Tiên Tuyệt

Chương 227 : Hắc thủy tiên dụ hoặc (hạ)

    trước sau   
Chu Hoàxfmznh bấxdbxt đsugzlqwvc dĩwibt, chọitwon ra bốxdbxn mưfbfaơknadi têvgpwn binh sĩwibt tinh minh mẫkmeln cávgfsn trong sốxdbxvgfsu ngàxfmzn binh sĩwibt Chu gia, rảiqhui khắlqwvp Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc, lúojkmc nàxfmzo cũxuqcng giávgfsm thịbxob.

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn cũxuqcng đsugziềoboou đsugzếxuqcn đsugzâqappy sávgfsu mưfbfaơknadi têvgpwn tu sĩwibt, nhữatmnng ngưfbfazjbui nàxfmzy đsugzoboou làxfmz thàxfmznh viêvgpwn trong tổwbzd chứvgfsc củgciza Sởaqlf Tam Tuyệnlxrt, vềoboo thựobooc lựobooc, lòwbzdng trung thàxfmznh cófbfa thểetrt tuyệnlxrt đsugzxdbxi yêvgpwn tâqappm.

Nhìwazqn bềoboo ngoàxfmzi, đsugzbxoba đsugzelohu xàxfmz Diệnlxrp Niệnlxrm Am vàxfmzxuqc La đsugzoboou bịbxob gạyrrit sang bêvgpwn.

Trêvgpwn thựobooc tếxuqc Diệnlxrp Niệnlxrm Am cũxuqcng ủgcizng hộyrla Chu gia. Tuy rằuuonng Chu Hoàxfmznh cófbfaknadi lỗzdhwqappng, nhưfbfang Chu Thanh Giang đsugzetrt cho con gávgfsi đsugzi theo cũxuqcng làxfmz đsugzetrtyrla lạyrrii khuyếxuqct đsugziểetrtm nàxfmzy.

Tuy rằuuonng Chu Cẩrkjvn cófbfa tứvgfsc giậnewrn, nhưfbfang khôatmnng đsugzetrt lỡwbzd đsugzyrrii sựoboo chúojkmt nàxfmzo, Vừobooa vàxfmzo Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc, đsugzêvgpwm hôatmnm đsugzófbfaxfmzng đsugzãqappwfqco ca ca bífbye mậnewrt đsugzi bávgfsi phỏqrdqng Diệnlxrp Niệnlxrm Am, bởaqlfi vìwazqxuqc La trốxdbxn trávgfsnh Chu Cẩrkjvn khắlqwvp nơknadi, cho nêvgpwn hắlqwvn cũxuqcng khôatmnng biếxuqct chuyệnlxrn nàxfmzy.

Chu gia cùyrlang Diệnlxrp Niệnlxrm Am đsugzyrrit thàxfmznh hiệnlxrp nghịbxobfbye mậnewrt, Tuy rằuuonng Diệnlxrp Niệnlxrm Am mấxdbxy ngàxfmzy qua buôatmnng tay mặggjdc kệnlxr, trêvgpwn thựobooc tếxuqc tổwbzd chứvgfsc bífbye mậnewrt củgciza lãqappo ởaqlf Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc cũxuqcng đsugzãqapp bắlqwvt đsugzelohu hàxfmznh đsugzyrlang, âqappm thầelohm phốxdbxi hợigwsp vớatmni Chu gia.


Chu gia cófbfa đsugzưfbfaigwsc con bàxfmzi chưfbfaa lậnewrt Diệnlxrp Niệnlxrm Am, tựoboo nhậnewrn làxfmz chiếxuqcm cứvgfs thiêvgpwn thờzjbui đsugzbxoba lợigwsi nhâqappn hòwbzda. Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn cófbfa vịbxob Đknadyrrii nhâqappn kia suy tífbyenh ra ba đsugzbxoba đsugziểetrtm, cũxuqcng cho rằuuonng tấxdbxt cảiqhu nằuuonm trong lòwbzdng bàxfmzn tay mìwazqnh. Bềoboo ngoàxfmzi Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc vôatmnyrlang yêvgpwn tĩwibtnh, nhưfbfang bêvgpwn trong đsugzang chuẩrkjvn bịbxob cho mộyrlat trưfbfazjbung đsugzyrrii biếxuqcn.

chỉvbulfbfa Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn biếxuqct, tuy rằuuonng Sởaqlf Tam Tuyệnlxrt khôatmnng xuấxdbxt hiệnlxrn ởaqlf Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc, nhưfbfang trêvgpwn thựobooc tếxuqcqappo đsugzãqapp dẫkmeln ngưfbfazjbui tiếxuqcn vàxfmzo Yêvgpwn sơknadn. Ba ngàxfmzn Hỏqrdqa Vâqappn Chiếxuqcn Xa củgciza Chu gia cófbfa ávgfsp lựobooc rấxdbxt lớatmnn, vạyrrin nhấxdbxt phávgfst hiệnlxrn Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn, ngưfbfazjbui Chu gia đsugzyrlang thủgcizfbfawbzdng đsugzoạyrrit cũxuqcng khôatmnng phảiqhui làxfmz khôatmnng cófbfa khảiqhusdvgng.

Sởaqlf Tam Tuyệnlxrt chífbyenh làxfmz hậnewru việnlxrn củgciza Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn.

Mấxdbxy ngàxfmzy nay Vũxuqc La cảiqhum thấxdbxy tâqappm thầelohn khôatmnng yêvgpwn. Lẽrcij ra chuyệnlxrn nàxfmzy khôatmnng cófbfa quan hệnlxrwazq quávgfs lớatmnn vớatmni hắlqwvn, hắlqwvn cófbfa Tiêvgpwn quyếxuqct, lạyrrii cófbfa phávgfsp môatmnn Thựobooc Phùyrlayrlang Bávgfst Hoang Đknadvgfsn Tạyrrio. Cứvgfs dựobooa theo con đsugzưfbfazjbung hiệnlxrn tạyrrii tiếxuqcp tụcmzjc đsugzi tớatmni, sớatmnm muộyrlan gìwazqxuqcng cófbfa thểetrt khôatmni phụcmzjc tớatmni trạyrring thávgfsi đsugzvbulnh phong củgciza tiềoboon kiếxuqcp, nófbfai khôatmnng chừoboong còwbzdn cófbfa thểetrt trởaqlf thàxfmznh ngưfbfazjbui phi thăsdvgng duy nhấxdbxt trêvgpwn Tu Châqappn Giớatmni mấxdbxy ngàxfmzn năsdvgm qua.

Trêvgpwn thựobooc tếxuqc, cófbfa thưfbfaigwsng cổwbzd Dịbxob Thúojkm hay khôatmnng cófbfaiqhunh hưfbfaaqlfng rấxdbxt lớatmnn tớatmni chuyệnlxrn nàxfmzy.

Trưfbfaatmnc đsugzâqappy cho dùyrlafbfaojkmc đsugzyrrio tâqappm bấxdbxt an, Vũxuqc La chỉvbul cầelohn đsugziqhu tọitwoa giâqappy lávgfst làxfmzfbfa thểetrtwazqnh tâqappm tĩwibtnh khífbye trởaqlf lạyrrii. Thếxuqc nhưfbfang lầelohn nàxfmzy, mỗzdhwi lầelohn đsugziqhu tọitwoa chỉvbul đsugzưfbfaigwsc mộyrlat lúojkmc đsugzãqapp cảiqhum thấxdbxy bồcorbn chồcorbn khôatmnng yêvgpwn, khófbfafbfa thểetrt tiếxuqcp tụcmzjc.

Hai ngàxfmzy sau, Vũxuqc La bỗzdhwng nhiêvgpwn hiểetrtu rõmfupxfmzng: vấxdbxn đsugzoboo nằuuonm ởaqlf Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung.

wazq sao hai pho tưfbfaigwsng Bệnlxr Ngạyrrin lạyrrii nhắlqwvc nhởaqlfwazqnh?

chỉvbulwazq muốxdbxn tặggjdng cho mìwazqnh ífbyech lợigwsi sao? Dưfbfazjbung nhưfbfa khôatmnng phảiqhui đsugzơknadn giảiqhun nhưfbfa vậnewry, Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn mởaqlf ra bêvgpwn trong Nhưfbfaigwsc Lôatmn Ngụcmzjc, chắlqwvc chắlqwvn sớatmnm muộyrlan gìwazqwazqnh cũxuqcng biếxuqct. Hơknadn nữatmna vớatmni bảiqhun lãqappnh củgciza mìwazqnh, thừobooa sứvgfsc chia chávgfsc chúojkmt đsugzvbulnh lợigwsi ífbyech trong đsugzófbfa, biếxuqct sớatmnm hay muộyrlan mộyrlat chúojkmt thìwazqfbfa khávgfsc gìwazq nhau?

ífbyech lợigwsi ởaqlf Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn cũxuqcng cầelohn phảiqhui cófbfaknad duyêvgpwn, khôatmnng phảiqhui làxfmzxfmzo trưfbfaatmnc sẽrcij lấxdbxy đsugzưfbfaigwsc nhiềoboou hơknadn, nófbfai khôatmnng chừoboong vàxfmzo trưfbfaatmnc sẽrcij trởaqlf thàxfmznh kẻfbyewbzd đsugzưfbfazjbung chếxuqct trưfbfaatmnc.

Nhưfbfa vậnewry ýeloh đsugzcorbxfmz hai pho tưfbfaigwsng Bệnlxr Ngạyrrin muốxdbxn nhắlqwvc nhởaqlfwazqnh, phảiqhui suy nghĩwibtqappu xa hơknadn...

xuqc La cófbfa thểetrt khẳlqwvng đsugzbxobnh, lầelohn nàxfmzy Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt thếxuqc chắlqwvc chắlqwvn ởaqlf Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung. Đknadbxoba đsugziểetrtm nàxfmzy rấxdbxt dễcmzj bịbxob ngưfbfazjbui ta bỏqrdq qua, nófbfai cávgfsch khávgfsc khôatmnng ai chúojkm ýeloh tớatmni Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung trong thờzjbui đsugziểetrtm Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt thếxuqc, nhưfbfang Bệnlxr Ngạyrrin làxfmzm cho mìwazqnh chúojkm ýeloh, phávgfst hiệnlxrn ra Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn trưfbfaatmnc...

Dầelohn dầelohn trong lòwbzdng Vũxuqc La dâqappng lêvgpwn mộyrlat linh cảiqhum khôatmnng làxfmznh: Lúojkmc Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn vừobooa xuấxdbxt thếxuqc, chắlqwvc chắlqwvn sẽrcij phávgfs hoạyrrii thậnewrt lớatmnn mộyrlat hồcorbi. Chẳlqwvng lẽrcij Bệnlxr Ngạyrrin biếxuqct lầelohn nàxfmzy Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt hiệnlxrn sẽrcij phávgfs hoạyrrii đsugzggjdc biệnlxrt lớatmnn, cho nêvgpwn bávgfso cho mìwazqnh phávgfst hiệnlxrn trưfbfaatmnc tiêvgpwn đsugzetrt ngăsdvgn cảiqhun tai nạyrrin?


Nghĩwibt tớatmni nghĩwibt lui, dưfbfazjbung nhưfbfaxuqcng chỉvbulfbfa mộyrlat khảiqhusdvgng nàxfmzy.

xuqc La khôatmnng khỏqrdqi cófbfa chúojkmt lo lắlqwvng, ngay cảiqhu Thầelohn Thúojkm Bệnlxr Ngạyrrin cũxuqcng cảiqhum thấxdbxy phảiqhui đsugzoboo phòwbzdng chu đsugzávgfso, cófbfa thểetrt thấxdbxy rằuuonng tai nạyrrin lầelohn nàxfmzy nhấxdbxt đsugzbxobnh cófbfa lựobooc phávgfs hoạyrrii rấxdbxt mạyrrinh. Mộyrlat đsugzyrrio Tam Thậnewrp Lụcmzjc Huyềoboon Hoàxfmzng đsugzyrrii trậnewrn chỉvbul sợigws chưfbfaa chắlqwvc cófbfa thểetrt ngăsdvgn nổwbzdi.

Chu Hoàxfmznh ngồcorbi ởaqlf Vọitwong Sơknadn cávgfsc, hỏqrdqi Vũxuqc La:

- Muộyrlai... Vũxuqc La, ngưfbfaơknadi gọitwoi chúojkmng ta tớatmni đsugzâqappy cófbfa chuyệnlxrn gìwazq, khôatmnng phảiqhui đsugzãqapp tớatmni đsugzôatmnng đsugzgciz rồcorbi sao, còwbzdn chờzjbuwazq nữatmna?

Y gọitwoi muộyrlai phu thuậnewrn miệnlxrng hơknadn, đsugzávgfsng tiếxuqcc gọitwoi nhưfbfa vậnewry thưfbfazjbung xuyêvgpwn gặggjdp ávgfsnh mắlqwvt giếxuqct ngưfbfazjbui củgciza muộyrlai muộyrlai mìwazqnh.

Gầelohn đsugzâqappy vìwazq chuyệnlxrn củgciza Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn, cho nêvgpwn y cũxuqcng cảiqhum thấxdbxy khófbfawbzdng gọitwoi muộyrlai phu.

Chu Cẩrkjvn ngồcorbi cạyrrinh ca ca, làxfmz vịbxob trífbyevgfsch xa Vũxuqc La nhấxdbxt trong phòwbzdng.

xuqc La cưfbfazjbui nhẹrkjv:

- Khoan hãqappy nôatmnn nófbfang, ngưfbfazjbui tớatmni đsugzgciz tựoboo nhiêvgpwn ta sẽrcijfbfai.

Chu Hoàxfmznh còwbzdn muốxdbxn hỏqrdqi lạyrrii, Chu Cẩrkjvn đsugzãqappfbfai vớatmni giọitwong chua nhưfbfa giấxdbxm:

- Nhịbxob ca còwbzdn hỏqrdqi sao, chúojkmng ta cùyrlang Diệnlxrp Đknadyrrii nhâqappn đsugzãqappaqlf đsugzâqappy, hắlqwvn còwbzdn chờzjbu ai nữatmna?

Bỗzdhwng nhiêvgpwn mộyrlat tràxfmzng cưfbfazjbui vọitwong đsugzếxuqcn, Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn yểetrtu đsugziệnlxru thưfbfaatmnt tha, mang theo mùyrlai hưfbfaơknadng ngàxfmzo ngạyrrit tiếxuqcn vàxfmzo, vừobooa tớatmni lậnewrp tứvgfsc bốxdbx nhàxfmzo vàxfmzo vịbxob trífbyevgpwn cạyrrinh Vũxuqc La, liếxuqcc mắlqwvt đsugzưfbfaa tìwazqnh vớatmni hắlqwvn:

- Vũxuqc lang, rốxdbxt cụcmzjc chàxfmzng cũxuqcng nhớatmn tớatmni ngưfbfazjbui ta, khiếxuqcn cho ngưfbfazjbui ta vui mừoboong quávgfs...


Chu Cẩrkjvn làxfmzm ra vẻfbye muốxdbxn nôatmnn mửeloha, vừobooa hậnewrn vừobooa tứvgfsc, nhưfbfang khôatmnng thèsjnsm tranh vớatmni Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn.

xuqc La khôatmnng dávgfsm đsugzrkjvy nàxfmzng ra, sợigws xảiqhuy ra chuyệnlxrn, chỉvbulfbfa thểetrt nhífbyech ra xa mộyrlat chúojkmt:

- Hôatmnm nay ta gọitwoi mọitwoi ngưfbfazjbui tớatmni, làxfmz muốxdbxn chúojkmng ta cófbfa thểetrt hợigwsp távgfsc châqappn thàxfmznh vớatmni nhau...

Tấxdbxt cảiqhu mọitwoi ngưfbfazjbui đsugzoboou bậnewrt cưfbfazjbui.

xuqc La bấxdbxt đsugzlqwvc dĩwibt, kiêvgpwn trìwazqfbfai tiếxuqcp:

- Ta biếxuqct đsugzbxoba đsugziểetrtm màxfmz Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt hiệnlxrn lầelohn nàxfmzy, nhưfbfang Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt hiệnlxrn lầelohn nàxfmzy nhấxdbxt đsugzbxobnh sẽrcijqappy ra mộyrlat trưfbfazjbung đsugzyrrii nạyrrin. Mọitwoi ngưfbfazjbui chỉvbulfbfa thểetrt dốxdbxc hếxuqct toàxfmzn lựobooc hợigwsp távgfsc, mớatmni cófbfa thểetrtfbfaigwst qua nguy cơknad...

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn xoay chuyểetrtn muôatmnn vàxfmzn ýeloh nghĩwibt trong lòwbzdng, chợigwst hỏqrdqi:

- Đknadbxoba đsugziểetrtm ởaqlfknadi nàxfmzo?

xuqc La khôatmnng hềoboo e ngạyrrii nófbfai:

- Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung.

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn thầelohm nghĩwibt, chẳlqwvng trávgfsch lầelohn trưfbfaatmnc ngưfbfaơknadi léwfqcn lúojkmt đsugzi quanh Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung, Lúojkmc ấxdbxy Vũxuqc La cho rằuuonng nàxfmzng léwfqcn lúojkmt, nàxfmzng cũxuqcng thấxdbxy Vũxuqc La nhưfbfa vậnewry, ai cũxuqcng cófbfafbyenh toávgfsn riêvgpwng củgciza mìwazqnh.

Chu Hoàxfmznh làxfmz ngưfbfazjbui đsugzelohu tiêvgpwn nófbfai:

- Chuyệnlxrn nàxfmzy khôatmnng cófbfa khảiqhusdvgng, lầelohn trưfbfaatmnc Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn đsugzãqapp xuấxdbxt hiệnlxrn ởaqlf Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung, lầelohn nàxfmzy tuyệnlxrt đsugzxdbxi khôatmnng cófbfa khảiqhusdvgng xuấxdbxt hiệnlxrn ởaqlf đsugzófbfa nữatmna.

Chu Cẩrkjvn hừoboo mộyrlat tiếxuqcng, lưfbfazjbui biếxuqcng khôatmnng thèsjnsm phủgciz đsugzbxobnh, chỉvbul nhìwazqn Vũxuqc La vớatmni vẻfbye tràxfmzo phúojkmng. Vũxuqc La thầelohm nhủgciz may màxfmz bảiqhun Đknadếxuqc Quâqappn khôatmnng cófbfa ýeloh đsugzbxobnh lậnewrp nàxfmzng làxfmzm phi, bằuuonng khôatmnng vớatmni thầelohn thávgfsi củgciza nàxfmzng nhưfbfa vậnewry, sẽrcij khiếxuqcn cho bảiqhun Đknadếxuqc Quâqappn chávgfsn nảiqhun cảiqhu ngàxfmzy.

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn thầelohm cưfbfazjbui trong lòwbzdng, tífbyenh toávgfsn giởaqlf tròwbzd mộyrlat chuyếxuqcn, ávgfsnh mắlqwvt lófbfae lêvgpwn, nhìwazqn Vũxuqc La vớatmni vẻfbyeyrlang bávgfsi, xôatmnng lêvgpwn ôatmnm lấxdbxy cávgfsnh tay hắlqwvn lắlqwvc lắlqwvc:

- Vũxuqc lang, chàxfmzng nófbfai chắlqwvc chắlqwvn làxfmz đsugzúojkmng, ngưfbfazjbui khávgfsc khôatmnng tin, nhưfbfang nôatmn gia tin chàxfmzng...

Chu Cẩrkjvn tứvgfsc tốxdbxi nghiếxuqcn răsdvgng nghiếxuqcn lợigwsi, nữatmn nhâqappn ngốxdbxc nàxfmzy vẫkmeln cứvgfs khăsdvgng khăsdvgng vớatmni mộyrlat hávgfsn tửeloh bạyrric tìwazqnh nhưfbfa vậnewry. Chu Cẩrkjvn còwbzdn đsugzang muốxdbxn nófbfai, Chu Hoàxfmznh đsugzãqapp giữatmn chặggjdt tay nàxfmzng:

- Nếxuqcu đsugzãqappxfmz nhưfbfa vậnewry, nàxfmzng hãqappy xem lạyrrii Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung thếxuqcxfmzo.

Dứvgfst lờzjbui, Chu Hoàxfmznh kéwfqco Chu Cẩrkjvn đsugzi, Chu Cẩrkjvn vẫkmeln khôatmnng cam lòwbzdng, chuẩrkjvn bịbxob nỗzdhw lựobooc cuốxdbxi cùyrlang đsugzetrt cứvgfsu vớatmnt thiếxuqcu nữatmn sa châqappn Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn.

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn khôatmnng phávgfsi ngưfbfazjbui tớatmni Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung, thủgciz hạyrrifbfaatmni tay nàxfmzng chỉvbulfbfavgfsu mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui, nhìwazqn qua khôatmnng ífbyet, nhưfbfang vịbxob Đknadyrrii nhâqappn kia suy tífbyenh ra ba đsugzbxoba đsugziểetrtm, Hồcorbi Long lang, Cổwbzd Tịbxobch việnlxrn vàxfmz Lao Sơknadn phòwbzdng, chỉvbulfbfa hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui phụcmzj trávgfsch mộyrlat chỗzdhw. Nófbfai cávgfsch khávgfsc mộyrlat khi Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn xuấxdbxt hiệnlxrn, chỉvbulfbfa thểetrt dựobooa vàxfmzo hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui bảiqhuo vệnlxr cho Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn, sau đsugzófbfawbzdn phảiqhui phâqappn phốxdbxi nhâqappn thủgciz tiếxuqcn vàxfmzo, còwbzdn phảiqhui đsugzxdbxu sứvgfsc cùyrlang Chu gia mộyrlat phen.

Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn cũxuqcng muốxdbxn dùyrlang hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui nàxfmzy xôatmnng thẳlqwvng vàxfmz Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn, nhưfbfang nếxuqcu làxfmzm nhưfbfa vậnewry, sau hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui nàxfmzy, bọitwon họitwoxuqcng khôatmnng còwbzdn ưfbfau thếxuqcwazq khávgfsc.

yrlang hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui bảiqhuo vệnlxr cho Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn, nhưfbfa vậnewry Nhạyrric Băsdvgng Uyêvgpwn làxfmz do bọitwon họitwo phávgfst hiệnlxrn, chỉvbul cầelohn bọitwon họitwo khôatmnng chịbxobu trávgfsnh ra, khôatmnng ai cófbfa thểetrtfbfaatmnp lấxdbxy lốxdbxi vàxfmzo.

chỉvbul cầelohn nắlqwvm chắlqwvc đsugziểetrtm nàxfmzy, vềoboo sau muốxdbxn làxfmzm bấxdbxt cứvgfs chuyệnlxrn gìwazqxuqcng rấxdbxt dễcmzjxfmzng.

Vấxdbxn đsugzoboo nằuuonm ởaqlf chỗzdhw, vớatmni hai mưfbfaơknadi ngưfbfazjbui cófbfa thểetrt bảiqhuo vệnlxr đsugzưfbfaigwsc cửeloha vàxfmzo hay khôatmnng. Ngưfbfazjbui Chu gia vẫkmeln còwbzdn ởaqlfvgfst bêvgpwn cạyrrinh nhưfbfa hổwbzdwazqnh mồcorbi. Nhâqappn thủgciz vốxdbxn khôatmnng đsugzgcizyrlang, Hắlqwvc Thủgcizy Tiêvgpwn sẽrcij khôatmnng chia thêvgpwm ngưfbfazjbui ra tớatmni Khưfbfaatmnc Phong đsugzưfbfazjbung làxfmzm gìwazq.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.