Tiên Tuyệt

Chương 215 : Nam hoang đệ nhất phù sư (thượng)

    trước sau   
- Dạggfh, sưwfplrbpsn.

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi ngoan ngoãbzjtn lui xuốmxteng, lãbzjto nhâfmdnn nhìxcmln vềvepd phímwlxa Ma Tửnxlsfmdnm:

- Lễlzjf vậglbgt báwkhwi sưwfpl củfpiaa con đkacxâfmdnu?

Ma Tửnxlsfmdnm tỏyudl ra kiêsausn cưwfplywffng, hai tay dâfmdnng lêsausn mộzdzrt chiếogaqc hộzdzrp gỗjtqq:

- Sưwfplrbpsn, đkacxsaus nhi cơhisf duyêsausn chưwfpla tớwkhwi, chỉmxtexcmlm đkacxưwfpldydkc mộzdzrt đkacxoạggfhn đkacxànblzo mộzdzrc năoaumm trăoaumm năoaumm,

bzjto nhâfmdnn nghe vậglbgy khẽrqyu cau mànblzy, Hoànblzng Nguyệcyyit Mi bêsausn cạggfhnh, lộzdzr vẻoaum giễlzjfu cợdydkt.


Đnwxyànblzo mộzdzrc năoaumm trăoaumm năoaumm vốmxten khôrbpsng phảsasbi vậglbgt chỉmxte hiếogaqm lạggfh, huốmxteng chi vẫdwvun chưwfpla phảsasbi lànblz phầsausn rễlzjffmdny trâfmdnn quýxljh nhấhvzct, mànblz chỉmxtenblz phầsausn cànblznh câfmdny bìxcmlnh thưwfplywffng.

hisfn nữywffa hộzdzrp gỗjtqqnblzy cũoqckng lànblz do Ma Tửnxlsfmdnm nhấhvzct thờywffi tìxcmlm đkacxưwfpldydkc, cóbqes bềvepd ngoànblzi hếogaqt sứnfpjc bìxcmlnh phànblzm, khiếogaqn cho ngưwfplywffi ta trôrbpsng thấhvzcy lậglbgp tứnfpjc biếogaqt đkacxưwfpldydkc khôrbpsng cóbqes hy vọojlfng gìxcml.

Bấhvzct quáwkhwbzjto nhâfmdnn vẫdwvun tỏyudl ra đkacxggfhi lưwfpldydkng, khôrbpsng hềvepd trởxljh mặylkjt, chỉmxte thảsasbn nhiêsausn nóbqesi:

- Nếogaqu đkacxãbzjtnblz nhưwfpl vậglbgy, khai sơhisfn Đnwxyggfhi đkacxcyyi tửnxls củfpiaa môrbpsn pháwkhwi chúkwkeng ta chímwlxnh lànblz Hoànblzng Nguyệcyyit Mi. Tuy rằwkhwng con nhậglbgp môrbpsn sớwkhwm hơhisfn, nhưwfplng quy củfpianblzy lànblz do vi sưwfpl đkacxdghynh ra, vềvepd sau cáwkhwc con chọojlfn đkacxsaus đkacxcyyioqckng phảsasbi nhưwfpl vậglbgy. Ma Tửnxlsfmdnm, sau nànblzy con thấhvzcy Hoànblzng Nguyệcyyit Mi cũoqckng phảsasbi kímwlxnh lễlzjfwfpl tỷhtca, khôrbpsng đkacxưwfpldydkc chậglbgm trễlzjf.

Ma Tửnxlsfmdnm cắwfpln môrbpsi, đkacxáwkhwp ứnfpjng vớwkhwi vẻoaum khôrbpsng cam lòylkjng:

- Đnwxycyyi tửnxls đkacxãbzjt hiểllwwu.

- Đnwxya tạggfhwfplrbpsn!

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi mừrqyung rỡjfdp, váwkhwi dànblzi sáwkhwt đkacxhvzct, lúkwkec ngẩnblzng đkacxsausu lêsausn liếogaqc nhìxcmln Ma Tửnxlsfmdnm vớwkhwi vẻoaum khiêsausu khímwlxch.

Ma Ngao tứnfpjc tốmxtei siếogaqt chặylkjt nắwfplm tay, nếogaqu khôrbpsng cóbqesbzjto nhâfmdnn ngôrbpsi ởxljh trêsausn, chắwfplc chắwfpln nànblzng đkacxãbzjtrbpsng lêsausn dùvpiqng thủfpia đkacxoạggfhn ‘tráwkhwng sĩwfbm’ củfpiaa mìxcmlnh nệcyyin cho Hoànblzng Nguyệcyyit Mi mộzdzrt trậglbgn.

bzjto nhâfmdnn khoáwkhwt khoáwkhwt tay:

- Tốmxtet xấhvzcu gìxcmloqckng lànblz tấhvzcm lòylkjng hiếogaqu thảsasbo củfpiaa con, mang lêsausn cho ta.

Ma Tửnxlsfmdnm dâfmdnng hộzdzrp gỗjtqq củfpiaa mìxcmlnh lêsausn. Nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc năoaumm trăoaumm năoaumm, lãbzjto nhâfmdnn cơhisf hồsaus khôrbpsng coi ra gìxcml, nhưwfplng sợdydknblzm tổphtfn thưwfplơhisfng lòylkjng tựmxterbpsn củfpiaa đkacxsaus nhi, cho nêsausn vẫdwvun quyếogaqt đkacxdghynh nhậglbgn lấhvzcy.

bzjto nhậglbgn lấhvzcy hộzdzrp gỗjtqq tiệcyyin tay mởxljh ra xem, vốmxten chuẩnblzn bịdghybqesi mộzdzrt tiếogaqng ‘khôrbpsng tệcyyi’ qua loa chiếogaqu lệcyyi. Khôrbpsng ngờywff vừrqyua nhìxcmln thấhvzcy nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc nọojlf, áwkhwnh mắwfplt lãbzjto lậglbgp tứnfpjc dáwkhwn chặylkjt khôrbpsng rờywffi.


Ba ngưwfplywffi Ma Tửnxlsfmdnm cũoqckng khôrbpsng biếogaqt xảsasby ra chuyệcyyin gìxcml, Hoànblzng Nguyệcyyit Mi đkacxáwkhwnh bạggfho lêsausn tiếogaqng hỏyudli:

- Sưwfplrbpsn...

bzjto nhâfmdnn khoáwkhwt tay ngăoaumn lạggfhi:

- Chớwkhwsausn quấhvzcy rầsausy ta.

bzjto cầsausm hộzdzrp gỗjtqq, cũoqckng khôrbpsng cầsausn biếogaqt xung quanh còylkjn cóbqes ngưwfplywffi, chộzdzrp hờywff mộzdzrt trảsasbo, lậglbgp tứnfpjc mộzdzrt câfmdny kim nhỏyudl nhưwfplrbpsng trâfmdnu xuấhvzct hiệcyyin trêsausn tay. Lãbzjto ngưwfplng tụzazq linh nguyêsausn vànblzo kim, nhẹtowp nhànblzng đkacxâfmdnm vànblzo trong nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc nọojlf. Sau đkacxóbqes nhắwfplm hai mắwfplt lạggfhi, ngóbqesn tay khẽrqyu lay kim, cẩnblzn thậglbgn cảsasbm nhậglbgn.

Sau khoảsasbng thờywffi gian uốmxteng cạggfhn chévrpkn trànblz, rốmxtet cụzazqc lãbzjto nhâfmdnn mởxljh mắwfplt, kim kia đkacxãbzjt biếogaqn mấhvzct khôrbpsng thấhvzcy. Lúkwkec nànblzy áwkhwnh mắwfplt lãbzjto nhìxcmln nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc đkacxãbzjt trởxljhsausn hếogaqt sứnfpjc vui mừrqyung.

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi cảsasbm thấhvzcy cóbqes chúkwket kỳtelm quáwkhwi:

- Sưwfplrbpsn, khôrbpsng phảsasbi chỉmxtenblz mộzdzrt nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc năoaumm trăoaumm năoaumm hay sao, nếogaqu ngưwfplywffi thímwlxch, đkacxsaus nhi sẽrqyu trởxljh vềvepdxcmlm mộzdzrt đkacxmxteng mang tớwkhwi.

bzjto nhâfmdnn khoáwkhwt tay ngăoaumn lạggfhi:

- Con khôrbpsng biếogaqt.

bzjto nhìxcmln vềvepd phímwlxa Ma Tửnxlsfmdnm, dáwkhwng vẻoaumrbpsvpiqng hy vọojlfng:

- Đnwxysaus nhi, con tìxcmlm đkacxưwfpldydkc nháwkhwnh câfmdny nànblzy ởxljhhisfi nànblzo, còylkjn nữywffa hay khôrbpsng?

Chuyệcyyin nànblzy giốmxteng nhưwfplsausn tiếogaqng đkacxòylkji hỏyudli. Đnwxyưwfplywffng đkacxưwfplywffng sưwfplrbpsn, mởxljh miệcyying đkacxòylkji đkacxsaus vậglbgt củfpiaa đkacxsaus đkacxcyyixcmlnh, ímwlxt nhiềvepdu gìxcmloqckng hơhisfi mấhvzct mặylkjt. Ba ngưwfplywffi Ma Tửnxlsfmdnm tỏyudl ra kinh ngạggfhc, phùvpiqwfpl giànblzu nhấhvzct Tu Châfmdnn Giớwkhwi, muốmxten thứnfpjxcmlnblz khôrbpsng cóbqes, lạggfhi đkacxòylkji củfpiaa đkacxsaus đkacxcyyixcmlnh mộzdzrt nháwkhwnh câfmdny, trong chuyệcyyin nànblzy hẳnblzn cóbqes vấhvzcn đkacxvepd.


Ngưwfplywffi thứnfpj nhấhvzct cóbqes phảsasbn ứnfpjng lànblz Ma Tửnxlsfmdnm:

- Sưwfplrbpsn, đkacxóbqes khôrbpsng phảsasbi lànblz nháwkhwnh đkacxànblzo mộzdzrc hay sao?

- Đnwxyưwfplơhisfng nhiêsausn khôrbpsng phảsasbi.

bzjto nhâfmdnn cưwfplywffi ha hảsasb, liếogaqc nhìxcmln Hoànblzng Nguyệcyyit Mi mộzdzrt cáwkhwi:

- Lờywffi nóbqesi lúkwkec nãbzjty củfpiaa vi sưwfpl e rằwkhwng phảsasbi thu hồsausi, Hoànblzng Nguyệcyyit Mi, lầsausn thửnxls tháwkhwch lễlzjf vậglbgt báwkhwi sưwfplnblzy, con đkacxãbzjt thua. Từrqyu nay vềvepd sau, con sẽrqyunblzwfpl muộzdzri củfpiaa Ma Tửnxlsfmdnm, vốmxten con nhậglbgp môrbpsn muộzdzrn hơhisfn nànblzng, chuyệcyyin nànblzy cũoqckng khôrbpsng cóbqesxcmlnblz thiệcyyit thòylkji.

- Cáwkhwi gìxcml?

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi giậglbgt mìxcmlnh kinh hãbzjti:

- Con phảsasbi gọojlfi tiệcyyin... sưwfpl tỷhtca?

Lậglbgp tứnfpjc nànblzng tỏyudl ra khẩnblzn trưwfplơhisfng nôrbpsn nóbqesng, chuyệcyyin nànblzy lànblz nỗjtqqi nhụzazqc đkacxmxtei vớwkhwi nànblzng:

- nhưwfplng sưwfplrbpsn, nháwkhwnh câfmdny nànblzy dùvpiqnblz đkacxànblzo mộzdzrc cao cấhvzcp, cũoqckng khôrbpsng thểllwwnblzo sáwkhwnh đkacxưwfpldydkc vớwkhwi Vạggfhn Niêsausn Ngọojlfc Tủfpiay Thai củfpiaa con kia mànblz?

bzjto nhâfmdnn cũoqckng nởxljh mộzdzrt nụzazqwfplywffi, lấhvzcy nháwkhwnh câfmdny ra cẩnblzn thậglbgn vuốmxtet ve:

- Thôrbpsi đkacxưwfpldydkc, coi nhưwfpl vi sưwfpl giảsasbng cho cáwkhwc con mộzdzrt bànblzi vậglbgy, Hãbzjty nhớwkhw kỹhvzc, đkacxâfmdny khôrbpsng phảsasbi lànblz nháwkhwnh câfmdny thưwfplywffng, nóbqes chímwlxnh lànblz Thầsausn Chi do Thụzazqwfplơhisfng Bồsausng Kinh Thầsausn Mộzdzrc kếogaqt thànblznh.

- Cáwkhwi gìxcmlnblz Bồsausng Kinh Thầsausn Mộzdzrc? Cáwkhwi gìxcmlnblz Thụzazqwfplơhisfng? Cáwkhwi gìxcmlnblz Thầsausn Chi?


Khôrbpsng riêsausng gìxcml Hoànblzng Nguyệcyyit Mi khôrbpsng hiểllwwu, chủfpia tớwkhw Ma Tửnxlsfmdnm cũoqckng chưwfpla từrqyung nghe qua.

bzjto nhâfmdnn khôrbpsng hềvepd tỏyudl ra mấhvzct kiêsausn nhẫdwvun, giảsasbi thímwlxch cẩnblzn thậglbgn rõrilxnblzng vớwkhwi cáwkhwc nànblzng, cuốmxtei cùvpiqng mớwkhwi nóbqesi:

- Bồsausng Kinh Thầsausn Mộzdzrc nànblzy cũoqckng lànblz Linh Vậglbgt trờywffi sinh, sinh ra Thầsausn Chi chímwlxnh lànblznblzi liệcyyiu tuyệcyyit hảsasbo đkacxllww luyệcyyin phùvpiq chếogaq khímwlx. Đnwxyáwkhwng tiếogaqc Thụzazqwfplơhisfng nànblzy khôrbpsng đkacxfpia hỏyudla hậglbgu, chỉmxtebqeswfplwkhwi mưwfplywffi năoaumm. Nếogaqu lànblz hỏyudla hậglbgu năoaumm trăoaumm năoaumm trởxljhsausn, Thầsausn Chi do Thụzazqwfplơhisfng Bồsausng Kinh Thầsausn Mộzdzrc nànblzy kếogaqt thànblznh sẽrqyu khôrbpsng kévrpkm gìxcml Thiêsausn Sinh Thầsausn Mộzdzrc.

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi cùvpiqng chủfpia tớwkhw Ma Tửnxlsfmdnm nghe vậglbgy giậglbgt mìxcmlnh kinh hãbzjti, khôrbpsng ngờywff thứnfpjnblzy lạggfhi trâfmdnn quýxljh tớwkhwi mứnfpjc ấhvzcy. Chủfpia tớwkhw Ma Tửnxlsfmdnm khôrbpsng khỏyudli nhìxcmln vềvepd phímwlxa Vũoqck La, Vũoqck La đkacxnfpjng bêsausn cạggfhnh khôrbpsng nóbqesi nửnxlsa lờywffi đkacxãbzjt từrqyufmdnu, mãbzjti đkacxếogaqn lúkwkec nànblzy, vẻoaum mặylkjt hắwfpln vẫdwvun tỏyudl ra bìxcmlnh thảsasbn.

Hắwfpln lấhvzcy Thiêsausn Sinh Thầsausn Thạggfhch củfpiaa Ma Tửnxlsfmdnm, tímwlxnh ra vẫdwvun còylkjn lờywffi cháwkhwn.

- Bấhvzct quáwkhw trong Thầsausn Chi nànblzy ẩnblzn chứnfpja rấhvzct nhiềvepdu khímwlx Canh Kim, cóbqes thểllwwvpiq lạggfhi đkacxưwfpldydkc cho khuyếogaqt đkacxiểllwwm vềvepd hỏyudla hậglbgu, quảsasb thậglbgt lànblz mộzdzrt tànblzi liệcyyiu chếogaq phùvpiq cựmxtec phẩnblzm.

Tuy lãbzjto nhâfmdnn cho rằwkhwng mìxcmlnh siêsausu phànblzm, nhưwfplng vẫdwvun khôrbpsng biếogaqt đkacxưwfpldydkc vìxcml sau bêsausn trong Thụzazqwfplơhisfng Bồsausng Kinh Thầsausn Mộzdzrc lạggfhi ẩnblzn chứnfpja nhiềvepdu khímwlx Canh Kim nhưwfpl vậglbgy.

bzjto hànblzi lòylkjng thu cấhvzct Thầsausn Chi, vịdghy trímwlx củfpiaa Hoànblzng Nguyệcyyit Mi vànblz Ma Tửnxlsfmdnm coi nhưwfpl đkacxãbzjt đkacxưwfpldydkc đkacxdghynh đkacxoạggfht.

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi vốmxten vẫdwvun cho rằwkhwng mìxcmlnh thắwfplng cuộzdzrc, hiệcyyin tạggfhi giốmxteng nhưwfpl vừrqyua bịdghy giáwkhwng mộzdzrt gậglbgy vànblzo đkacxsausu, trong lúkwkec nhấhvzct thờywffi đkacxsausu óbqesc choáwkhwng váwkhwng. Bỗjtqqng nhiêsausn từrqyu trêsausn cao ngãbzjt xuốmxteng, tựmxte nhiêsausn khóbqes chịdghyu vôrbpsvpiqng. Sưwfplrbpsn đkacxãbzjt an bànblzi nhưwfpl vậglbgy, nànblzng chỉmxtebqes thểllww giậglbgn mànblz khôrbpsng dáwkhwm nóbqesi, nànblzng khôrbpsng thểllwwnblzo ngờywff đkacxưwfpldydkc mộzdzrt nháwkhwnh câfmdny hếogaqt sứnfpjc bìxcmlnh phànblzm nhưwfpl vậglbgy, lạggfhi cóbqes lai lịdghych bấhvzct phànblzm.

Ma Tửnxlsfmdnm sốmxteng lạggfhi từrqyu trong tuyệcyyit cảsasbnh, vôrbpsvpiqng cảsasbm kímwlxch Vũoqck La. Hiểllwwn nhiêsausn Vũoqck La thừrqyua biếogaqt lai lịdghych Thầsausn Chi, lúkwkec trưwfplwkhwc hắwfpln nóbqesi rằwkhwng đkacxóbqesnblz đkacxànblzo mộzdzrc năoaumm trăoaumm năoaumm, e rằwkhwng chỉmxtexcml sợdydkxcmlnh khôrbpsng nhậglbgn.

bzjto nhâfmdnn cóbqes vẻoaum chưwfpla thỏyudla mãbzjtn, lạggfhi hỏyudli Ma Tửnxlsfmdnm:

- Đnwxysaus nhi, con vẫdwvun chưwfpla trảsasb lờywffi vi sưwfpl, con tìxcmlm đkacxưwfpldydkc bảsasbo bốmxtei nànblzy ởxljhhisfi nànblzo, cóbqesylkjn nữywffa hay khôrbpsng?

Ma Tửnxlsfmdnm khôrbpsng biếogaqt nêsausn trảsasb lờywffi nhưwfpl thếogaqnblzo, Vũoqck La phímwlxa sau chợdydkt bưwfplwkhwc lêsausn:


- Lànblz ta cho nànblzng.

bzjto nhâfmdnn cưwfplywffi lạggfhnh, lúkwkec nànblzy mớwkhwi đkacxưwfpla mắwfplt nhìxcmln vềvepd phímwlxa Vũoqck La:

- Cáwkhwc hạggfh chímwlxnh lànblz ngưwfplywffi đkacxãbzjtnfpjc hiếogaqp đkacxsaus đkacxcyyi ta bêsausn ngoànblzi núkwkei đkacxóbqes ưwfpl?

Nhắwfplc tớwkhwi chuyệcyyin nànblzy, Hoànblzng Nguyệcyyit Mi vốmxten cóbqes chúkwket rầsausu rĩwfbm khôrbpsng vui nhấhvzct thờywffi hưwfplng phấhvzcn thévrpkt lớwkhwn:

- Sưwfplrbpsn, chímwlxnh lànblzsausn nànblzy đkacxãbzjtnfpjc hiếogaqp đkacxsaus nhi, ngànblzn vạggfhn lầsausn khôrbpsng thểllww buôrbpsng tha hắwfpln!

Thâfmdnn hìxcmlnh lãbzjto nhâfmdnn thoáwkhwng đkacxzdzrng, đkacxãbzjt bay ra khỏyudli Tháwkhwi Sưwfplhtca, thẳnblzng tớwkhwi trưwfplwkhwc mặylkjt Vũoqck La, đkacxôrbpsi mắwfplt lãbzjto lưwfplu lộzdzrnblzn quang, quévrpkt nhìxcmln hắwfpln từrqyu đkacxsausu tớwkhwi châfmdnn.

- hảsasbo tiểllwwu tửnxls, thậglbgt can đkacxsasbm.

bzjto nhâfmdnn hừrqyu lạggfhnh mộzdzrt tiếogaqng:

- Dáwkhwm đkacxzdzrng tớwkhwi đkacxsaus nhi củfpiaa lãbzjto phu...

Thìxcmlnh lìxcmlnh kìxcmlnh phong trỗjtqqi dậglbgy, từrqyu áwkhwo bànblzo lãbzjto nhâfmdnn cuốmxten ra mưwfplywffi táwkhwm đkacxggfho hànblzo quang mànblzu trắwfplng nhạggfht, xoáwkhwy tímwlxt khôrbpsng ngừrqyung, thổphtfi rấhvzct mạggfhnh khiếogaqn cho y phụzazqc Vũoqck La bay phấhvzct phớwkhwi.

Ma Tửnxlsfmdnm vộzdzri vànblzng quỳtelm xuốmxteng cầsausu xin:

- Sưwfplrbpsn, hắwfpln lànblz bằwkhwng hữywffu củfpiaa đkacxsaus nhi, xin sưwfplrbpsn thủfpia hạggfhwfplu tìxcmlnh...

bzjto nhâfmdnn hừrqyu lạggfhnh mộzdzrt tiếogaqng, chợdydkt nhìxcmln thấhvzcy vẻoaum bấhvzct khuấhvzct trong áwkhwnh mắwfplt Vũoqck La, nhấhvzct thờywffi lửnxlsa giậglbgn bốmxtec cao. Lãbzjto quen ởxljh trêsausn cao, đkacxãbzjt sớwkhwm hìxcmlnh thànblznh thóbqesi quen ngạggfho thịdghy chúkwkeng sinh. Hiệcyyin tạggfhi đkacxzdzrt nhiêsausn cóbqes ngưwfplywffi dùvpiqng áwkhwnh mắwfplt ngang hànblzng nhìxcmln lãbzjto nhưwfpl vậglbgy, chuyệcyyin nànblzy khiếogaqn cho lãbzjto cảsasbm thấhvzcy mìxcmlnh bịdghy khiêsausu khímwlxch.

- Lui ra!

bzjto nhâfmdnn quáwkhwt to mộzdzrt tiếogaqng, mộzdzrt luồsausng lựmxtec lưwfpldydkng vôrbpsxcmlnh nhẹtowp nhànblzng đkacxnblzy Ma Tửnxlsfmdnm trôrbpsi ra phímwlxa sau, Hoànblzng Nguyệcyyit Mi đkacxnfpjng bêsausn cạggfhnh quan sáwkhwt vớwkhwi vẻoaum vui mừrqyung trưwfplwkhwc tai họojlfa củfpiaa kẻoaum kháwkhwc, khóbqese miệcyying nhếogaqch mộzdzrt nụzazqwfplywffi đkacxwfplc ýxljh.

- Hừrqyu, xem ra sưwfplrbpsn cũoqckng khôrbpsng hànblzi lòylkjng vớwkhwi hànblznh vi phóbqesng đkacxãbzjtng củfpiaa ngưwfplơhisfi, muốmxten dạggfhy dỗjtqq ngưwfplơhisfi mộzdzrt chúkwket. E rằwkhwng hiệcyyin tạggfhi sưwfplrbpsn đkacxãbzjt hốmxtei hậglbgn thu têsausn đkacxsaus đkacxcyyi phóbqesng đkacxãbzjtng nhưwfpl ngưwfplơhisfi...

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi lảsasbi nhảsasbi khôrbpsng ngừrqyung:

- ngưwfplơhisfi cànblzng cầsausu tìxcmlnh, sưwfplrbpsn cànblzng phẫdwvun nộzdzr, chắwfplc chắwfpln sẽrqyu đkacxáwkhwnh cho têsausn tiểllwwu tửnxlsnblzy trọojlfng thưwfplơhisfng khôrbpsng dậglbgy nổphtfi, đkacxllww xem tưwfplơhisfng lai cáwkhwc ngưwfplơhisfi còylkjn dáwkhwm lànblzm nhữywffng chuyệcyyin cầsausu thảsasb nhưwfpl vậglbgy nữywffa khôrbpsng...

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi còylkjn đkacxang nóbqesi, khôrbpsng biếogaqt Vũoqck La dùvpiqng thủfpia đkacxoạggfhn gìxcml, thìxcmlnh lìxcmlnh ra tay nhanh nhưwfpl đkacxiệcyyin chớwkhwp, chộzdzrp trúkwkeng đkacxsausu vai lãbzjto nhâfmdnn.

trong mắwfplt Hoànblzng Nguyệcyyit Mi vànblz Ma Tửnxlsfmdnm, lãbzjto nhâfmdnn nhưwfpl thiêsausn thầsausn bấhvzct khảsasb chiếogaqn thắwfplng nhấhvzct thờywffi sắwfplc mặylkjt đkacxggfhi biếogaqn, toànblzn thâfmdnn run rẩnblzy, kinh hoànblzng nhìxcmln Vũoqck La:

- ngưwfplơhisfi... vìxcml sao ngưwfplơhisfi biếogaqt...

oqck La lạggfhnh lùvpiqng nóbqesi:

- Lãbzjto muốmxten ta nóbqesi tạggfhi đkacxâfmdny sao?

sắwfplc mặylkjt lãbzjto nhâfmdnn lạggfhi biếogaqn đkacxphtfi:

- Đnwxyrqyung, hay lànblznblzo trong hãbzjty nóbqesi.

oqck La siếogaqt chặylkjt vai lãbzjto nhâfmdnn, hai ngưwfplywffi cùvpiqng nhau chậglbgm rãbzjti đkacxi vànblzo đkacxggfhi đkacxiệcyyin, Lậglbgp tứnfpjc ầsausm mộzdzrt tiếogaqng, cửnxlsa đkacxiệcyyin đkacxóbqesng chặylkjt lạggfhi, chỉmxteylkjn lạggfhi Hoànblzng Nguyệcyyit Mi cùvpiqng chủfpia tớwkhw Ma Tửnxlsfmdnm đkacxang bànblzng hoànblzng ngơhisf ngáwkhwc, khôrbpsng hiểllwwu chuyệcyyin gìxcml.

Cửnxlsa đkacxiệcyyin vừrqyua đkacxóbqesng, lậglbgp tứnfpjc ngăoaumn cáwkhwch bêsausn trong đkacxggfhi đkacxiệcyyin vớwkhwi thếogaq giớwkhwi bêsausn ngoànblzi.

bzjto nhâfmdnn nôrbpsn nóbqesng khôrbpsng nhịdghyn đkacxưwfpldydkc vộzdzri hỏyudli:

- Rốmxtet cụzazqc ngưwfplơhisfi lànblz ai, vìxcml sao ngưwfplơhisfi biếogaqt đkacxưwfpldydkc yếogaqu đkacxiểllwwm mộzdzrt thâfmdnn tu vi củfpiaa lãbzjto phu nằwkhwm ởxljh huyệcyyit Vâfmdnn Môrbpsn trêsausn đkacxsausu vai?

oqck La khôrbpsng chúkwket kháwkhwch sáwkhwo, nệcyyin cho lãbzjto mộzdzrt trậglbgn, khiếogaqn cho lãbzjto kêsausu la oai oáwkhwi, Hắwfpln vừrqyua đkacxáwkhwnh vừrqyua thóbqesa mạggfhsausm ĩwfbm:

- Lãbzjto giànblzwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn khôrbpsng biếogaqt xấhvzcu hổphtfnblzy, còylkjn giảsasb vờywff thanh cao, đkacxôrbpsn hậglbgu gìxcml nữywffa? Lãbzjto thu đkacxsaus đkacxcyyi thìxcml cứnfpj thu, tạggfhi sao đkacxylkjc biệcyyit thu hai thiếogaqu nữywff nhưwfpl vậglbgy, ta còylkjn cảsasbm thấhvzcy xấhvzcu hổphtf thay, lãbzjto còylkjn mặylkjt mũoqcki nànblzo sốmxteng trêsausn thếogaq gian nànblzy nữywffa?

E rằwkhwng ngay cảsasb Ma Tửnxlsfmdnm cùvpiqng Hoànblzng Nguyệcyyit Mi cũoqckng khôrbpsng biếogaqt, sưwfplrbpsn củfpiaa cáwkhwc nànblzng chímwlxnh lànblz Nam Hoang đkacxcyyi nhấhvzct phùvpiqwfplwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn tiếogaqng tăoaumm lừrqyung lẫdwvuy.

kwkec trưwfplwkhwc Vũoqck La còylkjn tưwfplxljhng lànblz mộzdzrt phùvpiqwfpl nho nhỏyudl khôrbpsng đkacxnblzng cấhvzcp nànblzo đkacxóbqes nhìxcmln trúkwkeng Ma Tửnxlsfmdnm. Hắwfpln khôrbpsng ngờywff rằwkhwng chímwlxnh lànblzwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn bànblzy ra tưwfpl tháwkhwi đkacxggfho mạggfho.

Phùvpiqwfplnblz lựmxtec lưwfpldydkng duy nhấhvzct cóbqes thểllww đkacxnfpjng bêsausn ngoànblzi cuộzdzrc tranh chấhvzcp giữywffa hai phe Chímwlxnh Ma. Bấhvzct kểllwwwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn đkacxi tớwkhwi đkacxâfmdnu cũoqckng cóbqes ngưwfplywffi nhiệcyyit tìxcmlnh tiếogaqp đkacxãbzjti.

Nếogaqu nóbqesi bằwkhwng hữywffu mànblz tiềvepdn kiếogaqp Vũoqck La cóbqes đkacxưwfpldydkc, cóbqes thểllwwbqesi mộzdzrt ngưwfplywffi duy nhấhvzct chímwlxnh lànblzwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn.

Đnwxyâfmdny gọojlfi lànblzwfplơhisfng giao tri tâfmdnm, Vũoqck La hiểllwwu Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn rấhvzct rõrilxnblzng. Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn hiểllwwu hắwfpln cũoqckng khôrbpsng kévrpkm. Tuy rằwkhwng Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn bỉmxtephtfi, nhưwfplng nhâfmdnn phẩnblzm khôrbpsng thểllww coi thưwfplywffng, tuyệcyyit đkacxmxtei khôrbpsng cóbqes chuyệcyyin báwkhwn đkacxnfpjng bằwkhwng hữywffu. Hơhisfn nữywffa Vũoqck La nắwfplm giữywff rấhvzct nhiềvepdu bímwlx mậglbgt củfpiaa Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn, huyệcyyit Vâfmdnn Môrbpsn củfpiaa lãbzjto chỉmxtenblz mộzdzrt trong sốmxte đkacxóbqes.

hắwfpln cũoqckng khôrbpsng sợdydkwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn sẽrqyu tiếogaqt lộzdzr thâfmdnn phậglbgn củfpiaa mìxcmlnh.

Tiềvepdn kiếogaqp Vũoqck La, linh phùvpiq nhấhvzct phẩnblzm củfpiaa hắwfpln cóbqes quáwkhw nửnxlsa lànblz do Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn luyệcyyin chếogaq, đkacxưwfplơhisfng nhiêsausn lầsausn nànblzo Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn cũoqckng bắwfplt chẹtowpt hắwfpln mộzdzrt khoảsasbn thùvpiq lao khôrbpsng nhỏyudl. Khoảsasbn khôrbpsng nhỏyudlnblzy đkacxmxtei vớwkhwi Nam Hoang Đnwxyếogaq Quâfmdnn, nếogaqu mang ra Tu Châfmdnn Giớwkhwi thừrqyua sứnfpjc lànblzm cho mộzdzrt môrbpsn pháwkhwi nhấhvzct lưwfplu táwkhwng gia bạggfhi sảsasbn.

Mỗjtqqi lầsausn Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn đkacxvepdu nóbqesi vớwkhwi Vũoqck La hếogaqt sứnfpjc vôrbps sỉmxte:

- Giao tìxcmlnh lànblz giao tìxcmlnh, lànblzm ăoaumn lànblznblzm ăoaumn, ta khôrbpsng thểllwwxcml ngưwfplơhisfi lànblz bằwkhwng hữywffu củfpiaa ta mànblz khôrbpsng lấhvzcy tiềvepdn ngưwfplơhisfi. Nếogaqu lànblzm nhưwfpl vậglbgy, chẳnblzng nhữywffng ngưwfplywffi kháwkhwc sẽrqyu hoànblzi nghi chúkwkeng ta cóbqesxcmlnh cảsasbm ‘kháwkhwc thưwfplywffng’ vớwkhwi nhau, mànblz ngay cảsasb Tốmxteng Kiếogaqm Mi cũoqckng sẽrqyu ăoaumn phảsasbi giấhvzcm chua...

wfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn bịdghy đkacxáwkhwnh mặylkjt mũoqcki bầsausm dậglbgp, thìxcmlnh lìxcmlnh bừrqyung tỉmxtenh ngộzdzr, mừrqyung nhưwfpl đkacxsausn dạggfhi, ôrbpsm cổphtf hắwfpln cưwfplywffi ha hảsasb:

- Con bànblzbqes, lànblz ngưwfplơhisfi, thậglbgt lànblz ngưwfplơhisfi rồsausi, ha ha ha. Ta biếogaqt, ta biếogaqt ngưwfplơhisfi sẽrqyu khôrbpsng chếogaqt dễlzjfnblzng nhưwfpl vậglbgy, ha ha ha...

oqck La nhìxcmln bộzdzr dạggfhng vui mừrqyung củfpiaa lãbzjto, trong lòylkjng cũoqckng thấhvzcy cảsasbm đkacxzdzrng. Tiềvepdn kiếogaqp củfpiaa mìxcmlnh rốmxtet cụzazqc cũoqckng khôrbpsng tớwkhwi nỗjtqqi thấhvzct bạggfhi hoànblzn toànblzn, vẫdwvun còylkjn cóbqes đkacxưwfpldydkc mộzdzrt bằwkhwng hữywffu nhưwfpl vậglbgy.

Sau khi Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn mừrqyung rỡjfdp mộzdzrt hồsausi, cũoqckng dầsausn dầsausn bìxcmlnh tĩwfbmnh lạggfhi, thởxljhnblzi mộzdzrt tiếogaqng ngồsausi xuốmxteng tạggfhi chỗjtqq:

- Quỷhtca Lệcyyi Danh vôrbpsvpiqng giảsasbo hoạggfht, từrqyu đkacxsausu chímwlx cuốmxtei chuyệcyyin ấhvzcy, y khôrbpsng tiếogaqt lộzdzr chúkwket phong thanh. Lúkwkec ấhvzcy ta đkacxang ởxljh Trung Châfmdnu, lúkwkec chạggfhy vềvepd tớwkhwi đkacxãbzjt khôrbpsng còylkjn kịdghyp...

oqck La cũoqckng ngồsausi xuốmxteng, lấhvzcy ra mộzdzrt vòylkjwfpldydku nốmxtec mộzdzrt ngụzazqm, sau đkacxóbqes đkacxưwfpla cho Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn:

- Chuyệcyyin rơhisfi đkacxsausu, y dáwkhwm bấhvzct cẩnblzn hay sao?

wfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn gậglbgt gậglbgt đkacxsausu:

- Đnwxyúkwkeng vậglbgy.

Hai ngưwfplywffi cùvpiqng uốmxteng, mỗjtqqi ngưwfplywffi mộzdzrt ngụzazqm, tâfmdnm sựmxtenblzn huyêsausn, trong lúkwkec khôrbpsng hay khôrbpsng biếogaqt đkacxãbzjt uốmxteng hếogaqt vòylkjwfpldydku, Giọojlfng Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn đkacxsausy cảsasbm kháwkhwi:

- Cũoqckng lànblz chuyệcyyin củfpiaa ngưwfplơhisfi đkacxãbzjtmwlxch thímwlxch ta, bằwkhwng khôrbpsng lúkwkec nànblzy ta vẫdwvun còylkjn rong chơhisfi khắwfplp chốmxten. Thậglbgt ra ta đkacxãbzjt pháwkhwt hiệcyyin tiểllwwu nha đkacxsausu Ma Tửnxlsfmdnm từrqyu sớwkhwm, chỉmxtenblz ta quáwkhw ham chơhisfi, mớwkhwi khôrbpsng dẫdwvun nóbqes theo dạggfhy dỗjtqq, bằwkhwng khôrbpsng hiệcyyin tạggfhi tốmxtei thiểllwwu nóbqesoqckng lànblz phùvpiqwfplwkhwt phẩnblzm.

oqck La chỉmxte biếogaqt cưwfplywffi khổphtf, lãbzjto mưwfpldydkn cớwkhwnblz tu vi khôrbpsng đkacxfpia, lừrqyua ngưwfplywffi ta đkacxếogaqn khổphtf.

- Ngay cảsasb ngưwfplơhisfi còylkjn bịdghy nhưwfpl vậglbgy, nóbqesi khôrbpsng chừrqyung ngay cảsasb ta đkacxếogaqn ngànblzy nànblzo đkacxóbqesoqckng sẽrqyu bịdghy ngưwfplywffi áwkhwm toáwkhwn. Mộzdzrt thâfmdnn bảsasbn lãbzjtnh củfpiaa ta nếogaqu nhưwfpl thấhvzct truyềvepdn, ta sẽrqyurbpsvpiqng cóbqes lỗjtqqi vớwkhwi âfmdnn sưwfplbzjto nhâfmdnn gia. Cho nêsausn ta đkacxànblznh phảsasbi névrpkn lòylkjng, chuẩnblzn bịdghyxcmlm đkacxdghya phưwfplơhisfng dạggfhy dỗjtqq đkacxsaus đkacxcyyi cho cẩnblzn thậglbgn,

bzjto liếogaqc nhìxcmln Vũoqck La mộzdzrt cáwkhwi, đkacxzdzrt nhiêsausn nóbqesi:

- ngưwfplơhisfi cóbqes quan hệcyyi thếogaqnblzo vớwkhwi đkacxsaus đkacxcyyi ta? Ta cảsasbnh cáwkhwo ngưwfplơhisfi, khôrbpsng đkacxưwfpldydkc cóbqes ýxljhxcml vớwkhwi đkacxsaus đkacxcyyi ta, ngưwfplywffi ta lànblzbzjtn bốmxtei củfpiaa ngưwfplơhisfi, chẳnblzng lẽrqyu ngưwfplơhisfi muốmxten lànblzm mấhvzct mặylkjt giànblz củfpiaa mìxcmlnh, muốmxten đkacxi lạggfhi vớwkhwi vãbzjtn bốmxtei?

oqck La hừrqyu lạggfhnh mộzdzrt tiếogaqng:

- Lãbzjto cho rằwkhwng ta cũoqckng lànblz loạggfhi ngưwfplywffi giốmxteng nhưwfplbzjto sao? Ta muốmxten nhắwfplc nhởxljhbzjto, đkacxrqyung cóbqes chuyệcyyin gìxcml mờywff áwkhwm vớwkhwi đkacxsaus đkacxcyyi, đkacxóbqes chímwlxnh lànblz loạggfhn luâfmdnn!

wfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn đkacxùvpiqng đkacxùvpiqng nổphtfi giậglbgn giốmxteng nhưwfpl mộzdzrt con mèdwvuo bịdghy nắwfplm đkacxrbpsi:

- Cáwkhwi gìxcml, cáwkhwi gìxcml, ngưwfplơhisfi cho rằwkhwng ta lànblz ngưwfplywffi nhưwfpl vậglbgy sao? Đnwxyúkwkeng lànblz mắwfplt chóbqes...

oqck La bìxcmlnh thảsasbn nóbqesi:

- Bịdghy ta nóbqesi trúkwkeng rồsausi chứnfpjxcml, bằwkhwng khôrbpsng lãbzjto cũoqckng sẽrqyu khôrbpsng giãbzjty nảsasby lêsausn nhưwfpl vậglbgy. Ta biếogaqt Hoànblzng Nguyệcyyit Mi kia lànblz mẫdwvuu ngưwfplywffi mànblzbzjto thímwlxch, khẩnblzu vịdghy củfpiaa lãbzjto lúkwkec nànblzo cũoqckng đkacxzdzrc đkacxáwkhwo hơhisfn ngưwfplywffi, đkacxiểllwwm nànblzy ta chỉmxtebqes thểllww nghiêsausng mìxcmlnh báwkhwi phụzazqc.

wfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn trởxljhsausn ủfpiaoqck nhưwfplnblz chọojlfi thấhvzct trậglbgn:

- Con bànblzbqes, đkacxúkwkeng lànblz khôrbpsng gạggfht đkacxưwfpldydkc ngưwfplơhisfi...

wfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn cũoqckng vôrbpsvpiqng đkacxau khổphtf, lúkwkec trưwfplwkhwc lãbzjto ngẫdwvuu nhiêsausn gặylkjp Hoànblzng Nguyệcyyit Mi, quảsasb thậglbgt nữywff nhâfmdnn cóbqeswkhwng ngưwfplywffi suôrbpsng đkacxuộzdzrt nhưwfpl vậglbgy rấhvzct hợdydkp vớwkhwi khẩnblzu vịdghy củfpiaa lãbzjto. Hơhisfn nữywffa gưwfplơhisfng mặylkjt Hoànblzng Nguyệcyyit Mi dễlzjf nhìxcmln, khiếogaqn cho nhấhvzct thờywffi Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn thoáwkhwng đkacxzdzrng trong lòylkjng.

Khôrbpsng ngờywff sau lãbzjto pháwkhwt hiệcyyin ra Hoànblzng Nguyệcyyit Mi lạggfhi lànblz mầsausm mốmxteng rấhvzct tốmxtet đkacxllww nốmxtei nghiệcyyip phùvpiqwfpl củfpiaa mìxcmlnh. Câfmdnn nhắwfplc giữywffa truyềvepdn thừrqyua môrbpsn pháwkhwi vànblz dụzazqc vọojlfng củfpiaa mìxcmlnh, Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn ung ýxljh hai đkacxiểllwwm ởxljh Hoànblzng Nguyệcyyit Mi: kỹhvzcoaumng vànblz nhâfmdnn phẩnblzm củfpiaa phùvpiqwfpl. Rốmxtet cụzazqc lãbzjto đkacxànblznh đkacxèdwvu évrpkp dụzazqc vọojlfng củfpiaa mìxcmlnh, thu Hoànblzng Nguyệcyyit Mi lànblzm môrbpsn hạggfh.

Đnwxyáwkhwng tiếogaqc mỗjtqqi lầsausn nhìxcmln Hoànblzng Nguyệcyyit Mi, tâfmdnm lýxljh nam nhâfmdnn bỉmxtephtfi củfpiaa lãbzjto lạggfhi cảsasbm thấhvzcy vôrbpsvpiqng tiếogaqc nuốmxtei. Mộzdzrt mầsausm non tưwfplơhisfi xanh mơhisfn mởxljhn nhưwfpl vậglbgy, khôrbpsng biếogaqt sau nànblzy con heo nànblzo cóbqes phúkwkec đkacxưwfpldydkc ăoaumn...

sausn ngoànblzi đkacxggfhi đkacxiệcyyin, chủfpia tớwkhw Ma Tửnxlsfmdnm cùvpiqng Hoànblzng Nguyệcyyit Mi ngơhisf ngáwkhwc nhìxcmln nhau, chờywffylkjn mỏyudli hếogaqt hai canh giờywff, rốmxtet cụzazqc đkacxggfhi môrbpsn mởxljh ra kêsausu ầsausm mộzdzrt tiếogaqng. Sưwfpl phụzazq bọojlfn họojlf mặylkjt mànblzy bầsausm dậglbgp tiếogaqn ra, kềvepd vai sáwkhwt cáwkhwnh cùvpiqng Vũoqck La, thâfmdnn thểllww hai ngưwfplywffi toáwkhwt ra mùvpiqi rưwfpldydku nồsausng nặylkjc.

Tuy rằwkhwng Hưwfplwkhwng Cuồsausng Ngôrbpsn uốmxteng rấhvzct nhiềvepdu, lạggfhi khôrbpsng bỏyudl đkacxưwfpldydkc bảsasbn chấhvzct bỉmxtephtfi củfpiaa lãbzjto, hảsasbo sựmxte giữywffa mìxcmlnh vànblz Hoànblzng Nguyệcyyit Mi thấhvzct bạggfhi, lãbzjto cũoqckng khôrbpsng muốmxten thấhvzcy ngưwfplywffi kháwkhwc sung sưwfplwkhwng. Vừrqyua thấhvzcy áwkhwnh mắwfplt Ma Tửnxlsfmdnm nhìxcmln Vũoqck La cóbqes vẻoaum thâfmdnn thiếogaqt, bèdwvun vung tay lêsausn:

- Cáwkhwc đkacxsaus nhi, hai ngưwfplywffi cáwkhwc con nghe đkacxâfmdny. Vũoqck La chímwlxnh lànblz hảsasbo huynh đkacxcyyi củfpiaa vi sưwfpl, vềvepd sau gặylkjp hắwfpln, cáwkhwc con phảsasbi gọojlfi bằwkhwng sưwfpl thúkwkec.

- Cáwkhwi gìxcml?!

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi vànblz Ma Tửnxlsfmdnm đkacxsausng thờywffi kinh hôrbps thấhvzct thanh.

Vốmxten Hoànblzng Nguyệcyyit Mi trôrbpsng cậglbgy sưwfpl phụzazq sẽrqyu trúkwket giậglbgn thay mìxcmlnh, khôrbpsng ngờywff hai ngưwfplywffi ‘mậglbgt đkacxànblzm’ hai canh giờywff, Vũoqck La từrqyu cừrqyuu nhâfmdnn lạggfhi biếogaqn thànblznh sưwfpl thúkwkec.

Trưwfplwkhwc khi tiếogaqn vànblzo đkacxggfhi đkacxiệcyyin, rõrilxnblzng lànblzwfpl phụzazq khôrbpsng quen biếogaqt Vũoqck La, hơhisfn nữywffa sưwfpl phụzazq bịdghy ngưwfplywffi ta chếogaq ngựmxte tiếogaqn vànblzo.

Chẳnblzng lẽrqyuxljh trong đkacxggfhi đkacxiệcyyin, sưwfpl phụzazq bịdghy ngưwfplywffi ta đkacxáwkhwnh tớwkhwi nỗjtqqi phảsasbi chịdghyu phụzazqc?

Hoànblzng Nguyệcyyit Mi tứnfpjc tốmxtei, nghiếogaqn răoaumng nghiếogaqn lợdydki buồsausn bựmxtec vôrbpsvpiqng, cảsasbm thấhvzcy hậglbgn Vũoqck La thấhvzcu xưwfplơhisfng.

Ma Tửnxlsfmdnm thầsausm nhủfpia trong lòylkjng: “Nhưwfpl vậglbgy cũoqckng tốmxtet, chuyếogaqn nànblzy coi nhưwfpl giảsasbi thoáwkhwt, Hắwfpln trởxljh thànblznh trưwfplxljhng bốmxtei củfpiaa mìxcmlnh, chuyệcyyin giữywffa mìxcmlnh vớwkhwi hắwfpln hoànblzn toànblzn khôrbpsng cóbqes khảsasboaumng, cóbqes thểllww dứnfpjt đkacxi ýxljh niệcyyim nànblzy...

Tuy rằwkhwng lýxljh trímwlxnblz nhưwfpl vậglbgy, nhưwfplng vìxcml sao tim mìxcmlnh lạggfhi nhóbqesi đkacxau?

Ma Tửnxlsfmdnm cúkwkei đkacxsausu, khôrbpsng dáwkhwm đkacxllww cho ngưwfplywffi ta nhìxcmln thấhvzcy gưwfplơhisfng mặylkjt táwkhwi nhợdydkt củfpiaa mìxcmlnh.

oqck La chúkwke ýxljh vẻoaum mặylkjt Ma Tửnxlsfmdnm, cũoqckng cóbqes thểllww thầsausm than trong lòylkjng, Xửnxls trímwlx nhưwfpl vậglbgy cũoqckng chưwfpla chắwfplc lànblz khôrbpsng tốmxtet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.