Tiên Tuyệt

Chương 220 : Ngọc thạch tinh khí (trung)

    trước sau   
Diệfdyjp Niệfdyjm Am lạvaqtnh nhạvaqtt tiếkrxsn tớxujti, Sau khi lãmwbro tớxujti gầbzdsn Thálqjti Thưwoleaevxng Ngọxbccc Ấbqsvn nọxbcc, ngọxbccc ấwolen tựzcvs đexivibgeng cóihug phảxbccn ứiuyhng. Mộibget đexivvaqto hàirklo quang màirklu xanh ngọxbccc đexivxbcco qua trêwietn ngưwolekanui Diệfdyjp Niệfdyjm Am mộibget lưwoleaevxt, sau đexivóihug thu vềmqal, trong vầbzdsng sálqjtng phíyllna sau cổctldng chàirklo lậmwbrp tứiuyhc mởaevx ra mộibget cửyllna đexivibgeng hìxbccnh tròxlhsn cao bằuzaeng hai ngưwolekanui.

álqjtnh mắctldt Hắctldc Thủxtscy Tiêwietn lộibge vẻqbps vui mừkbrsng trưwolexujtc tai họxbcca củxtsca kẻqbps khálqjtc, liếkrxsc nhìxbccn Vũyjlr La mộibget cálqjti, sau đexivóihug ung dung cấwolet bưwolexujtc tiếkrxsn tớxujti, tựzcvs nhiêwietn cũyjlrng dễbxggirklng thôvfvlng qua.

Cốwxhac Thưwoleơaevxng thấwoley Vũyjlr La cóihugaevxi do dựzcvs chưwolea tiếkrxsn lêwietn, hừkbrs lạvaqtnh mộibget tiếkrxsng:

- Ta đexivãmwbrihugi trưwolexujtc, đexivkbrsng tựzcvs chuốwxhac nhụfdyjc vàirklo thâyjlrn, hiệfdyjn tạvaqti ngưwoleơaevxi hốwxhai hậmwbrn rồvrcoi sao?

irkli têwietn quan sai Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli đexiviuyhng bêwietn cạvaqtnh Cốwxhac Thưwoleơaevxng cũyjlrng nhìxbccn Vũyjlr La chăqbpsm chúmqal, vui mừkbrsng trưwolexujtc tai họxbcca củxtsca kẻqbps khálqjtc, nởaevx nụfdyjwolekanui chếkrxs giễbxggu, chờkanu xem Vũyjlr La bêwietu xấwoleu.

Nhữpjgrng ngưwolekanui củxtsca Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli chưwolea chắctldc khôvfvlng ai ôvfvlm lòxlhsng muốwxhan cưwolexujti con gálqjti Cốwxhac Thưwoleơaevxng, từkbrs đexivóihug vềmqal sau nhờkanu nhạvaqtc phụfdyj Đxbccvaqti nhâyjlrn dìxbccu dắctldt, mộibget bưwolexujtc lêwietn trờkanui.


Nhữpjgrng ngưwolekanui nàirkly nghe nóihugi Vũyjlr La dálqjtm đexivi lạvaqti vớxujti con gálqjti thưwoleaevxng quan mìxbccnh, âyjlrm thầbzdsm tứiuyhc giậmwbrn vôvfvlyuxdng. Vốwxhan lầbzdsn nàirkly Cốwxhac Thưwoleơaevxng bốwxha tríyllnwapdirklng làirkl nhằuzaem vàirklo Vũyjlr La, cho nêwietn mớxujti cóihugyjlru ‘dưwolexujti cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Quảxbccng Hạvaqt, khôvfvlng thểwole tiếkrxsn vàirklo Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli’ nhưwole vậmwbry, nhưwoleng khôvfvlng ngờkanuyjlr La lạvaqti tớxujti, đexivưwoleơaevxng nhiêwietn nhữpjgrng kẻqbpsirkly rấwolet thíyllnch nhìxbccn Vũyjlr La bịpijhwietu xấwoleu. Chuyệfdyjn đexiválqjtng tiếkrxsc duy nhấwolet làirkl khôvfvlng cóihug Cốwxhac Mụfdyjc Thanh ởaevxaevxi nàirkly, bằuzaeng khôvfvlng cóihug thểwole đexivxbccyllnch hìxbccnh ảxbccnh củxtsca Vũyjlr La trong lòxlhsng nàirklng.

Đxbccálqjtng tiếkrxsc nhữpjgrng ngưwolekanui nàirkly lạvaqti khôvfvlng biếkrxst thâyjlrn phậmwbrn châyjlrn chíyllnnh củxtsca Vũyjlr La, cũyjlrng khôvfvlng biếkrxst bắctldt đexivbzdsu từkbrs tiềmqaln kiếkrxsp củxtsca hắctldn, hai bêwietn đexivãmwbrihugxbccnh ýwwwm ngầbzdsm vớxujti nhau rấwolet nhiềmqalu năqbpsm. Cho nêwietn dùyuxd bọxbccn chúmqalng thi triểwolen tấwolet cảxbcc kếkrxslqjtch đexivwxhai phóihug vớxujti tìxbccnh đexivpijhch trêwietn thếkrxs gian nàirkly qua mộibget lưwoleaevxt từkbrs đexivbzdsu chíylln cuốwxhai, sau đexivóihug thi triểwolen lạvaqti từkbrs cuốwxhai lêwietn đexivbzdsu lưwoleaevxt thứiuyh hai, cũyjlrng sẽfdyj khôvfvlng phálqjt hoạvaqti đexivưwoleaevxc tìxbccnh cảxbccm giữpjgra hai ngưwolekanui chúmqalt nàirklo.

Thìxbccnh lìxbccnh Vũyjlr La bưwolexujtc nhanh vềmqal phíyllna Thálqjti Thưwoleaevxng Ngọxbccc Ấbqsvn, Lậmwbrp tứiuyhc Thálqjti Thưwoleaevxng Ngọxbccc Ấbqsvn bùyuxdng lêwietn mộibget đexivvaqto hàirklo quang, nhưwoleng Vũyjlr La đexivibget ngộibget lálqjtch ngưwolekanui mộibget cálqjti, trálqjtnh thoálqjtt đexivvaqto hàirklo quang nàirkly,

Ngưwolekanui củxtsca Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli xung quanh lậmwbrp tứiuyhc cưwolekanui chếkrxs giễbxggu:

- vấwolet vảxbcc cho hắctldn nghĩxofy ra biệfdyjn phálqjtp trốwxhan trálqjtnh nàirkly, cho rằuzaeng chỉxtsc cầbzdsn trálqjtnh néwapd nhưwole vậmwbry làirkl đexivưwoleaevxc hay sao, thậmwbrt nựzcvsc cưwolekanui...

quảxbcc thậmwbrt làirkl khôvfvlng đexivưwoleaevxc, đexivvaqto hàirklo quang đexivbzdsu tiêwietn khôvfvlng quéwapdt trúmqalng Vũyjlr La, Thálqjti Thưwoleaevxng Ngọxbccc Ấbqsvn lậmwbrp tứiuyhc bạvaqto phálqjtt đexivvaqto hàirklo quang thứiuyh hai. Lúmqalc nàirkly Vũyjlr La đexivãmwbr tớxujti sálqjtt ngọxbccc ấwolen, đexivxlhst tay lêwietn ấwolen, đexivvaqto hàirklo quang màirklu xanh ngọxbccc thứiuyh hai cũyjlrng đexivãmwbr bao phủxtsc toàirkln thâyjlrn hắctldn vàirklo trong.

Cửyllnu Long Thôvfvln Nhậmwbrt củxtsca Vũyjlr La đexivãmwbr đexivibgeng.

nhálqjty mắctldt Linh Long xuấwolet hiệfdyjn trong lòxlhsng bàirkln tay Vũyjlr La, vốwxhan tưwoleaevxng rằuzaeng cóihug thểwole thuậmwbrn lợaevxi tiếkrxsn vàirklo bêwietn trong ngọxbccc ấwolen, nhưwoleng khôvfvlng ngờkanu trong ngọxbccc ấwolen cóihug rấwolet nhiềmqalu cấwolem chếkrxs, nổctldi lêwietn tầbzdsng tầbzdsng ngăqbpsn cảxbccn, Linh Long củxtsca Vũyjlr La hiệfdyjn tạvaqti cấwolep bậmwbrc còxlhsn thấwolep, cho nêwietn bịpijh đexiválqjtm cấwolem chếkrxsirkly ngăqbpsn cảxbccn bêwietn ngoàirkli.

yjlr La hiểwoleu rõwapd trong lòxlhsng: Cốwxhac Thưwoleơaevxng cũyjlrng khôvfvlng phảxbcci làirkl kẻqbps ngốwxhac, tựzcvs nhiêwietn biếkrxst ngọxbccc ấwolen nàirkly trâyjlrn quýwwwm, cho nêwietn đexivãmwbr chuẩpijhn bịpijh sẵamcbn sàirklng, đexivmqal phòxlhsng cóihug kẻqbps trộibgem đexivi Ngọxbccc Thạvaqtch Tinh Khíyllnwietn trong ngọxbccc ấwolen.

Hắctldn hơaevxi quay đexivbzdsu nhìxbccn lạvaqti, quảxbcc nhiêwietn thấwoley álqjtnh mắctldt Cốwxhac Thưwoleơaevxng lộibge vẻqbps tràirklo phúmqalng, lậmwbrp tứiuyhc biếkrxst mìxbccnh đexivãmwbr đexivlqjtn đexivúmqalng.

yjlr La cưwolekanui lạvaqtnh mộibget tiếkrxsng, nhálqjty mắctldt Phùyuxd Cổctld ngủxtsc say từkbrsyjlru xuấwolet hiệfdyjn trong lòxlhsng bàirkln tay, Linh Long co rúmqalt lạvaqti thậmwbrt nhỏdbyc, chui vàirklo bêwietn trong Phùyuxd Cổctld, Phùyuxd Cổctld xuyêwietn qua tầbzdsng tầbzdsng cấwolem chếkrxs kia hếkrxst sứiuyhc dễbxggirklng, mang theo Linh Long chui vàirklo trung tâyjlrm ngọxbccc ấwolen.

Linh Long giốwxhang nhưwolelqjt voi húmqalt nưwolexujtc, dễbxggirklng nuốwxhat lấwoley luồvrcong Ngọxbccc Thạvaqtch Tinh Khíyllnxlhsn đexivang trong trạvaqtng thálqjti hỗxnhln đexivibgen vàirklo miệfdyjng.

irklo quang màirklu xanh ngọxbccc vẫvkxfn bao phủxtscyjlr La, sau mộibget lúmqalc, vầbzdsng sálqjtng trêwietn cổctldng chàirklo chậmwbrm rãmwbri mởaevx ra mộibget cửyllna đexivibgeng hìxbccnh tròxlhsn đexivxtsc cho mộibget ngưwolekanui thôvfvlng qua, màirklirklo quang bao phủxtscyjlr La cũyjlrng dầbzdsn dầbzdsn biếkrxsn mấwolet.


Cốwxhac Thưwoleơaevxng thấwoley vậmwbry giậmwbrt mìxbccnh kinh hãmwbri:

- ngưwoleơaevxi... trong thờkanui gian ngắctldn nhưwole vậmwbry, ngưwoleơaevxi đexivãmwbr đexivibget phálqjt hay sao?

Từkbrsmqalc gặxlhsp nhau ởaevx Đxbccưwoleơaevxng Dưwoleơaevxng thàirklnh cho tớxujti bâyjlry giờkanu, bấwolet quálqjt chỉxtsc mớxujti trôvfvli qua nửyllna năqbpsm. Phảxbcci biếkrxst rằuzaeng tu sĩxofy muốwxhan đexivibget phálqjt mộibget cảxbccnh giớxujti, mưwolekanui năqbpsm tálqjtm năqbpsm đexivãmwbr gọxbcci làirkl nhanh, Khôvfvlng íyllnt ngưwolekanui kẹduyvt tạvaqti mộibget cảxbccnh giớxujti vàirkli chụfdyjc năqbpsm cũyjlrng khôvfvlng thểwole đexivibget phálqjt.

Cốwxhac Thưwoleơaevxng khôvfvlng ngờkanuyjlr La đexivibget phálqjt cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Quảxbccng Hạvaqt nhanh nhưwole vậmwbry, cho nêwietn kinh hãmwbri vôvfvlyuxdng.

Đxbccálqjtm quan sai Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli vốwxhan chuẩpijhn bịpijh chờkanu xem Vũyjlr La bêwietu xấwoleu cũyjlrng hếkrxst sứiuyhc bấwolet ngờkanu, kếkrxst quảxbccirkly quảxbcc thậmwbrt ra ngoàirkli dựzcvs liệfdyju củxtsca chúmqalng.

yjlr La cũyjlrng khôvfvlng trảxbcc lờkanui, chỉxtsc khẽfdyj mỉxtscm cưwolekanui, bưwolexujtc qua cửyllna đexivibgeng nọxbcc tiếkrxsn vàirklo Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli.

Cốwxhac Thưwoleơaevxng thốwxhang lãmwbrnh Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli, đexivwxhai khálqjtng vớxujti Nhưwoleaevxc Lôvfvl Ngụfdyjc. Hôvfvlm nay ‘giao lưwoleu’, tựzcvs nhiêwietn cóihugpijhn chứiuyha ýwwwm thịpijh uy bêwietn trong. Y biếkrxst Nhưwoleaevxc Lôvfvl Ngụfdyjc khôvfvlng cóihug cao thủxtscxbcc nhiềmqalu, cho nêwietn mớxujti giớxujti hạvaqtn thựzcvsc lựzcvsc kẻqbps tham dựzcvs trêwietn cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Quảxbccng Hạvaqt. Khôvfvlng phảxbcci y khôvfvlng muốwxhan giớxujti hạvaqtn cao hơaevxn nữpjgra, màirklxbcc nếkrxsu gia tăqbpsng giớxujti hạvaqtn lêwietn. Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli củxtsca y cũyjlrng khôvfvlng còxlhsn đexivưwoleaevxc mấwoley ngưwolekanui, sẽfdyj khôvfvlng đexivvaqtt đexivưwoleaevxc ýwwwm thịpijh uy.

aevxn nữpjgra y biếkrxst rấwolet rõwapdirklng chiếkrxsn lựzcvsc củxtsca Vũyjlr La. Tuy rằuzaeng cảxbccnh giớxujti Vũyjlr La khôvfvlng cao, nhưwoleng nếkrxsu thậmwbrt sựzcvs xảxbccy ra đexivibgeng thủxtsc, cho dùyuxd đexiválqjtm tu sĩxofywolekanung hãmwbrn bêwietn dưwolexujti Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli củxtsca mìxbccnh àirklo ạvaqtt xôvfvlng lêwietn hếkrxst đexivaevxt nàirkly tớxujti đexivaevxt khálqjtc, cũyjlrng bịpijhyjlr La đexiválqjtnh giếkrxst tơaevxi bờkanui.

chỉxtsc cầbzdsn ngăqbpsn Vũyjlr La bêwietn ngoàirkli Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli, còxlhsn lạvaqti mặxlhsc tìxbccnh mìxbccnh muốwxhan làirklm sao cũyjlrng đexivưwoleaevxc.

chỉxtscirkl y ngàirkln vạvaqtn lầbzdsn khôvfvlng ngờkanu, trong khoảxbccng thờkanui gian ngắctldn nhưwole vậmwbry, Vũyjlr La đexivãmwbr đexivibget phálqjt.

Đxbccâyjlry gọxbcci làirkl đexivi sai mộibget nưwolexujtc thua cảxbccirkln, vốwxhan Cốwxhac Thưwoleơaevxng khôvfvlng phảxbcci làirkl kẻqbpsyjlrm cơaevx thâyjlrm trầbzdsm, nhưwoleng bịpijh đexiválqjtm quan sai thủxtsc hạvaqtmqali giụfdyjc, bàirkly ra ‘diệfdyju kếkrxs’ nàirkly. Rốwxhat cụfdyjc Vũyjlr La đexivãmwbrirklo

đexivưwoleaevxc Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli, nhấwolet thờkanui y khôvfvlng còxlhsn đexivưwolekanung xoay sởaevx.

Cốwxhac Thưwoleơaevxng Đxbccvaqti nhâyjlrn cũyjlrng làirkl ngưwolekanui coi trọxbccng thểwole diệfdyjn, dùyuxd sao mìxbccnh cũyjlrng làirkl ngưwolekanui cóihug thâyjlrn phậmwbrn đexivpijha vịpijh, ởaevx Đxbccưwoleơaevxng Dưwoleơaevxng thàirklnh, y đexivãmwbrirklm khóihugyjlr La mộibget lầbzdsn, y cũyjlrng khôvfvlng muốwxhan mìxbccnh phảxbcci mấwolet mặxlhst, tựzcvs nhiêwietn khôvfvlng thểwole trơaevx trẽfdyjn ra tay vớxujti hậmwbru bốwxhai lầbzdsn thứiuyh hai.


Ngoạvaqti trừkbrs Cốwxhac Thưwoleơaevxng ra, cảxbcc Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli khôvfvlng ai làirkl đexivwxhai thủxtsc củxtsca Vũyjlr La, mụfdyjc đexivíyllnch thịpijh uy khôvfvlng đexivvaqtt đexivưwoleaevxc, Cốwxhac Thưwoleơaevxng hếkrxst sứiuyhc buồvrcon bựzcvsc.

Đxbccálqjtm quan sai Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli trơaevx mắctldt nhìxbccn Vũyjlr La tiếkrxsn vàirklo, mộibget lúmqalc lâyjlru sau mớxujti xoay ngưwolekanui lạvaqti, tậmwbrp trung tớxujti gầbzdsn Cốwxhac Thưwoleơaevxng:

- Đxbccvaqti nhâyjlrn, làirklm sao bâyjlry giờkanu?

Cốwxhac Thưwoleơaevxng biếkrxst kếkrxs hoạvaqtch củxtsca mìxbccnh đexivãmwbr chếkrxst từkbrs trong trứiuyhng nưwolexujtc, nếkrxsu còxlhsn muốwxhan giởaevx tròxlhsxbcc khálqjtc chỉxtsc tổctld chuốwxhac nhụfdyjc vàirklo thâyjlrn, sắctldc mặxlhst y âyjlrm trầbzdsm, khoálqjtt tay ngăqbpsn lạvaqti:

- Đxbcckbrsng nóihugi gìxbcc, đexivkbrsng làirklm gìxbcc cảxbcc.

Lậmwbrp tứiuyhc cóihug kẻqbps tỏdbyc vẻqbps khôvfvlng phụfdyjc:

- Đxbccvaqti nhâyjlrn, cứiuyh đexivwole cho ba ngưwolekanui bọxbccn chúmqalng diễbxggu võwapdwoleơaevxng oai trêwietn đexivpijha bàirkln chúmqalng ta vậmwbry sao?

Cốwxhac Thưwoleơaevxng hừkbrs lạvaqtnh mộibget tiếkrxsng:

- Cálqjtc ngưwoleơaevxi khôvfvlng phảxbcci làirkl đexivwxhai thủxtsc củxtsca Vũyjlr La, chuyệfdyjn nàirkly dừkbrsng ởaevx đexivâyjlry!

Cốwxhac Thưwoleơaevxng dứiuyht lờkanui, cũyjlrng tiếkrxsn vàirklo Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli. Y hiểwoleu rõwapd trong lòxlhsng kếkrxs hoạvaqtch đexivãmwbr hỏdbycng, cho nêwietn quyếkrxst đexivpijhnh rấwolet nhanh khôvfvlng làirklm gìxbcc nữpjgra, nhưwoleng đexiválqjtm quan sai thủxtsc hạvaqt y chưwolea ai lãmwbrnh giálqjto qua lợaevxi hạvaqti củxtsca Vũyjlr La, hơaevxn nữpjgra toàirkln làirkl ngưwolekanui mớxujti vừkbrsa đexivưwoleaevxc Cốwxhac Thưwoleơaevxng chiêwietu mộibge, ai nấwoley đexivmqalu kiêwietu ngạvaqto vôvfvlyuxdng. Cóihug kẻqbps cảxbccm thấwoley khôvfvlng phụfdyjc trong lòxlhsng, bấwolet quálqjt chỉxtscirkl tu sĩxofy cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Quảxbccng Hạvaqt, cầbzdsn gìxbcc phảxbcci sợaevx hắctldn nhưwole vậmwbry? Đxbccwole ta tìxbccm cơaevx hộibgei làirklm nhụfdyjc tiểwoleu tửylln kia mộibget phen, nởaevxirkly nởaevx mặxlhst vớxujti Đxbccvaqti nhâyjlrn.

mqalc nàirkly Cốwxhac Thưwoleơaevxng còxlhsn chưwolea phálqjtt hiệfdyjn phálqjtp bảxbcco Thálqjti Thưwoleaevxng Ngọxbccc Ấbqsvn đexivctldc ýwwwm củxtsca mìxbccnh chỉxtscxlhsn lạvaqti cóihuglqjti xálqjtc khôvfvlng, Bằuzaeng khôvfvlng ắctldt hẳkbrsn đexivùyuxdng đexivùyuxdng nổctldi giậmwbrn, cho dùyuxd mấwolet hếkrxst thểwole diệfdyjn cũyjlrng sẽfdyj ra tay lầbzdsn thứiuyh hai, dạvaqty dỗxnhl tiểwoleu tửyllnirkly mộibget phen.

Trong Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli quảxbcc thậmwbrt cũyjlrng khôvfvlng cóihugxbcc hay đexivwoleirkl tham quan, Nha môvfvln vừkbrsa mớxujti thàirklnh lậmwbrp, tuy rằuzaeng nhâyjlrn viêwietn đexivãmwbr đexivxtsc, nhưwoleng căqbpsn cơaevxxlhsn kéwapdm rấwolet nhiềmqalu, hoàirkln toàirkln khôvfvlng thểwole so vớxujti Nhưwoleaevxc Lôvfvl Ngụfdyjc.

chỉxtsc đexivi hai vòxlhsng, đexivãmwbr xem hếkrxst tấwolet cảxbcc Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli.


Từkbrs đexivbzdsu chíylln cuốwxhai, Cốwxhac Thưwoleơaevxng sắctldc mặxlhst âyjlrm trầbzdsm đexivi theo bồvrcoi tiếkrxsp, Thâyjlrn Đxbccvrco Nghĩxofya cóihugxlhsng hòxlhsa giảxbcci, nhưwoleng thấwoley sắctldc mặxlhst Cốwxhac Thưwoleơaevxng âyjlrm trầbzdsm nhưwole vậmwbry, lờkanui lêwietn đexivếkrxsn miệfdyjng lạvaqti nuốwxhat trởaevxirklo.

Sau đexivóihugihug ngưwolekanui tiếkrxsn đexivếkrxsn bẩpijhm bálqjto, tiệfdyjc rưwoleaevxu đexivãmwbr chuẩpijhn bịpijh xong, Cốwxhac Thưwoleơaevxng nhẹduyv nhàirklng thởaevx ra, sau khi ăqbpsn xong bữpjgra cơaevxm nàirkly, nhanh chóihugng đexivuổctldi bọxbccn Diệfdyjp Niệfdyjm Am đexivi cho rảxbccnh.

Khôvfvlng ngờkanu xảxbccy ra chuyệfdyjn ngay trong yếkrxsn tiệfdyjc.

Sốwxhang trêwietn đexivkanui, ai màirkl khôvfvlng cóihug bạvaqtn thanh mai trúmqalc mãmwbr. Thọxbcc mệfdyjnh củxtsca ngưwolekanui tu châyjlrn quálqjtirkli, cho nêwietn khálqjti niệfdyjm ‘thanh mai trúmqalc mãmwbr’ cũyjlrng rấwolet khóihugxlhsng phâyjlrn đexivpijhnh.

Đxbccưwoleơaevxng nhiêwietn cũyjlrng cóihug ngưwolekanui khôvfvlng biếkrxst tiếkrxsn thốwxhai, ngưwolekanui nàirkly làirkl con củxtsca mộibget vịpijhmwbro hữpjgru Cốwxhac Thưwoleơaevxng. Hai nhàirkl chíyllnnh làirkl thếkrxs giao, Cốwxhac Thưwoleơaevxng cũyjlrng muốwxhan nâyjlrng đexivamcb cho vãmwbrn bốwxhai, cho nêwietn lúmqalc thàirklnh lậmwbrp Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli đexivãmwbr chiêwietu mộibge ngưwolekanui nàirkly.

yuxdng Đxbccvaqtt, lưwoleng hùyuxdm vai gấwoleu, thâyjlrn cao chíyllnn thưwolexujtc, nặxlhsng hơaevxn ba trăqbpsm câyjlrn. Đxbccưwoleơaevxng nhiêwietn khôvfvlng phảxbcci béwapdo phìxbcc, màirklirkl mộibget thâyjlrn cơaevx bắctldp, Thiếkrxst Bốwxhai Kim Cơaevx quyếkrxst tổctld truyềmqaln củxtsca Hùyuxdng gia quảxbcc thậmwbrt cóihug đexiviểwolem đexivibgec đexiválqjto trong phưwoleơaevxng diệfdyjn rècgakn luyệfdyjn nhụfdyjc thêwiet, Trong Hùyuxdng gia bấwolet luậmwbrn nam nữpjgr, ai nấwoley đexivmqalu vai u thịpijht bắctldp, cao to cưwolekanung trálqjtng.

mqalc còxlhsn nhỏdbyc, Hùyuxdng Đxbccvaqtt từkbrsng gặxlhsp Cốwxhac Mụfdyjc Thanh vàirkli lầbzdsn, cũyjlrng khôvfvlng biếkrxst nảxbccy lòxlhsng tưwoleaevxng nhớxujt từkbrsmqalc nàirklo.

yuxdng Đxbccvaqtt rấwolet thíyllnch Cốwxhac Mụfdyjc Thanh, vốwxhan thâyjlrn hìxbccnh y giốwxhang nhưwole ngưwolekanui khổctldng lồvrco, nếkrxsu cưwolexujti vợaevxlqjtng ngưwolekanui nhỏdbyc nhắctldn nhưwole Ma Tửyllnyjlrm, hai ngưwolekanui đexiviuyhng chung vớxujti nhau khôvfvlng xứiuyhng chúmqalt nàirklo, cũyjlrng giốwxhang nhưwole phụfdyj thâyjlrn dẫvkxfn theo con gálqjti.

lqjtng vóihugc Cốwxhac Mụfdyjc Thanh cao gầbzdsy, Hùyuxdng Đxbccvaqtt ‘tựzcvs cảxbccm thấwoley’ nàirklng rấwolet xứiuyhng vớxujti mìxbccnh.

Đxbccálqjtng tiếkrxsc Cốwxhac Mụfdyjc Thanh thậmwbrt sựzcvs ghéwapdt y, khôvfvlng phảxbcci vìxbcc bảxbccn thâyjlrn Hùyuxdng Đxbccvaqtt kéwapdm cỏdbyci. Hoàirkln toàirkln ngưwoleaevxc lạvaqti, Hùyuxdng Đxbccvaqtt thâyjlrn mang Thôvfvlng Thấwoleu Tuệfdyjqbpsn, mộibget trong Nhịpijh Thậmwbrp Đxbccvaqti Tuệfdyjqbpsn củxtsca Tu Châyjlrn Giớxujti, tuổctldi còxlhsn trẻqbpsyjlrng đexivãmwbrirkl tu sĩxofy cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Cung Đxbccìxbccnh. Hơaevxn nữpjgra gầbzdsn đexivâyjlry y đexivãmwbr đexivvaqtt tớxujti cảxbccnh giớxujti Cửyllnu Cung Cung Đxbccìxbccnh đexivxtscnh phong, chỉxtsc cầbzdsn đexivwxhan ngộibgeirklihug thểwole đexivibget phálqjt cảxbccnh giớxujti thuậmwbrn lợaevxi, trởaevx thàirklnh đexivvaqti tu sĩxofy cảxbccnh giớxujti Đxbccvaqto cảxbccnh.

aevxn nữpjgra chiếkrxsn lựzcvsc Thiếkrxst Bốwxhai Kim Cơaevx quyếkrxst củxtsca Hùyuxdng gia hếkrxst sứiuyhc siêwietu quầbzdsn, đexivkanui nàirkly Hùyuxdng Đxbccvaqtt đexivwoleu vớxujti tu sĩxofyyuxdng cấwolep chưwolea bao giờkanu thấwolet bạvaqti.

Vấwolen đexivmqalirkl Cốwxhac Mụfdyjc Thanh khôvfvlng cóihug cảxbccm tìxbccnh gìxbcc vớxujti y.

Thậmwbrt ra trưwoleaevxng bốwxhai hai nhàirkl rấwolet muốwxhan cho bọxbccn họxbcc qua lạvaqti vớxujti nhau, nhưwoleng sau khi tạvaqto cơaevx hộibgei vàirkli lầbzdsn, Cốwxhac Mụfdyjc Thanh hoàirkln toàirkln nổctldi giậmwbrn, vềmqal sau khôvfvlng bao giờkanu gặxlhsp Hùyuxdng Đxbccvaqtt nữpjgra.


Chuyệfdyjn ngưwolekanui Nhưwoleaevxc Lôvfvl Ngụfdyjc tớxujti ‘giao lưwoleu’, Hùyuxdng Đxbccvaqtt đexivãmwbr nghe nóihugi trưwolexujtc, cũyjlrng biếkrxst tớxujti sựzcvs tồvrcon tạvaqti củxtsca Vũyjlr La. Ngưwolekanui khálqjtc cóihug thểwole biếkrxst đexivưwoleaevxc thâyjlrn phậmwbrn phùyuxdwole củxtsca Vũyjlr La còxlhsn cóihug chúmqalt kiêwietng kịpijh, dùyuxdirklihug chúmqalt tâyjlrm tưwole đexivwxhai vớxujti Cốwxhac Mụfdyjc Thanh, cũyjlrng khôvfvlng dálqjtm đexivưwolekanung hoàirklng biểwoleu lộibge, nhưwoleng Hùyuxdng Đxbccvaqtt khôvfvlng coi ra gìxbcc, y thầbzdsm luyếkrxsn álqjti Cốwxhac Mụfdyjc Thanh khôvfvlng phảxbcci ngàirkly mộibget ngàirkly hai.

Trong yếkrxsn tiệfdyjc, Hùyuxdng Đxbccvaqtt ngồvrcoi trong góihugc, uốwxhang hếkrxst chéwapdn nàirkly đexivếkrxsn chéwapdn khálqjtc, đexivôvfvli mắctldt trợaevxn trừkbrsng nhìxbccn Vũyjlr La đexivang ăqbpsn nhưwole lang nhưwole hổctld.

Khôvfvlng thểwole khôvfvlng nóihugi dálqjtng vẻqbps củxtsca Vũyjlr La lúmqalc ăqbpsn rấwolet dễbxgg khiếkrxsn cho ngưwolekanui ta hìxbccnh dung đexivếkrxsn mộibget cụfdyjm từkbrs ca ngợaevxi: bầbzdsu rưwoleaevxu túmqali cơaevxm.

yuxdng Đxbccvaqtt tứiuyhc tốwxhai đexivxlhst mạvaqtnh chéwapdn rưwoleaevxu xuốwxhang bàirkln, mộibget kẻqbps nhưwole vậmwbry làirklm sao xứiuyhng vớxujti Mụfdyjc Thanh muộibgei tửylln!

Con ngưwolekanui ta thưwolekanung làirkl nhưwole vậmwbry, chỉxtsc chăqbpsm chăqbpsm nhìxbccn vàirklo khuyếkrxst đexiviểwolem củxtsca ngưwolekanui khálqjtc, nhưwoleng lạvaqti quêwietn đexivi bảxbccn thâyjlrn mìxbccnh.

Cho dùyuxdyjlr La thậmwbrt sựzcvsirkl bầbzdsu rưwoleaevxu túmqali cơaevxm, tưwolexujtng mạvaqto khôvfvlng tốwxhat, Hùyuxdng Đxbccvaqtt y tưwolexujtng tálqjt to lớxujtn vạvaqtm vỡamcb nhưwole gấwoleu, cũyjlrng khôvfvlng đexivduyvp đexivfdyjxbccaevxn, Hùyuxdng Đxbccvaqtt uốwxhang đexivãmwbr nhiềmqalu, lúmqalc nàirkly đexiviuyhng bậmwbrt dậmwbry. Tuy rằuzaeng Cốwxhac Thưwoleơaevxng đexivãmwbrihugi chuyệfdyjn nàirkly dừkbrsng lạvaqti ởaevx đexivâyjlry, nhưwoleng Hùyuxdng Đxbccvaqtt khôvfvlng chịpijhu bỏdbyc qua nhưwole vậmwbry. Đxbccâyjlry khôvfvlng còxlhsn làirklvfvlng sựzcvs nữpjgra, màirklirkl âyjlrn oálqjtn riêwietng tưwole giữpjgra y vàirklyjlr La.

mqalc nàirkly lòxlhsng dạvaqtyjlr La đexivang đexivxlhst hếkrxst vàirklo thứiuyhc ăqbpsn, cho dùyuxdirkl mộibget mỹnags nữpjgr đexiviuyhng lêwietn cũyjlrng khôvfvlng dao đexivibgeng, đexivkbrsng nóihugi làirkl mộibget con gấwoleu hìxbccnh ngưwolekanui.

Mọxbcci ngưwolekanui trong tiệfdyjc cảxbccm thấwoley ngạvaqtc nhiêwietn, biếkrxst rằuzaeng tìxbccnh huốwxhang khôvfvlng ổctldn, duy chỉxtscihugyjlr La vẫvkxfn cắctldm cúmqali ăqbpsn.

Khôvfvlng nóihugi chuyệfdyjn khálqjtc, trùyuxdwole do Cốwxhac Thưwoleơaevxng mờkanui đexivếkrxsn quảxbcc thậmwbrt cóihug tay nghềmqal rấwolet khálqjt.

yuxdng Đxbccvaqtt sảxbcci bưwolexujtc tiếkrxsn tớxujti, cóihug ngưwolekanui nắctldm tay kéwapdo lạvaqti cũyjlrng bịpijh y gạvaqtt ra, Y tớxujti trưwolexujtc mặxlhst Vũyjlr La, Vũyjlr La mớxujti ngạvaqtc nhiêwietn hỏdbyci:

- ngưwoleơaevxi tớxujti tìxbccm ta sao?

yuxdng Đxbccvaqtt nệfdyjn mạvaqtnh mộibget quyềmqaln nặxlhsng nhưwolemqala tạvaqt, mặxlhst bàirkln bằuzaeng đexiválqjt cẩpijhm thạvaqtch cứiuyhng rắctldn lậmwbrp tứiuyhc xuấwolet hiệfdyjn mộibget dấwoleu quyềmqaln rấwolet sâyjlru, mang đexivbzdsy lựzcvsc uy hiếkrxsp, Y gàirklo théwapdt:

- Đxbccálqjtnh vớxujti ta mộibget trậmwbrn, nếkrxsu ngưwoleơaevxi thua, sau nàirkly cúmqalt đexivi thậmwbrt xa cho ta, khôvfvlng cho ngưwoleơaevxi quấwoley rầbzdsy Mụfdyjc Thanh muộibgei tửylln!

Bấwolet kểwole nam nhâyjlrn nàirklo nghe thấwoley ngưwolekanui khálqjtc gọxbcci phu nhâyjlrn tưwoleơaevxng lai củxtsca mìxbccnh nhưwole vậmwbry, cũyjlrng sẽfdyj đexivùyuxdng đexivùyuxdng nổctldi giậmwbrn, nhưwoleng Vũyjlr La chỉxtsc chậmwbrm rãmwbri buôvfvlng chéwapdn trêwietn tay xuốwxhang, tựzcvs nhiêwietn cũyjlrng khôvfvlng tỏdbyc ra khálqjtch sálqjto vớxujti Hùyuxdng Đxbccvaqtt:

- Cốwxhac Đxbccvaqti nhâyjlrn, ta nghe nóihugi Cửyllnu Đxbccvaqti Thiêwietn Môvfvln chúmqalng ta trịpijh thuộibgec hạvaqt, nhữpjgrng thứiuyhaevxn tinh yêwietu quálqjti khôvfvlng đexivưwoleaevxc trọxbccng dụfdyjng, cóihug đexivúmqalng vậmwbry chăqbpsng?

Cốwxhac Thưwoleơaevxng sốwxhang hơaevxn mộibget ngàirkln tuổctldi, vẫvkxfn cóihug thừkbrsa kinh nghiệfdyjm. Vừkbrsa nghe Vũyjlr La nóihugi nhưwole vậmwbry, chỉxtsc hừkbrs mộibget tiếkrxsng khôvfvlng nóihugi.

nhưwoleng Diệfdyjp Niệfdyjm Am lạvaqti lêwietn tiếkrxsng trảxbcc lờkanui:

- Đxbccóihugirkl lẽfdyj đexivưwoleơaevxng nhiêwietn, Vũyjlr La, vìxbcc sao ngưwoleơaevxi lạvaqti hỏdbyci nhưwole vậmwbry?

yjlr La lậmwbrp tứiuyhc chỉxtscyuxdng Đxbccvaqtt:

- Nếkrxsu làirkl nhưwole vậmwbry, tạvaqti sao cóihug mộibget con hùyuxdng tinh lẫvkxfn trong Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli nhưwole vậmwbry?

Cốwxhac Thưwoleơaevxng tứiuyhc tốwxhai run lêwietn bầbzdsn bậmwbrt. Tuy rằuzaeng Hùyuxdng Đxbccvaqtt cóihugaevxi lỗxnhlmwbrng, nhưwoleng dùyuxd sao cũyjlrng làirkl ngưwolekanui phe mìxbccnh, còxlhsn làirkl con củxtsca hảxbcco hữpjgru thếkrxs giao, Cốwxhac Thưwoleơaevxng khôvfvlng thểwole khôvfvlng che chởaevx cho y, bècgakn hừkbrs lạvaqtnh mộibget tiếkrxsng:

- Đxbccâyjlry làirklyuxdng Đxbccvaqtt, con chálqjtu Hùyuxdng gia ởaevxyuxdng Nhĩxofyaevxn. Hùyuxdng Đxbccvaqtt, khôvfvlng đexivưwoleaevxc làirklm càirkln, ba vịpijhirkly làirkl khálqjtch nhâyjlrn củxtsca Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli ta, khôvfvlng đexivưwoleaevxc thấwolet lễbxgg!

Tuy rằuzaeng lờkanui lẽfdyj Cốwxhac Thưwoleơaevxng nhưwole vậmwbry, nhưwoleng giọxbccng đexiviệfdyju cũyjlrng khôvfvlng nghiêwietm khắctldc, Hùyuxdng Đxbccvaqtt hoàirkln toàirkln bỏdbyc ngoàirkli tai.

Trêwietn thựzcvsc tếkrxs, trong khoảxbccnh khắctldc Hùyuxdng Đxbccvaqtt đexiviuyhng lêwietn, Cốwxhac Thưwoleơaevxng lậmwbrp tứiuyhc cảxbccm thấwoley trưwolexujtc mắctldt sálqjtng ngờkanui, vìxbcc sao mìxbccnh lạvaqti quêwietn đexivi tiểwoleu tửyllnirkly? Chiếkrxsn lựzcvsc Hùyuxdng Đxbccvaqtt vốwxhan siêwietu quầbzdsn, hơaevxn nữpjgra lãmwbro tửylln củxtsca y đexivãmwbrihugi vớxujti mìxbccnh, muốwxhan cho tiểwoleu tửyllnirkly đexivi theo mìxbccnh kiếkrxsm chúmqalt côvfvlng danh. Cho nêwietn trưwolexujtc khi tiếkrxsn vàirklo Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli, đexivãmwbr cốwxha ýwwwm giao chíylln bảxbcco gia truyềmqaln củxtsca Hùyuxdng gia làirkl Trọxbccng Long Bổctldng cho Hùyuxdng Đxbccvaqtt.

Trọxbccng Long Bổctldng làirkl phálqjtp bảxbcco trâyjlrn quýwwwmwoleu truyềmqaln từkbrs thờkanui thưwoleaevxng cổctld, hẳkbrsn làirklihug thểwole đexivwxhai phóihug thầbzdsn kiếkrxsm Thiêwietn Tinh vốwxhan đexivãmwbr tổctldn hạvaqti, Cốwxhac Thưwoleơaevxng nhãmwbrn quang nhưwole đexivuốwxhac, lầbzdsn trưwolexujtc đexivãmwbr sớxujtm nhìxbccn ra đexivưwoleaevxc thầbzdsn kiếkrxsm Thiêwietn Tinh đexivãmwbr bịpijh trọxbccng thưwoleơaevxng.

- Cốwxhac Đxbccvaqti nhâyjlrn, tiểwoleu nhâyjlrn muốwxhan khiêwietu chiếkrxsn vớxujti Vũyjlr La, hy vọxbccng ngàirkli cóihug thểwole chấwolep thuậmwbrn!

yuxdng Đxbccvaqtt giậmwbrn nóihugi, mắctldt nhìxbccn Vũyjlr La trừkbrsng trừkbrsng nhưwole sắctldp sửyllna phun ra lửyllna.

Vừkbrsa rồvrcoi Vũyjlr La mắctldng y làirklyuxdng tinh, đexiválqjtm ngưwolekanui Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli xung quanh cũyjlrng khôvfvlng nhịpijhn đexivưwoleaevxc cưwolekanui thầbzdsm. Thậmwbrt ra ngoạvaqti hiệfdyju nàirkly củxtsca Hùyuxdng Đxbccvaqtt, mọxbcci ngưwolekanui bêwietn trong Ngựzcvs Trảxbccm Đxbccàirkli đexivãmwbr gọxbcci từkbrsyjlru, chỉxtscihug đexiviềmqalu khôvfvlng dálqjtm gọxbcci ngay trưwolexujtc mặxlhst. Bỗxnhlng nhiêwietn lạvaqti bịpijh ngưwolekanui ngoàirkli kêwietu lêwietn, tựzcvs nhiêwietn mọxbcci ngưwolekanui cảxbccm thấwoley buồvrcon cưwolekanui.

Cốwxhac Thưwoleơaevxng hừkbrs lạvaqtnh mộibget tiếkrxsng:

- Hùyuxdng Đxbccvaqtt, chớxujtihugirklm càirkln, ngưwolekanui ta tớxujti đexivâyjlry làirklm khálqjtch...

yjlr La khoálqjtt tay ngăqbpsn lạvaqti:

- Cốwxhac Đxbccvaqti nhâyjlrn khôvfvlng cầbzdsn giảxbcc vờkanu nhưwole vậmwbry, Sálqjtt Thầbzdsn Kiếkrxsm Khálqjtch luôvfvln luôvfvln thẳkbrsng thắctldn, giảxbcc vờkanu nhưwole vậmwbry khôvfvlng phảxbcci làirkl phong cálqjtch củxtsca ngàirkli, ngay cảxbcc ta chỉxtsc cầbzdsn liếkrxsc mắctldt nhìxbccn qua cũyjlrng cóihug thểwole thấwoley đexivưwoleaevxc.

Hắctldn chốwxhang tay đexiviuyhng dậmwbry, vẫvkxfy tay vớxujti hùyuxdng tinh:

- Tớxujti đexivâyjlry, ta thấwoley ngưwoleơaevxi cũyjlrng vôvfvlyuxdng gai mắctldt, nếkrxsu chúmqalng ta đexivmqalu cóihugxlhsng muốwxhan dạvaqty cho nhau mộibget bàirkli họxbccc, ấwoley cũyjlrng làirkl duyêwietn phậmwbrn, Còxlhsn chờkanuxbcc nữpjgra, đexiválqjtnh thôvfvli.

Hắctldn vừkbrsa dứiuyht lờkanui, thâyjlrn hìxbccnh chợaevxt đexivibgeng, giốwxhang nhưwolewolexujtc chảxbccy mâyjlry trôvfvli nhálqjty mắctldt đexivãmwbr tớxujti trưwolexujtc mặxlhst Hùyuxdng Đxbccvaqtt, Hùyuxdng Đxbccvaqtt hoảxbccng sợaevx, theo bàirkln năqbpsng lui nhanh vềmqal phíyllna sau.

yjlr La lạvaqti khôvfvlng hềmqal đexivibgeng, chỉxtsc mỉxtscm cưwolekanui nóihugi:

- Hùyuxdng tinh kia, trôvfvlng ngưwoleơaevxi to xálqjtc nhưwole vậmwbry, khôvfvlng ngờkanulqjt gan chỉxtsc bằuzaeng gan thỏdbyc. Yêwietn tâyjlrm đexivi, ta sẽfdyj khôvfvlng làirklm chuyệfdyjn thìxbccnh lìxbccnh ra tay đexiválqjtnh léwapdn, ngưwoleơaevxi cứiuyhwietn tâyjlrm.

yuxdng Đxbccvaqtt tứiuyhc tốwxhai đexivùyuxdng đexivùyuxdng nổctldi giậmwbrn, vừkbrsa rồvrcoi ngưwoleơaevxi rõwapdirklng làirkl đexiválqjtnh léwapdn, thậmwbrt sựzcvsirkl muốwxhan làirklm kỹnags nữpjgr lạvaqti lậmwbrp đexivmqaln thờkanu, Hùyuxdng Đxbccvaqtt cóihug khổctld khôvfvlng nóihugi đexivưwoleaevxc, dưwolexujti mắctldt ngưwolekanui bêwietn ngoàirkli, dưwolekanung nhưwoleirkl y sợaevxyjlr La thậmwbrt sựzcvs.

- Hừkbrs, tiểwoleu tửylln, dùyuxdirkl ngưwoleơaevxi xảxbcco trálqjt nhưwole hồvrco ly, hôvfvlm nay cũyjlrng khóihug trálqjtnh khỏdbyci nếkrxsm mộibget trậmwbrn gậmwbry củxtsca ta.

yuxdng Đxbccvaqtt đexivãmwbr nổctldi giậmwbrn thậmwbrt sựzcvs, hai quyềmqaln nệfdyjn mạvaqtnh vàirklo nhau, lựzcvsc lưwoleaevxng nhụfdyjc thểwoleyuxdng mạvaqtnh bạvaqto phálqjtt đexivếkrxsn cựzcvsc hạvaqtn. Cơaevx bắctldp y bàirklnh trưwolexujtng quálqjt nhanh khiếkrxsn cho làirkln da rálqjtch toạvaqtc, y phụfdyjc trêwietn ngưwolekanui nổctld bốwxhap mộibget tiếkrxsng, bay lảxbcc tảxbcc đexivbzdsy trờkanui nhưwolewoleơaevxm bưwolexujtm.

Mộibget tia málqjtu tưwoleơaevxi ngưwoleng tụfdyjaevxxlhsng bàirkln tay y, bịpijh linh nguyêwietn Hùyuxdng Đxbccvaqtt thiêwietu đexivwxhat, cuốwxhai cùyuxdng hóihuga thàirklnh mộibget vòxlhsng sálqjtng màirklu đexivdbyclqjtu. Mộibget câyjlry bổctldng lớxujtn hai đexivbzdsu bịpijht đexivvrcong thau từkbrs trong vòxlhsng sálqjtng chậmwbrm rãmwbri bay ra.

yuxdng Đxbccvaqtt cầbzdsm bổctldng trong tay, gầbzdsm lêwietn giậmwbrn dữpjgr, châyjlrn trálqjti khẽfdyjyuxdn xuốwxhang mộibget chúmqalt, Trọxbccng Long Bôvfvlng trong tay vung lêwietn, lăqbpsng khôvfvlng nệfdyjn xuốwxhang, Cùyuxdng lúmqalc đexivóihug châyjlrn phảxbcci Hùyuxdng Đxbccvaqtt giậmwbrm mạvaqtnh xuốwxhang đexivwolet, mộibget cỗxnhl khíylln thếkrxs bứiuyhc ngưwolekanui từkbrs trong Trọxbccng Long Bổctldng gàirklo théwapdt bay ra, hóihuga thàirklnh mộibget làirkln hàirklo quang màirklu vàirklng nhạvaqtt bay giữpjgra khôvfvlng trung, hóihuga thàirklnh hìxbccnh mộibget con rồvrcong đexivang giưwoleơaevxng nanh múmqala vuốwxhat xôvfvlng vềmqal phíyllna Vũyjlr La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.