Tiên Tuyệt

Chương 225 : Hành lang viễn cổ (hạ)

    trước sau   
E rằdbkqng phe Chíoqnynh đmrrblhwto Tu Châdacyn Giớuxhzi cũahteng khôfsvxng cóbivl mấlchcy ai biếmrrbt rõcedo nộwdzzi tìuczenh, Nếmrrbu khôfsvxng phảptzmi Diệvpftp Niệvpftm Am thâdacyn làpvfc Giáekmbm Ngụqentc Nhưcrsfgvdsc Lôfsvx Ngụqentc, chỉcedo sợgvdsdmato cũahteng khôfsvxng đmrrbwpiscrsfekmbch biếmrrbt bíoqny mậakuxt nàpvfcy.

- Nguy cơeodfpvfcng lớuxhzn, íoqnych lợgvdsi cũahteng càpvfcng nhiềptzmu.

Diệvpftp Niệvpftm Am nóbivli tiếmrrbp:

- Thậakuxt ra Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn cóbivl mộwdzzt ngoạlhwti hiệvpftu, têfsvxn làpvfcpvfcnh Lang Viễnlhgn Cổduem.

ahte La sửokovng sốjqyrt, ngoạlhwti hiệvpftu nàpvfcy thậakuxt kỳadzl quáekmbi:

- Hàpvfcnh Lang Viễnlhgn Cổduem ưcrsf, cóbivl ýiohfucze vậakuxy?


- Nóbivli chíoqnynh xáekmbc làpvfc thôfsvxng qua Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn, cóbivl thểmvwo đmrrbi thẳduemng vềptzm viễnlhgn cổduem.

Diệvpftp Niệvpftm Am nóbivli đmrrbyadry thâdacym ýiohf.

ahte La kinh hoàpvfcng:

- Xuyêfsvxn qua Thờhepli Khôfsvxng ưcrsf?

- Đwpisưcrsfơeodfng nhiêfsvxn làpvfc khôfsvxng tớuxhzi mứduemc lợgvdsi hạlhwti nhưcrsf vậakuxy.

Diệvpftp Niệvpftm Am nóbivli:

- ngưcrsfơeodfi cũahteng biếmrrbt mộwdzzt sốjqyr vậakuxt lưcrsfu lạlhwti từdacy thờhepli viễnlhgn cổduem, bấlchct kểmvwopvfc pháekmbp bảptzmo hay đmrrblhwto quyếmrrbt, bởcsdbi vìucze thờhepli gian quáekmbdacyu, ngoạlhwti trừdacy mộwdzzt íoqnyt thầyadrn vậakuxt ra, đmrrblhwti đmrrba sốjqyr khôfsvxng còfsvxn dùstqpng đmrrbưcrsfgvdsc, Màpvfc mộwdzzt sốjqyr trứduemng thúpvfccrsfu lạlhwti từdacy thờhepli viễnlhgn cổduem đmrrbếmrrbn nay đmrrbãdmat chếmrrbt từdacy sớuxhzm, thậakuxm chíoqnybivlekmbi đmrrbãdmatbivla thạlhwtch.

- Thếmrrb nhưcrsfng...

crsfheplng nhưcrsf Diệvpftp Niệvpftm Am đmrrbang muốjqyrn gâdacyy tòfsvxfsvx cho hắvhefn, lãdmato képjhjo dàpvfci giọkpatng, mộwdzzt lúpvfcc lâdacyu sau mớuxhzi chịdacyu nóbivli tiếmrrbp:

- Dưcrsfheplng nhưcrsf lựdpjdc ảptzmnh hưcrsfcsdbng củwpisa thờhepli gian trong Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn đmrrbãdmat bịdacy giảptzmm xuốjqyrng tớuxhzi mứduemc thấlchcp nhấlchct, ngưcrsfơeodfi cóbivl thểmvwouczem đmrrbưcrsfgvdsc trang bịdacy, pháekmbp quyếmrrbt, thậakuxm chíoqnypvfcekmbc loạlhwti trứduemng Dịdacy Thúpvfc thờhepli thưcrsfgvdsng cổduem trong Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn. Nếmrrbu ngưcrsfơeodfi may mắvhefn, trứduemng thúpvfcfsvxn cóbivl thểmvwolchcp nởcsdb.

ahte La giậakuxt mìuczenh kinh hãdmati, mộwdzzt lúpvfcc lâdacyu sau mớuxhzi hỏzpyni:

- Chưcrsfcsdbng môfsvxn Côfsvxn Luâdacyn sơeodfn Cửokovu Đwpislhwti Thiêfsvxn Môfsvxn Ngọkpatc Huyếmrrbt đmrrblhwto nhâdacyn cóbivl nuôfsvxi mộwdzzt con Bíoqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvx, chẳduemng lẽueqyahteng làpvfc di chúpvfcng từdacy thờhepli thưcrsfgvdsng cổduem?

Diệvpftp Niệvpftm Am kinh ngạlhwtc nhìuczen hắvhefn:


- ngưcrsfơeodfi cũahteng biếmrrbt chuyệvpftn nàpvfcy ưcrsf? Khôfsvxng sai, ta nghe nóbivli Bíoqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvx đmrrbóbivl đmrrbưcrsfgvdsc ấlchcp từdacy mộwdzzt quảptzm trứduemng thúpvfc đmrrbưcrsfgvdsc mang ra khỏzpyni Khưcrsfuxhzc Phong đmrrbưcrsfheplng ởcsdb mộwdzzt lầyadrn Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn xuấlchct hiệvpftn. Lầyadrn ấlchcy Côfsvxn Luâdacyn sơeodfn đmrrbãdmat hy sinh ba têfsvxn đmrrbvpft tửokov, hiệvpftn nay con Bíoqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvxlchcy đmrrbãdmat khôfsvxng képjhjm gìucze mộwdzzt cao thủwpis Đwpislhwti Năadzlng, chíoqnynh thứduemc trởcsdb thàpvfcnh Thầyadrn Thúpvfc hộwdzzeodfn củwpisa Côfsvxn Luâdacyn sơeodfn.

ahte La chậakuxm rãdmati thởcsdb ra mộwdzzt hơeodfi thậakuxt dàpvfci, tiềptzmn kiếmrrbp hắvhefn vôfsvxstqpng hâdacym mộwdzz con Bíoqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvx củwpisa Ngọkpatc Huyếmrrbt đmrrblhwto nhâdacyn. Hắvhefn đmrrbãdmatadzln tìuczem khắvhefp Nam Hoang cũahteng khôfsvxng thểmvwouczem thấlchcy mộwdzzt Dịdacy Thúpvfcpvfco cóbivl thểmvwoekmbnh ngang vớuxhzi nóbivl. Lúpvfcc ấlchcy hắvhefn tứduemc tốjqyri vôfsvxstqpng, cho rằdbkqng cơeodf duyêfsvxn củwpisa Ngọkpatc Huyếmrrbt đmrrblhwto nhâdacyn cao hơeodfn mìuczenh, khôfsvxng ngờhepl chuyệvpftn xảptzmy ra lạlhwti làpvfc nhưcrsf vậakuxy.

adzlm đmrrbóbivlpvfco thờhepli Hồsukong Hoang, thiêfsvxn đmrrbdacya sơeodf khai, thiêfsvxn đmrrbdacya linh khíoqnyfsvxstqpng sung túpvfcc, tạlhwto vậakuxt sinh linh cóbivl huyếmrrbt mạlhwtch hếmrrbt sứduemc tinh thuầyadrn. Bấlchct kểmvwopvfc thứduempvfco, thiêfsvxn hạlhwt ngũahte phưcrsfơeodfng hiệvpftn tạlhwti cũahteng khôfsvxng thểmvwopvfco sáekmbnh đmrrbưcrsfgvdsc.

Cho nêfsvxn Dịdacy Thúpvfc hiệvpftn tạlhwti lưcrsfu lạlhwti trêfsvxn thếmrrb giớuxhzi nàpvfcy, chắvhefc chắvhefn khôfsvxng thểmvwopvfco sáekmbnh đmrrbưcrsfgvdsc vớuxhzi Dịdacy Thúpvfccsdb thờhepli xưcrsfa.

Chêfsvxnh lệvpftch vềptzm huyếmrrbt mạlhwtch khiếmrrbn cho tiềptzmm lựdpjdc chêfsvxnh lệvpftch rấlchct nhiềptzmu, Cho dùstqpahte La cóbivl thểmvwouczem đmrrbưcrsfgvdsc mộwdzzt con Dịdacy Thúpvfcbivlstqpng cấlchcp bậakuxc vớuxhzi Bíoqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvx, nhưcrsfng càpvfcng nuôfsvxi dưcrsfphnrng, chêfsvxnh lệvpftch giữbmida hai con sẽueqypvfcng ngàpvfcy càpvfcng lớuxhzn, khôfsvxng phảptzmi sứduemc ngưcrsfhepli cóbivl thểmvwodmatn hồsukoi.

fsvxn trong cấlchcm đmrrbdacya Yêfsvxn sơeodfn cũahteng cóbivl mộwdzzt íoqnyt Dịdacy Thúpvfc Hồsukong Hoang, giốjqyrng nhưcrsf Thậakuxn Long, Ba Xàpvfc, Long Ngạlhwtc... chỉcedopvfc nhữbmidng Dịdacy Thúpvfc đmrrbãdmatstqpng mạlhwtnh hơeodfn tấlchct cảptzm nhữbmidng sinh linh kháekmbc trêfsvxn thếmrrb giớuxhzi nàpvfcy. Khoan nóbivli tớuxhzi chuyệvpftn cóbivl thểmvwo bắvheft đmrrbưcrsfgvdsc chúpvfcng hay khôfsvxng, cho dùstqp bắvheft đmrrbưcrsfgvdsc, vớuxhzi tíoqnynh tìuczenh củwpisa chúpvfcng, thàpvfc rằdbkqng tựdpjdekmbt chứduem khôfsvxng chịdacyu thầyadrn phụqentc con ngưcrsfhepli.

fsvxn chuyệvpftn tìuczem mộwdzzt quảptzm trứduemng, ấlchcp nởcsdb nuôfsvxi lớuxhzn... Đwpisáekmbm Dịdacy Thúpvfcstqpng mạlhwtnh nàpvfcy, sinh nởcsdb thai nghépjhjn khôfsvxng biếmrrbt mấlchct mấlchcy ngàpvfcn mấlchcy vạlhwtn năadzlm, quảptzm thậakuxt so vớuxhzi cơeodf duyêfsvxn thàpvfcnh tiêfsvxn còfsvxn khóbivleodfn nhiềptzmu.

Nếmrrbu hung thúpvfc thưcrsfgvdsng cổduem thai nghépjhjn sinh nởcsdb đmrrbơeodfn giảptzmn nhưcrsf loàpvfci chuộwdzzt, thiêfsvxn hạlhwt đmrrbãdmat sớuxhzm trởcsdb thàpvfcnh thếmrrb giớuxhzi củwpisa hung thúpvfc, còfsvxn đmrrbâdacyu khôfsvxng gian cho Nhâdacyn tộwdzzc sinh tồsukon?

fsvxn trong Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn lạlhwti cóbivl thểmvwo bảptzmo tồsukon tấlchct cảptzm bảptzmo bốjqyri từdacy thờhepli thưcrsfgvdsng cổduem.

Khôfsvxng cầyadrn đmrrbduemng cấlchcp củwpisa pháekmbp bảptzmo đmrrblhwtt tớuxhzi đmrrbduemng cấlchcp thầyadrn vậakuxt, cũahteng cóbivl thểmvwocrsfgvdst qua năadzlm dàpvfci tháekmbng rộwdzzng tồsukon tạlhwti tớuxhzi bâdacyy giờhepl. Đwpislhwto quyếmrrbt cũahteng làpvfc nhưcrsf vậakuxy, cũahteng cóbivl thểmvwo bảptzmo tồsukon.

ahteng nhưcrsf thầyadrn kiếmrrbm Thiêfsvxn Tinh củwpisa Vũahte La, chỉcedobivl thểmvwo ngộwdzzpvfc khôfsvxng thểmvwo cầyadru. Dùstqppvfc pháekmbp bảptzmo thôfsvxng thưcrsfheplng thờhepli thưcrsfgvdsng cổduem, tàpvfci liệvpftu dùstqpng luyệvpftn chếmrrb ra nóbivlahteng đmrrbwpispvfcm cho cáekmbc tu sĩtmaf hiệvpftn tạlhwti hâdacym mộwdzz chảptzmy nưcrsfuxhzc dãdmati. Dùstqp sao thờhepli ấlchcy chíoqnynh làpvfc thờhepli hoàpvfcng kim củwpisa tu sĩtmaf, Linh Vậakuxt Tiêfsvxn Thiêfsvxn cóbivl thểmvwo nhìuczen thấlchcy ởcsdb bấlchct cứduemeodfi nàpvfco.

Cho nêfsvxn mớuxhzi nóbivli, nếmrrbu Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn mởcsdb ra, nhìuczen bềptzm ngoàpvfci chíoqnynh làpvfc tai họkpata, nhưcrsfng thậakuxt ra đmrrbjqyri vớuxhzi loạlhwti ngưcrsfhepli cóbivldmatdacym khôfsvxng nhỏzpyn nhưcrsf Sởcsdb Tam Tuyệvpftt vàpvfc vịdacy cao nhâdacyn ởcsdb sau lưcrsfng lãdmato, chắvhefc chắvhefn làpvfc mộwdzzt cơeodf hộwdzzi lớuxhzn.

oqnych Nhãdmatn Hồsukong Long Têfsvxahteng khôfsvxng phảptzmi làpvfc giốjqyrng tốjqyrt trong cáekmbc loàpvfci cựdpjd thúpvfc Hồsukong Hoang, huyếmrrbt mạlhwtch cũahteng khôfsvxng phảptzmi quáekmb tinh thuầyadrn, nhưcrsfng chỉcedopvfc mộwdzzt loạlhwti Dịdacy Thúpvfcpjhjm cỏzpyni vàpvfco thờhepli Hồsukong Hoang nhưcrsf vậakuxy, bấlchct quáekmb chỉcedo mấlchct mấlchcy trăadzlm năadzlm cũahteng đmrrbãdmatbivl thểmvwoekmbnh ngang vớuxhzi cao thủwpis Đwpislhwti Năadzlng, hơeodfn nữbmida tiềptzmm lựdpjdc vôfsvx hạlhwtn, vẫsmmpn còfsvxn đmrrbang tiếmrrbp tụqentc trưcrsfcsdbng thàpvfcnh.


Thờhepli gian mấlchcy trăadzlm năadzlm, nếmrrbu làpvfc tu sĩtmaf Nhâdacyn tộwdzzc, cóbivl thểmvwo tu luyệvpftn tớuxhzi cảptzmnh giớuxhzi Đwpislhwto cảptzmnh đmrrbãdmatpvfc kháekmb lắvhefm, Tu Châdacyn Giớuxhzi hiệvpftn tạlhwti, bấlchct cứduem mộwdzzt vịdacy Đwpislhwti Năadzlng nàpvfco cũahteng đmrrbãdmat tu luyệvpftn từdacy ngàpvfcn năadzlm trởcsdbfsvxn.

Duy chỉcedobivl mộwdzzt ngoạlhwti lệvpftpvfc Thôfsvxi Xáekmbn, nhưcrsfng cáekmbch đmrrbâdacyy khôfsvxng lâdacyu cũahteng đmrrbãdmat bịdacy ngưcrsfhepli ta làpvfcm thịdacyt.

Nếmrrbu cóbivl thểmvwouczem ra mưcrsfhepli mấlchcy quảptzm trứduemng thúpvfc trong Nhạlhwtc Băadzlng Uyêfsvxn, bồsukoi dưcrsfphnrng trong vàpvfci trăadzlm năadzlm, chắvhefc chắvhefn cóbivl thểmvwo tung hoàpvfcnh thiêfsvxn hạlhwt, Đwpisjqyri vớuxhzi phàpvfcm nhâdacyn, thờhepli gian vàpvfci trăadzlm năadzlm quáekmbpvfci, đmrrbếmrrbn chắvheft củwpisa mìuczenh cũahteng cóbivl thểmvwopvfcm tổduem gia gia, nhưcrsfng đmrrbjqyri vớuxhzi tu sĩtmaf, nhấlchct làpvfc tu sĩtmaf cấlchcp bậakuxc Đwpislhwti Năadzlng, thờhepli gian vàpvfci trăadzlm năadzlm cũahteng chỉcedo trôfsvxi qua trong nháekmby mắvheft.

- Sởcsdb trưcrsfcsdbng lãdmato quảptzm thậakuxt cóbivldmatdacym khôfsvxng nhỏzpyn...

ahte La chậakuxm rãdmati nóbivli.

Diệvpftp Niệvpftm Am vẫsmmpn khôfsvxng hiểmvwou:

- Vìucze sao Hắvhefc Thủwpisy Tiêfsvxn lạlhwti cho chúpvfcng ta biếmrrbt, nàpvfcng âdacym thầyadrm lặmvwong lẽueqy xửokoviohf khôfsvxng tốjqyrt hơeodfn sao?

ahte La cũahteng nghi hoặmvwoc đmrrbiểmvwom nàpvfcy, lúpvfcc trưcrsfuxhzc hắvhefn vừdacya pháekmbt hiệvpftn hàpvfcnh tung bíoqnyzszhn củwpisa Hắvhefc Thủwpisy Tiêfsvxn, lậakuxp tứduemc Hắvhefc Thủwpisy Tiêfsvxn đmrrbãdmat chạlhwty tớuxhzi ngửokova bàpvfci vớuxhzi bọkpatn hắvhefn. Tựdpjda nhưcrsf giữbmida hai bêfsvxn cóbivl liêfsvxn hệvpft, nhưcrsfng hắvhefn cũahteng khôfsvxng pháekmbt hiệvpftn đmrrbưcrsfgvdsc chứduemng cứduemucze củwpisa Hắvhefc Thủwpisy Tiêfsvxn.

Trong lúpvfcc hai ngưcrsfhepli còfsvxn đmrrbang nghi hoặmvwoc, bỗdebzng nhiêfsvxn mộwdzzt trậakuxn gõcedo cửokova dồsukon dậakuxp vang lêfsvxn, mộwdzzt têfsvxn ngụqentc tốjqyrt bêfsvxn ngoàpvfci khẩzszhn trưcrsfơeodfng kêfsvxu lêfsvxn:

- Đwpislhwti... Đwpislhwti nhâdacyn, khôfsvxng xong, cóbivl... cóbivl ngưcrsfhepli cưcrsfuxhzp ngụqentc.

ahte La cùstqpng Diệvpftp Niệvpftm Am đmrrbduemng bậakuxt dậakuxy, bấlchct chấlchcp tấlchct cảptzm vọkpatt ra ngoàpvfci:

- ởcsdb đmrrbâdacyu, kẻqyxxpvfco lớuxhzn gan nhưcrsf vậakuxy?

- ởcsdbfsvxn ngoàpvfci...


cảptzm Nhưcrsfgvdsc Lôfsvx Ngụqentc tổduemng đmrrbwdzzng viêfsvxn, Từdacypvfcc Nhưcrsfgvdsc Lôfsvx Ngụqentc thàpvfcnh lậakuxp cho tớuxhzi bâdacyy giờhepl, chưcrsfa từdacyng xuấlchct hiệvpftn tìuczenh cảptzmnh nhưcrsf vậakuxy, Vũahte La vừdacya vọkpatt tớuxhzi đmrrblhwti môfsvxn, bỗdebzng nhiêfsvxn cau màpvfcy hỏzpyni:

- Cáekmbc ngưcrsfơeodfi khôfsvxng thôfsvxng báekmbo cho Phóbivl Giáekmbm Ngụqentc Đwpislhwti nhâdacyn sao?

- Cóbivl thôfsvxng báekmbo, nhưcrsfng dưcrsfheplng nhưcrsf Phóbivl Giáekmbm Ngụqentc Đwpislhwti nhâdacyn khôfsvxng ra...

Trong lúpvfcc cấlchcp thiếmrrbt, Vũahte La cũahteng khôfsvxng thểmvwo lo đmrrbưcrsfgvdsc nhiềptzmu, Hắvhefn tớuxhzi bêfsvxn ngoàpvfci đmrrblhwti môfsvxn, chỉcedo thấlchcy đmrrbdbkqng xa hỏzpyna vâdacyn cuồsukon cuộwdzzn, sấlchcm đmrrbwdzzng ầyadrm ầyadrm, rõcedopvfcng làpvfc đmrrbang képjhjo tớuxhzi Nhưcrsfgvdsc Lôfsvx Ngụqentc. Đwpisáekmbm hung thúpvfc cấlchcp thấlchcp bêfsvxn trong Yêfsvxn sơeodfn kinh hoàpvfcng chạlhwty loạlhwtn khắvhefp nơeodfi, thỉcedonh thoảptzmng cóbivl mộwdzzt tia Lôfsvxi Hỏzpyna giáekmbng xuốjqyrng, đmrrbjqyrt cháekmby mộwdzzt khoảptzmng rừdacyng. Lạlhwti cóbivl mộwdzzt đmrrbưcrsfheplng lửokova bắvhefn thăadzlng xuốjqyrng dưcrsfuxhzi, trúpvfcng phảptzmi mộwdzzt con nhíoqnym rừdacyng đmrrbang kinh hoàpvfcng bỏzpyn chạlhwty, thu lêfsvxn hỏzpyna vâdacyn, nhíoqnym rừdacyng kia đmrrbãdmat bịdacycrsfuxhzng chíoqnyn.

Mộwdzzt giọkpatng hàpvfco sảptzmng theo gióbivl đmrrbưcrsfa tớuxhzi:

- Muộwdzzi phu, mau tớuxhzi nếmrrbm thửokov thịdacyt nhíoqnym nưcrsfuxhzng, ta cóbivl mang theo hảptzmo tửokovu đmrrbâdacyy...

ahte La thởcsdb phàpvfco nhẹueqy nhõcedom, dởcsdb khóbivlc dởcsdbcrsfhepli, nhìuczen đmrrbáekmbm ngụqentc tốjqyrt phíoqnya sau nghiêfsvxm trậakuxn đmrrbgvdsi đmrrbdacych khoáekmbt tay nóbivli:

- Tấlchct cảptzm giảptzmi táekmbn đmrrbi, khôfsvxng phảptzmi cưcrsfuxhzp ngụqentc, làpvfc ngưcrsfhepli củwpisa ta.

Đwpisáekmbm ngụqentc tốjqyrt nhấlchct thờhepli ồsukon àpvfco huyêfsvxn náekmbo hẳduemn lêfsvxn:

- Làpvfcm gìuczepvfc khua chiêfsvxng gióbivlng trốjqyrng tớuxhzi đmrrbâdacyy nhưcrsf vậakuxy, rốjqyrt cụqentc làpvfc y muốjqyrn làpvfcm gìucze?

- Đwpisúpvfcng vậakuxy, dựdpjda theo quy đmrrbdacynh, ngoàpvfci năadzlm mưcrsfơeodfi dặmvwom phảptzmi xuốjqyrng khỏzpyni pháekmbp khíoqny đmrrbi bộwdzz tớuxhzi đmrrbâdacyy, kẻqyxxpvfco kiêfsvxu ngạlhwto nhưcrsf vậakuxy, khôfsvxng thểmvwo bỏzpyn qua đmrrbưcrsfgvdsc...

bivl kẻqyxx nhanh nhạlhwty, nghe đmrrbưcrsfgvdsc câdacyu nóbivli cáekmbi gìucze muộwdzzi phu vừdacya rồsukoi dưcrsfheplng nhưcrsfpvfccrsfng hôfsvx vớuxhzi Vũahte Tổduemng Lãdmatnh, lậakuxp tứduemc im bặmvwot khôfsvxng lêfsvxn tiếmrrbng,

quảptzm nhiêfsvxn Vũahte La nghiêfsvxm mặmvwot lạlhwti:

- Lãdmato tửokov ngưcrsfhepli ta chíoqnynh làpvfc Đwpislhwti trưcrsfcsdbng lãdmato Chung Nam sơeodfn Chu Thanh Giang, cáekmbc ngưcrsfơeodfi ai cóbivl ýiohf kiếmrrbn cóbivl thểmvwo đmrrbưcrsfa ra.

Đwpisáekmbm ngụqentc tốjqyrt nhấlchct thờhepli xếmrrbp càpvfcng hạlhwtekmbnh,

Diệvpftp Niệvpftm Am cũahteng nởcsdb mộwdzzt nụqentcrsfhepli khổduem, nhìuczen sang Vũahte La:

- Hay làpvfc ngưcrsfơeodfi tiếmrrbp đmrrbãdmati đmrrbi, ta làpvfcdmato giàpvfc cổduem hủwpis, cóbivl lẽueqy ngưcrsfhepli ta cũahteng khôfsvxng muốjqyrn nhiềptzmu lờhepli vớuxhzi ta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.