Tiên Tuyệt

Chương 216 : Nam hoang đệ nhất phù sư (hạ)

    trước sau   
quaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn còeurdn chưquaea quyếuckvt đdjxgoizhnh thàohtfnh lậktuhp sơvvlqn môuolvn ởolpxvvlqi nàohtfo.

Tuy rằaeaing lãnutzo đdjxgưquaesjitc xung Nam Hoang đdjxgdapb nhấaswit phùvoinquae, nhưquaeng trêhizzn thựfdatc tếuckv, côuolvng pháyhrtp củvpvia phùvoinquae khôuolvng phâywiyn biệdapbt chíumwmnh tàohtf. Vìuckvquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn sinh ra ởolpx Nam Hoang, cho nêhizzn đdjxgưquaesjitc xung Nam Hoang đdjxgdapb nhấaswit phùvoinquae. Thậktuht ra lãnutzo vẫtcmjn thưquaeohtfng xuyêhizzn qua lạvitsi giữvoina Trung Châywiyu vàohtf Nam Hoang, thờohtfi gian ởolpx hai đdjxgoizha phưquaeơvvlqng ấaswiy cũtcmjng khôuolvng sai biệdapbt lắgpeim.

tcmj La gặvvlqp lãnutzo bằaeaing hữvoinu, tựfdat nhiêhizzn ởolpx lạvitsi chơvvlqi thêhizzm vàohtfi ngàohtfy. Hai ngưquaeohtfi uốuvplng rưquaesjitu hàohtfn huyêhizzn bêhizzn trong cung đdjxgiệdapbn bạvitsch ngọhuexc, Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn cóuckv đdjxgqppr đdjxgdapb, tựfdat nhiêhizzn khôuolvng kháyhrtch sáyhrto, ngàohtfy ngàohtfy sai chủvpvi tớqhdj Ma Tửdapbywiym ra ngoàohtfi săwvubn thúmzbo rừdjxgng vềwolvquaeqhdjng.

nutzo khôuolvng nỡcmvp sai Hoàohtfng Nguyệdapbt Mi, nhưquaeng mỗwvubi khi lãnutzo muốuvpln Ma Tửdapbywiym làohtfm gìuckv, đdjxgwolvu nhậktuhn đdjxgưquaesjitc áyhrtnh mắgpeit uy hiếuckvp củvpvia Vũtcmj La, cũtcmjng đdjxgàohtfnh nóuckvi thêhizzm mộazrrt câywiyu, sai Hoàohtfng Nguyệdapbt Mi cùvoinng đdjxgi.

mzboc khôuolvng cóuckv ngưquaeohtfi ngoàohtfi, Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn bètgmpn buôuolvng lờohtfi oáyhrtn tráyhrtch:

- Tuy rằaeaing chúmzbong ta làohtf bằaeaing hữvoinu, nhưquaeng ngưquaeơvvlqi dáyhrtm chọhuexc giậktuhn ta, ta cũtcmjng sẽvoin khôuolvng luyệdapbn chếuckv linh phùvoin cho ngưquaeơvvlqi, Cóuckv lẽvoinohtfi sảtojbn củvpvia ngưquaeơvvlqi đdjxgãnutz tan thàohtfnh mâywiyy khóuckvi ởolpx Quỷdapb Cửdapbu sơvvlqn rồqppri phảtojbi khôuolvng?


tcmj La lậktuhp tứycqzc ưquaecmvpn ngựfdatc:

- Hắgpeic hắgpeic, hiệdapbn tạvitsi lãnutzo cóuckv uy hiếuckvp ta cũtcmjng bằaeaing vôuolv dụddirng, hiệdapbn tạvitsi bảtojbn tọhuexa cũtcmjng làohtf phùvoinquae!

quaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn nghe vậktuhy kinh hoàohtfng:

- Khôuolvng thểdmziohtfo...

tcmj La tiệdapbn tay lấaswiy ra mộazrrt đdjxgvitso linh phùvoin giảtojbi đdjxgazrrc, giảtojb vờohtfuckvi:

- bảtojbn tọhuexa chỉcmvp cầcpern khôuolvng tớqhdji hai canh giờohtf, đdjxgãnutz luyệdapbn chếuckv ra đdjxgưquaesjitc móuckvn đdjxgqppr chơvvlqi nàohtfy, thậktuht làohtf xấaswiu hổbpwl, xấaswiu hổbpwl...

quaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn cầcperm lấaswiy quan sáyhrtt mộazrrt lúmzboc, sắgpeic mặvvlqt âywiym trầcperm:

- Con bàohtfuckv, phảtojbi chăwvubng làohtf ngưquaeơvvlqi cốuvpl ýpael khoáyhrtc láyhrtc?

tcmj La chỉcmvpquaeohtfi ha hảtojb.

quaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn ngừdjxga mặvvlqt lêhizzn trờohtfi thởolpxohtfi:

- ngưquaeơvvlqi làohtf Nam Hoang Đzlpkếuckv Quâywiyn, đdjxgoạvitst xáyhrt trùvoinng sinh, trởolpx lạvitsi đdjxgcmvpnh phong chỉcmvpohtf chuyệdapbn sớqhdjm muộazrrn màohtf thôuolvi, Hiệdapbn tạvitsi ngưquaeơvvlqi lạvitsi họhuexc đdjxgưquaesjitc pháyhrtp môuolvn phùvoinquae, vìuckv sao ôuolvng trờohtfi lạvitsi hậktuhu đdjxgãnutzi ngưquaeơvvlqi nhưquae vậktuhy?

vẻtgmp mặvvlqt Vũtcmj La chợsjitt sa sầcperm, nốuvplc mộazrrt ngụddirm rưquaesjitu, chua xóuckvt nóuckvi:

- Cáyhrti giáyhrtohtf ta phảtojbi trảtojbtcmjng khôuolvng nhỏexuu...


quaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn sửdapbng sốuvplt, nhớqhdj tớqhdji hắgpein bịoizh ngưquaeohtfi làohtfm phảtojbn, suýpaelt chúmzbot nữvoina thâywiyn tửdapb đdjxgvitso tiêhizzu, cũtcmjng táyhrtn thàohtfnh lờohtfi nàohtfy, cấaswit tiếuckvng thởolpxohtfi.

Trong thờohtfi gian ba ngàohtfy, Vũtcmj La biểdmziu diễddirn thủvpvi đdjxgoạvitsn chếuckv phùvoin củvpvia mìuckvnh cho Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn xem. Tuy rằaeaing khôuolvng nóuckvi đdjxgếuckvn chi tiếuckvt, nhưquaeng chưquaea tớqhdji hai canh giờohtf đdjxgãnutz luyệdapbn chếuckv ra mộazrrt đdjxgvitso linh phùvoin giảtojbi đdjxgazrrc, cũtcmjng đdjxgvpviohtfm cho phùvoinquae nhấaswit lưquaeu Tu Châywiyn Giớqhdji nhưquaequaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn phảtojbi tặvvlqc lưquaecmvpi ngợsjiti khen.

Đzlpkuvpli vớqhdji Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn hiệdapbn tạvitsi, thàohtfnh tíumwmch nàohtfy chẳtpvfng đdjxgáyhrtng kểdmziuckv, nhưquaeng thàohtfnh tíumwmch củvpvia Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn ởolpxvoinng giai đdjxgoạvitsn vớqhdji Vũtcmj La cũtcmjng kéihftm xa hắgpein.

nutzo nghe nóuckvi Vũtcmj La luyệdapbn chếuckv linh phùvoinvvlq hồqppr khôuolvng bịoizh hạvitsn chếuckvohtfi liệdapbu, hậktuhn tớqhdji nỗwvubi rấaswit muốuvpln bóuckvp cốuvpltcmj La hỏexuui hắgpein pháyhrtp môuolvn chếuckv phùvoinohtfy. Cũtcmjng may tíumwmnh lãnutzo kiêhizzn cưquaeohtfng, cuốuvpli cùvoinng kềwolvm lạvitsi ýpaelquaeolpxng dụddir hoặvvlqc nàohtfy.

Ba ngàohtfy sau, Vũtcmj La khôuolvng thểdmzi khôuolvng rờohtfi đdjxgi, Hắgpein làohtf ngưquaeohtfi Nhưquaesjitc Lôuolv Ngụddirc, lầcpern nàohtfy ra ngoàohtfi đdjxgãnutz kháyhrtywiyu. Hơvvlqn nữvoina Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn cũtcmjng chuẩaeain bịoizh rờohtfi khỏexuui Vọhuexng Vâywiyn sơvvlqn, lãnutzo muốuvpln tìuckvm mộazrrt đdjxgoizha phưquaeơvvlqng tốuvplt, dốuvplc lòeurdng bồqppri dưquaecmvpng hai vịoizh truyềwolvn nhâywiyn củvpvia mìuckvnh.

Trưquaeqhdjc khi chia tay, Vũtcmj La cũtcmjng nóuckvi vớqhdji Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn rằaeaing mìuckvnh cóuckv mộazrrt mỏexuu khoáyhrtng thạvitsch ởolpx Ma Vâywiyn phong, Yêhizzn sơvvlqn. Nếuckvu Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn thậktuht sựfdat khôuolvng tìuckvm thấaswiy đdjxgoizha phưquaeơvvlqng thíumwmch hợsjitp, cứycqz việdapbc tớqhdji đdjxgóuckv, tốuvpli thiểdmziu hai ngưquaeohtfi cũtcmjng cóuckv thểdmzi chiếuckvu cốuvpl lẫtcmjn nhau.

tcmj La nóuckvi chiếuckvu cốuvpl khôuolvng phảtojbi làohtf bảtojbo vệdapbquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn, màohtfohtf giữvoinumwm mậktuht cho thâywiyn phậktuhn lãnutzo, khỏexuui bịoizh ngưquaeohtfi kháyhrtc quấaswiy rầcpery.

Sởolpxvpviquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn thíumwmch dạvitso chơvvlqi thiêhizzn hạvits, khôuolvng cóuckvvvlqi ởolpx cốuvpl đdjxgoizhnh, làohtfuckv nếuckvu lãnutzo đdjxgoizhnh cưquaehizzn ổbpwln, ngưquaeohtfi tớqhdji tìuckvm cầcperu chếuckv phùvoin nhấaswit đdjxgoizhnh làohtfuckvng sau cao hơvvlqn sóuckvng trưquaeqhdjc, khiếuckvn cho lãnutzo khôuolvng cóuckv mộazrrt ngàohtfy đdjxgưquaesjitc yêhizzn.

cảtojb hai đdjxgwolvu làohtf ngưquaeohtfi phóuckvng khoáyhrtng, khôuolvng hềwolv giảtojb vờohtf ra vẻtgmp, vung tay áyhrto lêhizzn coi nhưquae ly biệdapbt.

Hai ngưquaeohtfi đdjxgi đdjxgưquaesjitc mộazrrt lúmzboc, Vũtcmj La chợsjitt quay đdjxgcperu chạvitsy trởolpx lạvitsi, Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn cũtcmjng dưquaeohtfng nhưquae nhớqhdj lạvitsi chuyệdapbn gìuckv, bỏexuu hai đdjxgqppr đdjxgdapb lạvitsi xoay ngưquaeohtfi chạvitsy vềwolv, Dưquaeohtfng nhưquae hai ngưquaeohtfi tâywiym ýpaelquaeơvvlqng thôuolvng, gặvvlqp nhau đdjxgúmzbong chỗwvub vừdjxga chia tay khi nãnutzy.

- ngưquaeơvvlqi khôuolvng đdjxgưquaesjitc cóuckv ýpaeluckv vớqhdji đdjxgqppr đdjxgdapb ta!

- Lãnutzo khôuolvng đdjxgưquaesjitc cóuckv ýpaeluckv vớqhdji tiểdmziu côuolvquaeơvvlqng ngưquaeohtfi ta!

Hai ngưquaeohtfi cùvoinng nóuckvi câywiyu nàohtfy, chợsjitt ngẩaeain ngưquaeohtfi, sau đdjxgóuckvvoinng cưquaeohtfi ha hảtojb.


tcmj La lanh tay lẹildv châywiyn, tung ra mộazrrt cưquaeqhdjc trúmzbong bụddirng Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn, Hưquaeqhdjng Cuồqpprng Ngôuolvn chậktuhm hơvvlqn mộazrrt chúmzbot, ăwvubn đdjxgòeurdn bay ngưquaesjitc ra sau, giậktuhn dữvoinohtfo théihftt:

- Vũtcmj La ngưquaeơvvlqi chờohtf đdjxgóuckv, ta sẽvoin chia rẽvoin ngưquaeơvvlqi cùvoinng Ma Tửdapbywiym!

Ba ngàohtfy sau, thuyềwolvn ba láyhrt củvpvia Vũtcmj La đdjxgãnutz bay vàohtfo chủvpvi mạvitsch Yêhizzn sơvvlqn, Kháyhrtc vớqhdji bêhizzn ngoàohtfi, linh khíumwmhizzn trong Yêhizzn sơvvlqn hếuckvt sứycqzc nồqpprng đdjxgktuhm, So vớqhdji linh khíumwmolpx nhữvoinng nơvvlqi phàohtfm tụddirc nhưquae Đzlpkưquaeơvvlqng Dưquaeơvvlqng thàohtfnh, Lâywiym An thàohtfnh, thiêhizzn đdjxgoizha linh khíumwmvvlqi nàohtfy khiếuckvn cho tu sĩvpvi cảtojbm thấaswiy thoảtojbi máyhrti hơvvlqn nhiềwolvu.

tcmj La phi hàohtfnh đdjxgưquaesjitc nửdapba ngàohtfy, phíumwma trưquaeqhdjc bỗwvubng nhiêhizzn xuấaswit hiệdapbn mộazrrt đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen. Tốuvplc đdjxgazrr củvpvia đdjxgvitso hàohtfo quang nàohtfy mau lẹildvuolvvoinng, nếuckvu so pháyhrtp khíumwm phi hàohtfnh thuyềwolvn ba láyhrt củvpvia Vũtcmj La vớqhdji ngưquaeohtfi ta, cũtcmjng nhưquae ăwvubn màohtfy so vớqhdji đdjxgvitsi gia.

tcmj La khẽvoinvpviu môuolvi, xem ra lầcpern nàohtfy trởolpx vềwolv phảtojbi bắgpeit tay tạvitso ra mộazrrt móuckvn pháyhrtp bảtojbo phi hàohtfnh cho mìuckvnh mớqhdji đdjxgưquaesjitc.

Hắgpein cứycqz chậktuhm rãnutzi phi hàohtfnh, phíumwma trưquaeqhdjc đdjxgazrrt nhiêhizzn cóuckv mộazrrt cộazrrt lửdapba thậktuht to phóuckvng vúmzbot lêhizzn cao, xung quanh cộazrrt lửdapba màohtfu đdjxgexuu sẫtcmjm nàohtfy cóuckv từdjxgng đdjxgvitso đdjxgiệdapbn quang màohtfu đdjxgexuuyhrtu quấaswin quanh.

Ngay sau đdjxgóuckv, mộazrrt cỗwvub dao đdjxgazrrng giốuvplng nhưquae đdjxgazrrng đdjxgaswit truyềwolvn tớqhdji. Vũtcmj La ởolpx giữvoina khôuolvng trung cóuckv thểdmzi nhìuckvn thấaswiy rõvvlqohtfng, mộazrrt vòeurdng tròeurdn dao đdjxgazrrng lấaswiy cộazrrt lửdapba kia làohtfm trung tâywiym đdjxgang khuếuckvch táyhrtn ra rấaswit nhanh. Ngay cảtojb hắgpein đdjxgang ởolpx giữvoina khôuolvng trung, cũtcmjng bịoizh mộazrrt cơvvlqn lốuvplc nhiệdapbt lưquaesjitng thốuvpli dạvitst ra xa vàohtfi chụddirc trưquaesjitng.

Đzlpkvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen màohtftcmj La nhìuckvn thấaswiy lúmzboc trưquaeqhdjc, hiệdapbn tạvitsi hóuckva thàohtfnh mộazrrt thanh phi kiếuckvm hai lưquaecmvpi hìuckvnh dáyhrtng kỳycqz lạvits, nhấaswip nháyhrty lậktuhp lòeurde, vờohtfn quanh cộazrrt lửdapba kia. Vũtcmj La thấaswiy vậktuhy khôuolvng khỏexuui hâywiym mộazrr chủvpvi nhâywiyn đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen kia gặvvlqp may.

chỉcmvpuckvohtfi loạvitsi hung thúmzbovoinng mạvitsnh bêhizzn trong Yêhizzn sơvvlqn mớqhdji cóuckv thểdmzi phóuckvng xuấaswit cộazrrt lửdapba mạvitsnh mẽvoin nhưquae vậktuhy, Hơvvlqn nữvoina nhữvoinng hung thúmzboohtfy đdjxgwolvu ởolpx trong cấaswim đdjxgoizha Yêhizzn sơvvlqn, bìuckvnh thưquaeohtfng rấaswit íumwmt khi xuấaswit hiệdapbn bêhizzn ngoàohtfi.

Đzlpkưquaeơvvlqng nhiêhizzn từdjxg ‘bìuckvnh thưquaeohtfng’ nàohtfy cóuckv đdjxgôuolvi khi cũtcmjng khôuolvng tin đdjxgưquaesjitc, Thưquaeohtfng thìuckvmzboc gặvvlqp vậktuhn rủvpvii, từdjxgohtfy hay bịoizh ngưquaeohtfi ta nguyềwolvn rùvoina nhiềwolvu nhấaswit, Cóuckv lẽvoinmzboc nàohtfy chủvpvi nhâywiyn đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen kia cũtcmjng đdjxgang nguyềwolvn rủvpvia nhưquae vậktuhy.

Cộazrrt lửdapba nọhuexohtf do mộazrrt loạvitsi hung thúmzbohizzn làohtf Hoàohtfng Lang sửdapb dụddirng. Hung thúmzboohtfy cóuckv bềwolv ngoàohtfi giốuvplng nhưquaeuckvi, thâywiyn dàohtfi mưquaeohtfi trưquaesjitng, lửdapba quấaswin quanh ngưquaeohtfi, chíumwmnh làohtf hung thúmzbo tam phẩaeaim hạvits.

Hoàohtfng Lang làohtf loạvitsi hung thúmzbo hoạvitst báyhrtt hiếuckvm cóuckv trong cấaswim đdjxgoizha Yêhizzn sơvvlqn. Thôuolvng thưquaeohtfng hung thúmzbo đdjxgtpvfng cấaswip cao đdjxgwolvu cóuckv đdjxgoizha bàohtfn cốuvpl đdjxgoizhnh củvpvia mìuckvnh, nhưquaeng khôuolvng biếuckvt vìuckv sao Hoàohtfng Lang lạvitsi thíumwmch lưquaeu lãnutzng khắgpeip nơvvlqi. Nóuckv tớqhdji chỗwvubohtfo, trưquaeqhdjc hếuckvt chậktuhm rãnutzi đdjxgáyhrtnh mộazrrt trậktuhn, đdjxguổbpwli chủvpvi nhâywiyn trưquaeqhdjc củvpvia chỗwvub đdjxgóuckv đdjxgi, sau đdjxgóuckvolpx lạvitsi mộazrrt thờohtfi gian, đdjxgếuckvn khi cảtojbm thấaswiy nhàohtfm cháyhrtn lạvitsi dờohtfi sang nơvvlqi kháyhrtc.

uckv ngưquaeohtfi phâywiyn tíumwmch rằaeaing, sởolpxvpvi Hoàohtfng Lang thíumwmch lưquaeu lãnutzng làohtf do bảtojbn tíumwmnh hiếuckvu chiếuckvn củvpvia nóuckv.

Hoàohtfng Lang cũtcmjng thưquaeohtfng hay ra khỏexuui cấaswim đdjxgoizha Yêhizzn sơvvlqn. Khôuolvng biếuckvt ngưquaeohtfi nàohtfo phíumwma trưquaeqhdjc cũtcmjng quáyhrt xui rủvpvii, gặvvlqp phảtojbi mộazrrt con Hoàohtfng Lang ra ngoàohtfi tìuckvm đdjxguvpli thủvpvi. Cóuckv lẽvoin lựfdatc lưquaesjitng kẻtgmpohtfy cũtcmjng kháyhrtvoinng mạvitsnh, đdjxgưquaesjitc Hoàohtfng Lang coi làohtf đdjxguvpli thủvpvi, cho nêhizzn mớqhdji giáyhrtng mộazrrt cộazrrt lửdapba đdjxgáyhrtnh y rơvvlqi từdjxg trêhizzn khôuolvng xuốuvplng.

tcmj La chậktuhm rãnutzi tiếuckvn tớqhdji gầcpern, vừdjxga tiếuckvp cậktuhn, nấaswip vàohtfo sau mộazrrt gốuvplc đdjxgvitsi thụddir trăwvubm năwvubm. Sau đdjxgóuckv hắgpein thòeurd đdjxgcperu ra quan sáyhrtt, nhưquaeng chưquaea kịoizhp nhìuckvn thấaswiy gìuckv, thìuckvnh lìuckvnh mộazrrt quảtojb cầcperu lửdapba to bằaeaing cốuvpli xay đdjxgang cháyhrty rừdjxgng rựfdatc bay vùvoin qua ngay trêhizzn đdjxgcperu hắgpein.

tcmj La hoảtojbng sợsjit, chỉcmvp thấaswiy phíumwma trưquaeqhdjc đdjxgãnutz cháyhrty thàohtfnh mộazrrt biểdmzin lửdapba. Đzlpkaswit đdjxgáyhrt trêhizzn mặvvlqt đdjxgaswit cũtcmjng đdjxgãnutzvoinng cháyhrty, dâywiyy leo, cốuvpl thụddir trăwvubm năwvubm đdjxgãnutz sớqhdjm cháyhrty thàohtfnh to bụddiri.

Từdjxgng quảtojb cầcperu lửdapba trong biểdmzin lửdapba nàohtfy thỉcmvpnh thoảtojbng nổbpwl tung, bắgpein ra đdjxguổbpwli theo đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen kia, khiếuckvn cho y phảtojbi chạvitsy trốuvpln khắgpeip nơvvlqi.

Nhữvoinng quảtojb cầcperu lửdapba nàohtfy bắgpein tung tóuckve bốuvpln phíumwma, vừdjxga rồqppri suýpaelt nữvoina Vũtcmj La trúmzbong phảtojbi.

tcmj La chỉcmvp nhìuckvn trong chốuvplc láyhrtt, lòeurdng thầcperm kinh hãnutzi: Nhìuckvn bềwolv ngoàohtfi, đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen kia vôuolvvoinng nguy ngậktuhp, nhưquaeng mỗwvubi khi tớqhdji thờohtfi khắgpeic mấaswiu chốuvplt, lạvitsi cóuckv thủvpvi đdjxgoạvitsn thầcpern kỳycqztojbo diệdapbu hóuckva giảtojbi nguy cơvvlq.

olpx giữvoina biểdmzin lửdapba kia, mộazrrt con Hoàohtfng Lang cao mưquaeohtfi trưquaesjitng đdjxgang đdjxgycqzng thẳtpvfng nửdapba thâywiyn trêhizzn, quanh thâywiyn thểdmziuckv lửdapba phủvpviumwmn, khíumwm thếuckv hừdjxgng hựfdatc. Nóuckvyhrt miệdapbng phun ra mỗwvubi lầcpern bảtojby, táyhrtm quảtojb cầcperu lửdapba rấaswit lớqhdjn, đdjxguổbpwli theo đdjxgvitso hàohtfo quang màohtfu đdjxgen kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.