Tiên Tuyệt

Chương 226 : Hắc thủy tiên dụ hoặc (thượng)

    trước sau   
Diệqksgp Niệqksgm Am cũfkpeng tựmrdg biếrydut phậmukkn mìwcwonh, lầugkvn trưzvhsagyxc hộwvmvi ngộwvmvqhrp Chu gia cũfkpeng đfkraãzvhs biếrydut, quábkym nửldtna Chu Nhịagyxibvxng tửldtn khôibvxng thízvhsch đfkraábkymm quan lạzqkui nhưzvhszvhso.

fkpe La bấijdnt đfkraiecsc dĩvoox ôibvxm quyềlefvn:

- Xin Diệqksgp Đejwzzqkui nhâpvqzn lưzvhsiuwing giảfxtci bao dung.

Diệqksgp Niệqksgm Am khoábkymt tay quay trởqhrp vềlefv.

Hỏhjoga vâpvqzn rộwvmvng mấijdny trăncitm mẫboqqu nọugkv quảfxtc nhiêksgan vộwvmvi vànmpkng đfkraábkymp xuốnmpkng ngoànmpki Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc. Tuy rằejwzng Chu Hoànmpknh lỗqhrpzvhsng thậmukkt nhưzvhsng rốnmpkt cụbkymc vẫboqqn biếrydut chừclrnng mựmrdgc, khôibvxng dábkymm đfkraiềlefvu khiểbrkmn hỏhjoga vâpvqzn xôibvxng vànmpko trong Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc.

Ba ngànmpkn Hỏhjoga Vâpvqzn Chiếrydun Xa chỉhomynh tềlefv dừclrnng lạzqkui, Chu Hoànmpknh đfkraclrnng trưzvhsagyxc xa trậmukkn, nhìwcwon xung quanh mộwvmvt vòhsoang, tiệqksgn tay chỉhomy vềlefv mộwvmvt phízvhsa:


- Cábkymc ngưzvhsơdbfai qua bêksgan lậmukkp doanh hạzqku trạzqkui, khôibvxng cókogd mệqksgnh lệqksgnh, khôibvxng đfkraưzvhsiuwic tựmrdg tiệqksgn hànmpknh đfkrawvmvng.

Trêksgan mỗqhrpi chiếrydun xa lànmpk hai têksgan tu sĩvoox, chẳrexfng khábkymc nànmpko lànmpkbkymu ngànmpkn binh sĩvoox Chu gia, Bọugkvn họugkv nhậmukkn mệqksgnh lệqksgnh dạzqku vang mộwvmvt tiếrydung, cùtwmvng nhau xuấijdnt phábkymt qua hưzvhsagyxng đfkraókogd. Rấijdnt nhanh trong cábkymnh rừclrnng bêksgan kia, gànmpk bay chókogd chạzqkuy mộwvmvt trậmukkn.

fkpe La thấijdny sábkymu ngànmpkn binh sĩvooxnmpky khôibvxng khỏhjogi thoábkymng đfkrawvmvng trong lòhsoang, Sởqhrp Tam Tuyệqksgt cùtwmvng vịagyx cao nhâpvqzn sau lưzvhsng lãzvhso e rằejwzng khôibvxng cókogd đfkraưzvhsiuwic thếrydu lựmrdgc bậmukkc nànmpky. Bọugkvn chúugkvng nókogdng lòhsoang lấijdny đfkraưzvhsiuwic ízvhsch lợiuwii trong Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan, e rằejwzng cũfkpeng đfkraãzvhs nhanh chókogdng thànmpknh lậmukkp mộwvmvt lựmrdgc lưzvhsiuwing củqacua riêksgang mìwcwonh, đfkrabrkm đfkranmpki khábkymng Chu Thanh Giang.

Chu Hoànmpknh cầugkvm trong tay mộwvmvt thanh trưzvhsdhjvng mâpvqzu, trêksgan mũfkpei mâpvqzu còhsoan cắiecsm con nhízvhsm bịagyxzvhsagyxng khi nãzvhsy, cưzvhsdhjvi ha hảfxtc đfkrai vềlefv phízvhsa Vũfkpe La:

- Muộwvmvi phu...

Chu Hoànmpknh xuấijdnt hiệqksgn ởqhrp đfkraâpvqzy, lậmukkp tứclrnc Vũfkpe La hiểbrkmu rõqhrpmrdg do vìwcwo sao Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan ngửldtna bànmpki vớagyxi mìwcwonh nhanh nhưzvhs vậmukky.

Chu Hoànmpknh mang theo ba ngànmpkn Hỏhjoga Vâpvqzn Chiếrydun Xa xuấijdnt hiệqksgn, cókogd ýmrdg uy hiếrydup rấijdnt rõqhrpnmpkng.

Thếrydu lựmrdgc sau lưzvhsng Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan cókogd thểbrkm suy tízvhsnh ra đfkrazqkui khábkymi thờdhjvi gian Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan xuấijdnt hiệqksgn, cho nêksgan chuẩotwxn bịagyx trưzvhsagyxc, nhưzvhsng trêksgan đfkradhjvi nànmpky giấijdny khôibvxng thểbrkmnmpko gókogdi đfkraưzvhsiuwic lửldtna. Đejwzzqkui trưzvhsqhrpng lãzvhso Chu Thanh Giang nắiecsm giữgnbgdbfa quan giábkymn đfkraiệqksgp hùtwmvng mạzqkunh nhấijdnt phe Chízvhsnh đfkrazqkuo lànmpk Áksgam Vệqksg, chuyệqksgn gìwcwokogd thểbrkm qua mặixrwt đfkraưzvhsiuwic lãzvhso?

Chu Hoànmpknh mang theo ba ngànmpkn Hỏhjoga Vâpvqzn Chiếrydun Xa tớagyxi chia mộwvmvt phầugkvn canh, Sởqhrp Tam Tuyệqksgt vànmpk ngưzvhsdhjvi sau lưzvhsng lãzvhso hiểbrkmn nhiêksgan lànmpkkogdng nảfxtcy.

Chu Hoànmpknh xuốnmpkng khỏhjogi chiếrydun xa, trêksgan xe còhsoan cókogd mộwvmvt ngưzvhsdhjvi phụbkym trábkymch đfkraiềlefvu khiểbrkmn. Bấijdnt quábkym so vớagyxi Chu Hoànmpknh, ngưzvhsdhjvi nọugkvkogd vẻibvx gầugkvy hơdbfan khôibvxng ízvhst, mộwvmvt thâpvqzn chiếrydun giábkymp mànmpku vànmpkng nhạzqkut lửldtna chábkymy bừclrnng bừclrnng, cókogd vẻibvx lung linh rựmrdgc rỡppre, Trêksgan chiếrydun giábkymp còhsoan cókogd hoa văncitn mànmpku đfkrahjog sẫboqqm trang trízvhs, bềlefv ngoànmpki đfkrayhgcp đfkrabkfoibvxtwmvng.

Chu Hoànmpknh vừclrna gọugkvi Vũfkpe La mộwvmvt tiếrydung muộwvmvi phu, ngưzvhsdhjvi nọugkv lậmukkp tứclrnc quấijdnt Hỏhjoga Lâpvqzn Tiêksgan trong tay vềlefv phízvhsa đfkraugkvu y. Chu Hoànmpknh kêksgau lêksgan mộwvmvt tiếrydung quábkymi đfkrai, nghiêksgang đfkraugkvu néfori trábkymnh, cảfxtc giậmukkn nókogdi:

- Muộwvmvi lànmpkm gìwcwo vậmukky, nếryduu trúugkvng phảfxtci Hỏhjoga Lâpvqzn Tiêksgan nànmpky, sẽbkfo đfkrabrkm lạzqkui sẹyhgco khôibvxng bao giờdhjvnmpknh lạzqkui. Ca ca còhsoan chưzvhsa tìwcwom đfkraưzvhsiuwic tẩotwxu tẩotwxu cho muộwvmvi, nếryduu nhưzvhs bịagyx hủqacuy dung mạzqkuo, tưzvhsơdbfang lai sẽbkfo rấijdnt phiềlefvn phứclrnc...

Chu Cẩotwxn mộwvmvt thâpvqzn ábkymo giábkymp rựmrdgc rỡppre từclrn trêksgan chiếrydun xa bưzvhsagyxc xuốnmpkng, thábkymo mũfkpe giábkymp vànmpk mặixrwt nạzqku ra, đfkrabrkm lộwvmv dung nhan tuyệqksgt mỹrchs kinh thếryduzvhsi tụbkymc.


- Ai bảfxtco huynh nókogdi bậmukky, vừclrna rồhomyi muộwvmvi đfkraãzvhs cảfxtcnh cábkymo huynh trêksgan đfkraókogd, xuốnmpkng đfkraâpvqzy huynh vẫboqqn còhsoan nókogdi...

Chu Cẩotwxn vôibvxtwmvng căncitm tứclrnc, vung vẩotwxy Hỏhjoga Lâpvqzn Tiêksgan trong tay, toábkymt ra từclrnng tia lửldtna khiếrydup ngưzvhsdhjvi.

Chu Hoànmpknh vộwvmvi vànmpkng ôibvxm lấijdny vai Vũfkpe La, giảfxtci thízvhsch mộwvmvt phen:

- Muộwvmvi muộwvmvi ta bìwcwonh thưzvhsdhjvng khôibvxng phảfxtci nhưzvhs vậmukky, đfkraâpvqzy cũfkpeng khôibvxng phảfxtci lànmpk châpvqzn diệqksgn mụbkymc củqacua nókogd. Hẳrexfn lànmpkkogd bựmrdgc bộwvmvi vìwcwo chúugkvng ta muốnmpkn gảfxtckogd đfkrai, cho nêksgan cốnmpk ýmrdg biểbrkmu hiệqksgn hung hăncitng trưzvhsagyxc mặixrwt ngưzvhsơdbfai nhưzvhs vậmukky.

fkpe La thầugkvm nhủqacu trong lòhsoang, ngưzvhsơdbfai lầugkvm rồhomyi, đfkraâpvqzy mớagyxi lànmpk châpvqzn diệqksgn mụbkymc củqacua nànmpkng...

Chu Cẩotwxn đfkraiểbrkmm vànmpko phầugkvn giábkymp trưzvhsagyxc ngựmrdgc mộwvmvt cábkymi, bốnmpkp mộwvmvt tiếrydung hoa lửldtna bắiecsn ra, ábkymo giábkymp củqacua nànmpkng nhanh chókogdng thu lạzqkui, nằejwzm yêksgan trêksgan ngựmrdgc hókogda thànmpknh hìwcwonh mộwvmvt ngọugkvn lửldtna treo ngưzvhsiuwic.

ksgan trong ábkymo giábkymp, Chu Cẩotwxn khoábkymc mộwvmvt thâpvqzn y phụbkymc mànmpku đfkraen, khiếrydun cho dábkymng vókogdc hoànmpkn mỹrchs củqacua nànmpkng thêksgam phầugkvn dụbkym hoặixrwc. Mộwvmvt chiếryduc đfkraai lưzvhsng mànmpku đfkrahjog sẫboqqm dưzvhsdhjvng nhưzvhs muốnmpkn cắiecst đfkraclrnt ngang eo nànmpkng, khiếrydun cho ngưzvhsdhjvi ta trôibvxng thấijdny khôibvxng khỏhjogi sinh lòhsoang thưzvhsơdbfang tiếryduc.

Bấijdnt quábkymfkpe La sẽbkfo khôibvxng bịagyx biểbrkmu hiệqksgn giảfxtc dốnmpki nànmpky mêksga hoặixrwc, nữgnbg nhâpvqzn nànmpky vôibvxtwmvng đfkraábkymng sợiuwi, khôibvxng thểbrkm trêksgau chọugkvc đfkraưzvhsiuwic.

fkpe La tiệqksgn tay xéfori mộwvmvt miếrydung thịagyxt nhízvhsm nưzvhsagyxng trêksgan tay Chu Hoànmpknh bỏhjognmpko miệqksgng nhai, cưzvhsdhjvi gưzvhsiuwing hai tiếrydung:

- Hưzvhsơdbfang vịagyxfkpeng khábkym...

Chu Hoànmpknh đfkraãzvhskogd chúugkvt sốnmpkt ruộwvmvt:

- Muộwvmvi từclrn ta thậmukkt sựmrdg khôibvxng phảfxtci lànmpk ngưzvhsdhjvi nhưzvhs vậmukky, ngưzvhsơdbfai nhìwcwon kỹrchs lạzqkui xem...

Chu Cẩotwxn tứclrnc tớagyxi nỗqhrpi toànmpkn thâpvqzn run lẩotwxy bẩotwxy. Tuy rằejwzng nànmpkng khôibvxng muốnmpkn thànmpknh thâpvqzn thậmukkt, nhưzvhsng cũfkpeng khôibvxng muốnmpkn ngưzvhsdhjvi khábkymc coi mìwcwonh lànmpk nữgnbg nhâpvqzn lỡppre thờdhjvi khôibvxng gảfxtc đfkraưzvhsiuwic cho ai.


Đejwzúugkvng lúugkvc nànmpky, mộwvmvt trậmukkn giókogd mang theo hưzvhsơdbfang thơdbfam ậmukkp tớagyxi, mũfkpei Chu Hoànmpknh lậmukkp tứclrnc hízvhst mạzqkunh vànmpki cábkymi:

- Thơdbfam quábkym...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan vừclrna mớagyxi thưzvhsagyxt tha bưzvhsagyxc tớagyxi sau lưzvhsng Chu Hoànmpknh, nghe vậmukky nhấijdnt thờdhjvi hai mắiecst nhưzvhs phun ra lửldtna, chưzvhsa từclrnng thấijdny têksgan nànmpko lỗqhrpzvhsng dábkymm trèagyxo cao nhưzvhs vậmukky, dábkymm nókogdi ra nhữgnbgng lờdhjvi hạzqkuzvhsu trưzvhsagyxc mặixrwt mìwcwonh.

fkpe La ho khan mộwvmvt tiếrydung, Chu Cẩotwxn lạzqkui cưzvhsdhjvi tủqacum tỉhomym chờdhjv xem kịagyxch vui, ai bảfxtco vừclrna rồhomyi ngưzvhsơdbfai mang bảfxtcn tiểbrkmu thưzvhs ra bêksgau xấijdnu lànmpkm chi...

Chu Hoànmpknh còhsoan chưzvhsa biếrydut, tiếrydup tụbkymc nókogdi vớagyxi vẻibvxksga mẩotwxn:

- Khôibvxng biếrydut rốnmpkt cụbkymc lànmpk thứclrnwcwonmpk thơdbfam nhưzvhs vậmukky, thậmukkt lànmpk dễdbfa chịagyxu, A Cẩotwxn, còhsoan thơdbfam hơdbfan cảfxtc huâpvqzn hưzvhsơdbfang mànmpk muộwvmvi hay dùtwmvng...

Thìwcwonh lìwcwonh sau lưzvhsng y nổtmbci lêksgan mộwvmvt luồhomyng sábkymt khízvhs hung tànmpkn đfkraábkymnh tớagyxi, Chu Hoànmpknh phảfxtcn ứclrnng nhanh nhẹyhgcn, xuấijdnt ra trưzvhsdhjvng thưzvhsơdbfang cấijdnp tốnmpkc xoay mìwcwonh lạzqkui. Đejwzếrydun khi y nhìwcwon rõqhrpkogdng ngưzvhsdhjvi sau lưzvhsng mìwcwonh, hai mắiecst chợiuwit sábkymng ngờdhjvi, mũfkpei hízvhst vànmpki cábkymi, nởqhrp mộwvmvt nụbkymzvhsdhjvi ra vẻibvx phong lưzvhsu phókogdng khoábkymng:

- Thìwcwo ra lànmpk vịagyxibvxzvhsơdbfang nànmpky, nànmpkng lặixrwng lẽbkfo khôibvxng tiếrydung đfkrawvmvng đfkraclrnng sau lưzvhsng bảfxtcn sinh, còhsoan phábkymt ra mùtwmvi hưzvhsơdbfang cơdbfa thểbrkm, chẳrexfng lẽbkfonmpkkogd ýmrdgwcwo vớagyxi bảfxtcn sinh sao? Khôibvxng sao cảfxtc, đfkraclrnng thẹyhgcn thùtwmvng xấijdnu hổtmbc, cứclrn việqksgc can đfkrafxtcm nókogdi ra...

Cho tớagyxi bâpvqzy giờdhjv Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan còhsoan chưzvhsa gặixrwp ngưzvhsdhjvi nànmpko da mặixrwt dànmpky nhưzvhs vậmukky, tứclrnc tớagyxi nỗqhrpi run lêksgan bầugkvn bậmukkt, đfkraôibvxi ngọugkvc thủqacu trắiecsng toábkymt cong lạzqkui thànmpknh hìwcwonh lợiuwii trảfxtco, mỗqhrpi tay xuấijdnt hiệqksgn mộwvmvt luồhomyng đfkraiệqksgn quang mànmpku đfkraen kêksgau lêksgan ken kéforit.

Mỗqhrpi lầugkvn chiếrydun đfkraijdnu, Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan lạzqkui cảfxtcm thấijdny vôibvxtwmvng căncitm hậmukkn Vũfkpe La. Cũfkpeng vìwcwo hắiecsn hủqacuy đfkrai bảfxtcn mệqksgnh phi kiếrydum củqacua mìwcwonh, khiếrydun cho chiếrydun lựmrdgc củqacua mìwcwonh giảfxtcm mạzqkunh, bằejwzng khôibvxng đfkraãzvhs xuấijdnt ra mộwvmvt kiếrydum đfkraâpvqzm thủqacung đfkraugkvu têksgan khốnmpkn dábkymm vớagyxi cao nànmpky.

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan cànmpkng tỏhjog ra lãzvhsnh đfkrazqkum, Chu Hoànmpknh cànmpkng thízvhsch, trong mắiecst y đfkraãzvhs lộwvmv ra vẻibvxksga mẩotwxn, khen ngợiuwii tậmukkn đfkraábkymy lòhsoang:

- quảfxtc nhiêksgan lànmpk giai nhâpvqzn...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan đfkrafxtco mắiecst mộwvmvt vòhsoang, liếryduc nhìwcwon Chu Cẩotwxn bêksgan cạzqkunh, thầugkvm cưzvhsdhjvi lạzqkunh mộwvmvt tiếrydung trong lòhsoang. Thìwcwonh lìwcwonh ábkymnh mắiecst nànmpkng trởqhrpksgan hếrydut sứclrnc dịagyxu dànmpkng, nhưzvhsng khôibvxng phảfxtci hưzvhsagyxng tớagyxi Chu Hoànmpknh, mànmpknmpk quay sang Vũfkpe La, thay đfkratmbci hoànmpkn toànmpkn hìwcwonh ảfxtcnh lãzvhsnh khốnmpkc thưzvhsdhjvng ngànmpky, ngọugkvt ngànmpko nókogdi:


- Vũfkpe lang, hai vịagyxnmpky lànmpk bằejwzng hữgnbgu củqacua chànmpkng sao, vìwcwo sao khôibvxng giớagyxi thiệqksgu cho nôibvx gia?

Chu Hoànmpknh nhưzvhs vừclrna bịagyx ngưzvhsdhjvi giộwvmvi mộwvmvt gábkymo nưzvhsagyxc lạzqkunh vànmpko đfkraugkvu, rốnmpkt cụbkymc nữgnbg nhâpvqzn nànmpky cókogd quan hệqksgwcwo vớagyxi Vũfkpe La? Theo giọugkvng đfkraiệqksgu củqacua nànmpkng, tốnmpki thiểbrkmu cũfkpeng lànmpk ưzvhsagyxc đfkraagyxnh chung thâpvqzn... Thậmukkt lànmpk đfkraábkymng buồhomyn, vấijdnt vảfxtc lắiecsm mớagyxi tìwcwom đfkraưzvhsiuwic mộwvmvt nữgnbg nhâpvqzn vừclrna ýmrdg, vìwcwo sao lạzqkui lànmpk nữgnbg nhâpvqzn củqacua bằejwzng hữgnbgu mìwcwonh? Thêksga tửldtn bằejwzng hữgnbgu khôibvxng khábkymch sábkymo, sai rồhomyi, lànmpk thêksga tửldtn bằejwzng hữgnbgu khôibvxng thểbrkm khi...

Chu Hoànmpknh đfkrawvmvt nhiêksgan rùtwmvng mìwcwonh tỉhomynh lạzqkui, túugkvm chặixrwt lấijdny Vũfkpe La, lạzqkunh lùtwmvng hỏhjogi:

- Muộwvmvi phu, ngưzvhsơdbfai cókogd ýmrdgwcwo, kim ốnmpkc tànmpkng kiềlefvu ưzvhs, vìwcwo sao ngưzvhsơdbfai lạzqkui lànmpkm chuyệqksgn cókogd lỗqhrpi vớagyxi muộwvmvi tửldtn ta?

fkpe La cũfkpeng vôibvxtwmvng nghi hoặixrwc. Đejwzwvmvc quảfxtc Phụbkym Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan nànmpky muốnmpkn lànmpkm gìwcwo?

Bấijdnt quábkym lờdhjvi Chu Hoànmpknh lànmpkm cho hắiecsn cảfxtcm thấijdny khôibvxng biếrydut nókogdi sao. Kim ốnmpkc tànmpkng kiềlefvu (giấijdnu nữgnbg nhâpvqzn trong nhànmpk), hắiecsn nhìwcwon nhìwcwon Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc sau lưzvhsng mìwcwonh, đfkraókogdnmpko phảfxtci lànmpk kim ốnmpkc, rõqhrpnmpkng lànmpk quỷgimynmpkc.

Chu Cẩotwxn trợiuwin ngưzvhsiuwic đfkraôibvxi mànmpky, Nữgnbg nhâpvqzn lúugkvc nànmpko cũfkpeng cókogdhsoang tranh cưzvhsdhjvng hábkymo thắiecsng, nànmpkng khôibvxng muốnmpkn gảfxtc cho Vũfkpe La, nhưzvhsng khi Vũfkpe La cókogd nữgnbg nhâpvqzn khábkymc, hơdbfan nữgnbga lànmpk nữgnbg nhâpvqzn cókogd nhan sắiecsc khôibvxng kéforim gìwcwowcwonh, ízvhst nhiềlefvu gìwcwo vẫboqqn cảfxtcm thấijdny trong lòhsoang khôibvxng thoảfxtci mábkymi.

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan quan sábkymt hếrydut phảfxtcn ứclrnng củqacua ba ngưzvhsdhjvi, mừclrnng thầugkvm đfkraiecsc kếrydu, Nànmpkng lạzqkui tiếrydun lêksgan mộwvmvt bưzvhsagyxc, thâpvqzn thiếrydut nízvhsu lấijdny cábkymnh tay Vũfkpe La:

- Vũfkpe lang, vịagyx huynh đfkraqksgnmpky lànmpk ai vậmukky, vìwcwo sao gọugkvi chànmpkng lànmpk muộwvmvi phu? Chẳrexfng lẽbkfo y cókogd muộwvmvi muộwvmvi xấijdnu đfkraau xấijdnu đfkraagyxn, khôibvxng gảfxtc cho ai đfkraưzvhsiuwic nêksgan cốnmpk ýmrdg éforip gảfxtc cho chànmpkng?

Huynh muộwvmvi Chu gia cùtwmvng nhau kêksgau lêksgan giậmukkn dữgnbg:

- Bậmukky bạzqku!

- Thốnmpki lắiecsm!

Tiếrydung trưzvhsagyxc lànmpk Chu Hoànmpknh kêksgau, tiếrydung sau lànmpk Chu Cẩotwxn kêksgau.


Chu Hoànmpknh toábkymt mồhomyibvxi trábkymn, thầugkvm nókogdi muộwvmvi muộwvmvi, muộwvmvi còhsoan giảfxtc vờdhjvnmpkm gìwcwo nữgnbga, đfkranmpki thủqacukogd lựmrdgc cạzqkunh tranh hùtwmvng mạzqkunh đfkraãzvhs xuấijdnt hiệqksgn rồhomyi, muộwvmvi còhsoan giảfxtc vờdhjv nữgnbga sẽbkfo thua thiệqksgt...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan cưzvhsdhjvi tủqacum tỉhomym, đfkraôibvxi mắiecst to trong veo nhưzvhszvhsagyxc trợiuwin tròhsoan xoe trôibvxng vôibvxtwmvng khảfxtc ábkymi:

- Vũfkpe lang...

Từclrnugkvc nànmpkng ábkymp sábkymt, Vũfkpe La cảfxtcm thấijdny cơdbfa bắiecsp toànmpkn thâpvqzn căncitng thẳrexfng vôibvxtwmvng. Đejwzclrnng giỡppren, đfkraâpvqzy chízvhsnh lànmpk Đejwzwvmvc Quảfxtc Phụbkym, hạzqkui chếrydut cảfxtc nhànmpk ngưzvhsdhjvi ta mànmpk khôibvxng cókogd chúugkvt gábkymnh nặixrwng tâpvqzm lýmrdgnmpko. Tiếrydup xúugkvc thâpvqzn mậmukkt vớagyxi nànmpkng cũfkpeng khôibvxng phảfxtci lànmpk chuyệqksgn thízvhsch thúugkvwcwo cho cam.

fkpe La ra sứclrnc giãzvhsy mạzqkunh, nhưzvhsng bịagyx Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan âpvqzm thầugkvm lặixrwng lẽbkfotwmvng sứclrnc giữgnbg lạzqkui. Hai ngưzvhsdhjvi đfkraijdnu sứclrnc mộwvmvt lábkymt, Vũfkpe La mớagyxi cókogd thểbrkm trábkymnh thoábkymt, vộwvmvi vànmpkng kêksgau to:

- Nànmpkng nókogdi bậmukky bạzqkuwcwo vậmukky, ta vớagyxi nànmpkng nànmpko cókogd quan hệqksgwcwo chứclrn?

Huynh muộwvmvi Chu gia nghe vậmukky bànmpkng hoànmpkng ngơdbfa ngábkymc, đfkraôibvxi mắiecst trong veo củqacua Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan lậmukkp tứclrnc ửldtnng lêksgan mộwvmvt lớagyxp hơdbfai nưzvhsagyxc, dábkymng vẻibvx uấijdnt ứclrnc nhưzvhs muốnmpkn bậmukkt khókogdc bấijdnt cứclrnugkvc nànmpko:

- Vũfkpe lang, sao chànmpkng lạzqkui lànmpkm nhưzvhs vậmukky, ngưzvhsdhjvi ta đfkraãzvhs cho chànmpkng hếrydut thảfxtcy, nếryduu chànmpkng còhsoan ghéforit bỏhjog ngưzvhsdhjvi ta, ngưzvhsdhjvi ta sẽbkfo khôibvxng muốnmpkn sốnmpkng nữgnbga, hu hu...

Chu Cẩotwxn đfkraùtwmvng đfkraùtwmvng nổtmbci giậmukkn:

- Vũfkpe La, ngưzvhsơdbfai khôibvxng phảfxtci lànmpk ngưzvhsdhjvi sao, vìwcwo sao cókogd thểbrkmnmpkm ra chuyệqksgn ruồhomyng bỏhjog ngưzvhsdhjvi ta nhưzvhs vậmukky? Mau mau giảfxtci thízvhsch cho vịagyxibvxzvhsơdbfang nànmpky!

Chủqacu nghĩvooxa nữgnbg quyềlefvn củqacua nànmpkng nổtmbci lêksgan, bấijdnt chấijdnp cảfxtc chuyệqksgn tranh giànmpknh Vũfkpe La.

fkpe La dởqhrp khókogdc dởqhrpzvhsdhjvi:

- Hắiecsc Đejwzzqkui nhâpvqzn, nànmpkng đfkraclrnng nókogdi bậmukky bạzqku nữgnbga. Ba ngưzvhsdhjvi trưzvhsagyxc mặixrwt nànmpkng, ta cùtwmvng Chu côibvxzvhsơdbfang khôibvxng sao, nhưzvhsng Chu Nhịagyxibvxng tửldtn đfkraâpvqzy cũfkpeng khôibvxng phảfxtci lànmpk ngưzvhsdhjvi kízvhsn miệqksgng, hơdbfan nữgnbga bằejwzng hữgnbgu củqacua y rấijdnt nhiềlefvu, nếryduu chuyệqksgn nànmpky truyềlefvn ra ngoànmpki, coi nhưzvhs danh tiếrydut củqacua nànmpkng sẽbkfo bịagyx hủqacuy...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan cưzvhsdhjvi thầugkvm, danh tiếrydut ưzvhs? Ngay cảfxtc thanh danh củqacua lãzvhso nưzvhsơdbfang cũfkpeng đfkraãzvhs thốnmpki um, còhsoan danh tiếrydut cábkymi rắiecsm gìwcwo nữgnbga?

nmpkng nhìwcwon Vũfkpe La vớagyxi vẻibvx hếrydut sứclrnc đfkraábkymng thưzvhsơdbfang:

- Vũfkpe lang, chànmpkng khôibvxng cầugkvn ta nữgnbga sao, cho dùtwmv chànmpkng ghéforit bỏhjog ta, nhưzvhsng đfkraclrna nhỏhjognmpkibvx tộwvmvi, chẳrexfng lẽbkfo chànmpkng khôibvxng nhậmukkn cảfxtc giọugkvt mábkymu thâpvqzn sinh củqacua mìwcwonh sao? Chànmpkng đfkraãzvhs khôibvxng cầugkvn ta, ta cũfkpeng sẽbkfo khôibvxng dâpvqzy dưzvhsa vớagyxi chànmpkng nữgnbga, tam tòhsoang tứclrn đfkraclrnc, ta biếrydut...

Chu Cẩotwxn Đejwzzqkui tiểbrkmu thưzvhs tứclrnc giậmukkn gầugkvn nổtmbc phổtmbci:

- Thốnmpki lắiecsm, chỉhomynmpk đfkraábkymnh rắiecsm, bậmukky bạzqkuibvxtwmvng, Cábkymi gìwcwonmpk tam tòhsoang tứclrn đfkraclrnc, dựmrdga vànmpko cábkymi gìwcwo nữgnbg nhâpvqzn phảfxtci giúugkvp chồhomyng dạzqkuy con, ngoan ngoãzvhsn phụbkymc tùtwmvng nam nhâpvqzn? ngưzvhsơdbfai, cứclrnng cỏhjogi lêksgan cho ta, lànmpk nữgnbg nhâpvqzn phảfxtci cókogd cốnmpkt khízvhs, đfkraclrnng nêksgan ủqacuy mịagyx nhưzvhsagyxo, nízvhsu kéforio nam nhâpvqzn lànmpkm gìwcwo.

- Thếrydu nhưzvhsng con ta khôibvxng thểbrkm khôibvxng cókogd danh phậmukkn...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan ‘buồhomyn bãzvhs’ nókogdi.

Lầugkvn nànmpky Chu Cẩotwxn cũfkpeng phảfxtci ábkym khẩotwxu nghẹyhgcn lờdhjvi. Nànmpkng lànmpk kẻibvx theo chủqacu nghĩvooxa lýmrdg thuyếrydut, hoànmpkn toànmpkn khôibvxng thựmrdgc tếrydu. Đejwzếrydun khi gặixrwp chuyệqksgn thậmukkt sựmrdg, ngoạzqkui trừclrn rốnmpkng to mộwvmvt tiếrydung, trong lúugkvc nhấijdnt thờdhjvi quảfxtc thậmukkt khôibvxng thểbrkm nghĩvoox ra biệqksgn phábkymp gìwcwo.

Đejwzâpvqzy khôibvxng phảfxtci lànmpkncitng lựmrdgc củqacua Chu Đejwzzqkui tiểbrkmu thưzvhsforim cỏhjogi, thứclrn nhấijdnt, nànmpkng chưzvhsa cókogd tiềlefvn lệqksg, kinh nghiệqksgm gìwcwokogd thểbrkm tham khảfxtco. Thứclrn hai, nànmpkng cũfkpeng lớagyxn lêksgan trong thếrydu gia, mọugkvi việqksgc đfkralefvu cókogd ngưzvhsdhjvi giúugkvp nànmpkng xửldtnmrdg gọugkvn gànmpkng. Nếryduu thậmukkt sựmrdg gặixrwp chuyệqksgn cầugkvn phảfxtci tựmrdgwcwonh xửldtnmrdg, trong lúugkvc cấijdnp thờdhjvi cũfkpeng khôibvxng biếrydut lànmpkm thếrydunmpko.

kogdm lạzqkui, bốnmpkn ngưzvhsdhjvi cứclrn giằejwzng co vớagyxi nhau nhưzvhs vậmukky.

Trưzvhsagyxc kia Vũfkpe La cho rằejwzng vứclrnt bỏhjog mộwvmvt nữgnbg nhâpvqzn lànmpk chuyệqksgn rấijdnt dễdbfanmpkng. Hiệqksgn tạzqkui hắiecsn mớagyxi hiểbrkmu ra, nếryduu gặixrwp phảfxtci mộwvmvt nữgnbg nhâpvqzn hoànmpkn toànmpkn bấijdnt chấijdnp thểbrkm diệqksgn, theo sábkymt bêksgan ngưzvhsdhjvi nhấijdnt quyếrydut khôibvxng buôibvxng, đfkraâpvqzy lànmpk chuyệqksgn đfkraábkymng sợiuwi tớagyxi mứclrnc nànmpko.

fkpe La thầugkvm hậmukkn trong lòhsoang, lúugkvc trưzvhsagyxc mìwcwonh vừclrna nghe sựmrdgzvhsch vềlefv Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan, đfkraãzvhs biếrydut nànmpkng quảfxtc thậmukkt lànmpk mộwvmvt Đejwzwvmvc quảfxtc Phụbkym, nhưzvhsng trong thờdhjvi gian nànmpkng tớagyxi Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc, biểbrkmu hiệqksgn củqacua Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan hoànmpkn toànmpkn vôibvx hạzqkui, đfkraãzvhsnmpkm cho hắiecsn cókogddbfai sơdbfa ýmrdg. Hôibvxm nay châpvqzn diệqksgn mụbkymc củqacua nànmpkng bạzqkui lộwvmv, lậmukkp tứclrnc khiếrydun cho hắiecsn trởqhrp tay khôibvxng kịagyxp.

cảfxtc đfkradhjvi nànmpky củqacua hắiecsn, kinh nghiệqksgm chiếrydun đfkraijdnu cábkymc loạzqkui vôibvxtwmvng phong phúugkv, riêksgang cókogd phưzvhsơdbfang diệqksgn nữgnbg nhâpvqzn, vìwcwo thếrydu mạzqkunh củqacua Tốnmpkng Kiếrydum Mi tiềlefvn kiếrydup, quảfxtc thậmukkt kinh nghiệqksgm củqacua hắiecsn ízvhst ỏhjogi tớagyxi mứclrnc đfkraábkymng thưzvhsơdbfang. Đejwznmpki vớagyxi chiếrydun thuậmukkt huêksganh hoang khoábkymc lábkymc củqacua Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan, hắiecsn cũfkpeng khôibvxng nghĩvoox ra kếrydubkymch nànmpko ứclrnng phókogd, chỉhomy đfkraànmpknh vung tay đfkraotwxy nànmpkng ra, co giòhsoa bỏhjog chạzqkuy:

- Đejwzúugkvng lànmpknmpk đfkraksgan, khôibvxng thểbrkmkogdi lýmrdg...

Trong mắiecst Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan lộwvmv ra vẻibvx giậmukkn, vừclrna rồhomyi Vũfkpe La đfkraotwxy ra, ‘ngẫboqqu nhiêksgan’ trúugkvng vànmpko ngựmrdgc nànmpkng...

Trêksgan thựmrdgc tếrydu chuyệqksgn nànmpky chỉhomykogd thểbrkm trábkymch nànmpkng. Nànmpkng khôibvxng nêksgan lànmpkm ra bộwvmv dạzqkung ‘oábkymn phụbkym bịagyx ruồhomyng bỏhjog' quỳijdn sụbkymp xuốnmpkng đfkraijdnt nízvhsu kéforio Vũfkpe La nhưzvhs vậmukky. Dábkymng ngưzvhsdhjvi nànmpkng cũfkpeng khábkym cao, lúugkvc Vũfkpe La đfkraotwxy nànmpkng ra, nànmpkng đfkraang quỳijdnugkvm ngang thắiecst lưzvhsng hắiecsn, chiềlefvu cao vừclrna đfkraúugkvng, vịagyx trízvhs thízvhsch hợiuwip, nếryduu khôibvxng đfkraijdny trúugkvng ngựmrdgc quảfxtc thậmukkt cókogd lỗqhrpi vớagyxi Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc sau lưzvhsng...

fkpe La cũfkpeng thấijdny cảfxtcm giábkymc khôibvxng tệqksg, nhưzvhsng linh cơdbfa đfkraãzvhs cứclrnu hắiecsn mộwvmvt phen. Hắiecsn khôibvxng dábkymm trởqhrp vềlefv chỗqhrpfkpe, thậmukkm chízvhs khôibvxng dábkymm lộwvmv vẻibvxzvhsagyxng rơdbfan, lànmpkm nhưzvhs khôibvxng biếrydut gìwcwo cảfxtc, quay đfkraugkvu chạzqkuy vànmpko trong Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc.

ugkvc xoay ngưzvhsdhjvi, lòhsoang hắiecsn thầugkvm nhủqacu, nữgnbg nhâpvqzn nànmpky nhìwcwon bềlefv ngoànmpki khôibvxng thấijdny gìwcwo, khôibvxng ngờdhjvnmpkng hókogda cũfkpeng khôibvxng tệqksg...

Mềlefvm mạzqkui vừclrna tay, đfkraànmpkn hồhomyi mànmpk đfkraugkvy đfkraixrwn.

wcwonh thưzvhsdhjvng Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan đfkralefvu khoábkymc mộwvmvt thâpvqzn trưzvhsdhjvng quầugkvn lụbkyma đfkraen, nhìwcwon qua bộwvmv ngựmrdgc hếrydut sứclrnc bìwcwonh thưzvhsdhjvng. Sau chuyệqksgn nànmpky, Vũfkpe La mớagyxi hiểbrkmu ra mộwvmvt châpvqzn lýmrdg: Nếryduu khôibvxng đfkraiềlefvu tra thựmrdgc tếrydu, tuyệqksgt khôibvxng thểbrkm khinh suấijdnt kếrydut luậmukkn.

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan tứclrnc tốnmpki cuồhomyng bạzqkuo, Chu Cẩotwxn cũfkpeng nổtmbci giậmukkn ra khókogdi lỗqhrp tai.

- Nhịagyx ca, đfkraâpvqzy lànmpk chỗqhrp tốnmpkt mànmpkbkymc ngưzvhsdhjvi đfkraagyxnh gảfxtc muộwvmvi đfkraókogd sao?

Chu Cẩotwxn hừclrn lạzqkunh mộwvmvt tiếrydung, xoay ngưzvhsdhjvi đfkraagyxnh đfkrai, Chu Hoànmpknh vộwvmvi vànmpkng giữgnbg chặixrwt nànmpkng lạzqkui:

- Muộwvmvi tửldtn, hảfxtco muộwvmvi tửldtn, muộwvmvi khoan hãzvhsy nókogdng giậmukkn, nam nhâpvqzn mànmpk, ngưzvhsdhjvi nànmpko lạzqkui khôibvxng cókogd chúugkvt thókogdi trăncitng hoa. Hơdbfan nữgnbga nam nhâpvqzn vĩvoox đfkrazqkui nhưzvhs muộwvmvi phu... ànmpk, nhưzvhsfkpe La, cũfkpeng giốnmpkng nhưzvhs mộwvmvt đfkraókogda hoa, tựmrdg nhiêksgan lànmpk thu ong húugkvt bưzvhsagyxm tớagyxi...

Chu Cẩotwxn tứclrnc tớagyxi nỗqhrpi run lẩotwxy bẩotwxy, Chu Hoànmpknh vộwvmvi vànmpkng nókogdi:

- Muộwvmvi cũfkpeng đfkraclrnng quêksgan lầugkvn nànmpky phụbkym thâpvqzn bảfxtco chúugkvng ta tớagyxi đfkraâpvqzy lànmpkkogd chuyệqksgn quan trọugkvng, Nếryduu muộwvmvi khôibvxng sợiuwi hiệqksgn tạzqkui trởqhrp vềlefv sẽbkfo bịagyx phụbkym thâpvqzn nhốnmpkt ba thábkymng, vậmukky cứclrn đfkrai đfkrai.

Chu Cẩotwxn thởqhrp hồhomyng hộwvmvc mộwvmvt hồhomyi, khókogd khăncitn lắiecsm mớagyxi đfkraèagyxforin đfkraưzvhsiuwic lửldtna giậmukkn, rốnmpkt cụbkymc cảfxtcm thấijdny bịagyx nhốnmpkt ba thábkymng đfkraábkymng sợiuwidbfan, bèagyxn nókogdi:

- Chuyệqksgn nànmpky bỏhjog qua, vềlefv sau cábkymc ngưzvhsdhjvi khôibvxng đfkraưzvhsiuwic nhắiecsc tớagyxi chuyệqksgn gảfxtc muộwvmvi cho hắiecsn nữgnbga.

Chu Hoànmpknh cưzvhsdhjvi khổtmbc, cũfkpeng khôibvxng dábkymm đfkraábkymp ứclrnng.

fkpe La chízvhsnh lànmpk con rểbrkmnmpk cảfxtc nhànmpk y chọugkvn, y cũfkpeng khôibvxng dábkymm lànmpkm chủqacu mộwvmvt mìwcwonh.

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan ởqhrpksgan cạzqkunh tỏhjog ra lạzqkunh nhạzqkut thờdhjv ơdbfa. Nữgnbg nhâpvqzn kia thậmukkt lànmpk hung hãzvhsn... Vũfkpe La ngưzvhsơdbfai lànmpkksgan sắiecsc quỷgimy, dábkymm ăncitn đfkramukku hũfkpe củqacua lãzvhso nưzvhsơdbfang, chờdhjv xem lãzvhso nưzvhsơdbfang bắiecst ngưzvhsơdbfai quỳijdn xuốnmpkng đfkraijdnt liếrydum châpvqzn lãzvhso nưzvhsơdbfang...

qacua, vìwcwo sao mìwcwonh lạzqkui nghĩvoox tớagyxi chuyệqksgn nànmpky...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan đfkrahjog bừclrnng mặixrwt, vừclrna an ủqacui mìwcwonh vừclrna rồhomyi chỉhomynmpk nghĩvoox vẩotwxn vơdbfa, khôibvxng phảfxtci thậmukkt sựmrdg khao khábkymt nhưzvhs vậmukky, vừclrna tízvhsnh toábkymn ábkymm hạzqkui Chu Cẩotwxn.

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan thậmukkt lànmpk Đejwzwvmvc quảfxtc Phụbkym, nànmpkng cókogdnmpki loạzqkui thủqacu đfkraoạzqkun cókogd thểbrkmnmpkm cho Vũfkpe La cùtwmvng Chu Cẩotwxn rơdbfai vànmpko tìwcwonh trạzqkung mậmukkp mờdhjv bấijdnt minh bấijdnt bạzqkuch, tớagyxi lúugkvc ấijdny...

Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan cưzvhsdhjvi thầugkvm trong lòhsoang, vớagyxi tízvhsnh tìwcwonh củqacua Chu Đejwzzqkui tiểbrkmu thưzvhsnmpky, đfkraếrydun lúugkvc ấijdny ắiecst sẽbkfo liềlefvu mạzqkung mộwvmvt mấijdnt mộwvmvt còhsoan vớagyxi Vũfkpe La. Đejwzếrydun lúugkvc đfkraókogd Chu Hoànmpknh cũfkpeng phảfxtci sứclrnt đfkraugkvu mẻibvx trábkymn, khôibvxng còhsoan lòhsoang dạzqkunmpko lo tớagyxi chuyệqksgn Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan.

fkpe La vềlefv tớagyxi Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc, sau khi chạzqkuy nhưzvhs đfkraksgan mộwvmvt đfkraoạzqkun đfkraưzvhsdhjvng, đfkrawvmvt nhiêksgan bừclrnng tỉhomynh ngộwvmv:

- Kếrydubkymch nànmpky giỏhjogi thậmukkt, quảfxtc nhiêksgan khôibvxng hổtmbcnmpk Đejwzwvmvc quảfxtc Phụbkym.

Hắiecsn đfkraãzvhs hiểbrkmu ra, ngay từclrn đfkraugkvu Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan đfkraãzvhs nhìwcwon ra ýmrdg tứclrn củqacua Chu gia vớagyxi mìwcwonh, cho nêksgan mớagyxi cốnmpk ýmrdg diễdbfan tròhsoa trưzvhsagyxc mặixrwt Chu Hoànmpknh, khôibvxng tiếryduc bạzqkui hoạzqkui danh tiếrydung, vìwcwo muốnmpkn lànmpkm cho giữgnbga mìwcwonh vànmpk Chu gia sinh ra ngăncitn cábkymch.

kogdi đfkrai nókogdi lạzqkui cũfkpeng lànmpkwcwo Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan.

Thưzvhsiuwing cổtmbcnmpki liệqksgu, thưzvhsiuwing cổtmbc phábkymp khízvhs, thưzvhsiuwing cổtmbc linh đfkraan, thưzvhsiuwing cổtmbc Dịagyx Thúugkv... Vũfkpe La âpvqzm thầugkvm gậmukkt đfkraugkvu, vìwcwo nhữgnbgng thứclrnnmpky, Hắiecsc Thủqacuy Tiêksgan lànmpkm chuyệqksgn gìwcwofkpeng đfkralefvu đfkraábkymng giábkym.

nmpki ngànmpky sau, Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc trởqhrpksgan đfkraixrwc biệqksgt khẩotwxn trưzvhsơdbfang, Đejwzếrydun lúugkvc nànmpky vốnmpkn khôibvxng cầugkvn phong tỏhjoga tin tứclrnc nữgnbga, cảfxtc Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc đfkralefvu biếrydut Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan sắiecsp sửldtna xuấijdnt thếrydu, Diệqksgp Niệqksgm Am lệqksgnh cho mọugkvi ngưzvhsdhjvi cẩotwxn thậmukkn, mộwvmvt khi cókogdwcwonh huốnmpkng khábkymc thưzvhsdhjvng lậmukkp tứclrnc thôibvxng bábkymo.

nhưzvhsng đfkraábkymm ngụbkymc tốnmpkt cũfkpeng cókogdpvqzm tưzvhs riêksgang củqacua mìwcwonh. Mọugkvi ngưzvhsdhjvi đfkralefvu biếrydut Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan nguy hiểbrkmm, nếryduu Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan mởqhrp ra, đfkraábkymm ngụbkymc tốnmpkt nho nhỏhjog bọugkvn họugkvnmpko đfkraókogd, nhấijdnt đfkraagyxnh chỉhomyhsoan đfkraưzvhsdhjvng chếrydut. Tuy rằejwzng ízvhsch lợiuwii trong Nhạzqkuc Băncitng Uyêksgan khiếrydun cho ngưzvhsdhjvi ta thèagyxm nhỏhjogzvhsi, nhưzvhsng đfkraábkymm ngụbkymc tốnmpkt trong Nhưzvhsiuwic Lôibvx Ngụbkymc vẫboqqn biếrydut tựmrdgzvhsiuwing sứclrnc mìwcwonh.

Cho nêksgan mấijdny ngànmpky nay ngoạzqkui trừclrn nhữgnbgng ngưzvhsdhjvi trựmrdgc nhậmukkt, đfkraábkymm ngụbkymc tốnmpkt còhsoan lạzqkui đfkralefvu trốnmpkn trong chỗqhrpqhrp củqacua mìwcwonh, khôibvxng chịagyxu ra ngoànmpki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.