Tiên Tuyệt

Chương 214 : Thì ra là cố nhân (hạ)

    trước sau   
Ma Ngao nổoqhpi giậoradn:

- Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi, ngưejsvơejsvi nhậoradp môiijgn sau tiểgzxou thưejsv ta, nóraeni năgqoeng phảiwxoi tôiijgn trọeswzng mộgecpt chúfokzt.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi tỏytih ra kiêcyvgu ngạkjkso:

- nhưejsvng sưejsviijgn đvnjfãvdagraeni, ai tìpnvkm đvnjfưejsvxuaxc lễorad vậoradt bátouvi sưejsv trâbxxln quýtouvejsvn, kẻlkjn đvnjfóraen sẽctulvfjt khai sơejsvn Đsxjtkjksi đvnjfegzw tửtxrh.

vfjtng nhìpnvkn lưejsvrwbjt qua chủmbiv tớrwbj Ma Tửtxrhbxxlm, thấhubuy sắgqoec mặibmjt hai ngưejsvgkiyi khôiijgng dễorad chịehttu gìpnvk, hiểgzxon nhiêcyvgn làvfjt khôiijgng tìpnvkm đvnjfưejsvxuaxc bảiwxoo bốsmcxi gìpnvk tốsmcxt, khôiijgng khỏytihi cưejsvgkiyi đvnjfgqoec ýtouv:

- bảiwxon côiijgejsvơejsvng tìpnvkm đvnjfưejsvxuaxc mộgecpt khốsmcxi Vạkjksn Niêcyvgn Ngọeswzc Tủmbivy Thai, gầbvmzn vớrwbji thầbvmzn vậoradt Tiêcyvgn Thiêcyvgn. Ta thấhubuy vịehtt tríkjks khai sơejsvn Đsxjtkjksi đvnjfegzw tửtxrh lầbvmzn nàvfjty chắgqoec chắgqoen sẽctul thuộgecpc vềegzw ta, ha ha ha...


sắgqoec mặibmjt Ma Ngao trởkaftcyvgn hếpnvkt sứtyujc khóraen coi, dùqsxdvfjt Ma Tửtxrhbxxlm đvnjfãvdag chuẩhubun bịehttbxxlm lýtouv từdheq trưejsvrwbjc, nhưejsvng cũgqoeng lộgecp vẻlkjn khôiijgng cam lòoqhpng.

- Tiểgzxou thưejsv...

Ma Ngao khôiijgng nhịehttn đvnjfưejsvxuaxc đvnjfehttnh lêcyvgn tiếpnvkng khuyêcyvgn giảiwxoi, Ma Tửtxrhbxxlm đvnjfãvdag khoátouvt tay ngăgqoen lạkjksi:

- ngưejsvơejsvi còoqhpn chưejsva hiểgzxou ưejsv, sưejsviijgn bảiwxoo chúfokzng ta đvnjfi tìpnvkm lễorad vậoradt bátouvi sưejsv chíkjksnh làvfjt thửtxrh thátouvch, khôiijgng phảiwxoi làvfjtvdago nhâbxxln gia ngưejsvgkiyi ham chúfokzt lễorad vậoradt ấhubuy.

- Thửtxrh thátouvch ưejsv?

Ma Ngao khôiijgng hiểgzxou.

Ma Tửtxrhbxxlm theo bảiwxon năgqoeng liếpnvkc mắgqoet nhìpnvkn Vũgqoe La mộgecpt cátouvi, Vũgqoe La nóraeni tiếpnvkp:

- Chíkjksnh làvfjt thửtxrh thátouvch cơejsv duyêcyvgn củmbiva đvnjfegzw tửtxrh.

Phùqsxdejsvvfjtng cầbvmzn tớrwbji cơejsv duyêcyvgn hơejsvn cảiwxo tu sĩiijg thôiijgng thưejsvgkiyng.

Trong lòoqhpng Ma Tửtxrhbxxlm đvnjfgecpt nhiêcyvgn nàvfjty ra mộgecpt ýtouv nghĩiijg hoang đvnjfưejsvgkiyng: Chẳbtofng lẽctulpnvknh cùqsxdng Vũgqoe La tâbxxlm ýtouvejsvơejsvng thôiijgng?

Trong lòoqhpng nàvfjtng lúfokzc nàvfjty dưejsvgkiyng nhưejsvraen mộgecpt con ngi đvnjfang húfokzc loạkjksn, bịehtt ýtouv nghĩiijgvfjty làvfjtm cho bốsmcxi rốsmcxi, thẹqozjn thùqsxdng, tứtyujc giậoradn, nhưejsvng córaen tớrwbji bảiwxoy phầbvmzn lạkjksi làvfjt cảiwxom giátouvc vui mừdheqng.

Ma Ngao bừdheqng tỉgkiynh đvnjfkjksi ngộgecp:

- Thìpnvk ra làvfjt nhưejsv vậorady, tiểgzxou thưejsv đvnjfãvdag cảiwxom thấhubuy đvnjfâbxxly khôiijgng phảiwxoi làvfjtejsv duyêcyvgn củmbiva mìpnvknh, cho nêcyvgn mớrwbji khôiijgng chịehttu nhậoradn...


- Nóraeni nhữxuaxng lờgkiyi vôiijg nghĩiijga nàvfjty córaen íkjksch lợxuaxi gìpnvk?

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi hừdheq mộgecpt tiếpnvkng:

- Ma Tửtxrhbxxlm, chờgkiy ta thàvfjtnh khai sơejsvn Đsxjtkjksi đvnjfegzw tửtxrh, tưejsvơejsvng lai sau khi sưejsv phụnhyzejsvlkjni hạkjksc vềegzw trờgkiyi, ta sẽctulvfjt Chưejsvkaftng môiijgn bảiwxon môiijgn, ngưejsvơejsvi khôiijgng giữxuax phụnhyz đvnjfkjkso, thanh danh ôiijg uếpnvk, làvfjtm nhụnhyzc sưejsviijgn, sớrwbjm muộgecpn gìpnvk ta cũgqoeng sẽctul trụnhyzc xuấhubut ngưejsvơejsvi ra khỏytihi môiijgn trưejsvgkiyng.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi dứtyujt lờgkiyi, lậoradp tứtyujc hóraena phi kiếpnvkm thàvfjtnh mộgecpt chiếpnvkc trâbxxlm càvfjti lêcyvgn đvnjfbvmzu, uốsmcxn évdago môiijgng đvnjfi vàvfjto trong núfokzi.

gqoe La cảiwxom thấhubuy tứtyujc tớrwbji, hừdheq lạkjksnh mộgecpt tiếpnvkng thóraena mạkjks:

- Khôiijgng córaeniijgng, khôiijgng córaen eo, dátouvng ngưejsvgkiyi nhưejsv thanh củmbivi, còoqhpn uốsmcxn évdago cátouvi rắgqoem.

Ma Ngao chíkjksnh làvfjt ‘trátouvng sĩiijg' khôiijgng kiêcyvgng kịehtt nhữxuaxng lờgkiyi nàvfjty, nhấhubut thờgkiyi khoátouvi chíkjks bậoradt cưejsvgkiyi ha hảiwxo.

Ma Tửtxrhbxxlm cũgqoeng đvnjfytih bừdheqng mặibmjt, khôiijgng khỏytihi lưejsvgkiym hắgqoen mộgecpt cátouvi, khôiijgng ngờgkiy hắgqoen lạkjksi córaen giọeswzng đvnjfiệegzwu nàvfjty, cảiwxom thấhubuy córaen vẻlkjn mớrwbji mẻlkjn. Nhìpnvkn lạkjksi thấhubuy Vũgqoe La đvnjfang nhìpnvkn mìpnvknh nhưejsvejsvgkiyi nhưejsv khôiijgng, lậoradp tứtyujc hiểgzxou rằayqvng đvnjfâbxxly làvfjt hắgqoen muốsmcxn trúfokzt giậoradn thay mìpnvknh, tuy rằayqvng trong lòoqhpng vui mừdheqng, nhưejsvng chợxuaxt cảiwxom thấhubuy buồtxgcn bãvdag: Ta cùqsxdng hắgqoen, đvnjfưejsvxuaxc sao...

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi tứtyujc tốsmcxi giậoradn dữxuax:

- tiểgzxou tửtxrh khốsmcxn kiếpnvkp kia, ngưejsvơejsvi córaen biếpnvkt ta làvfjt ai chăgqoeng? Dátouvm đvnjfgqoec tộgecpi vớrwbji mộgecpt vịehtt phùqsxdejsvejsvơejsvng lai, córaen lẽctul ngưejsvơejsvi chátouvn sốsmcxng rồtxgci...

vfjtng rúfokzt trâbxxlm trêcyvgn đvnjfbvmzu ra, mộgecpt đvnjfkjkso đvnjfiệegzwn quang màvfjtu tíkjksm xuấhubut hiệegzwn trêcyvgn trâbxxlm, rung đvnjfgecpng xèiwxoiwxo, đvnjfiệegzwn quang giăgqoeng mắgqoec.

gqoe La cũgqoeng khôiijgng cam yếpnvku thếpnvk, lậoradp tứtyujc triệegzwu hồtxgci thầbvmzn kiếpnvkm Thiêcyvgn tinh ra.

Thưejsvxuaxng cổoqhp hung khíkjksvfjty vừdheqa xuấhubut hiệegzwn, nhấhubut thờgkiyi toátouvt ra mộgecpt cỗyldt hung uy giốsmcxng nhưejsvraenng dữxuaxiijg bờgkiy, átouvp chếpnvk Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi vôiijgqsxdng chặibmjt chẽctul.


- Sao hảiwxo, ta nóraeni sai rồtxgci sao? Ngưejsvgkiyi nhưejsvvfjtng quảiwxovfjt thảiwxom kịehttch trầbvmzn gian, đvnjfãvdag khôiijgng córaen vốsmcxn liếpnvkng câbxxlu dẫqefxn nam nhâbxxln, lạkjksi cứtyuj ôiijgm lòoqhpng thíkjksch câbxxlu dẫqefxn nam nhâbxxln. Đsxjtátouvng tiếpnvkc nhìpnvkn nàvfjtng từdheq trêcyvgn xuốsmcxng dưejsvrwbji, córaen đvnjfưejsvxuaxc chỗyldtvfjto córaen thểgzxo khiếpnvkn cho ngưejsvgkiyi ta nhìpnvkn lâbxxlu? Cho dùqsxdejsvơejsvng lai nàvfjtng trởkaft thàvfjtnh phùqsxdejsv thìpnvk đvnjfãvdag sao, cũgqoeng phảiwxoi cảiwxo đvnjfgkiyi cơejsv khổoqhp mộgecpt mìpnvknh, sốsmcxng nốsmcxt quãvdagng đvnjfgkiyi còoqhpn lạkjksi trong côiijg đvnjfơejsvn tịehttch mịehttch.

- ngưejsvơejsvi...

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi tứtyujc tớrwbji nỗyldti tuôiijgn tràvfjto nưejsvrwbjc mắgqoet. Nàvfjtng vốsmcxn sinh ra trong gia đvnjfìpnvknh gia giátouvo, từdheq nhỏytih đvnjfãvdag đvnjfưejsvxuaxc dạkjksy dỗyldt tam tòoqhpng tứtyuj đvnjftyujc, cho nêcyvgn vẫqefxn thấhubuy bựvfjtc tứtyujc chuyệegzwn Ma Tửtxrhbxxlm thốsmcxi hôiijgn. Nàvfjtng cảiwxom thấhubuy ngưejsvgkiyi nhưejsv Ma Tửtxrhbxxlm làvfjtm sao còoqhpn mặibmjt mũgqoei sốsmcxng trêcyvgn thếpnvk gian nàvfjty. Theo cảiwxom nhậoradn củmbiva nàvfjtng, phùqsxdejsv khôiijgng quan trọeswzng, giúfokzp chồtxgcng dạkjksy con mớrwbji làvfjt sựvfjt nghiệegzwp cảiwxo đvnjfgkiyi củmbiva mộgecpt nữxuax nhâbxxln.

gqoe La mắgqoeng mộgecpt trậoradn rấhubut nặibmjng, nóraeni rằayqvng nàvfjtng khôiijgng tìpnvkm đvnjfưejsvxuaxc nam nhâbxxln, quảiwxo thậoradt làvfjt átouvc đvnjfgecpc vôiijgqsxdng.

gqoeng vìpnvk mộgecpt câbxxlu thuậoradn miệegzwng củmbiva Vũgqoe La đvnjfãvdag chạkjksm trúfokzng chỗyldt đvnjfau cùqsxdng nàvfjtng, Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi nay đvnjfãvdag lớrwbjn nhưejsv vậorady, vẫqefxn chưejsva córaen ai tớrwbji nhàvfjt cầbvmzu hôiijgn.

vfjtng cũgqoeng khôiijgng tớrwbji nỗyldti xấhubuu xíkjks tệegzw hạkjksi nhưejsvgqoe La nóraeni, tuy rằayqvng dátouvng ngưejsvgkiyi hơejsvi gầbvmzy mộgecpt chúfokzt, nhưejsvng màvfjt dung mạkjkso cũgqoeng khôiijgng tệegzw, tốsmcxi thiểgzxou cũgqoeng khôiijgng kévdagm hơejsvn Ma Tửtxrhbxxlm.

Trêcyvgn thựvfjtc tếpnvkgqoeng córaen ngưejsvgkiyi thíkjksch vóraenc dátouvng củmbiva nàvfjtng, chẳbtofng qua gia sựvfjt Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi córaenejsvi cổoqhp quátouvi, cho nêcyvgn khôiijgng ai dátouvm tớrwbji cầbvmzu hôiijgn màvfjt thôiijgi.

gqoe La chỉgkiyvfjt cảiwxom thấhubuy hơejsvi khóraen chịehttu, muốsmcxn trúfokzt giậoradn thay Ma Tửtxrhbxxlm mộgecpt phen. Khôiijgng ngờgkiy chỉgkiy mắgqoeng vàvfjti câbxxlu đvnjfãvdag khiếpnvkn cho ngưejsvgkiyi ta rơejsvi nưejsvrwbjc mắgqoet, nhấhubut thờgkiyi córaen cảiwxom giátouvc thàvfjtnh tựvfjtu, gãvdagi gãvdagi đvnjfbvmzu:

- Chẳbtofng lẽctul gầbvmzn đvnjfâbxxly thựvfjtc lựvfjtc vềegzw phưejsvơejsvng diệegzwn đvnjfhubuu khẩhubuu củmbiva ta tăgqoeng tiếpnvkn?

Đsxjtúfokzng lúfokzc nàvfjty, mộgecpt giọeswzng hùqsxdng hậoradu vang lêcyvgn trong núfokzi:

- Làvfjt vịehtt đvnjfkjkso hữxuaxu phưejsvơejsvng nàvfjto ghévdagejsvrwbjc qua đvnjfâbxxly? Đsxjtkjkso hữxuaxu cầbvmzm thưejsvxuaxng cổoqhp thầbvmzn khíkjks trong tay, cầbvmzn gìpnvk phảiwxoi làvfjtm khóraenvdagn bốsmcxi nhưejsv vậorady, xin thỉgkiynh vàvfjto núfokzi mộgecpt phen.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi cùqsxdng Ma Tửtxrhbxxlm nghe thấhubuy thanh âbxxlm nàvfjty, nhấhubut thờgkiyi vui vẻlkjn:

- Sưejsv phụnhyz.


sắgqoec mặibmjt Vũgqoe La trởkaftcyvgn cổoqhp quátouvi, hắgqoen nhìpnvkn vàvfjto sâbxxlu trong Vọeswzng Vâbxxln sơejsvn, trátouvi cổoqhp giậoradt giậoradt vàvfjti cátouvi, sau đvnjfóraen bấhubut chợxuaxt nởkaft mộgecpt nụnhyzejsvgkiyi khổoqhp, lắgqoec lắgqoec đvnjfbvmzu.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi hung hăgqoeng trừdheqng mắgqoet nhìpnvkn hắgqoen:

- ngưejsvơejsvi cũgqoeng bịehtt con hồtxgc ly tinh nàvfjty dẫqefxn dụnhyz phảiwxoi khôiijgng? Hừdheq, tiệegzwn nhâbxxln nhưejsv vậorady cũgqoeng chỉgkiyraen thểgzxo dẫqefxn dụnhyzfokz nam nhâbxxln khôiijgng córaen cốsmcxt khíkjks nhưejsv ngưejsvơejsvi, ngưejsvơejsvi hãvdagy chờgkiy đvnjfóraen, ta sẽctulraeni sưejsv phụnhyz dạkjksy dỗyldt ngưejsvơejsvi mộgecpt phen.

vfjtng càvfjti trâbxxlm lêcyvgn đvnjfbvmzu trởkaft lạkjksi, sau đvnjfóraenejsvrwbjc nhanh vàvfjto núfokzi,

gqoe La cũgqoeng thu thầbvmzn kiếpnvkm Thiêcyvgn Tinh trởkaft vềegzw, Ma Tửtxrhbxxlm bêcyvgn cạkjksnh córaen chúfokzt lo sợxuax bấhubut an.

- Hay làvfjt ngưejsvơejsvi đvnjfi trưejsvrwbjc đvnjfi, sưejsv phụnhyz ta rấhubut hay bao che khuyếpnvkt đvnjfiểgzxom, ngưejsvơejsvi ứtyujc hiếpnvkp Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi nhưejsv vậorady, nàvfjtng sẽctul trởkaft thàvfjtnh khai sơejsvn Đsxjtkjksi đvnjfegzw tửtxrh, chắgqoec chắgqoen sưejsv phụnhyz sẽctul khôiijgng bỏytih qua cho ngưejsvơejsvi.

gqoe La lắgqoec đvnjfbvmzu:

- Ta đvnjfi rồtxgci, khôiijgng phảiwxoi nàvfjtng càvfjtng thêcyvgm khóraen xửtxrh hay sao?

Dứtyujt lờgkiyi, cấhubut bưejsvrwbjc tiếpnvkn vàvfjto trong núfokzi.

Ma Tửtxrhbxxlm cùqsxdng Ma Ngao thầbvmzm lo lắgqoeng, vộgecpi vàvfjtng theo sau, Hai nàvfjtng khôiijgng nghe thấhubuy Vũgqoe La lẩhubum bẩhubum mộgecpt câbxxlu:

- Thậoradt khôiijgng ngờgkiy rằayqvng gặibmjp lạkjksi cốsmcx nhâbxxln ởkaftejsvi nàvfjty...

Vọeswzng Vâbxxln sơejsvn khôiijgng phảiwxoi làvfjt danh lam thắgqoeng cảiwxonh gìpnvk, sởkaftiijgejsv phụnhyz Ma Tửtxrhbxxlm chọeswzn nơejsvi nàvfjty làvfjtpnvk vịehtt tríkjks đvnjfehtta lýtouv thuậoradn tiệegzwn.

Mộgecpt ngọeswzn sơejsvn phong trong núfokzi bịehtt ngưejsvgkiyi dùqsxdng đvnjfkjksi phátouvp lựvfjtc cấhubut ngang nửtxrha đvnjfgkiynh núfokzi, hìpnvknh thàvfjtnh mộgecpt bìpnvknh đvnjfàvfjti.


Mộgecpt tòoqhpa cung đvnjfiệegzwn hếpnvkt sứtyujc huy hoàvfjtng, cộgecpt bằayqvng ngọeswzc bíkjksch, gạkjksch bằayqvng bạkjksch ngọeswzc, ngóraeni bằayqvng hồtxgcng ngọeswzc, tọeswza lạkjksc sừdheqng sữxuaxng trêcyvgn bìpnvknh đvnjfàvfjti.

Trêcyvgn quảiwxong trưejsvgkiyng rộgecpng rãvdagi phíkjksa trưejsvrwbjc cung đvnjfiệegzwn, bàvfjty ra mộgecpt ngôiijgi bảiwxoo tọeswza vàvfjtng rồtxgcng còoqhpn to hơejsvn cảiwxoejsvn Hảiwxoi Tọeswza củmbiva Vũgqoe La, bảiwxoo tọeswza nàvfjty dàvfjti mộgecpt trăgqoem tátouvm mưejsvơejsvi trưejsvxuaxng, rộgecpng tátouvm mưejsvơejsvi trưejsvxuaxng, cao bảiwxoy mưejsvơejsvi trưejsvxuaxng, trêcyvgn đvnjfóraen khảiwxom đvnjfbvmzy cátouvc loạkjksi bảiwxoo thạkjksch, átouvnh sátouvng lóraene lêcyvgn chóraeni mắgqoet.

bảiwxoo tọeswza thậoradt lớrwbjn... Ngoàvfjti ra còoqhpn córaen mộgecpt chiếpnvkc Thátouvi Sưejsvkaft, mộgecpt lãvdago nhâbxxln tưejsvrwbjng mạkjkso gầbvmzy gòoqhpvfjtng vọeswzt đvnjfang ung dung ngồtxgci trêcyvgn ghếpnvk.

- Sưejsviijgn.

Ma Tửtxrhbxxlm vàvfjt Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi đvnjftxgcng thờgkiyi quỳtxrh xuốsmcxng, Ma Tửtxrhbxxlm cũgqoeng nhanh chóraenng hàvfjtnh lễorad, chỉgkiyraengqoe La vẫqefxn đvnjftyujng yêcyvgn bấhubut đvnjfgecpng.

vdago nhâbxxln nọeswzgqoeng coi thưejsvgkiyng Vũgqoe La, phùqsxdejsv quen ởkaft trêcyvgn cao, thôiijgng thưejsvgkiyng rấhubut hiếpnvkm khi coi trọeswzng ngưejsvgkiyi nàvfjto. Córaen thểgzxo đvnjfgzxo cho Vũgqoe La đvnjftyujng ởkaftejsvi nàvfjty, quátouv nửtxrha làvfjt nểgzxo trọeswzng lựvfjtc lưejsvxuaxng hùqsxdng mạkjksnh củmbiva thầbvmzn kiếpnvkm Thiêcyvgn Tinh.

- Đsxjttyujng lêcyvgn đvnjfi, cátouvc con mang tớrwbji lễorad vậoradt bátouvi sưejsv đvnjfmbiv chưejsva?

Giọeswzng lãvdago nhâbxxln hếpnvkt sứtyujc hùqsxdng hậoradu, hơejsvn nữxuaxa tinh thầbvmzn quắgqoec thưejsvrwbjc, khiếpnvkn cho ngưejsvgkiyi ta cảiwxom thấhubuy nhưejsv bậoradc trưejsvkaftng giảiwxo đvnjfkjkso mạkjkso.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi vộgecpi vàvfjtng lấhubuy trong khôiijgng gian trữxuax vậoradt ra mộgecpt chiếpnvkc hộgecpp ngọeswzc, hai tay dâbxxlng lêcyvgn:

- Sưejsviijgn, đvnjfâbxxly làvfjt Vạkjksn Niêcyvgn Ngọeswzc Tủmbivy Thai màvfjt đvnjftxgc nhi tìpnvkm đvnjfưejsvxuaxc.

mắgqoet lãvdago nhâbxxln sátouvng rựvfjtc:

- Vạkjksn Niêcyvgn Ngọeswzc Tủmbivy Thai ưejsv, tốsmcxt, tốsmcxt lắgqoem, mau dâbxxlng lêcyvgn cho vi sưejsv xem thửtxrh.

Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi vui mừdheqng dâbxxlng hộgecpp ngọeswzc lêcyvgn tậoradn tay lãvdago nhâbxxln, Lãvdago nhâbxxln đvnjfóraenn lấhubuy mởkaft ra xem, lậoradp tứtyujc córaen mộgecpt cỗyldt bảiwxoo quang xuấhubut hiệegzwn, toátouvt ra linh khíkjksejsvơejsvi mátouvt nhưejsvraen nhưejsv khôiijgng, khiếpnvkn cho lãvdago nhâbxxln khôiijgng khỏytihi chấhubun đvnjfgecpng tinh thầbvmzn.

- Tốsmcxt, tốsmcxt, quảiwxovfjt bảiwxoo bốsmcxi...

vdago gậoradt đvnjfbvmzu khen ngợxuaxi, thu lấhubuy hộgecpp ngọeswzc, hàvfjti lòoqhpng gậoradt gậoradt đvnjfbvmzu vớrwbji Hoàvfjtng Nguyệegzwt Mi:

- Con lui xuốsmcxng trưejsvrwbjc đvnjfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.