Tiên Tuyệt

Chương 222 : Không mời mà tới là ác khách (trung)

    trước sau   
Mọmsfgi ngưprvmnbazi ởnbaz Ngựvbtl Trảohizm Đoskyàzwjgi đfxczùkojyng đfxczùkojyng nổnlini giậdvepn:

- Đoskynpsji nhâqunpn, khôohizng thểqhec bỏuetx qua nhưprvm vậdvepy đfxczưprvmimrfc, chúonppng ta đfxczádvepnh tớkrkyi Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc đfxczi thôohizi!

Cốdjtkc Thưprvmơicwlng lạnpsji nổnlini giậdvepn:

- Đoskyádvepnh tớkrkyi đfxczómnup thìlbyj đfxczãfuar sao? Bắnggvt giặvqmfc phảohizi bắnggvt tang chứqhecng, lúonppc nàzwjgy chắnggvc chắnggvn têmnupn tiểqhecu tửoivy nọmsfg đfxczãfuar hấziqnp thu hếqhect Ngọmsfgc Thạnpsjch Tinh Khíyysj. Chúonppng ta khôohizng bắnggvt đfxczưprvmimrfc hắnggvn tạnpsji trậdvepn, đfxczếqhecn lúonppc đfxczómnup hắnggvn mộfxczt mựvbtlc phủqwpu nhậdvepn, cádvepc ngưprvmơicwli cómnup thểqheczwjgm gìlbyj đfxczưprvmimrfc hắnggvn?

Mọmsfgi ngưprvmnbazi ádvep khẩnchtu khôohizng trảohiz lờnbazi đfxczưprvmimrfc, còcoddn cómnup ngưprvmnbazi khôohizng phụkojyc:

- nhưprvmng cũnbazng khôohizng thểqhec bỏuetx qua nhưprvm vậdvepy đfxczưprvmimrfc...


Thâqunpn Đoskyosky Nghĩduhma bêmnupn cạnpsjnh nhìlbyjn bộfxczdvepng hầkrkym hầkrkym củqwpua Cốdjtkc Thưprvmơicwlng, trong lòcoddng cómnup chúonppt dởnbaz khómnupc dởnbazprvmnbazi. Cốdjtkc Thưprvmơicwlng muốdjtkn dằnqlpn mặvqmft Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc mộfxczt phen, vốdjtkn đfxczãfuar sắnggvp đfxczvqmft kếqhec hoạnpsjch chu toàzwjgn, khôohizng ngờnbaz bịzsey mộfxczt mìlbyjnh Vũnbaz La làzwjgm cho tan tádvepc, Bêmnupn ngoàzwjgi đfxczãfuar lan truyềrkucn chuyệxtrmn giữrtcba Vũnbaz La vàzwjg Cốdjtkc Mụkojyc Thanh, Cốdjtkc Mụkojyc Thanh trừklwn hắnggvn ra khôohizng lấziqny ai khádvepc. Chuyệxtrmn giữrtcba đfxczôohizi con rểqheczwjg nhạnpsjc phụkojyprvmơicwlng lai nàzwjgy quảohiz thậdvept vôohizkojyng đfxczvqmfc sắnggvc.

Trêmnupn đfxczưprvmnbazng trởnbaz vềrkuc, hiểqhecn nhiêmnupn tâqunpm trạnpsjng củqwpua Diệxtrmp Niệxtrmm Am rấziqnt tốdjtkt.

Từklwn khi Ngựvbtl Trảohizm Đoskyàzwjgi thàzwjgnh lậdvepp tớkrkyi nay, Cốdjtkc Thưprvmơicwlng ỷogmv thếqhec bứqhecc ngưprvmnbazi, tớkrkyi nỗqwpui lãfuaro cũnbazng cảohizm thấziqny ngạnpsjt thởnbaz. Hôohizm nay tuy rằnqlpng xảohizy ra chuyệxtrmn vớkrkyi Cốdjtkc Thưprvmơicwlng, nhưprvmng đfxczdjtki vớkrkyi lãfuaro quảohiz thậdvept làzwjg mộfxczt ngàzwjgy vôohizkojyng hãfuarnh diệxtrmn.

mnupzwjgi họmsfgc vừklwna qua, từklwn nay vềrkuc sau cómnup lẽrtps Cốdjtkc Thưprvmơicwlng sẽrtps thu liễvqmfm lạnpsji, cuộfxczc sốdjtkng củqwpua Diệxtrmp Niệxtrmm Am sẽrtps dễvqmf thởnbazicwln mộfxczt chúonppt.

Chuyệxtrmn khiếqhecn cho Diệxtrmp Niệxtrmm Am cảohizm thấziqny bấziqnt ngờnbazzwjg, ngưprvmnbazi ngoàzwjgi nhưprvm Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn cũnbazng cómnupqunpm trạnpsjng rấziqnt tốdjtkt, đfxczôohizi mắnggvt nàzwjgng lộfxcz ra sau mặvqmft nạnpsj kim loạnpsji ádvepnh lêmnupn vẻfuarprvmnbazi, giốdjtkng nhưprvm hoa lửoivya linh đfxczfxczng lómnupe lêmnupn khôohizng ngừklwnng trong mắnggvt.

Mộfxczt tràzwjgng tiếqhecng huýqunpt sádvepo vang lêmnupn, Diệxtrmp Niệxtrmm Am hếqhect sứqhecc bấziqnt ngờnbaz, nhìlbyjn quanh bốdjtkn phíyysja, khôohizng ngờnbaz tiếqhecng huýqunpt sádvepo lạnpsji vang lêmnupn từklwn miệxtrmng Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn.

Khôohizng hềrkucmnup đfxcziệxtrmu gìlbyj, chỉtnowzwjg thuậdvepn miệxtrmng màzwjg thổnlini.

Trong ba ngưprvmnbazi, e rằnqlpng kẻfuarmnupqunpm trạnpsjng nặvqmfng nềrkuc nhấziqnt chíyysjnh làzwjgnbaz La.

Lẽrtps ra làzwjg hắnggvn thắnggvng lợimrfi trởnbaz vềrkuc, đfxcznpsjt đfxczưprvmimrfc thu hoạnpsjch lớkrkyn nhấziqnt trong ba ngưprvmnbazi, hơicwln nữrtcba lầkrkyn nàzwjgy Cốdjtkc Thưprvmơicwlng chỉtnowmnup thểqhec ngậdvepm bồoskycoddn làzwjgm ngọmsfgt, nhưprvmng quảohiz thậdvept Vũnbaz La vui khôohizng nổnlini, lầkrkyn nàzwjgy xem nhưprvm hoàzwjgn toàzwjgn trởnbaz mặvqmft vớkrkyi Cốdjtkc Thưprvmơicwlng, e rằnqlpng Cốdjtkc Mụkojyc Thanh sẽrtps khómnup xửoivyohizkojyng.

Đoskynbazi nàzwjgy Vũnbaz La đfxczãfuar thừklwna nhậdvepn Cốdjtkc Mụkojyc Thanh làzwjg chíyysjnh phi củqwpua Đoskyếqhec Quâqunpn hắnggvn, làzwjg nữrtcb nhâqunpn màzwjg hắnggvn thềrkuc phảohizi cưprvmkrkyi vềrkuc. Hiệxtrmn tạnpsji lạnpsji gâqunpy chuyệxtrmn cùkojyng nhạnpsjc phụkojyprvmơicwlng lai tớkrkyi mứqhecc nàzwjgy, đfxcznpsji nghiệxtrmp hôohizn nhâqunpn củqwpua mìlbyjnh chẳqfhpng nhữrtcbng còcoddn dàzwjgi màzwjgcoddn rấziqnt nhiềrkucu chôohizng gai hiểqhecm trởnbaz.

Ba ngưprvmnbazi đfxczádvepp xuốdjtkng trưprvmkrkyc Đoskyan môohizn Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc, ngụkojyc tốdjtkt trựvbtlc nhậdvept lậdvepp tứqhecc chạnpsjy nhưprvm ngựvbtla tớkrkyi vấziqnn an ba ngưprvmnbazi, sau đfxczómnup bẩnchtm bádvepo:

- Vũnbaz Đoskynpsji nhâqunpn, cómnup khádvepch quýqunp tớkrkyi tìlbyjm ngàzwjgi, Kiềrkucu Đoskynpsji nhâqunpn đfxczãfuar mờnbazi bọmsfgn họmsfgzwjgo trong đfxczimrfi.

nbaz La nhấziqnt thờnbazi cảohizm thấziqny khôohizng đfxczưprvmimrfc tựvbtl nhiêmnupn, khôohizng khỏuetxi liếqhecc nhìlbyjn Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn bêmnupn cạnpsjnh.


Dựvbtla theo quy đfxczzseynh củqwpua Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc, khôohizng thểqheckojyy tiệxtrmn tiếqhecp đfxczómnupn bấziqnt cứqhec ngưprvmnbazi nàzwjgo bêmnupn trong Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc, dùkojy sao nơicwli nàzwjgy cũnbazng khôohizng phảohizi chỗqwpulbyjnh thưprvmnbazng. Chuyệxtrmn nàzwjgy cũnbazng cómnup thểqhec xem nhưprvm mộfxczt lỗqwpui khôohizng lớkrkyn khôohizng nhỏuetx, chỉtnowzwjg xem cómnup ngưprvmnbazi nàzwjgo muốdjtkn khơicwli nómnupmnupn khôohizng.

quảohiz nhiêmnupn ádvepnh mắnggvt Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn cómnup vẻfuar khádvepc lạnpsj, Vũnbaz La thầkrkym kêmnupu khôohizng ổnlinn trong lòcoddng.

- Ngưprvmnbazi ởnbazicwli nàzwjgo?

nbaz La hỏuetxi.

- Đoskyãfuar mờnbazi tớkrkyi chỗqwpunbaz củqwpua ngàzwjgi.

nbaz La khôohizng nómnupi nửoivya lờnbazi, dẫrvsbn theo Diệxtrmp Niệxtrmm Am cùkojyng Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn đfxczi vềrkuc phíyysja chỗqwpunbaz củqwpua mìlbyjnh, Xa xa đfxczãfuar thấziqny Kiềrkucu Hổnlin đfxczang đfxczqhecng ngoàzwjgi cửoivya, Vũnbaz La khẽrtps cau màzwjgy:

- Kiềrkucu Hổnlin, huynh làzwjgm gìlbyjnbaz đfxczâqunpy?

Kiềrkucu Hổnlin vừklwna thấziqny bọmsfgn họmsfg, lậdvepp tứqhecc thởnbaz ra mộfxczt hơicwli thậdvept dàzwjgi:

- Cádvepc vịzsey đfxczãfuar vềrkuc rồoskyi, làzwjgm ta lo lắnggvng quádvep. Đoskyưprvmơicwlng nhiêmnupn làzwjg ta ởnbaz đfxczâqunpy đfxczqhec hầkrkyu hạnpsj vịzsey khádvepch bêmnupn trong. Tíyysjnh tìlbyjnh y thậdvept làzwjg khómnup chịzseyu, lạnpsji khôohizng thíyysjch thấziqny ta, ta chỉtnowcoddn nưprvmkrkyc ra đfxczâqunpy chờnbaz...

Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn bêmnupn cạnpsjnh hừklwn lạnpsjnh mộfxczt tiếqhecng, ádvepnh mắnggvt lộfxcz vẻfuar bấziqnt mãfuarn. Kiềrkucu Hổnlin chíyysjnh làzwjg Ban Đoskykrkyu củqwpua Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc, làzwjg nhâqunpn vậdvept thứqhecprvm củqwpua Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc xếqhecp dưprvmkrkyi Diệxtrmp Niệxtrmm Am, Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn vàzwjgnbaz La, lạnpsji hầkrkyu hạnpsj khádvepch nhâqunpn mộfxczt cádvepch hènggvn mọmsfgn nhưprvm vậdvepy, Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn cảohizm thấziqny khôohizng vui làzwjg phảohizi.

- ngưprvmơicwli đfxczưprvmnbazng đfxczưprvmnbazng làzwjg mộfxczt Ban Đoskykrkyu, lạnpsji hầkrkyu hạnpsj khádvepch nhâqunpn củqwpua Vũnbaz La nhưprvm mộfxczt têmnupn nôohizzwjgi nhưprvm vậdvepy, chẳqfhpng lẽrtps đfxczâqunpy làzwjg truyềrkucn thốdjtkng củqwpua Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc?

Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn tứqhecc giậdvepn nómnupi.

Kiềrkucu Hổnlinmnup chúonppt bấziqnt mãfuarn, đfxczádvepng tiếqhecc Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn làzwjg thưprvmimrfng quan, dùkojy y khôohizng hàzwjgi lòcoddng cũnbazng khôohizng dádvepm càzwjgn rỡqhtu, nhìlbyjn thoádvepng qua Vũnbaz La:


- Hay làzwjgdvepc vịzseyzwjgo xem trưprvmkrkyc rồoskyi hãfuary nómnupi.

nbaz La khẽrtps cau màzwjgy, dưprvmnbazng nhưprvm lờnbazi Kiềrkucu Hổnlinmnupnchtn ýqunpmnupn trong. Bằnqlpng hữrtcbu củqwpua mìlbyjnh khôohizng nhiềrkucu, rốdjtkt cụkojyc làzwjg ai tớkrkyi đfxczâqunpy? Hắnggvn nghi hoặvqmfc đfxczziqny cửoivya ra, chỉtnow thấziqny hai thiếqhecu nữrtcbkojyng mộfxczt trádvepng sĩduhm trong đfxczómnup, làzwjg chủqwpu tớkrky Ma Tửoivyqunpm cùkojyng Hoàzwjgng Nguyệxtrmt Mi. Sau đfxczómnup mớkrkyi thấziqny mộfxczt ngưprvmnbazi nữrtcba đfxczang nằnqlpm trêmnupn giưprvmnbazng mìlbyjnh, mấziqny lon ládvep tràzwjg trâqunpn quýqunp củqwpua mìlbyjnh đfxczãfuar bịzsey ngưprvmnbazi kia lụkojyc tung ra, đfxczang nhấziqnm nhádvepp thưprvmnbazng thứqhecc từklwnng ládvep mộfxczt.

nbaz La nổnlini giậdvepn:

- Lãfuaro khốdjtkn Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn nàzwjgy, vìlbyj sao lãfuaro lạnpsji lãfuarng phíyysj nhưprvm vậdvepy?

Thâqunpn phậdvepn đfxcznbazi nàzwjgy củqwpua Vũnbaz La khôohizng còcoddn nhưprvm tiềrkucn kiếqhecp, mộfxczt íyysjt thứqhec tốdjtkt cũnbazng phảohizi vấziqnt vảohiz lắnggvm mớkrkyi kiếqhecm đfxczưprvmimrfc. Tỷogmv nhưprvm nhữrtcbng lon ládvep tràzwjgzwjgy làzwjg do cádvepc ngụkojyc tốdjtkt tặvqmfng cho hắnggvn, nhờnbaz hắnggvn xuốdjtkng Ly Nhâqunpn Uyêmnupn trưprvmkrkyc kia.

Khôohizng phảohizi hắnggvn khôohizng nỡqhtu đfxczqhec cho ngưprvmnbazi ta uốdjtkng, màzwjg cảohizm thấziqny thậdvept lãfuarng phíyysj.

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn cưprvmnbazi hìlbyjlbyj:

- Quy củqwpu Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc cádvepc ngưprvmơicwli nghiêmnupm khắnggvc thậdvept. Hưprvmkrkyng mỗqwpu tung hoàzwjgnh thiêmnupn hạnpsj bao nhiêmnupu năjpssm qua, cho tớkrkyi bâqunpy giờnbaz vẫrvsbn khôohizng cómnupicwli nàzwjgo dádvepm cựvbtl tuyệxtrmt ta ngoàzwjgi cửoivya. Con bàzwjgmnup, lãfuaro tửoivy ta nómnupi mãfuari mớkrkyi chứqhecng minh đfxczưprvmimrfc thâqunpn phậdvepn củqwpua mìlbyjnh, bằnqlpng khôohizng lúonppc nàzwjgy vẫrvsbn còcoddn đfxczang ởnbaz ngoàzwjgi.

Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn còcoddn đfxczang tứqhecc giậdvepn lãfuaro giàzwjgzwjgy ăjpssn nómnupi lớkrkyn lốdjtki, vừklwna đfxczzseynh phádvept tádvepc, chợimrft thấziqny sắnggvc mặvqmft Diệxtrmp Niệxtrmm Am đfxcznpsji biếqhecn, ôohizm quyềrkucn thi lễvqmf, cung kíyysjnh hỏuetxi:

- Phảohizi chăjpssng làzwjgprvmkrkyng tiêmnupn sinh màzwjg ngưprvmnbazi ta vẫrvsbn xưprvmng làzwjg Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvmprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn?

Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn giậdvept nảohizy mìlbyjnh, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn làzwjg ai chứqhec, ngay cảohiz Chưprvmnbazng môohizn Cửoivyu Đoskynpsji Thiêmnupn Môohizn gặvqmfp lãfuaro cũnbazng phảohizi tỏuetx ra cung kíyysjnh. Năjpssm xưprvma lúonppc Nam Hoang Đoskyếqhec Quâqunpn Thôohizi Xádvepn còcoddn sốdjtkng, lãfuaro giàzwjgzwjgy chíyysjnh làzwjg ngưprvmnbazi duy nhấziqnt ởnbaz Nam Hoang khôohizng thènggvm nểqhec mặvqmft. Màzwjg Thôohizi Xádvepn cũnbazng khôohizng làzwjgm gìlbyj đfxczưprvmimrfc lãfuaro, muốdjtkn cómnup cựvbtlc phẩnchtm linh phùkojynbazng phảohizi bỏuetx ra mộfxczt cádvepi giádvep khôohizng nhỏuetx nhờnbaz tớkrkyi lãfuaro.

Nếqhecu quảohiz thậdvept đfxczúonppng làzwjgprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn, đfxczklwnng nómnupi sau lưprvmng Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn làzwjg trưprvmnbazng lãfuaro Sởnbaz Tam Tuyệxtrmt củqwpua Trưprvmnbazng Lãfuaro hộfxczi, cho dùkojy sau lưprvmng nàzwjgng làzwjg Chưprvmnbazng môohizn Cửoivyu Đoskynpsji Thiêmnupn Môohizn cũnbazng khôohizng dádvepm lỗqwpufuarng.

Theo lờnbazi Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn, lúonppc trưprvmkrkyc Kiềrkucu Hổnlin đfxczãfuar ngăjpssn lãfuaro ởnbaz ngoàzwjgi, cuốdjtki cùkojyng lãfuaro phảohizi biểqhecu lộfxcz thâqunpn phậdvepn mớkrkyi cómnup thểqhec đfxczi vàzwjgo. Đoskyómnupnbazng khôohizng phảohizi làzwjg Kiềrkucu Hổnlin khôohizng làzwjgm tròcoddn trádvepch nhiệxtrmm, ngưprvmimrfc lạnpsji đfxczâqunpy làzwjg tậdvepn trung cưprvmơicwlng vịzseyohizng tádvepc.


Khôohizng ai dádvepm ngăjpssn cảohizn mộfxczt vịzsey phùkojyprvm, huốdjtkng chi làzwjg Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvm, Kiềrkucu Hổnlinzwjgm đfxczưprvmimrfc chuyệxtrmn nàzwjgy quảohiz thậdvept khôohizng dễvqmfzwjgng gìlbyj.

Nghe Diệxtrmp Niệxtrmm Am hỏuetxi nhưprvm vậdvepy, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn bậdvept cưprvmnbazi hăjpssng hắnggvc:

- Chẳqfhpng lẽrtps trêmnupn Tu Châqunpn Giớkrkyi nàzwjgy còcoddn cómnup ngưprvmnbazi thứqhec hai xưprvmng làzwjgprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn sao?

prvmnbazng nhưprvmfuaro cũnbazng biếqhect Diệxtrmp Niệxtrmm Am cùkojyng Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn sẽrtps khôohizng dễvqmfzwjgng tin tưprvmnbazng, bàzwjgn tay lãfuaro lậdvept ra, mộfxczt đfxcznpsjo linh phùkojy nhịzsey phẩnchtm thưprvmimrfng thìlbyjnh lìlbyjnh xuấziqnt hiệxtrmn. Sau đfxczómnupfuaro lậdvept cádvepi nữrtcba, đfxcznpsjo linh phùkojy kia hómnupa thàzwjgnh mộfxczt đfxcznpsjo linh phùkojy nhấziqnt phẩnchtm hạnpsj. Lạnpsji lậdvept lầkrkyn nữrtcba, đfxcznlini thàzwjgnh mộfxczt đfxcznpsjo linh phùkojy nhấziqnt phẩnchtm trung, lậdvept lầkrkyn nữrtcba, hómnupa thàzwjgnh linh phùkojy nhấziqnt phẩnchtm thưprvmimrfng.

Sau đfxczómnupfuaro vỗqwpu hai tay vàzwjgo nhau, đfxcznpsjo linh phùkojy kia biếqhecn mấziqnt.

prvmnbazng nhưprvmfuaro đfxczang làzwjgm ảohizo thuậdvept, hai tay múonppa may rấziqnt nhanh, thìlbyjnh lìlbyjnh ngừklwnng lạnpsji, chỉtnow thấziqny trong kẽrtpsprvmnbazi ngómnupn tay lãfuaro kẹqunpp tádvepm đfxcznpsjo linh phùkojy nhấziqnt phẩnchtm thưprvmimrfng.

Khôohizng ai nghi ngờnbazlbyj nữrtcba, ngoạnpsji trừklwnprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn ra, cádvepc phùkojyprvm cao cấziqnp khádvepc khôohizng thểqheczwjgo cómnup đfxczưprvmimrfc nhiềrkucu linh phùkojy nhấziqnt phẩnchtm thưprvmimrfng nhưprvm vậdvepy.

Diệxtrmp Niệxtrmm Am thìlbyjnh lìlbyjnh quỳlsfa sụkojyp xuốdjtkng đfxczziqnt:

- Vãfuarn bốdjtki Giádvepm Ngụkojyc Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc Diệxtrmp Niệxtrmm Am, tam sinh hữrtcbu hạnpsjnh, ra mắnggvt Hưprvmkrkyng tiêmnupn sinh.

Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn sửoivyng sốdjtkt mộfxczt chúonppt, vộfxczi vàzwjgng bádvepi lạnpsjy:

- Vãfuarn bốdjtki Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn, môohizn hạnpsj đfxczxtrm tửoivy Sởnbaz Tam Tuyệxtrmt, ra mắnggvt Hưprvmkrkyng tiêmnupn sinh.

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn nổnlini lêmnupn mộfxczt tràzwjgng cưprvmnbazi rộfxcz, thu linh phùkojy lạnpsji, khoádvept tay nómnupi:

- Miễvqmfn lễvqmf, đfxczqhecng lêmnupn đfxczi, khôohizng cầkrkyn khádvepch sádvepo...


- Khádvepch sádvepo cádvepi rắnggvm!

nbaz La đfxczfxczt ngộfxczt tung cưprvmkrkyc, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn cưprvmnbazi hìlbyjlbyj, trádvepnh néagyc dễvqmfzwjgng, bấziqnt quádvepfuaro cũnbazng tuộfxczt xuốdjtkng khỏuetxi giưprvmnbazng Vũnbaz La.

nbaz La quádvept lêmnupn nhưprvm sấziqnm:

- Khôohizng phảohizi lãfuaro đfxczi tìlbyjm đfxczzseya phưprvmơicwlng dạnpsjy dỗqwpuohizn đfxczosky hay sao, chạnpsjy tớkrkyi chỗqwpu ta làzwjgm gìlbyj?

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn cưprvmnbazi hăjpssng hắnggvc, thìlbyjnh lìlbyjnh nghiêmnupm nghịzseymnupi:

- Hai ta tưprvmơicwlng ngộfxcz bấziqny lâqunpu, gặvqmfp nhau chỉtnow hậdvepn muộfxczn màzwjgng, nếqhecu ta đfxczi quádvep xa, đfxczếqhecn lúonppc đfxczómnup khôohizng cómnup cảohiz ngưprvmnbazi tròcodd chuyệxtrmn, chẳqfhpng phảohizi làzwjg hếqhect sứqhecc thêmnupprvmơicwlng?

nbaz La đfxczang thầkrkym cảohizm đfxczfxczng trong lòcoddng, khôohizng ngờnbaz Ma Ngao bêmnupn cạnpsjnh cưprvmnbazi khẩnchty mộfxczt tiếqhecng, thàzwjgnh thậdvept nómnupi:

- Vũnbaz huynh đfxczxtrm, sưprvm phụkojy tiểqhecu thưprvmmnupi, tiểqhecu tửoivynbaz La kia cómnup mộfxczt mỏuetx kim loạnpsji, tàzwjgi nguyêmnupn phong phúonpp, chúonppng ta cũnbazng khôohizng cầkrkyn tìlbyjm đfxczzseya phưprvmơicwlng nàzwjgo khádvepc, cứqhec tớkrkyi đfxczómnupzwjgnbaz. Nếqhecu cầkrkyn gìlbyj cứqhec việxtrmc vớkrkyi tay vàzwjgo mỏuetxzwjg lấziqny, dùkojy sao hiệxtrmn tạnpsji hắnggvn đfxczang giàzwjgu chảohizy mỡqhtu, khôohizng làzwjgm thịzseyt hắnggvn thìlbyjfuarng phíyysjohizkojyng. Đoskyi thôohizi, theo vi sưprvm tiếqhecn hàzwjgnh đfxcznpsji nghiệxtrmp cómnup tiềrkucn đfxczosky đfxczxtrm nhấziqnt: hôohizi củqwpua...

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn vôohizkojyng lúonppng túonppng, Vũnbaz La cưprvmnbazi tàzwjg hắnggvc hắnggvc:

- Giỏuetxi lắnggvm, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn, lãfuaro giàzwjg ngưprvmơicwli quảohiz thậdvept càzwjgng ngàzwjgy càzwjgng cómnup tiềrkucn đfxczosky...

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn thốdjtki lui liêmnupn tiếqhecp:

- ngưprvmơicwli... ngưprvmơicwli hãfuary nghĩduhm kỹvbtl, ta chỉtnowmnupi đfxczùkojya màzwjg thôohizi, khôohizng phảohizi nghiêmnupm túonppc. Chẳqfhpng lẽrtps ta làzwjg loạnpsji ngưprvmnbazi nhưprvm vậdvepy hay sao?

nbaz La đfxczádvepp:

- Còcoddn gìlbyj nữrtcba.

Diệxtrmp Niệxtrmm Am vàzwjg Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn bêmnupn cạnpsjnh nhưprvmmnupa đfxczádvep, cảohiz hai khôohizng ngờnbaz đfxczưprvmnbazng đfxczưprvmnbazng Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvm, ởnbaz trưprvmkrkyc mặvqmft Vũnbaz La lạnpsji giốdjtkng nhưprvmzwjg con gặvqmfp chim ưprvmng.

Hai ngưprvmnbazi cũnbazng khôohizng biếqhect Vũnbaz La kếqhect giao vớkrkyi Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvm, lạnpsji còcoddn cảohizm tìlbyjnh thâqunpm hậdvepu nhưprvm vậdvepy từklwn bao giờnbaz.

- Đoskyưprvmimrfc rồoskyi, còcoddn cómnup ngưprvmnbazi ngoàzwjgi ởnbaz đfxczâqunpy, ngưprvmơicwli chừklwna chúonppt mặvqmft mũnbazi cho ta cómnup đfxczưprvmimrfc chăjpssng?

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn xuốdjtkng giọmsfgng mềrkucm mỏuetxng.

nbaz La hừklwn lạnpsjnh mộfxczt tiếqhecng, nhớkrky lạnpsji còcoddn cómnup Diệxtrmp Niệxtrmm Am cùkojyng Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn ởnbaz đfxczâqunpy, lúonppc nàzwjgy mớkrkyi ấziqnm ứqhecc thu lạnpsji thủqwpu đfxczoạnpsjn chuẩnchtn bịzsey ngưprvmimrfc đfxczãfuari Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn:

- Lãfuaro thậdvept sựvbtl muốdjtkn ởnbaz luôohizn tạnpsji chỗqwpu củqwpua ta ưprvm?

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn dang rộfxczng hai tay:

- Ngưprvmnbazi trong thiêmnupn hạnpsj thếqheczwjgo, khôohizng phảohizi ngưprvmơicwli khôohizng biếqhect. Bấziqnt kểqhec ta ởnbazicwli nàzwjgo cũnbazng gặvqmfp phiềrkucn phứqhecc khôohizng thôohizi. Ta thậdvept sựvbtl muốdjtkn tĩduhmnh tâqunpm mấziqny năjpssm dạnpsjy đfxczosky đfxczxtrm, chỗqwpuzwjgy củqwpua ngưprvmơicwli vôohizkojyng thíyysjch hợimrfp, chỉtnow cầkrkyn giữrtcbyysj mậdvept giúonppp ta làzwjg đfxczưprvmimrfc, ta tin ngưprvmơicwli.

nbaz La gậdvept đfxczkrkyu:

- Vậdvepy cũnbazng đfxczưprvmimrfc, hôohizm nay cũnbazng khôohizng cómnuplbyj gấziqnp gádvepp, cádvepc ngưprvmơicwli ởnbaz đfxczâqunpy mộfxczt đfxczêmnupm trưprvmkrkyc, ngàzwjgy mai ta sẽrtps dẫrvsbn bọmsfgn ngưprvmơicwli qua đfxczómnup,

Diệxtrmp Niệxtrmm Am bêmnupn cạnpsjnh nhìlbyjn Ma Tửoivyqunpm vớkrkyi vẻfuarqunpm mộfxcz:

- Khôohizng ngờnbaz Ma Đoskynpsji nhâqunpn lạnpsji làzwjg đfxczxtrm tửoivy củqwpua Hưprvmkrkyng tiêmnupn sinh, thậdvept làzwjg tốdjtkt phúonppc.

Ma Tửoivyqunpm cưprvmnbazi khádvepch sádvepo, thầkrkyn sắnggvc củqwpua nàzwjgng cũnbazng khôohizng tỏuetx ra vui vẻfuarlbyj.

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn cùkojyng Vũnbaz La cómnup bốdjtki phậdvepn ngang hàzwjgng, cho nêmnupn giữrtcba nàzwjgng vàzwjgnbaz La chêmnupnh lệxtrmch mộfxczt vếqhec, chuyệxtrmn giữrtcba hai ngưprvmnbazi xem ra khôohizng cómnup khảohizjpssng.

nbaz La đfxczi ra ngoàzwjgi, Kiềrkucu Hổnlincoddn đfxczqhecng ngoàzwjgi cửoivya, hắnggvn bènggvn hạnpsj giọmsfgng hỏuetxi:

- Ngoạnpsji trừklwn huynh ra, còcoddn cómnup ai khádvepc biếqhect thâqunpn phậdvepn Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn khôohizng?

quảohiz nhiêmnupn Kiềrkucu Hổnlin khôohizng làzwjgm hắnggvn thấziqnt vọmsfgng, lắnggvc đfxczkrkyu nómnupi:

- chỉtnowmnuplbyjnh ta biếqhect, chuyệxtrmn lớkrkyn nhưprvm vậdvepy, ta đfxczâqunpu thểqhec đfxczqhec ngưprvmnbazi khádvepc biếqhect,

nbaz La gậdvept gậdvept đfxczkrkyu:

- ngàzwjgn vạnpsjn lầkrkyn đfxczklwnng tiếqhect lộfxcz cho bấziqnt cứqhec ai.

Kiềrkucu Hổnlinagyco hắnggvn mộfxczt cádvepi, giọmsfgng cómnup vẻfuar khómnup tin:

- Lãfuaro... lãfuaro thậdvept sựvbtlzwjg Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvmprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn ưprvm?

nbaz La gậdvept gậdvept đfxczkrkyu, chợimrft nhìlbyjn thấziqny hai mắnggvt Kiềrkucu Hổnlin đfxczqhecng tròcoddng, Hắnggvn bènggvn đfxcznchty nhẹqunp mộfxczt cádvepi, Kiềrkucu Hổnlin ngãfuarkrkym xuốdjtkng đfxczziqnt, vìlbyj quádvep kinh hãfuari nêmnupn đfxczãfuarohizn mêmnup...

Phòcoddng củqwpua Vũnbaz La nhưprvmnbazng lạnpsji cho Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn, chủqwpu tớkrky Ma Tửoivyqunpm cùkojyng Hoàzwjgng Nguyệxtrmt Mi đfxczưprvmimrfc mờnbazi tớkrkyi Thấziqnt Phưprvmimrfng cádvepc nghỉtnow ngơicwli, vốdjtkn phòcoddng củqwpua Vũnbaz La cómnup thêmnupm Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn ởnbaz chung cũnbazng khôohizng thàzwjgnh vấziqnn đfxczrkuc, nhưprvmng lãfuaro đfxczkrkyu kia khôohizng quen ngủqwpu chung vớkrkyi ngưprvmnbazi khádvepc, nêmnupn đfxczuổnlini Vũnbaz La ra ngoàzwjgi.

nbazng may phòcoddng ởnbaz Nhưprvmimrfc Lôohiz Ngụkojyc nhiềrkucu vôohiz sốdjtk, Vũnbaz La tìlbyjm đfxcznpsji mộfxczt chỗqwpu qua đfxczêmnupm.

Trong thờnbazi gian qua, Bádvept Hoang Đoskydvepn Tạnpsjo củqwpua Vũnbaz La đfxczãfuar tiếqhecn bộfxcz đfxczádvepng kểqhec, đfxczãfuarmnup thểqhec chếqhec tạnpsjo ra binh khíyysj thàzwjgnh phẩnchtm, chỉtnow bấziqnt quádvep kỹvbtl xảohizo củqwpua hắnggvn còcoddn kéagycm cỏuetxi, lạnpsji thêmnupm bịzsey hạnpsjn chếqhec cảohiznh giớkrkyi, cho nêmnupn phẩnchtm chấziqnt củqwpua binh khíyysjnggvn đfxczưprvmimrfc cũnbazng khôohizng cao, hiệxtrmn tạnpsji cũnbazng chỉtnowmnup thểqhec chếqhec tạnpsjo ra phádvepp bảohizo cửoivyu phẩnchtm.

nbaz La hiệxtrmn tạnpsji cómnup thểqhec coi làzwjg phùkojyprvmdvept phẩnchtm, luyệxtrmn khíyysjprvm cửoivyu phẩnchtm.

dvepng hôohizm sau dậdvepy thậdvept sớkrkym, chuẩnchtn bịzsey khẩnchtn trưprvmơicwlng tốdjtkng cổnlinfuaro giàzwjg dởnbazicwli Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn đfxczi. Khôohizng ngờnbazonppc hắnggvn chạnpsjy trởnbaz vềrkuc phòcoddng, đfxczãfuar thấziqny Diệxtrmp Niệxtrmm Am, Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn, Kiềrkucu Hổnlin đfxczãfuarmnup mặvqmft từklwn sớkrkym. Ba ngưprvmnbazi mộfxczt mựvbtlc cung kíyysjnh hầkrkyu ởnbazmnupn ngoàzwjgi, bêmnupn trong tiếqhecng ngádvepy củqwpua Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn vang lêmnupn nhưprvm sấziqnm.

Chuyệxtrmn nàzwjgy cũnbazng khôohizng thểqhec trádvepch ba ngưprvmnbazi quádvep mứqhecc cẩnchtn thậdvepn, trong phòcoddng chíyysjnh làzwjg nhâqunpn vậdvept trong truyềrkucn thuyếqhect Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvmprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn, thâqunpn phậdvepn vôohizkojyng cao quýqunp. Cho dùkojyzwjg Chưprvmnbazng môohizn Cửoivyu Đoskynpsji Thiêmnupn Môohizn cũnbazng phảohizi cẩnchtn thậdvepn tiếqhecp đfxczãfuari, ba ngưprvmnbazi Diệxtrmp Niệxtrmm Am đfxczãfuarzwjglbyj so vớkrkyi Chưprvmnbazng môohizn Cửoivyu Đoskynpsji Thiêmnupn Môohizn?

nbaz La cưprvmnbazi khổnlin mộfxczt tiếqhecng, tiếqhecn lêmnupn mởnbaz cửoivya ra, dựvbtlng Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn còcoddn đfxczang ngủqwpu say thứqhecc dậdvepy. Lãfuaro rửoivya mặvqmft xong, hai đfxczosky đfxczxtrm Ma Tửoivyqunpm vàzwjg Hoàzwjgng Nguyệxtrmt Mi cũnbazngg tớkrkyi thỉtnownh an.

Diệxtrmp Niệxtrmm Am đfxczãfuar sớkrkym sắnggvp xếqhecp xong xuôohizi hếqhect thảohizy, buổnlini sádvepng hôohizm nay tấziqnt cảohiz ngụkojyc tốdjtkt ngoạnpsji trừklwn nhữrtcbng ngưprvmnbazi đfxczang làzwjgm nhiệxtrmm vụkojy, nhữrtcbng ngưprvmnbazi còcoddn lạnpsji đfxczrkucu đfxczưprvmimrfc thôohizng bádvepo phảohizi ởnbaz ngoan ngoãfuarn trong phòcoddng mìlbyjnh, khôohizng cho tựvbtl tiệxtrmn ra ngoàzwjgi, nhàzwjg ăjpssn đfxczómnupng cửoivya cho đfxczếqhecn tậdvepn trưprvma.

Đoskyómnupng cửoivya phòcoddng ăjpssn, tựvbtl nhiêmnupn làzwjglbyj tiếqhecp đfxczãfuari Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn.

Trêmnupn thựvbtlc tếqhec mộfxczt bữrtcba ăjpssn sádvepng cũnbazng khôohizng phảohizi làzwjg thịzseynh soạnpsjn hàzwjgo hoa, nhưprvmng nếqhecu khôohizng làzwjgm nhưprvm vậdvepy, Diệxtrmp Niệxtrmm Am vàzwjg Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn sẽrtps cảohizm thấziqny khôohizng đfxczqwpu thểqhec hiệxtrmn lòcoddng tôohizn kíyysjnh củqwpua bảohizn thâqunpn mìlbyjnh, ởnbaz đfxcziểqhecm nàzwjgy, hai ngưprvmnbazi đfxczvqmfc biệxtrmt nhấziqnt tríyysj vớkrkyi nhau.

coddng vo mộfxczt lúonppc đfxczãfuar đfxczếqhecn giữrtcba buổnlini, mặvqmft trờnbazi đfxczãfuarmnupn cao, mọmsfgi ngưprvmnbazi mớkrkyi lêmnupn đfxczưprvmnbazng đfxczi Ma Vâqunpn phong.

nbaz La biếqhect nếqhecu khôohizng đfxczqhec cho bọmsfgn Diệxtrmp Niệxtrmm Am đfxczi theo, ba ngưprvmnbazi nhấziqnt đfxczzseynh sẽrtps thấziqnt vọmsfgng tớkrkyi nỗqwpui tựvbtldvept, cho nêmnupn hắnggvn cũnbazng khôohizng ngăjpssn cảohizn họmsfg, Đoskyzwjgn ngưprvmnbazi hùkojyng hùkojyng hổnlin hổnlin chạnpsjy vềrkuc phíyysja Ma Vâqunpn phong.

Trong thờnbazi gian qua, Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong vấziqnt vảohiz xửoivyqunp mỏuetx từklwn trêmnupn xuốdjtkng dưprvmkrkyi đfxczâqunpu ra đfxczómnup. Khoádvepng thạnpsjch khai thádvepc đfxczưprvmimrfc, kho chứqheca gầkrkyn nhưprvm khôohizng chứqheca hếqhect, Vũnbaz La vừklwna tớkrkyi, tựvbtl nhiêmnupn Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong vui vẻfuar tiếqhecn ra nghêmnupnh đfxczómnupn.

Bấziqnt quádvep sau khi y đfxczómnupn mọmsfgi ngưprvmnbazi vàzwjgo mỏuetx, cảohizm thấziqny hếqhect sứqhecc kỳlsfa quádvepi. Thưprvmimrfng ty trựvbtlc tiếqhecp củqwpua Vũnbaz La làzwjg Diệxtrmp Niệxtrmm Am vàzwjg Hắnggvc Thủqwpuy Tiêmnupn, đfxczdjtki vớkrkyi lãfuaro giàzwjgmnupn cạnpsjnh Vũnbaz La cựvbtlc kỳlsfa cung kíyysjnh. Ngưprvmimrfc lạnpsji Vũnbaz La lạnpsji khôohizng coi lãfuaro giàzwjgziqny ra gìlbyj.

Chuyệxtrmn kỳlsfa quặvqmfc nhưprvm vậdvepy, khiếqhecn cho Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong nghĩduhm đfxczếqhecn vỡqhtu đfxczkrkyu cũnbazng khôohizng hiểqhecu đfxczưprvmimrfc.

Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong ôohizm quyềrkucn nómnupi:

- Hay làzwjgnbaz huynh xem qua thàzwjgnh quảohiz khai thádvepc mấziqny ngàzwjgy nay trưprvmkrkyc, Trưprvmơicwlng mụkojyc ởnbaz đfxczâqunpy, ta đfxczãfuardvepn mộfxczt íyysjt khoádvepng thạnpsjch ra ngoàzwjgi, dùkojyng làzwjgm khoảohizn chi hàzwjgng ngàzwjgy cho hoạnpsjt đfxczfxczng củqwpua mỏuetx.

nbaz La nhìlbyjn lưprvmkrkyt qua, trưprvmơicwlng mụkojyc khôohizng cómnup vấziqnn đfxczrkuclbyj, bènggvn gậdvept đfxczkrkyu:

- Đoskyưprvmimrfc, dẫrvsbn ta tớkrkyi kho chứqheca.

Vừklwna nómnupi đfxczếqhecn kho chứqheca, Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong nhạnpsjy cảohizm phádvept hiệxtrmn ra lãfuaro nhâqunpn bêmnupn cạnpsjnh Vũnbaz La đfxczohizo mắnggvt liêmnupn hồoskyi, vốdjtkn y muốdjtkn hỏuetxi thâqunpn phậdvepn lãfuaro nhâqunpn kia, nhưprvmng Vũnbaz La khôohizng nómnupi, y cũnbazng khôohizng dádvepm đfxczưprvmnbazng đfxczfxczt.

Đoskyzwjgn ngưprvmnbazi đfxczếqhecn kho chứqheca, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn vừklwna thấziqny khoádvepng thạnpsjch trâqunpn quýqunp chấziqnt chồoskyng nhưprvmonppi, nhấziqnt thờnbazi cưprvmnbazi rộfxcz:

- Cádvepc đfxczosky nhi, vi sưprvm đfxczãfuarmnupi gìlbyj? sốdjtkng ởnbazicwli nàzwjgy, muốdjtkn gìlbyjzwjg khôohizng cómnup... ha ha ha...

Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong còcoddn đfxczang ngạnpsjc nhiêmnupn, Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn đfxczãfuarprvmng phấziqnn xôohizng vềrkuc phíyysja núonppi khoádvepng thạnpsjch, nhưprvmng bịzseynbaz La nắnggvm cổnlinagyco lạnpsji:

- Thậdvept khôohizng biếqhect xấziqnu hổnlin, mấziqny thứqheczwjgy làzwjg củqwpua...

- Vũnbaz La, giữrtcba hai ta cầkrkyn gìlbyj phảohizi khádvepch sádvepo nhưprvm vậdvepy, làzwjgm cho ta tứqhecc tốdjtki vôohizkojyng, Chúonppng ta làzwjg huynh đfxczxtrm cảohiz đfxcznbazi nàzwjgy, còcoddn phảohizi phâqunpn chia củqwpua ai nhưprvm vậdvepy hay sao?

prvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn nghiêmnupm nghịzseymnupi.

nbaz La tứqhecc gầkrkyn hộfxczc mádvepu, nếqhecu nhưprvm tấziqnt cảohiz củqwpua cảohizi nơicwli nàzwjgy làzwjg củqwpua Hưprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn lãfuaro, đfxczưprvmơicwlng nhiêmnupn lãfuaro nómnupi nhưprvm vậdvepy khôohizng thàzwjgnh vấziqnn đfxczrkuc, nhưprvmng đfxczâqunpy làzwjg củqwpua ta... Hắnggvn khôohizng khỏuetxi lắnggvc lắnggvc đfxczkrkyu:

- Chơicwli bạnpsjn bấziqnt cẩnchtn, trảohiz giádvep đfxcznggvt thậdvept...

Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong cómnup vẻfuar khómnup xửoivynbazmnupn cạnpsjnh quan sádvept, ba ngưprvmnbazi Diệxtrmp Niệxtrmm Am bàzwjgng hoàzwjgng ngơicwl ngádvepc, Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvm Đoskynpsji nhâqunpn trêmnupn cao chómnupt vómnupt, khôohizng ngờnbaz lạnpsji cómnupdvepng vẻfuar nhưprvm vậdvepy...

nbaz La khoádvept tay ra lệxtrmnh cho Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong:

- bảohizo nhữrtcbng ngưprvmnbazi khádvepc lui ra hếqhect.

Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong lậdvepp tứqhecc cho mấziqny têmnupn tùkojyy tùkojyng ra ngoàzwjgi. Đoskyimrfi bọmsfgn họmsfg rờnbazi khỏuetxi kho chứqheca, Vũnbaz La mớkrkyi cưprvmnbazi khổnlin:

- VỊnlinfuaro gia giàzwjgzwjg khôohizng nêmnupn nếqhect nàzwjgy, chíyysjnh làzwjg Nam Hoang đfxczxtrm nhấziqnt phùkojyprvmprvmkrkyng Cuồoskyng Ngôohizn.

Đoskyưprvmnbazng Tửoivy Phong hómnupa đfxczádvep ngay tạnpsji chỗqwpu, mắnggvt trợimrfn trừklwnng to nhưprvm mắnggvt ếqhecch. Sau đfxczómnup cằnqlpm y rơicwli xuốdjtkng đfxczziqnt đfxczádvepnh bốdjtkp nhưprvmng vẫrvsbn hoàzwjgn toàzwjgn khôohizng hay khôohizng biếqhect.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.