Tiên Tuyệt

Chương 229 : Chìm đắm, mê man (thượng)

    trước sau   
suytng chụffudc têlrden ngụffudc tốvfeqt cưjigcsqorng hãpqmvn cùhclfng nhau dùhclfng sứdcjrc, chuyểkalrn đvrfceksong ròlhupng rọecijc khổpsnmng lồfiui. Từrhztng đvrfckueio xiềdiisng xírdptch àsuyto àsuyto dâackung lêlrden, đvrfckueii môdiisn Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc gầuzkun ngàsuytn năvwfbm qua chưjigca từrhztng mởqcjx, giữkdgca mộeksot tràsuytng tiếaeqxng ùhclf ùhclf chậzyakm rãpqmvi mởqcjx ra.

Chu Hoàsuytnh bưjigctlonc ra mộeksot bưjigctlonc, tay bấvadzm mộeksot đvrfckueio phávclqp quyếaeqxt kỳpgii lạkuei, mặlrxwt nởqcjx mộeksot nụffudjigcsqori nhợackut nhạkueit, từrhzt trong thấvadzt khiếaeqxu củwkfaa y phun ra bảubbjy đvrfcóslkea hoa sen màsuytu vàsuytng nhạkueit.

Chu Cẩikfhn quávclqt lớtlonn:

- Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa trậzyakn, bàsuyty trậzyakn!

lrden ngoàsuyti Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc, ba ngàsuytn Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa sẵfqjon sàsuytng đvrfcackui lệackunh đvrfcãpqmvackuu lậzyakp tứdcjrc hàsuytnh đvrfceksong, nhấvadzt thờsqori mộeksot đvrfcóslkea hỏzyaka vâackun to mấvadzy trăvwfbm mẫwbcvu bay lêlrden trờsqori.

obqbng khôdiisng biếaeqxt bọecijn họecijhclfng thủwkfa đvrfcoạkuein gìoktz, giữkdgca hỏzyaka vâackun bắkdgcn ra mộeksot luồfiuing lửomaka màsuytu vàsuytng, xuyêlrden qua đvrfckueii môdiisn Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc, bay thẳwgihng tớtloni đvrfcutrrnh đvrfcuzkuu Chu Hoàsuytnh.


Sau đvrfcóslkeslkea thàsuytnh bảubbjy luồfiuing lửomaka nhỏzyakkdgcn. chia ra róslket vàsuyto trong bảubbjy đvrfcóslkea hoa sen màsuytu vàsuytng nhạkueit.

Nhậzyakn đvrfcưjigcackuc năvwfbng lưjigcackung hùhclfng mạkueinh róslket vàsuyto, hoa sen màsuytu vàsuytng nhạkueit lắkdgcc lưjigc mộeksot hồfiuii, ngoạkueii hìoktznh dầuzkun trởqcjxlrden hưjigcubbjo, dưjigcsqorng nhưjigcslke vẻxtfk khôdiisng chịctfqu nổpsnmi. Chu cẩikfhn tỏzyak ra hếaeqxt sứdcjrc khẩikfhn trưjigcơkdgcng:

- Nhịctfq ca...

Sắkdgcc mặlrxwt Chu Hoàsuytnh nghiêlrdem nghịctfq, bêlrden trong thấvadzt khiếaeqxu bắkdgct đvrfcuzkuu cóslkevclqu tưjigcơkdgci chảubbjy ra. Nhưjigcng rốvfeqt cụffudc y vẫwbcvn chịctfqu đvrfcưjigcackuc, bảubbjy đvrfcóslkea hoa sen cũobqbng khôdiisng lắkdgcc lưjigc nữkdgca.

Chu Hoàsuytnh mởqcjx mắkdgct ra, chậzyakm rãpqmvi đvrfcdcjrng lêlrden, bảubbjy đvrfcóslkea hoa sen xếaeqxp thàsuytnh hìoktznh Bắkdgcc Đrucgikfhu Thấvadzt Tinh trêlrden đvrfcuzkuu y. Chu Hoàsuytnh chộeksop ra mộeksot trảubbjo, lưjigctloni đvrfciệackun màsuytu tírdptm trưjigctlonc mặlrxwt kêlrdeu ầuzkum mộeksot tiếaeqxng bịctfqrhzt toạkueic ra, đvrfciệackun quang bắkdgcn tứdcjr tung, nhưjigcng cũobqbng khôdiisng thểkalrsuytm thưjigcơkdgcng tổpsnmn y chúeksot nàsuyto.

eksoc nàsuyty Vũobqb La cấvadzt bưjigctlonc tiếaeqxn tớtloni, trụffudvwfbng lưjigcackung cuồfiuing bạkueio đvrfcãpqmv bắkdgct đvrfcuzkuu giao phong chírdptnh diệackun vớtloni kim phong. Nếaeqxu so vớtloni trụffudvwfbng lưjigcackung kia, kim phong cóslke vẻxtfk hếaeqxt sứdcjrc mỏzyakng manh yếaeqxu ớtlont. nhưjigcng mỗbvapi khi sắkdgcp sửomaka chịctfqu đvrfcnkcqng khôdiisng nổpsnmi nữkdgca, lạkueii cóslke mộeksot đvrfckueio phùhclfvwfbn chợackut lóslkee lêlrden rồfiuii biếaeqxn mấvadzt. hóslkea giảubbji thếaeqxdiisng củwkfaa trụffudvwfbng lưjigcackung.

Nhưjigcng mỗbvapi mộeksot lầuzkun nhưjigc vậzyaky, Vũobqb La đvrfcdiisu quávclqt to mộeksot tiếaeqxng, lùhclfi lạkueii mấvadzy bưjigctlonc liêlrden tụffudc. Ngay cảubbj Kiềdiisu Hổpsnmsuytpqmv Hồfiuing phírdpta sau cũobqbng tỏzyak ra vấvadzt vảubbjdiishclfng.

vclqu tưjigcơkdgci bêlrden trong thấvadzt khiếaeqxu Chu Hoàsuytnh chảubbjy ra càsuytng ngàsuyty càsuytng nhiềdiisu, Huyềdiisn Đrucgôdiis Thiêlrden Sávclqch thuậzyakt củwkfaa y chỉutrrslke ba thàsuytnh hỏzyaka hậzyaku, lạkueii dávclqm mưjigcackun dùhclfng lựnkcqc lưjigcackung củwkfaa Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa trậzyakn, cơkdgc hồfiui khóslkeslke thểkalr chịctfqu đvrfcnkcqng, thờsqori gian củwkfaa y còlhupn lạkueii khôdiisng nhiềdiisu.

Chu Hoàsuytnh ngẫwbcvm nghĩhzfu mộeksot chúeksot, vung tay đvrfciểkalrm lêlrden khôdiisng mộeksot chỉutrr. Mộeksot đvrfcóslkea hoa sen vỡubbjvclqt. năvwfbng lưjigcackung khổpsnmng lồfiuiikfhn chứdcjra trong đvrfcóslke đvrfcưjigcackuc chỉutrr củwkfaa Chu Hoàsuytnh dẫwbcvn dắkdgct. hóslkea thàsuytnh mộeksot phầuzkun trậzyakn phávclqp.

Chỉutrr củwkfaa Chu Hoàsuytnh múeksoa may liêlrden tụffudc, cảubbj bảubbjy đvrfcóslkea hoa sen lầuzkun lưjigcackut vỡubbj tan, hóslkea thàsuytnh mộeksot trậzyakn phávclqp phong ấvadzn rấvadzt lớtlonn, lóslkee lêlrden ávclqnh lửomaka màsuytu vàsuytng, chậzyakm rãpqmvi róslket xuốvfeqng, bao phủwkfardptn trụffudvwfbng lưjigcackung.

jigcsqorng nhưjigc trụffudvwfbng lưjigcackung khôdiisng cam lòlhupng, bắkdgcn ra nhiềdiisu đvrfckueio lôdiisi quang màsuytu trắkdgcng to đvrfcùhclfng loạkuein xạkuei. muốvfeqn phávclq tan phong ấvadzn trậzyakn phávclqp. Nhưjigcng trậzyakn phávclqp nọecijdiishclfng vừrhztng chắkdgcc, tuy rằbvapng hoa sen đvrfcãpqmv vỡubbj, nhưjigcng vẫwbcvn cóslke thểkalr hấvadzp thu năvwfbng lưjigcackung từrhzt Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa trậzyakn bêlrden ngoàsuyti Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc, ngăvwfbn chặlrxwn trụffudvwfbng lưjigcackung kia.

obqb La thờsqor ra mộeksot hơkdgci thậzyakt dàsuyti, kim phong nỗbvap lựnkcqc lầuzkun cuốvfeqi, thìoktznh lìoktznh chui vàsuyto trong trụffudvwfbng lưjigcackung. Ba mưjigcơkdgci sávclqu đvrfckueio phùhclfvwfbn màsuytu vàsuytng chợackut lóslkee lêlrden rồfiuii biếaeqxn mấvadzt. bêlrden trong trụffudvwfbng lưjigcackung vang lêlrden mộeksot tràsuytng tiếaeqxng nổpsnm đvrfcinh tai nhứdcjrc óslkec, rốvfeqt cụffudc đvrfcãpqmv hoàsuytn toàsuytn ngăvwfbn chặlrxwn đvrfcưjigcackuc thếaeqxdiisng cuồfiuing bạkueio củwkfaa trụffudvwfbng lưjigcackung.

Chu Hoàsuytnh phun ra liêlrden tiếaeqxp ba ngụffudm mávclqu tưjigcơkdgci, cốvfeq sắkdgcng dẫwbcvn đvrfceksong trậzyakn phávclqp củwkfaa minh, phong ấvadzn chặlrxwt chẽomak trụffudvwfbng lưjigcackung.


Trụffudvwfbng lưjigcackung hếaeqxt sứdcjrc hùhclfng mạkueinh hiệackun tạkueii giốvfeqng nhưjigc mộeksot con trăvwfbn khổpsnmng lồfiui bịctfq cho vàsuyto túeksoi, rốvfeqt cụffudc dầuzkun dầuzkun yêlrden tĩhzfunh lạkueii. Nóslke bịctfq trậzyakn phávclqp tróslkei buộeksoc, chậzyakm rãpqmvi co rúeksot lạkueii, hoàsuytn toàsuytn yêlrden lặlrxwng.

Trong khoảubbjnh khắkdgcc trụffudvwfbng lưjigcackung bịctfq phong ấvadzn. bêlrden ngoàsuyti Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc, ba ngàsuytn Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa cũobqbng ngãpqmvvwfbn kềdiisnh, hỏzyaka vâackun mấvadzy trãpqmvm mẫwbcvu nhávclqy mắkdgct tan távclqc. Từrhztng chiếaeqxc chiếaeqxn xa rơkdgci từrhzt trêlrden khôdiisng xuốvfeqng giốvfeqng nhưjigc sao sa.

vclqu ngàsuytn binh sĩhzfuobqbng rơkdgci vàsuyto trạkueing thávclqi mệackut mỏzyaki kiệackut sứdcjrc, linh nguyêlrden trong cơkdgc thểkalr tiêlrdeu hao khôdiisng còlhupn.

Trêlrden trụffudvwfbng lưjigcackung, hàsuyto quang màsuytu tírdptm chợackut lóslkee, hóslkea thàsuytnh mộeksot tinh cầuzkuu rấvadzt lớtlonn, đvrfcưjigcsqorng kírdptnh ba trưjigcackung, khôdiisng dựnkcqa vàsuyto ngoạkueii lựnkcqc, lơkdgc lửomakng giữkdgca khôdiisng trung trêlrden cao mưjigcsqori trưjigcackung.

slke thểkalrkdgc hồfiui thấvadzy đvrfcưjigcackuc bêlrden trong trung tâackum tinh cầuzkuu cóslke mộeksot luồfiuing đvrfciệackun quang màsuytu xanh tírdptm lóslkee lêlrden khôdiisng ngừrhztng, nhưjigcng đvrfcãpqmv hoàsuytn toàsuytn trởqcjxlrden ổpsnmn đvrfcctfqnh, nhữkdgcng tia đvrfciệackun quang chỉutrrslke thểkalr bắkdgcn qua lạkueii bêlrden trong tinh cầuzkuu.

vclqu phưjigcơkdgcng hưjigctlonng Đrucgôdiisng Tâackuy Nam Bắkdgcc trêlrden dưjigctloni tinh cầuzkuu, mỗbvapi hưjigctlonng cóslke mộeksot đvrfcfiui ávclqn hìoktznh đvrfcuzkuu thúekso vẻxtfk mặlrxwt dữkdgc tợackun. răvwfbng nhọecijn sắkdgcc lạkueinh, chấvadzt phávclqc tựnkcq nhiêlrden, khiếaeqxn cho ngưjigcsqori ta khôdiisng rérhztt màsuyt run.

obqb La chăvwfbm chúekso quan sávclqt tinh cầuzkuu, chẳwgihng lẽomak đvrfcâackuy làsuyt lốvfeqi vàsuyto Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden?

- Nhịctfq ca...

Mộeksot tiếaeqxng thérhztt kinh hãpqmvi vang lêlrden, Vũobqb La nhìoktzn lạkueii, chỉutrr thấvadzy Chu Hoàsuytnh đvrfcãpqmv ngãpqmvvwfbn ra đvrfcvadzt, mávclqu tưjigcơkdgci từrhzt trong thấvadzt khiếaeqxu chảubbjy ra nhưjigc suốvfeqi, dưjigcsqorng nhưjigc khôdiisng thểkalr cầuzkum đvrfcưjigcackuc. Chu cẩikfhn đvrfcang ôdiism chặlrxwt y, trêlrden ngưjigcsqori nàsuytng cũobqbng ưjigctlont đvrfcwbcvm mávclqu tưjigcơkdgci.

obqb La vừrhzta đvrfcctfqnh đvrfci qua, nhưjigcng hắkdgcn vừrhzta nhấvadzc châackun lêlrden lậzyakp tứdcjrc lảubbjo đvrfcubbjo, chỉutrr thấvadzy trưjigctlonc mắkdgct đvrfcuzkuy sao, sau đvrfcóslke ngãpqmv cắkdgcm đvrfcuzkuu xuốvfeqng đvrfcvadzt.

pqmv Hồfiuing vàsuyt Kiềdiisu Hổpsnmobqbng khôdiisng khávclqkdgcn Vũobqb La bao nhiêlrdeu, nhưjigcng vẫwbcvn gắkdgcng gưjigcackung hợackup lựnkcqc khiêlrdeng hắkdgcn lêlrden.

Diệackup Niệackum Am dẫwbcvn theo mấvadzy mưjigcơkdgci ngụffudc tốvfeqt chạkueiy tớtloni, nhìoktzn thấvadzy cảubbjnh tưjigcackung hỗbvapn loạkuein trưjigctlonc mặlrxwt cũobqbng chỉutrrslke thểkalr buôdiisng tiếaeqxng than dàsuyti, khoávclqt tay hạkuei lệackunh:

- Đrucgưjigca bọecijn họecij đvrfci nghỉutrr ngơkdgci đvrfci.

Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden liếaeqxc nhìoktzn tinh cầuzkuu đvrfcuzkuu thúekso khổpsnmng lồfiui giữkdgca khôdiisng trung, lạkueii nhìoktzn sang hai ngưjigcsqori ngấvadzt xỉutrru, trong mắkdgct hiệackun lêlrden vẻxtfk giảubbjo hoạkueit.

Rốvfeqt cụffudc lốvfeqi vàsuyto Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden đvrfcãpqmv trởqcjxlrden ổpsnmn đvrfcctfqnh. Ba ngàsuytn Hỏzyaka Vâackun Chiếaeqxn Xa. sávclqu ngàsuytn binh sĩhzfu Chu gia bêlrden ngoàsuyti Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc cũobqbng đvrfcãpqmv roi vàsuyto tìoktznh trạkueing kiệackut sứdcjrc. Nếaeqxu lốvfeqi vàsuyto Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden còlhupn kérhzto dàsuyti thêlrdem chúeksot nữkdgca, e rằbvapng ngưjigcsqori Chu gia cũobqbng khôdiisng chịctfqu nổpsnmi.

Lầuzkun nàsuyty quảubbj thậzyakt làsuyt vạkuein phầuzkun hung hiểkalrm.

Diệackup Niệackum Am sắkdgcp xếaeqxp cho Vũobqb La vàsuyt Chu Hoàsuytnh nghi ngơkdgci cùhclfng mộeksot chỗbvap. Lúeksoc nàsuyty Diệackup Niệackum Am tỏzyak ra vôdiishclfng cẩikfhn thậzyakn, lãpqmvo biếaeqxt rõdwaf phe mìoktznh cùhclfng Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden nhấvadzt đvrfcctfqnh làsuyt đvrfcctfqch. Từrhzt trưjigctlonc tớtloni nay Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden vẫwbcvn ẩikfhn nhẫwbcvn, hiểkalrn nhiêlrden chỉutrroktz Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden.

Hiệackun tạkueii Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden đvrfcãpqmv xuấvadzt hiệackun, chỉutrr sợacku Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden sẽomak khôdiisng còlhupn nhưjigc trưjigctlonc nữkdgca. chắkdgcc chắkdgcn sẽomak tranh đvrfcoạkueit Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden kịctfqch liệackut hơkdgcn nhiềdiisu. Hiệackun tạkueii nhâackun thủwkfa củwkfaa Diệackup Niệackum Am khôdiisng đvrfcwkfahclfng, huốvfeqng chi thủwkfa hạkuei củwkfaa lãpqmvo cũobqbng khôdiisng cóslke cao thủwkfaoktz cảubbj, nếaeqxu Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden muốvfeqn thừrhzta dịctfqp Vũobqb La bịctfq thưjigcơkdgcng màsuyt ávclqm toávclqn, quảubbj thậzyakt hếaeqxt sứdcjrc dễvadzsuytng.

Cho nêlrden Diệackup Niệackum Am mớtloni xếaeqxp cho Vũobqb La ởqcjx chung vớtloni Chu Hoàsuytnh, cóslke ngưjigcsqori củwkfaa Chu gia hỗbvap trợacku bảubbjo vệacku, Diệackup Niệackum Am mớtloni đvrfcubbj lo.

Bấvadzt kểkalr thếaeqxsuyto, lốvfeqi vàsuyto Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden cũobqbng làsuyt do ngưjigcsqori Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc phávclqt hiệackun, Diệackup Niệackum Am thuậzyakn thếaeqx triệackuu tậzyakp ngụffudc tốvfeqt canh giữkdgc lốvfeqi vàsuyto. Lãpqmvo lạkueii lo rằbvapng thựnkcqc lựnkcqc đvrfcávclqm ngụffudc tốvfeqt thấvadzp kérhztm, sẽomak bịctfq ngưjigcsqori khávclqc xôdiisng bừrhzta vàsuyto, cho nêlrden đvrfcírdptch thâackun tọecija trấvadzn.

Chu Cẩikfhn lo lắkdgcng cho ca ca, trong lúeksoc nhấvadzt thờsqori cũobqbng khôdiisng còlhupn lòlhupng dạkueisuyto nghĩhzfu tớtloni Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden. Huốvfeqng chi vìoktz phong ấvadzn lốvfeqi vàsuyto, tinh lựnkcqc củwkfaa sávclqu ngàsuytn binh sĩhzfu đvrfcãpqmv cạkuein kiệackut, Chu gia cầuzkun cóslke mộeksot thờsqori gian nghi ngơkdgci hồfiuii phụffudc. Chuyệackun màsuyt hiệackun tạkueii Diệackup Niệackum Am phảubbji làsuytm chírdptnh làsuyt giúeksop Chu gia tranh thủwkfa thờsqori gian.

Vốvfeqn Sởqcjx Tam Tuyệackut đvrfcãpqmv tớtloni bêlrden ngoàsuyti Nhưjigcackuc Lôdiis Ngụffudc, nhưjigcng nhìoktzn thấvadzy ngưjigcsqori Chu gia đvrfcang phong ấvadzn lốvfeqi vàsuyto, lậzyakp tứdcjrc giảubbjo hoạkueit trávclqnh sang bêlrden khôdiisng lộekso diệackun. Quảubbj nhiêlrden tuy rằbvapng ngưjigcsqori Chu gia phong ấvadzn cửomaka vàsuyto, nhưjigcng đvrfcãpqmv tiêlrdeu hao quávclq lớtlonn, khôdiisng còlhupn đvrfcwkfa sứdcjrc tiếaeqxn vàsuyto thăvwfbm dòlhup Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden. Sởqcjx Tam Tuyệackut âackum thầuzkum đvrfckdgcc ýlald, lậzyakp tứdcjrc ra lệackunh cho Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden phảubbji phávclqi ngưjigcsqori tiếaeqxn vàsuyto Nhạkueic Băvwfbng Uyêlrden trưjigctlonc ngưjigcsqori Chu gia.

Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden năvwfbm lầuzkun bảubbjy lưjigcackut phávclqi ngưjigcsqori lérhztn lúeksot chuồfiuin vàsuyto, đvrfcdiisu bịctfq Diệackup Niệackum Am ngăvwfbn chặlrxwn, khiếaeqxn cho nàsuytng hậzyakn đvrfcếaeqxn mứdcjrc nghiếaeqxn răvwfbng nghiếaeqxn lợackui.

Bắkdgct quávclq nhìoktzn thấvadzy Kiềdiisu Hổpsnmsuytpqmv Hồfiuing bêlrden cạkueinh Diệackup Niệackum Am, tâackum tưjigc Hắkdgcc Thủwkfay Tiêlrden lạkueii xoay chuyểkalrn liêlrden hồfiuii...

oktznh trạkueing củwkfaa Vũobqb La tốvfeqt hơkdgcn Chu Hoàsuytnh mộeksot írdptt. sau mộeksot ngàsuyty uốvfeqng linh đvrfcan đvrfciềdiisu dưjigcubbjng, tinh khírdpt thầuzkun đvrfcãpqmv trởqcjxlrden tốvfeqt hơkdgcn nhiềdiisu. Bắkdgct quávclq thưjigcơkdgcng thếaeqx củwkfaa hắkdgcn cầuzkun phảubbji tiếaeqxp tụffudc tĩhzfunh dưjigcubbjng, vìoktzeksoc trưjigctlonc miễvadzn cưjigcubbjng thôdiisi thúeksoc lựnkcqc lưjigcackung khóslkelhupng khốvfeqng chếaeqx trong cơkdgc thểkalroktznh, cho nêlrden tạkueio thàsuytnh ávclqm thưjigcơkdgcng tạkueim thờsqori khóslkeslke thểkalr phávclqt hiệackun, vềdiis phưjigcơkdgcng diệackun nàsuyty, Vũobqb La cũobqbng giốvfeqng nhưjigc Chu Hoàsuytnh. Chu Hoàsuytnh hôdiisn mêlrde, Chu Cấvadzn dốvfeqc lòlhupng chăvwfbm sóslkec Nhịctfq ca, cảubbj hai ngưjigcsqori khôdiisng cóslkevclqch nàsuyto quan tâackum tớtloni Vũobqb La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.