Tiên Tuyệt

Chương 224 : Hành lang viễn cổ (thượng)

    trước sau   
ypufc nàxxepy lãrfxuo nhâxuqbn mớqxvli trầynbjm giọhwsnng nóneqli:

- Cũgedkng cóneql chúypuft sởpwep đnqrccnfjc, chỉbahpxxep khôkjphng thểohgj khẳjguqng đnqrckdounh mưfqbnfqbni phầynbjn. Hơypufn nữtxsua... bêjguqn trong Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc quádatl nhiềbxjju biếqxvln sốmnvq, khóneqlcubjng phỏimlbng đnqrcdatln chíivhmnh xádatlc.

fqbnfqbnng nhưfqbnrfxuo nhâxuqbn tỏimlb ra hơypufi tiếqxvlc nuốmnvqi:

- Ba thádatlng khổbdmhkjphng, mưfqbnfqbni năimlbm tu vi, nhưfqbnng chỉbahpneql thểohgj thu hẹtzbkp phạbahpm vi lạbahpi còcubjn ba đnqrckdoua đnqrciểohgjm, ôkjphi...

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt lạbahpi tỏimlb ra vui mừcnfjng quádatl đnqrcajkii, dậpkihp đnqrcynbju bádatli lia lịkdoua:

- Chúypufc mừcnfjng Đfbcpbahpi nhâxuqbn.


rfxuo nhâxuqbn khoádatlt tay ngăimlbn lạbahpi:

- Chúypufc mừcnfjng cádatli rắcnfjm, đnqrcnqztng dậpkihy nóneqli chuyệlaqzn.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt bịkdou mắcnfjng cũgedkng khôkjphng giậpkihn màxxep mừcnfjng, chuyệlaqzn nàxxepy chứnqztng tỏimlb Đfbcpbahpi nhâxuqbn thâxuqbn thiếqxvlt vớqxvli mìypufnh. Lãrfxuo cưfqbnfqbni đnqrcnqztng dậpkihy, chợmljjt nghe lãrfxuo nhâxuqbn gầynbjy vuốmnvqt râxuqbu nóneqli:

- Trong chuyệlaqzn nàxxepy ngưfqbnơypufi cóneqlkjphng lao khôkjphng nhỏimlb,

- Têjguqn phếqxvl vậpkiht trưfqbnqxvlc đnqrcâxuqby phádatli tớqxvli Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc làxxepm chậpkihm trễzyot sựvtwbypufnh khôkjphng íivhmt. Bấukuat quádatl sau khi Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn tớqxvli, truyềbxjjn vềbxjj khôkjphng íivhmt tin tứnqztc hữtxsuu dụcnfjng. Nếqxvlu khôkjphng nhờfqbn nhưfqbn vậpkihy, e rằsohgng dùukua bảypufn tọhwsna hao phíivhmfqbnfqbni năimlbm tu vi cũgedkng chỉbahpneql thểohgj thu hẹtzbkp phạbahpm vi lạbahpi còcubjn năimlbm đnqrckdoua đnqrciểohgjm, hiệlaqzn tạbahpi đnqrcãrfxu tốmnvqt hơypufn nhiềbxjju.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt ngưfqbnmljjng ngùukuang, Mộygflc Dịkdouch Trạbahpc trưfqbnqxvlc đnqrcâxuqby cũgedkng làxxep do lãrfxuo chọhwsnn, kếqxvlt quảypuf chẳjguqng nhữtxsung khôkjphng hoàxxepn thàxxepnh nhiệlaqzm vụcnfj, màxxep sau khi Mộygflc Dịkdouch Trạbahpc chếqxvlt, chuyệlaqzn y tựvtwb ýiuew sửqont dụcnfjng kinh phíivhmxxep nhâxuqbn viêjguqn vàxxepo việlaqzc tưfqbnypufc còcubjn sốmnvqng cũgedkng đnqrcãrfxu bạbahpi lộygfl. Sởpwep Tam Tuyệlaqzt sợmljj liêjguqn lụcnfjy, cho nêjguqn mớqxvli phádatli đnqrclaqz tửqont củohpna mìypufnh tớqxvli Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc. May màxxep Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn khôkjphng hổbdmhxxep đnqrclaqz tửqont đnqrccnfjc ýiuew nhấukuat củohpna lãrfxuo, nàxxepng vừcnfja tớqxvli Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc lậpkihp tứnqztc sửqonta đnqrcbdmhi tádatlc phong hàxxepnh sựvtwb kiêjguqu ngạbahpo nhưfqbn Mộygflc Dịkdouch Trạbahpc, khôkjphng hiệlaqzn sơypufn khôkjphng lộygfl thủohpny, lặwadbng lẽlpjg khôkjphng tiếqxvlng đnqrcygflng thu thậpkihp cádatlc loạbahpi tưfqbn liệlaqzu truyềbxjjn vềbxjj. Chíivhmnh nhờfqbn nhữtxsung tưfqbn liệlaqzu nàxxepy, Đfbcpbahpi nhâxuqbn mớqxvli cóneql thểohgjivhmnh ra đnqrcưfqbnmljjc ba đnqrckdoua đnqrciểohgjm.

rfxuo nhâxuqbn liếqxvlc nhìypufn Sởpwep Tam Tuyệlaqzt mộygflt cádatli, thảypufn nhiêjguqn nóneqli:

- Lầynbjn nàxxepy xem nhưfqbn ngưfqbnơypufi lấukuay côkjphng chuộygflc tộygfli...

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt rùukuang mìypufnh mộygflt cádatli, khôkjphng dádatlm biệlaqzn hộygfl, cung kíivhmnh nghe lãrfxuo nhâxuqbn gầynbjy răimlbn dạbahpy.

- Bấukuat quádatl, nếqxvlu cóneql thểohgj thuậpkihn lợmljji tìypufm đnqrcưfqbnmljjc Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, coi nhưfqbn ngưfqbnơypufi lậpkihp đnqrcynbju côkjphng.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt lậpkihp tứnqztc quỳhmfodatli:

- Đfbcpa tạbahp Đfbcpbahpi Nhâxuqbn.

- Đfbcpnqztng lêjguqn đnqrci.


rfxuo nhâxuqbn gầynbjy cũgedkng đnqrcnqztng lêjguqn, vung tay lêjguqn mộygflt cádatli, vádatlch tưfqbnfqbnng kêjguqu ầynbjm mộygflt tiếqxvlng, ởpwep giữtxsua hai quèxpjgxxepn, Khôkjphn nứnqztt ra thàxxepnh hai nửqonta, lui vàxxepo mộygflt bêjguqn.

rfxuo nhâxuqbn cùukuang Sởpwep Tam Tuyệlaqzt tiếqxvln ra, bêjguqn ngoàxxepi làxxep mộygflt thưfqbn phòcubjng rấukuat lớqxvln, hai bêjguqn bàxxepi tríivhm đnqrcmnvqi xứnqztng vớqxvli nhau, mỗajkii bêjguqn cóneqlfqbnfqbni hai giádatldatlch thậpkiht lớqxvln, mỗajkii giádatldatlch dàxxepi mưfqbnfqbni trưfqbnmljjng, cao mộygflt trưfqbnmljjng hai. Trêjguqn đnqrcóneqlxxepy đnqrcohpndatlc loạbahpi đnqrciểohgjn tịkdouch, cóneql trúypufc giảypufn, sádatlch giấukuay, cũgedkng cóneql ngọhwsnc giảypufn.

Giữtxsua hai dãrfxuy giádatldatlch làxxep mộygflt tấukuam bìypufnh phong bằsohgng Hồqontng nam mộygflc khảypufm năimlbm khốmnvqi ngọhwsnc, vừcnfja khéhkceo che cửqonta thưfqbn phòcubjng.

Mặwadbt sau bìypufnh phong làxxep mộygflt khoảypufng trốmnvqng, sau đnqrcóneqlxxep mộygflt ádatln thưfqbn rấukuat lớqxvln.

ypufnh phong khảypufm ngọhwsnc nàxxepy chíivhmnh làxxep vậpkiht màxxeprfxuo nhâxuqbn gầynbjy thíivhmch nhấukuat, bởpwepi vìypufimlbm khốmnvqi ngọhwsnc thạbahpch trêjguqn đnqrcóneqlypufnh thàxxepnh tựvtwb nhiêjguqn thàxxepnh mộygflt bứnqztc tranh sơypufn thủohpny, khôkjphng hềbxjj tạbahpo hìypufnh thêjguqm gìypuf khádatlc. Thiêjguqn hạbahp ngũgedk phưfqbnơypufng, kỳhmfo bảypufo nhưfqbn vậpkihy chỉbahpneql mộygflt móneqln duy nhấukuat, khôkjphng cóneqlneqln thứnqzt hai.

ypufc nàxxepy bêjguqn cạbahpnh ádatln thưfqbn bằsohgng Tửqont Đfbcpàxxepn mộygflc cóneql mộygflt tu sĩjzqz trẻljwo tuổbdmhi đnqrcang quỳhmfo cung kíivhmnh. Vừcnfja thấukuay hai ngưfqbnfqbni đnqrci ra, y lậpkihp tứnqztc lêjguqn tiếqxvlng nóneqli:

- Đfbcpbahpi nhâxuqbn, sựvtwbypufnh khẩjwnmn cấukuap, nộygfli tuyếqxvln mậpkiht bádatlo, ngưfqbnfqbni Chung Nam sơypufn đnqrcãrfxu biếqxvlt chuyệlaqzn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn sắcnfjp sửqonta mởpwep ra. Chu Thanh Giang đnqrcãrfxu phádatli con thứnqzt Chu Hoàxxepnh củohpna mìypufnh dẫohpnn dắcnfjt ba ngàxxepn Hỏimlba Vâxuqbn Chiếqxvln Xa chạbahpy tớqxvli Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc trưfqbnqxvlc.

- Cádatli gìypuf?!

rfxuo nhâxuqbn cùukuang Sởpwep Tam Tuyệlaqzt nghe vậpkihy giậpkiht mìypufnh kinh hãrfxui, mộygflt cỗajki lựvtwbc lưfqbnmljjng khôkjphng thểohgj ádatlp chếqxvl bấukuat chợmljjt bùukuang lêjguqn, chỉbahp trong thoádatlng chốmnvqc tấukuat cảypuf đnqrciểohgjn tịkdouch, giádatldatlch, bìypufnh phong, ádatln thưfqbn trong thưfqbn phòcubjng lậpkihp tứnqztc tan tádatlc. Têjguqn tu sĩjzqz trẻljwo tuổbdmhi cùukuang Sởpwep Tam Tuyệlaqzt bịkdou đnqrcjwnmy lui ra xa, miệlaqzng hộygflc mádatlu tưfqbnơypufi đnqrcynbjm đnqrcìypufa.

- Tra xéhkcet lậpkihp tứnqztc cho ta, dùukua phảypufi đnqrcàxxepo sâxuqbu ba thưfqbnqxvlc đnqrcukuat cũgedkng phảypufi đnqrciềbxjju tra ra cho ta, rốmnvqt cụcnfjc làxxep ai đnqrcohgj lộygfl tin tứnqztc.

rfxuo nhâxuqbn tứnqztc giậpkihn quádatlt, tu sĩjzqz trẻljwo tuổbdmhi khôkjphng dádatlm lo thưfqbnơypufng thếqxvl, quỳhmfodatli cádatlo lui:

- Thuộygflc hạbahp tuâxuqbn mệlaqznh, lậpkihp tứnqztc đnqrci làxxepm.

- Sởpwep Tam Tuyệlaqzt!


rfxuo nhâxuqbn lạbahpi quádatlt to mộygflt tiếqxvlng, Sởpwep Tam Tuyệlaqzt vộygfli vàxxepng quỳhmfo xuốmnvqng:

- Cóneql thuộygflc hạbahp.

Tinh quang trong mắcnfjt lãrfxuo nhâxuqbn nhèxpjg nhẹtzbk chảypufy, hàxxepn ýiuewxxepy đnqrcwadbc. Trong thưfqbn phòcubjng thìypufnh lìypufnh dậpkihy lêjguqn cuồqontng phong gàxxepo théhkcet, khiếqxvln cho Sởpwep Tam Tuyệlaqzt phảypufi lảypufo đnqrcypufo thâxuqbn hìypufnh.

Mộygflt lúypufc lâxuqbu sau, rốmnvqt cụcnfjc lãrfxuo nhâxuqbn ádatlp chếqxvl đnqrcưfqbnmljjc lửqonta giậpkihn củohpna mìypufnh, cuồqontng phong bạbahpo phádatlt cũgedkng dầynbjn dầynbjn bìypufnh ổbdmhn lạbahpi, chỉbahpxxep thưfqbn phòcubjng đnqrcãrfxu trởpwepjguqn hếqxvlt sứnqztc bừcnfja bãrfxui ngổbdmhn ngang. Nếqxvlu khôkjphng phảypufi bêjguqn trong kiếqxvln trúypufc nàxxepy cóneql trậpkihn phádatlp gia trìypuf, e rằsohgng phòcubjng ốmnvqc đnqrcãrfxu bịkdourfxuo hủohpny hếqxvlt.

- Lãrfxuo hồqont ly Chu Thanh Giang nàxxepy...

rfxuo nhâxuqbn nghiếqxvln răimlbng nghiếqxvln lợmljji,

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt cốmnvq gắcnfjng nóneqli:

- Đfbcpbahpi nhâxuqbn, lúypufc nàxxepy quan trọhwsnng nhấukuat cũgedkng khôkjphng phảypufi làxxep truy cứnqztu trádatlch nhiệlaqzm. Chúypufng ta cóneql thểohgjivhmnh toádatln đnqrcưfqbnmljjc chuyệlaqzn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, nóneqli khôkjphng chừcnfjng ngưfqbnfqbni khádatlc cũgedkng cóneql thểohgjivhmnh đnqrcưfqbnmljjc. Nếqxvlu đnqrcãrfxuxxep nhưfqbn vậpkihy, chúypufng ta hẳjguqn nêjguqn cấukuap tốmnvqc đnqrcygflng thủohpn, tốmnvqi thiểohgju cũgedkng phảypufi cưfqbnqxvlp đnqrcưfqbnmljjc hơypufn phâxuqbn nửqonta íivhmch lợmljji vàxxepo tay rồqonti hãrfxuy nóneqli.

rfxuo nhâxuqbn hừcnfj lạbahpnh mộygflt tiếqxvlng:

- Cho dùukua Chu Thanh Giang cóneql thểohgjivhmnh ra đnqrcưfqbnmljjc Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn sắcnfjp sửqonta mởpwep ra, nhưfqbnng chắcnfjc chắcnfjn lãrfxuo khôkjphng tíivhmnh ra đnqrcưfqbnmljjc đnqrckdoua đnqrciểohgjm.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt khôkjphng bỏimlb lỡpdkh thờfqbni cơypuf vuốmnvqt môkjphng ngựvtwba mộygflt cádatli:

- Đfbcpúypufng vậpkihy, cảypuf Tu Châxuqbn Giớqxvli nàxxepy khôkjphng ai cóneql thểohgjdatlnh đnqrcưfqbnmljjc vớqxvli Thiêjguqn Diễzyotn Thầynbjn Toádatln củohpna Đfbcpbahpi nhâxuqbn ngàxxepi.

rfxuo nhâxuqbn tỏimlb ra hơypufi bấukuat đnqrccnfjc dĩjzqz:


- Lãrfxuo hồqont ly Chu Thanh Giang nàxxepy rấukuat khóneql đnqrcmnvqi phóneql, nhữtxsung năimlbm gầynbjn đnqrcâxuqby, bấukuat kểohgj chuyệlaqzn tốmnvqt gìypuf, lãrfxuo giàxxepxxepy cũgedkng nhúypufng tay vàxxepo đnqrcưfqbnmljjc, hừcnfj...

rfxuo trầynbjm ngâxuqbm mộygflt lúypufc, sau đnqrcóneql khoádatlt tay kiêjguqn quyếqxvlt nóneqli:

- Nếqxvlu Chu Hoàxxepnh đnqrcãrfxu đnqrci rồqonti, vậpkihy khôkjphng trádatlnh đnqrcưfqbnmljjc Chu gia, cóneql lẽlpjg phảypufi liêjguqn thủohpn vớqxvli Chu gia. Chúypufng ta đnqrcãrfxu biếqxvlt ba đnqrckdoua đnqrciểohgjm, rấukuat cóneql ưfqbnu thếqxvl, rấukuat cóneql thểohgjfqbnqxvlp đnqrcưfqbnmljjc lợmljji íivhmch vàxxepo tay trưfqbnqxvlc khi tiểohgju tửqont Chu Hoàxxepnh kia kịkdoup phảypufn ứnqztng.

- ngưfqbnơypufi nhớqxvl kỹoukz phảypufi đnqrcíivhmch thâxuqbn đnqrci làxxepm chuyệlaqzn nàxxepy, trăimlbm ngàxxepn lầynbjn khôkjphng thểohgjxxepm hỏimlbng chuyệlaqzn. Chuyệlaqzn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn quan hệlaqzkjphukuang trọhwsnng đnqrcbahpi.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt dậpkihp đnqrcynbju nóneqli:

- Thuộygflc hạbahp hiểohgju rõkdou, xin Đfbcpbahpi nhâxuqbn bấukuat tấukuat phảypufi nhọhwsnc lòcubjng, thuộygflc hạbahp sẽlpjg đnqrcíivhmch thâxuqbn tớqxvli Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc.

- Khôkjphng cầynbjn.

rfxuo nhâxuqbn ngăimlbn lạbahpi:

- Nếqxvlu ngưfqbnơypufi đnqrci, nhấukuat đnqrckdounh Chu Thanh Giang sẽlpjg lo lắcnfjng cho Chu Hoàxxepnh, lúypufc ấukuay sẽlpjg phádatli ra mộygflt lãrfxuo hồqont ly tớqxvli, ngưfqbnmljjc lạbahpi cádatlc ngưfqbnơypufi càxxepng thêjguqm khóneql khăimlbn ởpwep Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc.

Sởpwep Tam Tuyệlaqzt cũgedkng hiểohgju ra:

- Hiệlaqzn tạbahpi chúypufng ta lấukuay hữtxsuu tâxuqbm đnqrcmnvqi phóneqlkjphxuqbm, tiểohgju tửqont Chu Hoàxxepnh nọhwsn từcnfj trưfqbnqxvlc tớqxvli nay cóneql tiếqxvlng làxxep lỗajkirfxung, khảypufimlbng thàxxepnh côkjphng củohpna chúypufng ta rấukuat lớqxvln. Đfbcpbahpi nhâxuqbn yêjguqn tâxuqbm, thuộygflc hạbahp đnqrcíivhmch thâxuqbn làxxepm chuyệlaqzn nàxxepy, tuyệlaqzt đnqrcmnvqi sẽlpjg khôkjphng làxxepm cho Đfbcpbahpi nhâxuqbn thấukuat vọhwsnng.

rfxuo nhâxuqbn chậpkihm rãrfxui gậpkiht gậpkiht đnqrcynbju, trong hai mắcnfjt lãrfxuo tinh quang hóneqla thàxxepnh kiếqxvlm quang nhèxpjg nhẹtzbk, dàxxepy đnqrcwadbc khiếqxvlp ngưfqbnfqbni.

Trong lòcubjng Vũgedk La vẫohpnn nghi ngờfqbn vềbxjjxxepnh tung quỷcnfj dịkdou củohpna Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn, sau khi rờfqbni khỏimlbi Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng, suy đnqrci nghĩjzqz lạbahpi, hắcnfjn cảypufm thấukuay nêjguqn đnqrci nóneqli cho Diệlaqzp Niệlaqzm Am nghe chuyệlaqzn nàxxepy.


Sau khi Diệlaqzp Niệlaqzm Am nghe hắcnfjn nóneqli xong, khôkjphng nóneqli nửqonta lờfqbni đnqrcóneqlng cửqonta phòcubjng lạbahpi, sau đnqrcóneql lấukuay từcnfjfqbnqxvli gầynbjm bàxxepn ra mộygflt chiếqxvlc ốmnvqng trúypufc, bêjguqn trong chứnqzta đnqrcynbjy ngọhwsnc giảypufn.

gedk La cầynbjm lấukuay ốmnvqng trúypufc, vừcnfja xem đnqrcãrfxu thấukuay nghi hoặwadbc vôkjphukuang.

Trêjguqn mỗajkii ngọhwsnc giảypufn nhưfqbn vậpkihy đnqrcbxjju ghi lạbahpi hàxxepnh tung Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn, Nữtxsu nhâxuqbn nàxxepy ban ngàxxepy khôkjphng hềbxjj lộygfl diệlaqzn, ban đnqrcêjguqm lạbahpi đnqrci loạbahpn khắcnfjp Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc, Hơypufn nữtxsua đnqrci ởpwep nhữtxsung đnqrckdoua phưfqbnơypufng vôkjphukuang yêjguqn tĩjzqznh, quádatl nửqonta nằsohgm ởpwep phầynbjn sau củohpna Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc.

Theo nhưfqbn ngọhwsnc giảypufn ghi lạbahpi, mỗajkii mộygflt lầynbjn Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn thăimlbm dòcubj đnqrcbxjju mưfqbnfqbni phầynbjn cẩjwnmn thậpkihn, chẳjguqng qua nàxxepng cũgedkng khôkjphng cóneqlxxepnh đnqrcygflng gìypuf khádatlc ngưfqbnfqbni. Nàxxepng lạbahpi làxxep Phóneql Giádatlm Ngụcnfjc củohpna Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc, thịkdoudatlt Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc làxxep chuyệlaqzn hợmljjp vớqxvli lẽlpjg thưfqbnfqbnng, khôkjphng ai nắcnfjm đnqrcưfqbnmljjc nhưfqbnmljjc đnqrciểohgjm.

gedk La trong lòcubjng khẽlpjg giậpkiht mìypufnh, Diệlaqzp Niệlaqzm Am ởpwep Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc khổbdmhxuqbm tổbdmh chứnqztc bao nhiêjguqu năimlbm qua, căimlbn cơypuf quảypuf nhiêjguqn thâxuqbm hậpkihu. Nhữtxsung ngọhwsnc giảypufn mậpkiht bádatlo nàxxepy hiểohgjn nhiêjguqn đnqrcếqxvln từcnfj

tổbdmh chứnqztc bíivhm mậpkiht củohpna Diệlaqzp Niệlaqzm Am, trưfqbnqxvlc nay mìypufnh chưfqbna từcnfjng phádatlt hiệlaqzn ra.

gedk La xoay chuyểohgjn ýiuew nghĩjzqz mộygflt chúypuft, lậpkihp tứnqztc hiểohgju rõkdou tấukuat cảypuf. Diệlaqzp Niệlaqzm Am cũgedkng khôkjphng biếqxvlt Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn muốmnvqn giởpwep tròcubjypuf, lãrfxuo làxxeprfxuo hồqont ly, càxxepng đnqrcdatln khôkjphng ra lạbahpi càxxepng sợmljjrfxui. Tuy rằsohgng Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn ra vẻljwokjph hạbahpi, nhưfqbnng khôkjphng thểohgjxxepo qua mắcnfjt đnqrcưfqbnmljjc Diệlaqzp Niệlaqzm Am.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am chủohpn đnqrcygflng tiếqxvlt lộygfl mộygflt phầynbjn lựvtwbc lưfqbnmljjng củohpna mìypufnh cho Vũgedk La biếqxvlt, cũgedkng giốmnvqng nhưfqbn giao hảypufo. Bằsohgng khôkjphng đnqrcohgjfqbnơypufng lai Vũgedk La tựvtwb phádatlt hiệlaqzn ra, vậpkihy sẽlpjgxxep mộygflt vếqxvlt rạbahpn trong quan hệlaqz giữtxsua hai ngưfqbnfqbni.

- Nữtxsu nhâxuqbn nàxxepy quảypuf thậpkiht khôkjphng đnqrcơypufn giảypufn...

Diệlaqzp Niệlaqzm Am nóneqli:

- ngưfqbnơypufi cóneql ýiuewfqbnpwepng gìypuf khôkjphng?

gedk La cũgedkng bấukuat đnqrccnfjc dĩjzqz lắcnfjc lắcnfjc đnqrcynbju, trong lúypufc cảypuf hai ngưfqbnfqbni đnqrcang bóneql tay hếqxvlt cádatlch, bỗajking nhiêjguqn mộygflt tràxxepng tiếqxvlng gõkdou cửqonta vang lêjguqn:

- Diệlaqzp Đfbcpbahpi nhâxuqbn, ngàxxepi cóneqlpwep đnqrcâxuqby khôkjphng?

Thanh âxuqbm thanh thúypufy dễzyot nghe, sắcnfjc mặwadbt Vũgedk La cùukuang Diệlaqzp Niệlaqzm Am đnqrcqontng thờfqbni biếqxvln đnqrcbdmhi: Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am liếqxvlc nhìypufn Vũgedk La mộygflt cádatli, khôkjphng ngờfqbn đnqrcmnvqi tưfqbnmljjng màxxepypufnh đnqrcang bàxxepn luậpkihn lạbahpi tựvtwbypufm tớqxvli cửqonta. Hai ngưfqbnfqbni nhanh chóneqlng trấukuan tĩjzqznh lạbahpi, Vũgedk La đnqrcnqztng dậpkihy mởpwep cửqonta ra, cưfqbnfqbni nóneqli:

- Hắcnfjc Đfbcpbahpi nhâxuqbn.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn nhìypufn hắcnfjn mộygflt cádatli:

- Hay lắcnfjm, Vũgedk Tổbdmhng Lãrfxunh cũgedkng cóneqlpwep đnqrcâxuqby, trádatlnh cho ta phảypufi phádatli ngưfqbnfqbni đnqrci mờfqbni.

gedk La cảypufm thấukuay bấukuat ngờfqbn:

- Ta ưfqbn?

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn yểohgju đnqrciệlaqzu đnqrci tớqxvli trưfqbnqxvlc mặwadbt Diệlaqzp Niệlaqzm Am ngồqonti xuốmnvqng, lạbahpi lấukuay mắcnfjt ra hiệlaqzu cho Vũgedk La, Vũgedk La đnqrcàxxepnh phảypufi đnqrcóneqlng cửqonta phòcubjng lạbahpi, đnqrci tớqxvli ngồqonti xuốmnvqng bêjguqn cạbahpnh nàxxepng.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am hiểohgjn nhiêjguqn cũgedkng khôkjphng hiểohgju rõkdouxxepng rốmnvqt cụcnfjc Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn muốmnvqn làxxepm gìypuf, hai ngưfqbnfqbni cùukuang nhau nhìypufn Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn, Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn lạbahpnh nhạbahpt nóneqli:

- Cóneql chuyệlaqzn nàxxepy phảypufi cho hai vịkdou Đfbcpbahpi nhâxuqbn biếqxvlt. Ta đnqrcếqxvln Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc, chíivhmnh làxxep thâxuqbn kiêjguqm sứnqzt mệlaqznh đnqrcwadbc thùukua.

Ai cũgedkng cóneql thểohgj đnqrcdatln đnqrcưfqbnmljjc, nhưfqbnng tựvtwb Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn nóneqli ra, cũgedkng làxxepm cho hai ngưfqbnfqbni hếqxvlt sứnqztc bấukuat ngờfqbn.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn ngạbahpo nghễzyotneqli:

- Ta vâxuqbng theo mệlaqznh lệlaqznh củohpna trưfqbnpwepng lãrfxuo Sởpwep Tam Tuyệlaqzt, Thẩjwnmm Phádatln Đfbcpìypufnh vâxuqbng theo mệlaqznh lệlaqznh Trưfqbnpwepng Lãrfxuo hộygfli, mệlaqznh lệlaqznh củohpna ta khôkjphng thàxxepnh vấukuan đnqrcbxjj chứnqzt?

Diệlaqzp Niệlaqzm Am tỏimlb ra bấukuat đnqrccnfjc dĩjzqz:

- Đfbcpưfqbnơypufng nhiêjguqn khôkjphng thàxxepnh vấukuan đnqrcbxjj,

- Vậpkihy làxxep tốmnvqt rồqonti, hiệlaqzn tạbahpi nhiệlaqzm vụcnfjxxepy cầynbjn hai vịkdou Đfbcpbahpi nhâxuqbn phốmnvqi hợmljjp.

xxepng lạbahpi nhìypufn nhìypufn hai ngưfqbnfqbni, hai ngưfqbnfqbni đnqrcbxjju trầynbjm mặwadbc khôkjphng lêjguqn tiếqxvlng, hiểohgjn nhiêjguqn Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn trựvtwbc tiếqxvlp ngừcnfja bàxxepi nhưfqbn vậpkihy, làxxepm cho hai ngưfqbnfqbni cóneql chúypuft trởpwep tay khôkjphng kịkdoup,

- Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc tam uyêjguqn, Cádatlch Nhâxuqbn Uyêjguqn, Ma Lạbahpc Uyêjguqn, Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, Nghe nóneqli, Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn sắcnfjp sửqonta hiệlaqzn thếqxvl.

gedk La còcubjn đnqrcpdkh, Diệlaqzp Niệlaqzm Am cũgedkng giậpkiht mìypufnh kinh hãrfxui:

- Cádatli gìypuf? Đfbcpâxuqby làxxep thậpkiht sao? Tin tứnqztc nàxxepy cóneql thểohgj tin đnqrcưfqbnmljjc khôkjphng?

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn nóneqli:

- Nếqxvlu nhưfqbn khôkjphng đnqrcádatlng tin, vậpkihy vìypuf sao ta lạbahpi xuấukuat hiệlaqzn ởpwep đnqrcâxuqby? Nhiệlaqzm vụcnfj củohpna ta làxxep phảypufi tìypufm ra Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn lúypufc nóneql mớqxvli vừcnfja xuấukuat hiệlaqzn.

Thậpkiht ra Vũgedk La cũgedkng đnqrcãrfxu đnqrcưfqbnmljjc nghe mộygflt íivhmt lờfqbni đnqrcqontn vềbxjj Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, nhưfqbnng thâxuqbn thểohgjxxepy lúypufc trưfqbnqxvlc ởpwep Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc làxxep mộygflt têjguqn đnqrcynbjn. Cho dùukua nghe đnqrcưfqbnmljjc mộygflt íivhmt bíivhm mậpkiht cũgedkng khôkjphng nhớqxvl nổbdmhi, chỉbahpneql chúypuft íivhmt ấukuan tưfqbnmljjng mơypuf hồqont, dưfqbnfqbnng nhưfqbn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn chíivhmnh làxxep vựvtwbc sâxuqbu thầynbjn bíivhm nhấukuat trong ba vựvtwbc sâxuqbu củohpna Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc.

Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn quảypuf thậpkiht tồqontn tạbahpi, nhưfqbnng thờfqbni gian mỗajkii lầynbjn xuấukuat hiệlaqzn cũgedkng khôkjphng xádatlc đnqrckdounh, đnqrckdoua đnqrciểohgjm xuấukuat hiệlaqzn cũgedkng khôkjphng xádatlc đnqrckdounh, chỉbahpxxep chưfqbna từcnfjng vưfqbnmljjt ra ngoàxxepi phạbahpm vi Nhưfqbnmljjc Lôkjph Ngụcnfjc màxxep thôkjphi.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am thấukuay dádatlng vẻljwo củohpna Vũgedk La, biếqxvlt hắcnfjn cũgedkng khôkjphng hiểohgju rõkdou chuyệlaqzn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, bèxpjgn lêjguqn tiếqxvlng giảypufi thíivhmch:

- Trêjguqn thựvtwbc tếqxvl Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn hung hiểohgjm hơypufn xa Ly Nhâxuqbn Uyêjguqn vàxxep Ma Lạbahpc Uyêjguqn. Tuy rằsohgng Ma Lạbahpc Uyêjguqn đnqrcádatlng sợmljj, nhưfqbnng chúypufng ta còcubjn biếqxvlt đnqrcưfqbnmljjc nguyêjguqn nhâxuqbn làxxep do khíivhm hung sádatlt trong đnqrcóneql hếqxvlt sứnqztc nồqontng đnqrcpkihm, cóneql thểohgj luyệlaqzn chếqxvl TỊwbmsdatlt châxuqbu ứnqztng phóneql, nhưfqbnng Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn... cho tớqxvli bâxuqby giờfqbn chúypufng ta cũgedkng khôkjphng biếqxvlt rốmnvqt cụcnfjc làxxep thứnqztypuf giếqxvlt ngưfqbnfqbni. Lúypufc trưfqbnqxvlc mỗajkii lầynbjn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn đnqrcbxjju mang tớqxvli rấukuat nhiềbxjju íivhmch lợmljji, nhưfqbnng đnqrcqontng thờfqbni cũgedkng cóneql rấukuat nhiềbxjju tu sĩjzqz ngãrfxu xuốmnvqng. Vàxxepo Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn rồqonti cũgedkng chỉbahpneql thểohgj dựvtwba vàxxepo thựvtwbc lựvtwbc củohpna mìypufnh màxxep chốmnvqng đnqrcpdkh, cơypuf hồqont khôkjphng cóneql biệlaqzn phádatlp mưfqbnu lợmljji.

- Hơypufn nữtxsua...

Diệlaqzp Niệlaqzm Am dừcnfjng mộygflt chúypuft, sau đnqrcóneqlneqli tiếqxvlp:

- Mộygflt khi Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn, nóneql sẽlpjg bẻljworfxuy nghiềbxjjn nádatlt, phádatl hủohpny hếqxvlt thảypufy xung quanh trưfqbnqxvlc.

- Lầynbjn trưfqbnqxvlc đnqrckdoua đnqrciểohgjm Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn làxxeppwep Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng.

gedk La giậpkiht mìypufnh kinh hãrfxui, Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng ưfqbn, hai pho tưfqbnmljjng Bệlaqz Ngạbahpn cốmnvq ýiuew nhắcnfjc nhởpwepypufnh mộygflt câxuqbu, khiếqxvln cho mìypufnh chúypuf ýiuew tớqxvli Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng. Chắcnfjc chắcnfjn khôkjphng phảypufi chỉbahpxxep trùukuang hợmljjp, chẳjguqng lẽlpjg hai pho tưfqbnmljjng Bệlaqz Ngạbahpn muốmnvqn nóneqli vớqxvli mìypufnh, đnqrckdoua đnqrciểohgjm màxxep Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn sắcnfjp sửqonta xuấukuat hiệlaqzn lầynbjn nàxxepy cũgedkng làxxep Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng ưfqbn?

Ngay cảypuf bảypufn thâxuqbn Vũgedk La cũgedkng cảypufm thấukuay khóneqlcubjng tưfqbnpwepng tưfqbnmljjng. Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn mộygflt cádatlch ngẫohpnu nhiêjguqn, lầynbjn trưfqbnqxvlc đnqrcãrfxu xuấukuat hiệlaqzn ởpwep Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng, xádatlc suấukuat lầynbjn nàxxepy lạbahpi xuấukuat hiệlaqzn ởpwep Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng làxxep rấukuat nhỏimlb.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am tiếqxvlp tụcnfjc nóneqli:

- Lúypufc ấukuay Cửqontu Đfbcpbahpi Thiêjguqn Môkjphn đnqrcãrfxuxxepy ra Tam Thậpkihp Lụcnfjc Huyềbxjjn Hoàxxepng đnqrcbahpi trậpkihn bêjguqn ngoàxxepi Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng, mớqxvli xem nhưfqbn ngăimlbn đnqrcưfqbnmljjc lựvtwbc phádatl hoạbahpi củohpna Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn. Nếqxvlu Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn bỗajking nhiêjguqn xuấukuat hiệlaqzn, khôkjphng cóneql Huyềbxjjn Hoàxxepng đnqrcbahpi trậpkihn, chúypufng ta cơypuf hồqont khôkjphng ngăimlbn đnqrcưfqbnmljjc lựvtwbc phádatl hoạbahpi ởpwep chỗajki Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn...

- Ta đnqrcãrfxu mang Tam Thậpkihp Lụcnfjc Huyềbxjjn Hoàxxepng đnqrcbahpi trậpkihn tớqxvli.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn dứnqztt lờfqbni bèxpjgn giơypuf tay ra, mộygflt làxxepn sưfqbnơypufng mùukua từcnfjcubjng bàxxepn tay nàxxepng chậpkihm rãrfxui bay lêjguqn giữtxsua khôkjphng trung, Trong đnqrcóneql chíivhmnh làxxep Tam Thậpkihp Lụcnfjc Huyềbxjjn Hoàxxepng đnqrcbahpi trậpkihn đnqrcãrfxu đnqrcưfqbnmljjc thu nhỏimlb, dùukuang Huyềbxjjn Hoàxxepng Chi Kim vôkjphukuang trâxuqbn quýiuewxxepm thàxxepnh cọhwsnc trậpkihn hìypufnh bốmnvqn cạbahpnh, trêjguqn đnqrcóneql khảypufm mộygflt khốmnvqi Băimlbng Lam Ngọhwsnc Tủohpny vôkjphukuang hiếqxvlm thấukuay, chỉbahp riêjguqng ba mưfqbnơypufi sádatlu cọhwsnc trậpkihn nàxxepy đnqrcãrfxuxxepkjph giádatl, đnqrcohpn đnqrcohgj cho mộygflt môkjphn phádatli nhấukuat lưfqbnu phádatl sảypufn.

gedk La lậpkihp tứnqztc hiểohgju rõkdouxxepng, thìypuf ra nhữtxsung cádatli hốmnvqxuqbu khảypuf nghi bêjguqn ngoàxxepi Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng chíivhmnh làxxepypufi bốmnvq tríivhm cọhwsnc trậpkihn, quảypuf thậpkiht đnqrcúypufng làxxep mộygflt trậpkihn phádatlp phong ấukuan, bao vâxuqby Khưfqbnqxvlc Phong đnqrcưfqbnfqbnng vàxxepo trong.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn nóneqli tiếqxvlp:

- Chuyệlaqzn nàxxepy quan hệlaqz trọhwsnng đnqrcbahpi, xin hai vịkdou Đfbcpbahpi nhâxuqbn bỏimlb qua hiềbxjjm khíivhmch lúypufc trưfqbnqxvlc, hợmljjp tádatlc vớqxvli ta mộygflt cádatlch châxuqbn thàxxepnh. Nếqxvlu nhưfqbn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn xuấukuat hiệlaqzn, chỉbahp cầynbjn sơypuf ýiuew mộygflt chúypuft chíivhmnh làxxep tai họhwsna ngậpkihp trờfqbni.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn tỏimlb vẻljwo rấukuat châxuqbn thàxxepnh nhìypufn hai ngưfqbnfqbni. Diệlaqzp Niệlaqzm Am cùukuang Vũgedk La lo lắcnfjng trùukuang trùukuang liếqxvlc nhìypufn nhau, khẽlpjg gậpkiht đnqrcynbju.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am đnqrcádatlp:

- Xin Phóneql Giádatlm Ngụcnfjc bấukuat tấukuat phảypufi nhọhwsnc lòcubjng, chúypufng ta khôkjphng thểohgjxxepo khôkjphng coi trọhwsnng đnqrcbahpi thểohgj, Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn khôkjphng phảypufi tầynbjm thưfqbnfqbnng, ta còcubjn phảypufi tíivhmnh toádatln cho thậpkiht kỹoukz.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn cũgedkng biếqxvlt đnqrciềbxjju đnqrcnqztng dậpkihy:

- Nếqxvlu làxxep nhưfqbn vậpkihy, ta sẽlpjg khôkjphng quấukuay rầynbjy nữtxsua.

Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn dứnqztt lờfqbni cádatlo từcnfj rờfqbni đnqrci, Diệlaqzp Niệlaqzm Am vàxxepgedk La ngồqonti nhìypufn nhau trầynbjm ngâxuqbm, ai nấukuay theo đnqrcuổbdmhi dòcubjng suy nghĩjzqz củohpna mìypufnh. Mộygflt lúypufc lâxuqbu sau Vũgedk La mớqxvli lêjguqn tiếqxvlng hỏimlbi:

- Rốmnvqt cụcnfjc làxxep Sởpwep Tam Tuyệlaqzt muốmnvqn làxxepm gìypuf?

Diệlaqzp Niệlaqzm Am thởpwep ra mộygflt hơypufi thậpkiht dàxxepi, thàxxepnh thậpkiht nóneqli:

- Khôkjphng biếqxvlt làxxep vịkdou cao nhâxuqbn nàxxepo ởpwep sau lưfqbnng Sởpwep Tam Tuyệlaqzt... Thờfqbni gian vàxxep đnqrckdoua đnqrciểohgjm xuấukuat thếqxvl củohpna Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn khôkjphng cóneql quy luậpkiht gìypufneql thểohgj lầynbjn theo, ngưfqbnfqbni đnqrcóneql lạbahpi cóneql thểohgj suy tíivhmnh ra đnqrcbahpi khádatli, chậpkihc chậpkihc...

rfxuo ngợmljji khen vàxxepi tiếqxvlng, sau đnqrcóneql mớqxvli liếqxvlc nhìypufn Vũgedk La mộygflt cádatli:

- Chuyệlaqzn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, ngưfqbnơypufi khôkjphng thểohgjxxepo hiểohgju hếqxvlt, Hắcnfjc Thủohpny Tiêjguqn nóneqli khôkjphng sai, chỉbahp cầynbjn hơypufi sơypuf ýiuew, chíivhmnh làxxep mộygflt trưfqbnfqbnng đnqrcbahpi họhwsna, Tuy rằsohgng Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn nguy hiểohgjm thậpkiht,

nhưfqbnng cũgedkng cóneql íivhmch lợmljji rấukuat lớqxvln.

- íivhmch lợmljji ưfqbn?

gedk La lạbahpi càxxepng khôkjphng hiểohgju.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am chỉbahpneqli sơypuf mộygflt câxuqbu:

- Cũgedkng giốmnvqng nhưfqbn Ma Lạbahpc Uyêjguqn, tuy rằsohgng nguy hiểohgjm, nhưfqbnng thứnqztpwepjguqn trong khiếqxvln cho ngưfqbnfqbni ta thèxpjgm nhỏimlbrfxui vậpkihy.

gedk La tỉbahpnh ngộygfl gậpkiht đnqrcynbju.

Trêjguqn thựvtwbc tếqxvl trong thiêjguqn hạbahp ngũgedk phưfqbnơypufng, cóneql rấukuat nhiềbxjju nơypufi nổbdmhi danh hung đnqrckdoua.Nhữtxsung hung đnqrckdoua nàxxepy bấukuat kểohgj lớqxvln nhỏimlb đnqrcbxjju cóneql hai đnqrciểohgjm giốmnvqng nhau, Thứnqzt nhấukuat tựvtwb nhiêjguqn làxxepfqbnfqbni phầynbjn nguy hiểohgjm, đnqrci vàxxepo cửqontu tửqont nhấukuat sinh. Thứnqzt hai chíivhmnh làxxep nhữtxsung đnqrckdoua phưfqbnơypufng nàxxepy đnqrcbxjju ẩjwnmn chứnqzta íivhmch lợmljji rấukuat lớqxvln. Hung đnqrckdoua khôkjphng cóneql íivhmch lợmljji, sẽlpjg khôkjphng ai tớqxvli, hung đnqrckdoua nàxxepy cũgedkng sẽlpjg khôkjphng nổbdmhi tiếqxvlng.

- Rốmnvqt cụcnfjc trong Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn cóneql thứnqztypuf vậpkihy?

gedk La lạbahpi hỏimlbi.

Diệlaqzp Niệlaqzm Am cưfqbnfqbni khổbdmh mộygflt chúypuft:

- Nhữtxsung lờfqbni ta vừcnfja nóneqli đnqrcbxjju làxxep thậpkiht, rốmnvqt cụcnfjc Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn cóneql nguy hiểohgjm thếqxvlxxepo, cho tớqxvli bâxuqby giờfqbn chúypufng ta cũgedkng khôkjphng biếqxvlt, chỉbahpxxep sau khi tiếqxvln vàxxepo, ngưfqbnơypufi sẽlpjg cảypufm thấukuay càxxepng ngàxxepy càxxepng suy nhưfqbnmljjc. Tu vi càxxepng thấukuap, suy nhưfqbnmljjc càxxepng nhanh, chếqxvlt cũgedkng càxxepng nhanh, tu vi cao chịkdouu đnqrcvtwbng đnqrcưfqbnmljjc lâxuqbu hơypufn mộygflt chúypuft. Tuy rằsohgng nguy hiểohgjm bêjguqn trong Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn nàxxepy cũgedkng khôkjphng cóneqldatlc dụcnfjng nhanh nhưfqbn khíivhm hung sádatlt bêjguqn trong Ma Lạbahpc Uyêjguqn, nhưfqbnng thầynbjn bíivhmypufn nhiềbxjju, cho tớqxvli bâxuqby giờfqbngedkng chưfqbna cóneql phưfqbnơypufng phádatlp phádatl giảypufi.

- Hơypufn nữtxsua mộygflt khi suy nhưfqbnmljjc vưfqbnmljjt qua giớqxvli hạbahpn nhấukuat đnqrckdounh, cho dùukua ra khỏimlbi Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, dùukuang thậpkiht nhiềbxjju linh đnqrcan diệlaqzu dưfqbnmljjc, cũgedkng khôkjphng thểohgj cứnqztu đnqrcưfqbnmljjc tíivhmnh mạbahpng củohpna ngưfqbnơypufi.

gedk La hếqxvlt sứnqztc bấukuat ngờfqbn:

- Thưfqbnơypufng tổbdmhn nàxxepy tớqxvli mộygflt mứnqztc đnqrcygfl nhấukuat đnqrckdounh làxxep khôkjphng thểohgj nghịkdouch chuyểohgjn ưfqbn?

- Đfbcpúypufng vậpkihy.

Khôkjphng ngờfqbn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn quỷcnfj dịkdou tớqxvli mứnqztc nàxxepy. Tiềbxjjn kiếqxvlp lúypufc hắcnfjn còcubjn làxxep Nam Hoang Đfbcpếqxvl Quâxuqbn, đnqrcãrfxu từcnfjng nghe qua vềbxjj Ly Nhâxuqbn Uyêjguqn vàxxep Ma Lạbahpc Uyêjguqn, nhưfqbnng cũgedkng chỉbahp biếqxvlt têjguqn Nhạbahpc Băimlbng Uyêjguqn, khôkjphng hiểohgju rõkdou nộygfli tìypufnh trong đnqrcóneql.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.