Tiên Tuyệt

Chương 228 : Nhạc băng uyên mở (thượng)

    trước sau   
Vừfndla rồcelhi bấzrgmt quáoglpfevdng chỉftlq muốvbjdn diễfevdn tròvbjd cho Chu gia xem, đxuqqơzlsxn giảxuqqn chỉftlqtfnk muốvbjdn khuấzrgmy cho nưfevdzninc đxuqqwypcc. Huynh muộcnzui Chu Cẩhbjln vừfndla đxuqqi, sắcelhc mặfevdt Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn lậntetp tứtdzdc trởojvxfsqmn lạhbjlnh lẽhcygo, hung hăuwgong vứtdzdt cáoglpnh tay Vũamqn La sang bêfsqmn, hừfndl lạhbjlnh mộcnzut tiếwypcng, theo sáoglpt phípssga sau ra ngoàfevdi.

Diệzewkp Niệzewkm Am cưfevdyxqli khổpssg hỏaznci:

- Chuyệzewkn nàfevdy làfevd ngưfevdơzlsxi muốvbjdn diễfevdn tròvbjd ưfevd?

amqn La bấzrgmt đxuqqcelhc dĩzcsk, hỏaznci lạhbjli Diệzewkp Niệzewkm Am:

- Đjpdehbjli nhâeauqn ngàfevdi cũamqnng khôhbjlng tin ta ưfevd?

Diệzewkp Niệzewkm Am dang rộcnzung hai tay:


- Ta tin ngưfevdơzlsxi cũamqnng vôhbjl dụwypcng, hai nhàfevd bọwyycn họwyyc lạhbjli khôhbjlng nghe ta. Đjpdeáoglpm ngụwypcc tốvbjdt vôhbjllmagng sợlmag chếwypct, hơzlsxn nữqjfoa thựkhelc lựkhelc yếwypcu kécnzum, cho dùlmag triệzewku tậntetp tớznini đxuqqâeauqy cũamqnng khôhbjlng giúvyyip đxuqqưfevdlmagc gìtfnk...

amqn La cảxuqqm thấzrgmy khôhbjlng hàfevdi lòvbjdng, Diệzewkp Niệzewkm Am thoáoglpi tháoglpc nhưfevd vậntety, nójpdei đxuqqi nójpdei lạhbjli cũamqnng làfevd khôhbjlng tin lờyxqli mìtfnknh. Bấzrgmt quáoglpamqnng khôhbjlng thểenpf tráoglpch lãzikpo, lầldrzn trưfevdzninc Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn đxuqqãzikp xuấzrgmt hiệzewkn ởojvx Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng, ai chịuwgou tin rằrbdong mấzrgmy trăuwgom năuwgom sau lạhbjli xuấzrgmt hiệzewkn ởojvx Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng lầldrzn nữqjfoa?

amqn La vôhbjllmagng lo lắcelhng ra khỏaznci Vọwyycng Sơzlsxn cáoglpc, ngẫjrvrm nghĩzcsk mộcnzut chúvyyit bèwyycn đxuqqi tìtfnkm Kiềyhnnu Hổpssgfevdzikp Hồcelhng. Hai ngưfevdyxqli nàfevdy đxuqqãzikp tin tưfevdojvxng Vũamqn La tớznini mứtdzdc đxuqqcnzufsqmpssgn, khôhbjlng nójpdei nửrkbea lờyxqli lậntetp tứtdzdc hỗabqq trợlmag.

Vốvbjdn Vũamqn La muốvbjdn tìtfnkm Tháoglpc Bạhbjlt Thao Thiêfsqmn, nhưfevdng tiểenpfu tửrkbe lỗabqqzikpng kia lầldrzn nàfevdy bếwypc tửrkbe quan, khôhbjlng thểenpffevdo liêfsqmn hệzewk đxuqqưfevdlmagc, đxuqqàfevdnh chịuwgou vậntety.

Ba ngưfevdyxqli Vũamqn La mang theo rưfevdlmagu vàfevd thứtdzdc ăuwgon, ởojvx lạhbjli bêfsqmn ngoàfevdi Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng, khôhbjlng hềyhnn ngủqvee nghỉftlq, canh giữqjfo ngàfevdy đxuqqêfsqmm.

amqn La khôhbjlng am hiểenpfu trậntetn pháoglpp, nhưfevdng hắcelhn cũamqnng biếwypct uy lựkhelc củqveea Tam Thậntetp Lụwypcc Huyềyhnnn Hoàfevdng đxuqqhbjli trậntetn. Lầldrzn trưfevdzninc Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn xuấzrgmt hiệzewkn, nhờyxql vậntetn dụwypcng Tam Thậntetp Lụwypcc Huyềyhnnn Hoàfevdng đxuqqhbjli trậntetn mớznini cójpde thểenpf ngăuwgon chặfevdn đxuqqưfevdlmagc lựkhelc pháoglp hoạhbjli củqveea cửrkbea vàfevdo Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn, lầldrzn nàfevdy e rằrbdong Tam Thậntetp Lụwypcc Huyềyhnnn Hoàfevdng đxuqqhbjli trậntetn cũamqnng khôhbjlng đxuqqqveelmagng.

nhưfevdng ngay cảxuqq đxuqqhbjli trậntetn nàfevdy, Vũamqn La cũamqnng khôhbjlng cójpde, vậntety phảxuqqi làfevdm sao? chỉftlq dựkhela vàfevdo lựkhelc lưfevdlmagng ba ngưfevdyxqli ởojvx đxuqqâeauqy, chắcelhc chắcelhn làfevd khôhbjlng cójpde khảxuqquwgong.

amqn La suy đxuqqi nghĩzcsk lạhbjli, tuy rằrbdong mìtfnknh khôhbjlng am hiểenpfu trậntetn pháoglpp, nhưfevdng mìtfnknh am hiểenpfu linh văuwgon.

Trong sốvbjd linh văuwgon Thầldrzn Thúvyyifevd linh văuwgon Long tộcnzuc, khôhbjlng thiếwypcu linh văuwgon cójpdeoglpc dụwypcng trấzrgmn áoglpp, Vũamqn La tìtfnkm hếwypct nhữqjfong linh phùlmagoglpt khípssg chưfevda khắcelhc linh văuwgon màfevdvyyic trưfevdzninc mìtfnknh luyệzewkn chếwypc trong Ma Lạhbjlc Uyêfsqmn ra, lạhbjli lậntetp tứtdzdc luyệzewkn chếwypc thêfsqmm mấzrgmy đxuqqhbjlo, Cuốvbjdi cùlmagng gom đxuqqqvee ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh phùlmag, sau đxuqqójpde khắcelhc linh văuwgon phong ấzrgmn lêfsqmn sốvbjd linh phùlmagfevdy.

Sau khi làfevdm tốvbjdt côhbjlng táoglpc chuẩhbjln bịuwgo, lúvyyic nàfevdy Vũamqn La mớznini nhẹhxpm nhàfevdng thởojvx ra. Hàfevdng ngàfevdy hắcelhn vẫjrvrn tu luyệzewkn nhưfevd trưfevdzninc, thờyxqli gian còvbjdn lạhbjli cùlmagng Mãzikp Hồcelhng vàfevd Kiềyhnnu Hổpssg uốvbjdng rưfevdlmagu ăuwgon thịuwgot, táoglpn gẫjrvru trêfsqmn trờyxqli dưfevdznini đxuqqzrgmt, bìtfnknh tĩzcsknh chờyxql biếwypcn cốvbjd xảxuqqy đxuqqếwypcn.

- Cáoglpc ngưfevdơzlsxi ởojvxzlsxi nàfevdy làfevdm gìtfnk?

Đjpdeáoglpm binh sĩzcsk tinh nhuệzewk thâeauqn khoáoglpc nhuyễfevdn giáoglpp hộcnzu vệzewk Chu Cẩhbjln đxuqqi tớznini. Chu Cẩhbjln vừfndla nhìtfnkn thấzrgmy Kiềyhnnu Hổpssglmagng Mãzikp Hồcelhng, nhấzrgmt thờyxqli cau màfevdy, lêfsqmn tiếwypcng quáoglpt hỏaznci.

Kiềyhnnu Hổpssglmagng Mãzikp Hồcelhng biếwypct vịuwgofevdy chípssgnh làfevd con gáoglpi Chu Thanh Giang, khôhbjlng dáoglpm đxuqqcelhc tộcnzui, nécnzun giậntetn nójpdei:


- Chúvyying ta đxuqqang trựkhelc ởojvxzlsxi nàfevdy.

Chu Cẩhbjln hung hăuwgong trừfndlng mắcelht liếwypcc nhìtfnkn Vũamqn La mộcnzut cáoglpi:

- Ta biếwypct làfevd ngưfevdơzlsxi muốvbjdn làfevdm chuyệzewkn gìtfnk, khôhbjlng cầldrzn biếwypct giữqjfoa chúvyying ta lúvyyic trưfevdzninc xảxuqqy ra hiềyhnnm khípssgch gìtfnk, ngưfevdơzlsxi cũamqnng khôhbjlng thểenpffevdm loạhbjln nhưfevd vậntety. Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn xuấzrgmt hiệzewkn nhấzrgmt đxuqquwgonh sẽhcyg dẫjrvrn pháoglpt mộcnzut hồcelhi tai nạhbjln, nếwypcu nhưfevd khốvbjdng chếwypc khôhbjlng kịuwgop, tổpssgn thấzrgmt sẽhcyg rấzrgmt lớzninn. Hiệzewkn tạhbjli đxuqqang làfevdvyyic cầldrzn ngưfevdyxqli, vìtfnk sao ngưfevdơzlsxi khôhbjlng chịuwgou lấzrgmy đxuqqhbjli cụwypcc làfevdm trọwyycng?

amqn La biếwypct nàfevdng nhậntetn đxuqquwgonh Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn khôhbjlng cójpde khảxuqquwgong xuấzrgmt hiệzewkn tạhbjli Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng, cho nêfsqmn làfevdm sao cũamqnng khôhbjlng chịuwgou tin an bàfevdi củqveea mìtfnknh làfevd hếwypct sứtdzdc khổpssgeauqm.

- Ta nójpdei thếwypcfevdo nàfevdng cũamqnng sẽhcyg khôhbjlng tin. Vậntety chúvyying ta hãzikpy chờyxql, đxuqqenpf xem rốvbjdt cụwypcc Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn xuấzrgmt hiệzewkn ởojvxzlsxi nàfevdo.

Chu Cẩhbjln nôhbjln nójpdeng:

- Ta biếwypct rằrbdong ngưfevdơzlsxi đxuqqang giậntetn dỗabqqi, khôhbjlng đxuqqưfevdlmagc, hai ngưfevdyxqli bọwyycn họwyyc phảxuqqi đxuqqi theo ta, thêfsqmm mộcnzut ngưfevdyxqli làfevd thêfsqmm mộcnzut phầldrzn lựkhelc lưfevdlmagng.

amqn La khôhbjlng chúvyyit kháoglpch sáoglpo đxuqqtdzdng chặfevdn trưfevdzninc hai ngưfevdyxqli củqveea mìtfnknh. Hắcelhn biếwypct bấzrgmt kểenpf thếwypcfevdo, Chu Cẩhbjln cũamqnng sẽhcyg khôhbjlng tin lờyxqli giảxuqqi thípssgch củqveea mìtfnknh, đxuqqàfevdnh phảxuqqi dùlmagng biệzewkn pháoglpp cứtdzdng rắcelhn:

- Bọwyycn họwyycfevd ngưfevdyxqli củqveea ta. Chu gia cáoglpc ngưfevdyxqli cójpde nhiềyhnnu ngưfevdyxqli bêfsqmn ngoàfevdi nhưfevd vậntety, cầldrzn gìtfnk phảxuqqi cưfevdzninp hai ngưfevdyxqli nàfevdy?

- ngưfevdơzlsxi...

Chu Cẩhbjln nổpssgi nójpdeng:

- quảxuqq nhiêfsqmn hẹhxpmp hòvbjdi nhỏaznc mọwyycn, cho rằrbdong Chu gia ta nhâeauqn cơzlsx hộcnzui nàfevdy nhúvyying tay vàfevdo chuyệzewkn Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc cáoglpc ngưfevdơzlsxi sao? Hừfndl, quảxuqq thậntett cứtdzdng đxuqqldrzu khójpde bảxuqqo, Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc nho nhỏazncfevdy, Chu gia chúvyying ta khôhbjlng coi ra gìtfnk.

Chu Cẩhbjln xoay ngưfevdyxqli bỏaznc đxuqqi, đxuqqáoglpm binh sĩzcsk vộcnzui vàfevdng đxuqquổpssgi theo, Kiềyhnnu Hổpssgfevdzikp Hồcelhng nhìtfnkn nhìtfnkn Vũamqn La, khuyêfsqmn nhủqvee:


- Duy chỉftlqjpde nữqjfo nhâeauqn vàfevd tiểenpfu nhâeauqn làfevd khójpdevbjdng đxuqqcelhc tộcnzui, ngưfevdơzlsxi đxuqqcelhc tộcnzui Chu Đjpdehbjli tiểenpfu thưfevd nhưfevd vậntety, e rằrbdong sau nàfevdy gặfevdp phiềyhnnn phứtdzdc khôhbjlng nhỏaznc.

amqn La khoáoglpt tay, khôhbjlng nójpdei gìtfnk thêfsqmm.

Ngàfevdy hôhbjlm sau lúvyyic bìtfnknh minh, mộcnzut đxuqqhbjlo hàfevdo quang màfevdu bạhbjlch kim từfndl mặfevdt trờyxqli chiếwypcu xuốvbjdng, xuyêfsqmn qua máoglpi vòvbjdm kỳzewk lạhbjl củqveea Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc, chiếwypcu thẳzlsxng vàfevdo chuôhbjlng cảxuqqnh báoglpo. Chuôhbjlng cảxuqqnh báoglpo giốvbjdng nhưfevd bịuwgo mộcnzut chiếwypcc chảxuqqy đxuqqáoglpnh trúvyying, kêfsqmu boong mộcnzut tiếwypcng rấzrgmt lớzninn, dưfevd âeauqm quanh quẩhbjln rấzrgmt lâeauqu trong Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc.

Hầldrzu nhưfevd trong khoảxuqqnh khắcelhc tiếwypcng chuôhbjlng ấzrgmy vang lêfsqmn, thiêfsqmn đxuqquwgoa linh khípssg xung quanh Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc trởojvxfsqmn hỗabqqn loạhbjln vôhbjllmagng, thỉftlqnh thoảxuqqng cójpde từfndlng luồcelhng đxuqqiệzewkn quang màfevdu xanh nhạhbjlt xuấzrgmt hiệzewkn giữqjfoa khôhbjlng trung, va chạhbjlm vớznini nhau làfevdm bắcelhn tung ra hoa lửrkbea màfevdu xanh đxuqqldrzy trờyxqli.

Đjpdeếwypcn chípssgnh Ngọwyyc, cáoglpc loạhbjli dịuwgofevdlmagng đxuqqãzikp đxuqqhbjlt tớznini đxuqqftlqnh phong. Đjpdeiệzewkn quang màfevdu xanh trởojvxfsqmn dàfevdy đxuqqfevdc, còvbjdn cójpde từfndlng khe nứtdzdt khôhbjlng gian màfevdu đxuqqen xuấzrgmt hiệzewkn quỷeizg dịuwgohbjllmagng, nhưfevdng khôhbjlng nuốvbjdt lấzrgmy bấzrgmt cứtdzd thứtdzdtfnk.

vyyic đxuqqáoglpm ngụwypcc tốvbjdt cơzlsxm nưfevdzninc xong ra khỏaznci nhàfevd ăuwgon, ngẩhbjlng đxuqqldrzu lêfsqmn nhìtfnkn thấzrgmy chípssgn mặfevdt trờyxqli đxuqqang treo cao trêfsqmn khôhbjlng, sợlmagzikpi tớznini mứtdzdc nhảxuqqy dựkhelng lêfsqmn kêfsqmu la mộcnzut trậntetn, Cũamqnng may chípssgn mặfevdt trờyxqli kia khôhbjlng xuấzrgmt hiệzewkn lâeauqu lắcelhm, chỉftlq trong khoảxuqqng thờyxqli gian tàfevdn mộcnzut nécnzun nhang, rốvbjdt cụwypcc cũamqnng nhậntetp vớznini nhau thàfevdnh mộcnzut. Mộcnzut hưfevdxuqqnh kim ôhbjl chợlmagt lójpdee lêfsqmn, bay qua bêfsqmn trong mặfevdt trờyxqli.

Tấzrgmt cảxuqq mọwyyci ngưfevdyxqli biếwypct, cójpde lẽhcyg Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn sẽhcyg xuấzrgmt hiệzewkn trong đxuqqêfsqmm nay.

Trong Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc mọwyyci ngưfevdyxqli hếwypct sứtdzdc khẩhbjln trưfevdơzlsxng, Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn vừfndla âeauqm thầldrzm thôhbjlng báoglpo cho Sởojvx Tam Tuyệzewkt bêfsqmn ngoàfevdi tớznini gầldrzn Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc, vừfndla lệzewknh cho sáoglpu mưfevdơzlsxi têfsqmn thủqvee hạhbjl củqveea mìtfnknh sẵabqqn sàfevdng chờyxql lệzewknh, bảxuqqo vệzewk chặfevdt chẽhcyg ba đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm kia.

vbjdn Chu Hoàfevdnh trưfevdzninc tiêfsqmn thôhbjlng báoglpo cho Diệzewkp Niệzewkm Am, lạhbjli đxuqqiềyhnnu từfndlfsqmn ngoàfevdi vàfevdo sáoglpu mưfevdơzlsxi têfsqmn binh sĩzcsk tinh nhuệzewk. Tổpssgng cộcnzung binh sĩzcsk Chu gia trong Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc đxuqqhbjlt tớznini mộcnzut trăuwgom ngưfevdyxqli, sau đxuqqójpde chia nhâeauqn mãzikp thàfevdnh ba mũamqni, mìtfnknh cùlmagng muộcnzui muộcnzui dẫjrvrn dắcelht hai mũamqni, đxuqqójpdeng quâeauqn ởojvx hai đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm, mũamqni còvbjdn lạhbjli giao cho mộcnzut têfsqmn gia tưfevdzninng tin cậntety dẫjrvrn dắcelht, bấzrgmt cứtdzdvyyic nàfevdo cũamqnng cójpde thểenpf cấzrgmp tốvbjdc tiếwypcp việzewkn.

Trêfsqmn Tu Châeauqn Giớznini, tu sĩzcsk nghiêfsqmn cứtdzdu thuậntett diễfevdn toáoglpn khôhbjlng ípssgt, tuy rằrbdong Thiêfsqmn Diễfevdn Thầldrzn Toáoglpn củqveea vịuwgo Đjpdehbjli nhâeauqn sau lưfevdng Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn đxuqqưfevdlmagc coi làfevd đxuqqzewk nhấzrgmt, nhưfevdng khôhbjlng cójpde nghĩzcska làfevd ngưfevdyxqli kháoglpc cũamqnng khôhbjlng cójpde bảxuqqn lãzikpnh suy típssgnh đxuqqưfevdlmagc đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn xuấzrgmt hiệzewkn.

Trêfsqmn thựkhelc tếwypc lầldrzn nàfevdy Chu Hoàfevdnh tớznini đxuqqâeauqy, phụwypc thâeauqn y cũamqnng đxuqqãzikp âeauqm thầldrzm dặfevdn dòvbjd: Thanh ngưfevdu lâeauqu, Vâeauqn cổpssg đxuqqàfevdi.

Chu Hoàfevdnh dẫjrvrn ngưfevdyxqli thủqvee Thanh ngưfevdu lâeauqu, Chu Cẩhbjln trấzrgmn thủqveeeauqn cổpssg đxuqqàfevdi.

bởojvxi vìtfnk Chu Hoàfevdnh vàfevd Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn khôhbjlng cójpde khảxuqquwgong trao đxuqqpssgi vớznini nhau, cho nêfsqmn bọwyycn họwyyc đxuqqãzikp bỏaznc lỡnjbl mộcnzut cơzlsx hộcnzui pháoglpt hiệzewkn châeauqn tưfevdzninng: Hồcelhi Long lang, Cốvbjd Tịuwgoch việzewkn, Lao Sơzlsxn phòvbjdng, Thanh ngưfevdu lâeauqu, Vâeauqn cổpssg đxuqqàfevdi, năuwgom đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm củqveea cảxuqq hai phe đxuqqyhnnu ởojvx phípssga sau Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc, toàfevdn làfevd nhữqjfong nơzlsxi hoang phếwypc, nhưfevdng năuwgom đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm nàfevdy hợlmagp lạhbjli thàfevdnh mộcnzut vòvbjdng tròvbjdn, màfevd trung tâeauqm vòvbjdng tròvbjdn đxuqqójpdefevd Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng.


Trờyxqli vừfndla tốvbjdi đxuqqãzikpjpde mộcnzut màfevdng mâeauqy đxuqqen bay tớznini. Tầldrzng mâeauqy nặfevdng trĩzcsku nhưfevd đxuqqáoglp tảxuqqng, từfndlng đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu xanh típssgm khôhbjlng ngừfndlng lójpdee lêfsqmn nổpssg tung trong đxuqqójpde. Thiêfsqmn đxuqquwgoa linh khípssg xung quanh Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc hoàfevdn toàfevdn trởojvxfsqmn cuồcelhng bạhbjlo, cuồcelhng phong gàfevdo thécnzut giậntetn dữqjfo, cáoglpt bay đxuqqáoglp chạhbjly.

Tấzrgmt cảxuqq ngụwypcc tốvbjdt sợlmag tớznini mứtdzdc khójpdea cứtdzdng cửrkbea phòvbjdng, đxuqqcelhp chăuwgon trùlmagm kípssgn đxuqqldrzu.

Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn mộcnzut thâeauqn trưfevdyxqlng quầldrzn thêfsqmu ba dàfevdi kim tuyếwypcn bắcelht mắcelht. Trêfsqmn mặfevdt nạhbjl kim loạhbjli màfevdu vàfevdng nhạhbjlt lộcnzu ra đxuqqôhbjli mắcelht long lanh, đxuqqldrzy vẻchif tinh anh linh lợlmagi.

fevdng trấzrgmn thủqvee Hồcelhi Long lang, ngưfevdyxqli trấzrgmn thủqvee hai đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm còvbjdn lạhbjli cũamqnng đxuqqãzikp đxuqqưfevdlmagc nàfevdng dặfevdn dòvbjd cẩhbjln thậntetn, mộcnzut khi ngưfevdyxqli nàfevdo pháoglpt hiệzewkn cójpdetfnknh huốvbjdng xảxuqqy ra ởojvx đxuqquwgoa phưfevdơzlsxng mìtfnknh, lậntetp tứtdzdc thôhbjlng báoglpo cho nhau.

fsqmn trong cuồcelhng phong, đxuqqôhbjli mắcelht sáoglpng rựkhelc củqveea Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn nhìtfnkn chăuwgom chúvyyifevdo Hồcelhi Long lang trưfevdzninc mặfevdt.

Hồcelhi Long lang rấzrgmt dàfevdi đxuqqãzikp sụwypcp đxuqqpssgzlsxn phâeauqn nửrkbea, cójpde thểenpf thấzrgmy ngójpdei lưfevdu ly màfevdu đxuqqaznc, mấzrgmy chụwypcc câeauqy cộcnzut sơzlsxn son chốvbjdng đxuqqnjbl non nửrkbea Hồcelhi Long lang. Lúvyyic nàfevdy trong âeauqm phong cuồcelhng bạhbjlo, bêfsqmn trong nửrkbea Hồcelhi Long lang còvbjdn sójpdet lạhbjli, thỉftlqnh thoảxuqqng xuấzrgmt hiệzewkn mộcnzut đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu típssgm nhạhbjlt giốvbjdng nhưfevd linh xàfevd thăuwgong thiêfsqmn, giăuwgong mắcelhc giữqjfoa khôhbjlng trung, lójpdee lêfsqmn rồcelhi biếwypcn mấzrgmt.

Đjpdeếwypcn nửrkbea đxuqqêfsqmm, bỗabqqng nhiêfsqmn mộcnzut tiếwypcng kinh lôhbjli nổpssg vang, chiếwypcu rọwyyci nửrkbea Yêfsqmn sơzlsxn thàfevdnh mộcnzut mảxuqqng màfevdu xanh típssgm.

fsqmn trong Yêfsqmn sơzlsxn, thiêfsqmn đxuqquwgoa nguyêfsqmn khípssg vốvbjdn nồcelhng đxuqqntetm hơzlsxn bêfsqmn ngoàfevdi gấzrgmp mấzrgmy lầldrzn, dưfevdyxqlng nhưfevd bịuwgo tiếwypcng kinh lôhbjli triệzewku hồcelhi, cuồcelhng bạhbjlo vọwyyct vàfevdo Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc.

Tầldrzng mâeauqy đxuqqen trêfsqmn đxuqqftlqnh đxuqqldrzu nháoglpy mắcelht bàfevdnh trưfevdzninng, mởojvx rộcnzung khôhbjlng biếwypct bao nhiêfsqmu lầldrzn, nốvbjdi liềyhnnn vớznini mặfevdt đxuqqzrgmt, bao trùlmagm cảxuqq Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc

eauqy đxuqqen che mắcelht, Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn khẽhcyg quáoglpt mộcnzut tiếwypcng, bêfsqmn trong hai mắcelht nàfevdng bắcelhn ra mộcnzut cỗabqq thanh quang, nhìtfnkn xuyêfsqmn qua mâeauqy đxuqqen dàfevdy đxuqqfevdc mấzrgmy trăuwgom trưfevdlmagng.

amqnng vàfevdo lúvyyic nàfevdy, thìtfnknh lìtfnknh mộcnzut đxuqqhbjlo hàfevdo quang mãzikpnh liệzewkt lójpdee lêfsqmn bêfsqmn trong Hồcelhi Long lang, Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn vừfndla mớznini thi triểenpfn pháoglpp thuậntett nhìtfnkn xuyêfsqmn lậntetp tứtdzdc trọwyycng thưfevdơzlsxng, hécnzut thảxuqqm mộcnzut tiếwypcng, ôhbjlm mặfevdt lui vềyhnn phípssga sau mộcnzut bưfevdzninc.

fevdng cũamqnng khôhbjlng dáoglpm đxuqqenpf lỡnjbl thờyxqli khắcelhc mấzrgmu chốvbjdt nàfevdy, cốvbjd gắcelhng mởojvx mắcelht ra. Nhấzrgmt thờyxqli nưfevdzninc mắcelht chảxuqqy ròvbjdng ròvbjdng, đxuqqôhbjli mắcelht rựkhelc sáoglpng long lanh trưfevdzninc đxuqqâeauqy trởojvxfsqmn đxuqqaznc ngầldrzu, trôhbjlng giốvbjdng nhưfevd quảxuqq đxuqqàfevdo chípssgn nẫjrvru.

fsqmn trong Hồcelhi Long lang, mộcnzut đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu típssgm sáoglpng chójpdei đxuqqếwypcn cựkhelc đxuqqcnzu thoáoglpng hiệzewkn, giốvbjdng nhưfevd kiếwypcm sắcelhc xẻchifjpdeng tốvbjdi, đxuqqcelhng thờyxqli cũamqnng xẻchif khôhbjlng gian.


Mộcnzut khe nứtdzdt khôhbjlng gian thậntett sâeauqu mởojvx ra, kháoglpc vớznini nhữqjfong khe nứtdzdt khôhbjlng gian nho nhỏaznc ban ngàfevdy, khe nứtdzdt khôhbjlng gian lầldrzn nàfevdy trôhbjlng nhưfevd nốvbjdi liềyhnnn trờyxqli đxuqqzrgmt, pháoglp thủqveeng mộcnzut lỗabqq trêfsqmn vầldrzng mâeauqy

đxuqqen vôhbjl hạhbjln kia.

fsqmn trong khe, mộcnzut luồcelhng năuwgong lưfevdlmagng khôhbjlng thuộcnzuc thếwypc giớznini nàfevdy mạhbjlnh mẽhcygntetp tớznini. Trong bójpdeng tốvbjdi sâeauqu thẳzlsxm, chậntetm rãzikpi mởojvx ra mộcnzut ma nhãzikpn màfevdu xanh đxuqqntetm.

Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn mừfndlng rỡnjbl, lậntetp tứtdzdc ra lệzewknh:

- Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn mởojvx ra ởojvx chỗabqqfevdy, pháoglpi ngưfevdyxqli thôhbjlng báoglpo cho nhữqjfong ngưfevdyxqli kháoglpc tớznini đxuqqâeauqy hộcnzui hợlmagp.

- Tuâeauqn lệzewknh!

Hai têfsqmn thủqvee hạhbjl lậntetp tứtdzdc chạhbjly nhưfevd đxuqqfsqmn, chui vàfevdo trong mâeauqy đxuqqen biếwypcn mấzrgmt khôhbjlng thấzrgmy.

Khôhbjlng ngờyxql sau khi hai têfsqmn nàfevdy đxuqqi khôhbjlng lâeauqu, lạhbjli cójpde hai têfsqmn binh sĩzcsk kháoglpc chạhbjly tớznini, hấzrgmp tấzrgmp bẩhbjlm báoglpo:

- Đjpdehbjli nhâeauqn, cổpssg Tịuwgoch việzewkn, Lao Sơzlsxn phòvbjdng pháoglpt hiệzewkn lốvbjdi vàfevdo Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn...

Đjpdeang nójpdei giữqjfoa chừfndlng, hai têfsqmn nàfevdy chợlmagt nhìtfnkn thấzrgmy tìtfnknh huốvbjdng trong Hồcelhi Long lang, lậntetp tứtdzdc kinh hôhbjl thấzrgmt thanh:

- Chuyệzewkn... chuyệzewkn gìtfnk vậntety?

Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn nghe vậntety cũamqnng cau màfevdy.

tfnknh huốvbjdng giốvbjdng hệzewkt nhưfevd vậntety cũamqnng xảxuqqy ra ởojvx Thanh ngưfevdu lâeauqu cùlmagng Vâeauqn cổpssg đxuqqàfevdi, hai huynh muộcnzui họwyyc Chu đxuqqyhnnu cho rằrbdong đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm màfevdtfnknh trấzrgmn thủqvee mớznini làfevdzlsxi Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn xuấzrgmt hiệzewkn. Đjpdeếwypcn lúvyyic pháoglpt hiệzewkn ra khôhbjlng phảxuqqi, Chu Cẩhbjln lậntetp tứtdzdc hạhbjl lệzewknh pháoglpi ngưfevdyxqli tớznini đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm củqveea Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn kiểenpfm tra. Kếwypct quảxuqq tin tứtdzdc báoglpo vềyhnnjpdei rằrbdong cũamqnng giốvbjdng nhưfevd đxuqquwgoa phưfevdơzlsxng củqveea hai ngưfevdyxqli, lựkhelc lưfevdlmagng thầldrzn bípssgamqnng mởojvx ra mộcnzut ma nhãzikpn.

uwgom đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm, năuwgom ma nhãzikpn.

Cuồcelhng phong càfevdng ngàfevdy càfevdng kịuwgoch liệzewkt, nhữqjfong kẻchif tu vi kécnzum mộcnzut chúvyyit khójpdevbjdng đxuqqtdzdng vữqjfong, ởojvx nhữqjfong nơzlsxi kháoglpc nhau, sắcelhc mặfevdt ba ngưfevdyxqli Chu Hoàfevdnh, Chu Cẩhbjln, Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn trởojvxfsqmn hếwypct sứtdzdc khójpde coi. Ba ngưfevdyxqli đxuqqãzikp hiểenpfu ra, lầldrzn nàfevdy e rằrbdong tấzrgmt cảxuqq mọwyyci ngưfevdyxqli đxuqqyhnnu sai lầldrzm, Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn khôhbjlng cójpde khảxuqquwgong mởojvx ra mộcnzut lúvyyic năuwgom cửrkbea vàfevdo, nhưfevd vậntety rốvbjdt cụwypcc cửrkbea vàfevdo châeauqn chípssgnh nằrbdom ởojvxzlsxi nàfevdo?

amqnng gầldrzn nhưfevd đxuqqcelhng thờyxqli, cảxuqq ba ngưfevdyxqli cùlmagng kinh hôhbjl thấzrgmt thanh:

- Vũamqn La!

fevdyxqlng nhưfevd muốvbjdn xáoglpc đxuqquwgonh nghi vấzrgmn củqveea bọwyycn họwyyc, trong năuwgom ma nhãzikpn kia nhanh chójpdeng bắcelhn ra năuwgom đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu xanh nhạhbjlt, hộcnzui tụwypcfevdo mộcnzut đxuqqiểenpfm.

Đjpdeiểenpfm ấzrgmy bạhbjlo pháoglpt hàfevdo quang, soi rõrvemojvx giữqjfoa ba bójpdeng ngưfevdyxqli nàfevdy, cójpde mộcnzut ngưfevdyxqli đxuqqang vung tay, lậntetp tứtdzdc cójpde ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh phùlmag bay lêfsqmn khôhbjlng, khôhbjlng phảxuqqi Vũamqn La còvbjdn ai nữqjfoa?

mặfevdt đxuqqzrgmt trung tâeauqm Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng dầldrzn dầldrzn trồcelhi lêfsqmn, khôhbjlng bao lâeauqu sau đxuqqãzikp trởojvxfsqmn giốvbjdng nhưfevd mộcnzut cáoglpi mai rùlmaga. Mai rùlmaga vỡnjbl ra, lậntetp tứtdzdc mộcnzut tiếwypcng nổpssg đxuqqinh tai nhứtdzdc ójpdec vang lêfsqmn, mộcnzut cỗabqq lựkhelc lưfevdlmagng san bằrbdong hếwypct thảxuqqy phójpdeng vúvyyit lêfsqmn cao, xuyêfsqmn qua máoglpi vòvbjdm thầldrzn bípssg củqveea Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc, chỉftlq trong thoáoglpng chốvbjdc mâeauqy đxuqqen, sưfevdơzlsxng mùlmag, hắcelhc sa, hắcelhc hỏaznca tụwypc tậntetp lạhbjli vớznini nhau, ngưfevdng tụwypc thàfevdnh mộcnzut trụwypcuwgong lưfevdlmagng đxuqqưfevdyxqlng kípssgnh mưfevdyxqli trưfevdlmagng, xoay tròvbjdn cuồcelhn cuộcnzun, bay thẳzlsxng lêfsqmn trờyxqli.

amqn La đxuqqiểenpfm ra mộcnzut chỉftlq, ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh phùlmagoglpt khípssg xoay tròvbjdn xung quanh trụwypcuwgong lưfevdlmagng kia. Trêfsqmn linh phùlmag, cáoglpc loạhbjli linh văuwgon bắcelht đxuqqldrzu nổpssgi lêfsqmn đxuqqiểenpfm đxuqqiểenpfm kim quang.

chỉftlqfevd so vớznini trụwypcuwgong lưfevdlmagng khổpssgng lồcelh kia, ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh phùlmagjpde vẻchifhbjllmagng nhỏaznccnzu, giốvbjdng nhưfevd châeauqu chấzrgmu đxuqqáoglp xe khôhbjlng chịuwgou nổpssgi mộcnzut đxuqqòvbjdn.

Ba ngưfevdyxqli bọwyycn Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn ởojvx ba đxuqquwgoa đxuqqiểenpfm kháoglpc nhau cùlmagng lẩhbjlm bẩhbjlm:

- Khôhbjlng ngờyxql hắcelhn lạhbjli đxuqqoglpn trúvyying, quảxuqq thậntett làfevdojvx Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng...

Rấzrgmt nhanh tấzrgmt cảxuqq ba ngưfevdyxqli đxuqqyhnnu phảxuqqn ứtdzdng, sắcelhc mặfevdt đxuqqhbjli biếwypcn:

- Khôhbjlng xong, chỉftlq mộcnzut mìtfnknh hắcelhn chắcelhc chắcelhn khôhbjlng thểenpffevdo ngăuwgon đxuqqưfevdlmagc năuwgong lưfevdlmagng cuồcelhng bạhbjlo ởojvx lốvbjdi vàfevdo Nhạhbjlc Băuwgong Uyêfsqmn. Mau, mọwyyci ngưfevdyxqli mau chạhbjly vàfevdo Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng, bằrbdong bấzrgmt cứtdzd giáoglpfevdo cũamqnng phảxuqqi phong ấzrgmn lốvbjdi vàfevdo.

eauqy đxuqqen đxuqqldrzy trờyxqli đxuqqyhnnu bịuwgovyyit vàfevdo trụwypcuwgong lưfevdlmagng kia, Bêfsqmn trong Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc vốvbjdn tốvbjdi đxuqqen nhưfevd mựkhelc xòvbjde bàfevdn tay khôhbjlng thấzrgmy ngójpden, hiệzewkn tạhbjli đxuqqcnzut nhiêfsqmn trởojvxfsqmn sáoglpng ngờyxqli, trăuwgong sáoglpng treo cao.

chỉftlqfevd vầldrzng trăuwgong kia cũamqnng đxuqqaznc nhưfevdfevdu máoglpu.

Trụwypcuwgong lưfevdlmagng kia lạhbjli bàfevdnh trưfevdzninng thêfsqmm vàfevdi phầldrzn, giốvbjdng nhưfevd mộcnzut con nghịuwgoch long mang theo năuwgong lưfevdlmagng cuồcelhng bạhbjlo tùlmagy ýhcygfevdo thécnzut.

Tấzrgmt cảxuqq chỉftlq xảxuqqy ra trong nháoglpy mắcelht, lúvyyic ba ngưfevdyxqli Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn dẫjrvrn theo thuộcnzuc hạhbjl chạhbjly nhanh tớznini, trêfsqmn trụwypcuwgong lưfevdlmagng cuồcelhng bạhbjlo kia thìtfnknh lìtfnknh bắcelhn ra mấzrgmy chụwypcc đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu típssgm khổpssgng lồcelh, đxuqqáoglpnh trúvyying bọwyycn họwyyc. Ai nấzrgmy bay ngưfevdlmagc ra sau kêfsqmu lêfsqmn thảxuqqm thiếwypct, ngãzikpuwgon lôhbjlng lốvbjdc trêfsqmn mặfevdt đxuqqzrgmt, miệzewkng phun máoglpu tưfevdơzlsxi, trôhbjlng hếwypct sứtdzdc chậntett vậntett.

Chu Hoàfevdnh nôhbjln nójpdeng, khôhbjlng khỏaznci hôhbjl to:

- Muộcnzui phu, ngưfevdơzlsxi ráoglpng chịuwgou đxuqqkhelng mộcnzut chúvyyit...

Trong lòvbjdng ba ngưfevdyxqli lúvyyic nàfevdy thầldrzm hậntetn, vìtfnk sao lúvyyic trưfevdzninc khôhbjlng chịuwgou tin lờyxqli Vũamqn La. Từfndlvyyic têfsqmn tiểenpfu tửrkbe ngốvbjdc nàfevdy xuấzrgmt hiệzewkn, lúvyyic nàfevdo cũamqnng mang lạhbjli kỳzewkpssgch. Hắcelhn đxuqqãzikp khăuwgong khăuwgong quảxuqq quyếwypct làfevd Khưfevdzninc Phong đxuqqưfevdyxqlng nhưfevd vậntety, nhấzrgmt đxuqquwgonh làfevd đxuqqãzikp nhậntetn đxuqqưfevdlmagc tin tứtdzdc nàfevdo đxuqqójpdehbjllmagng xáoglpc thựkhelc. Vìtfnk sao mìtfnknh lạhbjli nhấzrgmt thờyxqli mùlmag quáoglpng, khôhbjlng chịuwgou nghe lờyxqli hắcelhn?

Đjpdeiệzewkn quang màfevdu típssgm từfndl trụwypcuwgong lưfevdlmagng bắcelhn xuốvbjdng càfevdng ngàfevdy càfevdng dàfevdy đxuqqfevdc, giăuwgong mắcelhc thàfevdnh mộcnzut tấzrgmm lưfevdznini đxuqqiệzewkn rấzrgmt lớzninn, ngăuwgon cáoglpch mọwyyci ngưfevdyxqli ởojvxfsqmn ngoàfevdi.

lmagng lúvyyic đxuqqójpde, bảxuqqn thâeauqn trụwypcuwgong lưfevdlmagng vẫjrvrn khôhbjlng ngừfndlng bàfevdnh trưfevdzninng, đxuqqưfevdyxqlng kípssgnh trụwypcuwgong lưfevdlmagng nhanh chójpdeng tăuwgong lêfsqmn gấzrgmp ba, Vũamqn La gầldrzm lêfsqmn giậntetn dữqjfo, ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh phùlmagoglpt khípssg nổpssg tung. Theo mỗabqqi đxuqqhbjlo linh phùlmag nổpssg, lậntetp tứtdzdc cójpde mộcnzut đxuqqhbjlo hàfevdo quang màfevdu vàfevdng phójpdeng vúvyyit lêfsqmn cao, hìtfnknh thàfevdnh mộcnzut đxuqqáoglpm linh văuwgon kỳzewk dịuwgo khổpssgng lồcelh trêfsqmn khôhbjlng cao mấzrgmy chụwypcc trưfevdlmagng.

Ba mưfevdơzlsxi sáoglpu đxuqqhbjlo linh đxuqqưfevdlmagc kếwypct nốvbjdi vớznini nhau bởojvxi kim quang, hójpdea thàfevdnh mộcnzut luồcelhng giójpdefevdu vàfevdng khôhbjlng ngừfndlng xoay tròvbjdn xung quanh trụwypcuwgong lưfevdlmagng. Từfndlng đxuqqhbjlo đxuqqiệzewkn quang màfevdu típssgm khổpssgng lồcelh từfndl trụwypcuwgong lưfevdlmagng đxuqqáoglpnh vàfevdo luồcelhng giójpdefevdu vàfevdng lậntetp tứtdzdc bịuwgo giójpde kia nuốvbjdt chửrkbeng, Nhờyxqljpde luồcelhng giójpdefevdu vàfevdng trójpdei buộcnzuc, trụwypcuwgong lưfevdlmagng kia tạhbjlm thờyxqli bịuwgo ngăuwgon chặfevdn.

chỉftlqfevd luồcelhng giójpdefevdu vàfevdng nọwyyc so vớznini trụwypcuwgong lưfevdlmagng cójpde vẻchif hếwypct sứtdzdc yếwypcu ớznint mỏazncng manh, dưfevdyxqlng nhưfevdjpde thểenpf bịuwgo đxuqqcnzut pháoglp bấzrgmt cứtdzdvyyic nàfevdo.

amqn La chịuwgou đxuqqkhelng vôhbjllmagng vấzrgmt vảxuqq, mặfevdt hắcelhn đxuqqaznc bừfndlng, trong hai mắcelht cũamqnng ứtdzda ra mộcnzut tia máoglpu nhưfevdzlsx. Kiềyhnnu Hổpssgfevdzikp Hồcelhng nhìtfnkn nhau mộcnzut cáoglpi, lậntetp tứtdzdc cùlmagng tiếwypcn lêfsqmn, hai tay đxuqqfevdt sau lưfevdng Vũamqn La, dốvbjdc hếwypct linh nguyêfsqmn củqveea thâeauqn mìtfnknh rójpdet sang cho Vũamqn La.

Đjpdeưfevdlmagc hai ngưfevdyxqli trợlmag giúvyyip, Vũamqn La mớznini tạhbjlm thờyxqli cójpdezlsx hộcnzui thởojvx dốvbjdc, lậntetp tứtdzdc nhìtfnkn ra bêfsqmn ngoàfevdi thécnzut lớzninn:

- Mau nghĩzcsk biệzewkn pháoglpp, ta khôhbjlng chịuwgou đxuqqkhelng đxuqqưfevdlmagc lâeauqu...

Ba ngưfevdyxqli bêfsqmn ngoàfevdi vộcnzui vàfevdng gậntett đxuqqldrzu, Hắcelhc Thủqveey Tiêfsqmn nhanh chójpdeng chạhbjly đxuqqi liêfsqmn lạhbjlc Sởojvx Tam Tuyệzewkt, huynh muộcnzui Chu Hoàfevdnh tỏaznc ra do dựkhel.

Ba mưfevdơzlsxi sáoglpo đxuqqhbjlo linh phùlmagojvx trêfsqmn Tu Châeauqn Giớznini chắcelhc chắcelhn làfevd mộcnzut gia tàfevdi rấzrgmt lớzninn, còvbjdn cao cấzrgmp hơzlsxn cảxuqq Tam Thậntetp Lụwypcc Huyềyhnnn Hoàfevdng đxuqqhbjli trậntetn lầldrzn trưfevdzninc phong ấzrgmn, nhưfevdng lúvyyic nàfevdy, trưfevdzninc mặfevdt trụwypcuwgong lưfevdlmagng hùlmagng mạhbjlnh kia, chỉftlqjpde thểenpf chốvbjdng đxuqqnjbl khôhbjlng lâeauqu lắcelhm.

Rốvbjdt cụwypcc Chu Hoàfevdnh nghiếwypcn răuwgong mộcnzut cáoglpi, hạhbjl quyếwypct tâeauqm:

- chỉftlqjpde thểenpffevdm nhưfevd vậntety.

Chu Cẩhbjln tỏaznc vẻchif lo lắcelhng:

- nhưfevdng Huyềyhnnn Đjpdeôhbjl Thiêfsqmn Sáoglpch thuậntett củqveea huynh chỉftlqjpde ba thàfevdnh hỏaznca hậntetu, nếwypcu dẫjrvrn lựkhelc lưfevdlmagng khổpssgng lồcelh nhưfevd vậntety vàfevdo trong cơzlsx thểenpf, chắcelhc chắcelhn khôhbjlng chịuwgou nổpssgi, e rằrbdong phảxuqqi tu dưfevdnjblng ípssgt nhấzrgmt ba tháoglpng.

Chu Hoàfevdnh nhìtfnkn nhìtfnkn Vũamqn La:

- Khôhbjlng còvbjdn thờyxqli gian do dựkhel nữqjfoa, muộcnzui tửrkbe, nếwypcu còvbjdn cầldrzn chờyxql, chẳzlsxng nhữqjfong muộcnzui phu mấzrgmt mạhbjlng, chúvyying ta cũamqnng phảxuqqi xong đxuqqyxqli. Muộcnzui phu cójpde thểenpf đxuqqáoglpnh bạhbjlc típssgnh mạhbjlng mìtfnknh vìtfnk an nguy củqveea mọwyyci ngưfevdyxqli, vìtfnk sao ta lạhbjli khôhbjlng thểenpf?

hai mắcelht Chu Cẩhbjln đxuqqazncfsqmn:

- Nhịuwgo ca...

vyyic nàfevdy nàfevdng cũamqnng khôhbjlng cójpdevbjdng dạhbjlfevdo so đxuqqo chuyệzewkn Nhịuwgo ca mìtfnknh gọwyyci Vũamqn La làfevd muộcnzui phu.

Chu Hoàfevdnh khoáoglpt tay:

- Muộcnzui tửrkbe, qua lầldrzn nàfevdy, ca ca đxuqqãzikp thấzrgmy rõrvemfevdng, Vũamqn La làfevd ngưfevdyxqli tốvbjdt, muộcnzui đxuqqi theo hắcelhn cũamqnng khôhbjlng tệzewk.

Dứtdzdt lờyxqli, hắcelhn khôhbjlng cho muộcnzui muộcnzui mìtfnknh cójpdezlsx hộcnzui phảxuqqn báoglpc, ngửrkbea mặfevdt lêfsqmn quáoglpt to mộcnzut tiếwypcng:

- Diệzewkp Đjpdehbjli nhâeauqn...

Diệzewkp Niệzewkm Am canh giữqjfoojvx đxuqqhbjli môhbjln Nhưfevdlmagc Lôhbjl Ngụwypcc quáoglpt to mộcnzut tiếwypcng:

- Mởojvx rộcnzung đxuqqhbjli môhbjln!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.