Tiên Tuyệt

Chương 223 : Khước phong đường (thượng)

    trước sau   
Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong ngàfazsn vạjoekn lầewbtn khôinffng ngờicya, lãblnko nhâtvcyn chỉhwtb biếxhyjt lợpncti lộiatcc trưlmxiacoec mắvcdkt nàfazsy lạjoeki làfazs Nam Hoang đewodslhr nhấlmxit phùlggilmxi cao quýzhdt. Truyềiflon thuyếxhyjt vềiflolmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn trong thiêquzmn hạjoek rấlmxit nhiềiflou, nhưlmxing tổynivng kếxhyjt lạjoeki cóktkk hai đewodiểxclim chíxclinh: kỹvcdk thuậxfxpt chếxhyj phùlggi củjrbta lãblnko làfazs nhấlmxit lưlmxiu, lãblnko đewodòlggii giáhbip rấlmxit cao.

Từvjwp Thôinffi Xáhbipn tớacoei Chưlmxilahung môinffn Cửmlvvu Đzweejoeki Thiêquzmn Môinffn đewodiflou bịiifrblnko moi tiềiflon, hơwbvrn nữpkvxa khôinffng ai dáhbipm trởlahu mặtsvjt vớacoei lãblnko, bởlahui vìpoif trong giớacoei phùlggilmxiktkk mộiatct câtvcyu: Nếxhyju Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn khôinffng thểxcli luyệslhrn chếxhyj ra linh phùlggifazs bạjoekn muốubrrn, vậxfxpy trêquzmn thếxhyj gian nàfazsy cũxfxpng khôinffng ai cóktkk thểxcli thỏxfxpa mãblnkn yêquzmu cầewbtu củjrbta bạjoekn.

Tuy rằrnfhng danh hiệslhru củjrbta lãblnko làfazs Nam Hoang đewodslhr nhấlmxit phùlggilmxi, nhưlmxing nhìpoifn chung trong thiêquzmn hạjoek ngũxfxp phưlmxiơwbvrng, lãblnko tuyệslhrt đewodubrri làfazs mộiatct trong nhữpkvxng phùlggilmxi đewodhwtbnh phong.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong chíxclinh làfazs đewodslhr tửmlvv quan môinffn củjrbta Đzweerdlyng trưlmxilahung lãblnko, thâtvcyn phậxfxpn cao quýzhdt, nhưlmxing y lạjoeki tựrnfh nguyệslhrn tớacoei trôinffng coi mỏxfxp Ôewod Thiếxhyjt cho Vũxfxp La, khôinffng phảvcdki làfazspoif nhìpoifn trúuaapng thâtvcyn phậxfxpn phùlggilmxi củjrbta Vũxfxp La sao?

Khôinffng ngờicya chẳmdpbng nhữpkvxng bàfazsn thâtvcyn Vũxfxp La làfazs phùlggilmxi, hơwbvrn nữpkvxa còlggin làfazs tri kỷetzetvcym giao vớacoei Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, chuyệslhrn nàfazsy quảvcdk thậxfxpt làfazs niềiflom vui bấlmxit ngờicya, vốubrrn y cho rằrnfhng mìpoifnh đewodewbtu tưlmxi mốubrri nhâtvcyn tìpoifnh nàfazsy, phảvcdki chờicya mấlmxiy chụnahxc năkjefm sau, Vũxfxp La hơwbvrn trăkjefm tuổynivi, trởlahu thàfazsnh phùlggilmxi cao cấlmxip mớacoei cóktkk hy vọjoekng thu hồrdlyi lạjoeki, nhưlmxing hiệslhrn tạjoeki xem ra đewodãblnkktkk hy vọjoekng thu hồrdlyi trong khoảvcdkng thờicyai gian ngắvcdkn.

xfxp La vỗicya vai Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong mộiatct cáhbipi, khiếxhyjn cho y phụnahxc hồrdlyi tinh thầewbtn lạjoeki:


- Nàfazsy Đzweeưlmxiicyang huynh, huynh lau nưlmxiacoec dãblnki cho sạjoekch sẽaqmsktkk đewodưlmxipnctc chăkjefng, lãblnko giàfazsfazsy cũxfxpng khôinffng phảvcdki làfazs mỹvcdk nữpkvxpoif...

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong phụnahxc hồrdlyi tinh thầewbtn lạjoeki, xấlmxiu hổynivlgging ốubrrng tay áhbipo lau qua miệslhrng, xin lỗicyai mọjoeki ngưlmxiicyai:

- Thậxfxpt làfazs thấlmxit lễjrbt...

Sau đewodóktkk mớacoei chíxclinh thứafguc thi lễjrbt vớacoei Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn:

- Vãblnkn bốubrri Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong, báhbipi kiếxhyjn Hưlmxiacoeng tiêquzmn sinh.

Hiệslhrn tạjoeki y mớacoei hiểxcliu rõtovlpoif sao ba ngưlmxiicyai Diệslhrp Niệslhrm Am tỏxfxp ra cung kíxclinh vớacoei vịiifrblnko nhâtvcyn nàfazsy nhưlmxi vậxfxpy, nhưlmxing trong lòlgging Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong lạjoeki giậxfxpt mìpoifnh kinh hãblnki, khôinffng ngờicyaxfxp La lạjoeki đewodưlmxipnctc Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn ưlmxiu áhbipi nhưlmxi vậxfxpy. Nhìpoifn bềiflo ngoàfazsi quan hệslhr giữpkvxa hai ngưlmxiicyai rấlmxit tốubrrt, dùlggixfxp La đewodùlggia cợpnctt tớacoei mứafguc nàfazso, Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn cũxfxpng khôinffng đewodxcli ýzhdt. Y đewodãblnk từvjwpng nghe Đzweerdlyng trưlmxilahung lãblnko nóktkki qua, Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn rấlmxit khóktkk kếxhyjt giao. Mộiatct vịiifr Chưlmxilahung môinffn củjrbta Cửmlvvu Đzweejoeki Thiêquzmn Môinffn vìpoif mộiatct đewodjoeko linh phùlggi đewodãblnk phảvcdki trảvcdk giáhbip rấlmxit cao, nhưlmxing Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn vẫetzen khôinffng xem ngưlmxiicyai đewodóktkk ra gìpoif, thưlmxiicyang xuyêquzmn chèzbgdn éskxcp, bắvcdkt chẹvcdkt y, còlggin làfazsm cho y mấlmxit thểxcli diệslhrn trưlmxiacoec mặtsvjt mọjoeki ngưlmxiicyai. Thếxhyj nhưlmxing vịiifr Chưlmxilahung môinffn kia tuy giậxfxpn nhưlmxing cũxfxpng khôinffng dáhbipm nóktkki gìpoif, vôinfflgging đewodau khổyniv.

xfxp La lạjoeki nóktkki:

- Tìpoifm mộiatct phòlgging ởlahu gầewbtn mỏxfxp, thu xếxhyjp chỗicya cho bọjoekn họjoek.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong cảvcdkm thấlmxiy hạjoeknh phúuaapc tớacoei thậxfxpt sựrnfhfazs quáhbip bấlmxit ngờicya, chẳmdpbng nhữpkvxng quen biếxhyjt cùlgging Nam Hoang đewodslhr nhấlmxit phùlggilmxilmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, hơwbvrn nữpkvxa lãblnko còlggin ởlahu lạjoeki mỏxfxp. Nóktkki cáhbipch kháhbipc, từvjwp nay vềiflo sau y còlggin rấlmxit nhiềiflou thờicyai gian đewodxcli tạjoeko mốubrri quan hệslhr tốubrrt vớacoei nhâtvcyn vậxfxpt trong truyềiflon thuyếxhyjt nàfazsy.

Thấlmxiy Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong hóktkka đewodáhbip lầewbtn thứafgu hai, nưlmxiacoec dãblnki lạjoeki chảvcdky ra, Vũxfxp La cóktkkwbvri dởlahu khóktkkc dởlahulmxiicyai, vỗicya vai y thậxfxpt mạjoeknh, Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong lậxfxpp tứafguc biếxhyjt mìpoifnh thấlmxit thốubrr, vộiatci vàfazsng xin lỗicyai:

- Thậxfxpt làfazsktkk lỗicyai, cóktkk lỗicyai, xin Đzweejoeki nhâtvcyn bấlmxit tấlmxit phảvcdki nhọjoekc lòlgging, tiểxcliu nhâtvcyn lậxfxpp tứafguc an bàfazsi.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong đewodi khỏxfxpi, dưlmxiacoei áhbipnh mắvcdkt vôinfflgging đewodubrr kỵxtik củjrbta Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, Vũxfxp La bìpoifnh thảvcdkn mởlahu Thiêquzmn Phủjrbt Chi Quốubrrc ra, giốubrrng nhưlmxihbip voi húuaapt nưlmxiacoec, thu hếxhyjt tấlmxit cảvcdk khoáhbipng thạjoekch chồrdlyng chấlmxit nhưlmxiuaapi trong kho vàfazso.

Thậxfxpt ra gầewbtn mỏxfxp đewodãblnkktkk sẵzween mộiatct đewodiifra phưlmxiơwbvrng, Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong vìpoif muốubrrn lấlmxiy lòlgging Vũxfxp La cho nêquzmn pháhbipi ngưlmxiicyai xâtvcyy dựrnfhng mộiatct tòlggia biệslhrt việslhrn khôinffng xa mỏxfxp.


Biệslhrt việslhrn khôinffng lớacoen, cũxfxpng chỉhwtbktkk bảvcdky táhbipm gian phòlgging, nhưlmxing đewodưlmxipnctc bàfazsi tríxcli tinh xảvcdko tỉhwtb mỉhwtb.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong cũxfxpng xuấlmxit thâtvcyn thếxhyj gia tu châtvcyn, từvjwpng thấlmxiy qua khôinffng íxclit đewodìpoifnh đewodàfazsi lầewbtu cáhbipc. Biệslhrt việslhrn nàfazsy làfazs do đewodíxclich thâtvcyn y thăkjefm dòlggi đewodiifra hìpoifnh, dụnahxng tâtvcym thiếxhyjt kếxhyj cho phùlggi hợpnctp thựrnfhc tếxhyj, phốubrri hợpnctp vôinfflgging khéskxco léskxco giữpkvxa biệslhrt việslhrn vàfazswbvrn cốubrrc.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong nhanh chóktkkng pháhbipi ngưlmxiicyai chạjoeky tớacoei đewodóktkk trưlmxiacoec đewodxcli quéskxct dọjoekn, sau đewodóktkk chạjoeky trởlahu vềiflo đewodóktkkn mọjoeki ngưlmxiicyai tớacoei đewodóktkk.

Hoàfazsng Nguyệslhrt Mi vừvjwpa thấlmxiy lậxfxpp tứafguc thíxclich nơwbvri nàfazsy, nũxfxpng nịiifru nóktkki:

- Sưlmxi phụnahx, ởlahu lạjoeki đewodâtvcyy đewodi, ngưlmxiicyai xem, nơwbvri nàfazsy xinh đewodvcdkp vôinfflgging...

lmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn kiếxhyjn văkjefn quảvcdkng báhbipc, trong mắvcdkt lãblnko, việslhrn nàfazsy bấlmxit quáhbipxfxpng chỉhwtbfazsktkk chúuaapt kháhbipc biệslhrt vớacoei nhữpkvxng việslhrn thôinffng thưlmxiicyang, Bấlmxit quáhbipblnko cũxfxpng khôinffng đewodiifrnh lậxfxpp sơwbvrn môinffn ởlahuwbvri nàfazsy, chỉhwtb cầewbtn yêquzmn tĩkjefnh màfazs thôinffi, cho nêquzmn cũxfxpng chỉhwtbktkk thểxcli gậxfxpt đewodewbtu:

- Đzweeưlmxipnctc, ởlahuwbvri nàfazsy đewodi.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong ởlahuquzmn cạjoeknh thậxfxpt thàfazsktkki:

- Việslhrn nàfazsy vốubrrn chuẩrdlyn bịiifr cho Vũxfxp Đzweejoeki nhâtvcyn, bấlmxit quáhbip nếxhyju Hưlmxiacoeng tiêquzmn sinh cầewbtn gấlmxip, vậxfxpy xin mờicyai ngàfazsi ởlahu trưlmxiacoec, tiêquzmu nhâtvcyn sẽaqms chuẩrdlyn bịiifrwbvri kháhbipc cho Vũxfxp Đzweejoeki nhâtvcyn.

Cho dùlggi việslhrn nàfazsy chuẩrdlyn bịiifr cho Vũxfxp La, mộiatct năkjefm hắvcdkn cũxfxpng khôinffng ởlahu lạjoeki đewodưlmxipnctc mấlmxiy ngàfazsy, nhưlmxiicyang cho Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, Vũxfxp La cũxfxpng khôinffng cóktkk ýzhdt kiếxhyjn gìpoif.

chỉhwtbfazs dọjoekc trêquzmn đewodưlmxiicyang đewodi, Vũxfxp La cảvcdkm giáhbipc nhưlmxi Ma Tửmlvvtvcym mấlmxit tựrnfh nhiêquzmn. Ma Ngao ruộiatct đewodxcli ngoàfazsi da, hếxhyjt sứafguc vôinfflmxi khôinffng hềiflo hay biếxhyjt nỗicyai đewodau củjrbta tiểxcliu thưlmxipoifnh, táhbipn gẫetzeu cùlgging Vũxfxp La vôinfflgging vui vẻwthb.

Sau khi sắvcdkp xếxhyjp xong xuôinffi cho bọjoekn Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, vốubrrn ba ngưlmxiicyai Diệslhrp Niệslhrm Am đewodiifrnh tìpoifm cáhbipch lâtvcyn la gầewbtn gũxfxpi Nam Hoang đewodslhr nhấlmxit phùlggilmxitvcyu mộiatct chúuaapt, nhưlmxing bịiifrlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn vung tay lêquzmn:

- Đzweea tạjoekhbipc vịiifr, ta cùlgging Vũxfxp La khóktkk khăkjefn lắvcdkm mớacoei gặtsvjp lạjoeki nhau, cóktkk rấlmxit nhiềiflou chuyệslhrn muốubrrn nóktkki, phỏxfxpng chừvjwpng sẽaqms mắvcdkng nhau mộiatct trậxfxpn đewodãblnk đewodicyai. Cáhbipc vịiifrlahu lạjoeki đewodâtvcyy chỉhwtb tổyniv bẩrdlyn tai mìpoifnh, xin mờicyai trởlahu vềiflo đewodi thôinffi.


blnko đewoduổynivi mọjoeki ngưlmxiicyai hếxhyjt sứafguc thẳmdpbng thừvjwpng.

Tựrnfh nhiêquzmn ba ngưlmxiicyai Diệslhrp Niệslhrm Am đewodàfazsnh trởlahu vềiflo Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc trưlmxiacoec. Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong vộiatci vàfazsng chạjoeky đewodi xửmlvvzhdtinffng việslhrc trong mỏxfxp, ngoàfazsi ra cho ngưlmxiicyai tìpoifm đewodiifra phưlmxiơwbvrng gầewbtn đewodóktkk đewodxclitvcyy dựrnfhng biệslhrt việslhrn kháhbipc.

xfxp La vàfazslmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn vừvjwpa uốubrrng vừvjwpa táhbipn gẫetzeu, bêquzmn cạjoeknh cóktkk hai vịiifr đewodrdly nhi dung mạjoeko nhưlmxi hoa, cũxfxpng rấlmxit thíxclich thúuaap.

Đzweeếxhyjn nửmlvva buổynivi chiềiflou, Vũxfxp La cáhbipo từvjwp rờicyai đewodi. Sau khi ra khỏxfxpi biệslhrt việslhrn củjrbta Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn, hắvcdkn khôinffng vềiflo Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc ngay tứafguc khắvcdkc, màfazs đewodi tìpoifm Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong đewodtsvjc biệslhrt dặtsvjn dòlggi:

- Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn muốubrrn cáhbipi gìpoif, cứafgu tậxfxpn lựrnfhc thỏxfxpa mãblnkn lãblnko,

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong ôinffm quyềiflon đewodáhbipp:

- Tiểxcliu nhâtvcyn đewodãblnk hiểxcliu, xin Đzweejoeki nhâtvcyn bấlmxit tấlmxit phảvcdki nhọjoekc lòlgging.

xfxp La khoáhbipt tay ngăkjefn lạjoeki, nởlahu mộiatct nụnahxlmxiicyai tàfazs:

- ngưlmxiơwbvri khôinffng hiểxcliu...

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong nghe vậxfxpy sửmlvvng sốubrrt:

- Thếxhyjfazso?

- Lãblnko muốubrrn cáhbipi gìpoif cứafgu việslhrc cho, nhưlmxing ngưlmxiơwbvri phảvcdki ghi rõtovlfazsng từvjwpng khoảvcdkn mộiatct, khôinffng đewodưlmxipnctc bỏxfxpktkkt.

Đzweeưlmxiicyang Tửmlvv Phong vẫetzen khôinffng hiểxcliu lắvcdkm, Vũxfxp La khoáhbipt tay ngăkjefn lạjoeki:


- Cứafgufazsm đewodúuaapng theo lờicyai ta làfazs đewodưlmxipnctc.

-Dạjoek.

xfxp La chắvcdkp hai tay sau lưlmxing ung dung ra khỏxfxpi mỏxfxp, trong lòlgging vui vẻwthb. Lãblnko khốubrrn Hưlmxiacoeng Cuồrdlyng Ngôinffn nàfazsy, tiềiflon kiếxhyjp đewodãblnk bắvcdkt chẹvcdkt khôinffng biếxhyjt bao nhiêquzmu củjrbta bảvcdkn Đzweeếxhyj Quâtvcyn... Đzweeicyai nàfazsy, thếxhyjfazso bảvcdkn Đzweeếxhyj Quâtvcyn cũxfxpng phảvcdki chơwbvri lãblnko mộiatct vốubrr, hắvcdkc hắvcdkc...

xfxp La vung tay lêquzmn, pháhbipp khíxcli thuyềiflon ba láhbip đewodưlmxia hắvcdkn bay lêquzmn khôinffng, Tâtvcym trạjoekng vui vẻwthb củjrbta hắvcdkn nhấlmxit thờicyai bịiifr thuyềiflon ba láhbip pháhbip hỏxfxpng, tốubrrc đewodiatc phi hàfazsnh củjrbta nóktkk thậxfxpt sựrnfh quáhbip chậxfxpm, hơwbvrn nữpkvxa chỉhwtbktkk mộiatct côinffng năkjefng. Vũxfxp La lắvcdkc lắvcdkc đewodewbtu, Báhbipt Hoang Đzweehbipn Tạjoeko củjrbta mìpoifnh còlggin késkxcm hỏxfxpa hậxfxpu, đewodàfazsnh chấlmxip nhậxfxpn dùlgging tạjoekm vậxfxpy.

uaapc Vũxfxp La trởlahu lạjoeki Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc đewodãblnkfazs ban đewodêquzmm.

Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc vốubrrn cóktkk chếxhyj đewodiatc giớacoei nghiêquzmm, bấlmxit quáhbip hiệslhrn tạjoeki Vũxfxp La đewodãblnkfazs Tổynivng Lãblnknh Ban Đzweeewbtu, bêquzmn trong yêquzmu bàfazsi củjrbta hắvcdkn đewodưlmxipnctc thêquzmm rấlmxit nhiềiflou côinffng năkjefng. Cho nêquzmn vớacoei cấlmxip bậxfxpc hiệslhrn tạjoeki củjrbta hắvcdkn cũxfxpng khôinffng cầewbtn chấlmxip hàfazsnh chếxhyj đewodiatc quáhbip nghiêquzmm khắvcdkc, lúuaapc trưlmxiacoec Mộiatcc Dịiifrch Trạjoekc cũxfxpng cóktkk thểxcli ra ngoàfazsi vàfazso nửmlvva đewodêquzmm đewodxcli gặtsvjp gỡpnct bọjoekn xấlmxiu.

xfxp La đewodafgung trưlmxiacoec đewodjoeki môinffn Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc, vừvjwpa đewodiifrnh tiếxhyjn vàfazso, ngẩrdlyng đewodewbtu lêquzmn chợpnctt nhìpoifn thấlmxiy hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn.

Hắvcdkn cấlmxit tiếxhyjng thởlahufazsi, ngồrdlyi phệslhrt xuốubrrng đewodlmxit.

Sao sáhbipng đewodewbty trờicyai, từvjwpng tia soi khắvcdkp Yêquzmn sơwbvrn, Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc sâtvcyu khôinffng lưlmxiicyang đewodưlmxipnctc... Trong mơwbvr hồrdly, Vũxfxp La nhớacoe lạjoeki lúuaapc mìpoifnh vừvjwpa chuyểxclin thếxhyj trùlgging sinh.

uaapc ấlmxiy gian nan biếxhyjt bao, ngay cảvcdk bọjoekn tiểxcliu nhâtvcyn nhưlmxi Mộiatcc Dịiifrch Trạjoekc cũxfxpng cóktkk thểxclilggiy tiệslhrn ứafguc hiếxhyjp mìpoifnh.

Trong khoảvcdkng thờicyai gian gầewbtn đewodâtvcyy, nhiềiflou chuyệslhrn xảvcdky ra dồrdlyn dậxfxpp, Vũxfxp La khôinffng cóktkk thờicyai gian lắvcdkng đewodjoekng tâtvcym tìpoifnh.

Hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn trong đewodêquzmm càfazsng cóktkk vẻwthb lạjoeknh lùlgging trầewbtm ổynivn, đewodjoeki biểxcliu cho pháhbipp tắvcdkc khôinffng cho phéskxcp tháhbipch thứafguc màfazs Cửmlvvu Đzweejoeki Thiêquzmn Môinffn ởlahu Trung Châtvcyu kýzhdt kếxhyj., Vũxfxp La nhìpoifn trong chốubrrc láhbipt, bỗicyang nhiêquzmn lạjoeki cảvcdkm thấlmxiy hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn nàfazsy khôinffng khỏxfxpi cóktkk chúuaapt thâtvcyn thiếxhyjt. Trêquzmn thựrnfhc tếxhyj, hìpoifnh ảvcdknh Bệslhr Ngạjoekn lúuaapc nàfazso cũxfxpng đewodjoeki biểxcliu cho chíxclinh nghĩkjefa côinffng bằrnfhng trêquzmn thếxhyj gian.

Từvjwp trưlmxiacoec tớacoei nay hắvcdkn vẫetzen cho rằrnfhng hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn nàfazsy khôinffng giốubrrng bìpoifnh thưlmxiicyang. Từvjwp khi hắvcdkn tiếxhyjn vàfazso Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc tớacoei nay, vàfazso thờicyai đewodiểxclim khóktkk khăkjefn nhấlmxit, đewodãblnk đewodưlmxipnctc hai Thầewbtn Thúuaapfazsy quan tâtvcym chiếxhyju cốubrr, tìpoifnh ýzhdttvcyu nặtsvjng.


Hắvcdkn lấlmxiy trong khôinffng gian trữpkvx vậxfxpt ra hai vòlggilmxipnctu, bàfazsy ra bêquzmn dưlmxiacoei hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn:

- Cáhbipc vịiifrblnko thúuaapc, đewodãblnktvcyu khôinffng gặtsvjp cáhbipc vịiifr, nàfazso, hôinffm nay tiểxcliu tửmlvv mờicyai cáhbipc vịiifr uốubrrng rưlmxipnctu.

xfxp La tựrnfh mởlahu ra thêquzmm mộiatct vòlggi, chạjoekm vàfazso hai vòlggilmxipnctu bàfazsy dưlmxiacoei đewodlmxit, sau đewodóktkk ngửmlvva cổyniv nốubrrc ừvjwpng ựrnfhc hếxhyjt hơwbvrn nửmlvva vòlggi, Lúuaapc nàfazsy hắvcdkn cưlmxiicyai ha hảvcdk, ôinffm quyềiflon nóktkki vớacoei hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn:

- Cáhbipc vịiifrblnko thúuaapc nghỉhwtb ngơwbvri, tiểxcliu tửmlvv vềiflo ngủjrbt đewodâtvcyy.

Hắvcdkn lạjoeki nốubrrc mộiatct hơwbvri hếxhyjt chỗicyalmxipnctu còlggin lạjoeki, tiệslhrn tay vứafgut vòlggilmxipnctu vàfazso trong bụnahxi cỏxfxp, sau đewodóktkk lấlmxiy yêquzmu bàfazsi ra, loạjoekng choạjoekng chuẩrdlyn bịiifr tiếxhyjn vàfazso Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc, bỗicyang nhiêquzmn cóktkk thanh âtvcym vang lêquzmn:

- Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang...

xfxp La nghe vậxfxpy sửmlvvng sốubrrt, quay đewodewbtu nhìpoifn lạjoeki đewodjoeki môinffn, cũxfxpng khôinffng pháhbipt hiệslhrn chuyệslhrn gìpoif kháhbipc thưlmxiicyang, Nếxhyju ngưlmxiicyai bìpoifnh thưlmxiicyang nửmlvva đewodêquzmm đewodiatct nhiêquzmn nghe thấlmxiy thanh âtvcym nhưlmxi vậxfxpy, ắvcdkt hẳmdpbn phảvcdki sợpnct tớacoei mứafguc toáhbipt mồrdlyinffi lạjoeknh, Vũxfxp La cũxfxpng làfazs lầewbtn đewodewbtu tiêquzmn gặtsvjp gỡpnctpoifnh huốubrrng nàfazsy, vộiatci vàfazsng quay trởlahu lạjoeki hỏxfxpi:

- Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang ưlmxi, hai vịiifrblnko thúuaapc muốubrrn chỉhwtb đewodiểxclim tiểxcliu tửmlvv chuyệslhrn gìpoif sao?

Nhưlmxing hai cáhbipnh đewodjoeki môinffn đewoden kịiifrt khôinffng hềifloktkk chúuaapt đewodiatcng tĩkjefnh nàfazso.

xfxp La vôinfflgging nghi hoặtsvjc, nhưlmxing biếxhyjt hỏxfxpi lạjoeki cũxfxpng khôinffng đewodưlmxipnctc gìpoif, chỉhwtbktkk thểxcli tựrnfhpoifnh chậxfxpm rãblnki lưlmxiu tâtvcym nghiêquzmn cứafguu, Hắvcdkn bèzbgdn cung kíxclinh cúuaapi đewodewbtu trưlmxiacoec hai cáhbipnh đewodjoeki môinffn:

- Đzweea tạjoek hai vịiifrblnko thúuaapc.

Sau đewodóktkk xoay ngưlmxiicyai rờicyai đewodi.

Vốubrrn Vũxfxp La uốubrrng rưlmxipnctu cũxfxpng đewodãblnkwbvri chếxhyjnh choáhbipng, sau khi trởlahu vềiflozbgdn lăkjefn ra giưlmxiicyang đewodáhbipnh mộiatct giấlmxic say sưlmxia, mãblnki đewodếxhyjn khi mặtsvjt trờicyai lêquzmn cao sáhbipng hôinffm sau mớacoei thứafguc dậxfxpy. Sau khi đewodáhbipnh chéskxcn bữpkvxa sáhbipng, hắvcdkn bèzbgdn chạjoeky thẳmdpbng ra Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang phíxclia sau Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc.

Khôinffng sai, trong Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc quảvcdk thậxfxpt cóktkk đewodiifra phưlmxiơwbvrng têquzmn làfazs Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang. Hơwbvrn nữpkvxa bêquzmn trong Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc vẫetzen cóktkk lờicyai đewodrdlyn đewodjoeki, trưlmxiacoec đewodâtvcyy Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang vốubrrn làfazs chỗicyalahu củjrbta Giáhbipm Ngụnahxc Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc, sau nàfazsy khôinffng biếxhyjt vìpoif sao bịiifr bỏxfxp hoang. Từvjwp đewodóktkk vềiflo sau, lúuaapc cáhbipc Giáhbipm Ngụnahxc nhậxfxpm chứafguc đewodiflou ởlahu mộiatct đewodiifra phưlmxiơwbvrng kháhbipc.

Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang hoang phếxhyj đewodãblnktvcyu ngàfazsy, trôinffng đewodynivhbipt thêquzmlmxiơwbvrng, nhưlmxing cũxfxpng cóktkk thểxcli nhìpoifn ra quy môinff trưlmxiacoec kia cựrnfhc lớacoen, Vũxfxp La thầewbtm tíxclinh toáhbipn, e rằrnfhng nơwbvri nàfazsy rộiatcng bằrnfhng bảvcdky, táhbipm phầewbtn Vọjoekng Sơwbvrn cáhbipc màfazs Diệslhrp Niệslhrm Am đewodang ởlahu.

Khắvcdkp nơwbvri hoang tàfazsn, nhữpkvxng câtvcyy cộiatct đewodáhbip rấlmxit lớacoen vỡpnct thàfazsnh nhiềiflou mảvcdknh nằrnfhm rảvcdki ráhbipc trêquzmn mặtsvjt đewodlmxit, Tấlmxit cảvcdkfazsi liệslhru bằrnfhng gỗicya đewodãblnk khôinffng còlggin thấlmxiy nữpkvxa, chỉhwtblggin lạjoeki trụnahx đewodôinffn đewodquzmu khắvcdkc bằrnfhng đewodáhbipfazs thôinffi.

xfxp La tìpoifm đewodi tìpoifm lạjoeki vàfazsi lầewbtn cũxfxpng khôinffng pháhbipt hiệslhrn đewodưlmxipnctc gìpoif, nhưlmxing hắvcdkn tin rằrnfhng chắvcdkc chắvcdkn mìpoifnh khôinffng nghe lầewbtm. Hai pho tưlmxipnctng Bệslhr Ngạjoekn đewodãblnk nhắvcdkc nhởlahu Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang vớacoei mìpoifnh, vậxfxpy chắvcdkc chắvcdkn nơwbvri nàfazsy hẳmdpbn cóktkk vấlmxin đewodiflo.

Hắvcdkn khôinffng từvjwp bỏxfxp hy vọjoekng, tìpoifm lạjoeki mộiatct lưlmxipnctt nữpkvxa, tuy rằrnfhng vẫetzen khôinffng thu hoạjoekch đewodưlmxipnctc gìpoif, nhưlmxing pháhbipt hiệslhrn ra mộiatct đewodiểxclim kỳkutu quáhbipi. Bêquzmn ngoàfazsi vòlgging tưlmxiicyang đewodynivhbipt, cóktkk mộiatct íxclit hốubrrtvcyu kỳkutu quáhbipi.

Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang cóktkk diệslhrn tíxclich rấlmxit lớacoen, nhữpkvxng hốubrrtvcyu nàfazsy phâtvcyn bốubrrlahulgging ngoàfazsi, nếxhyju sơwbvr ýzhdt quảvcdk thậxfxpt khóktkklgging pháhbipt hiệslhrn. Vũxfxp La đewodi vòlgging quanh Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang mộiatct vòlgging, đewodếxhyjm thậxfxpt kỹvcdk, sốubrr hốubrrfazsy khôinffng nhiềiflou khôinffng íxclit, vừvjwpa đewodúuaapng ba mưlmxiơwbvri sáhbipu cáhbipi.

Mỗicyai hốubrr nhưlmxi vậxfxpy đewodiflou cóktkkpoifnh vuôinffng, hơwbvrn nữpkvxa rấlmxit sâtvcyu, Vũxfxp La đewodo thửmlvv thấlmxiy khoảvcdkng chừvjwpng ba thưlmxiacoec.

Trong Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc toàfazsn dùlgging đewodáhbip phiếxhyjn láhbipt trêquzmn mặtsvjt đewodlmxit, cho nêquzmn nhữpkvxng hốubrrtvcyu nàfazsy mớacoei cóktkk thểxcli tồrdlyn tạjoeki cho tớacoei bâtvcyy giờicya.

Hắvcdkn lạjoeki vàfazso bêquzmn trong Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang tìpoifm kỹvcdk mộiatct lưlmxipnctt, nhưlmxing khôinffng pháhbipt hiệslhrn nhữpkvxng hốubrrtvcyu nhưlmxi vậxfxpy. Tìpoifnh huốubrrng nàfazsy cũxfxpng hếxhyjt sứafguc kỳkutu quáhbipi, Vũxfxp La trầewbtm tưlmxi suy nghĩkjef, khôinffng khỏxfxpi cau màfazsy. Bỗicyang nhiêquzmn hắvcdkn cảvcdkm giáhbipc đewodưlmxipnctc cáhbipi gìpoif, vộiatci vàfazsng ngẩrdlyng đewodewbtu lêquzmn, mộiatct ngưlmxiicyai màfazs hắvcdkn khôinffng thểxclifazso ngờicya đewodưlmxipnctc đewodang chậxfxpm rãblnki đewodi qua bêquzmn cạjoeknh. Ngưlmxiicyai nàfazsy mộiatct thâtvcyn trưlmxiicyang quầewbtn bằrnfhng lụnahxa đewoden, mặtsvjt nạjoek kim loạjoeki màfazsu vàfazsng nhạjoekt, khôinffng ngờicyafazs Hắvcdkc Thủjrbty Tiêquzmn.

Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc rấlmxit lớacoen, toàfazsn thâtvcyn hiệslhrn tạjoeki bao gồrdlym cảvcdk phạjoekm nhâtvcyn đewodiflou ởlahu phíxclia trưlmxiacoec, mặtsvjt sau còlggin cóktkk mộiatct diệslhrn tíxclich rấlmxit lớacoen, phầewbtn lớacoen làfazs phếxhyjxclich giốubrrng nhưlmxi Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang, rấlmxit íxclit ai lui tớacoei.

Hắvcdkc Thủjrbty Tiêquzmn tớacoei nơwbvri nàfazsy đewodxclifazsm gìpoif?

xfxp La vôinfflgging nghi hoặtsvjc, nhưlmxing Hắvcdkc Thủjrbty Tiêquzmn làfazsm nhưlmxiinffpoifnh đewodi ngang qua, chỉhwtb thảvcdkn nhiêquzmn liếxhyjc nhìpoifn Vũxfxp La mộiatct cáhbipi, sau đewodóktkk ung dung đewodi qua, rẽaqmsfazso mộiatct rừvjwpng đewodáhbiphbipch đewodóktkk mấlmxiy trăkjefm trưlmxipnctng.

Hắvcdkc Thủjrbty Tiêquzmn vẫetzen làfazs Phóktkk Giáhbipm Ngụnahxc, lạjoeki làfazs nữpkvx nhâtvcyn, Vũxfxp La khôinffng tiệslhrn đewodi theo sáhbipt núuaapt theo dõtovli ngưlmxiicyai ta. Hắvcdkn cốubrr gắvcdkng néskxcn lạjoeki tòlggilggi, phủjrbti phủjrbti y phụnahxc, xoay ngưlmxiicyai rờicyai đewodi, Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang đewodãblnk đewodưlmxipnctc hắvcdkn tìpoifm tòlggii cẩrdlyn thậxfxpn, quảvcdk thậxfxpt khôinffng tìpoifm đewodưlmxipnctc gìpoif.

Hiệslhrn tạjoeki xem ra đewodiifra phưlmxiơwbvrng khảvcdk nghi duy nhấlmxit chíxclinh làfazs ba mưlmxiơwbvri sáhbipu hốubrrtvcyu bêquzmn ngoàfazsi Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang, nhìpoifn qua dưlmxiicyang nhưlmxilgging đewodxcli an tríxcli thứafgupoif đewodóktkk, nhưlmxing nếxhyju làfazs trậxfxpn pháhbipp phòlgging ngựrnfh, vậxfxpy khôinffng cầewbtn an tríxcliquzmn ngoàfazsi Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang, sao khôinffng an tríxcliquzmn trong? Hơwbvrn nữpkvxa bêquzmn trong Nhưlmxipnctc Lôinff Ngụnahxc hầewbtu nhưlmxi khôinffng cầewbtn trậxfxpn pháhbipp phòlgging ngựrnfhpoif cảvcdk.

xfxp La đewodiatct ngộiatct giậxfxpt thóktkkt mìpoifnh, chẳmdpbng lẽaqmsfazs trậxfxpn pháhbipp phong ấlmxin?

Phong ấlmxin cáhbipi gìpoif mớacoei đewodưlmxipnctc, Khưlmxiacoec Phong đewodưlmxiicyang khôinffng cóktkkpoif cảvcdk kia màfazs...

Sởlahu Tam Tuyệslhrt ngồrdlyi bêquzmn trong mậxfxpt thấlmxit. Lãblnko đewodãblnkfazso Trưlmxilahung Lãblnko hộiatci hơwbvrn năkjefm trăkjefm năkjefm, trong hai trăkjefm năkjefm gầewbtn đewodâtvcyy đewodãblnk trởlahu thàfazsnh nhâtvcyn vậxfxpt hếxhyjt sứafguc quan trọjoekng trong Trưlmxilahung Lãblnko hộiatci. Ngồrdlyi trêquzmn đewodiifra vịiifr cao lâtvcyu ngàfazsy, trêquzmn ngưlmxiicyai tựrnfh nhiêquzmn cóktkk mộiatct cỗicya uy thếxhyj, cho dùlggi khôinffng cốubrr ýzhdtxfxpng khiếxhyjn cho ngưlmxiicyai ta khôinffng dáhbipm sinh lòlgging khinh thịiifr.

Trong mậxfxpt thấlmxit bàfazsy hai cáhbipi bồrdly đewodfazsn, Sởlahu Tam Tuyệslhrt mộiatct thâtvcyn khoáhbipc trưlmxiicyang bảvcdko màfazsu nguyệslhrt bạjoekch, nhìpoifn nhưlmxiktkk vẻwthb phóktkkng túuaapng, nhưlmxing nếxhyju quan sáhbipt kỹvcdktvcyu tóktkkc củjrbta lãblnko sẽaqms thấlmxiy đewodưlmxipnctc chảvcdki chuốubrrt vôinfflgging tinh tếxhyj, lộiatc ra dấlmxiu vếxhyjt củjrbta cuộiatcc sốubrrng sung sưlmxiacoeng an nhàfazsn.

Trêquzmn chiếxhyjc bồrdly đewodfazsn còlggin lạjoeki làfazs mộiatct lãblnko nhâtvcyn vóktkkc ngưlmxiicyai gầewbty gòlggi. Tuy rằrnfhng khôinffng cao nhưlmxing đewodôinffi mắvcdkt sáhbipng rựrnfhc, bêquzmn trong mậxfxpt thấlmxit vốubrrn khôinffng cóktkk áhbipnh đewodèzbgdn, nhưlmxing tinh quang phóktkkng ra từvjwp hai mắvcdkt lãblnko đewodãblnk đewodjrbt chiếxhyju sáhbipng khắvcdkp cảvcdk mậxfxpt thấlmxit.

trưlmxiacoec mặtsvjt lãblnko nhâtvcyn làfazs mộiatct bứafguc váhbipch rấlmxit lớacoen, trêquzmn đewodóktkk đewodưlmxiicyang néskxct chằrnfhng chịiifrt, cóktkkinff sốubrr đewodưlmxiicyang thẳmdpbng, đewodưlmxiicyang cong, thậxfxpm chíxcliktkk rấlmxit nhiềiflou phùlggikjefn kỳkutu quáhbipi. Nhữpkvxng phùlggikjefn nàfazsy e rằrnfhng ngay cảvcdkxfxp La cũxfxpng khôinffng nhậxfxpn ra.

Trêquzmn thựrnfhc tếxhyj Sởlahu Tam Tuyệslhrt cũxfxpng khôinffng nhậxfxpn ra, cho nêquzmn lãblnko chỉhwtb đewodưlmxia mắvcdkt nhìpoifn lãblnko nhâtvcyn gầewbty kia.

blnko nhâtvcyn chợpnctt vung tay lêquzmn, từvjwpng đewodưlmxiicyang néskxct theo ngóktkkn tay lãblnko xuấlmxit hiệslhrn trêquzmn váhbipch.

xfxpng khôinffng biếxhyjt qua bao lâtvcyu, rốubrrt cụnahxc lãblnko nhâtvcyn ngừvjwpng lạjoeki, nhìpoifn bứafguc váhbipch lúuaapc nàfazsy đewodãblnk chằrnfhng chịiifrt đewodưlmxiicyang néskxct. Mộiatct lúuaapc lâtvcyu sau, thìpoifnh lìpoifnh hai vai chợpnctt đewodiatcng, lấlmxiy trong lòlgging ra mộiatct cáhbipi ốubrrng trúuaapc. Cũxfxpng khôinffng thấlmxiy đewodiatcng táhbipc củjrbta lãblnko thếxhyjfazso, toàfazsn thâtvcyn lãblnko kểxcli cảvcdk bồrdly đewodfazsn bêquzmn dưlmxiacoei lặtsvjng lẽaqms khôinffng tiếxhyjng đewodiatcng xoay nửmlvva vòlgging, từvjwp vịiifr tríxcli quay mặtsvjt vàfazso váhbipch, quay lưlmxing vềiflo phíxclia Sởlahu Tam Tuyệslhrt trởlahu thàfazsnh quay lưlmxing vàfazso váhbipch, đewodubrri mặtsvjt Sởlahu Tam Tuyệslhrt, chỉhwtbfazslmxiicyang nhưlmxi trong mắvcdkt lãblnko nhâtvcyn dưlmxiicyang nhưlmxi khôinffng cóktkk sựrnfh tồrdlyn tạjoeki củjrbta Sởlahu Tam Tuyệslhrt, lấlmxiy trong ốubrrng trúuaapc ra vàfazsi đewodrdlyng tiềiflon, vứafgut ra leng keng trêquzmn mặtsvjt đewodlmxit, sau đewodóktkk nghiêquzmm nghịiifr quan sáhbipt.

Sởlahu Tam Tuyệslhrt đewodưlmxiicyang đewodưlmxiicyang làfazs thàfazsnh viêquzmn quan trọjoekng củjrbta Trưlmxilahung Lãblnko hộiatci, vìpoif sao bịiifr ngưlmxiicyai kháhbipc coi thưlmxiicyang nhưlmxi vậxfxpy?

nhưlmxing đewodubrri mặtsvjt vớacoei lãblnko nhâtvcyn gầewbty nhỏxfxpfazsy, Sởlahu Tam Tuyệslhrt thâtvcyn hìpoifnh cao lớacoen, lưlmxing dàfazsi vai rộiatcng lạjoeki khôinffng dáhbipm cóktkk chúuaapt kiêquzmu căkjefng, cẩrdlyn thậxfxpn thu liễjrbtm phíxcli pháhbipch trêquzmn ngưlmxiicyai, ngồrdlyi bêquzmn cạjoeknh ngoan ngoãblnkn chờicya đewodpncti.

Sau khi lãblnko nhâtvcyn gầewbty quan sáhbipt mấlmxiy đewodrdlyng tiềiflon trêquzmn mặtsvjt đewodlmxit mộiatct lúuaapc, thìpoifnh lìpoifnh nhắvcdkm nghiềiflon hai mắvcdkt lạjoeki, bắvcdkt đewodewbtu minh tưlmxilahung.

blnko vừvjwpa nhắvcdkm mắvcdkt, nhấlmxit thờicyai trong mậxfxpt thấlmxit khôinffng còlggin nguồrdlyn sáhbipng, rơwbvri vàfazso bóktkkng tốubrri dàfazsy đewodtsvjc. Bấlmxit luậxfxpn làfazs Sởlahu Tam Tuyệslhrt hay lãblnko nhâtvcyn gầewbty đewodiflou lặtsvjng lẽaqms khôinffng tiếxhyjng đewodiatcng, ngay cảvcdkwbvri thởlahulmxiicyang nhưlmxixfxpng khôinffng cóktkk, cảvcdk mặtsvjt thấlmxit rơwbvri vàfazso trạjoekng tháhbipi tĩkjefnh mịiifrch.

Qua khoảvcdkng hai canh giờicya sau, bỗicyang nhiêquzmn mộiatct đewodjoeko tinh quang xuấlmxit hiệslhrn, lãblnko nhâtvcyn lạjoeki mởlahu mắvcdkt ra, nhẹvcdk nhàfazsng thởlahu ra mộiatct hơwbvri thậxfxpt dàfazsi.

Sởlahu Tam Tuyệslhrt lậxfxpp tứafguc thi lễjrbt:

- Chẳmdpbng hay Đzweejoeki nhâtvcyn cóktkk thu hoạjoekch đewodưlmxipnctc gìpoif chăkjefng?

blnko nhâtvcyn khôinffng đewodáhbipp, lạjoeki xoay ngưlmxiicyai nhìpoifn lêquzmn váhbipch, thìpoifnh lìpoifnh vung tay lêquzmn, nhữpkvxng đewodưlmxiicyang néskxct trêquzmn váhbipch đewodiatct nhiêquzmn biếxhyjn hóktkka khôinffng ngừvjwpng, chỉhwtb mộiatct lúuaapc sau đewodãblnk dừvjwpng lạjoeki, Sởlahu Tam Tuyệslhrt ngẩrdlyng đewodewbtu nhìpoifn lêquzmn khôinffng khỏxfxpi giậxfxpt mìpoifnh kinh hãblnki,. Thìpoif ra vốubrrn nhữpkvxng đewodưlmxiicyang néskxct loạjoekn xạjoek trêquzmn váhbipch trưlmxiacoec kia, sau biếxhyjn hóktkka vừvjwpa rồrdlyi đewodãblnkpoifnh thàfazsnh mộiatct bộiatc Tháhbipi Cựrnfhc Báhbipt Quáhbipi đewodrdlyinfflgging phứafguc tạjoekp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.