Tiên Tuyệt

Chương 221 : Không mời mà tới là ác khách (thượng)

    trước sau   
qtxm La giơcwif tay lătrcung khôfsxwng đhseliểqndxm ra, từzyam đhselhmohu ngóqndxn tay hắwxpcn xuấtrcut hiệxqixn mộbxzot cáqtxmi đhselhmohu rồdjjung nho nhỏheeh, háqtxm miệxqixng nuốsmxot mạwxpcnh, lậfsxwp tứwozuc nuốsmxot chửwozung cỗhbid khízyam thếnven củsscja áqtxmc long kia.

Chúkspst ‘thứwozuc ătrcun’ nàpwoty đhselsmxoi vớdswli Cửwozuu Long Thôfsxwn Nhậfsxwt chỉnvenpwot chúkspst đhseldjju ătrcun vậfsxwt, khôfsxwng cóqndx chúkspst ‘dinh dưyvgsnvenng’ nàpwoto cảxlgu.

qtxm La cưyvgsrytli lạwxpcnh trong lòwnllng, Hùmnnxng Đyvgswxpct vừzyama ra tay, hắwxpcn đhselãwxpc cảxlgum giáqtxmc đhselưyvgsdlonc khízyam tứwozuc củsscja mộbxzot loạwxpci cựwukn thúksps Hồdjjung Hoang, xem ra đhselâhbxly cũqtxmng làpwot mộbxzot móqndxn bảxlguo bốsmxoi lưyvgsu truyềvzljn từzyam thờrytli thưyvgsdlonng cổkcjm. Hùmnnxng gia ởyypsmnnxng Nhĩhzmfcwifn cũqtxmng làpwot thếnven gia tu châhbxln nổkcjmi danh ởyyps Trung Châhbxlu, truyềvzljn thừzyama mấtrcuy ngàpwotn nătrcum, quảxlgu nhiêasoen cóqndx chúkspst thựwuknc lựwuknc.

Hắwxpcn khôfsxwng khỏheehi liếnvenc nhìheehn Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng mộbxzot cáqtxmi, cho rằakpzng Hùmnnxng Đyvgswxpct cóqndx thưyvgsdlonng cổkcjm pháqtxmp bảxlguo trong tay làpwotqndx thểqndx chốsmxong lạwxpci thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh củsscja ta sao, thậfsxwt quáqtxm ngâhbxly thơcwif...

Nếnvenu Sáqtxmt Thầhmohn Kiếnvenm Kháqtxmch đhselãwxpc chắwxpcc chắwxpcn nhưyvgs vậfsxwy, ta đhselâhbxly sẽuuac khôfsxwng thètbvem sửwozu dụmnnxng thủsscj đhseloạwxpcn nàpwoto kháqtxmc, chỉnvenmnnxng thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh, đhselqndx cho ngưyvgsơcwifi thấtrcuy mìheehnh đhselãwxpc sai lầhmohm tớdswli mứwozuc nàpwoto.

Thiêasoen Phủsscj Chi Quốsmxoc mởyyps ra mộbxzot cáqtxmnh cửwozua, Vũqtxm La chộbxzop ra mộbxzot trảxlguo, chuôfsxwi củsscja thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh lọqtxmt vàpwoto tay, Chợdlont hắwxpcn gậfsxwp ngưyvgsrytli lạwxpci, giốsmxong nhưyvgs mộbxzot con báqtxmo đhselang co mìheehnh súkspsc tízyamch lựwuknc lưyvgsdlonng, nătrcum ngóqndxn tay nắwxpcm chặwnllt chuôfsxwi kiếnvenm, nhưyvgsng thủsscjy chung vẫxqixn khôfsxwng rúkspst thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen tinh ra.


heehnh trạwxpcng nàpwoty giốsmxong nhưyvgs thầhmohn kiếnvenm vẫxqixn còwnlln nằakpzm trong võasoe kiếnvenm, nhưyvgsng đhselãwxpczyamch lũqtxmy khízyam thếnvenyvgsrytli phầhmohn, chỉnven cầhmohn xuấtrcut ra mộbxzot kiếnvenm, nhấtrcut đhselibivnh long trờrytli lởyyps đhseltrcut.

mnnxng Đyvgswxpct bậfsxwt cưyvgsrytli ha hảxlgu, bưyvgsdswlc ra mộbxzot bưyvgsdswlc, phiếnvenn đhseláqtxmyvgsdswli châhbxln y lậfsxwp tứwozuc nứwozut ra nhưyvgs mạwxpcng nhệxqixn. Mơcwif hồdjjuqndx mộbxzot cỗhbid quang khízyamheehnh rồdjjung bay lêasoen, nhưyvgsng lạwxpci tiêasoeu tan trong vôfsxwheehnh chỉnven trong khoảxlgunh khắwxpcc.

Trọqtxmng Long Bổkcjmng nặwnllng nềvzlj trong tay y múkspsa may liêasoen tụmnnxc, cứwozu trọqtxmng nhưyvgsdlonc khinh, mộbxzot vầhmohng sáqtxmng màpwotu vàpwotng nhạwxpct quấtrcun quanh thâhbxln bổkcjmng.

yvgsdswlc thứwozu hai.

Mặwnllt đhseltrcut lạwxpci nứwozut ra, trêasoen Trọqtxmng Long Bổkcjmng bay lêasoen mộbxzot hưyvgsxlgunh vậfsxwt tổkcjmheehnh rồdjjung màpwotu vàpwotng nhạwxpct, khízyam thếnvenqndx mộbxzot khôfsxwng hai.

Khoảxlgung cáqtxmch giữvzlja y vàpwotqtxm La cũqtxmng chỉnvenqndxyvgsrytli bưyvgsdswlc, Mỗhbidi lầhmohn Hùmnnxng Đyvgswxpct bưyvgsdswlc ra mộbxzot bưyvgsdswlc, khízyam thếnven củsscja y khiếnvenn cho ngưyvgsrytli ta cóqndx cảxlgum giáqtxmc đhselãwxpc đhselwxpct tớdswli đhselnvennh phong, nhưyvgsng bưyvgsdswlc tiếnvenp theo lạwxpci pháqtxm vỡnven đhselnvennh phong nàpwoty.

Sau táqtxmm bưyvgsdswlc, xung quanh Hùmnnxng Đyvgswxpct máqtxmu tưyvgsơcwifi rơcwifi loang lổkcjm, Cho dùmnnx Thiếnvent Bốsmxoi Kim Cơcwif quyếnvent củsscja y đhselãwxpc tu luyệxqixn tớdswli mứwozuc gầhmohn nhưyvgs biếnvenn tháqtxmi, cũqtxmng khôfsxwng chịibivu nổkcjmi lựwuknc lưyvgsdlonng nàpwoty.

qtxm La cũqtxmng cưyvgsrytli lạwxpcnh mộbxzot tiếnvenng:

- Bấtrcut quáqtxm chỉnvenpwot mộbxzot chiếnvenc gậfsxwy cùmnnxn phong ấtrcun vàpwoti giọqtxmt máqtxmu thưyvgsdlonng cổkcjm cựwukn thúksps trong đhselóqndx, bấtrcut quáqtxm chỉnvenpwot pháqtxmp quyếnvent dẫxqixn dắwxpct lựwuknc lưyvgsdlonng huyếnvent mạwxpcch thưyvgsdlonng cổkcjm cựwukn thúkspspwoto thâhbxln mìheehnh màpwot thôfsxwi, Pháqtxmp thuậfsxwt thôfsxw thiểqndxn nhưyvgs vậfsxwy cũqtxmng mang ra bêasoeu xấtrcuu!

Hắwxpcn chỉnven liếnvenc mắwxpct đhselãwxpc nhìheehn thấtrcuu ảxlguo diệxqixu bêasoen trong pháqtxmp quyếnvent củsscja Hùmnnxng Đyvgswxpct, khiếnvenn cho cảxlgumnnxng Đyvgswxpct lẫxqixn Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng phảxlgui giậfsxwt nảxlguy mìheehnh.

Từzyam khi Hùmnnxng Đyvgswxpct xuấtrcut đhselwxpco đhselếnvenn nay, chưyvgsa từzyamng cóqndx ai cóqndx thểqndx kháqtxmm pháqtxm ra ảxlguo diệxqixu bêasoen trong pháqtxmp quyếnvent củsscja y. Thậfsxwt ra Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng cũqtxmng đhselãwxpc nhìheehn ra, nhưyvgsng y khôfsxwng ngờrytl rằakpzng Vũqtxm La còwnlln trẻmnnx nhưyvgs vậfsxwy, lạwxpci cóqndx đhselưyvgsdlonc nhãwxpcn quang vôfsxwmnnxng lãwxpco luyệxqixn, mớdswli gặwnllp đhselãwxpc nhìheehn thấtrcuu.

mnnxng Đyvgswxpct lậfsxwp tứwozuc dao đhselbxzong tâhbxlm thầhmohn, trong khoảxlgunh khắwxpcc nàpwoty, thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh trong tay Vũqtxm La đhselbxzot ngộbxzot rúkspst ra, kiếnvenm quang sáqtxmng chóqndxi khiếnvenn cho tấtrcut cảxlgu mọqtxmi ngưyvgsrytli cóqndx mặwnllt khôfsxwng thểqndx thấtrcuy đhselưyvgsdlonc gìheeh kháqtxmc.

mnnxng chiêasoeu thứwozu nhấtrcut củsscja Báqtxmt Hoang Đyvgsqtxmn Tạwxpco, Vũqtxm La đhseláqtxmnh ra táqtxmm kiếnvenm liêasoen tụmnnxc, chézyamm vàpwoto cùmnnxng mộbxzot chỗhbid trêasoen Trọqtxmng Long Bổkcjmng.


Keng... Thanh âhbxlm trong trẻmnnxo vang lêasoen, Hùmnnxng Đyvgswxpct chỉnven cảxlgum thấtrcuy tay mìheehnh thìheehnh lìheehnh nhẹtrcu bỗhbidng, còwnlln chưyvgsa kịibivp phảxlgun ứwozung lạwxpci chợdlont cảxlgum thấtrcuy cổkcjmheehnh lạwxpcnh toáqtxmt, kiếnvenm quang chóqndxi mắwxpct kia đhselãwxpc biếnvenn mấtrcut khôfsxwng thấtrcuy.

Y cúkspsi đhselhmohu nhìheehn xuốsmxong, thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh đhselãwxpc kềvzljqtxmt trêasoen cổkcjmheehnh.

Trọqtxmng Long Bổkcjmng trong tay đhselãwxpc bịibiv chézyamm đhselwozut thàpwotnh hai đhseloạwxpcn, đhseloạwxpcn bịibiv chézyamm đhselwozut lătrcun lóqndxc dưyvgsdswli đhseltrcut, thầhmohn quang tiêasoeu táqtxmn, chẳbzaang kháqtxmc nàpwoto sắwxpct thưyvgsrytlng.

Mộbxzot tia hàpwoto quang màpwotu đhselheehqtxmu từzyam đhseloạwxpcn Trọqtxmng Long Bổkcjmng gãwxpcy chậfsxwm rãwxpci pháqtxmt táqtxmn ra, ngưyvgsng tụmnnx giữvzlja khôfsxwng trung thàpwotnh ba giọqtxmt máqtxmu, chízyamnh làpwot tinh huyếnvent củsscja thưyvgsdlonng cổkcjm cựwukn thúksps.

qtxm La vung tay, đhselhmohu ngóqndxn tay hắwxpcn lạwxpci xuấtrcut hiệxqixn mộbxzot cáqtxmi đhselhmohu rồdjjung nho nhỏheeh, nuốsmxot chửwozung lấtrcuy ba giọqtxmt máqtxmu. Nuốsmxot xong còwnlln chézyamp miệxqixng mộbxzot cáqtxmi tỏheeh ra thỏheeha mãwxpcn, mớdswli rụmnnxt cổkcjm biếnvenn mấtrcut.

mnnxng Đyvgswxpct choáqtxmng váqtxmng toàpwotn thâhbxln. Trọqtxmng Long Bổkcjmng chízyamnh làpwot chízyam bảxlguo trấtrcun tộbxzoc củsscja Hùmnnxng gia ởyypsmnnxng Nhĩhzmfcwifn, đhselãwxpc bịibiv hủsscjy trong tay mìheehnh nhưyvgs vậfsxwy. Cho dùmnnx phụmnnx thâhbxln mìheehnh làpwot gia chủsscj, e rằakpzng cũqtxmng khôfsxwng bảxlguo vệxqix đhselưyvgsdlonc mìheehnh.

cwifn nữvzlja Trọqtxmng Long Bổkcjmng đhselãwxpc bịibiv hủsscjy, e rằakpzng đhselibiva vịibiv gia chủsscj củsscja phụmnnx thâhbxln cũqtxmng cóqndx nguy cơcwif lung lay sụmnnxp đhselkcjm...

hai mắwxpct Hùmnnxng Đyvgswxpct lậfsxwp tứwozuc trởyypsasoen đhselheeh ngầhmohu, đhselasoen cuồdjjung thézyamt lớdswln:

- Tiểqndxu tặwnllc, ta liềvzlju mạwxpcng vớdswli ngưyvgsơcwifi.

qtxm La cũqtxmng khôfsxwng chúkspst kháqtxmch sáqtxmo, ấtrcun thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh mộbxzot cáqtxmi, mũqtxmi kiếnvenm đhselâhbxlm sâhbxlu vàpwoto cổkcjmmnnxng Đyvgswxpct mộbxzot chúkspst, lậfsxwp tứwozuc máqtxmu tưyvgsơcwifi tràpwoto ra, Giọqtxmng Vũqtxm La lúkspsc nàpwoty trởyypsasoen lạwxpcnh nhưyvgstrcung sưyvgsơcwifng:

- Muốsmxon chếnvent ưyvgs, ta chưyvgsa bao giờrytl cảxlgum thấtrcuy sợdlon giếnvent ngưyvgsrytli!

- Hùmnnxng Đyvgswxpct, lui ra!

Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng gầhmohm lêasoen giậfsxwn dữvzlj, thìheehnh lìheehnh đhselwozung lêasoen.


Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng cũqtxmng vôfsxwmnnxng kinh ngạwxpcc, khôfsxwng ngờrytlmnnxng Đyvgswxpct chiếnvenn lựwuknc siêasoeu quầhmohn lạwxpci bịibivqtxm La đhseláqtxmnh bạwxpci trong chưyvgsa tớdswli mộbxzot chiêasoeu. Hơcwifn nữvzlja bịibiv bạwxpci hoàpwotn toàpwotn triệxqixt đhselqndx, ngay cảxlgu thưyvgsdlonng cổkcjm

Thầhmohn khízyam Trọqtxmng Long Bổkcjmng cũqtxmng bịibiv chézyamm gãwxpcy, còwnlln bịibivqtxm La kềvzljyvgsơcwifm lêasoen cổkcjm.

Bấtrcut quáqtxm thua cũqtxmng đhselãwxpc thua rồdjjui, Trọqtxmng Long Bổkcjmng cũqtxmng đhselãwxpcwxpcy, khôfsxwng thểqndxpwoto cứwozuu vãwxpcn, Nếnvenu Hùmnnxng Đyvgswxpct cũqtxmng chếnvent luôfsxwn, vậfsxwy mìheehnh cũqtxmng khôfsxwng biếnvent ătrcun nóqndxi thếnvenpwoto vớdswli lãwxpco hữvzlju, Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng y tízyamnh tìheehnh khóqndx chịibivu, bằakpzng hữvzlju thậfsxwt sựwukn khôfsxwng nhiềvzlju lắwxpcm, nhưyvgsng mỗhbidi mộbxzot ngưyvgsrytli đhselvzlju đhselsmxoi xửwozu vớdswli nhau hếnvent sứwozuc châhbxln thàpwotnh.

Nỗhbidi đhselau trêasoen cổkcjm lậfsxwp tứwozuc khiếnvenn cho Hùmnnxng Đyvgswxpct trởyypsasoen tỉnvennh táqtxmo, vộbxzoi vàpwotng lui vềvzlj phízyama sau mộbxzot bưyvgsdswlc, vứwozut luôfsxwn nửwozua đhseloạwxpcn Trọqtxmng Long Bổkcjmng còwnlln lạwxpci, hai tay ôfsxwm cổkcjm.

Thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh củsscja Vũqtxm La vẫxqixn báqtxmm sáqtxmt, kềvzlj trêasoen cổkcjm y,

Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng trầhmohm giọqtxmng nóqndxi:

- Vũqtxm La, đhselsscj rồdjjui!

qtxm La tứwozuc tốsmxoi xoay ngưyvgsrytli lạwxpci nhìheehn Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng, trầhmohm giọqtxmng nóqndxi:

- ngưyvgsơcwifi, khôfsxwng cóqndxyvgsqtxmch gìheeh quáqtxmt tháqtxmo ta! Ta nhịibivn ngưyvgsơcwifi đhselãwxpc nhiềvzlju lầhmohn, hoàpwotn toàpwotn chỉnvenheeh ngưyvgsơcwifi làpwot phụmnnx thâhbxln củsscja Cốsmxoc Mụmnnxc Thanh, nhưyvgsng ngưyvgsơcwifi đhselưyvgsdlonc đhselakpzng châhbxln lạwxpci lâhbxln đhselakpzng đhselhmohu...

Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng vỗhbid mạwxpcnh mộbxzot chưyvgsyypsng vỡnvenqtxmt cáqtxmi bàpwotn trưyvgsdswlc mặwnllt, tứwozuc giậfsxwn tớdswli nỗhbidi toàpwotn thâhbxln run lêasoen lẩimgby bẩimgby:

- Tiểqndxu tửwozu khốsmxon nàpwoty...

Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa bêasoen cạwxpcnh vộbxzoi vàpwotng ngătrcun lạwxpci:

- Cáqtxmc vịibiv, cáqtxmc vịibiv, chúkspsng ta làpwot bạwxpcn đhseldjjung liêasoeu vớdswli nhau, đhselzyamng làpwotm nhưyvgs vậfsxwy...


Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng cóqndx quan hệxqix khôfsxwng tệxqix vớdswli lãwxpco, nếnvenu Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng thậfsxwt sựwukn khôfsxwng nhịibivn đhselưyvgsdlonc nữvzlja, lầhmohn thứwozu hai ra tay vớdswli vãwxpcn bốsmxoi, vậfsxwy bao nhiêasoeu thểqndx diệxqixn củsscja y lầhmohn nàpwoty mấtrcut sạwxpcch.

Nghiêasoem trọqtxmng nhấtrcut làpwot, nếnvenu Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng ra tay lầhmohn thứwozu hai nhưyvgsng vẫxqixn khôfsxwng thểqndx thắwxpcng, vậfsxwy coi nhưyvgs mặwnllt y chỉnvenwnlln nưyvgsdswlc úkspsp xuốsmxong bùmnnxn.

Từzyam chiêasoeu vừzyama rồdjjui củsscja Vũqtxm La đhseláqtxmnh bạwxpci Hùmnnxng Đyvgswxpct, thậfsxwt sựwuknqndx khảxlgutrcung nàpwoty.

Cho nêasoen Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa coi nhưyvgs giúkspsp bằakpzng hữvzlju, vộbxzoi vàpwotng đhselwozung ra khuyêasoen giảxlgui.

Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa giữvzlj Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng lạwxpci, Vũqtxm La hừzyam lạwxpcnh mộbxzot tiếnvenng, thìheehnh lìheehnh vỗhbid mạwxpcnh thầhmohn kiếnvenm Thiêasoen Tinh vàpwoto cổkcjmmnnxng Đyvgswxpct, chỉnven nghe Hùmnnxng Đyvgswxpct hézyamt thảxlgum mộbxzot tiếnvenng, dấtrcuu bàpwotn tay trêasoen kiếnvenm đhselãwxpc in lêasoen cổkcjm y, đhselqndx lạwxpci mộbxzot vếnvent sẹtrcuo vôfsxwmnnxng nổkcjmi bậfsxwt.

qtxm La thu kiếnvenm lạwxpci, châhbxln hấtrcut mộbxzot vòwnllyvgsdlonu bay lêasoen, tu mộbxzot mạwxpcch hếnvent hơcwifn phâhbxln nửwozua, sau đhselóqndxzyamm vòwnllyvgsdlonu đhseli:

- Chúkspsng ta đhseli thôfsxwi.

Sau đhselóqndx xoay ngưyvgsrytli rờrytli đhseli.

Diệxqixp Niệxqixm Am bấtrcut đhselwxpcc dĩhzmf lắwxpcc lắwxpcc đhselhmohu, nhìheehn Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng cùmnnxng Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa cưyvgsrytli khổkcjm, cúkspsi đhselhmohu thi lễogsh:

- Đyvgswxpcc tộbxzoi, cáqtxmo từzyam...

wxpco cũqtxmng xoay ngưyvgsrytli đhseluổkcjmi theo Vũqtxm La, Hắwxpcc Thủsscjy Tiêasoen cũqtxmng yểqndxu đhseliệxqixu đhselwozung lêasoen, vézyamn áqtxmo thi lễogsh vớdswli hai ngưyvgsrytli, bộbxzoqtxmng trôfsxwng nhưyvgs thụmnnxc nữvzlj, sau đhselóqndx thủsscjng thẳbzaang rờrytli đhseli.

Mấtrcuy têasoen quan sai cóqndx quan hệxqix tốsmxot vớdswli Hùmnnxng Đyvgswxpct nhanh chóqndxng tiếnvenn tớdswli giúkspsp y xửwozuhsel vếnvent thưyvgsơcwifng, Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng nổkcjmi giậfsxwn đhselùmnnxng đhselùmnnxng ngồdjjui xuốsmxong, nhìheehn Trọqtxmng Long Bổkcjmng bịibiv chézyamm gãwxpcy làpwotm hai nằakpzm lătrcun lóqndxc dưyvgsdswli đhseltrcut, cóqndx cảxlgum giáqtxmc nhưyvgsheehnh bịibiv giễogshu cợdlont, Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng càpwotng nghĩhzmfpwotng giậfsxwn, bỗhbidng nhiêasoen nhưyvgs nhớdswl lạwxpci chuyệxqixn gìheeh, lậfsxwp tứwozuc đhselwozung phắwxpct dậfsxwy:

- Khôfsxwng đhselúkspsng...

Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa nghi hoặwnllc hỏheehi:

- Cóqndx chuyệxqixn gìheeh vậfsxwy?

Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng khôfsxwng trảxlgu lờrytli, sắwxpcc mặwnllt trởyypsasoen hếnvent sứwozuc khóqndx coi, sảxlgui bưyvgsdswlc ra ngoàpwoti, Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa vộbxzoi vàpwotng chạwxpcy theo.

Đyvgsếnvenn cổkcjmng chàpwoto bêasoen ngoàpwoti, Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng phóqndxng xuấtrcut mộbxzot cỗhbid linh nguyêasoen vàpwoto Tháqtxmi Thưyvgsdlonng Ngọqtxmc Ấhgvin, nhấtrcut thờrytli rốsmxong to mộbxzot tiếnvenng vôfsxwmnnxng giậfsxwn dữvzlj:

- Vũqtxm La, ngưyvgsơcwifi làpwotasoen khốsmxon kiếnvenp, têasoen tặwnllc tửwozu, bảxlgun tọqtxma chưyvgsa xong vớdswli ngưyvgsơcwifi đhselâhbxlu! ngưyvgsơcwifi còwnlln muốsmxon trộbxzom con gáqtxmi củsscja ta ưyvgs, nằakpzm mơcwif, nằakpzm mơcwif, nằakpzm mơcwif!

Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa sửwozung sốsmxot:

- Rốsmxot cụmnnxc làpwot chuyệxqixn gìheeh?

Cốsmxoc Thưyvgsơcwifng hầhmohm hầhmohm nóqndxi:

- Têasoen tiểqndxu tửwozu nọqtxm trộbxzom Ngọqtxmc Thạwxpcch Tinh Khízyam trong ngọqtxmc ấtrcun củsscja ta, sợdlon ta pháqtxmt hiệxqixn mớdswli cốsmxo ýhsel giậfsxwn dữvzlj, tìheehm cớdswlkspst lui sớdswlm.

Thâhbxln Đyvgsdjju Nghĩhzmfa nghe vậfsxwy trợdlonn mắwxpct háqtxm mồdjjum.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.