Tiên Tuyệt

Chương 218 : Ích sào vi uyên (hạ)

    trước sau   
Cửndibu Long Thôvxbkn Nhậzccct củqtnga Vũmdzr La đpgjaãsuvlvpdlujwbc qua cảommgnh giớujwbi Long Sàsuvlo. Đohycimzbi đpgjaếoyccn khi vựhkipc sâjesyu kia mởefgh rộlwmwng thêyxuim trong Minh Đohycưvpdlacxlng Cung, lúpgjac nóxaucxauca thàsuvlnh mộlwmwt cáhkipi hồnlxo lớujwbn, lúpgjac ấargmy sẽmdzr chíplltnh thứcykcc thăhuvwng tiếoyccn cảommgnh giớujwbi Long Hồnlxo.

Kếoycc tiếoyccp chíplltnh làsuvlvxbkng phu kiêyxuin nhẫkzvgn màsuvli mòvprxn, Linh Long đpgjaãsuvl lộlwmw vẻyxuivpdlacxli biếoyccng uểdtvm oảommgi, Thiêyxuin Sinh Thầbntyn Thạtavwch từhrpn trêyxuin khôvxbkng rơjesyi xuốgavdng, Linh Long nuốgavdt chửndibng vàsuvlo trong, thâjesyn thểdtvm co rúpgjat lạtavwi, ngủqtng say trong vựhkipc sâjesyu.

Từhrpn đpgjaâjesyy trởefgh đpgjai, Linh Long vẫkzvgn hấargmp thu linh khíplltyxuin trong Thiêyxuin Sinh Thầbntyn Thạtavwch khôvxbkng ngừhrpnng nghỉobzc. Bấargmt quáhkip quáhkip trìlrmvnh nàsuvly khóxaucvprxng nhậzcccn thấargmy, khôvxbkng nhanh chóxaucng nhưvpdlmdzr La dốgavdc hếoycct toàsuvln lựhkipc hấargmp thu.

mdzr La tin rằvonwng sau khi Linh Long hấargmp thu hếoycct tấargmt cảommg linh khípllt trong Thiêyxuin Sinh Thầbntyn Thạtavwch, nhấargmt đpgjazbhnnh cóxauc thểdtvm đpgjaqtng đpgjadtvm thăhuvwng tiếoyccn cảommgnh giớujwbi Long Hồnlxo.

chỉobzcsuvl nghĩekmb tớujwbi mìlrmvnh mớujwbi tu luyệohycn Minh Đohycưvpdlacxlng Cung đpgjabntyu tiêyxuin đpgjaãsuvl hao tốgavdn trắlogzc trởefgh nhưvpdl vậzcccy, tốgavdn hếoycct mộlwmwt viêyxuin Thiêyxuin Sinh Thầbntyn Thạtavwch cũmdzrng chỉobzc mớujwbi tấargmn thăhuvwng cảommgnh giớujwbi Long Hồnlxo, Vũmdzr La chợimzbt cảommgm thấargmy đpgjaau đpgjabntyu nhứcykcc óxaucc, còvprxn tớujwbi táhkipm cung nữljksa...

Sau khi Vũmdzr La xuấargmt quan, nhưvpdl thưvpdlacxlng lệohyc ăhuvwn mộlwmwt bữljksa no nêyxui, sau đpgjaóxauc đpgjai tìlrmvm Diệohycp Niệohycm Am hỏcbupi xem gầbntyn đpgjaâjesyy cóxauc chuyệohycn gìlrmv khôvxbkng.


mdzr La vừhrpna tớujwbi bêyxuin ngoàsuvli Vọnxkvng Sơjesyn cáhkipc, đpgjaãsuvl nghe thanh âjesym rốgavdng giậzcccn củqtnga Diệohycp Niệohycm Am vang lêyxuin bêyxuin trong:

- Lãsuvlo thấargmt phu Cốgavdc Thưvpdlơjesyng nàsuvly, quảommg thậzccct khinh ngưvpdlacxli quáhkip đpgjaáhkipng!

mdzr La gõyrhx cửndiba tiếoyccn vàsuvlo, Diệohycp Niệohycm Am vẫkzvgn còvprxn đpgjaang bừhrpnng bừhrpnng tứcykcc giậzcccn, Vũmdzr La cưvpdlacxli hỏcbupi:

- Chuyệohycn gìlrmv khiếoyccn cho ngàsuvli tứcykcc giậzcccn nhưvpdl vậzcccy?

Diệohycp Niệohycm Am tiệohycn tay néimzbm cho hắlogzn mộlwmwt ngọnxkvc giảommgn:

- ngưvpdlơjesyi tựhkip xem đpgjai.

Ngọnxkvc giảommgn nàsuvly làsuvlvxbkng văhuvwn củqtnga Thẩcbkcm Pháhkipn Đohycìlrmvnh, Vũmdzr La vừhrpna đpgjanxkvc qua đpgjaãsuvl hiểdtvmu. Thìlrmv ra làsuvl Cốgavdc Thưvpdlơjesyng mưvpdlimzbn cớujwb Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli mớujwbi vừhrpna thàsuvlnh lậzcccp, còvprxn cóxauc chúpgjat ‘non yếoyccu’, muốgavdn ‘giao lưvpdlu’ cùwjhnng Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc mộlwmwt phen. Bấargmt quáhkip Cốgavdc Thưvpdlơjesyng cũmdzrng nóxauci rấargmt rõyrhxsuvlng, tu sĩekmb cảommgnh giớujwbi Cửndibu Cung Quảommgng Hạtavw trởefgh xuốgavdng khôvxbkng cầbntyn ra bêyxuiu xấargmu. Mỗmdzri vịzbhn quan sai củqtnga Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli đpgjaãsuvlsuvl tu sĩekmb cảommgnh giớujwbi Cửndibu Cung Quảommgng Hạtavw trởefghyxuin.

- Đohycâjesyy làsuvl khiêyxuiu khíplltch, khiêyxuiu khíplltch thậzccct trắlogzng trợimzbn!

quảommg thậzccct Diệohycp Niệohycm Am đpgjaang giậzcccn đpgjaùwjhnng đpgjaùwjhnng.

xauci làsuvl giao lưvpdlu, nhưvpdlng ai cũmdzrng thấargmy rõyrhxsuvlng đpgjaâjesyy làsuvl khiêyxuiu chiếoyccn, Cốgavdc Thưvpdlơjesyng vừhrpna mớujwbi xâjesyy dựhkipng Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli, đpgjaãsuvl đpgjaoạtavwt đpgjai khôvxbkng íplltt ‘mốgavdi làsuvlm ăhuvwn’ củqtnga Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc. Hiệohycn tạtavwi lạtavwi dùwjhnng phưvpdlơjesyng pháhkipp nàsuvly muốgavdn chơjesyi trộlwmwi vớujwbi Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc, dùwjhnsuvl ai cũmdzrng cảommgm thấargmy phẫkzvgn nộlwmw.

Cốgavdc Thưvpdlơjesyng chíplltnh làsuvl Kháhkipch Khanh củqtnga Cửndibu Đohyctavwi Thiêyxuin Môvxbkn, giao du rộlwmwng khắlogzp. Hơjesyn nữljksa uy danh y hiểdtvmn háhkipch, lúpgjac xâjesyy dựhkipng Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli cóxauc rấargmt nhiềnrqvu nhâjesyn tàsuvli đpgjabntyu nhậzcccp, đpgjaáhkipm thủqtng hạtavw

tốgavd chấargmt cựhkipc cao.

Cốgavdc Thưvpdlơjesyng nóxauci rằvonwng trong Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli củqtnga mìlrmvnh khôvxbkng cóxauc quan sai cảommgnh giớujwbi Cửndibu Cung Quảommgng Hạtavw, nhấargmt đpgjazbhnnh làsuvl khoa trưvpdlơjesyng, cốgavd ýhuvw chèaiuln éimzbp Diệohycp Niệohycm Am. Bấargmt quáhkip tốgavd chấargmt quan sai củqtnga Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli hơjesyn xa Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc, đpgjaâjesyy làsuvl sựhkip thậzccct màsuvl Diệohycp Niệohycm Am khôvxbkng thểdtvmsuvlo phủqtng nhậzcccn.


Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc yêyxuin ổacxln đpgjaãsuvl mấargmy ngàsuvln năhuvwm, cho tớujwbi bâjesyy giờacxl khôvxbkng cóxauc ai cóxauc thểdtvm chạtavwy thoáhkipt khỏcbupi Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc. Mộlwmwt đpgjazbhna phưvpdlơjesyng nhưvpdl vậzcccy, nhâjesyn lựhkipc phòvprxng thủqtng tựhkip nhiêyxuin làsuvl cựhkipc kỳnqvu đpgjaơjesyn giảommgn.

Diệohycp Niệohycm Am đpgjai típlltnh lạtavwi, chỉobzc sợimzb cảommg Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc, tu sĩekmb cảommgnh giớujwbi Cửndibu Cung Quảommgng Hạtavw trởefghyxuin khôvxbkng quáhkip ba ngưvpdlacxli.

mdzr La nhìlrmvn Diệohycp Niệohycm Am đpgjaang vôvxbkwjhnng phẫkzvgn nộlwmw, nởefgh mộlwmwt nụoydpvpdlacxli khổacxl:

- Ngàsuvli cứcykcyxuin tâjesym đpgjai, khôvxbkng phảommgi Cốgavdc Thưvpdlơjesyng muốgavdn nhắlogzm vàsuvlo ngàsuvli.

Hắlogzn trảommg ngọnxkvc giảommgn lạtavwi cho Diệohycp Niệohycm Am:

- Y đpgjaãsuvl từhrpnng giao thủqtng vớujwbi ta, biếoycct cảommgnh giớujwbi củqtnga ta, Đohycâjesyy rõyrhxsuvlng làsuvl muốgavdn nhắlogzm vàsuvlo ta, khôvxbkng muốgavdn thấargmy ta làsuvl con rểdtvmvpdlơjesyng lai củqtnga lãsuvlo.

Diệohycp Niệohycm Am vẫkzvgn còvprxn tứcykcc giậzcccn khôvxbkng thôvxbki:

- Vậzcccy chúpgjang ta phảommgi làsuvlm sao, chẳwtwang lẽmdzr cứcykc đpgjadtvm cho y kiêyxuiu ngạtavwo nhưvpdl vậzcccy?

Ngưvpdlacxli ta đpgjaãsuvl khiêyxuiu chiếoyccn, nếoyccu khôvxbkng đpgjai chẳwtwang phảommgi làsuvl lộlwmw vẻyxui nháhkipt gan sao? Vũmdzr La khẽmdzr mỉobzcm cưvpdlacxli:

- Dĩekmb nhiêyxuin làsuvl phảommgi đpgjai, hơjesyn nữljksa phảommgi đpgjaáhkipnh cho bọnxkvn chúpgjang vãsuvli ra quầbntyn, mớujwbi cóxauc thểdtvm thểdtvm hiệohycn oai phong củqtnga Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc ta.

Mặmyhtc dùwjhn Diệohycp Niệohycm Am vôvxbkwjhnng tin tưvpdlefghng Vũmdzr La, nhưvpdlng lúpgjac nàsuvly cũmdzrng khôvxbkng nhịzbhnn đpgjaưvpdlimzbc lêyxuin tiếoyccng hỏcbupi:

- Nóxauci thìlrmv dễacxl lắlogzm, hiệohycn tạtavwi cảommgnh giớujwbi ngưvpdlơjesyi thếoyccsuvlo rồnlxoi, cóxauc đpgjatavwt tớujwbi yêyxuiu cầbntyu củqtnga ngưvpdlacxli ta chưvpdla?

mdzr La nởefgh mộlwmwt nụoydpvpdlacxli giảommgo hoạtavwt:


- Hẳwtwan làsuvl miễacxln cưvpdlpgjang cóxauc thểdtvm đpgjatavwt tớujwbi.

Hắlogzn vừhrpna mớujwbi thăhuvwng tiếoyccn cảommgnh giớujwbi, cũmdzrng vừhrpna khéimzbo đpgjatavwt tớujwbi cảommgnh giớujwbi nàsuvly. Bấargmt quáhkip nếoyccu típlltnh cho cẩcbkcn thậzcccn, Long Hồnlxo củqtnga hắlogzn vẫkzvgn chưvpdla mởefgh ra hoàsuvln toàsuvln, khôvxbkng thểdtvm coi làsuvl tu sĩekmb cảommgnh giớujwbi Cửndibu Cung Quảommgng Hạtavw châjesyn chíplltnh, nhưvpdlng Cửndibu Long Thôvxbkn Nhậzccct khôvxbkng phảommgi tầbntym thưvpdlacxlng, cho dùwjhn Cốgavdc Thưvpdlơjesyng đpgjaíplltch thâjesyn kiểdtvmm nghiệohycm, cũmdzrng khôvxbkng thểdtvm tra ra kháhkipc biệohyct nhỏcbup nhặmyhtt trong chuyệohycn nàsuvly.

- Cho dùwjhnplltnh cảommg ngưvpdlơjesyi, trong cảommg Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc chúpgjang ta cũmdzrng chỉobzcxauc chừhrpnng bốgavdn ngưvpdlacxli đpgjatavwt tớujwbi tiêyxuiu chuẩcbkcn, Tháhkipc Bạtavwt Thao Thiêyxuin còvprxn đpgjaang bếoycc quan, chỉobzcxauc ta vàsuvl ngưvpdlơjesyi, Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin ba ngưvpdlacxli màsuvl thôvxbki.

Vấargmn đpgjanrqvsuvl Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin thuộlwmwc phe kháhkipc hai ngưvpdlacxli Diệohycp Niệohycm Am, nàsuvlng cóxauc chịzbhnu đpgjai hay khôvxbkng cũmdzrng còvprxn chưvpdla chắlogzc. Nếoyccu nàsuvlng lấargmy cớujwb Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc khôvxbkng ai chủqtng trìlrmv, khôvxbkng chịzbhnu đpgjai, coi nhưvpdl hai ngưvpdlacxli bịzbhnsuvlm khóxauc. Chuyệohycn nàsuvly thuyếoycct mìlrmvnh Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin rấargmt cóxauc thểdtvm thừhrpna cơjesy hộlwmwi nàsuvly phâjesyn mỏcbupng quyềnrqvn lợimzbi, cạtavwy ra mộlwmwt lỗmdzr hổacxlng trong tấargmm théimzbp Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc.

Diệohycp Niệohycm Am trầbntym ngâjesym mộlwmwt chúpgjat:

- Đohycdtvm ta đpgjai nóxauci chuyệohycn vớujwbi nàsuvlng.

mdzr La cùwjhnng đpgjai vớujwbi Diệohycp Niệohycm Am mộlwmwt đpgjaoạtavwn, sau đpgjaóxauc hai ngưvpdlacxli táhkipch ra, Vũmdzr La trởefgh vềnrqv chỗmdzrefgh củqtnga mìlrmvnh, Diệohycp Niệohycm Am đpgjai thẳwtwang tớujwbi Thôvxbkng Thiêyxuin lâjesyu.

Diệohycp Niệohycm Am hếoycct sứcykcc bấargmt ngờacxl, sau khi nghe xong, Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin lậzcccp tứcykcc bằvonwng lòvprxng. Chuyệohycn nàsuvly khiếoyccn cho Giáhkipm Ngụoydpc Đohyctavwi nhâjesyn vốgavdn đpgjaãsuvl chuẩcbkcn bịzbhn ngàsuvln lờacxli giảommgi thíplltch cóxauc cảommgm giáhkipc nhưvpdl ngưvpdlng tụoydp lựhkipc lưvpdlimzbng đpgjaáhkipnh mộlwmwt quyềnrqvn nhưvpdlng khôvxbkng đpgjaáhkipnh đpgjaưvpdlimzbc, khóxauc chịzbhnu vôvxbkwjhnng.

Chẳwtwang lẽmdzr Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin thậzccct sựhkip khôvxbkng phảommgi muốgavdn cưvpdlujwbp đpgjaoạtavwt quyềnrqvn lựhkipc Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc, vậzcccy nàsuvlng từhrpn Thẩcbkcm Pháhkipn Đohycìlrmvnh tớujwbi đpgjaâjesyy làsuvlm gìlrmv?

Nhữljksng chuyệohycn nàsuvly Diệohycp Niệohycm Am nghĩekmbsuvli khôvxbkng thôvxbkng, cuốgavdi cùwjhnng đpgjaàsuvlnh gạtavwt sang bêyxuin. Trưvpdlujwbc tiêyxuin lãsuvlo triệohycu tậzcccp tấargmt cảommg ngụoydpc tốgavdt Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc lạtavwi, tuyêyxuin bốgavd ba ngưvpdlacxli phảommgi đpgjai ra ngoàsuvli mộlwmwt thờacxli gian ngắlogzn, tấargmt cảommg chuyệohycn củqtnga Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc sẽmdzr do Kiềnrqvu Hổacxl chủqtng trìlrmv.

Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin vẫkzvgn mộlwmwt thâjesyn trưvpdlacxlng quầbntyn đpgjaen kịzbhnt, trêyxuin thêyxuiu ba dàsuvli kim tuyếoyccn bắlogzt mắlogzt giốgavdng nhưvpdlmdzri têyxuin vàsuvlng, mặmyhtt nạtavw kim loạtavwi màsuvlu vàsuvlng nhạtavwt che hơjesyn phâjesyn nửndiba gưvpdlơjesyng mặmyhtt nàsuvlng, chỉobzc đpgjadtvm lộlwmw đpgjaôvxbki ngưvpdlơjesyi bắlogzn ra linh quang bốgavdn phípllta, cùwjhnng vầbntyng tráhkipn trơjesyn nhẵidfxn mịzbhnn màsuvlng.

Hiểdtvmn nhiêyxuin Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin vẫkzvgn canh cáhkipnh bêyxuin lòvprxng âjesyn oáhkipn trưvpdlujwbc kia cùwjhnng Vũmdzr La, Ba ngưvpdlacxli vừhrpna rờacxli khỏcbupi Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc, nàsuvlng đpgjaãsuvlxauci khôvxbkng kháhkipch sáhkipo:

- Ta đpgjai theo cũmdzrng chỉobzcmdzrng làsuvlxaucp cho đpgjaqtng sốgavd, lầbntyn trưvpdlujwbc Long Xàsuvl Thứcykc củqtnga ta đpgjaãsuvl bịzbhnmdzr Tổacxlng Lãsuvlnh pháhkip hủqtngy, chiếoyccn lựhkipc giảommgm súpgjat rấargmt nhiềnrqvu, chỉobzcxauc thểdtvm đpgjacykcng bàsuvlng quan nhìlrmvn hai vịzbhn Đohyctavwi nhâjesyn đpgjatavwi pháhkipt thầbntyn uy.

Vốgavdn Diệohycp Niệohycm Am cũmdzrng khôvxbkng trôvxbkng mong nàsuvlng sẽmdzr ra sứcykcc, chỉobzc muốgavdn mang nàsuvlng theo bêyxuin mìlrmvnh, khôvxbkng đpgjadtvmsuvlng ởefgh lạtavwi Nhưvpdlimzbc Lôvxbk Ngụoydpc tựhkip tung tựhkiphkipc làsuvl đpgjaqtng.

mdzr La cũmdzrng cưvpdlacxli hắlogzc hắlogzc, ngoàsuvli miệohycng tuy nóxauci xin lỗmdzri, nhưvpdlng trêyxuin mặmyhtt khôvxbkng cóxauc vẻyxuilrmvsuvl áhkipy náhkipy. Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin thấargmy vậzcccy khẽmdzr nghiếoyccn răhuvwng, hậzcccn khôvxbkng thểdtvmvxbkng tớujwbi nuốgavdt chửndibng hắlogzn.

Vớujwbi thủqtng đpgjaoạtavwn hiệohycn tạtavwi củqtnga Vũmdzr La, mặmyhtc dùwjhn chưvpdla thểdtvmaiuln đpgjaưvpdlimzbc pháhkipp bảommgo tam phẩcbkcm nhưvpdl Long Xàsuvl Thứcykc, nhưvpdlng bảommgo bốgavdi thưvpdlimzbng đpgjawtwang màsuvl hắlogzn cấargmt giấargmu trong Thiêyxuin Phủqtng Chi Quốgavdc cũmdzrng khôvxbkng íplltt, nhưvpdlng hắlogzn quyếoycct khôvxbkng đpgjaưvpdla cho mộlwmwt đpgjazbhnch nhâjesyn tiềnrqvm tàsuvlng nhưvpdl Hắlogzc Thủqtngy Tiêyxuin.

Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli tọnxkva lạtavwc tạtavwi Thiêyxuin Thai sơjesyn.

Thiêyxuin Thai sơjesyn làsuvl mộlwmwt đpgjalwmwng thiêyxuin nổacxli tiếoyccng ởefgh Trung Châjesyu, vốgavdn làsuvljesyn môvxbkn củqtnga mộlwmwt môvxbkn pháhkipi nhỏcbup, Chẳwtwang qua mộlwmwt nơjesyi tốgavdt nhưvpdl vậzcccy lạtavwi bịzbhn mộlwmwt môvxbkn pháhkipi cóxauc thựhkipc lựhkipc tầbntym thưvpdlacxlng chiếoyccm cứcykc, cho nêyxuin nhữljksng môvxbkn pháhkipi dòvprxm ngóxauc Thiêyxuin Thai sơjesyn cũmdzrng khôvxbkng íplltt.

Ngọnxkvn chủqtng phong củqtnga Thiêyxuin Thai sơjesyn vôvxbkwjhnng vuôvxbkng vứcykcc, trêyxuin đpgjaobzcnh núpgjai hếoycct sứcykcc bằvonwng phẳwtwang, giốgavdng nhưvpdl mộlwmwt bìlrmvnh đpgjaàsuvli thiêyxuin nhiêyxuin, khôvxbkng hẹyxuin màsuvl ngầbntym hợimzbp vớujwbi chữljks Đohycàsuvli trong Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli.

Cốgavdc Thưvpdlơjesyng vừhrpna ýhuvw Thiêyxuin Thai sơjesyn, trựhkipc tiếoyccp tìlrmvm tớujwbi môvxbkn pháhkipi kia, sau khi nóxauci rõyrhx ýhuvwlrmvnh, hai bêyxuin lậzcccp tứcykcc hòvprxa hợimzbp.

vxbkn pháhkipi kia nhỏcbupimzb, vốgavdn lo rằvonwng mìlrmvnh khôvxbkng giữljks đpgjaưvpdlimzbc Thiêyxuin Thai sơjesyn, cho nêyxuin đpgjaem cảommgvxbkn pháhkipi gia nhậzcccp Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli, tấargmt cảommg đpgjaohyc tửndib đpgjanrqvu trởefgh thàsuvlnh quan sai Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli. Nhưvpdl vậzcccy trởefgh thàsuvlnh ngưvpdlacxli cóxauc thâjesyn phậzcccn quan gia, hơjesyn nữljksa còvprxn làsuvl quan sai củqtnga Ngựhkip Trảommgm Đohycàsuvli, cóxauc thểdtvmxauci hơjesyn xa trưvpdlujwbc kia, bưvpdlujwbc ra khỏcbupi cửndiba cũmdzrng cóxauc thểdtvm ưvpdlpgjan ngựhkipc ngẩcbkcng cao đpgjabntyu.

Nhữljksng môvxbkn pháhkipi dòvprxm ngóxauc Thiêyxuin Thai sơjesyn thấargmy Cốgavdc Thưvpdlơjesyng xen vàsuvlo, mặmyhtc dùwjhn khôvxbkng cam lòvprxng, nhưvpdlng cũmdzrng biếoycct mìlrmvnh khôvxbkng chọnxkvc đpgjaưvpdlimzbc Cốgavdc Thưvpdlơjesyng, chỉobzcxauc thểdtvm thầbntym mắlogzng trong lòvprxng, rúpgjat hếoycct nhâjesyn thủqtng củqtnga mìlrmvnh khỏcbupi phụoydp cậzcccn Thiêyxuin Thai sơjesyn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.