmy khôfspyng ổbzpfn. Nữvqzt nhâtpqrn trong Nhưppyvwjaqc Lôfspy Ngụukjoc khôfspyng cóbzpf mấmgmmy ai, dung mạwtzho hoàmiivn mỹqjkp đyjotếmuwhn bậhhoac nàmiivy chỉmiivbzpf hai ngưppyvdpcmi, Hắvqztc Thủbzpfy Tiêdbjmn vàmiiv Chu Cẩyqyen.

bzpfi thậhhoat ra, Vũdclh La cũdclhng khôfspyng biếmuwht trong hai ngưppyvdpcmi nàmiivy, ai làmiiv ngưppyvdpcmi ‘íszzit xấmgmmu hơqjwrn’...

bzpf lẽzstr đyjottllxu khôfspyng tốrlodt cảdkhs...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.