Tiên Tuyệt

Chương 219 : Ngọc thạch tinh khí (thượng)

    trước sau   
Cho nêqrefn Diệcdjzp Niệcdjzm Am biếqlalt rằlwbfng Cốpjabc Thưfhqbơkgjong nóyeppi môvrhwn hạiphg Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi củsfjza y toàjxwdn làjxwd quan sai cảwbesnh giớmcgai Cửcxuou Cung Quảwbesng Hạiphg trởodrdqrefn, đqyfgóyeppkzrong chỉqrefjxwd thổcdjzi phồgynsng, Trong sốpjabjxwdng chụcdjzc môvrhwn hạiphg đqyfgcdjz tửcxuo củsfjza môvrhwn pháhzgli kia, e rằlwbfng chỉqrefyepp Chưfhqbodrdng môvrhwn pháhzgli ấcxuoy đqyfgiphgt tớmcgai cấcxuop bậlwbfc nàjxwdy.

Ba ngưfhqbinpqi chậlwbfm rãpolki chạiphgy tớmcgai Thiêqrefn Thai sơkgjon, vừzobga mớmcgai xuấcxuot hiệcdjzn, lậlwbfp tứewfuc cóyepp mộaufzt đqyfgiphgo áhzglnh sáhzglng lôvrhwi đqyfgìvrhwnh lóyeppe lêqrefn giữpiwta khôvrhwng trung, tiếqlalng sấcxuom vang rềibscn. Hai têqrefn tu sĩabzv thâinpqn khoáhzglc tiêqrefn giáhzglp màjxwdu vàjxwdng, lưfhqbng đqyfgeo bảwbeso đqyfgao thìvrhwnh lìvrhwnh xuấcxuot hiệcdjzn, mỗagvhi têqrefn cầkofgm trong tay mộaufzt láhzgl cờinpqjxwdi rấcxuot lớmcgan, trêqrefn cóyepp thêqrefu ba chữpiwt Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi thậlwbft to, phấcxuop phớmcgai bay trong gióyepp.

- kẻiphg tớmcgai làjxwd ai, dáhzglm xôvrhwng vàjxwdo Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi, cóyepp biếqlalt đqyfgâinpqy làjxwd chỗagvh lấcxuoy đqyfgkofgu khôvrhwng?

Hai têqrefn quan sai giữpiwt cửcxuoa quáhzglt mắejhfng, trong lòwbesng Diệcdjzp Niệcdjzm Am quảwbes thậlwbft cảwbesm thấcxuoy tứewfuc tốpjabi, nhưfhqbng rốpjabt cụcdjzc lãpolko vẫmttbn làjxwdpolko hồgyns ly, vôvrhwffxkng nhẫmttbn nạiphgi, ôvrhwm quyềibscn nóyeppi:

- Làjxwdm phiềibscn thôvrhwng báhzglo mộaufzt tiếqlalng, Nhưfhqbvzqnc Lôvrhw Ngụcdjzc Diệcdjzp Niệcdjzm Am đqyfgãpolk tớmcgai.

Hai têqrefn quan sai giữpiwt cửcxuoa nghe vậlwbfy, sắejhfc mặphwxt rõwbesjxwdng khẽwbes biếqlaln, nhưfhqbng vẫmttbn ra vẻiphg lạiphgnh nhạiphgt nóyeppi:


- Chờinpqodrd đqyfgâinpqy.

Mộaufzt têqrefn ởodrd lạiphgi, têqrefn kia trởodrdjxwdo Thiêqrefn Thai sơkgjon bẩkeirm báhzglo,

Chuyệcdjzn nàjxwdy đqyfgãpolkjxwdm Diệcdjzp Niệcdjzm Am tứewfuc giậlwbfn khôvrhwng ípolkt, Vũkzro La ởodrdqrefn cạiphgnh thờinpq ơkgjo lạiphgnh nhạiphgt, khôvrhwng khỏinpqi nởodrd mộaufzt nụcdjzfhqbinpqi lạiphgnh lẽwbeso.

Sau mộaufzt lúnrdgc, mộaufzt tiếqlalng cưfhqbinpqi sang sảwbesng vang lêqrefn:

- Ha ha ha, thìvrhw ra làjxwd Diệcdjzp Đynxniphgi nhâinpqn đqyfgãpolk tớmcgai, thậlwbft làjxwd xấcxuou hổcdjz, chỉqrefjxwd đqyfgáhzglm thủsfjz hạiphg củsfjza ta quy củsfjz rấcxuot nghiêqrefm, khôvrhwng phảwbesi làjxwd cốpjab ývrhw chậlwbfm trễyixo.

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong vẫmttbn giữpiwthzglng vẻiphg phóyeppng đqyfgàjxwdng nhưfhqb vậlwbfy, duy cóyepp trêqrefn ngưfhqbinpqi thay mộaufzt bộaufz quan phụcdjzc màjxwdu típolkm nhạiphgt, đqyfgâinpqy làjxwd sắejhfc phụcdjzc củsfjza Cửcxuou Đynxniphgi Thiêqrefn Môvrhwn.

Diệcdjzp Niệcdjzm Am cưfhqbinpqi trơkgjo khấcxuoc:

- thủsfjz đqyfgoạiphgn củsfjza Cốpjabc Đynxniphgi nhâinpqn quảwbes thậlwbft tàjxwdi tìvrhwnh, chỉqref trong vàjxwdi tháhzglng ngắejhfn ngủsfjzi đqyfgãpolk bốpjab trípolk Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi ra hìvrhwnh ra dáhzglng, quảwbes thậlwbft chẳlurlng kháhzglc nàjxwdo mộaufzt nha môvrhwn.

Diệcdjzp Niệcdjzm Am châinpqm chípolkch vôvrhwffxkng khérobso lérobso. Lãpolko nóyeppi Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi giốpjabng nhưfhqb nhàjxwdvrhwn, ývrhw rằlwbfng Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi củsfjza ngưfhqbơkgjoi vừzobga mớmcgai thàjxwdnh lậlwbfp, chỉqrefjxwd mộaufzt gáhzglnh háhzglt rong, vưfhqbvzqnn đqyfgaufzi mũkzro ngưfhqbinpqi lạiphgi cho mìvrhwnh làjxwd ngưfhqbinpqi.

Hai têqrefn quan sai canh cửcxuoa khi nãpolky, thâinpqn hìvrhwnh cưfhqbinpqng tráhzglng cóyepp thừzobga, nhưfhqbng trầkofgm ổcdjzn khôvrhwng đqyfgsfjz, khôvrhwng giốpjabng quan sai chuyêqrefn nghiệcdjzp chúnrdgt nàjxwdo.

nhữpiwtng cao thủsfjzjxwd Cốpjabc Thưfhqbơkgjong thu nạiphgp trưfhqbmcgac kia đqyfgibscu khôvrhwng phảwbesi theo nghiệcdjzp quan gia, toàjxwdn làjxwd loạiphgi ngưfhqbinpqi phóyeppng túnrdgng đqyfgãpolk quen. Cho dùffxk khoáhzglc bộaufz áhzglo quan sai lêqrefn ngưfhqbinpqi, nhưfhqbng khípolk chấcxuot phóyeppng túnrdgng vôvrhw kỷrobs luậlwbft cũkzrong khôvrhwng thểjwohjxwdo gộaufzt rửcxuoa hếqlalt trong ngàjxwdy mộaufzt ngàjxwdy hai.

Diệcdjzp Niệcdjzm Am làjxwdpolko hồgyns ly, liếqlalc mắejhft đqyfgãpolk nhìvrhwn ra, bèjbqyn nhâinpqn cơkgjo hộaufzi đqyfgwbespolkch nhẹzzsu Cốpjabc Thưfhqbơkgjong mộaufzt cáhzgli.

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong cũkzrong khôvrhwng cóyepphzglch nàjxwdo, hiệcdjzn tạiphgi nha môvrhwn củsfjza Cửcxuou Đynxniphgi Thiêqrefn Môvrhwn đqyfgibscu thiếqlalu ngưfhqbinpqi, y khôvrhwng biếqlalt làjxwdm sao đqyfgàjxwdnh phảwbesi chiêqrefu mộaufz ngưfhqbinpqi mớmcgai. Đynxnưfhqbơkgjong nhiêqrefn thựyqmmc lựyqmmc bọtxmsn chúnrdgng khôvrhwng tệcdjz, nhưfhqbng vềibsc phưfhqbơkgjong diệcdjzn hàjxwdm dưfhqbedtang còwbesn kérobsm rấcxuot nhiềibscu.


- Diệcdjzp Đynxniphgi nhâinpqn hảwbeso nhãpolkn lựyqmmc.

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong chỉqref ôvrhwn hòwbesa nóyeppi mộaufzt câinpqu, sau đqyfgóyepp gạiphgt chuyệcdjzn nàjxwdy sang bêqrefn khôvrhwng giằlwbfng co nữpiwta, đqyfgưfhqba tay ra mờinpqi.

kzro La ởodrdqrefn cạiphgnh nhìvrhwn hai lãpolko hồgyns ly ngấcxuom ngầkofgm đqyfgtxms sứewfuc, cưfhqbinpqi trộaufzm trong lòwbesng, Diệcdjzp Niệcdjzm Am cùffxkng Hắejhfc Thủsfjzy Tiêqrefn bưfhqbmcgac vàjxwdo trưfhqbmcgac, Vũkzro La vừzobga đqyfgdkjpnh theo sau, thìvrhwnh lìvrhwnh mộaufzt bàjxwdn tay to tưfhqbmcgang ngăyfkqn hắejhfn lạiphgi, Cốpjabc Thưfhqbơkgjong khôvrhwng chúnrdgt kháhzglch sáhzglo:

- bảwbesn tọtxmsa đqyfgãpolkyeppi trưfhqbmcgac, cảwbesnh giớmcgai Cửcxuou Cung Quảwbesng Hạiphg trởodrd xuốpjabng khôvrhwng thểjwohjxwdo Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi củsfjza ta, vìvrhw sao ngưfhqbơkgjoi khôvrhwng tựyqmm biếqlalt phậlwbfn mìvrhwnh, còwbesn muốpjabn vàjxwdo đqyfgâinpqy?

kzro La thủsfjzy chung khôvrhwng hiểjwohu đqyfgưfhqbvzqnc, vìvrhw sao Cốpjabc Thưfhqbơkgjong gâinpqy khóyepp dễyixo cho mìvrhwnh đqyfgsfjz đqyfgiềibscu nhưfhqb vậlwbfy. Cũkzrong cóyepp thểjwoh chuyệcdjzn nàjxwdy khôvrhwng cóyeppvrhw do gìvrhw, khôvrhwng thípolkch chípolknh làjxwd khôvrhwng thípolkch.

kzro La cũkzrong từzobgng mang nghi hoặphwxc củsfjza mìvrhwnh nóyeppi vớmcgai Mãpolk Hồgynsng vàjxwd Kiềibscu Hổcdjz, Kiềibscu Hổcdjzjxwd ngưfhqbinpqi chấcxuot pháhzglc, cho nêqrefn khôvrhwng nóyeppi đqyfgưfhqbvzqnc gìvrhw, nhưfhqbng Mãpolk Hồgynsng tâinpqm đqyfgdkjpa gian giảwbeso, y cưfhqbinpqi mộaufzt tiếqlalng hếqlalt sứewfuc khóyepp nghe, nóyeppi vớmcgai Vũkzro La:

- Nếqlalu ngưfhqbơkgjoi cựyqmmc khổcdjz trồgynsng nêqrefn mộaufzt câinpqy cảwbesi trắejhfng tưfhqbơkgjoi mơkgjon mởodrdn, lạiphgi bịdkjp heo ăyfkqn mấcxuot, vậlwbfy ngưfhqbơkgjoi cóyepp thípolkch con heo đqyfgóyepp hay khôvrhwng?

Tuy rằlwbfng so sáhzglnh nhưfhqb vậlwbfy làjxwd thôvrhw tụcdjzc vàjxwd khậlwbfp khiễyixong, nhưfhqbng cũkzrong cóyepp thểjwohyeppi lêqrefn đqyfgưfhqbvzqnc chúnrdgt đqyfgiphgo lývrhw.

Đynxnpjabi vớmcgai Cốpjabc Thưfhqbơkgjong, cho tớmcgai bâinpqy giờinpqkzro La vẫmttbn giữpiwt tháhzgli đqyfgaufzyepp thểjwoh nhịdkjpn đqyfgưfhqbvzqnc thìvrhw nhịdkjpn. Đynxnưfhqbơkgjong nhiêqrefn trưfhqbmcgac hếqlalt làjxwdvrhw Cốpjabc Mụcdjzc Thanh, tiếqlalp theo làjxwdvrhw tiềibscn kiếqlalp hắejhfn đqyfgiphgp ngưfhqbinpqi ta mộaufzt cưfhqbmcgac, đqyfginpqi nàjxwdy lạiphgi muốpjabn cưfhqbmcgai con gáhzgli ngưfhqbinpqi ta, đqyfgưfhqbơkgjong nhiêqrefn làjxwd trong lòwbesng hơkgjoi chộaufzt dạiphg.

Bấcxuot quáhzgl thiêqrefn hạiphg đqyfgcdjz nhấcxuot hung nhâinpqn khôvrhwng cóyepp khảwbesyfkqng nhưfhqbinpqng nhịdkjpn mãpolki, hiệcdjzn tạiphgi bịdkjp Cốpjabc Thưfhqbơkgjong ngăyfkqn lạiphgi, Vũkzro La khôvrhwng ngừzobgng nhắejhfc nhởodrd trong lòwbesng rằlwbfng mìvrhwnh phảwbesi nhịdkjpn, Sau đqyfgóyepp vẻiphg mặphwxt ôvrhwn hòwbesa nóyeppi:

- Cốpjabc Đynxniphgi nhâinpqn cầkofgn gìvrhw phảwbesi làjxwdm nhưfhqb vậlwbfy?

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong hừzobg lạiphgnh mộaufzt tiếqlalng, bấcxuot chợvzqnt bưfhqbmcgac tráhzglnh sang bêqrefn, hoàjxwdn toàjxwdn ra ngoàjxwdi dựyqmm liệcdjzu củsfjza mọtxmsi ngưfhqbinpqi:

- Đynxnzobgng tráhzglch bảwbesn tọtxmsa khôvrhwng nhắejhfc nhởodrd ngưfhqbơkgjoi trưfhqbmcgac, đqyfgâinpqy làjxwd ngưfhqbơkgjoi tựyqmmvrhwnh chuốpjabc khổcdjzjxwdo thâinpqn.


Rấcxuot nhanh Vũkzro La đqyfgãpolk hiểjwohu đqyfgưfhqbvzqnc ývrhw củsfjza nhữpiwtng lờinpqi nàjxwdy,

Ngọtxmsn chủsfjz phong củsfjza Thiêqrefn Thai sơkgjon bịdkjp mộaufzt luồgynsng kim quang cóyeppvrhwnh kim ấcxuon bao phủsfjz hoàjxwdn toàjxwdn.

qrefn ngoàjxwdi kim quang nổcdjzi lêqrefn đqyfgiphgo đqyfgiphgo phùffxkyfkqn, giốpjabng nhưfhqb linh xàjxwdwbes loạiphgn xạiphg, sau đqyfgóyepp tấcxuot cảwbes chìvrhwm vàjxwdo ngọtxmsn chủsfjz phong, ởodrd mặphwxt phípolka nam củsfjza kim quang mởodrd ra mộaufzt cáhzglnh cửcxuoa thậlwbft lớmcgan, dưfhqbmcgai mộaufzt cổcdjzng chàjxwdo năyfkqm cộaufzt ba cửcxuoa, bàjxwdy trípolk mộaufzt chiếqlalc ngọtxmsc ấcxuon.

Đynxni tớmcgai trưfhqbmcgac mặphwxt mớmcgai cóyepp thểjwoh nhìvrhwn ra, ngọtxmsc ấcxuon nàjxwdy thậlwbft ra cũkzrong rấcxuot khổcdjzng lồgyns, cao bằlwbfng đqyfgkofgu ngưfhqbinpqi, đqyfgáhzgly vuôvrhwng vứewfuc mộaufzt trưfhqbvzqnng, toàjxwdn thâinpqn trắejhfng toáhzglt, toáhzglt ra hàjxwdo quang màjxwdu xanh ngọtxmsc, linh khípolk pháhzglt táhzgln.

Thâinpqn Đynxngyns Nghĩabzva, mộaufzt trong ba vịdkjp Pháhzgln Quan củsfjza Thẩkeirm Pháhzgln Đynxnìvrhwnh đqyfgang đqyfgewfung bêqrefn cạiphgnh ngọtxmsc ấcxuon, cưfhqbinpqi nóyeppi:

- Đynxnâinpqy chípolknh làjxwd quy củsfjz do Cốpjabc Đynxniphgi nhâinpqn đqyfgdkjpnh ra. Trong Thẩkeirm Pháhzgln Đynxnìvrhwnh chúnrdgng ta, ngoạiphgi trừzobg y, quảwbes thậlwbft khôvrhwng còwbesn ai cóyepp thểjwoh ra tay rộaufzng rãpolki nhưfhqb vậlwbfy.

Thâinpqn Đynxngyns Nghĩabzva chípolknh làjxwd thưfhqbvzqnng quan củsfjza Diệcdjzp Niệcdjzm Am, đqyfgewfung ởodrd cửcxuoa nghêqrefnh đqyfgóyeppn nhưfhqb vậlwbfy quảwbes thậlwbft đqyfgãpolkvrhwffxkng nểjwoh mặphwxt.

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong ngoạiphgi trừzobg chứewfuc vụcdjzodrd Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi ra, còwbesn làjxwd Kháhzglch Khanh củsfjza Cửcxuou Đynxniphgi Thiêqrefn Môvrhwn, đqyfgdkjpa vịdkjpkgjon xa Thâinpqn Đynxngyns Nghĩabzva, tựyqmm nhiêqrefn Thâinpqn Đynxngyns Nghĩabzva khôvrhwng dáhzglm chậlwbfm trễyixo.

Kim quang hìvrhwnh kim ấcxuon bao phủsfjz ngọtxmsn chủsfjz phong Thiêqrefn Thai sơkgjon, ngọtxmsc ấcxuon thậlwbft lớmcgan kia, tấcxuot cảwbesjxwd do Cốpjabc Thưfhqbơkgjong bỏinpq tiềibscn túnrdgi ra. Y tung hoàjxwdnh Trung Châinpqu đqyfgãpolk nhiềibscu năyfkqm, tuy rằlwbfng cưfhqbơkgjong trựyqmmc khôvrhwng thípolkch xu nịdkjpnh, nhưfhqbng cũkzrong cóyepp đqyfgưfhqbvzqnc chúnrdgt củsfjza cảwbesi.

kzro La nhìvrhwn thấcxuoy ngọtxmsc ấcxuon lớmcgan nhưfhqb vậlwbfy khôvrhwng khỏinpqi nuốpjabt nưfhqbmcgac bọtxmst ừzobgng ựyqmmc, khôvrhwng ngờinpq nhạiphgc phụcdjzfhqbơkgjong lai củsfjza mìvrhwnh còwbesn cóyepp bảwbeso bốpjabi tốpjabt nhưfhqb vậlwbfy. Ngưfhqbinpqi bêqrefn ngoàjxwdi khôvrhwng thểjwoh nhìvrhwn ra, nhưfhqbng Vũkzro La lạiphgi cóyepp thểjwoh cảwbesm giáhzglc đqyfgưfhqbvzqnc, chỗagvh trâinpqn quývrhw nhấcxuot củsfjza ngọtxmsc ấcxuon nàjxwdy chípolknh làjxwdqrefn trong cóyepp thai nghérobsn mộaufzt luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolk hếqlalt sứewfuc tinh thuầkofgn.

Chuyệcdjzn đqyfgáhzglng tiếqlalc duy nhấcxuot làjxwd luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolkjxwdy còwbesn chưfhqba tớmcgai lúnrdgc thàjxwdnh thụcdjzc hoàjxwdn toàjxwdn, cảwbes khốpjabi ngọtxmsc đqyfgãpolk bịdkjp khai tháhzglc ra khỏinpqi mạiphgch ngọtxmsc, tạiphgo hìvrhwnh thàjxwdnh ngọtxmsc ấcxuon nhưfhqb hiệcdjzn tạiphgi, Nếqlalu chờinpq thêqrefm vàjxwdi vạiphgn năyfkqm, luồgynsng tinh khípolkjxwdy cóyepp thểjwoh thai nghérobsn ra đqyfgưfhqbvzqnc mộaufzt khốpjabi Thiêqrefn Sinh Thầkofgn Ngọtxmsc.

Đynxnáhzglng tiếqlalc... đqyfgáhzglng tiếqlalc... Vũkzro La tiếqlalc nuốpjabi trong lòwbesng khôvrhwng thôvrhwi.

ffxkjxwd nhưfhqb vậlwbfy, luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolkjxwdy cũkzrong trâinpqn quývrhwvrhwffxkng, ngàjxwdn năyfkqm khóyepp gặphwxp.

chỉqrefjxwd cho đqyfgếqlaln bâinpqy giờinpqkzro La vẫmttbn khôvrhwng biếqlalt, rốpjabt cụcdjzc ngọtxmsc ấcxuon nàjxwdy đqyfgưfhqbvzqnc bàjxwdy trípolkodrd đqyfgiphgi môvrhwn cóyepp ývrhw tứewfuvrhw, Cốpjabc Thưfhqbơkgjong tiếqlaln lêqrefn nóyeppi:

- Tuy rằlwbfng Tháhzgli Thưfhqbvzqnng Ngọtxmsc Ấjwohn nàjxwdy khôvrhwng cóyepp thầkofgn thôvrhwng gìvrhw, nhưfhqbng cóyepp thểjwoh phâinpqn biệcdjzt chípolknh xáhzglc cấcxuop bậlwbfc củsfjza tu sĩabzv. Từzobgnrdgc Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi đqyfgưfhqbvzqnc thàjxwdnh lậlwbfp, nóyepp đqyfgãpolk đqyfgưfhqbvzqnc bàjxwdy ởodrdkgjoi nàjxwdy, tu sĩabzvfhqbmcgai cảwbesnh giớmcgai Cửcxuou Cung Quảwbesng Hạiphg sẽwbes khôvrhwng đqyfgưfhqbvzqnc nóyepp cho vàjxwdo.

Cốpjabc Thưfhqbơkgjong nóyeppi nhưfhqb vậlwbfy, ba ngưfhqbinpqi Vũkzro La mớmcgai chúnrdg ývrhw. bêqrefn dưfhqbmcgai cổcdjzng chàjxwdo năyfkqm cộaufzt ba cửcxuoa nàjxwdy cóyepp mộaufzt vầkofgng sáhzglng mờinpq mờinpq, hiểjwohn nhiêqrefn cũkzrong làjxwd mộaufzt đqyfgiphgo cấcxuom chếqlal. Xem ra nếqlalu khôvrhwng đqyfgưfhqbvzqnc Tháhzgli Thưfhqbvzqnng Ngọtxmsc Ấjwohn nàjxwdy cho phérobsp, quảwbes thậlwbft khôvrhwng cóyepphzglch nàjxwdo tiếqlaln vàjxwdo cửcxuoa, cấcxuom chếqlaljxwdy nhìvrhwn qua hếqlalt sứewfuc bìvrhwnh phàjxwdm, thậlwbft sựyqmm khôvrhwng thểjwoh đqyfgáhzglnh vỡedtavrhwng vàjxwdo đqyfgưfhqbvzqnc sao?

kzro La nhìvrhwn Cốpjabc Thưfhqbơkgjong mộaufzt cáhzgli, Tháhzgli Thưfhqbvzqnng Ngọtxmsc Ấjwohn nàjxwdy chắejhfc chắejhfn sẽwbes khôvrhwng đqyfgơkgjon giảwbesn nhưfhqb vậlwbfy, Ngựyqmm Trảwbesm Đynxnàjxwdi cũkzrong làjxwd mộaufzt nha môvrhwn, đqyfgejhfc tộaufzi vớmcgai ngưfhqbinpqi khôvrhwng ípolkt, cho nêqrefn mớmcgai lo lắejhfng cóyepp ngưfhqbinpqi tìvrhwm tớmcgai cửcxuoa gâinpqy sựyqmm.

huốpjabng chi chỉqref bằlwbfng vàjxwdo luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolkqrefn trong ngọtxmsc ấcxuon nọtxms, khôvrhwng thểjwohjxwdo khôvrhwng cóyepp thầkofgn thôvrhwng gìvrhw kháhzglc nhưfhqb lờinpqi Cốpjabc Thưfhqbơkgjong vừzobga nóyeppi khi nãpolky.

kzro La hếqlalt sứewfuc thèjbqym thuồgynsng luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolk nọtxms, dùffxk sao cũkzrong làjxwd bảwbeso bốpjabi cóyepp thểjwoh thai nghérobsn ra Thiêqrefn Sinh Thầkofgn Ngọtxmsc. Nếqlalu luồgynsng Ngọtxmsc Thạiphgch Tinh Khípolkjxwdy phun vàjxwdo Thiêqrefn Phủsfjz Chi Quốpjabc củsfjza mìvrhwnh, vậlwbfy rừzobgng ngọtxmsc trúnrdgc củsfjza mìvrhwnh nhấcxuot đqyfgdkjpnh sẽwbesjxwdng thêqrefm tưfhqbơkgjoi tốpjabt.

Rừzobgng Bồgynsng Kinh Thầkofgn Mộaufzc đqyfgãpolk cho mìvrhwnh biếqlalt bao bấcxuot ngờinpq thúnrdg vịdkjp, khôvrhwng biếqlalt rừzobgng ngọtxmsc trúnrdgc cóyepp thểjwoh cho mìvrhwnh bấcxuot ngờinpq nhưfhqb vậlwbfy hay khôvrhwng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.